1997

Сборници

 1. Аспекти на речевата комуникация. Авт. Пенка Илиева-Балтова, Андреана Предоева, Ива Пенкова. Под науч. ред. на Пенка Илиева-Балтова. – София: ТИЛИА, 1997. – 286 с. ISBN 954-717-041-4
 2. Българска национална телевизия: В цифри 1997. – София: Бълг. нац. телевизия, 1997. – 27 с. (без ISBN)
 3. Малцинствата в медиите – реалности и предразсъдъци: [Сборник с материали]: Международна конференция, София, 25-26 окт. 1997 г. – София: Вулкан 4, 1997. – 118 с. (без ISBN)
 4. Медии, послания? преход: Конфликтите на българското общество. – София: Нов български университет, Отворено общество, 1997. – 107 с. ISBN 954-520-104-5 
 5. Насилие и медии: Сборник с доклади от семинар, окт. 1996 г. Състав. Весела Табакова. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 1997. – 160 с. ISBN 954-8194-21-Х
 6. Провокацията учебен процес: Практически съвети за университетски преподаватели. Авт. Вяра Гюрова, Грета Дерменджиева, Емил Георгиев, Силвия Върбанова. – София: Аскони-издат, 1997. – 213 с. ISBN 954-8542-39-0
 7. Промяна на знаците: Медии и религия: Специално издание на “Обектив”. – София: Български хелзинкски комитет, 1997. – 28 с. Available from: https://issuu.com/bghelsinki/docs/name6c8144
 8. Първата вълна или Шизофренията на прехода: 24 интервюта с 19 политици-интелектуалци водени в периода 1991-1996 г. Състав. Копринка Червенкова, Георги Лозанов, Христо Буцев. – София: Спектър, 1997. – 254 с. ISBN 954-435-049-7

Монографии

 1. Бондиков, Венецеслав. Съпоставимост на емпиричните изследвания. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 1997. – 88 с. ISBN 954-8194-19-8
 2. Виденов, Михаил. Езикът и общественото мнение. – София: Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 1997. – 202 с. ISBN 954-430-477-0
 3. Занкова, Бисера. Студии по медийно право: Сравнителен анализ и коментар. – София: Нова звезда, 1997. – 244 с. ISBN 954-8981-04-1
 4. Знеполски, Ивайло. Езикът на имагинерния преход. – София: Лит. форум, 1997. – 359 с. ISBN 954-9502-13-9
 5. Знеполски, Ивайло. Новата преса и преходът: Трудното конституиране на четвъртата власт. – София: Дружество Гражданин, 1997. – 195 с. ISBN 954-8966-03-4
 6. Лозанов, Олег. Пъблик рилейшънс (връзки с обществеността). – София: Нов бълг. унив., 1997. – 128 с. ISBN 954-535-139-X
 7. Маринов, Руси. Неосъзнатата сила: Ефективните техники в пъблик рилейшънс. – София: ИК Ваньо Недков, 1997. – 120 с. ISBN 954-8170-14-9
 8. Николов, Александър. Статистическата информация и четвъртата власт. – София: Нац. статист. инст., 1997. – 301 с.
 9. Петровски, Иван. Управлението – конфликти и парадокси: Изповед на един мениджър. Предг. Любомир Стойков. 2. прераб. и доп. изд. – София: ДНК, 1997. – 112 с. ISBN 954-90239-3-1
 10. Попова, Снежана. Радиокомуникация. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 1997. – 120 с. ISBN 954-8194-20-1
 11. Пунчев, Петър. Първите седем: Частното радио в България. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 1997. – 175 с. ISBN 954-8194-22-8
 12. Томов, Димитър. Българската книжовна школа: Интервюта и публицистика. Ред. Гриша Атанасов. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1997. – 127 с. ISBN 954-07-1106-1
 13. Филева, Петранка. Икономика на средствата за масови комуникации. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1997. – 188 с. ISBN 954-07-0814-1
 14. Цонева, Иванка. Делово общуване: Ч. 1: Връзки с обществеността. – Свищов: Стоп. акад. Д. А. Ценов, 1997. – 119 с. (без ISBN)

Студии и статии

 1. Абаджимаринова, Румяна. Българските книги и тяхната рекламна комуникация. В: Пъблик рилейшънс и реклама, 1997, №6, с. 30-31.
 2. Абдулуахаб, Мохамед. Тенденции в йеменската външна информация. В: Връзки с обществеността: тримесечно научно-приложно списание, 1997, №4, с. 120-122.
 3. Алексиева, Соня. Практиката на връзките с обществеността в туристическия бизнес за успешна комуникация с медиите. В: Връзки с обществеността: тримесечно научно-приложно списание, 1997, №4, с. 20-33.
