2002

Сборници

 1. Будители народни. Авт. Марко Семов, Георги Бакалов, Дойно Дойнов. [2. изд.]. – Пловдив: Летера, 2002. – 288 с. ISBN 954-516-393-3
 2. Изкуство и медии: Докл. от научна конференция, Варна, 2-3 юни 2000 г. Състав. Людмила Стоянова. – Варна: Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2002. – 181 с. ISBN 954-715-098-7
 3. Изповедта на една атомна централа. Състав. Марко Семов. – Козлодуй: [Без изд.], 2002. – 175 с. (без ISBN)
 4. Комуникация в кризисни ситуации: Сборник с доклади от семинар в рамките на Петата международна научна конференция на тема Медии и пъблик рилейшънс, София, 2002. Състав., науч. ред., [предг.] Тодор Петев, Минка Златева. – София: Графимакс, Фондация Фридрих Еберт – бюро София, 2002. – 184 с. ISBN 954-91018-4-3
 5. Лидерът: Дневен Труд. Състав. Георги Лозанов, Орлин Спасов. – София: Издателска къща Труд, 2002. – 239 с. ISBN 954-528-344-0
 6. Най-значимите българи на XX век: [Енциклопедичен сборник]. Състав. и предг. Марко Семов; Ред. съвет Марко Семов и др. – София: Фондация Дарование; Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2002. – 468 с. ISBN 954-07-1637-3
 7. Политика, медии и Европейски съюз: Проект Темпус "Университетски център за продължаващо обучение на журналисти": №4. Състав. Ирина Иванчева, Николета Константинова. Науч. ред. Милан Миланов. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2002. – 111 с. ISBN 954-8194-54-6
 8. Продуцентски наръчник: Стандарти и ценности на Би Би Си. Инициатори и организатори на бълг. изд. Владимир Симеонов, Веселин Димитров. Прев. от англ. Мадлен Василева Данова, Данаил Данов. – София: БНР, БНТ, Факултет по журналистика и мас. комуникация. 2002. – 303 с. (без ISBN)
 9. Продължаващо образование, медии, глобализация: Проект Темпус "Университетски център за продължаващо обучение на журналисти": №5. Състав. Ирина Иванчева, Николета Константинова. Науч. ред. Веселин Димитров. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2002. – 200 с. ISBN 954-8194-55-4
 10. Психологически и педагогически аспекти на общуването: Сборник. – Пловдив: ИМН, 2002. – 92 с. ISBN 954-9520-67-6
 11. Пъблик рилейшънс и новите медии в процеса на социална трансформация: Сборник с доклади от Международна научна конференция, 22 – 23 май 2001, София. Състав., науч. ред. Минка Златева, Тодор Петев. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2002. – 279 с. ISBN 954-8194-53-8
 12. Пъблик рилейшънс на изкуството: Изкуството в Пъблик рилейшънс: Сборник. Лятна школа по Пъблик рилейшънс, 2002, София, Нов български университет, Департамент Масови комуникации. Ред., предг. Десислава Бошнакова. – София: Нов бълг. унив., 2002. – 110 с. ISBN 954-535-287-6
 13. Текстът като манипулация. Ред. Добрин Добрев и др. – Шумен: Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2002. – 272 с. ISBN 954-577-135-6
 14. Техните гласове: Присъствието на малцинствени и специфични общности в българските медии (края на XX-ти – началото на XXI-ви в.). Състав. Лилия Колова; Ред. Мария Панчева; Предг. Евгений Дайнов. – София: Център за социални практики, 2002. – 135 с. ISBN 954-9853-11-X
 15. Фронт за комуникация 2000: Пресечни точки изток-запад = Communication front 2000: Crossing points east-west. Селекция на текстовете, ред. Димитрина Севова, Ален Кесси. – София: Изд. на Фронт за комуникация 2000, Асоциация Изкуство днес, 2002. – 128 с., xxxviii с. ISBN 954-90880-1-4
 16. Bulgaria – Yugoslavia: Journalism in Intercultural Dialogue. Ed. by Valery Roussanov. – Sofia: ACCESS Foundation, 2002. – 168 p. ISBN 954-600-021-3
 17. Media and Public Relations: Issues of Education and Practice: collection of presentations of 23 participants at the International conference which took place on May 17-18 , 2002, Sofia. Ed. by Todor Petev, Minka Zlateva. – Sofia: Faculty of Journalism and Mass Communication, 2002. – 208 p. ISBN 954-8194-56-2
 18. Their Voices: The Presence of Minority Communities in the Bulgarian Media: End of the 20-th – beginning of the 21st cent. Comp. by Lilia Kolova. – Sofia: Centre for social practices, 2002. – 129 p. ISBN 954-9853-12-8

Монографии

 1. Ангелов, Александър. Журналистическа етика. – София: Камея, 2002. – 270 с. ISBN 954-8340-30-5
 2. Ангелова, Вяра. Социални малцинства и медии. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2002. – 210 с. ISBN 954-07-1752-3
 3. Ангов, Константин. Телевизионната среда. – София: [Прим трейд], 2002. – 276 с. ISBN 954-91116-1-X
 4. Василева, Антоанета. Комуникации в международния бизнес: Влияние на различията в нац. култури. – София: Консулт АГ, 2002. – 144 с. ISBN 954-90596-2-6
 5. Георгиев, Людмил. Връзките на МВР с обществеността и медиите. – София: Акад. на МВР, 2002. – 146 с. ISBN 954-8792-58-3
 6. Давидков, Цветан. Бизнес комуникации. – София: Парадигма, 2002. – 164 с. Прил.: Работна тетрадка. – 216 с. ISBN 954-9536-71-8 (компл.); ISBN 954-9536-72-6 (тетр.)
