1998

Сборници

 1. Българско медиазнание: годишно издание за медианаука и медиапублицистика = Bulgarian Media Studies: annual publications of Balkanmedia Association for media science and media journalism = Bulgarian Media Studies: Annual publications of Balkanmedia Association for media science and media journalism: В 2 т.: Т. 2. – София: Балканмедиа, 1998. – 1552 с. ISSN 1310-7712
 2. Достъп до информация – норма и практики: Материали от заключителен семинар на Фондация Програма Достъп до информация. – София: Прогр. Достъп до информация, 1998. – 65 с. Available from: https://www.aip-bg.org/library/books/aipn.pdf
 3. Журналисти и трети сектор: Материали от семинар, Банкя, март 1998. – София: Фондация Еврика, 1998. – 54 с. (без ISBN)
 4. Журналистиката днес и утре: Българо–германски сборник: Студии по журналистика: В 3 т.: Т.1. Състав. Хени Лайденфрост, Владимир Симеонов. Ред. Веселин Димитров. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 1998. – 136 с. ISBN 954-8194-24-4
 5. Кой кой е в българската журналистика. Ред. Петър Пунчев. – София: Агенция София прес, 1998. – 112 с. (без ISBN)
 6. Периодичният печат на малцинствата в България 1878-1997. Състав., предг. Михаил Иванов. – София: Фондация Междуетн. инициатива за човешки права, 1998. – 155 с. ISBN 954-9565-17-3
 7. Писмените комуникации и информационното общество: [Трети] III международен изследователски колоквиум, София, 24-26 октомври 1996. Ред. Робер Естивал, Ани Гергова. – София: Нар. библ. Св. св. Кирил и Методий, 1998. – 216 с. ISSN 0861-4881 (Библиотекознание. Библиография. Книгознание)
 8. Предизвикателствата на човешките отношения. Състав., ред. Добринка Пейчева. – София: Изд. Св. Георги Победоносец, 1998. – 334 с. (без ISBN)
 9. Слово и демокрация: Сборник с доклади [от национална научнопрактическа конференция с международно участие на тема Словесното общуване и предизвикателствата на демокрацията, 21-22 май 1996 г.]. Състав., науч. ред. Донка Александрова. – София: Фондация Човещина, Бълг. асоц. по реторика, СУ Св. Климент Охридски 1998. – 270 с. ISBN 954-90249-1-1
 10. The armed forces in a democraric society-International conference, Sofia, April 27-29, 1998: Collection of papers. Ed. by Stephan E. Nikolov, Yantsislav Yanakiev. – Sofia: Hanns Seidel Foundation, 1998. – 324 p. (без ISBN)

Монографии

589а. Бакърджиева, Милка. Комуникиране в управлението. – Свищов: Акад. изд. Д. А. Ценов, 1998. – 278 с. (без ISBN)

 1. Бакърджиева, Теодора. Съвременни комуникации: Интернет през GSM. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 1998. ISBN 954-8194-26-0
 2. Бакърджиева, Теодора. Съвременни комуникации: Какво може да се открие в Интернет?; Как да се намери информация в Интернет? – Варна: Славена, 1998. – 205 с. ISBN 954-579-055-5
 3. Доганов, Димитър; Дуранкев, Боян. Реклама и насърчаване на продажбите: Терминологичен справочник. 2. прераб. и доп. изд. – София: Унив. изд. Стопанство, 1998. – 214 с. ISBN 954-494-304-8
 4. Енев, Неделчо; Стоянов, Стефан. Връзки с обществеността. – Бургас: Унив. Проф. Асен Златаров, 1998. – 69 с. (без ISBN)
 5. Иванова, Диана. Езиковите въпроси в българския периодичен печат през Възраждането. – Пловдив: Макрос 2001, 1998. – 176 с. ISBN 954-702-024-2
 6. Калайков, Йордан. Промоцията на продукта в спорта. – София: Пропелер, 1998. – 48 с. ISBN 954-9669-15-7
 7. Кафтанджиев, Христо. Образът на жените в рекламата: Или как да унищожим мъжете. – София: Princeps, 1998. – 255 с. ISBN 954-8067-32-3
 8. Кафтанджиев, Христо. Текстът на печатната реклама. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 1998. – 112 с. ISBN 954-8194-23-6
 9. Менчева, Лиляна. Рекламни комуникации в международния бизнес. 2. прераб. и доп. изд. – София: Тракия-М, 1998. – 270 с. ISBN 954-9574-17-2
 10. Михайлов, Владимир. Медийна рецепция: Студии. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 1998. – 152 с. ISBN 954-8194-25-2
