2003

Сборници

 1. Библиотеки, четене, комуникации: Сборник с доклади от Национална научна конференция, В. Търново, ноем. 2002 г. Състав. Елена Георгиева, Нелифер Ружди, Ваня Стоянова. – В. Търново: Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2003. – 276 с. ISBN 954-524-368-6
 2. Властта на медиите: Студии и статии. Ред. Елка Добрева, Вера Бонева, Добрина Даскалова, Юрий Проданов. – Шумен: Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2003. – 343 с. ISBN 954-577-152-6
 3. Джендър и медии: Методика по джендър обучение. Авт. Бистра Бонева, Мария Нейкова, Теодора Петрова. – София: Бул Корени, Фондация Джендър проект в България, 2003. – 104 с. ISBN 954-798-008-4
 4. Интегрирани маркетингови комуникации. Авт. Димитър Доганов, Боян Дуранкев, Христо Катранджиев. – София: Унив. изд. Стопанство, 2003. – 284 с. ISBN 954-494-524-5
 5. Конфликт на интереси в медиите и журналистиката. Авт. Весела Табакова, Георги Лозанов, Мария Нейкова, Снежана Попова. Интервютата взе Ивелина Ватова. – София: Фондация Център за независима журналистика, 2003. – 101 с. ISBN 954-90388-4-X
 6. Медии и пъблик рилейшънс: Проблеми на образованието и практиката. Състав. Тодор Петев, Минка Златева. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2003. – 195 с. ISBN 954-8194-59-4
 7. Медийна регулация. Състав. Мая Георгиева, Райна Николова. – София: Сиби, 2003. – xxvii, 400 с. ISBN 954-730-185-3
 8. Политическата цензура в България. Състав., науч. ред., предг. Филип Панайотов. – Варна: Унив. изд. Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2003. – 295 с. ISBN 954-715-191-6
 9. Ромски медии в България 2003. Авт. Весела Табакова, Георги Лозанов, Лъчезар Вачков, Мария Нейкова, Сами Поликар, Снежана Попова. – София: Фондация Център за независима журналистика, 2003. – 108 с. ISBN 954-90388-5-8
 10. Справочник 2003: Книгоиздателства, издатели и редакции на периодични изд. в България 2001-2003. Състав. Татяна Дерменджиева и др. – София: Нар. библ. Св. Св. Кирил и Методий, 2003. – 140 с. ISBN 954-523-071-1
 11. Търговски комуникации. Авт. Венцислав Минков, Петранка Мидова, Момчил Спасов. – Свищов: Акад. изд. Д. А. Ценов, 2003. – 347 с. ISBN 954-23-0163-4
 12. Четенето в епохата на медии, компютри и Интернет: Сборник с доклади от Международна конференция в чест на проф. Волфганг Изер, София, 2000. Състав. Огнян Ковачев, Александър Кьосев. – София: Фигура, 2003. – 380 с. ISBN 954-9985-15-6
 13. New Media in Southeast Europe. Ed. by Orlin Spassov, Christo Todorov. – Sofia: Southeast European Media Centre (SOEMZ), 2003. – 318 с.

Монографии

 1. Аврамов, Велко. Комуникационна политика на фирмата. 2. прераб. и доп. изд. – София: Ciela, 2003. – 288 с. ISBN 954-649-587-5
 2. Ангелов, Ангел. Традиция и съвременност в журналистиката. – София: НСА Прес, 2003. – 315 с. ISBN 954-718-114-9
 3. Ангелова, Валерия; Маринов, Георги. Нетикет: Етикетът в мрежата. – София: Орбител АД, 2003. – 40 с. ISBN 954-90697-7-X
 4. Бойчев, Бойчо. По границите на комуникативността. – Варна: Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2003. – 270 с. ISBN 954-715-200-9
 5. Боршуков, Георги. История на българската журналистика 1844-1877, 1878-1885. Послесл. Филип Панайотов. 3. изд. – София: Парадокс, Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2003. – 506 с. ISBN 954-553-063-4
 6. Братанов, Пламен. Модели на социалната комуникация. – София: Унив. изд. Стопанство, 2003. – 221 с. ISBN 954-494-548-2
 7. Василев, Симеон. Глобализираният абсурд. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2003. – 308 с. ISBN 954-8194-58-9
 8. Ведър, Йордан. Реторика: Обща реторика, делова реторика (бизнес комуникация), журналист. реторика (публична реч), съдебна реторика. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2003. – 101 с. ISBN 954-07-1774-4
 9. Върбанова-Денчева, Кристина. Интелектуални комуникации и съвременни технологии: Алтернативи пред научните библиотеки. – София: Акад. изд. М. Дринов, 2003. – 115 с. ISBN 954-430-959-4
 10. Димитров, Веселин. Дарик радио – години от живота. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2003. – 147 с. ISBN 954-8194-60-0