 7. Делийски, Ангел. Телевизията в света на високите информационни технологии. – София: Ciela, 2002. – 227 с. ISBN 954-649-470-4
 8. Дронзина, Татяна. Разрешаване на конфликти: Тенденции и инструменти. 2. изд. Стара Загора: Кота, 2002. – 204 с.
 9. Дуранкев, Боян. Комуникационна политика: Връзки с обществеността, реклама, насърчаване на продажбите, лични продажби. – София: Институт за следдипломна квалификация при УНСС, 2002. – 280 с. ISBN 954-9940-58-6
 10. Дянкова, Гергана. Словесно общуване: Теоретично-практически аспекти. – Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, 2002. – 143 с. ISBN 954-680-223-9
 11. Ефтимова, Андреана. Невербалната комуникация в телевизията: Психолингвистична и семиотична перспектива. – София: ИК Сема РШ, 2002. – 139 с. ISBN 954-8021-15-3
 12. Иванова, Поля. Развитие на втора програма – Ефир 2 на Българската национална телевизия 1975-2000. – София: БПС, 2002. – 211 с. ISBN 954-9782-35-2
 13. Игнатовски, Владимир. Масови комуникации. – София: Фавин, 2002. – 226 с. ISBN 954-90795-3-8
 14. Китанов, Китан; Белова, Нина. Партньорство между полиция и медии за превенция на престъпността. – София: МВР, 2002. – 223 с. (без ISBN)
 15. Константинова, Здравка. Държавност преди държавата: Свръхфункции на българската възрожденска журналистика. 2. изд. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2002. – 263 с. ISBN 954-07-1536-9
 16. Кулевски, Цветан. Обществени комуникации и култура на предприемачеството: Офис администрация и бизнес етика. – София: Изток-Запад, 2002. – 212 с. ISBN 954-8945-11-8
 17. Кършакова, Рада. Връзки с обществеността или бизнес на доверието. – Русе: Русенски унив. А. Кънчев, 2002. – 220 с. ISBN 954-712-158-8
 18. Кършакова, Рада. Основи на комуникацията. – Русе: Русенски унив. А. Кънчев, 2002. – 190 с. ISBN 954-712-146-4
 19. Кършакова, Рада; Гачевска, Веселина. Бизнес комуникации: Ръководство за упражнения. – Русе: Русенски унив. А. Кънчев, 2002. – 104 с. ISBN 954-712-156-1
 20. Лазарова, Галя. Образът на ромите: Едно изследване на съвременния бълг. печат. – София: Фондация Старт за ефективни граждански алтернативи СЕГА, 2002. – 48 с. ISBN 954-9630-21-8
 21. Мавродиева, Иванка. Интервю за работа. – София: Сема РШ, 2002. – 142 с. ISBN 954-8021-03-Х
 22. Матеева, Софка. Изследване на комуникациите и общественото мнение. – Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, 2002. – 268 с. ISBN 954-680-209-3
 23. Мечков, Борил. Продуцентът и предизвикателствата на новото аудиовизуално пространство. – София: Продуцентска къща Две и половина, 2002. – 204 с. ISBN 954-90442-6-2
 24. Неделчев, Мирослав. Корпоративен имидж на търговските банки (1996-1997). – София: БНБ, 2002. – 52 с. ISBN 954-9791-53-X
 25. Павлов, Емил. Въведение в телевизията. – Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, 2002. – 153 с. ISBN 954-680-246-8
 26. Панайотов, Филип. И мъртвите ще проговорят – Йосиф Хербст, Фьодор Разколников, Кръстю Раковски. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2002. – 802 с. (Университетска библиотека, №416) ISBN 954-07-1683-7
 27. Пенчева, Ангелина. Бизнес-комуникации и връзки с обществеността. – Габрово: Унив. изд. В. Априлов, 2002. – 160 с. ISBN 954-683-191-3
 28. Петров, Георги. Дизайн пространствено оформление. – София: Болид, 2002. – 180 с. ISBN 954-612-014-6
 29. Петров, Георги. Рекламен дизайн. – София: Болид, 2002. – 176 с. ISBN 954-612-015-4
 30. Петрова, Теодора. Телевизионната програма. – София: [Прим Трейд], 2002. – 171 с. ISBN 954-91116-2-8
 31. Филева, Петранка. Модел ЮНИДО 2002: Предизвикателства и възможности в глобализиращия се свят: Ръководство за подготовка на делегати в Модел Обединени нации. – София: Дружество за Обединените нации в България, 2002. – 60 с. ISBN 954-90883-4-0
 32. Филипов, Димитър. Медийната революция: Икономическа теория на медиите. 2. доп. изд. – София: Унив. изд. Стопанство, 2002. – 156 с. ISBN 954-494-512-1
 33. Христов, Чавдар. Как да победим кризата. Предг. Здравко Райков. – София: Ciela, 2002. – 124 с. ISBN 954-649-498-4
 34. Ченешев, Димитър. Рекламодател – рекламна агенция. – София: Издателско ателие Аб, 2002. – 219 с. ISBN 954-737-272-6
 35. Чолаков, Здравко. Зрелището. – София: ИК Коралов и сие, 2002. – 128 с. ISBN 954-9742-10-5
 36. Чонгарова, Ирина. Интеркултурната комуникация: Аспекти на лингвокултурната теория и практика. – Варна: Студио Ирида, 2002. – 135 с. ISBN 954-91075-1-5
 37. Janovski, Rumen. Reporting Diversity: A Guide to Reporting Diversity. South East European Network for Professionalization of the Media – SEENPM. – Sofia: ACCESS Association, 2002. – 90 p. ISBN 954-600-017-5

1326а. Vasilev, Simeon. Weltgambit. – Sofia: Danaya Intern., 2002. – 464 S. ISBN 954-90980-3-6

Студии и статии

 1. Абаджимаринова, Румяна. Eтатизация на дейността по рекламата на книгата у нас през 1940-1990 г. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 8 [за 2001]. №2: Връзки с обществеността и реклама, 2002, с. 143-154.
