1995

Сборници

 1. Журналистиката в тоталитарното и посттоталитарното общество: Сборник. Ред. кол. Пенка Караиванова, Филип Панайотов, Милко Петров, Здравка Константинова. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 1995. – 260 с. ISBN 954-8194-06-6
 2. Метаморфози на властта: Сборник. – София: Перун-БМ, 1995. – 208 с. ISBN 954-90015-2-0
 3. Социолингвистика и комуникация = Sociolinguistics and communication: Материали от IV конференция по социолингвистика, София, 9.IX.-12.IX. 1993 г. Състав. Михаил Виденов, Ангел Ангелов, Петър Сотиров. – София: Междунар. социолингвист. д-во, 1995. – 277 с. ISSN 1314-5401 (Проблеми на социолингвистиката, 4); ISBN 954-8818-03-5
 4. Справочник на издателства, редакции и печатници в България: ISBN, ISSN: Септ. 1994 – окт. 1995. Състав. Татяна Дерменджиева и др. – София: Нар. библ. Св. св. Кирил и Методий, Център за нац. библиография, 1995. – 117 с. ISBN 954-523-011-8
 5. Толерантност в журналистиката: Сборник. Състав., науч. ред. Весела Табакова. – София: Фондация Фридрих Еберт, Факултет по журналистика и масова комуникация, 1995. – 104 с. ISBN 954-8667-05-3

Монографии

 1. Гергова, Ани. Книгознание: Лекции. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1995. – 271 с. ISBN 954-07-0709-9
 2. Гроздев, Георги; Стойков, Любомир. Българската реклама: Съвременни етюди. – София: Балкани, 1995. – 94 с. ISBN 954-8353-05-9
 3. Димитров, Веселин; Попова, Снежана. Новото радио. – София: Витраж, 1995. – 136 с. ISBN 954-8667-03-7
 4. Доганов, Димитър; Дуранкев Боян. Реклама и насърчаване на продажбите: Терминол. справочник. – София: Унив. изд. Стопанство, 1995. – 208 с. ISBN 954-494-167-3
 5. Доганов, Димитър; Палфи, Ференц. Рекламата, каквато е. 3. изд. – Варна: Princeps, 1995. – 340 с. ISBN 954-8067-03-X
 6. Илчев, Иван. Рекламата през Възраждането. – София: Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 1995. – 219 с. ISBN 954-430-325-1
 7. Кафтанджиев, Христо. Тексты печатной рекламы. Пер. с болг. А. Ю. Погарской. – Москва: Смысл, 1995. – 127 с. ISBN 5-85494-033-7
 8. Кафтанджиев, Христо. Хармония в рекламната комуникация. – София: Кабри, 1995. – 248 с. ISBN 954-693-009-1
 9. Константинова, Здравка. Бунтът на „анархолибералите”: Бакалов срещу Благоев. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1995. – 232 с. ISBN 954-07-0561-4
 10. Маринов, Руси. Пъблик Рилейшънс: Технология и практика. – София: ИК Ваньо Недков, 1995. – 180 с. ISBN 954-8176-09-2
 11. Найденов, Димитър. Пресжурналистика: 1989-1990-1992-1993-1994-1995, или... Е Ла Наве Ва. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 1995. – 184 с. ISBN 954-8667-06-1
 12. Палюшев, Божидар. Информационното общество: Философия и методология на знанието за модерното общество през XXI в. или Някои мисли за равновесието на бъдещото общество. – София: [Никола Маринов Николов], 1995. – 319 с. ISBN 954-90060-3-4
 13. Панайотов, Филип. Йосиф Хербст – живот и смърт. [2. доп. изд.]. – София: Христо Ботев, 1995. – 350 с. ISBN 954-445-376-8
 14. Пешева, Маргарита. Дворецът на Дедал: Телевизионният лабиринт: Опит за история на Българската телевизия. – София: [Изд. авт., 1995]. – 398 с. ISBN 954-799-514-6
 15. Райчева, Лилия. „Минута е много”: 2000 въпроса и 1980 отговора от едноименното предаване, носител на наградата за най-добро телевизионно състезание на БНТ за 1994 г. [Съдържа и Конкурс за читатели]. – София: Регалия 6, 1995. – 160 с. ISBN 954-8147-24-6
 16. Ракаджийска, Светла; Балинова, Божидарка. Пъблик рилейшънс и туристическа анимация. – София: Нов бълг. унив., 1995. – 96 с. ISBN 954-535-080-6
 17. Рангелов, Рашо. Юридическата периодика в България: 1879 – 1923. – София: Хъски, 1995. – 92 с.
 18. Стойков, Любомир. Фирмена култура и комуникация. – София: Унив. изд. Стопанство, 1995. – 208 с. ISBN 954-494-159-2

