1991

Сборници

 1. Пътят към изборите: Развитието на политическото обществено мнение в България – някои нови данни. Авт. Благовест Георгиев, Горан Горанов, Ивайло Парчев. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1991. – 144 с.

Монографии

 1. Дичев, Ивайло. Еротика на авторството. – София: Критика и хуманизъм, 1991. – 204 с.

 2. Константинова, Здравка; Панайотов, Филип. Из историята на българската публицистика – до 1878 г. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1991. – 130 с.

 3. Райчева, Лилия. Творческият процес в телевизията: Организация, управление и програмиране. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1991. – 128 с.

 4. Тончев, Васил; Йорданова, Лидия. Избори 1991: Обществено мнение в България. – София: Логис, Нац. център за изучаване на общ. мнение, 1991. – 55 с.

Студии и статии

 1. Антонова, Славка. Журналистика на прехода: Демократичната природа на масовокомуникационния процес. В: Съвременна журналистика: тримесечно списание за теория, критика и история на средствата за масова информация, Год. 10, 1991, №1-4, с. 104-113.

 2. Бакърджиева, Мария. Новите комуникационни технологии и България. В: Социологически проблеми: тримесечно списание на Института по социология при БАН, 1991, №6, с. 94-99.

 3. Божилова, Светлана. Визуалната телевизионна комуникация. В: Съвременна журналистика: тримесечно списание за теория, критика и история на средствата за масова информация, Год. 10, 1991, №1-4, с. 25-32.

 4. Борисова, Снежана. Невербалните съставки на радиокомуникацията. В: Съвременна журналистика: тримесечно списание за теория, критика и история на средствата за масова информация, Год. 10, 1991, №1-4, с. 33-38.

 5. Велкова, Росица. Сто години издателство Vogel Verlag: Сто години комуникация в служба на техниката. В: Полиграфия: независимо научно-техническо списание за техника, технология и организация на редакционно-издателския процес и печатното производство = Poligrafia, 1991, №3-4, с. 37-40.

 6. Войнова, Емилия. Перото като сабя. В: Избор: политика, философия, етнология, 1991, №5-6, с. 88-93.

 7. Вълканова, Веселина. Визуалният език и вестникът: Характеристики на визуалното в графичния дизайн на вестника. В: Съвременна журналистика: тримесечно списание за теория, критика и история на средствата за масова информация, Год. 10, 1991, №1-4, с. 39-50.

 8. Гергова, Ани. В търсене на ориентири за информационната среда на демократизиращото се българско общество. В: Библиотекар: месечно списание за библиотечно дело, Год. 38, 1991, №9, с. 7-10.

 9. Гергова, Ани. Писмената комуникация – проблеми и изследвания. В: Библиотекар: месечно списание за библиотечно дело, Год. 38, 1991, №3, с. 36–38.

 10. Дееничина, Мария. „Вестникарската война” – специфична разновидност на полемиката. В: Съвременна журналистика: тримесечно списание за теория, критика и история на средствата за масова информация, Год. 10, 1991, №1-4, с. 199-212.

 11. Дееничина, Мария. Историята не мина покрай тях. В: Български журналист: журналистика и общество, Год. 33, 1991, №3, с. 38-40.

 12. Добревски, Кирил. Средствата за масова комуникация като биоактивна субсидия. В: Съвременна журналистика: тримесечно списание за теория, критика и история на средствата за масова информация, Год. 10, 1991, №1-4, с. 66-70.

 13. Кирилов, Светлозар. Потребности и очаквания: „Български журналист” в огледалото на маркетингово проучване. В: Български журналист, Год. 33, 1991, №6, с. 2-3.

 14. Кирилова, Светлана. Изследователски подходи към новината. В: Съвременна журналистика: тримесечно списание за теория, критика и история на средствата за масова информация, Год. 10, 1991, №1-4, с. 331-336.

 15. Константинова, Здравка. Образът на интелигенцията в спора за печата. В: Съвременна журналистика: тримесечно списание за теория, критика и история на средствата за масова информация, Год. 10, 1991, №1-4, с. 337-345.