 2. Алексиев, Божидар. Репрезентации на „другия” в масово-комуникационния социално-културен комплекс. В: Годишник: Югозападен университет Неофит Рилски. Факултет по изкуствата. Т. 1 [за 2001], 2002, с. 363-367.
 3. Ангелова, Вяра и др. Регионалните медии. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2002, №10 (окт.), с. 2-4, 6-12.
 4. Ангелова, Вяра. 160-те знака на SMS. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2002, №1 (ян.), с. 27.
 5. Асенов, Марко. Медийният магнат Майкъл Блумбърг. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2002, №1 (ян.), с. 22.
 6. Бачева, Елена. Предимствата на Мрежата. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2002, №1 (ян.), с. 28-29.
 7. Бондиков, Венцеслав; Венелинова, Наталия. Четири истини за връзките с обществеността. В: Научни трудове – Русенски университет Ангел Кънчев = Proceedings – University of Rousse Angel Kanchev. Т. 39, №9: Европеистика, икономика и мениджмънт, 2002, с. 72-76.
 8. Борисова, Таня. Ромските приказки – възможности за интеркултурна комуникация. В: Годишник – Тракийски Университет. Педагогически факултет = Yearbook – Thrakia University. Faculty of Education, Т. 3, 2002, с. 129-138.
 9. Братанов, Пламен. Комуникацията и социалното разслоение. В: Годишник: Югозападен университет Неофит Рилски. Факултет по изкуствата. Т. 1 [за 2001], 2002, с. 340-342.
 10. Венелинова, Наталия. Тактически измерения на пъблик рилейшънс при компютърно-опосредстваната комуникация. В: Научни трудове – Русенски университет Ангел Кънчев = Proceedings – University of Rousse Angel Kanchev. Т. 39, №9: Европеистика, икономика и мениджмънт, 2002, с. 82-86.
 11. Воденичаров, Петър. Масови медии и културен оптимизъм: Новият публичен език – българската преса през 50-те години: Масова медийна култура. В: Balkanistic Forum = Балканистичен форум, Год. 11, 2002, №1-2-3, с. 152-170.
 12. Вълканова, Веселина. Дизайнът – матрицата на новата преса. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, София, 2002, №4, с. 2–3.
 13. Гетова, Елена. Константин Фотинов като (пре)водач в историята и в журналистиката. В: Научни трудове – Пловдивски университет Паисий Хилендарски. Филология. Т. 40, №1, 2002, с. 115-122.
 14. Гюрова, Вяра; Дерменджиева, Грета. Образовaтелните медии в помощ на ефективния учебен процес с възрастни. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по педагогика = Annuaire de l'Université de Sofia St. Kliment Ohridski. Fakulté de pedagogie. Т. 90-91, 2002, с. 215-236.
 15. Дерменджиева, Грета. Образованието в българското Интернет пространство. В: Образование: двумесечно научно-методическо списание, 2002, №6, с. 26-27.
 16. Дерменджиева, Грета. Онлайн журналистика. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 8 [за 2001]. №1: Нови медии, 2002, с. 15-38.
 17. Дерменджиева, Грета. Принципи за изграждане на корпоративен уеб-сайт. В: Пъблик рилейшънс и новите медии в процеса на социална трансформация: Сборник с доклади от Международна научна конференция, 22 – 23 май 2001, София. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2002, с. 120-125.
 18. Дерменджиева, Грета; Гюрова, Вяра. Формирането на гражданина на информационното общество в условията на формална и неформална образователна среда. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по педагогика. Т. 92, 2002, с. 23-47.
 19. Дормишева, Райна и др. „Медийна обсерватория” за независима журналистика и обществени медии. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2002, №5 (май), с. 16.
 20. Драганов, Минчо. Възможни структури на еднополюсния свят. В: Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър: Серия Общество и личност, 2002, №4, с. 51–58.
 21. Драганов, Минчо. Едно тълкуване на категорията “личност”. В: Социологически перспективи. София: Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2002, с. 63-73.
 22. Драганов, Минчо. Иван Хаджийски: Народ, съсловия и личности в Априлското въстание. В: Българско възраждане: Идеи – личности – събития. Годишник на Общобългарския комитет „Васил Левски”. Т. 4. София: Изд. къща Витал, 2002, с. 232-237.
 23. Драганов, Минчо. Социално-психологически аспекти на ПР дейността в условията на новите медии. В: Пъблик рилейшънс и новите медии в процеса на социална трансформация: Сборник с доклади от Международна научна конференция, 22 – 23 май 2001, София. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2002, с. 52-59.
 24. Дянкова, Гергана. Конструктивни аспекти и качествени взаимозависимости на вербалната и невербалната комуникация. В: Педагогика: месечно научнотеоретично списание, 2002, №8, с. 60-68.
 25. Енчев, Пламен и др. Има ли ниша за партиен печат на българския пазар? В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2002, №8 (авг.), с. 19-21.
