1996

Сборници

 1. Армията и средствата за масова информация: Материали от конференция на тема Военното планиране и средствата за масова информация по пътя към професионалното сътрудничество, 11-13 септ. 1995 г., Европ. център за изследвания в областта на политиката за сигурност „Джордж Маршал”, гр. Гармиш Партенкирхен, ФР Германия. Ред. Любомир Маринов, Диана Костова. – София: Св. Георги Победоносец, МО – Управл. Информ. и връзки с обществеността, 1996. – 135 с. (без ISBN)
 2. Борбата с аудио- и видеопиратството: Наръчник и препоръка №1 на Съвета на Европа. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 1996. – 88 с. ISBN 954-8194-13-9
 3. Българско медиазнание: годишно издание за медианаука и медиапублицистика = Bulgarian Media Studies: annual publications of Balkanmedia Association for media science and media journalism: В 2 т.: Т. 1. – София: Балканмедиа, 1996. – 536 с. ISSN 1310-7712
 4. Връзки с обществеността и изграждане на доверие: Сборник с материали. Ред. Тодор Петев. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 1996. – 166 с. ISBN 954-8194-17-1
 5. Граматика на журналистиката: Избрани четива за световния опит в журналистиката. Състав. Тодор Абазов. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 1996. – 260 с. ISBN 954-8194-12-0
 6. Езикът на тоталитарното и посттоталитарното общество. Състав. Татяна Шамрай. – София: Прохазка и Качармазов, 1996. – 180 с. ISBN 954-603-010-4
 7. Професионалната журналистика: Правни и етични проблеми. Състав. и науч. ред. Емил Константинов, Тодор Петев. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 1996. – 127 с. ISBN 954-8194-10-4
 8. Радиото. Състав. Владимир Симеонов. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 1996. – 144 с. ISBN 954-8194-09-0
 9. Changing the Symbols: The Media and Religions in Bulgaria: Special Report of BHC from September 1, 1995 to September 1, 1996. – Sofia: Bulgarian Helsinki Committee, 1996. – 23 p. Available from: https://issuu.com/bghelsinki/docs/changing-the-symbols-1996-1-

Монографии

 1. Вачков, Лъчезар. Как се прави радио. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 1996. – 96 с. ISBN 954-8194-15-5
 2. Димитров, Веселин. Радио Стара Загора: 60 години. – София: Владимир Симеонов, 1996. – 107 с. ISBN 954-8667-08-8
 3. Златева, Минка. Репортерство – репортер – репортаж. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 1996. – 176 с. ISBN 954-8194-08-2
 4. Йорданов, Николай. Слухове и социално действие. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1996. – 158 с. ISBN 954-07-1005-7
 5. Кафтанджиев, Христо. Визуална комуникация. – София: Отворено общество, 1996. – 160 с. ISBN 954-520-087-1
 6. Ковачев, Марин; Цветкова, Милена. Марко Вачков: Био-библиография. – В. Търново: Абагар, 1996. – 132 с. ISBN 954-427-257-7
 7. Кръстева, Луливера. Социални конфликти и журналистика: Същност, генезис и динамика на проявление. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 1996. – 136 с. ISBN 954-8194-11-2
 8. Кършакова, Рада. Език, общество и комуникация. – Русе: Русенски унив. Ангел Кънчев, 1996. – 163 с. (без ISBN)
 9. Манов, Божидар. Теория на киноизображението. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1996. – 124 с. ISBN 954-07-0902-4
 10. Менчева, Лиляна. Рекламна политика: Специализация Маркетинг, реклама и бизнескомуникация. – София: Нов бълг. унив., 1996. – 184 с. ISBN 954-535-138-1
 11. Михайлов, Владимир. Предизвикателството на аудиовизуалните комуникации: Медийни, комуникационни и художествени проблеми на развитието и взаимодействието между киното, телевизията и видеото. – София: Нов бълг. унив., 1996. – 215 с. ISBN 954-8667-07-X
 12. Мишев, Димитър. Телевизията в България: Факти и документи. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 1996. – 349 с. ISBN 954-8194-14-7
 13. Младенов, Младен. Телевизионна журналистика. 2. прераб. и доп. изд. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1996. – 280 с. ISBN 954-07-0827-3
 14. Панайотов, Филип. Старобългарска публицистика: Лекции. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 1996. – 137 с. ISBN 954-8194-07-4
 15. Станчева, Поля. Демократизация и интелектуализация на езика в медиите. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 1996. – 191 с. ISBN 954-8194-16-3
 16. Цонева, Иванка. Фирмените връзки с обществеността. – Свищов: Стоп. акад. Д. А. Ценов, 1996 (1997). – 205 с. (без ISBN)

Студии и статии

 1. Абаджимаринова, Румяна. Друг поглед върху библиотечното обслужване с национално значими фондове. В: Библиотечни фондове – състояние, опазване и развитие: Сборник с доклади от VІ Национална конференция, СБИР, 5-6 юни 1996 г. София: Съюз на библиотечните и информационни работници, 1996, с. 38-40.