 11. Димитров, Веселин. Радио Благоевград: 30 години. – София: Витраж, 2003. – 108 с. ISBN 954-8667-29-0
 12. Димитров, Веселин. Радио Шумен – тридесет години. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2003. – 120 с. ISBN 954-8194-57-0
 13. Ефремов, Ефрем. Журналистическото редактиране. – София: ИК Диоген.бг, 2003. – 128 с. ISBN 954-90934-4-1
 14. Илиев, Владимир. Общуването: Същност, динамика и развитие. – Плевен: Леге артис, 2003. – 168 с. ISBN 954-9933-30-X
 15. Канева-Донева, Мария. Литературната комуникация с художествен текст VIII клас. – Ст. Загора: Кота, Тракийски унив., 2003. – 104 с. ISBN 354-305-036-8
 16. Кафтанджиев, Христо. Хармония в рекламната комуникация: Презаредена. 3 изд. – София: Ciela, 2003. – 400 с. ISBN 954-649-624-3
 17. Кършакова, Рада. Научна комуникация. – Русе: Русенски унив. А. Кънчев, Изд. на МОН. Център Конкурентна система за обучение и управл. на висшето образование, 2003. – 125 с. ISBN 954-712-194-4
 18. Манлихерова, Мануела. Медии и елит: Взаимни влияния в периода 1995-2000 г. – София: NOXIS, 2003. – 116 с. Available from: http://mediaelite.org/медии-и-елит
 19. Манов, Божидар. Дигиталната стихия: Киното и новите медии в цифровия 21-и в. – София: Титра, 2003. – 232 с. ISBN 954-90486-4-0
 20. Маринов, Руси. Бял, черен и реверсивен PR. – София: ИК Ваньо Недков, 2003. – 164 с. ISBN 954-8176-77-7
 21. Менчева, Лиляна; Лозанов, Олег. Маркетингови комуникации. – София: Тракия-М, 2003. – 394 с. ISBN 954-8401-20-7
 22. Милкова, Румяна; Милков, Лучиян. Професионална култура и общуване. – Шумен: Юни Експрес, 2003. – 199 с. ISBN 954-91344-3-1
 23. Михайлов, Владимир. Открита ли е телевизията?: Кратка история и теория на телевизионната комуникация. – София: ROI Communication, 2003. – 219 с. ISBN 954-90501-8-1
 24. Михайлов, Илия. Алгоритъм на белия PR: Предизборно помагало за знаещите и можещите. – В. Търново: Фабер, 2003. – 48 с. ISBN 954-775-177-8
 25. Нейкова, Мария. Пресечна точка. – София: ИК Гея, 2003. – 208 с. ISBN 954-9707-08-3
 26. Николова, Недка; Тонев, Младен. Бизнескомуникации. – Варна: ТУ, 2003. – 576 с. ISBN 954-20-0237-8
 27. Павлов, Емил. Семиотика и масови комуникации. – Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, 2003. – 136 с. ISBN 954-680-304-9
 28. Панайотов, Филип. Животът и смъртта на Кръстю Раковски. – София: ИК Захарий Стоянов, 2003. – 557 с. ISBN 954-739-189-5 
 29. Паунова, Стилиа-Фелиси. Междуперсонални интернет комуникации: Световният културен ред. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2003. – 335 с. (без ISBN)
 30. Пейчева, Добринка. Икономика и комуникации: Светът на комуникациите или медиалното общество. – София: Квазар, 2003. – 320 с. ISBN 954-8826-57-7
 31. Петков, Красимир. Търсене на информация в Интернет. – София: Филос. Факултет, 2003. – 253 с. ISBN 954-9344-01-0
 32. Райков, Здравко. PR: Технологията на успеха. – София: Дармон, 2003. – xiv, 226 с. ISBN 954-90511-4-5
 33. Русинова, Евгения. Библиотечен пъблик рилейшънс. – София: ИК Квазар, 2003. – 144 с. ISBN 954-8826-56-9
 34. Спасова, Галина; Николова, Жана. АБВ на работата на неправителствените организации с медиите. – София: Фондация БЕВА, Фондация Ресурсен център, Българска медийна коалиция, 2003. – 62 с. ISBN 954-91365-1-5
 35. Стефанов, Антон. Всяка неделя: Легендата и нейните герои: 77 свидетелства. – София: ИК Захарий Стоянов, 2003. – 574 с. ISBN 954-739-437-1
 36. Стойкова, Жанета. Общуването. – Ст. Загора: Кота, 2003. – 64 с. ISBN 954-305-037-6
 37. Стоянова, Людмила. Етнопсихология, култура, медия – съзвучия и дисонанси. – Варна: Унив. изд. Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2003. – 252 с. ISBN 954-715-185-1
 38. Тодоров, Петко. Етюди по иновации в масмедиите: Икономически подход, технологии, журналистика. – София: Унив. изд. Стопанство, 2003. – 231 с. ISBN 954-494-538-5
 39. Тодоров, Тодор К. Електронни книги. – София: Астарта, 2003. – 168 с. ISBN 954-91193-7-8
