2004

Сборници

 1. БДС за библиотечната, информационната и издателската дейност: Реферативен сборник. Състав. Севдалина Гълъбова. – София: WINI-1837, 2004. – 128 с. ISBN 954-91103-6-2
 2. Библиотеки, четене, комуникации: Национална научна конференция, В. Търново, 20-21 ноем. 2003 г. Състав. Елена Георгиева, Лъчезар Георгиев, Силвия Грудкова, Нелифер Ружди. – В. Търново: Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2004. – 408 с. ISBN 954-524-424-0
 3. Библиотечното сътрудничество – настояще и бъдеще; Идеи и проекти за изследвания в областта на писмените комуникации: Доклади – XIII национална научна конференция, СБИР, 5-6 юни 2003 г., София. – София: Съюз на библиотечните и информационни работници, 2004. – 190 с. ISBN 954-9837-10-6
 4. Българска книга: Енциклопедия. Състав. Ани Гергова. Науч. ред. Татяна Янакиева, Мария Капитанова. – София: Pensoft, 2004. – 508 с. ISBN 954-642-210-X; ISBN 978-954-642-210-1
 5. Всяка неделя: Легендата и нейните герои 25 г.: Хроника. – София: ИК Захарий Стоянов, 2004. – 118 с. ISBN 954-739-466-5
 6. Дигиталният екран: Текстове от научна конференция, проведена на 18-19 декември 2003 г., НАТФИЗ Кръстьо Сарафов, Катедра Кинознание. Състав., [предг.] Божидар Манов. – София: Валентин Траянов, 2004. – 120 с. ISBN 954-9928-09-8
 7. Духовният живот на българското село – регулатор на социалните отношения. Състав., ред. Веска Кожухарова. – София: Аля, 2004. – 112 с. ISBN 954-8465-46-9
 8. Европейска интеграция и интеркултурна комуникация. Състав. Минка Златева, Тодор Петев, Орлин Спасов. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2004. – 444 с. ISBN 954–8194–65-1
 9. Език на медийната регулация: 123 термина. Авт. Весела Табакова, Г. Лозанов, М. Нейкова, Сн. Попова. – София: Фондация Център за независима журналистика, 2004. – 156 с. ISBN 954-90388-6-6
 10. Екологично право и медии. Ред. Весела Табакова. – София: Фондация Център за независима журналистика, 2004. – 64 с. ISBN 954-90388-7-4
 11. Журналистиката – свобода и отговорност. Състав. Снежана Попова. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2004. – 48 с. ISBN 954–8194–63-5
 12. Идентичност и криза: Случаят Косово: Отвъд разбягващите се интерпретации. Под ред. на Галин Горнев. – София: Изток-Запад, 2004. – 146 с. ISBN 954-321-036-5
 13. Книгата: Бъдеще време в миналото?!: Национална научна конференция, София, 1 ноември 2003 г. – София: ИК Захарий Стоянов, Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2004. – 376 с. ISBN 954-739-580-7, ISBN 954-07-2053-2
 14. Между три века: Съдби, илюзии и свидетелства за чудото, наречено журналистика: [Кн.] 1. Ред. Милен Вълков и др. – София: Съюз на бълг. журналисти, 2004. – 320 с. ISBN 954-91484-1-6
 15. Пъблик рилейшънс в пъзела на интегрираните комуникации: Сборник. Лятна школа по Пъблик рилейшънс, София, 22 до 29 юли 2003 г. Нов български университет, Департамент Масови комуникации. – София: Нов бълг. унив., 2004. – 188 с. ISBN 954-535-287-6
 16. Ролята на електронните медии за интеграцията на ромите = The role of the electronic media for the integration of roma. Авт.-състав. Мария Бакалова. – София: Институт Отворено общество, 2004. – 244 с. ISBN 954-9828-33-6
 17. Quality Press in Southeast Europe. Hrsg. E. Karajoli und O. Spassov. European University Viadrina, Frankfurt (Oder), Sofia University St. Kliment Ohridski. – Sofia: Southeast European Media Centre (SOEMZ), 2004. – 332 с. ISBN 954-91295-2-7

Монографии

 1. Абазов, Тодор. Въведение в публицистиката. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2004. – 200 с. ISBN 954-8194-67-8
 2. Абазов, Тодор. Случаят Йордан Василев: И други статии. – София: ИК Захарий Стоянов, Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2004. – 184 с. ISBN 954-07-2058-3
 3. Алексиева, Соня. Връзки с обществеността на културния туризъм. – София: ПР Туризъм Консулт, 2004. – 144 с. ISBN 954-91348-3-0
 4. Бакърджиева, Милка. Връзки с обществеността: Пъблик рилейшънс. – Свищов: Акад. изд. Д. А. Ценов, 2004. – 308 с. ISBN 954-23-0182-0
 5. Бенбасат, Алберт. Книгата като тяло и като дух. – В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2004. – 167 с. ISBN 954-524-422-4 
 6. Братанов, Пламен. Функционалност на социалната комуникация. – София: Унив. изд. Стопанство, 2004. – 159 с. ISBN 954-494-575-X
 7. Брестничка, Румяна. Управление на търговските марки. – София: Унив. изд. Стопанство, 2004. – 269 с. ISBN 954-494-572-5
 8. Вачков, Лъчезар. Радиоформатът в САЩ. – София: Парадокс, 2004. – 176 с. ISBN 954-553-069-3
 9. Вълов, Богомил. Александър Стамболийски: Журналистът и публицистът. – София: Сибия, 2004. – 152 с. ISBN 954-8028-92-1
 10. Григоров, Илия; Ангелов, Сашо. Списанието в днешните български обществено-комуникативни реалности – медиен и социокултурен статут. – София: ЛИК, 2004. – 171 с. ISBN 954-607-642-2