 11. Неделчев, Михаил. Раздробяване на наивния консенсус: Критика на политика и на негови медийни образи. – София: Д-во Гражданин, 1998. – 181 с. ISBN 954-8966-05-0
 12. Нейкова, Мария. Двойно предизвикателство: Международната журналистика – призма за света и за нас в него. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1998. – 140 с. ISBN 954-07-0809-5
 13. Петров, Милко. Америка – врява и разум: Журналистиката на САЩ в контекста на социалния живот 1883-1997. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1998. – 448 с. ISBN 954-07-1272-6
 14. Пешева, Маргарита. Телевизия в преход: 1995-1997. – София: Магус, 1998. – 389 с. ISBN 954-90310-1-2
 15. Ракаджийска, Светла; Маринов, Стоян. Туристически пазари, реклама и пъблик рилейшънс. – Варна: Андина, 1998. – 320 с. (без ISBN)
 16. Рангелов, Рашо. Есета върху журналистическото право. – София: [Изд. авт.], 1998. – 237 с. (без ISBN)
 17. Стоицова, Толя. Живеем с другите: Социалнопсихологически проблеми. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 1998. – 232 с. ISBN 954-8194-27-9
 18. Стойков, Любомир. Калинография: Разговори със Ставри Калинов. – София: От игла до конец, 1998. – 144 с. ISBN 949-9799-01-8
 19. Танев, Ганчо. „Говори Габрово”: 50 г. Радиоцентър Габрово. – Габрово: Радиоцентър Габрово, 1998. – 32 с.
 20. Филипов, Димитър. Медийната революция: Икономическа теория на медиите. – София: Унив. изд. Стопанство, 1998. – 144 с. ISBN 954-494-319-6

Студии и статии

 1. Абаджимаринова, Румяна. Библиотеката като знакова система. В: Българско медиазнание: годишно издание за медианаука и медиапублицистика: Т. 2. София: Kultur Kontakt, 1998, с. 67-86.
 2. Абаджимаринова, Румяна. Книжевните известия на публициста Христо Ботев. В: Родна реч, 1998, №3, с. 39-41.
 3. Абаджимаринова, Румяна. Социализация на книгата. В: Четвърта власт: тримесечно списание за медии, 1998, №1-2, с. 215-227.
 4. Адамова, Теодора. Вестник „Поглед” и списание „Български журналист” – един спомен и една надежда. В: Българско медиазнание: годишно издание за медианаука и медиапублицистика = Bulgarian Media Studies: annual publications of Balkanmedia Association for media science and media journalism: Т. 2. София: Балканмедиа, 1998, с.
 5. Алексиева, Соня. Две професионални списания за връзките с обществеността. В: Българско медиазнание: годишно издание за медианаука и медиапублицистика = Bulgarian Media Studies: annual publications of Balkanmedia Association for media science and media journalism: Т. 2. София: Балканмедия, 1998, с. 1003-1008.
 6. Алфандари, Елиезер. Чуждестранният медиен капитал в България – комерсиална или политическа целесъобразност? В: Българско медиазнание: годишно издание за медианаука и медиапублицистика = Bulgarian Media Studies: annual publications of Balkanmedia Association for media science and media journalism: Т. 2. София: Балканмедиа, 1998, с. 617-623.
 7. Ангелов, Александър. СБЖ днес: За нашия профил като организация. В: Българско медиазнание: годишно издание за медианаука и медиапублицистика = Bulgarian Media Studies: annual publications of Balkanmedia Association for media science and media journalism: Т. 2. София: Балканмедиа, 1998, с. 755-759.
 8. Аргирова-Герасимова, Мария. Маркетинг на академичната научна литература. В: Информационна политика в България – формиране и развитие в съвременните условия: VII национална научна конференция на СБИР, София, 5-6 юни 1997. София: Съюз на библиотечните и информационни работници, 1998, с. 88-91.
 9. Атанасов, Атанас и др. Медийното отразяване на състезанието за президентския пост '96 [в България]. В: Социологически преглед = Bulgarian sociological review, Год. 20, юбил. бр., 1998, с. 231-252.
 10. Атанасов, Любен. Възникване и разпространение на кратките мисловни форми [афоризмите] като средство за комуникация. В: Атанасов, Любен. Енциклопедия на афоризмите. В. Търново: Gaberoff, 1998, с. 7-14.