 26. Ефремов, Ефрем. Масонството. В: Съвременник, 2002, №2, с. 493-510.
 27. Ефтимова, Андреана. Невербалните (паралингвистичните) компоненти като пунктуационни знаци в продуцирането и възприемането на публицистични телевизионни предавания. В: Litora Psycholinguistica: Сборник в чест на 60-годишнината на Пенка Илиева-Балтова. София: Сема РШ, 2002, с. 290-294.
 28. Ефтимова, Андреана. Преводачът в телевизионното студио. В: Проблеми на социолингвистиката: Т. 7. София: Международно социолингвистическо дружество, Делфи, 2002, с. 203-207.
 29. Занкова, Бисера. Медии и конституции – достатъчни ли са законовите гаранции за съществуването на независими и плуралистични медии? В: Демократически преглед: списание за либерално гражданско общество и култура = Democratic review: a magazine for liberal civic society, 2002, №50, с. 34-44.
 30. Златанов, Благовест. Културната периодика в Интернет. В: Наука: периодично издание на Съюза на учените в България, Год. 12, 2002, №1, с. 51-54.
 31. Златева, Минка. ПР конструиране на социалната реалност чрез новите медии. В: Пъблик рилейшънс и новите медии в процеса на социална трансформация: Сборник с доклади от Международна научна конференция, София, 22–23 май 2001. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2002, с. 60-69.
 32. Златева, Минка. ПР-специалист – слуга двух господ?. В: Средства массовой информации в современном мире. Тезисы научно-практической конференции, 24-25 апреля 2002 г. Санкт Петербург: Санкт-Петербургский университет, 2002, с. 259-260.
 33. Златева, Минка. Развитие на пъблик рилейшънс в България: 1989-2000. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 8 [за 2001]. №2: Връзки с обществеността и реклама, 2002, с. 17-39.
 34. Златева, Минка; Филева, Петранка. Какъв е истинският тираж на българските вестници?. В: Маркетинг Медиа, 2002, №1, с. 21.
 35. Иванова, Поля. Спирането на Ефир 2 на БНТ – серия от кризисни ситуации. В: Комуникация в кризисни ситуации: Сборник с доклади от семинар в рамките на Петата международна научна конференция на тема Медии и пъблик рилейшънс, София, 2002. София: Графимакс, Фондация Фридрих Еберт – бюро София, 2002, с. 138-147.
 36. Йорданова, Цветелина. Службата за стратегическо влияние – провал на Пентагона. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2002, №5 (май), с. 18.
 37. Йорданова, Юлия. Вампирът в криво огледало: зомби. В: Българска етнология, 2002, №1, с. 100-113. Също в: Inter Angelos Daemonesque. Между ангели и демони. София, 2005, с. 269-282.
 38. Йорданова, Юлия. Хуманитарният интелект на своя и чужда земя (Бележки върху Цветан Тодоров). В: Демократически преглед: списание за либерално гражданско общество и култура = Democratic review: a magazine for liberal civic society, 2002, №50, с. 323-335. Също в: Iноземна фiлологiя: Украïнський науковий збiрник. Львiв, 2003, №114, с. 31-39.
 39. Калагларски, Георги. Комуникация и политика. В: Годишник – Варненски свободен университет. Т. 8, 2002, с. 303-313.
 40. Калагларски, Георги. Танцът на великаните и джуджетата: Глобализация и идентичност на регионалните медии. В: Научен алманах на Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Хуманитарни науки и изкуства. Т. 2, 2002, с. 198-204.
 41. Караиванова, Пенка. Мирният медиен дискурс във “века на преговорите”. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 8 [за 2001]. №2: Връзки с обществеността и реклама, 2002, с. 69-98.
 42. Караиванова, Пенка. САЩ – между многостранността и едностранния интерес. В: Международни отношения: списание за дипломация, политика и икономика, 2002, №1, с. 7-28.
 43. Каспарян, Христина. Мрежата на Евро Инфо Центровете – нов тип комуникация с Европа: Възможности за бизнеса. В: Научни трудове – Русенски университет Ангел Кънчев = Научные труды и др. = Proceedings – University of Rousse Angel Kanchev. Т. 38, №11, 2002, с. 117-122.
 44. Кафтанджиев, Христо. Потребители и маркетинговая сегментация. В: M.A.DE, 2002, №5, с. 41-50.
 45. Кирилов, Светлозар. Легитимност на икономическата система в България и Полша. В: Либералното мислене пред дилемите на 21 век. София: Еон, 2002, с. 153–162.
 46. Коен, Емил. Образът на малцинствата в централния и в регионалния печат [в България]. В: Демократически преглед: списание за либерално гражданско общество и култура = Democratic review: a magazine for liberal civic society, 2002, №49, с. 455-458.
 47. Константинова, Здравка. Дяволски ли не му провървя на Фра Дяволо. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2002, №2 (февруари), с. 28-30.
 48. Константинова, Здравка. За отношенията между властта и медиите. В: Медийна обсерватория, 2002, №2, с. 9-11.
 49. Константинова, Здравка. Три журналистически годишнини. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2002, №5 (май), с. 9.
 50. Корнажева, Мими. Каква Европа искаме или европейската интеграция като празнота в политическата комуникация. В: Научни трудове – Русенски университет Ангел Кънчев = Научные труды и др. = Proceedings – University of Rousse Angel Kanchev. Т. 38, №11, 2002, с. 51-56.