 40. Трашлиев, Ралчо. Фамилна комуникация и адаптация на деца с психофизически нарушения. – Шумен: Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2003. – 208 с. ISBN 954-577-181-X
 41. Филева, Петранка. Глобализация и медии. – София: Воен. изд., 2003. – 235 с. ISBN 954-509-244-0
 42. Харизанова, Оля. Общуването „човек – компютърна мрежа – човек”. – София: Съюз на библ. и информ. работници, Изд. на СУ. Филос. Факултет Кат. Библиотекознание, науч. информ. и култ. политика, 2003. – 32 с. ISBN 954-9837-08-4
 43. Цончева, Мариета. Фотонастъплението: Снимките в българския всекидневник. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2003. – 119 с. ISBN 954-8194-61-9

Студии и статии

 1. Абаджимаринова, Румяна. Печатната реклама на книгата през българското Възраждане. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 9 [за 2002], 2003, с. 151-166.
 2. Александрова, Десислава. Зависимата японска преса. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2003, №12 (дек.), с. 28.
 3. Ангелов, Божидар; Миленова, Маргарита; Стойчев, Владимир. Детско общество, творчество, Интернет общество: Критичен анализ и опит за оценка. В: Предучилищно възпитание: месечно научно-методическо списание, 2003, №6-7, с. 5-8.
 4. Ангелова, Вяра и др. Как изглежда войната? В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2003, №5 (май), с. 2-4.
 5. Ангелова, Вяра. Конфликт на интереси в медиите. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2003, №7 (юли), с. 39-40.
 6. Ангелова, Вяра. Социални малцинства и медии. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 9 [за 2002], 2003, с. 183–197.
 7. Ангов, Константин. Телевизионната среда. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 9 [за 2002], 2003, с. 61-68.
 8. Антонова, Весислава. Интернет вече е език и общуване. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2003, №7 (юли), с. 28-29.
 9. Баракян, Гарабед; Мизова, Бистра. Феноменът виртуална комуникация и проблемът за патологичното използване на Интернет сред подрастващите. В: Педагогика: месечно научнотеоретично списание, 2003, №1, с. 82-91.
 10. Бенбасат, Алберт. Културна мисия и рекламна стратегия: За един каталог на Издателство “Хемус”. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 9 [за 2002], 2003, с. 39-47.
 11. Бенбасат, Алберт. Личната библиотека – начин на живеене или доизживяване. В: Критика: тримесечно списание за литературна история, теория, критика и културология, 2003, №3–4, с. 77-85.
 12. Бенбасат, Алберт. Още нещо за книгоиздателя Гео Милев. В: Издател: научно списание за книгата, 2003, №3, с. 20-25.
 13. Бенбасат, Алберт. Фундаментът на информационната култура е четенето: [Рец. за: Милена Цветкова. Информационна култура: Името на четенето. София: Gaberoff, 2001]. В: Наука: периодично издание на Съюза на учените в България, 2003, №6, с. 81.
 14. Билярски, Цочо. Григор Василев и творците на българската литература и журналистика. В: Известия на държавните архиви. Т. 84, 2003, с. 127-206.
 15. Бондиков, Венцеслав; Венелинова, Наталия. Четири истини за Пъблик рилейшънс. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2003, №5 (май) с. 38-40.
 16. Ватова, Ивелина. Мениджмънт на радиокомуникацията. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. 9 [за 2002], 2003, с. 209-230.
 17. Велинова, Хелиана. Стрийминг медиата radio.cult.bg. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2003, №12 (дек.), с. 36.
 18. Георгиев, Иван; Методиев, Владислав. Първа детска телевизия в България. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2003, №10 (окт.), с. 14-15.
 19. Германов, Стоян. Европейският печат за въстаническите действия в Серски революционен окръг. В: Македонски преглед: списание за наука, литература и културен живот = Macedonian review, 2003, №3, с. 29-34.
 20. Гиздов, Николай. Комуникация и обучение чрез [програмата] ICQ. В: Годишник – Педагогически колеж Св. Иван Рилски – Дупница. 2003-2004, Т. 2, с. 116-120.
 21. Господинов, Мирослав. Новинарските канали в епохата на глобалната телевизия. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2003, №6 (юни), с. 30-31.