 2. Абазов, Тодор. 1956: между надеждата и разочарованието. В: Летописи, 1996, №9-10, с. 77-85.
 3. Алфандари, Елиезер. Медии, политика, бизнес [в България] (1990-1996): Опит за анализ. В: Българско медиазнание: годишно издание за медианаука и медиапублицистика = Bulgarian Media Studies: annual publications of Balkanmedia Association for media science and media journalism: Т. 1. София: Балканмедия, 1996, с. 120-137.
 4. Ангелов, Александър. Какво става с нашата журналистика? В: Българско медиазнание: годишно издание за медианаука и медиапублицистика = Bulgarian Media Studies: annual publications of Balkanmedia Association for media science and media journalism: Т. 1. София: Балканмедия, 1996, с. 390-393.
 5. Ангелова, Милена. Телевизията и списанията като канали за рекламна комуникация в развитите страни. В: Пъблик рилейшънс и реклама, 1996, №9-10 (септ.-окт.), с. 26-27.
 6. Атанасов, Гриша; Гергова, Ани. Книга за книгата: Разговор. В: Библиотека: списание за библиотечна теория и практика, 1996, №2–3, с. 73–77.
 7. Бакърджиева, Теодора. Комуникацията в информационния век. В: Българско медиазнание: годишно издание за медианаука и медиапублицистика = Bulgarian Media Studies: annual publications of Balkanmedia Association for media science and media journalism: Т. 1. София: Балканмедия, 1996, с. 348-353.
 8. Бакърджиева, Теодора. По пътя към информационното общество през ИНТЕРНЕТ. В: Годишник – Варненски свободен университет. Т. 2, 1996, №1, с. 260-266.
 9. Божилова, Светлана. Европейски измерения на българската аудиовизуална политика. В: Българско медиазнание: годишно издание за медианаука и медиапублицистика = Bulgarian Media Studies: annual publications of Balkanmedia Association for media science and media journalism: Т. 1. София: Балканмедия, 1996, с. 147-152.
 10. Величков, Петър. Вместо сбъднати сънища – изчезнали романи и загадъчна смърт. В: Европа 2001: двумесечно издание за култура и социална политика, Год. 3, 1996, №1, с. 44-47.
 11. Величков, Петър. Меката на българския хумор [в. „Българан”]. В: Европа 2001: двумесечно издание за култура и социална политика, Год. 3, 1996, №4, с. 57-59.
 12. Велкова, Росица. Мултимедията – революция в нашето съвремие. В: Полиграфия: независимо научно-техническо списание за техника, технология и организация на редакционно-издателския процес и печатното производство = Poligrafia, Год. 17, 1996, №5, с. 13-15.
 13. Виденов, Михаил. Динамични процеси в езика на съвременните български масмедии. В: Българско медиазнание: годишно издание за медианаука и медиапублицистика = Bulgarian Media Studies: annual publications of Balkanmedia Association for media science and media journalism: Т. 1. София: Балканмедия, 1996, с. 301-317.