 11. Бакърджиева, Гинка. Ролята на паузите в езиковата комуникация. В: Научни трудове – Пловдивски университет Паисий Хилендарски. Филология. Т. 36, 1998, №1, с. 189-195.
 12. Безлов, Тихомир. Дядо Йоцо гледа... информационната железница. В: Българско медиазнание: годишно издание за медианаука и медиапублицистика = Bulgarian Media Studies: annual publications of Balkanmedia Association for media science and media journalism: Т. 2. София: Балканмедиа, 1998, с. 729-738.
 13. Божилова, Светлана. Европейските стандарти и българското медийно законодателство. В: Четвърта власт: тримесечно списание за медии, 1998, №4, с. 14.
 14. Божилова, Светлана. Закон за радиото и телевизията на граждански форум "Свободно слово". В: Четвърта власт: тримесечно списание за медии, 1998, №1, с. 87.
 15. Божилова, Светлана. Правителствените закони за радиото, телевизията и далекосъобщенията. В: Четвърта власт: тримесечно списание за медии, 1998, №2.
 16. Божилова, Светлана. Телевизия на интимността. В: Четвърта власт: тримесечно списание за медии, 1998, №3, с. 17.
 17. Божилова, Светлана; Кьосева, Евдокия. Законът за радиото и телевизията след второто четене. В: Четвърта власт: тримесечно списание за медии, 1998, №3, с. 69-72.
 18. Бойчев, Бойчо. Мълчание и цитиране в теоретичната комуникация. В: Морски научен форум. ВВМУ Н. Й. Вапцаров, 1998, №4. с. 416–425.
 19. Бонев, Христо. Новата проучваща журналистика. В: Годишник – Варненски свободен университет. Т. 4, 1998, №1, с. 380-390.
 20. Бончева, Ив. Психологични бариери в професионалната комуникация "болен-лекар". В: Психосоматична медицина = Psychosomatic medicine, 1998, №1-2, с. 55-57.
 21. Бояджиев, Лъчезар. Електронната пещера: От интерпасивност към интерактивност. В: Българско медиазнание: годишно издание за медианаука и медиапублицистика = Bulgarian Media Studies: annual publications of Balkanmedia Association for media science and media journalism: Т. 2. София: Балканмедиа, 1998, с. 911-914.
 22. Брадварова, Елена. Списание "Съвременна журналистика" – път към медиазнанието [в България]. В: Българско медиазнание: годишно издание за медианаука и медиапублицистика = Bulgarian Media Studies: annual publications of Balkanmedia Association for media science and media journalism: Т. 2. София: Балканмедиа, 1998, с. 769-775.
 23. Будинов, Светослав. За системата, подсистемите и центровете на историческа комуникация. В: История: научно-методическо списание, 1998, №6, с. 17-26.
 24. Буруджиева, Татяна. Медии и власт: Трансформации и перспективи на медиите в България. В: Български фолклор: списание за фолклористични, етноложки и антроположки изследвания, 1998, №1-2, с. 112-121.
 25. Бъчварова, Таня. Визуалната комуникация чрез [фирмата] Mitsubishi Electric EVC. В: Computer: хардуер, софтуер, практика, цифрова фотография, програмиране, 1998, №4, с. 34-35.
 26. Вачков, Лъчезар. Книгоиздаването във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Кл. Охридски”. В: Българско медиазнание: годишно издание за медианаука и медиапублицистика = Bulgarian Media Studies: annual publications of Balkanmedia Association for media science and media journalism: Т. 2. София: Балканмедиа, 1998, с. 948-960.
 27. Великова, Мария. Избори '97 [в България] и отразяването им на телевизионния екран. В: Българско медиазнание: годишно издание за медианаука и медиапублицистика = Bulgarian Media Studies: annual publications of Balkanmedia Association for media science and media journalism: Т. 2. София: Балканмедиа, 1998, с. 927-947.
 28. Величков, Петър. По-прецизно трябва да се пише за Яна Язова. В: Език и литература: списание за общодостъпно разглеждане на езика, литературата и народния бит, 1998, №5-6, с. 169-170.
 29. Вълканова, Веселина. Съвременен вестникарски дизайн: Новият смисъл на старата формула „прегледност – четливост – живост”. В: Журналистиката днес и утре: Българо–германски сборник: Т. 1. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 1998, с. 25-39.
 30. Вълканова, Веселина. Типография и вестник. В: Българско медиазнание: годишно издание за медианаука и медиапублицистика = Bulgarian Media Studies: annual publications of Balkanmedia Association for media science and media journalism: Т. 2. София: Балканмедия, 1998, с. 87-117.
