1993

Сборници

 1. Пловдивският периодичен печат 1862-1944. Състав. Евдокия Емануилова. – Пловдив: Дружество на журналистите от печата, 1993. – 151 с. (без ISBN)

 2. Правна култура на бизнес ръководителя: Радиолекции – Прогр. Управление на малка и средна фирма. Авт. Александър Велев, Михаил Коджабашев. – София: Нов бълг. унив., 1993. – 143 с. ISBN 954-535-020-2

 3. Справочник на издателства, редакции и печатници в България. Състав. Татяна Дерменджиева и др. – София: Нар. библ. Св. св. Кирил и Методий, Център за нац. библиография, 1993. – 322 с. ISBN 954-523-005-3

 4. Теория и критика за детската литература в българските списания от Освобождението до Първата световна война 1878-1914: Антология: Кн. 1–2. Състав. Петър Парашкевов. – Благоевград: ЮЗУ Неофит Рилски, 1993-1992. Кн. 1: 1993. – 192 с.; Кн. 2: 1992. – 238 с. (без ISBN)

Монографии

 1. Ботева, Мариета. Диалогът от Сократ до днес: [Изследване]. – В. Търново: Изд. център В. Търново, 1993. – 144 с. ISBN 954-559-009-2

 2. Даскалов, Николай. Човекът и връзките с обществеността: Пъблик рилейшънс: За мениджъри, преподаватели, студенти, политици. – В. Търново: Абагар, 1993. – 205 с. ISBN 954-427-099-X

 3. Ковачев, Марин. Местният периодичен печат в България като обект на краезнанието: [Изследване]. – В. Търново: Сириус 4, 1993. – 297, [9] с. ISBN 954-8582-01-5

 4. Москов, Радостин. Знание за знанието: Някои основни правила на логиката, спора и реториката върху цитати от философска литература. – Варна: Унисон, 1993. – 111 с. ISBN 954-8227-10-X

 5. Павлов, Емил. Словесно-изпълнителско изкуство и телевизионна реторика: [Изследване]. – София: Прес-Есперанто, 1993. – 96 с. (без ISBN)

 6. Пешева, Маргарита. Телевизионното махало. – София: [Изд. авт., 1993]. – 306 с. ISBN 954-799-208-2

 7. Попйорданов, Иван; Чолаков, Георги. Професия продуцент. – София: Болид, 1993. – 232 с. ISBN 954-612-001-4

 8. Рангелов, Рашо. Студии върху икономическата история на българската журналистика. – София: Хъски, 1993. – 131 с. (без ISBN)

 9. Сапарев, Огнян. Хроника на илюзиите: Литература. Телевизия. Политика. – София: ИК Христо Ботев, 1993. – 256 с. ISBN 954-445-103-X

Студии и статии

 1. Божилова, Светлана. Визуалната комуникация между етносите. В: Междуетническата комуникация в България. Състав. Красимир Кънев, Юлиана Методиева. София: Български хелзинкски комитет, 1993, с. 1-23.

 2. Бойчев, Бойчо Й. Функции на цитата във философската комуникация. В: Научни трудове – ВВОВУ Васил Левски. Т. 25, 1993, №2, с. 49-54.

 3. Грозданова, Диляна. С мечките се разминавам по маршрута. В: Български журналист: журналистика и общество, Год. 35, 1993, №10, с. 13-16.

 4. Димов, Венцислав; Пейчева, Лозанка. Модерната магия (Между „всичко е магия” и „такова нещо няма”) – опит за един не само фолклористичен дискурс. В: Български фолклор: списание за фолклористични, етноложки и антроположки изследвания, Год. 19, 1993, №5, с. 33-45.

 5. Драгоева, Румяна. Комуникация между етносите в България: Ние – отвъд факта на преброяването. В: Философски алтернативи: списание на Института по философски изследвания при БАН = Philosophical alternatives, Год. 2, 1993, №4, с. 151-156.

 6. Елчинова, Магдалена. „На крив парламент вестници му пречат”: Паремиите в пресата. В: Български фолклор: списание за фолклористични, етноложки и антроположки изследвания, Год. 19, 1993, №4, с. 36-43.

 7. Кирилов, Светлозар. Радиоконкуренция и в Българския Югозапад. В: Български журналист: журналистика и общество, 1993, №2, с. 4-6.

 8. Кирилов, Светлозар. Реклама с вътрешно горене. В: Български журналист: журналистика и общество, 1993, №1, с. 50.

 9. Кметова, Татяна; Ликоманова, Искра. Езикови следи от интеркултурна комуникация (върху данни от специфичен микроколектив от Банско). В: Съпоставително езикознание = Contrastive linguistics: списание на СУ Св. Климент Охридски, Год. 18, 1993, №2, с. 31-37.