Студии и статии

 1. Аргирова-Герасимова, Мария. Читателят – научен работник в библиотеките на Българската академия на науките. В: Библиотеките и бъдещето: V национална научна конференция на СБИР, София, 7-9 юни 1995. София: Съюз на библиотечните и информационни работници, 1995, с. 8-10.
 2. Братанов, Пламен. Телефонната комуникация: Основни проблеми. В: Проблеми на културата: списание за теория, история и сравнително изучаване на културата, 1995, №70, с. 48-57.
 3. Буруджиева, Татяна. Властта на медиите. В: Ново време: списание за социални идеи, политика и култура, 1995, №2, с. 23-30.

330а. Варзоновцев, Дмитрий. Комуникативното поведение в условията на социалната промяна. В: Проблеми на културата: списание за теория, история и сравнително изучаване на културата, 1995, №70, с. 71-76.

 1. Вълканова, Веселина. Графичен дизайн на българските вестници преди и след политическата промяна от 10 ноември 1989 г. В: Журналистиката в тоталитарното и посттоталитарното общество. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 1995, с. 177-186.
 2. Вълканова, Веселина. Концентрацията на пресата и свободата на словото. В: Толерантност в журналистиката. София: Фондация Фридрих Еберт, Факултет по журналистика и масова комуникация, 1995, с. 41-45.
 3. Вълканова, Веселина. Неделният вестник: Структура и дизайн. В: Български журналист: журналистика и общество, Год. 37, 1995, №5, с. 41-44.
 4. Габровска, Свободозаря. Феноменът информационна среда – комфорт, проблеми, тенденции. В: Трудове на Института по библиотечно дело = Proceedings of the Institute of Library Science. Т. 1, 1995, с. 155-167.
 5. Григоров, Атанас. Обща теория на социалната комуникация: (относно възможността за обосноваването й – структурно-функционален аспект). В: Годишник на Стопанска Академия Д. А. Ценов – Свищов = Year-book of D. A. Tsenov Economic Academy – Svishtov. Т. 90, 1995, с. 419-483.
 6. Дееничина, Мария. Печатът на прага на тоталитаризма (1945–1947). В: Журналистиката в тоталитарното и посттоталитарното общество. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 1995, с. 142-154.
 7. Джелепов, В. Т. Проксемична обусловеност на комуникациите. В: Научни трудове – ВВОВУ Васил Левски. Т. 36, 1995, с. 372-379.
 8. Димитров, Веселин. В храма на науката през дверите на факултета [по журналистика и масови комуникации]. В: Български журналист: журналистика и общество, Год. 37, 1995, №6, с. 40-41.
 9. Димитрова, Донка. Етнически плашила в печата и традиционните модели на общуване между християни и мюсюлмани в България. В: Връзки на съвместимост и несъвместимост между християни и мюсюлмани в България. София: Фондация Междунар. център по проблемите на малцинствата и култ. взаимодействия, 1995, с. 303-312.
 10. Димов, Венцислав. Фолкбумът и попхарактеристиките му: (Към социокултурния портрет на съвременната етнопоп музика в България). В: Български фолклор: списание за фолклористични, етноложки и антроположки изследвания, Год. 21, 1995, №6, с. 4-19.         
 11. Димов, Венцислав; Пейчева, Лозанка. На музикална жътва в Тракия: (Ехо от Тракия фолк '94 и Стамболово '94). В: Български фолклор: списание за фолклористични, етноложки и антроположки изследвания, Год. 21, 1995, №1, с. 194-197.
 12. Драганова, Тодорка; Генчева, Цветана. Общинският вестник "Велико Търново" и неговата историографска стойност. В: Годишник на музеите от Северна България = Jahrbuch der Museen in Nordbulgarien. Т. 20, 1995, с. 375-393.
 13. Дронзина, Татяна. Няколко подхода за дефиниране на връзките с обществеността. В: Връзки с обществеността: тримесечно научно-приложно списание, 1995, №1, с. 6-17.
 14. Златева, Минка. Темата „Европа” в централния български печат: проблеми и тенденции. В: Журналистиката в тоталитарното и посттоталитарното общество. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 1995, с. 130-136.