 31. Галини, Клара. Фотографията – ритуалният посредник [в индивидуалния и колективния живот на хората]. В: Български фолклор: списание за фолклористични, етноложки и антроположки изследвания, Год. 24, 1998, №4, с. 89-94.
 32. Ганев, Иван. Една журналистическа общност като лично преживяване (за Асоциацията на немскоговорещите журналисти [в България]). В: Българско медиазнание: годишно издание за медианаука и медиапублицистика = Bulgarian Media Studies: annual publications of Balkanmedia Association for media science and media journalism: Т. 2. София: Балканмедиа, 1998, с. 812-815.
 33. Генчева, Р. Хранителният и растителният код като средство за комуникация при сватбените обичаи [по материали от Тревненския край]. В: Научни трудове – ВВОВУ Васил Левски. Т. 62, 1998, с. 505-509.
 34. Георгиев, Петко. Две години граждански форум „Свободно слово”. В: Българско медиазнание: годишно издание за медианаука и медиапублицистика = Bulgarian Media Studies: annual publications of Balkanmedia Association for media science and media journalism: Т. 2. София: Балканмедиа, 1998, с. 791-793.
 35. Гергова, Ани. Информационни ресурси – информационен трансфер. В: Библиотека: списание за библиотечна теория и практика, Год. 5, 1998, №5–6, с. 83–87.
 36. Дееничина, Мария. Медии и религия. В: Българско медиазнание: годишно издание за медианаука и медиапублицистика = Bulgarian Media Studies: annual publications of Balkanmedia Association for media science and media journalism: Т. 2. София: Балканмедия, 1998, с. 351-362.
 37. Дерменджиева, Грета. Електронните вестници: (Още за клонирането). В: Четвърта власт: тримесечно списание за медии, 1998, №3, с. 132-136.
 38. Дерменджиева, Грета. Интернет – новата масмедиа?. В: Българско медиазнание: годишно издание за медианаука и медиапублицистика = Bulgarian Media Studies: annual publications of Balkanmedia Association for media science and media journalism: Т. 2. София: Балканмедия, 1998, с. 117-125.
 39. Дерменджиева, Грета. Образовательные медии – важный фактор в результативности образовательного процесса. В: Педагогические проблемы разноуровневой подготовки школьников и студентов в условиях реформирования образования: Материалы международной научно-практической конференции, Минск, 12–13 мая 1998 г. Минск, 1998, с. 272-279.
 40. Дерменджиева, Грета. Развитие способности учащихся к самообучению и самоконтролю на основе компьютерного обучения. (Компьютерно-базированное обучение и оценивание). В: Тезисы VI Всероссийской научно-практической конференции „Проблемы педагогики творческого саморазвития личности и педагогического мониторинга”. Казань: Изд. КГУ, 1998, с. 33-34.
 41. Дерменджиева, Грета. Цензурата – символ на демокрация? В: Четвърта власт: тримесечно списание за медии, 1998, №1-2, с. 209-214.
 42. Димитров, Румен. Медии и митове в Източна Европа: Тези и антитези. В: Отворено образование: опит, изследвания, новости. Год. 6, 1998, №9-10, с. 134-151. Също в: Медии и митове в Източна Европа: Тези и антитези. В: Демократически преглед: списание за либерално гражданско общество и култура = Democratic review: a magazine for liberal civic society, 1998-1999, №38, с. 287-303.
 43. Димитрова, Боряна. Съдбата на медиите в пространството на поколенческата промяна [в България]: [Социол. изследване на "Алфа рисърч", окт. 1998]. В: Годишник на Департамент Масови комуникации: Т. 2. София: Нов бълг. унив., 1998, с. 124-134.
 44. Димов, Венцислав. „Борецът” – герой в съвременната медийна култура на България: (Към отношението идентичност-съвременна етнопоп музика). В: Български фолклор: списание за фолклористични, етноложки и антроположки изследвания, Год. 24, 1998, №1-2, с. 142-149.
 45. Димов, Венцислав. Ivancov Karol-Matej. Banatsci balgarsci folklor. В: Български фолклор: списание за фолклористични, етноложки и антроположки изследвания, Год. 24, 1998, №1-2, с. 183-184.
 46. Домозетов, Христо. Човешки фактор и информационна сигурност. В: Information & Security: An International Journal, 1998, №1, с. 46-60.