 51. Корсемова, Румяна; Манолакев, Христо. Авторовият предговор към "Герой на нашето време" [от М. Лермонтов] в аспекта на литературната комуникация. В: Болгарская русистика: орган общества русистов Болгарии, 2002, №3-4, с. 40-48.
 52. Кръстева, Луливера. Интрернет-диалогът между журналисти и ПР-специалисти. В: Пъблик рилейшънс и новите медии в процеса на социална трансформация: Сборник с доклади от Международна научна конференция, София, 22–23 май 2001. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2002, с. 187-194.
 53. Кръстева, Луливера. Новите понятия за позволено и непозволено: Опит за анализ на медийните скандали – 2000. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 8 [за 2001]. №2: Връзки с обществеността и реклама, 2002, с. 99-112.
 54. Кънчева, Диана и др. Обществените телевизия и радио в България – с такси или без такси? В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2002, №8 (авг.), с. 16-17.
 55. Кършакова, Рада. Езикова комуникация и скрита семантика. В: Научни трудове – Русенски университет Ангел Кънчев = Proceedings – University of Rousse Angel Kanchev. Т. 38, №11, 2002, с. 149-184.
 56. Лозанов, Георги. Виновният дискурс. В: Ars inveniendi: Изследвания в чест на проф. Ивайло Знеполски. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2002, с. 504-519.
 57. Лозанов, Георги. Книгата като медиа: Новите медии съхраняват текста, но не и еротиката на четенето. В: Европа 2001: двумесечно издание за култура и социална политика, Год. 9, 2002, №3, с. 13-14.
 58. Лозанов, Георги. Медийният казус „Голата истина”. В: Медиа & Реклама: месечно списание, 2002, №2, с. 15-16.
 59. Лозанов, Георги. От София до Париж през Дерида. В: Европа 2001: двумесечно издание за култура и социална политика, Год. 9, 2002, №1, с. 31-32.
 60. Мавродиева, Иванка. Президентът и неговите публики: Георги Първанов между политическата реторика и държавното управление. В: Ние: месечно списание за политика, история и култура, Год. 4, 2002, №1, с. 12.
 61. Манлихерова, Мануела. Имиджът на полическия елит и медиите. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 8 [за 2001]. №2: Връзки с обществеността и реклама, 2002, с. 135-142.
 62. Манлихерова, Мануела. Медийната власт и елитът. В: Демократически преглед: списание за либерално гражданско общество и култура = Democratic review: a magazine for liberal civic society, 2002, №50, с. 45-61. Available from: http://dem-pr.hit.bg/2002_3/2002_3_03.htm
 63. Манов, Божидар. „Старо” кино – нови медии. В: Годишник на Департамент Масови комуникации: Т. 5. София: Нов бълг. унив., 2002, с. 5-14.
 64. Маринов, Руси. Бялата и черната комуникация. В: Европа 2001: двумесечно издание за култура и социална политика, 2002, №3, с. 17-19.
 65. Маринов, Руси. Бялата комуникация. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2002, №4 (апр.), с. 34-35.
 66. Маринов, Руси. Комуникациите във виртуално-дифузните общности. В: Наука: периодично издание на Съюза на учените в България, 2002, №5, с. 10-16.
 67. Маринов, Руси. Комуникационна култура и комуникативна компетентност. В: Европа 2001: двумесечно издание за култура и социална политика, 2002, №1, с. 13-14.
 68. Милева, Елеонора. Сравнителен анализ на спортните прояви в две български телевизионни медии. В: Спорт & наука: научно-методическо списание = Sport & Science, 2002, №1, с. 142-150.
 69. Миленкова, Невена. Радио в компютъра. В: Тема: седмично списание по обществено-икономико-политически теми, Год. 2, 2002, №15, с. 70-72.
 70. Миленкова, Невена. Телевизия в компютъра. В: Тема: седмично списание по обществено-икономико-политически теми, Год. 2, 2002, №5, с. 70-72.
 71. Милчев, Радослав. Изследване процеса на създаване на решения за малкия и среден бизнес ориентирани към използването на устройства за мобилна комуникация. В: Управление и устойчиво развитие: Общество, човек, природа = Management & Sustainable Development, 2002, №1-2, с. 211-216.
 72. Митов, Мартин. Седем мита за публикуването в Интернет. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2002, №8 (авг.), с. 32-33.
 73. Михайлов, Владимир. Алтернативни подходи за изследване на телевизионната комуникация. В: Годишник на Департамент Масови комуникации: Т. 5. София: Нов бълг. унив., 2002, с. 15-17.
 74. Михайлова, Радостина. Рекламата като масовокултурна знаковост: Механизми на интерпретацията. В: Годишник: Югозападен университет Неофит Рилски. Факултет по изкуствата. Т. 1 [за 2001], 2002, с. 359-362.
 75. Монова, Тотка. Бързай бавно: Стратегия на пазара: в. „Труд”. В: Дневен Труд – Лидерът. София, Книгоизд. къща Труд, 2002, с. 152-159.
 76. Ненова, Цветана; Ненов, Николай. Съвременните политически митове в българското медиа пространство: Европа и Шенген. В: Научни трудове – Русенски университет Ангел Кънчев = Научные труды и др. = Proceedings – University of Rousse Angel Kanchev. Т. 38, 11, 2002, с. 73-75.
 77. Павлов, Константин и др. Интернет мания. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2002, №9 (септ.), с. 2-4, 6-10, 12.
 78. Пейчева, Добринка. Предизвикателствата на културната анимация в националните медии. В: Годишник: Югозападен университет Неофит Рилски. Факултет по изкуствата. Т. 1 [за 2001], 2002, с. 350-353.