 15. Кирилов, Светлозар. Образът на българските турци според местната преса: толерантност и предразсъдъци. В: Журналистиката в тоталитарното и посттоталитарното общество. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 1995, с. 155-166.
 16. Кирилов, Светлозар. Печатът и конфликтите между българи и цигани. В: Толерантност в журналистиката. София: Фондация Фридрих Еберт, Факултет по журналистика и масова комуникация, 1995, с. 56-68.
 17. Кирилов, Светлозар. Участието на циганите в политиката според българската преса. В: Метаморфози на властта. София: Перун–БМ, 1995, с. 194-203.
 18. Колев, Т. М. Словесната комуникация в реторическия процес. В: Научни трудове – ВВОВУ Васил Левски. Т. 34, 1995, №1, с. 143-147.
 19. Константинова, Здравка. Из родословието на тоталитаризма. В: Журналистиката в тоталитарното и посттоталитарното общество. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 1995, с. 137-142.
 20. Константинова, Здравка. Има ли сблъсък между толерантността и журналистиката. В: Толерантност в журналистиката. София: Фондация Фридрих Еберт, Факултет по журналистика и масова комуникация, 1995, с. 35-40.
 21. Костова, Даниела. Алгоритъм за осъществяване на рекламна комуникация в извънучилищните форми на центровете за работа с деца. В: Образование: двумесечно научно-методическо списание, Год. 4, 1995, №3, с. 18-27.
 22. Кръстева, Луливера. Новата кабинетна журналистика. В: Български журналист: журналистика и общество, Год. 37, 1995, №4, с. 38-39.
 23. Кръстева, Луливера. Социализация и ресоциализация на журналистическото мислене. В: Толерантност в журналистиката. София: Фондация Фридрих Еберт, Факултет по журналистика и масова комуникация, 1995, с. 32-36.
 24. Кръстева, Луливера. Табуто на социалния конфликт. В: Журналистиката в тоталитарното и посттоталитарното общество. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 1995, с. 249-259.
 25. Личев, Валери. Междудисциплинни изследвания и неформална научна комуникация. В: Философски алтернативи: списание на Института по философски изследвания при БАН = Philosophical alternatives, Год. 4, 1995, №3, с. 107-112.
 26. Лозанов, Георги. Езиковите убежища на нетолерантността. В: Толерантност в журналистиката. София: Фондация Фридрих Еберт, Факултет по журналистика и масова комуникация, 1995, с. 52-56.
 27. Лозанов, Георги. От гласа до камерата – екзистенциални шаржове. В: Демократически преглед: списание за либерално гражданско общество и култура = Democratic review: a magazine for liberal civic society, 1995, №2-3, с. 367-373.
 28. Лозанов, Георги. Потиснатото изображение в посттоталитарния печат. В: Журналистиката в тоталитарното и посттоталитарното общество. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 1995, с. 64-67.
 29. Лукановски, Н. Б. Използването на аргументи при словесната комуникация. В: Научни трудове – ВВОВУ Васил Левски. Т. 34, 1995, №1, с. 166-173.
 30. Манолова, Надя. Възрожденските вестници за висше българско училище. В: История: научно-методическо списание, Год. 4, 1995, №3, с. 26-32.
 31. Милева, Елеонора. Отразяване на естетическите и комерсиалните реалности в съвременния спорт от някои средства за масова информация. В: Спорт & наука: научно-методическо списание = Sport & Science, 1995, №2, с. 39-43.
 32. Мицова, Диана. Информационна политика и социална промяна. В: Проблеми на културата: списание за теория, история и сравнително изучаване на културата, 1995, №70, с. 28-40.
 33. Монова, Тотка. Публикационна стратегия на местния печат по време на изборите 1991 година – дискурс-анализ. В: Журналистиката в тоталитарното и посттоталитарното общества. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 1995, с. 167-177.
 34. Монова, Тотка. Толерантността като проблем на посттоталитарната журналистика. В: Толерантност в журналистиката. София: Фондация Фридрих Еберт, Факултет по журналистика и масова комуникация, 1995, с. 84-94.
 35. Монова, Тотка. Толерантността като проекция на свободата. В: Обектив: издание на Български хелзинкски комитет, 1995, №1 (януари-февруари).