 47. Ефемов, Ефрем. Спорт и спортна журналистика в България. В: Българско медиазнание: годишно издание за медианаука и медиапублицистика = Bulgarian Media Studies: annual publications of Balkanmedia Association for media science and media journalism: Т. 2. София: Балканмедия, 1998, с. 179-189.
 48. Зарева, Алла. Ролята на дейктическите форми за изграждане на контекст в рекламната комуникация. В: Годишник – Бургаски свободен университет. Т. 1, 1998, с. 277-284.
 49. Златев, З. Ц.; Златев, З. З. Влияние на убеждаващата комуникация при връзките с обществеността за формиране на общественото мнение. В: Научни трудове – ВВОВУ Васил Левски. Т. 60, 1998, с. 388-394.
 50. Златева, Славея. Семантичната връзка на невербалната и вербалната комуникация. В: Предучилищно възпитание: месечно научно-методическо списание, 1998, №5-6, с. 38-39.
 51. Иванов, Слав. Асоциация на българските вестникари. В: Българско медиазнание: годишно издание за медианаука и медиапублицистика = Bulgarian Media Studies: annual publications of Balkanmedia Association for media science and media journalism: Т. 2. София: Балканмедиа, 1998, с. 819-820.
 52. Игнатовски, Владимир. Визуалната култура. В: Кино: издание на Съюз на българските филмови дейци,1998, №1, с. 45-49.
 53. Игнатовски, Владимир. Телевизията – генният инженер на информационното пространство. В: Кино: издание на Съюз на българските филмови дейци,1998, №3, с. 18-23.
 54. Йорданова, Юлия. Скука по Лолита. В: Света гора: алманах за литература и изкуство, 1998, №1, с. 105-115.
 55. Калагларски, Георги. Обществена и медийна нетолерантност. В: Годишник – Варненски свободен университет. Т. 4, 1998, №1, с. 391-394.
 56. Кирилов, Светлозар. Държава и гражданско общество в съдържанието на местната българска преса. В: Политически изследвания: тримесечно списание, 1998, №7-8, с. 134-140.
 57. Константинова, Здравка. Журналистиката е едно от първите средства за революцията. В: Национална научна конференция, посветена на 150-ата годишнина от рождението на Христо Ботев, Калофер, 5 януари 1998 година: Материали от конференция Калофер: Фондация Христо Ботев, 1998, с. 96-104.
 58. Корниш, Едуард. Кибернетичното пространство около 2025 година. В: Компас: чуждестранни педагогически публикации, 1998, №1-2, с. 49-54.
 59. Лозанов, Георги. Книгоиздаване на границата между два века [за новата специалност „Книгоиздаване”]. В: Литературен форум, Год. 8, 1998, №3, с. 5.
 60. Лозанов, Георги. Медийни реализации на правото на информация. В: Достъп до информация – норма и практики: Материали от заключ. семинар на Фондация Програма Достъп до информация. София, 1998, с. 57-59.
 61. Лозанов, Георги. Медийният език е журналистика с чук в ръка. В: Медиа & Реклама: месечно списание, 1998, №2, с. 17.
 62. Лозанов, Георги. НСРТ: поглед отвътре. В: Четвърта власт: тримесечно списание за медии, 1998, №1-2.
 63. Лозанов, Георги. Триъгълникът субект-среда-закон. В: Четвърта власт: тримесечно списание за медии, 1998, №4, с. 75-80.
 64. Манлихерова, Мануела. Обществен интерес, медии, власт, елит. В: Четвърта власт: тримесечно списание за медии, 1998, №3, с. 38-42.

673а. Маринов, Руси. Подходи за управление на комуникационни проблеми. В: Годишник на Департамент Масови комуникации: Т. 2. София: Нов бълг. унив., 1998, с. 27-31.

 1. Михайлов, Владимир. Телевизия на доизживяване. В: Годишник на Департамент Масови комуникации: Т. 2. София: Нов бълг. унив., 1998, с. 46-50.
 2. Молхова, Галина. Ефективността на невербалната комуникация в процеса на обучение. В: Научни трудове – ВВОВУ Васил Левски. Т. 61, 1998, с. 23-27.
 3. Монова, Тотка. Женската преса у нас. В: Жарава: Равни възможности за жени и мъже: месечно издание на Женски алианс за развитие, 1998, №11 (ноември).
 4. Монова, Тотка. Кой „произвежда” новите символни вселени? Печатът в условията на прехода от „лагера” към гражданското общество (1989-1996). В: Българско медиазнание: годишно издание за медианаука и медиапублицистика = Bulgarian Media Studies: annual publications of Balkanmedia Association for media science and media journalism: Т. 2. София: Балканмедия, 1998, с. 624-637.