 79. Пенчева, Ангелина. Характеристики на ефективната бизнес-комуникация. В: Известия на Техническия университет – Габрово = Journal of Technical University – Gabrovo. Т. 26, 2002, с. 137-144.
 80. Перянова, Ирина. Интеркултурна комуникация и обучение по английски език. В: Научни трудове на УНСС [Университет за национално и световно стопанство] = Research Papers – University of National and World Economy. Т. 1, 2002, с. 3-44.
 81. Петев, Тодор. Комуникатори в мрежата: Вълнова стратификация. В: Пъблик рилейшънс и новите медии в процеса на социална трансформация: Сборник с доклади от Международна научна конференция, 22 – 23 май 2001, София. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2002, с. 36-51.
 82. Петкова, Дияна. Интернет, хомо луденс и пъблик рилейшънс. В: Пъблик рилейшънс и новите медии в процеса на социална трансформация: Сборник с доклади от Международна научна конференция, София, 22–23 май 2001. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2002, с. 81-91.
 83. Петкова, Дияна. Културните архетипове в рекламата. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 8 [за 2001]. №2: Връзки с обществеността и реклама, 2002, с. 155-162.
 84. Петкова, Дияна. Някои аргументи “за” и “против” концепцията за устойчивото развитие в условията на глобализация. В: Глобализация и устойчиво развитие: Научен алманах на Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, №2. Варна, 2002, с. 186-193.
 85. Петкова, Дияна. Постмодерният град – глобален или национален?. В: Градът – символи, образи, идентичности. Състав. Светлана Христова. София: ЛИК, 2002, с. 62-69.
 86. Петкова, Дияна. Учителят и ролята на националния език в компютърното общество. В: Българският учител – достойнства и изпитания: Професионална библиотека, №7. София, 2002, с. 33-46.
 87. Петров, Милко. Нощен труд: От жълтия вестник до таблоида. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2002, №6 (юни), с. 13-14.
 88. Петров, Милко. Опитомени за вечни времена медии няма. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2002, №3 (март), с. 9-10.
 89. Петров, Милко. Персонална перцепция и персонална стереотипизация в медиите. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 8 [за 2001]. №2: Връзки с обществеността и реклама, 2002, с. 41-68.
 90. Петров, Милко. Персоналният имидж. В: Пъблик рилейшънс и реклама. София: Атлантис ГК, 2002, с. 5-14.
 91. Петров, Милко. Руско-турската война 1877-1878 г. и кореспонденциите в европейския печат. В: Свищов – страници от възрожденското му минало и Освобождението на България: Сборник. Свищов: Акад. изд. Д. А. Ценов, 2002, с. 27-51.
 92. Петров, Милко. Тази трудно-лесна дума свобода. В: Медийна обсерватория, 2002, №2, с. 6-8.
 93. Петрова, Красимира; Ефтимова, Андреана. Вицове c невербални компоненти: Междукултурен анализ = Jokes with nonverbal components: A cross-cultural analysis. В: Litora Psycholinguistica: Сборник в чест на 60-годишнината на Пенка Илиева-Балтова. София: Сема РШ, 2002, с. 304-313. Също в: Petrova, Krassimira; Predoeva, Andreana. Jokes with nonverbal components: A cross-cultural analysis. In: Gestures: Meaning and Use. Ed. by Monica Rector, Isabella Poggi and Nadine Trigo. Porto: Edições Universidade Fernando Pessoa, 2003, pp. 285-292. Също в: Ефтимова, Андреана; Петрова, Красимира. Вицове с невербални компоненти. В: Проблеми на българската разговорна реч №6. Велико Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2004, с. 201-210.
 94. Петрова, Теодора. Програмният дизайн в българската [телевизионна] практика. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2002, №2 (февр.), с. 13-14.
 95. Пешева, Маргарита. Длъжни сме да направим хигиена на ефира. В: Тема: седмично списание по обществено-икономико-политически теми, Год. 2, 2002, №16, с. 66-67.
 96. Пешева, Маргарита. Стратегията за развитие на радио и телевизионната дейност в защита на националния интерес. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2002, 011 (ноем.), с. 16-17.
 97. Пиперков, Иво. Мултимедийната интеракция: Нови възможности за студентите. В: Пъблик рилейшънс и новите медии в процеса на социална трансформация: Сборник с доклади от Международна научна конференция, София, 22–23 май 2001. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2002, с. 44-153.
 98. Пиперков, Иво. Мултимедийно структуриране на образователна информация. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 8 [за 2001]. №1: Нови медии, 2002, с. 101-111.
 99. Пиперков, Иво; Митрушева, Миглена. Възможности за развитие и усъвършенстване на правителствените институционални сайтове. В: Съвременни проблеми в теорията и практиката на управление на предприятията: Сборник научни трудове. Варна, 2002, с. 287-291.
 100. Попова, Мария. Изкуството в електронния свят. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 8 [за 2001]. №1: Нови медии, 2002, с. 113-130.
 101. Попова, Снежана. Темпорален статус на медиите: Традиционна и нова медиа. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 8 [за 2001]. №2: Връзки с обществеността и реклама, 2002, с. 39-53.
 102. Попова, Юлиана. Българинът и другостта: Аспекти на междукултурната комуникация. В: Научни трудове – Русенски университет Ангел Кънчев = Научные труды и др. = Proceedings – University of Rousse Angel Kanchev. Т. 38, №11, 2002, с. 125-129.
 103. Пунчев, Петър; Янчовичин, Николай; Кънчева, Диана. Конкуренти с обща рекламна политика. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2002, №3 (март), с. 16-17.