 22. Гоцев, Кирил. Активна комуникация и дигитални технологии в телевизията. В: Годишник на Департамент Масови комуникации: Т. 6. София: Нов бълг. унив., 2003, с. 42-44.
 23. Гълъбова, Севдалина. Международна, европейска и национална стандартизация в областта на библиотечната, информационната и издателската дейност. В: Трудове на Колежа по библиотекознание и информационни технологии = Proceedings of the College of Library Science and Information Technologies. Т. 2, 2003, с. 77-91.
 24. Дееничина, Мария. Тоталитарното медийно послание. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 9 [за 2002], 2003, с. 119–132.
 25. Дерменджиева, Грета. Междукултурна комуникация във виртуалното пространство. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 9 [за 2002], 2003, с. 49-59.
 26. Дойчинов, Йордан. Изследване на процесите на невербална комуникация при проектиране и потребление на дизайн-продуктите. В: Научни трудове – Русенски университет Ангел Кънчев = Научные труды и др. = Proceedings – University of Rousse Angel Kanchev. Т. 40, №2, 2003, с. 110-117.
 27. Драганов, Минчо. Евроинтеграцията и националната държава: теоретичното предизвикателство на разноликата действителност. В: Глобализация – евроинтеграция – национална държава. Състав. Максим Мизов. София: Център за ист. и полит. изследвания, Фондация Солидарно общество, Фондация Жан Жорес, 2003, с. 89-100.
 28. Драганов, Минчо. Етническа принадлежност и възможности за трудова реализация. В: Неделчева, Таня; Пехливанова, Нина; Драганов, Минчо. Етнокултурна идентичност и поведенчески модели. София: Faber, 2003, с. 123-140.
 29. Драганов, Минчо. За моделите на мирно съвместно съществуване между християнството и исляма. В: Ислямска заплаха или заплаха за исляма? Глобални и регионални измерения на радикалния ислямизъм. Състав. Тодор Кондаков. София: Национален консервативен форум, 2003, с. 92-98.
 30. Драганов, Минчо. Регионални проблеми на връзката “етническа принадлежност – шанс за образование”. В: Равен шанс за образование и социална интеграция: Деца с различен етнически произход. Пловдив: ИМН – Пловдив, 2003, с. 137-141.
 31. Драганов, Минчо. Тенденции в развитието на студентската аудитория във ФЖМК на СУ. В: Медии и пъблик рилейшънс: Проблеми на образованието и практиката. София: НИКС-ПРИНТ, 2003, с. 81-87.
 32. Естивал, Робер; Гергова, Ани. Поглед към библиологията. В: Библиотека: списание за библиотечна теория и практика, Год. 10, 2003, №4-5, с. 77-79.
 33. Ефтимова, Андреана. Невербални (паралингвистични) средства в публицистичните телевизионни предавания (Теоретични постановки). В: Литернет = LiterNet: списание за литература, изкуства, хуманитарни и социални изследвания, 09.07.2003, №7 (44). Available from: http://www.liternet.bg/publish9/aeftimova/neverbalni.htm
 34. Ефтимова, Андреана. Разказът на Мариус Куркински. В: Езикът и литературата в епохата на глобализацията. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2003, с. 260-265.
 35. Ефтимова, Андреана. Речеви стратегии в едно семейство с малко дете. В: Славистиката в началото на XXI век. Традиции и очаквания. София: Сема РШ, 2003, с. 61-67.
 36. Ефтимова, Андреана; Петрова, Красимира. „Конфитюр”… „Мармалад” (психолингвистичен анализ на вицове с невербални компоненти). В: Езикът и литературата – средство за (не)разбирателство. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2003, с. 496-514.
 37. Златева, Минка. Золотое правило – креативность. В: Петербургский рекламист, 2003, №1 (76), с. 8-9.
 38. Златева, Минка. Медии и пъблик рилейшънс – мостове към обществения консенсус?. В: Медии и пъблик рилейшънс: проблеми на образованието и практиката. София, 2003, с. 53-61.
 39. Златева, Минка. Развитието на академичното журналистическо образование в България: Принос на виенски възпитаници. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 10, София: Унив. Издателство Св. Климент Охридски, 2003, с. 325-344.
 40. Иванова, Поля. Историческо развитие на втора програма на БНТ: Основни рубрики и предавания. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 9 [за 2002], 2003, с. 243-258.
 41. Йорданова, Юлия. „През чумавото” от Йордан Йовков – енигмата на греха. В: Йовков: Съвременни интерпретации. В. Търново, 2003, с. 154-160.