 11. Иванов, Фирко. Бележити журналисти от Сливен. – Сливен: ИК Жажда, 2004. – 80 с. ISBN 954-795-063-0
 12. Илиев, Владимир. Риск и общуване. – Плевен: Lege Artis, 2004. – 226 с. ISBN 954-9933-44-X
 13. Коларов, Стефан. Книгоиздаване, читатели и съвременност: Студии и статии. – В. Търново: Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2004. – 160 с. ISBN 954-524-423-2
 14. Мавродиева, Иванка. Европейската и атлантическата интеграция на България: Реторически аспекти. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2004. – 252 с. ISBN 954-07-2027-3
 15. Манов, Божидар. Еволюция на екранното изображение. – София: Аскони-издат, 2004. – 204 с. ISBN 954-8542-78-1
 16. Маринов, Руси. Комуникационни стратегии. – София: Нов бълг. унив., 2004. – 160 с. ISBN 954-535-324-4
 17. Медии и интернет: Dictionary = Речник: Двуезичен тълковен речник. Авт.–състав. Петър Ангелов. – София: [Болид], 2004. – 64 с. ISBN 954-07-1926-7
 18. Мизов, Максим. Циганите и комуникацията: Вербални и невербални аспекти. – София: Парадигма, 2004. – 412 с. ISBN 954-326-010-9
 19. Молле, Кунка; Илиева-Балтова, Пенка; Ефтимова, Андреана. Езикова и комуникативна компетентност. – София: Сема РШ, 2004. – 164 с. ISBN 954-8021-38-2
 20. Николова, Райна. Телевизионната програма на обществената телевизия: Публичноправни аспекти. – София: Сиби, 2004. – 264 с. ISBN 954-730-195-0
 21. Петев, Тодор. Теории за масовата комуникация. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2004. – 200 с. ISBN 954-8194-66-Х
 22. Петкова, Дияна. Балканизацията – другото лице на глобализацията. – София: Кама, 2004. – 190 с. ISBN 954-9890-62-7
 23. Петрова, Анелия. Потребителско поведение и реклама: Психологически аспекти. – София: Делова Седмица Консулт, 2004. – 216 с. ISBN 954-91410-2-0
 24. Петрова, Елена. Комуникация и морал. – София: Съюз на учените в България, 2004. – 247 с. ISBN 954-8329-57-3
 25. Пешева, Кирилка. Общуване в труда и в бита: Социално-психологически аспекти. – Видин: Бдин принт, 2004. – 176 с. ISBN 954-762-015-0
 26. Попова, Снежана. Радио, публики, стилове. – София: ЛИК, 2004. – 143 с. ISBN 954-607-660-0
 27. Райков, Здравко. Корпоративен гражданин: Печелившият бизнес. – София: Дармон, 2004. – 459 с. ISBN 954-90511-5-3
 28. Райчева, Лилия. 25 години Минута е много: 2500+ въпроса от едноименното телевизионно състезание на Българската национална телевизия. – София: Ciela, 2004. – 368 с. ISBN 954-649-744-4
 29. Русакиева, Калина. Близостта на разстоянията: Периодичен печат, литературна и театрална критика в периода 1860-1914. – София: Факел, 2004. – 174 с. ISBN 954-411-106-9
 30. Сачев, Евгений. Основи на социокомуникативния мениджмънт на културно-историческото наследство. – София: Петекстон, 2004. – 200 с. ISBN 954-457-021-7
 31. Сачев, Евгений. Социокомуникативна музеология. – София: Петекстон, 2004. – 227 с. ISBN 954-457-019-5
 32. Семов, Марко. Глобализацията и националната съдба: Сблъсъкът интереси – разум. – София: Македония прес, 2004. – 198 с. ISBN 954-8823-49-7
 33. Стоицова, Толя. Лице в лице с медиите: Въведение в медийната психология. – София: Просвета, 2004. – 291 с. ISBN 954-01-1676-7
 34. Стойков, Любомир. Световната мода: Ч. 2: САЩ = World Fashion: part 2:USA. – София: От игла до конец, 2004. – 192 с. ISBN        954-9799-07-7
 35. Тачева, Виолета. Бизнес комуникация в здравеопазването. – Варна: ИК Стено, 2004. – 128 с. ISBN 954-449-194-5
 36. Тодоров, Тодор К. Библиотеките в Интернет: Библиотеки без стени. – София: Авангард Прима, 2004. – 232 с. ISBN 954-323-005-3 (Електронно образование)
 37. Тончева, Виолета. Книга за Радио Варна: Ч. 1-2. – Варна: Славена, 2004-2007. Ч. 1: Традицията задължава. – 2004. – 184 с. ISBN 954-579-230-2; Ч. 2: Традицията е модерна. – 2007. – 311 с. ISBN 978-954-579-626-5
 38. Христов, Чавдар. Секретните служби и преходът. – София: Ciela, 2004. – 152 с. ISBN 954-649-642-1
 39. Цветкова, Милена. Андрей Пантев: Био-библиография. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2004. – 243 с. ISBN 954–8194–64-3
 40. Цветкова, Милена. Веселин Димитров: Био-библиография. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2004. – 137 с. ISBN 954–8194–62-7
 41. Цветкова, Милена. Марко Семов: Био-библиография. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2004. – 427 с. ISBN 954-8194–68-6
 42. Янкова, Иванка. Модерната библиотека: Мястото на Университетската библиотека в съвременното образование. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2004. – 139 с. ISBN 954-07-2105-9

Студии и статии

 1. Абаджимаринова, Румяна. Реклама на книгата. В: Българска книга: Енциклопедия. София-Москва: Pensoft, 2004, с. 373-375.