 104. Радева, Виржиния. Убеждаващата комуникация в лекциите на преподавателя. В: Обучението по география: научно-методическо списание = Geographic education: scientific-methodological description, 2002, №2, с. 29-33.
 105. Райчева, Лилия. Медийната конвергенция – предизвикателство или необходимост. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 8 [за 2001]. №1: Нови медии, 2002, с. 9-14.
 106. Райчева, Лилия. Отвъд хоризонта на традиционните медии. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 8 [за 2001]. №1: Нови медии, 2002, с. 5-8.
 107. Райчева, Лилия. Предговор. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 8 [за 2001]. №1: Нови медии, 2002, с. 5-8.
 108. Райчева, Лилия. Предизвикателствата пред регулацията на електронните медии в България. В: Продължаващо образование, медии, глобализация: Проект Темпус "Университетски център за продължаващо обучение на журналисти": №5. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2002, с. 99-112.
 109. Райчева, Лилия. Стратегиите на Федералната комисия по комуникации на САЩ. В: Информационен бюлетин на Съвета за електронни медии, 2002, №11-12, с. 13-16.
 110. Райчева, Лилия. Ще преодолеем ли дигиталната пропаст в процеса на социалната трансформация. В: Пъблик рилейшънс и новите медии в процеса на социална трансформация: Сборник с доклади от Международна научна конференция, 22 – 23 май 2001, София. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2002, с. 70-81.
 111. Русинова-Христова, Антоанета. Видове обяснения при обвинение в корупция в печатните медии. В: Психологични изследвания = Psychological Research, 2002, №1, с. 29-40.
 112. Саркисян, Лора. Европейските програми за третият сектор: Проектът като вид комуникация. В: Научни трудове – Русенски университет Ангел Кънчев = Научные труды и др. = Proceedings – University of Rousse Angel Kanchev. Т. 38, №11, 2002, с. 95-97.
 113. Сачев, Евгений. Музейна комуникация: Принципи, структура, приложни насоки. В: Научни съобщения на СУБ [Съюз на учените в България] – клон Добрич = Research Communications of USB Branch Dobrich. Т. 4, №1, 2002, с. 218-226.
 114. Семов, Марко. Да обичаш и да цениш изкуството. В: Деев, Иван. Мигове, откраднати от живота: Спомени. София, 2002, с. 5–6.
 115. Семов, Марко. Необходимо встъпление. В: Най-значимите българи на ХХ век. София, 2002, с. 9–11.
 116. Семов, Марко. Съдбата на националната култура в глобализационните процеси. В: Кризисна ситуация и художествена култура: Актуални проекции от миналото и съвременната практика: Материали от ІХ лятна научна среща, Варна, 23 – 24 юни 2001 г. Варна, 2002, с. 30–36.
 117. Сотирова, Виктория. Метафората като средство за комуникация в социалната работа. В: Асклепий: международно списание по история и философия на медицината: издание на Балканската асоциация по история и философия на медицината (БАИФМ) = Asklepios: international annual of history and philosophy of the medicine: edition of the Balkan Association on history and philosophy of medecine (BAHPM). Т. 15, 2002, с. 124-128.
 118. Спасов, Орлин. Криминалният жанр и таблоидът. В: Дневен Труд: Лидерът. София, КК Труд, 2002, с. 102-117.
 119. Станчева, Анушка. Електромагнитна съвместимост на системи за мобилни комуникации. В: Радио, телевизия, електроника, 2002, №5, с. 2-4.
 120. Стоицова, Толя. Какво мислят българските и американските студенти за насилието в масмедиите? В: Годишник на Департамент Масови комуникации: Т. 5. София: Нов бълг. унив., 2002, с. 32-36.
 121. Стоицова, Толя. Лично внимание. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2002, №8 (авг.), с. 2-4, 6-14.
 122. Стоицова, Толя. Медийни ориентации и отношение към насилието в медиите. В: Психологични изследвания = Psychological Research, 2002, №2, с. 23-39.
 123. Стоицова, Толя; Русинова, Веселина. Психологичен анализ на лидерските стилове. В: Психологични изследвания = Psychological Research, 2002, №2, с. 41-50.
 124. Стойков, Любомир. Белая фантазия в сердце Вены. В: Москвичка, 2002, №25 (июнь), с. 9.
 125. Стойков, Любомир. Корпоративният имидж: Технология и промени. В: Алтернативи (УНСС), 2002, с. 47-51 (Приложение).
 126. Стойков, Любомир. Управление на медийния имидж: Най-често срещаните грешки. В: Университетското икономическо образование и социалната реформа: между очакванията и реалностите: Материали от Националната научно-практическа конференция – 21 ноември 2002, с. 53–57.
 127. Филева, Петранка. Глобализация и медии – отправни точки за изследване на взаимовръзката. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 8 [за 2001]. №1: Нови медии, 2002, с. 55-72.
 128. Филева, Петранка. Мениджмънт в хуманистична научна парадигма: [Рец. за: Милена Цветкова. Комуникационен мениджмънт. София: Gaberoff, 2000]. В: Наука: периодично издание на Съюза на учените в България, 2002, №2, с. 54–55.
 129. Филева, Петранка. Университетско икономическо образование – подготовка за ефективно участие в европейската медийна система. В: Университетското икономическо образование и социалната реформа: между очакванията и реалностите. Национална научно-практическа конференция, 21 ноември 2002, София: Издателски комплекс – УНСС, 2002, с. 103-109.
 130. Филева, Петранка. Четирите “М” за маркетинговия мениджър. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2002, №3 (март), с. 2-4.