 36. Найденов, Димитър. Зрителски предпочитания и нагласи [към телевизионните предавания]. В: Проблеми на културата: списание за теория, история и сравнително изучаване на културата, 1995, №70, с. 65-70.
 37. Нейкова, Мария. Поглед към свят, чиято единствена константа е промяната. В: Политически изследвания: тримесечно списание, 1995, №4, с. 402-410.
 38. Николов, Александър. Неизявената социална сила на статистическата информация. В: Проблеми на културата: списание за теория, история и сравнително изучаване на културата, 1995, №70, с. 58-64.
 39. Николов, Елит. Третото действащо лице в комуникацията. В: Проблеми на културата: списание за теория, история и сравнително изучаване на културата, 1995, №70, с. 18-27.
 40. Пейчева, Добринка. Телевизионната журналистика и преоценката на ситуацията. В: Журналистиката в посттоталитарното общество: Сборник. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 1995, с. 242-249.
 41. Петев, Тодор. Мярата [в журналистическата практика] – това ни липсва! В: Български журналист: журналистика и общество, Год. 37, 1995, №3, с. 19-21.
 42. Петев, Тодор. Четвъртата власт търси по спешност своя елит. В: Проблеми на културата: списание за теория, история и сравнително изучаване на културата, 1995, №70, с. 41-47.
 43. Петрова, Елена. Медии и политика в променящото се общество. В: Ново време: списание за социални идеи, политика и култура, 1995, №2, с. 31-42.
 44. Попова, Снежана. Медии и религиозни малцинства. В: Толерантност в журналистиката. София: Фондация Фридрих Еберт, Факултет по журналистика и масова комуникация, 1995, с. 75-78.
 45. Проданов, Васил. Медии и политика. В: Ново време: списание за социални идеи, политика и култура, 1995, №2, с. 13-22.
 46. Райчева, Лилия. Киното и телевизията в периода на промяната. В: Журналистиката в тоталитарното и посттоталитарното общество. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 1995, с. 68–80.
 47. Русинова, Евгения. Към теорията на пъблик рилейшънс. В: Ново време: списание за социални идеи, политика и култура, 1995, №2, с. 99-104.
 48. Табакова, Весела. Процесите на демократизация и медиите. В: Политически изследвания: тримесечно списание, Год. 5, 1995, №2, с. 132-135.
 49. Увалиев, Петър. Похвално слово за българското слово. В: Проблеми на културата: списание за теория, история и сравнително изучаване на културата, 1995, №70, с. 97-100. Също в: Увалиев, Петър. Похвално слово за българското слово. В: Начално образование: месечно списание, 1997, №4-5, с. 3-6.
 50. Krasteva, Lulivera. Syndrom nekomunikativnosti medii. In: Otazky zurnalistiky – casopis pre teoriu, vyskum a prax prostriedkov masovej komunikacie, Bratislava, XXXVIII, 1995, No 4, pp. 287-290.
 51. Krasteva, Lulivera. The Verbal Violence Phenomenon. In: The Global Network = Le Reseau Global (School of Journalism and Mass Communication Studies, University of Bucharest), 1995, No 3, pp. 69-76.
 52. Krusteva, Lulivera. Тhe Media and the Non-communication Syndrome. In: Researching (Investigative) Journalism: New Model of Public Communication. Zagreb, 1995, с. 86-89.
 53. Krusteva, Lulivera. The Media Non-Communicativeness Syndrome. In: Balkan Review, 1995, No 4, pp. 75-79.
 54. Raycheva, Lilia. Mass Communication in Bulgaria during the Transitional Period (1989 – 1993) – Points of Research. In: Researching (Investigative) Journalism: A New Model for Public Communication. Zagreb, Croatia: Nonacom, 1995, pp. 36–42.
 55. Raycheva, Lilia. Political Advertising in Bulgarian Television (1990-1994). In: Plenkovic, M. Informatologia. Zagreb, Croatia: Hrvatsko Komunikolosko Drustvo, 1995, pp. 249-251.
 56. Raycheva, Lilia. The Impact of New Information Technologies on the Bulgarian Mass Media System. In: Drustvo i Technologija’95. Rijeka, Croatia: Gradevinski Fakultet Sveuchilishta u Rijeci, 1995, pp. 320–329.