 2. Абазов, Тодор. Искрена и мъдра проза (Стефан Продев). В: Продев, Стефан. Избрани произведения: В 5 т.: Т. 3: Носене на кръста: Хроника на три години. София: ИК Захарий Стоянов, Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2004. 408 с.
 3. Александров, Харалан и др. Кого обслужва цензурата [в България]? В: Vox Litterarum: Култура. Комуникация. Критика, Год. 2, 2004, №2, с. 116-123.
 4. Алексиева, Соня. Медийният образ на Китай. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2004, №10 (окт.), с. 30.
 5. Ангелова, Вяра. Езикът на омразата [в медиите]. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2004, №1 (ян.), с. 13.
 6. Ангелова, Вяра. Медиите дадоха думата на „обикновения човек”. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2004, №9 (септ.), с. 16-17.
 7. Андонов, Божидар. Монологична и диалогична комуникация в обучението по религия. В: Образование и квалификация: двумесечно научнометодическо списание, 2004, №5, с. 25-30.
 8. Антонова, Весислава. Би Би Си ще ни учи на професионални стандарти в журналистиката. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2004, №2 (февр.), с. 4.
 9. Антонова, Весислава. Митът за свободата на медиите [в България]. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2004, №3 (март), с. 10-11.
 10. Бахарова, Петя. Аристократът на българската журналистика [Димитри Иванов]. В: Тема: седмично списание по обществено-икономико-политически теми, Год. 4, 2004, №46, с. 74-77.
 11. Беличева, Ева. Българските Интернет форуми. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2004, №11 (ноем.), с. 24.
 12. Бенбасат, Алберт. Книгата като събитие: Първата антология на българската поезия. В: Издател: научно списание за книгата, 2004, №1, с. 45-50.
 13. Бенбасат, Алберт. Литературнохудожествени издания; Редактиране; Редактор; Редакционно-издателски процеси. В: Българска книга: Енциклопедия. София-Москва: Pensoft, 2004, с. 267-270, 372, 373.
 14. Билалис, Мицос. Преодомашняване на националното минало: Визия и носталгия в гръцките лични [интернет] страници. В: Социологически проблеми: тримесечно списание на Института по социология при БАН, 2004, №3-4, с. 226-242.
 15. Богданов, Богдан и др. Интернет-култура – философия на мрежата. В: Социологически проблеми: тримесечно списание на Института по социология при БАН, Год. 36, 2004, №3-4, с. 50-86.
 16. Божинова, Канелия. Текст – комуникация: Контрастът в Ботевата поема "На прощаване". В: Научни трудове – Пловдивски университет Паисий Хилендарски. Филология. Т. 42, №1, 2004, с. 339-346.
 17. Борисова, Румяна. Приложение на информационните мрежи за комуникация при дистанционното обучение. В: Образование и квалификация: двумесечно научнометодическо списание, 2004, №4, с. 92-99.
 18. Бошнакова, Десислава. Какво може да направи информацията? В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2004, №2 (февр.), с. 12-13.
 19. Бошнакова, Десислава. ПР практика и медийна реалност [в България]. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2004, №12 (дек.), с. 16-17.
 20. Василев, Симеон. В разговор за Вас, Професоре. В: Цветкова, Милена. Веселин Димитров: Био-библиография. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2004, с. 13-14.
 21. Ватова, Ивелина. Телевизията и културата в европейския контекст. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l'Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 10 [за 2003], 2004, с. 207-216.
 22. Величков, Петър. [Книжари и издатели] Василев, Симеон; Гологанов, Димитър; Костенцев, Михаил. В: Българска книга: Енциклопедия. София-Москва: Pensoft, 2004, с. 111, 128, 255.
 23. Величков, Петър. Екслибрис. В: Българска книга: Енциклопедия. София-Москва: Pensoft, 2004, с. 163-164.