 42. Йорданова, Юлия. Литературни легенди – втори стазим (Текст за Петър Динеков). В: Литературна мисъл: двумесечно списание за естетика, литературна история и критика, 2003, №1-2, с. 122-135. Също в: Българистични студии. Международна българистика. Т. 2. София, 2004, с. 275-287. Също в: Слово i текст: Збiрник наукових статей. Чернiвцi, 2005, №2, с. 241-258.
 43. Канева-Донева, Мария. Диагностициране на способността на учениците за комуникация с поетически текст. В: Годишник – Тракийски Университет. Педагогически факултет = Yearbook – Thrakia University. Faculty of Education, 2003, №4, с. 135-147.
 44. Караиванова, Пенка. Дискурсивни образи на цивилизационния друг: Пробивът в хегемонната комуникация от „арабската Си Ен Ен – “Ал Джазира”. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 9 [за 2002], 2003, с. 7-24.
 45. Кафтанджиев, Христо. „Билбордове” на пода. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2003, №10 (окт.), с. 30.
 46. Китанов, Валентин. Историческата книжнина в културно-политическата комуникация между поколенията през Възраждането. В: Balkanistic Forum = Балканистичен форум, 2003, №1-2-3, с. 77-84.
 47. Ковачева, Светослава. Публична комуникация в ситуация на международна криза. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 9 [за 2002], 2003, с. 259-265.
 48. Константинова, Здравка. За властта и медиите. В: Collegium Germania, 2003, №4, с. 232-239.
 49. Константинова, Здравка. Модернизация или маргинализация. В: Медийна обсерватория, 2003, №1, с. 10-13.
 50. Кръстева, Луливера. ПР на мълчанието – нов диктат за професионално поведение?. В: Медии и пъблик рилейшънс: Проблеми на образованието и практиката. София, 2003, с. 135-143.
 51. Лазарова, Петя. „Пътешествия на окото” през истории на думите. В: Критика и хуманизъм: списание за хуманитарни и социални изследвания = Critique & Humanism, 2003, №15(1), с. 221-222.
 52. Лозанов, Георги. Европалия в българските и белгийските медии. В: Европалия: следите остават. София: Валентин Траянов, 2003. 280 с.
 53. Лозанова, Славина. Специфики и модалности в теоретичното развитие на парадигмата на мануалната комуникация [при деца с увреден слух]. В: Специална педагогика, 2003, №3, с. 51-64.
 54. Мавродиева, Иванка. Деловата среща: Функции и роля на бизнессекретаря. В: Бизнессекретар: научно-методическо списание, Год. 7, 2003, №2, с. 14-18.
 55. Мавродиева, Иванка. Нетикет & бизнескомуникация: Етикетът при електронната поща. В: Бизнессекретар: научно-методическо списание, Год. 7, 2003, №3, с. 10-13.
 56. Маринов, Руси. Подходи за интегриране на информационните потоци. В: Годишник на Департамент Масови комуникации: Т. 6. София: Нов бълг. унив., 2003, с. 49-52.
 57. Матеев, Николай. За нов поглед към общуването посредством писмеността: По повод 20-год. от началото на българското участие в Международната асоциация по библиология. В: Списание на Българската академия на науките, 2003, №2, с. 70-71.
 58. Матеева, Софка. Властта на медиите в обществото. В: Известия по история = Review of history, 2003, №1, с. 336-341.
 59. Мизова, Бистра; Баракян, Гарабед. Социалнопсихологични особености на общуването в Интернет: Интернет-зависимост. В: Психологични изследвания = Psychological Research, 2003, №1, с. 99-108.
 60. Милушев, Явор и др. Българските медии в европейски комуникационен контекст: Конференция, Нов бълг. унив., София, ноември 2003. В: Годишник на Департамент Масови комуникации: Т. 6. София: Нов бълг. унив., 2003, с. 144-179.
 61. Минчев, Димитър; Петров, Пламен. Българските военни медии от края на XIX век до наши дни. В: Военноисторически сборник = Military historical collection, 2003, №1, с. 50-53.
 62. Минчева, Елка. От „мутрафона” до „мобилката”: Антропологично наблюдение. В: Българска етнология, 2003, №2-3, с. 163-174.
 63. Михайлов, Владимир и др. Между „атома” и „бита”. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2003, (ян.), с. 2-4, 6-12.
 64. Монова, Тотка. Пресата произвежда огромен масив тъжни текстове. В: Тема: седмично списание по обществено-икономико-политически теми, 2003, №28, с. 72-74.
 65. Несторова, Иванка. Медиите в Русия са беззащитни пред рейтингите. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2003, №10 (окт.), с. 34.
 66. Нецов, Лъчезар. Би Би Си – име синоним за радио и телевизия. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2003, №1 (ян.), с. 33.