 5. Монова, Тотка. Кой на кого какво казва: Диалогът Бимбо-Замбо: Публиката като електорат: Политическият елит като публика. В: Четвърта власт: тримесечно списание за медии, 1998, №3, с. 26-37.
 6. Нейкова, Мария. Образованието по журналистика в научен и практически план. В: Четвърта власт: тримесечно списание за медии, 1998, №4, с. 53-60.
 7. Нейкова, Мария. Повлияни от миналото си – "История на балканските народи " от проф. Едгар Хьош. В: Четвърта власт: тримесечно списание за медии, 1998, №3, с. 137-141.
 8. Нейкова, Мария. Сто и петнадесет години – движение от храма към сцената. В: Четвърта власт: тримесечно списание за медии, 1998, №4, с. 138-141.
 9. Новакова, Камка. Кратка история на журналистическите организации в България. В: Българско медиазнание: годишно издание за медианаука и медиапублицистика = Bulgarian Media Studies: annual publications of Balkanmedia Association for media science and media journalism: Т. 2. София: Балканмедиа, 1998, с. 740-754.
 10. Обретенов, Боян. Българските медии и обществения диалог. В: Българско медиазнание: годишно издание за медианаука и медиапублицистика = Bulgarian Media Studies: annual publications of Balkanmedia Association for media science and media journalism: Т. 2. София: Балканмедия, 1998, с. с. 267-279.
 11. Панайотов, Филип. География на възрожденската ни журналистика. В: Българско медиазнание: годишно издание за медианаука и медиапублицистика = Bulgarian Media Studies: annual publications of Balkanmedia Association for media science and media journalism: Т. 2. София: Балканмедиа, 1998, с. 364-379.
 12. Пейчева, Добринка. Доверието като основополагащ фактор в процеса на социална трансформация на взаимоотношенията и институциите в нашата страна. В: Предизвикателствата на човешките отношения. София: Изд. Св. Георги Победоносец, 1998. 334 с.
 13. Петров, Георги. Средствата за масова информация като фактор за противоправни девиации сред подрастващите. В: Педагогика: месечно научнотеоретично списание, 1998, №3, с. 17-31.
 14. Петров, Евгени. Първите седем години или цената на оцеляването [на българската журналистика]. В: Българско медиазнание: годишно издание за медианаука и медиапублицистика = Bulgarian Media Studies: annual publications of Balkanmedia Association for media science and media journalism: Т. 2. София: Балканмедиа, 1998, с. 821-826.
 15. Петров, Милко. Джеймс Баучер – краят на журналистическата благотворителност. В: Годишник на Департамент Масови комуникации: Т. 2. София: Нов бълг. унив., 1998, с. 12-16.
 16. Петрова, Анелия. Нагласи и комуникация в рекламата. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Философски факултет. Книга Психология. Т. 91, 1998, с. 33-43.
 17. Петрова, Теодора. Телевизионният ефир'96/'97 [в България]. В: Българско медиазнание: годишно издание за медианаука и медиапублицистика = Bulgarian Media Studies: annual publications of Balkanmedia Association for media science and media journalism: Т. 2. София: Балканмедиа, 1998, с. 663-681.
 18. Пешева, Маргарита. Новите предизвикателства на медиите. – Колко голяма е медийната власт? В: Българско медиазнание: годишно издание за медианаука и медиапублицистика = Bulgarian Media Studies: annual publications of Balkanmedia Association for media science and media journalism: Т. 2. София: Балканмедиа, 1998, с. 996-1002.
 19. Пешева, Маргарита. Телевизионната алтернатива: "Нова телевизия" и "7 дни" (1996-1997). В: Българско медиазнание: годишно издание за медианаука и медиапублицистика = Bulgarian Media Studies: annual publications of Balkanmedia Association for media science and media journalism: Т. 2. София: Балканмедиа, 1998, с. 682-704.
 20. Попова, Снежана. Корупцията в текст и подтекст: „скрити” послания. В: Четвърта власт: тримесечно списание за медии, 1998, №4, с. 11-30.
 21. Попова, Снежана. Радиофеномени'96/'97 [в България]. В: Българско медиазнание: годишно издание за медианаука и медиапублицистика = Bulgarian Media Studies: annual publications of Balkanmedia Association for media science and media journalism: Т. 2. София: Балканмедиа, 1998, с. 655-662.