 14. Димитрова, Боряна. Медии по време на криза. В: Полиграфия: независимо научно-техническо списание за техника, технология и организация на редакционно-издателския процес и печатното производство = Poligrafia, Год. 17, 1996, №4, с. 12.
 15. Димитрова, Искра. 1996: годината на "виновните" за националната катастрофа медии. В: Демократически преглед: списание за либерално гражданско общество и култура = Democratic review: a magazine for liberal civic society, 1996, с №10,. 76-83.
 16. Димов, Венцислав. В пресата на пресата (Поглед към "фолка" на масмедиите и неговата аудитория). В: Български фолклор: списание за фолклористични, етноложки и антроположки изследвания, Год. 22, 1996, №5-6, с. 35-45.
 17. Димов, Венцислав. Фолк-ът като индустрия (Върху някои роли и механизми в социокултурното битие на съвременната етнопоп музика в България). В: Проблеми на социолингвистиката: Т. 5: Езикът и социалните контакти. София: Междунар. социолингвистическо дружество, 1996, с. 381-387.
 18. Добрева, Даниела. Значението на правилното произношение [в английския език] за безпроблемна комуникация. В: Научни трудове – ВВОВУ Васил Левски. Т. 47, 1996, с. 3-8.
 19. Драгостинова, Елена. Звукозаписната индустрия и културната комуникация. В: Българско медиазнание: годишно издание за медианаука и медиапублицистика = Bulgarian Media Studies: annual publications of Balkanmedia Association for media science and media journalism: Т. 1. София: Балканмедия, 1996, с. 382-389.
 20. Дронзина, Татяна. Фактори на убеждаващата комуникация: Комуникаторът. В: Връзки с обществеността: тримесечно научно-приложно списание, 1996, №1, с. 72-79.
 21. Дулов, В. С. Музиката в печатните средства за комуникация. В: Научни трудове – ВВОВУ Васил Левски. Т. 43, 1996, с. 142-147.
 22. Дулов, В. С. Ценностен статус на музиката в националните медии. В: Научни трудове – ВВОВУ Васил Левски. Т. 43, 1996, с. 137-141.
 23. Елдъров, Георги. Българският периодичен печат в чужбина: Вечният град [Рим] като български комуникационен център (1944 – 1989). В: Българско медиазнание: годишно издание за медианаука и медиапублицистика = Bulgarian Media Studies: annual publications of Balkanmedia Association for media science and media journalism: Т. 1. София: Балканмедия, 1996, с. 108-119.
 24. Живков, Тодор Ив. Фолклор и медии. В: Български фолклор: списание за фолклористични, етноложки и антроположки изследвания, Год. 22, 1996, №5-6, с. 4-10.
 25. Инджев, Иво. Как се каляваше пресгрупирането. В: Българско медиазнание: годишно издание за медианаука и медиапублицистика = Bulgarian Media Studies: annual publications of Balkanmedia Association for media science and media journalism: Т. 1. София: Балканмедия, 1996, с. 394-397.
 26. Йорданова, Росица. Специалността „журналистика” във Варненския свободен университет Черноризец Храбър. В: Българско медиазнание: годишно издание за медианаука и медиапублицистика = Bulgarian Media Studies: annual publications of Balkanmedia Association for media science and media journalism: Т. 1. София: Балканмедия, 1996, с. 437-442.
 27. Караджова, Катерина. Вербална и невербална комуникация при деца с интелектуална недостатъчност. В: Специална педагогика, Год. 2, 1996, №1, с. 9-14.
 28. Кирилов, Светлозар. Национално срещу универсално в съдържанието на местната българска преса. В: Социологически проблеми: тримесечно списание на Института по социология при БАН, Год. 28, 1996, №1, с. 130-142.
 29. Колева, Албена; Кръстева, Галя. Информационната ситуация в България. Външните новини между две избирателни кампании: парламентарната'91 г. и президентската'92 г. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Философски факултет = Annuaire de l'Universite de Sofia St. Kliment Ohridski. Faculte de philosophie. Т. 86 [за 1993], [Кн.] Проблемна науч.-изслед. лаб. за полит. поведение, 1996, с. 87-98.