 4. Аркова, Цонка. Диалогът като автентична комуникация. В: Годишник на Шуменския университет Епископ Константин Преславски. Факултет по следдипломна квалификация = Annual of Konstantin Preslavsky University, Shumen. Faculty of the Postgraduate Studies, Т. 14, 1997, с. 15-20.
 5. Атанасов, Цветан; Семерджиев, Емил. Форми на информационна война. В: Военен журнал: двумесечно издание на Министерство на отбраната, 1997, №4, с. 59-70.
 6. Атанасова, Златка; Таскова, Людмила. Един възможен поглед към "Каналето". В: Български фолклор: списание за фолклористични, етноложки и антроположки изследвания, 1997, №5-6, с. 134-140.
 7. Бенбасат, Алберт. Непубликуваните приживе романи на Кирил Христов “Бездна” и “Бели дяволи”. В: Кирил Христов: Нови изследвания: Материали от конференция, Шумен, ноем. 1995. Шумен: Антос, 1997, с. 119-129.
 8. Беновска-Събкова, Милена. Знаците на протеста [в България] 10.01. – 5.02.1997 г. В: Българска етнология, Год. 2, 1997, №3-4, с. 5-13.
 9. Божилова, Светлана. Знаем ли правата си. В: Четвърта власт: тримесечно списание за медии, 1997, №1, с. 7.
 10. Божилова, Светлана; Герасимова, Венета. Телевизионно насилие и деца. В: Насилие и медии. София: Фондация Фридрих Еберт, Факултет по журналистика и масова комуникация, 1997, с. 23.
 11. Воденичаров, Борис. Революцията на комуникациите – клопка или многообещаващо бъдеще. В: Икономика и икономическо регулиране: месечно издание за теория и бизнес, 1997, №8-9, с. 29-30.
 12. Ганев, Петър. Първият вестник, превозван по море: Семейното гнездо на основоположника на бургаската журналистика Ангел Горанов. В: Море: литература, изкуство, култура, 1997, №7-8, с. 10-11.
 13. Гергова, Ани. За нов тип професионализъм в писмената комуникация. В: Информационна политика в България – формиране и развитие в съвременните условия: Доклади от VII национална конференция на СБИР, 5–6 юни 1997. София: Съюз на библиотечните и информационни работници, 1997, с. 21–24.
 14. Грозев, Костадин. Медии и управляващи в САЩ – съдружници или опоненти в политиката? В: Връзки с обществеността: тримесечно научно-приложно списание, 1997, №1, с. 86-96.
 15. Гюров, Бойко; Воденичаров, Петър. Шепот в кабела – Bulgaria, Serbia: Истории, имена, идентичности, общества в Интернет [младежки жаргон]. В: Balkanistic Forum = Балканистичен форум, Год. 6, 1997, №2, с. 136-153.
 16. Дайнов, Евгений. Дискурсът на медиите и преходът в България. В: Четвърта власт: тримесечно списание за медии, 1997, №1, с. 16-19.
 17. Дееничина, Мария. Медийните разкази. В: Промяна на знаците: Медии и религия: Специално издание на „Обектив”. София: Български хелзинкски комитет, 1997, с. 14-23. Available from: https://issuu.com/bghelsinki/docs/name6c8144
 18. Дерменджиева, Грета. Новите студенти и мотивацията им за учене. В: Начално училище, 1997, №5, с. 3-13.
 19. Дерменджиева, Грета. Социокултурни аспекти на дигиталното общество. В: Четвърта власт: тримесечно списание за медии, 1997, №2, с. 118-124.
 20. Дерменджиева, Грета. Феноменът на новата масмедиа. В: Четвърта власт: тримесечно списание за медии, 1997, №1, с. 128-132.
 21. Димов, Венцислав, Фолклорът като културна индустрия – да изберем меда пред жилото. В: За фолклора, традициите, читалището и още нещо. София: Фолк панаир, 1997, с. 20-33.
 22. Димов, Венцислав. Кръчмата в касетната култура: Наблюдения върху темата за кръчмата в 100 песни. В: Български фолклор: списание за фолклористични, етноложки и антроположки изследвания, 1997, №1-2, с. 91-102.
 23. Дронзина, Татяна. Говорители и журналисти: отношенията между медиите и властта. В: Връзки с обществеността: тримесечно научно-приложно списание, 1997, №1, с. 6-9
 24. Дронзина, Татяна. Информационните и комуникационните стратегии на държавните институции – между изискванията на политиката и администрацията. В: Връзки с обществеността: тримесечно научно-приложно списание, 1997, №4, с. 61-72
 25. Дронзина, Татяна. Фактори на убеждаващата комуникация: Посланието. В: Връзки с обществеността: тримесечно научно-приложно списание, 1997, №2, с. 46-53.
 26. Златева, Минка. Вестник „Светоглас” на Жорж Нурижан – една европейска мярка за българската култура. В: Българи в Италия и италианци в България: Приноси: Сборник с доклади от симпозиум, София, 21-22 май 1996 г. София: Демакс, 1997, с. 525-539.