 24. Владимиров, Симеон. В историята остават забранените вестници. В: Продев, Стефан. Избрани произведения: В 5 т.: Т. 3: Носене на кръста: Хроника на три години. София: ИК Захарий Стоянов, Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2004. 408 с.
 25. Войнарович, Юлия. Медии и международни конфликти – от кризисния ПР до превенцията. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l'Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 10 [за 2003], 2004, с. 293-305.
 26. Вълканова, Веселина. Web-дизайнът в услуга на ергономичността. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 10 [за 2003], 2004, с. 7-16.
 27. Вълканова, Веселина. Адитивно смесване на цветовете; Аклиматизиране на хартията. В: Българска книга: Енциклопедия. София-Москва: Pensoft, 2004, с. 25, 26.
 28. Гачевска, Веселина; Кошарова, Илиана. Някои аспекти на етиката в рекламната комуникация. В: Научни трудове – Русенски университет Ангел Кънчев = Proceedings – University of Rousse Angel Kanchev. Т. 41, №5.2, 2004, с. 66-70.
 29. Генчева, Анета. Интернет телевизия: Първи стъпки на български телевизии в Интернет. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l'Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 10 [за 2003], 2004, с. 147-157.
 30. Георгиев, Светлин. Вестниците са последното истинско средство за масова комуникация [в САЩ]. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, №6 (юни), 2004, с. 28-29.
 31. Георгиева, Борислава. Биобиблиография за проф. Веселин Димитров. В: Библиотека: списание за библиотечна теория и практика, 2004, №6, с. 37-39.
 32. Георгиева, Борислава. Култура на езика. В: Българска реч: списание за езикова култура, Год. 10, 2004, №3, с. 11-16.
 33. Гергова, Ани. Летопис на българо-френските връзки в областта на библиологията. В: Живот сред книгите: Юбилеен сборник в чест на 85-год. на проф. д-р Елена Савова. София, 2004, с. 20–30.
 34. Гинев, Росен. Човекът в кадър. В: Научен алманах на Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Хуманитарни науки и изкуства. Т. 3, 2004, с. 159-177.
 35. Дерменджиева, Грета. Компютърно опосредстваната комуникация и новите медии. В: Наука: периодично издание на Съюза на учените в България, Год. 14, 2004, №3, с. 21-26.
 36. Дерменджиева, Грета. Тъмната страна на онлайн комуникацията. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 10 [за 2003], 2004, с. 17-24.
 37. Дерменджиева, Грета; Гюрова, Вяра. Интерактивната образователна среда в учебния процес с възрастни. В: Образование на възрастни в контекста на учене през целия живот. София, 2004, с. 82-86.
 38. Деянов, Петър. Психологически принципи на рекламната комуникация. В: Научен алманах на Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Хуманитарни науки и изкуства. 2004, №3, с. 124-141.
 39. Димов, Венцислав. Мултикултурна Виена: Изкуството като комуникация. В: Етнорепортер, 2004, №3, с. 24-25.
 40. Димова, Екатерина; Хадживеличков, Стоян. Уебсайтът като средство за рекламна комуникация – фактори за потребителската удовлетвореност от него (на примера на университетските уебсайтове). В: Годишник на Икономическия университет – Варна = Annual book – Varna University of economics. Т. 76, 2004, с. 514-565.
 41. Драганов, Минчо. Елегантно проучване на подценяван прооблем в нашето средно образование: Предговор. В: Миленкова, Валентина. Отпадането от училище. София: Акад. изд. Марин Дринов, 2004, с. 7-10.
 42. Драганов, Минчо. Моделите на мирно съвместно съществуване между християнството и исляма. В: Геополитика, 2004, №2, с. 162-167.
 43. Драганов, Минчо. Нива на интеркултурен контакт и техните проекции в социалното пространство. В: Европейска интеграция и интеркултурна комуникация. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2004, с. 140-149.
 44. Драганов, Минчо. Отлив от левицата или прилив към нея у нас. В: Модерната социалдемокрация и глобализацията. Състав. Нора Ананиева. София: Графимакс ООД, 2004, с. 284-298.
 45. Драганов, Минчо. За българския характер и модерните измерения на националната идея. В: Ние: месечно списание за политика, история и култура, 2004, №1, с. 37.
 46. Евтимов, Иван. В Европа консумацията на новини [онлайн] нараства по-бавно от Америка. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2004, №1 (ян.), с. 26.
 47. Еленкова, Николета. Реверсивното политическо говорене на Национално движение "Симеон Втори" (април 2001 – декември 2002). В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 10 [за 2003], 2004, с. 285-292.
 48. Ефремов, Ефрем. Професия – спортен журналист. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2004, №8 (авг.), с. 14-24.
 49. Ефтимова, Андреана. Визуалните ресурси като част от модели на обучението със засилена интерактивност. В: III-th International Conference "The Languages as Means for Education, Research and Professional Realisation, Varna University of Medicine, Department of Foreign Languages and Communication". Varna: Steno Publishing House, 2004, с. 75-78.
 50. Ефтимова, Андреана. За есето – скучно, но питателно. В: Varium est (приложение на "Литературен вестник" за университетска култура), №8, 25.02.-02.03.2004, с. 2, 7.