 30. Константинова, Здравка. Бузлуджа като свето място според Захари Стоянов. В: Свети места на Балканите: Сборник с доклади от IV международна кръгла маса, Банско, 28.02-2.03.1995 г. София: Лице, 1996, с. 103-110.
 31. Константинова, Здравка. Дописките на Стефан Пешев. В: Априлското въстание в Централна Северна България: Материали от национална научна конференция, проведена в Севлиево през апр. 1995 г. Севлиево: Община Севлиево, 1996, с. 121-132.
 32. Косева, Илианна. Печатът и властта на парите: Метаморфозите на времето – (1990-1995). В: Българско медиазнание: годишно издание за медианаука и медиапублицистика = Bulgarian Media Studies: annual publications of Balkanmedia Association for media science and media journalism: Т. 1. София: Балканмедия, 1996, с. 230-238.
 33. Кочемидова, Христина. С поглед към медиите на XXI век: Основни цели на програмата по журналистика към АУБ. В: Българско медиазнание: годишно издание за медианаука и медиапублицистика = Bulgarian Media Studies: annual publications of Balkanmedia Association for media science and media journalism: Т. 1. София: Балканмедия, 1996, с. 408-419.
 34. Краев, Георг. Фолклорната класика: Аудиовизуалната комуникация. В: Български фолклор: списание за фолклористични, етноложки и антроположки изследвания, Год. 22, 1996, №5-6, с. 24-28.
 35. Крумов, Красимир. От езиков към визуален код. В: Българско медиазнание: годишно издание за медианаука и медиапублицистика = Bulgarian Media Studies: annual publications of Balkanmedia Association for media science and media journalism: Т. 1. София: Балканмедия, 1996, с. 22-28.
 36. Лозанов, Георги. Медии, власт и чувства. В: Българско медиазнание: годишно издание за медианаука и медиапублицистика = Bulgarian Media Studies: annual publications of Balkanmedia Association for media science and media journalism: Т. 1. София: Балканмедия, 1996, с. 41-54.
 37. Лукановски, Николай Б. Още нещо за релацията информация – комуникация. В: Научни трудове – ВВОВУ Васил Левски. Т. 43, 1996, с. 234-239.
 38. Манолов, Карамфил. Българският книгоиздател днес: Опит за социологически портрет. В: Библиотека: списание за библиотечна теория и практика, 1996, №2-3, с. 78-83.
 39. Манолов, Карамфил. Книгоиздателският бум в България. В: Българско медиазнание: годишно издание за медианаука и медиапублицистика = Bulgarian Media Studies: annual publications of Balkanmedia Association for media science and media journalism: Т. 1. София: Балканмедия, 1996, с. 246-257.
 40. Металинос, Никос. Новите технологии на комуникационните медии. В: Образование и квалификация: двумесечно научнометодическо списание, Год. 1, 1993, №6, с. 19-23.
 41. Милев, Росен. Панорамен обзор и анализ на българското медиазнание. В: Българско медиазнание: годишно издание за медианаука и медиапублицистика = Bulgarian Media Studies: annual publications of Balkanmedia Association for media science and media journalism: Т. 1. София: Балканмедия, 1996, с. 6-9.
 42. Милев, Росен. Щрихи към историята на медиите и комуникациите в България. В: Българско медиазнание: годишно издание за медианаука и медиапублицистика = Bulgarian Media Studies: annual publications of Balkanmedia Association for media science and media journalism: Т. 1. София: Балканмедия, 1996, с. 55-90.
 43. Михайлов, Николай. Зигмунд Фройд – морал и фрустрация. В: Философия: научно-методическо списание на МОН, 1996, №4, с. 42-45.
 44. Монова, Тотка. Три научни сборника на Факултета по журналистика и масова комуникация. В: Българско медиазнание: годишно издание за медианаука и медиапублицистика = Bulgarian Media Studies: annual publications of Balkanmedia Association for media science and media journalism: Т. 1. София: Балканмедия, 1996, с. 453-455.