 67. Нецов, Лъчезар. Правилата на [Майкъл] Пауъл. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2003, (авг.), с. 30-31.
 68. Николов, Васил; Карастоянова, Десислава. Рисуваната орнаментация като система за комуникация между поколенията (по материали от ранно- и среднонеолитния пласт на тел Казанлък). В: Археология, 2003, №2, с. 5-14.
 69. Николова, Райна. Административен контрол върху телевизионната програма. В: Съвременно право, Год. 14, 2003, №5, с. 32-46.
 70. Панайотов, Тодор. Пътят на „Мир” от „класика на буржоазен партиен вестник” до „българския "Таймс" (1924-1939). В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 9 [за 2002], 2003, с. 267-282.
 71. Панайотов, Филип. Патилата на възрожденските вестникари. В: Политическата цензура в България. Варна: Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2003, с. 11-17.
 72. Панайотов, Филип. Писателят и Особата. В: Политическата цензура в България. Варна: Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2003, с. 66-75.
 73. Панова, Гергана. „Ако можех да го изкажа, нямаше да го танцувам.”: За невербалната комуникация, националната култура и танцовия театър на Възкресия Вихърова. В: Българско музикознание = Bulgarian musicology, 2003, №2-3, с. 92-111.
 74. Пейчева, Добринка. Подстъпи към медиализация на обществото. В: Годишник на Департамент Масови комуникации: Т. 6. София: Нов бълг. унив., 2003, с. 172-177.
 75. Петев, Тодор. Глобален подход: Адаптация чрез иновация и растеж: Принос на медийното образование. В: Медии и пъблик рилейшънс: Проблеми на образованието и практиката. София, 2003, с. 70-81.
 76. Петев, Тодор. Продължаващо образование за качество във връзките с обществеността при криза. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 9 [за 2002], 2003, с. 25-39.
 77. Петкова, Дияна. Балканите: сблъсък или среща на цивилизациите?. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 9 [за 2002], 2003, с. 97-118.
 78. Петкова, Дияна. Етнически предразсъдъци на Балканите и медийно образование. В: Медии и пъблик рилейшънс: Проблеми на образованието и практиката. София, 2003, с. 94-100.
 79. Петкова, Дияна. Сблъсък или среща на цивилизациите?. В: Ислямска заплаха или заплаха за исляма? Глобални и регионални измерения на радикалния ислямизъм. Състав. Тодор Кондаков. София: Национален консервативен форум, 2003, с. 104-110.
 80. Петров, Милко и др. Разследващите журналисти. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2003, №9 (септ.), с. 2-4, 6-8, 10-16.
 81. Петров, Милко и др. Тероризъм без медии не е тероризъм. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2003, №2 (февр.), с. 2-4, 6-8, 10-16.
 82. Петров, Милко; Василев, Георги. Метафизика и култура: Погледи към света на Стефан Гечев. София: Издателски център "Боян Пенев", 2003, с. 122-128.
 83. Петров, Милко. Златният бал на послушните. В: Политическата цензура в България. Варна: Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2003, с. 11-17.
 84. Петров, Милко. Медиата и терорът: Красавицата и звярът. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2003, №2 (февр.), с. 2-3.
 85. Петров, Милко. Разследваща или разстрелващо-поръчкова журналистика. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2003, №6 (юни), с. 4-6.
 86. Петрова, Жана. Телефонът – най-добрият, но и коварен радиопартньор. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2003, №10 (окт.), с. 16-17.
 87. Петрова, Теодора. Мястото на сутрешните блокове в телевизионната програма. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. 9 [за 2002], 2003, с. 89-95.
 88. Пиперков, Иво. Мултимедийни образователни продукти по ПР – функционален модел. В: Медии и пъблик рилейшънс: Проблеми на образованието и практиката. София, 2003, с. 115-121.
 89. Попова, Мария. Политически доктрини и политически субекти в Интернет: виртуалната класа. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de lUniversite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 9 [за 2002], 2003, с. 231-242. Също в: Политически доктрини и политически субекти в Интернет: виртуалната класа. В: Литернет = LiterNet: списание за литература, изкуства, хуманитарни и социални изследвания, 24.10.2004, №10 (59). Available from: https://liternet.bg/publish11/m_popova/politicheski.htm
 90. Попова, Мария. Представата на българските юзъри за Интернет средата. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2003, №9 (септ.), с. 33.
 91. Попова, Мария. Регулацията на Интернет – между киберанархията и киберцензурата. В: Политическата цензура в България. Варна: Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2003, с. 271-293. Също в: Регулация на Интернет – между киберанархия и киберцензура. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 10 [за 2003], 2004, с. 237-256. Също в: Регулацията на Интернет – между киберанархията и киберцензурата. В: Литернет = LiterNet: списание за литература, изкуства, хуманитарни и социални изследвания, 22.08.2004, №8 (57). Available from: https://liternet.bg/publish11/m_popova/regulation.htm
 92. Попова, Снежана. Журналистическото слово в БНР и БНТ: Между прекия контрол и невидимия натиск. В: Политическата цензура в България. Варна: Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2003, с. 228-248.