 22. Попова, Снежана. Скрити послания: (Медийният образ на корупцията – параграф 3). В: Корупцията в съвременна България: Аналитичен обзор. София: Асоциация Прозрачност без граници, 1998, с. 5-8.
 23. Попова-Велева, Иванка. За някои особености на публицистичния функционален стил в спортната журналистика. В: Проглас: филологическо списание. Год. 7, 1998, №3-4, с. 28-39.
 24. Предоева, Андреана. Българският речев етикет (вербален и невербален) от телевизионния екран: Ролята му в обучението по български език на студенти - чужденци. В: Foreign Languages for Specific Purposes: Conference Proceeding, Varna, Bulgaria, 4-6 June, 1998: Vol. 2. Варна: Стено, 1998, с. 132-138.
 25. Предоева, Андреана. Паралингвистичен етикет в публицистични телевизионни предавания на български език в българска езикова среда. В: Проблеми на българската разговорна реч: Т. 4. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1998, с. 97-103.
 26. Предоева, Андреана. Синтактични закономерности при употреба на паралингвистични средства в публицистични телевизионни предавания на български език. В: Научни трудове – Пловдивски университет Паисий Хилендарски. Филология. Т. 36, №1, 1998, с. 373-373. Също в: Синтактични закономерности при употребата на паралингвистични средства в публицистични телевизионни предавания на български език. В: Български език: орган на Института за български език при Българската академия на науките, 1999-2000, №4-5, с. 174-180.
 27. Предоева, Андреана; Петрова, Красимира. Невербални компоненти в речевия етикет при поздрав и сбогуване. В: Научни трудове – ВВОВУ Васил Левски. Т. 61, Ч. 1, 1998, с. 33-39.
 28. Пумпалова, Мария и др. Световният медиен скандал. В: Демократически преглед: списание за либерално гражданско общество и култура = Democratic review: a magazine for liberal civic society, 1998-1999, №38, с. 342-359.
 29. Райков, Здравко. „Черният” пъблик рилейшънс – елегантен начин за манипулиране на масмедиите и публиката. В: Обществена комуникация: Пъблик рилейшънс. Реклама. Масмедии. Информация. Теория. Практика, 1998, №8, с. 15-17.
 30. Райчева, Лилия. Какво остава в кутията на Пандора: Размисли върху насилието по телевизията. В: Българско медиазнание: годишно издание за медианаука и медиапублицистика = Bulgarian Media Studies: annual publications of Balkanmedia Association for media science and media journalism: Т. 2. София: Балканмедия, 1998, с. 705-712.
 31. Рангочев, Константин и др. Етюди за културната комуникация. В: Анали: Списание за история, класическа култура и изкуствознание, 1998, №1-4, с. 50-71.
 32. Рожков, Сергей; Мутафов, Христо; Меламед, Симона. Научни комуникации и информационно осигуряване на изследванията в България. В: Стратегии на образователната и научната политика: тримесечно научно-теоретично списание, Год. 6, 1998, №2, с. 80-86.
 33. Саракинов, Георги. Медийното право и медийна реалност в днешна България. В: Българско медиазнание: годишно издание за медианаука и медиапублицистика = Bulgarian Media Studies: annual publications of Balkanmedia Association for media science and media journalism: Т. 2. София: Балканмедия, 1998, с. 601-605.
 34. Семерджиев, Станислав. Интерактивност: Божията милост. В: Демократически преглед: списание за либерално гражданско общество и култура = Democratic review: a magazine for liberal civic society. 1998, №37, с. 333-357; 1998-1999, №38, с. 304-321.
 35. Спасов, Орлин. Библиотека в книга: [Отзив за: Българско медиазнание: годишно издание за медианаука и медиапублицистика: Т. 2]. В: Четвърта власт: тримесечно списание за медии, 1998, №1-2, с. 231-232.
 36. Стоицова, Толя. Психология на медиите – същност, модели и основни концепти. В: 25 години Институт по психология: Юбилеен сборник. София: Акад. изд. Проф. М. Дринов, 1997, с. 60-70.
 37. Стойков, Лъчезар. Асоциацията на англоговорещите за демокрация (ИСАД) [в България] и нейните медийни проекти. В: Българско медиазнание: годишно издание за медианаука и медиапублицистика = Bulgarian Media Studies: annual publications of Balkanmedia Association for media science and media journalism: Т. 2. София: Балканмедиа, 1998, с. 816-818.
 38. Табакова, Весела. Център за независима журналистика – София. В: Българско медиазнание: годишно издание за медианаука и медиапублицистика = Bulgarian Media Studies: annual publications of Balkanmedia Association for media science and media journalism: Т. 2. София: Балканмедиа, 1998, с. 800-802.