 45. Нейкова, Мария. Из дискусията. В: Международни отношения: списание за дипломация, политика и икономика, 1996, №3, с. 98-99.
 46. Николов, Блажо. Медиите в България (1989-1995). В: Българско медиазнание: годишно издание за медианаука и медиапублицистика = Bulgarian Media Studies: annual publications of Balkanmedia Association for media science and media journalism: Т. 1. София: Балканмедия, 1996, с. 29-40.
 47. Панчева, Светлана. Театралната комуникация или театърът в епохата на масмедиите. В: Българско медиазнание: годишно издание за медианаука и медиапублицистика = Bulgarian Media Studies: annual publications of Balkanmedia Association for media science and media journalism: Т. 1. София: Балканмедия, 1996, с. 361-367.
 48. Папучиев, Николай; Балабанов, Михаил. Домазетството – наследство и комуникация. В: Balkanistic Forum = Балканистичен форум, Год. 5, 1996, №3, с. 69-75.
 49. Пейчева, Добринка. Информационната сигурност. В: Вик, 1996, №2, с. 9-19.
 50. Пейчева, Лозанка; Димов, Венцислав. Музиката в творчеството на писателя. В: Поглед в Йовковия свят. Добрич: Добруджа, 1996, с. 193-197.
 51. Пешева, Маргарита. Българската медиа-теория най-после със свое издание: [Отзив за: Българско медиазнание: годишно издание за медианаука и медиапублицистика: Т. 1]. В: Философски алтернативи: списание на Института по философски изследвания при БАН = Philosophical alternatives, Год. 5, 1996, №5, с. 139-144.
 52. Пешева, Маргарита. Телевизията в преход (1990-1996). В: Българско медиазнание: годишно издание за медианаука и медиапублицистика = Bulgarian Media Studies: annual publications of Balkanmedia Association for media science and media journalism: Т. 1. София: Балканмедия, 1996, с. 268-296.
 53. Попова, Снежана. Водещият. В: Радиото. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1996, с. 58-72.
 54. Попова, Снежана. Журналистика и социология'95 [в България]. В: Българско медиазнание: годишно издание за медианаука и медиапублицистика = Bulgarian Media Studies: annual publications of Balkanmedia Association for media science and media journalism: Т. 1. София: Балканмедия, 1996, с. 182-187.
 55. Предоева, Андреана. Невербални компоненти в телевизионната речева комуникация. В: Проблеми на социолингвистиката: Т. 5: Езикът и социалните контакти. София: Междунар. социолингвистическо дружество, 1996, с. 338-342.
 56. Рангелов, Рашо. Българската журналистика и "Законът за печата". В: Българско медиазнание: годишно издание за медианаука и медиапублицистика = Bulgarian Media Studies: annual publications of Balkanmedia Association for media science and media journalism: Т. 1. София: Балканмедия, 1996, с. 192-196.
 57. Саракинов, Георги. Правни аспекти на свободата на словото в средствата за масова информация. В: Демократически преглед: списание за либерално гражданско общество и култура = Democratic review: a magazine for liberal civic society, 1996, №6-7, с. 250-261.
 58. Спасов, Орлин. 1995: Знаци на телевизионността. В: Българско медиазнание: годишно издание за медианаука и медиапублицистика = Bulgarian Media Studies: annual publications of Balkanmedia Association for media science and media journalism: Т. 1. София: Балканмедия, 1996, с. 297-310.
 59. Спасов, Румен. Университетската комуникация. В: Връзки с обществеността: тримесечно научно-приложно списание, 1996, №1, с. 6-10.
 60. Стефанов, Ст.; Стоянов, Ем. Въздействие на средствата за масова комуникация върху отношението на обществеността към въоръжените сили. В: Научни трудове – ВВОВУ Васил Левски. Т. 43, 1996, с. 195-203.
 61. Стоицова, Толя. Медийната психология – възникване и развитие. В: Годишник на Департамент Масови комуникации: Т. 1. София: Нов бълг. унив., 1996, с. 10-16.