 27. Илиева-Балтова, Пенка; Предоева, Андреана. Съотношението вербални / невербални компоненти в комуникацията лекар – пациент. В: Съпоставително езикознание = Contrastive linguistics: списание на СУ Св. Климент Охридски, 1997, №4, с. 84-95.
 28. Йорданова, Любима. Президентски избори – 96: Манипулативни стратегии и езиков избор. В: Връзки с обществеността: тримесечно научно-приложно списание, 1997, №1, с. 50-79; №2, с. 88-103.
 29. Кабаиванов, Димитър. Към теорията на видеото. В: Проблеми на изкуството: тримесечно списание за естетика, теория и критика на изкуството = Art studies quarterly, Год. 31, 1997, №1, с. 23-26.
 30. Калайджиева, Магдалена. Цитирането – обратната връзка на творчеството. В: Наука: периодично издание на Съюза на учените в България, 1997, №5, с. 20-22.
 31. Кирилов, Светлозар. Религиозната тема и българският местен печат. В: Насилие и медии. София: Фондация Фридрих Еберт, Факултет по журналистика и масова комуникация, 1997, с. 102-107.
 32. Кирилов, Светлозар. Темата за материалния просперитет в местната българска преса. В: Медии, послания? преход: Конфликтите на българското общество. София: Нов български университет, Отворено общество, 1997, с. 58-69.
 33. Кискинов, Станимир. Еволюция на публичното пространство в контекста на преход от автократична към демократична политическа система. В: Правен преглед: академично списание, Год. 2, 1997, №1, с. 101-109.
 34. Константинова, Здравка. „Разбойници с перото”. В: Насилие и медии. София: Фондация Фридрих Еберт, Факултет по журналистика и масова комуникация, 1997, с. 129-131.
 35. Кършакова, Рада. Аспекти на груповата [речева] комуникация и т. нар. „възможни светове”: (Върху материал от бълг. печатни медии). В: Български език: орган на Института за български език при Българската академия на науките, 1997-1998, №3, с. 38-43.
 36. Кършакова, Рада. Социално въздействие чрез езика: Скрита семантика и структуриране на комуникативното послание. В: Връзки с обществеността: тримесечно научно-приложно списание, 1997, №3, с. 96-107.
 37. Лозанов, Георги. Логопериферизъм – едно от имената на културното насилие. В: Насилие и медии. София: Фондация Фридрих Еберт, Факултет по журналистика и масова комуникация, 1997, с. 78-90.
 38. Лозанов, Георги; Прокопиев, Иво; Дилов, Любен. Цената на истината и смеха на медийния пазар. В: Четвърта власт: тримесечно списание за медии, 1997, №1, с. 104-112.
 39. Мавлов, Людмил. Процесът на вербална комуникация – един йерархичен модел. В: Специална педагогика, 1997, №3, с. 28-42.
 40. Манолов, Карамфил. Българските издателства сред пазарните и комуникативни координати на книгата. В: Библиотекознание, библиография, книгознание, 1997, №7, с. 83-88.
 41. Мизов, Максим. Глобалният пазар и езиковите революции. В: Ново време: списание за социални идеи, политика и култура, 1997, №6, с. 76-90.
 42. Михайлов, Владимир. Преображения на медийната рецепция. В: Проблеми на изкуството: тримесечно списание за естетика, теория и критика на изкуството = Art studies quarterly, Год. 31, 1997, №1, с. 17-22.
 43. Мойнов, Мойно. Информационно общество и информационна промишленост. В: Народностопански архив, 1997, №1, с. 7-14.
 44. Молхова, Галина. Значението на невербалната комуникация при чуждоезиковото обучение. В: Чуждоезиково обучение: двумесечно научно-методическо списание = Foreign language teaching, Год. 12, 1997, №1-2, с. 68-71.
 45. Монова, Тотка. До Европа и назад... В: Четвърта власт: тримесечно списание за медии, 1997, №1, с. 133-137.
 46. Монова, Тотка. За паметта, документите, новата история и принципа на матрьошката. В: Четвърта власт: тримесечно списание за медии, 1997, №2, с. 125-130.
 47. Монова, Тотка. Обществени нагласи и език на печата. В: Насилие и медии. София: Фондация Фридрих Еберт, Факултет по журналистика и масова комуникация, 1997, с. 90-94.
 48. Недков, Валери. Компютърната форма на писмената комуникация – реалност и прогнози. В: Библиотекознание, библиография, книгознание, 1997, №7, с. 100-104.
 49. Нейкова, Мария. Насилието изважда на повърхността най-доброто и най-лошото, В: Насилие и медии. София: Фондация Фридрих Еберт, Факултет по журналистика и масова комуникация, 1997, с. 42-49.