 39. Томов, Александър. Медии и литература. В: Българско медиазнание: годишно издание за медианаука и медиапублицистика = Bulgarian Media Studies: annual publications of Balkanmedia Association for media science and media journalism: Т. 2. София: Балканмедия, 1998, с. с. 883-885.
 40. Халачев, Начо. "Летр дьо Софиа" – франкофонската нишка в българската журналистика. В: Българско медиазнание: годишно издание за медианаука и медиапублицистика = Bulgarian Media Studies: annual publications of Balkanmedia Association for media science and media journalism: Т. 2. София: Балканмедиа, 1998, с. 805-811.
 41. Цанков, Георги. И най-страшният Франкенщайн има създател, който е по-важен от него. В: Годишник на Департамент Масови комуникации: Т. 2. София: Нов бълг. унив., 1998, с. 37-41.
 42. Цветкова, Милена. Книгата – сакрален продукт на човешкия дух. В: Духовен дом. Изд. на Фондация Духовен дом, Год. 2, 1998, №12 (18), с. 4.
 43. Цветкова, Милена. Морал и аудиовизуална манипулация. В: Полемики: издание на Националната студентска асоциация по политически науки, 1998, извънр. брой. Available from: http://polemics.hit.bg/3.html#uni
 44. Цветкова, Милена. Свобода и информационна манипулация. В: Философия: научно-методическо списание на МОН, Год. 7, 1998, №2, с. 8-12.
 45. Цонева, Гергана. Специализацията „Журналистика в Пловдивския университет Паисий Хилендарски. В: Българско медиазнание: годишно издание за медианаука и медиапублицистика = Bulgarian Media Studies: annual publications of Balkanmedia Association for media science and media journalism: Т. 2. София: Балканмедиа, 1998, с. 925-926.
 46. Чавдарова, Дечка. Вестникът – семантика и „поведение”: [Доклад, изнесен на Шестата международна конференция по социолингвистика, Шумен, септ. 1997]. В: Демократически преглед: списание за либерално гражданско общество и култура = Democratic review: a magazine for liberal civic society, 1998, №37, с. 358-364.
 47. Червенкова, Румяна и др. Свободата на журналиста. В: Демократически преглед: списание за либерално гражданско общество и култура = Democratic review: a magazine for liberal civic society, 1998, №36, с. 38-62.
 48. Шинкова, Жанета. Една нова организация [в България] с поглед към бъдещето (фондация "Репортер"). В: Българско медиазнание: годишно издание за медианаука и медиапублицистика = Bulgarian Media Studies: annual publications of Balkanmedia Association for media science and media journalism: Т. 2. София: Балканмедиа, 1998, с. 803-804.
 49. Шуманова, Нина. Структуриране на информационното пространство в България: Българо-френски колоквиум „Трасформации на писмените комуникации”, София, окт. 1995. В: Библиотекознание, библиография, книгознание, 1998, №7, с. 197–202.
 50. Dermendjieva, Greta. Children in Cyber Environment. In: Children and Childhood in Our Contemporary Societies: A Special Volume of the Journal of Social Sciences. Delhi: Kamla-Raj Enterprises, 1998, pp. 111-116.
 51. Dermendjieva, Greta; Gurova, Viara. University Teacher as a Factor for Motivation of Students’ Learning. In: Higher Education in Europe, Vol. 23, 1998, No 4, pp. 497-505.
 52. Lozanov, Georgi. The suppressed image in post-totalitarian media. In: Katalog. Denmark, Spring, 1998.
 53. Peicheva, Dobrinka. Challenges for the military man in the democratic society and the combat spirit. In: The Armed Forces in a Democratic Society: International conference, Sofia, April 27-29, 1998: Collection of papers. Ed. by Stephan E. Nikolov, Yantsislav Yanakiev. Sofia: Hanns Seidel Foundation, 1998, pp. 223-234.
 54. Petkova, Diana. National and Global in the Morality of the Middle Business in Bulgaria. In: The Middle Class as a Precondition of a Sustainable Society: Papers from a sociological conference in Bulgaria. Ed. Nikolai Tilkidjiev. Sofia: AMCD, 1998, pp. 469-474.
 55. Popova, Snezhana. Alternative Models: the Experience of the Daily Continent. In: Minorities in the Media: Realities and prejudices. Ed. Veneta Hadjiyska. Sofia: Human Rights Project, 1998.