 62. Стойчев, Георги Д. Преходът и съдбата на посткомунистическия печат в България. В: Българско медиазнание: годишно издание за медианаука и медиапублицистика = Bulgarian Media Studies: annual publications of Balkanmedia Association for media science and media journalism: Т. 1. София: Балканмедия, 1996, с. 239-245.
 63. Стоянов-Бигор, Георги. Аудиовизуалният човек. В: Българско медиазнание: Годишно издание за медианаука и медиапублицистика = Bulgarian Media Studies: annual publications of Balkanmedia Association for media science and media journalism: Т. 1. София: Балканмедия, 1996, с. 10-21.
 64. Хаджимишев, Иво. За фотожурналистиката. В: Българско медиазнание: годишно издание за медианаука и медиапублицистика = Bulgarian Media Studies: annual publications of Balkanmedia Association for media science and media journalism: Т. 1. София: Балканмедия, 1996, с. 398-400.
 65. Цанева, Лиляна. Метод за определяне ефективността на речевата комуникация. В: Оториноларингологични страници = Folia otorhinolaryngologia, Год. 3, 1996, №3-4, с. 30-34.
 66. Цанева, Лиляна; Данев, Светослав; Дацов, Емил. Хигиенно-ергономична защита на речевата комуникация с времето. В: Проблеми на хигиената, 1996, №21, с. 36-43.
 67. Чолаков, Радомир. Електронните медии, властта и правото: Опит за преглед на правното положение на радиото и телевизията у нас. В: Българско медиазнание: годишно издание за медианаука и медиапублицистика = Bulgarian Media Studies: annual publications of Balkanmedia Association for media science and media journalism: Т. 1. София: Балканмедия, 1996, с. 212-229.
 68. Шайо, Андраш; Недева, Ирина. За медийните закони и принципите на демокрацията. В: Демократически преглед: списание за либерално гражданско общество и култура = Democratic review: a magazine for liberal civic society, 1996, №6-7, с. 262-270.
 69. Bojilova, Svetlana. The Hidden Effects. In: Changing the Symbols: The Media and Religions in Bulgaria: Special Report of BHC, October 1996. Sofia: Bulgarian Helsinki Committee, 1996, pp. 17-21. Available from: https://issuu.com/bghelsinki/docs/changing-the-symbols-1996-1-
 70. Deenitchina, Maria. Media Tales. In: Changing the Symbols: The Media and Religions in Bulgaria: Special Report of BHC, October 1996. Sofia: Bulgarian Helsinki Committee, 1996, pp. 12-17. Available from: https://issuu.com/bghelsinki/docs/changing-the-symbols-1996-1-
 71. Dimov, Ventsislav. Bulgarian uusi etnopop: Perinnebuumi, media ja kulttuuriteollisuus. In: Musiikin suunta: Etnomusikologian aikakauslehti, 1996, No 2, pp. 26-35.
 72. Krystewa, Luliwera. W czym jestesmy podobni,i w czym sie roznimy? In: Rynek prasowy (Warszawa), Vol. 19, 1996, No 7, pp. 19-24.
 73. Popova, Snezhana. The Characters. In: Сhanging the Symbols: The Media and Religions in Bulgaria: Special Report of BHC, October 1996. Sofia: Bulgarian Helsinki Committee, 1996, pp. 7-12. Available from: https://issuu.com/bghelsinki/docs/changing-the-symbols-1996-1-
 74. Raycheva, Lilia. Development of Alternative Broadcasting in Bulgaria. In: Drustvo I Tehnologija’96. Rijeka, Croatia: Gradevinski Fakultet Sveuchilishta u Rijeci, 1996, pp. 154–161.
 75. Zlateva, Minka. Struktur und Entwicklung der Massenmedien in Bulgarien (1989-1995). In: Media"95: Experience and Expectations: Fife Year After. Prague, October 5-6, 1995. Ed. by Phillip J. Glenn, Otakar Soltys. Prague: Karolinum Charls University Press, 1996, pp. 105-110.