 16. Матеев, Николай. Днешната ситуация на книжовното дело в България – колоквиум на секция „Библиология" [София, юни 1991 г.]. В: Библиотекар: месечно списание за библиотечно дело, Год. 38, 1991, №10, с. 41-45.

 17. Митев, Петър-Емил. Социологията се нуждае от кредит на доверие. В: Български журналист: журналистика и общество, Год. 33, 1991, №10, с. 4-8.

 18. Митичев, Антон. Телевизията и ние. В: Български журналист: журналистика и общество, Год. 33, 1991, №10, с. 2-3.

 19. Михайлов, Владимир. „Връзки с обществеността” като комуникационна политика. В: Български журналист: журналистика и общество, Год. 33, 1991, №10, с. 9-12.

 20. Михайлова, Веляна. Метаморфозите на доверието: Радиожурналистиката в екстремни обществени ситуации. В: Български журналист: журналистика и общество, Год. 33, 1991, №9, с. 4-6.

 21. Монова, Тотка. Вестникът като игра: Вестник "24 часа". В: Български журналист: журналистика и общество, Год. 33, 1991, №10, с. 53-54.

 22. Монова, Тотка. Едната гледна точка. В: Български журналист: журналистика и общество, Год. 33, 1991, №6, с. 56-57.

 23. Монова, Тотка. Новото репортерство на "Репортер7". В: Български журналист: журналистика и общество, Год. 33, 1991, №9, с. 55-56.

 24. Монова, Тотка. Словото като отговорност. В: Български журналист: журналистика и общество, Год. 33, 1991, №2, с. 55-57.

 25. Нейкова, Мария. Взаимовръзката президент – печат в областта на външната политика. В: Съвременна журналистика: тримесечно списание за теория, критика и история на средствата за масова информация, Год. 10, 1991, №1-4, с. 213-223.

 26. Пейчева, Добринка. Влияние на телевизията върху актуалните социални процеси. В: Съвременна журналистика: тримесечно списание за теория, критика и история на средствата за масова информация, Год. 10, 1991, №1-4, с. 114-127.

 27. Петев, Тодор. Гръмотевици без дъжд от бюлетини. В: Български журналист: журналистика и общество, Год. 33, 1991, №9, с. 2-3.

 28. Попова, Снежана. Между събитие и послание. В: Съвременна журналистика: тримесечно списание за теория, критика и история на средствата за масова информация, Год. 10, 1991, №1-4, с. 271-282.

 29. Попова, Снежана. Невербални съставки на радиокомуникацията. В: Съвременна журналистика: тримесечно списание за теория, критика и история на средствата за масова информация, Год. 10, 1991, №1-4, с. 33-38.

 30. Райчева, Лилия. Телевизията в системата на средствата за масова информация. В: Съвременна журналистика: тримесечно списание за теория, критика и история на средствата за масова информация, Год. 10, 1991, №1-4, с. 156-167.

 31. Стефанова, Мария. Знаци на времето. В: Съвременна журналистика: тримесечно списание за теория, критика и история на средствата за масова информация, Год. 10, 1991, №1-4, с. 58-61.

 32. Стоицова, Толя. Говорим с думи – общуваме с цялото тяло. В: Съвременна журналистика: тримесечно списание за теория, критика и история на средствата за масова информация, Год. 10, 1991, №1-4, с. 5-24.

 33. Стойков, Любомир. Междукултурна невербална комуникация в бизнеса. В: Социологически проблеми: тримесечно списание на Института по социология при БАН, Год. 23, 1991, №6, с. 28-34.

 34. Стойков, Любомир. Мода и масови комуникации. В: Съвременна журналистика: тримесечно списание за теория, критика и история на средствата за масова информация, Год. 10, 1991, №1-4, с. 224-238.

 35. Atanasov, Luben; Tsankova, Galina. Kilka uwagna temat pojecia informacji [Някои съображения относно понятието „информация”]. In: Informacja naukowa. Bibliotekoznawstwo. Bibliotekarstwo (Warszawa), 1991, №23-24, рp. 121-130.