 51. Ефтимова, Андреана. За партитурното описание на мултимодалната комуникация и приложението му при анализа на един вид дискурс. В: Трудове на Великотърновския университет Св. св. Кирил и Методий. Филологически факултет = Travaux de L'universite St. St. Cyrille et Methode de Veliko Tirnovo. Faculte de philologie: Книга 2: Езикознание. Т. 34, 2004, с. 117-130.
 52. Ефтимова, Андреана. Комуникативни стратегии в обучението по чужд език (психолингвистична перспектива). В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по славянски филологии. Т. 93-95, 2004, с. 67-109.
 53. Запрянов, Христо. Спорт в ефира. В: Тема: седмично списание по обществено-икономико-политически теми, Год. 4, 2004, №49, с. 92-93.
 54. Златева, Ани. Чешкият журналист Владимир Сис и неговата фотоепопея за Балканските войни 1912-1913. В: Известия на Регионален исторически музей – Велико Търново = Bulletin – Regional muzeum of history – Veliko Turnovo. Т. 19, 2004, с. 266-286.
 55. Златева, Минка. ПР комуникация за обединена Европа. В: Европейска интеграция и интеркултурна комуникация. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2004, с. 34- 45.
 56. Знеполски, Ивайло. Нищо не може да замени общуването с книгата: Интервю на Николета Еленкова и Орлин Спасов с проф. Ивайло Знеполски. В: Социологически проблеми: тримесечно списание на Института по социология при БАН, 2004, №3-4, с. 261-271.
 57. Йорданова, Цветелина. Укротяване на опърничавата Би Би Си. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2004, №3 (март), с. 25.
 58. Йорданова, Юлия. Раждането на бащата (Размишление върху “Дъщерята на Йефтая” от Емануил Попдимитров). В: Литературна мисъл: двумесечно списание за естетика, литературна история и критика, 2004, №2, с. 117-126.
 59. Калагларски, Георги. Наричаме ги избранници на Бога, предшественици на съдбата: 80 г. от създаването на варненското журналистическо д-во и 80 г. от издаването на първия брой на "Варненски вестник на вестниците" [1924 г.]. В: Научен алманах на Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Хуманитарни науки и изкуства. Т. 3, 2004, с. 80-88.
 60. Каменова, Димитрина. За манипулацията като проблем в езиково-литературното образование [в основното училище]. В: Научни съобщения на СУБ – клон Добрич, Т. 6, 2004, №1, с. 207-210.
 61. Караиванова, Пенка. Възпроизвеждане на социалния модел на ЕС като регионален спиловър. В: Европейска интеграция и интеркултурна комуникация. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2004, с. 23-33.
 62. Кирилов, Светлозар. Съвременният полски медиен пейзаж. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 10 [за 2003], 2004, с. 103-122.
 63. Кирилов, Стоян. Информационната война в Ирак. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2004, №6 (юни), с. 30-31.
 64. Кирковска, Диляна. Безкрайният предизборен Дарик наратив. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 10 [за 2003], 2004, с. 183-194.
 65. Кирова, Людмила. Перспективи за постигане на универсална езикова комуникация. В: Годишник на Департамента за езиково обучение – ИЧС при Софийския университет Св. Климент Охридски = Annual of the Department of Language Learning – IFS at Sofia University St. Kliment Ohridski. Т. 12, 2004, с. 125-129.
 66. Кошарова, Илиана. За някои особености на селекцията в рекламната комуникация. В: Научни трудове – Русенски университет Ангел Кънчев = Proceedings – University of Rousse Angel Kanchev. Т. 41, №5.2, 2004, с. 75-78.
 67. Кръстева, Луливера. Евроинтегриране и симулиране на социална промяна. В: Европейска интеграция и интеркултурна комуникация. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2004, с. 327-334.
 68. Кръстева, Луливера. Имитиране на нови медийни социомодели: Опит за анализ на някои професионални тенденции в периода октомври 2002 – май 2003. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 10 [за 2003], 2004, с. 25-42.
 69. Лозанов, Георги и др. Фотожурналистика в криза. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2004, №2 (февр.), с. 14-19, 21-22.
 70. Лъжов, Димитър. Да умееш да виждаш историята. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2004, №3 (март), с. 24.
 71. Мавродиева, Иванка. Бизнес & промоция. В: Бизнессекретар: научно-методическо списание, Год. 7, 2004, №3, с. 12-13
 72. Мавродиева, Иванка. Нови практики [в бизнескомуникациите]. В: Бизнессекретар: научно-методическо списание, Год. 7, 2004, №4, с. 12-13
 73. Мавродиева, Иванка. Преговори – делово общуване: Функции & роля на бизнес секретаря. В: Бизнессекретар: научно-методическо списание, Год. 7, 2004, №2, с. 27-29
 74. Мавродиева, Иванка. Презентация и бизнес комуникация. В: Бизнессекретар: научно-методическо списание, Год. 7, 2004, №1, с. 12-16
 75. Маринов, Руси. Онтологична комуникация – стратегическа ориентация в бъдещето. В: Наука: периодично издание на Съюза на учените в България, Год. 14, 2004, №3, с. 26-32.