 10. Колев, Колю. Партийният враг в огледалото на пресата. В: Български журналист: журналистика и общество, Год. 35, 1993, №3, с. 4-5.

 11. Константинова, Здравка. Справедливостта отрича амнезията. В: Български журналист: журналистика и общество, 1993, №4, с. 39-40.

 12. Константинова, Здравка. Три скандальозни процеса около Димитър Благоев. В: Български журналист: журналистика и общество, 1993, №4, с. 39-41.

 13. Мавродиева, Иванка. Парламентарният език. В: Български език: орган на Института за български език при Българската академия на науките, 1993-1994, №4, с. 389-391.

 14. Металинос, Никос. Новите технологии на комуникационните медии. В: Образование и квалификация: двумесечно научнометодическо списание, Год. 1, 1993, №6, с. 19-23.

 15. Михайлов, Владимир. От словото през образа до аудиовизията: Субективен подход към една възможна комуникационна групова класификация. В: Проблеми на изкуството: тримесечно списание за естетика, теория и критика на изкуството = Art studies quarterly, Год. 26, 1993, №4, с. 28-30.

 16. Михайлов, Владимир. ТВ журналистика: що е то?: Кое е информация и кое е публицистика на малкия екран. В: Български журналист: журналистика и общество, Год. 35, 1993, №6, с. 12-13.

 17. Мицова, Диана. Промени в политическата и комуникационната култура. В: Български журналист: журналистика и общество, Год. 35, 1993, №5, с. 2-4.

 18. Младенова, Мария. Журналистическият подвиг на Ячо Хлебаров: Ролята на списание „Читалище” за развитие на читалищната и библиотековедската мисъл в България от началото на века до средата на 40-те години. В: Читалище [Мин. културата]: Списание за читалищата в страната и в чужбина, 1993, №4-5, с. 12-14.

 19. Монова, Тотка. „Хирургическа журналистика” или „разговор с цел”. В: Български журналист: журналистика и общество, 1993, №7, с. 46-47.

 20. Монова, Тотка. Бързай бавно – изненадите предстоят: Вестник "Труд". В: Български журналист: журналистика и общество, 1993, №9, с. 46-480.

 21. Монова, Тотка. Вестникът като "потенциален текст" или като "спирала на мълчанието". В: Български журналист: журналистика и общество, 1993, №1, с. 47-48

 22. Монова, Тотка. Кой ще отговори на "защо"-тата?. В: Български журналист: журналистика и общество, 1993, №4, с. 46-47.

 23. Монова, Тотка. Коментарът като прозрение. В: Български журналист: журналистика и общество, 1993, №3, с. 46-47.

 24. Монова, Тотка. Новини... по европейски. В: Български журналист: журналистика и общество, 1993, №2, с. 44-46.

 25. Монова, Тотка. Новите стандарти: Вестник "Стандарт". В: Български журналист: журналистика и общество, 1993, №6, с. 45-46.

 26. Николова, Вяра. Комуникациите в преходното общество: Политическа идентификация и семантика [на период. изд.]. В: Български журналист: журналистика и общество, Год. 35, 1993, №2, с. 2-4.

 27. Пейчева, Лозанка; Димов, Венцислав. Другите в "мистерията": (Наблюдения върху българска народна музика, интерпретирана от чужденци във фонотеката на Българско национално радио). В: Balkanistic Forum = Балканистичен форум, 1993, №1, с. 39-45.

 28. Пенчева, Стефка; Димитрова, Юлия. Проучване на тактилната комуникация в педагогическия процес (I-III клас). В: Българско списание по психология: тримесечно издание = Bulgarian journal of psychology, 1993, №4, с. 65-72.

 29. Петев, Тодор. Десетте вестника на годината: Рейтинг' 92. В: Български журналист: журналистика и общество, 1993, №3, с. 2-3.

 30. Петрова, Елена. Политиците са влюбени в медийния си образ. В: Български журналист: журналистика и общество, Год. 35, 1993, №4, с. 2-4.

 31. Попов, Олег; Стефанов, Чавдар. От Сараево за – света. В: Български журналист: журналистика и общество, Год. 35, 1993, №9, с. 20-24.

 32. Предоева, Андреана. Езикът на движенията. В: Български журналист: журналистика и общество, 1993, №9, с. 29-30.

 33. Чугарска, Катя В. Мястото на невербалната комуникация в процеса на обучение по английски език. В: Научни трудове – ВВОВУ Васил Левски. Т. 28, 1993, с. 395-399.

 34. Lozanov, Georgi. Shadows in the TV Cemetery. In: Standart, 1993, №269, p. 8.

 35. Spassov, Orlin. Europs meghoditasa, A Mutans Egzoticuma. In: Bolgar posztmodern Esszek. Ed. by Krastev, P. and Ferenc, F. Budapest, 2000-Orpheus, 1993, pp. 149-151.