 93. Попова, Юлиана. Профил на етнически хетерогенна група от гледна точка на междукултурната комуникация. В: Научни трудове – Русенски университет Ангел Кънчев = Научные труды и др. = Proceedings – University of Rousse Angel Kanchev. Т. 40, №9, 2003, с. 56-61.
 94. Райчева, Лилия. 17-та среща на Европейската платформа на регулационните органи (8-9.V. 2003), Неапол. В: Информационен бюлетин на Съвета за електронни медии, 2003, №3-4, с. 13.
 95. Райчева, Лилия. Телевизията – майка или мащеха. (Предложение за Национална програма за осмисляне влиянието на телевизията върху подрастващите). В: Информационен бюлетин на Съвета за електронни медии, 2003, №1-2, с. 19-20.
 96. Русинова, Евгения. Рецензионният екземпляр – ядро на издателската комуникация. В: Издател: научно списание за книгата, 2003, Год. 5, №3, с. 11-14.
 97. Русинова, Румяна. Темата на комуникация като фактор за превключване на езиковия код. В: Любословие или периодическо списание: литературознание, езикознание, културология, 2003, №4, с. 3-8.
 98. Спасов, Орлин. Виртуална география и дигитални градове. В: Социологически проблеми: тримесечно списание на Института по социология при БАН, 2003, №3-4, с. 127-142.
 99. Станчева, Христина. Обща характеристика на средствата за масова информация (СМИ) като обществено-политически институт. В: Ново време: списание за социални идеи, политика и култура, 2003, №5-6, с. 31-46.
 100. Стоева, Лиляна; Иванчева, Людмила. Публикационна и патентна активност на български учени през периода 1997-2003 г. В: Стратегии на образователната и научната политика: тримесечно научно-теоретично списание, Год. 12, 2004, №3, с. 55-73.
 101. Стоицова, Толя. Психологични насоки на изследванията в медиираната комуникация. В: Списание на Българската академия на науките = Journal of the Bulgarian Academy of Sciences, 2003, №2, с. 8-12.
 102. Стойков, Любомир. Стилът в облеклото е послание за сигурност: Любомир Стойков за корпоративния стил на обличане. В: Заедно, 2003, №1, с. 24-25.
 103. Стоянов, Росен. Информационната война е войната на бъдещето. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2003, №5 (май), с. 35-36.
 104. Тодоров, Огнян. Информационният вакуум. В: Тема: седмично списание по обществено-икономико-политически теми, Год. 3, 2003, №13, с. 52-56.
 105. Тодоров, Слави. Подлистник във в. "Дума на българските емигранти" от 1871 г. посветен на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа. В: Известия на музеите от Югоизточна България = Bulletin des musees de la Bulgarie du sud-est. Т. 20, 2003, с. 140-144.
 106. Тотоманова, Антоанета; Ангелова-Пенкова, Ефросина. Цитирането – гледната точка на библиографите. В: Литернет = LiterNet: списание за литература, изкуства, хуманитарни и социални изследвания, 29.06.2003. Available from: http://www.liternet.bg/publish9/atotomanova/citiraneto.htm
 107. Филева, Петранка. Глобален договор с частния капитал и глобални публични блага – нов подход на ООН към процеса на глобализация. В: Международни отношения: списание за дипломация, политика и икономика, Год. 23, 2003, №1, с. 71-82.
 108. Филева, Петранка. Икономически подходи в телевизионното програмиране. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 9 [за 2002], 2003, с. 69-88.
 109. Филева, Петранка. Медиите в процеса на глобализация. В: Наука: периодично издание на Съюза на учените в България, 2003, №10, с. 11-17.
 110. Филева, Петранка. Медиите на България в обкръжението на глобалните промени. В: Разум: теоретично списание за политика и култура, 2003, №3, с. 13-26.
 111. Филева-Мавродиева, Севдалина. Матрицата, изкуствен интелект и други комуникационни визии за бъдещето. В: Годишник на Департамент Масови комуникации: Т. 6. София: Нов бълг. унив., 2003, с. 53-59.
 112. Фьодорова, Анна. Епоха на депресивната журналистика [в Русия]. В: Факел експрес: литературен двумесечник, 2003, №4, с. 225-228.
 113. Цветкова, Милена. Антагонистичната игра на манипулации. В: Везни: месечно издание за литература, изкуство, критика и философия, Год. 13, 2003, №8, с. 6-15.