 76. Маринова, Марина. Медиатекстът като индикация на културата. В: Издател: научно списание за книгата, Год. 6, 2004, №3, с. 57-60.
 77. Миронова, Петя; Недкова, Константина. ...Чудото, наречено журналистика. В: Библиотека: списание за библиотечна теория и практика, 2004, №6, с. 34-36.
 78. Михайлов, Владимир. Водещи на новини, говорители или Бог знае какви. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2004, №2 (февр.), с. 6-7.
 79. Михайлов, Владимир. Кога е началото на телевизията в България? В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2004, №11 (ноем.), с. 14-15.
 80. Монев, Виктор. Приложение на новите медии в интеркултурната комуникация за академични цели. В: Научни трудове – Русенски университет Ангел Кънчев = Научные труды и др. = Proceedings – University of Rousse Angel Kanchev. Т. 41, №5.2, 2004, с. 61-65.
 81. Монова, Тотка. Ролята на медиите при разграждането/изграждането на ценностни стереотипи. В: Журналистиката – свобода и отговорност. София: Факултет по журналистика и масова комуникация, Фондация Конрад Аденауер, 2004, с. 25-32.
 82. Недева, Тодорка. Велико Търново и професионалната организация на българските журналисти. В: Известия на Регионален исторически музей – Велико Търново = Bulletin – Regional muzeum of history – Veliko Turnovo. Т. 19, 2004, с. 305-309.
 83. Неделчев, Михаил и др. Зомбират ни отвсякъде. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2004, №4 (апр.), с. 16-23.
 84. Павлов, Константин. Ако Мрежата е свобода, къде са границите на свободата в Мрежата. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2004, №4 (апр.), с. 32-33.
 85. Палашева, Силвия и др. Медийно присъствие в българското интернет пространство. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2004, №7 (юли), с. 30-32.
 86. Пейчева, Добринка. Медиите в рационализирането на духовните и трудови процеси в селските общности В: Духовният живот на българското село – регулатор на социалните отношения. София: Аля, 2004, с. 135-156.
 87. Пейчева, Добринка. Новите медии и процесите на медиализация на обществото. В: Дигиталният екран. Състав. Божидар Манов. София: В. Троянов, НАТФИЗ, 2004, с. 106-114.
 88. Петев, Тодор. Достъп и споделяне при международната комуникация: Четири комуникационни доминанти. В: Европейска интеграция и интеркултурна комуникция. София 2004, с. 127-140.

1811а. Петев, Тодор. Ескизи към история на образованието по връзки с обществеността в България. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 10 [за 2003], 2004, с. 345-354.

 1. Петкова, Дияна. Европейската културна идентичност между мита и социалната действителност. В: Европейска интеграция и междукултурна комуникация. София, 2004, с. 66-73.
 2. Петкова, Дияна; Лехтонен, Яко. Българите демократи или българо-финландски прочит на статията “В страната на абсолютната демокрация” от Алберт Хамалайнен. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de lUniversite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 10 [за 2003], 2004, с. 73-82.
 3. Петров, Милко. „Осветените дворове” на публицистичното слово. В: Абазов, Тодор. Въведение в публицистиката. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2004, с. 7-11.
 4. Петрова, Теодора. Университетското обучение на журналисти по електронни и нови медии: Двата основни модела – "за" и "против". В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 10 [за 2003], 2004, с. 355-359.
 5. Пиперков, Иво. Модел за разработване на образователен мултимедиен проект. В: Обучение и възпитание в началните училища, детските градини и специализираните училищни заведения. София, 2004, с. 433-435.
 6. Попйорданов, Иван и др. Какво не достига на БНТ, за да стане обществена? В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2004, №5 (май), с. 6-8.
 7. Попова, Мария. Медиен процес и виртуална среда: Онлайн медии в България. В: Литернет = LiterNet: списание за литература, изкуства, хуманитарни и социални изследвания, 21.11.2004, №11 (60). Available from: https://liternet.bg/publish11/m_popova/medien.htm. Също в: Медиен процес и виртуална среда: Онлайн медии в България. В: Българската журналистика – 160 години: Минало – настояще – перспективи: Материали от научна конференция, състояла се на 29-30 окт. 2004, София: Науч. студии, статии, съобщения. София: Авангард Прима, 2005, с. 288-296.
 8. Попова, Мария. Медийни изкуства в България. В: Литернет = LiterNet: списание за литература, изкуства, хуманитарни и социални изследвания, 16.09.2004, №9 (58). Available from: https://liternet.bg/publish11/m_popova/media_art.htm
 9. Попова, Юлиана. Акценти в новата учебна програма по Междукултурна комуникация [в Русенския университет]. В: Научни трудове – Русенски университет Ангел Кънчев = Научные труды и др. = Proceedings – University of Rousse Angel Kanchev. Т. 41, Ч. 5.2, 2004, с. 56-60.
 10. Радински, Пламен. Между националните радиомрежи и местните радиостанции. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2004, №4 (апр.), с. 15.
 11. Радомирова, Десислава. Законови предпоставки за независимостта на регулаторния орган и обществените медии [в България]. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l'Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 10 [за 2003], 2004, с. 169-181.