 131. Цветкова, Милена. Интелектуалната деградация и аудио-визията. В: Везни: месечно издание за литература, изкуство, критика и философия, Год. 12, 2002, №10, с. 86-88.
 132. Цветкова, Милена. Информационната култура като фактор на писмената цивилизация. В: СБИР в началото на 21 век: Доклади от ХI Национална научна конференция “СБИР в началото на XXI век”, 5–6 юни 2001. Пловдив: Съюз на библиотечните и информационни работници, 2002, с. 120–124. Available from: http://www.lib.bg/dokladi2001/milena2.htm
 133. Цветкова, Милена. Как компютърът реабилитира културата на четенето. В: Наука: периодично издание на Съюза на учените в България, Год. 12, 2002, №3, с. 48-53.
 134. Цветкова, Милена. Книга за царя по ръба на правилата. В: Критика: тримесечно списание за литературна история, теория, критика и културология, 2002, №3, с. 37-42.
 135. Цветкова, Милена. Словото е действие и приканва към действие: [опасните книги]. В: Обектив: издание на Български хелзинкски комитет, 2002, №86, с. 9. Available from: https://issuu.com/this-is-not-end/docs/m.tsvetkova._-2002
 136. Цветкова, Силвия. Комуникация и интеракция при работата с деца със специфични образователни потребности. В: Специална педагогика, 2002, №1, с. 36-44.
 137. Шопов, Светослав. Тенденции в информационното пространство [на средствата за масова комуникация]. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2002, №2 (февр.), с. 16-17.
 138. Dermendjieva, Greta. Bulgarian newspapers on the World Wide Web.: A special field of communication science in Bulgaria. In: Kommunikationswissenschaft und Public Relations in Osteuropa. Media studien 3. Leipziger Universitatsverlag, 2002, pp. 63-76.
 139. Draganov, Mincho. Trends That Characterize the Students at the Faculty of Journalism and Mass Communications. In: Media and Public Relations: Issues of Education and Practice: collection of presentations of 23 participants at the International conference which took place on May 17-18, 2002, Sofia. Sofia: Faculty of Journalism and Mass Communication, 2002, pp. 73-79.
 140. Krusteva, Lulivera. PR of Silence: A New Dictate of Professional Behavior?. In: Media and Public Relations: Issues of Education and Practice: collection of presentations of 23 participants at the International conference which took place on May 17-18, 2002, Sofia. Sofia: Faculty of Journalism and Mass Communication, 2002, pp. 140-147.
 141. Lozanov, Georgi. Elections and Media. In: Bulgaria – Yugoslavia: Journalism in Intercultural Dialogue. Ed. by Valery Roussanov. Sofia: ACCESS Foundation, 2002.
 142. Lozanov, Georgi. Thieves of power. In: Transition: Rethinking the transition (Penser la transition). Ed. by I. Znepolski, K. Tchervenkova, A. Kiossev. Sofia: Sofia University Press, 2002.
 143. Petkova, Diana. Ethnic Prejudices on the Balkans and the Role of Media Education for Their Surmounting. In: Media and Public Relations: Issues of Education and Practice: collection of presentations of 23 participants at the International conference which took place on May 17-18, 2002, Sofia. Sofia: Faculty of Journalism and Mass Communication, 2002, pp. 87-94.
 144. Piperkov, Ivo. A Functional Model of PR Multimedia Educational Products. In: Media and Public Relations: Issues of Education and Practice: collection of presentations of 23 participants at the International conference which took place on May 17-18, 2002, Sofia. Sofia: Faculty of Journalism and Mass Communication, 2002, p. 112-118.
 145. Popova, Snezhana. Le visage quotidien du changement: Figures du récit médiatique. In: Transition: Rethinking the transition (Penser la transition). Ed. by I. Znepolski, K. Tchervenkova, A. Kiossev. Sofia: Sofia University Press, 2002, рр. 417-426.
 146. Raycheva, Lilia. Some Terminological Parameters Used in Bulgarian Mass Media Environment. In: Defining ‘Key Indicators’ in the Field of Media and Communication Research in Europe. Dortmund, Germany, 2002, pp. 107-119.
 147. Raycheva, Lilia. The Challenges of Media Convergence to Traditional Communication Studies. In: Kommunikationswiisenschaft und Public Relations in Osteuropa. Ed. by St. Averbeck, St. Wehmeier. Leipzig, Germany, 2002, s. 56-63.
 148. Spassov, Orlin. The Bulgarian Media Scene after 1989. In: Transition: Rethinking the transition (Penser la transition). Ed. by I. Znepolski, K. Tchervenkova, A. Kiossev. Sofia: Sofia University Press, 2002, pp. 397-409.
 149. Zlateva, Minka. Bulgarische Doktoranden von Karl Bücher. In: Karl Bücher: Leipziger Hochschulschriften (1892-1926). Hrsg. Erik Koenen, Michael Meyen. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2002, S. 201-228.
 150. Zlateva, Minka. Media and Public Relations – Bridging the Space to Public Consensus?. In: Media and Public Relations: Issues of Education and Practice: collection of presentations of 23 participants at the International conference which took place on May 17-18, 2002, Sofia. Sofia: Faculty of Journalism and Mass Communication, 2002, pp. 47-54.
 151. Zlateva, Minka. The Development of Public Relations in Bulgaria (1989-2000). In: Kommunikationswissenschaft und Public Relations in Osteuropa. Hrsg. Stefanie Averbeck, Stefan Wehmeier. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2002, S. 30-55.