 114. Цветкова, Милена. Дигиталната книга търси своето тяло: [Рец. за: Тодор Тодоров. Електронни книги. София: Астарта, 2003]. В: Критика: тримесечно списание за литературна история, теория, критика и културология, 2003, №1–2, с. 81–83.
 115. Цветкова, Милена. За новия стар смисъл на книгата като медия. В: Библиотечното сътрудничество – настояще и бъдеще: Идеи и проекти за изследвания в областта на писмените комуникации: Доклади от ХIII национална научна конференция на СБИР, секция Библиология, София, 6 юни 2003. София: Съюз на библиотечните и информационните работници, 2003, с. 114-128.
 116. Цветкова, Милена. Инатът на Гутенберг или за първите стъпки на меритокрацията. В: Библиотеки, четене, комуникации: Сборник доклади от научна конференция, В. Търново, 28 ноември 2002. В. Търново: Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2003, с. 197-208.
 117. Цветкова, Милена. Култура на компютърната страница и девиации при екранното четене. В: Годишник на Софийския университет. Факултет по журналистика и масова комуникация. Т. 9 [за 2002], 2003, с. 133-150.
 118. Цветкова, Милена. РС и култура на четене. В: Демокрит. Информационен център за новини и ресурси в българската наука, 19.03.2003. Available from: http://www.democrit.com/this_archive.php?n=198
 119. Цветкова, Милена. Хайката срещу хартията. В: Критика: тримесечно списание за литературна история, теория, критика и културология, 2003, №3-4, с. 45-61.
 120. Шопова, Татяна. Аниматорът в масовите комуникации и културата. В: Известия по история = Review of history, 2003, №1, с. 342-350.
 121. Eftimova, Andreana. Polysemy or homonymy: Nonverbal cases in social and political TV programmes. In: Gestures: meaning and use. Edited by Monica Rector, Isabella Poggi and Nadine Trigo. Porto: Edições Universidade Fernando Pessoa, 2003, pp. 267-271.
 122. Kirilov, Svetlozar. Legitimacy of the Post-1989 Social Order in Bulgaria and Poland. In: Polish Sociological Review, Vol. 142, 2003, No 2, pp. 201–217.
 123. Milkov, Hristo. La date le 22 juin 1941 dans la radio-propagande europeene en langue bulgare. In: Bulgarian historical review = Revue bulgare d'Histoire: research quarterly, Vol. 31, 2003, No 3-4, pp. 154-173.
 124. Raycheva, Lilia. Mass Media in Bulgaria. In: A Source Book. Dortmund: ENTIRE – Working Papers in International Journalism, 2003, p. 44.
 125. Raycheva, Lilia. The Challenges of Internet Media to Traditional Media System in Bulgaria. In: Towards New Media Paradigms: Content, Producers, Organisations and Audiences. Pamplona (Spain), 2003, pp. 531-545.
 126. Raycheva, Lilia; Petev, Todor. Mass Media’s Changing Landscape in Bulgaria. In: David Paletz and Karol Jakubowicz (Eds.). Business as Usual. Continuity and Change in Central and Eastern Europe. New Jersey: Hampton Press, Inc. Cresskill, 2003, pp. 73-109.
 127. Spassov, Orlin. Beyond the Dark Side: New Media in Southeast Europe. In: New Media in Southeast Europe. Ed. by O. Spassov, Ch. Todorov. Sofia: European University Viadrina, Frankfurt (Oder), Sofia University St. Kliment Ohridski, SOEMZ, 2003, рp. 7-31.
 128. Spassov, Orlin. Internet in Southeast Europe: Between the Communication Utopia and Reality. In: Community – Net in South and East Europe. Ed. by F. Trcek. Ljubljana: Center for Spatial Sociology, Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana, 2003, pp. 1-18.
 129. Spassov, Orlin. Medien und Transformationsprozesse in Bulgarien. In: Medientransformationsprozesse, Gesellschaftlicher Wandel und Demokratisierung in Südosteuropa. Hrsg. D. Busch, I. Panasiuk, H. Schröder. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2003, S. 253-262.
 130. Spassov, Orlin. The Internet in Bulgaria: Transformations of the Public Sphere. In: New Media in Southeast Europe. Ed. by O. Spassov, Ch. Todorov. Sofia: European University Viadrina, Frankfurt (Oder), Sofia University St. Kliment Ohridski, SOEMZ, 2003, pp. 72-99.
 131. Zlateva, Minka. Public Relations Education – an Instrument for the Transformation and Development of Human Resources. In: Higher Education in Europe, Vol. 28, 2003, No 4, pp. 511-518. DOI:10.1080/0379772032000170480