 50. Нейкова, Мария. Помиряване на принципите с необходимостта. В: Четвърта власт: тримесечно списание за медии, 1997, №1, с. 131-136.
 51. Патева, Радост. Прессъобщението – предпочитан инструмент за комуникация в епохата на телефакса. В: Връзки с обществеността: тримесечно научно-приложно списание, 1997, №2, с. 36-45.
 52. Петров, Милко. Приятният звук на койотите в мразовитата нощ... – Ърнест Хемингуей и школата на интерпретативния репортаж. В: Годишник – Варненски свободен университет. Т. 3, №1, 1997, с. 335-345.
 53. Петров, Митко. Образът на елита: Семиотичен анализ на персоналния имидж в елитната западноевропейска журналистика – принципи и методика на аксеологематичния анализ. В: Политически изследвания: тримесечно списание, 1997-1998, №7-8, с. 124-133.
 54. Петрова, Теодора. Насилието в семейството и медиите. В: Насилие и медии. София: Фондация Фридрих Еберт, Факултет по журналистика и масова комуникация, 1997, с. 54-61.
 55. Попова, Снежана. Насилието на схемата. В: Насилие и медии. София: Фондация Фридрих Еберт, Факултет по журналистика и масова комуникация, 1997, с. 97-102.
 56. Попова, Снежана. Персонажите [героите на медийния разказ]. В: Промяна на знаците: Медии и религия: Специално издание на “Обектив”. София: Български хелзинкски комитет, 1997. Available from: https://issuu.com/bghelsinki/docs/name6c8144
 57. Попова, Снежана. Свободата като морален избор: [Отзив за: Пиер Бурдийо: Журналистика и етика]. В: Четвърта власт: тримесечно списание за медии, 1997, №1, с. 9-15.
 58. Райков, Здравко. Евфемизмите – необходима техника в пъблик рилейшънс. В: Пъблик рилейшънс и реклама, 1997, №6, с. 8-9.
 59. Рачева, Дарина. Електронните медии и изграждане на ценностната ориентация у децата от предучилищна възраст. В: Дом, дете, детска градина: двумесечно научно-методическо списание, Год. 4, 1997, №6, с. 46-48.
 60. Семерджиев, Цветан. Информационна война. В: Военен журнал: двумесечно издание на Министерство на отбраната, 1997, №4, с. 44-51.
 61. Серафимова, Мила. Медиите – средство за масова некомуникация. В: Пъблик рилейшънс и реклама, 1997, №1, с. 26-27.
 62. Тагарев, Тодор. Към създаването на теория на информационната война. В: Военен журнал: двумесечно издание на Министерство на отбраната, 1997, №4, с. 52-58.
 63. Тодоров, Андрей. Ролята на медиите в информационната война. В: Военен журнал: двумесечно издание на Министерство на отбраната, 1997, №4, с. 99-103.
 64. Търкаланов, Юрий. Информационна сигурност – институционални и социално-психологически проблеми. В: Военен журнал: двумесечно издание на Министерство на отбраната, 1997, №4, с. 104-110.
 65. Христова, Рени; Гостилов, Стефан. Визуалната комуникация на градската среда и възпитателната работа при 5-6 г. деца. В: Научни трудове – ВВОВУ Васил Левски. Т. 56, 1997, с. 63-70.
 66. Цветанска, Силвия. Особености на невербалната комуникация в обучението. В: Стратегии на образователната и научната политика: тримесечно научно-теоретично списание. Год. 5, 1997, №2, с. 54-61.
 67. Чиллев, Георги. Народопсихологията – основа на политическата комуникация. В: Връзки с обществеността: тримесечно научно-приложно списание, 1997, №4, с. 96-113.
 68. Angelova, Vyara. Die zwischenetnischen Verhaeltnisse in Bulgarien. In: Sozialer Wandel als Problem postsozialistischer Gesellschaften. Ed. by Christo Stojanov. Edwin Ferger Verlag, 1997, pp. 133-142.
 69. Atanasov, Luben. Language as a means of and obstacle in the communication in regions of mixed population [Езикът като средство и пречка за комуникация в районите със смесено население]. In: Educational Problems in the Regions with Mixed Population. Sofia: LIK, 1997, pp. 71-76.
 70. Ilieva-Baltova, Penka; Predoeva, Andreana. Correlation of verbal/nonverbal components by a patient - physician communication. In: International Journal of Psycholinguistics (IJPL) (Osaka, Japan), Vol. 13, 1997, No 3 (38), pp. 241-254.
 71. Krusteva, Lulivera. In ex-socialist camp, self-defeating travel promotion (An Analysis of the Bulgarian Media). In: Journalism, sports and tourism. Ed. Mario Plenkovic. Zagreb: Croatian Communications Assocation and "Nonacom", 1997, pp. 72-74.