 12. Райков, Здравко. Местни избори’2003 или за необходимостта от професионално реализиран PR. В: Изборни технологии. София, 2004, с. 6-20; Заключение, с. 252-255.
 13. Райчева, Лилия; Жукова, Даниела; Караиванов, Георги. Прозрачност и плурализъм в условията на цифровизация – предизвикателствата пред регулаторните органи. В: Информационен бюлетин на Съвета за електронни медии, 2004, №4 , с. 27-32.
 14. Райчева, Лилия; Шабански, Борислав; Жукова, Даниела; Вълева, Марта. Предизвикателството на медийната концентрация пред регулацията на радиото и телевизията. В: Информационен бюлетин на Съвета за електронни медии, 2004, 6 (юни), с. 9-13.
 15. Роджърс, Хуан и др. Интернет в България: Тогава и сега: Хуан Роджърс, Иван Чалъков. Компютърните мрежи като въплъщение на социални мрежи: ролята на националните научни общности за развитието на интернет в САЩ и България; Орлин Спасов. Интернет в България: другият преход; Йордан Ефтимов. Форумите в електронните издания на българските вестници и новите общности; Калоян Харалампиев. Анкетите в интернет: възможност за статистически изводи и интерпретиране на резултатите. В: Социологически проблеми: тримесечно списание на Института по социология при БАН, Год. 36, 2004, №3-4, с. 128-211.
 16. Русакиева, Калина. Концепцията за историята в развитието на следосвобожденската драма и театър: Из научно изследване "Развитие и комуникация на периодичния печат, литературната критика, театъра и драмата в периода 1860-1914". В: Театър: списание за театър, музика, кино и художествена самодейност, 2004, №3-4, с. 9-11.
 17. Сачев, Евгений. Актуални социокултурни характеристики на социалната комуникация. В: Трудове на Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии = Proceedings of the State Institute of Library Studies and Information Technologies. Т. 3, 2004, с. 81-86.
 18. Семов, Марко. [Предговор]. В: Томов, Димитър. Безкрайният катун: Цигански работи. Предг. Марко Семов. – София: Български бестселър, 2004, с. 5–10.
 19. Семов, Марко. Предговор. В: Генов, Юлиян. Защо толкова малко успяваме: Размисли върху това колко много ни пречат някои назадничави черти на нашата култура. София, 2004, с. ХІ–ХV.
 20. Спасов, Орлин. Интернет – Общество – Култура. В: Социологически проблеми: тримесечно списание на Института по социология при БАН, 2004, №3-4, с. 5-6.
 21. Спасов, Орлин. Интернет в България: другият преход. В: Социологически проблеми: тримесечно списание на Института по социология при БАН, 2004, №3-4, с. 162-190.
 22. Спасов, Орлин. Интернет в Югоизточна Европа. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 10 [за 2003], 2004, с. 83-101.
 23. Спасов, Орлин. Медиите, национализмът и разширението на Европейския съюз. В: Европейска интеграция и интеркултурна комуникация. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2004, с. 54-65.
 24. Спасов, Орлин; Златева, Минка; Петев, Тодор. Предговор. В: Европейска интеграция и интеркултурна комуникация. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2004, с. 11-20.
 25. Стайкова, Мона. Комуникационните и медийни служби на Ватикана. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l'Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 10 [за 2003], 2004, с. 269-283.
 26. Станков, Владимир. Селският туризъм като комуникация, различие и еднаквост. В: Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural economics and management, 2004, №2, с. 58-62.
 27. Стефанов, Иван. Технологичната култура е едновременно "поумняване" и "оглупяване". В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2004, №9 (септ.), с. 2, 4, 6.
 28. Стоицова, Толя. Интегративност на човешката комуникация – лице в лице и с лице към медиите. В: Пъблик рилейшънс в пъзела на интегрираните комуникации: Сборник. Лятна школа по Пъблик рилейшънс, София, 22 до 29 юли 2003 г. Нов български университет, Департамент Масови комуникации. София: Нов български университет, 2004, с. 6-16.
 29. Стойков, Любомир. Кирил Чалъков... или привилегията да рисуваш красотата (Kiril Chalakov… or the prevelege to create beauty). В: Kiril Chalakov – 10 years of beauty: Album in association with L’Oreal, Paris S, 2004.
 30. Стойков, Любомир. Облеклото като невербална публична комуникация: Семиотика на политическата външност в надпреварата за столичен кмет. В: PR на местни избори 2003 г.: Сборник. София: Имагинес, 2004.
 31. Стойков, Любомир. Облеклото като невербална публична комуникация. В: Изборни технологии: Местни избори 2003. София: Народна култура, 2004, с. 49–61.
 32. Стойков, Любомир. Фокусите на модата или... как трябва да се обличаме: Предговор. В: Уудол, Т., С. Константайн. Какво да не обличаме. Прев. англ. Анита Георгиева. София: ИнфоДАР, 2004, с. 6–7.
 33. Томова, Ана. Коментар на данните от агенция "Алфа Рисърч" [за развитието на интернет в България]. В: Социологически проблеми: тримесечно списание на Института по социология при БАН, Год. 36, 2004, №3-4, с. 272-288.
 34. Топалова, Серафима. Специализирана медиа за оферти. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2004, №11 (ноем.), с. 11.
 35. Филева, Петранка. Икономика на книгата. В: Българска книга: Енциклопедия. София, 2004, с. 508.
 36. Филева, Петранка. Стойностните вериги в медийната индустрия – щафетно бягане по глобална отсечка. В: Олимпийски дух и връзките с обществеността. София, 2004.
 37. Христов, Александър. Шумът в рекламната комуникация – теоретични основи и базисни допускания. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 10 [за 2003], 2004, с. 137-146.
 38. Христова, Катя. Социални функции на обществената телевизия в България. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 10 [за 2003], 2004, с. 217-226.
 39. Цветкова, Милена. Атанасов, Любен Димитров (21 юни 1935 – 6 април 1999). В: Българска книга: Енциклопедия. София: Pensoft, 2004, с. 45.
 40. Цветкова, Милена. Виновни ли са библиотеките за ръста на престъпността. В: Библиотека: списание за библиотечна теория и практика, Год. 11, 2004, №1, с. 26-29. Available from: http://nationallibrary.bg/wp/wp-content/uploads/2021/10/Biblioteka_br1_2004.pdf
 41. Цветкова, Милена. Знание и четене – култът на евреите. В: Везни: месечно издание за литература, изкуство, критика и философия, Год. 14, 2004, №4, с. 37-40.
 42. Цветкова, Милена. Книгата във, около и извън тялото. В: Книгата: Бъдеще време в миналото?!: [Сборник с доклади] Национална научна конференция, София, 1 ноември 2003 г. София: ИК Захарий Стоянов, Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2004, с. 93-106.
 43. Цветкова, Милена. Книги и четене в авангарда и в тила на политиците. В: Библиотеки, четене, комуникации: Национална научна конференция, посветена на 60-год. на доц. Стефан Коларов, В. Търново, 20-21 ноември 2003 г. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2004, с. 185-209.
 44. Цветкова, Милена. Комуникационен мениджмънт. В: Българска книга: Енциклопедия. София: Pensoft, 2004, с. 251-252.
 45. Цветкова, Милена. Медиаспецифика на книгата. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 10 [за 2003], 2004, с. 43-73.
 46. Цветкова, Милена. Четене. В: Българска книга: Енциклопедия. София: Pensoft, 2004, с. 468–469.
 47. Цветкова, Милена. Gaberoff, издателство. В: Българска книга: Енциклопедия. София: Pensoft, 2004, с. 124.
 48. Чолаков, Радомир и др. Какво замърсява медийната среда [в България]. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2004, №12 (дек.), с. 18-26.
 49. Янакиев, Александър и др. Време на насилие. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2004, №7 (юли), с. 16-29.
 50. Янисова, Христина. Новогръцкият език като greeklish в електронната комуникация. В: Научни трудове – Пловдивски университет Паисий Хилендарски. Филология. Т. 42, №1, 2004, с. 105-111.
 51. Eftimova, Andreana. Nonverbal components as a part of physician – patient communication (to register and monitor a disease syndrome). In: Psycholinguistics, a Multidisciplinary Science of 2000: What Implications, What Applications? Proceedings of the VI-th International Congress of the International Society of Applied Psycholinguistics (ISAPL), Caen, France. Editors: Jean Drevillon, Jean Vivier, Agnes Salinas. Universite de Caen – Basse Normandie, 2004, pp. 197-201.
 52. Fileva, Petranka; Zlateva, Minka. Bulgarien. Fragen der Kategoriebildung bei der statistischen Analyse des Zeitungsmarktes. (Forming Categories for the Statistical Analyses of the Newspaper Market. In: Beate Schneider, Walter Schuetz (Hg.) Europaeische Pressemaerkte. Relation 2. Austrian Academy of Sciences Press, 2004, pp. 181-194.
 53. Petkova, Diana. The Concept of the Balkan South Slavonic Community Revised. In: Models of Cultural Policy in Conditions of Multicultural Societies in the Balkans and in the Euro Integration Processes. Nis: University of Nis, 2004, pp. 135-142.
 54. Popova, Snezhana; Vatova, Evelina. The Bulgarian Press and the “New War”. In: U.S. and the Others. Global Media Images on “The War on Terror”. Eds. Stig A. Nohrstedt&Rune Ottosen. NORDICOM. Göteborg University. Sweden, 2004, pp. 157-177.
 55. Raycheva, Lilia. Mass Media Paradoxes in the Bulgarian Elections of 2001. In: Journal of Political Marketing (Haworth Political Press), 2004, Vol. 3, No 2, pp. 69-87.
 56. Raycheva, Lilia; Hristova Katya, Radomirova Dessislava, Ginev Rossen. Bulgaria: Childhood in Transition. In: Children’s Welfare in Ageing Europe. Eds. An-Magritt Jensen et al. Trondheim, Norway: Norwegian Centre for Child Research at NTNU, 2004, pp. 469-526.
 57. Spassov, Orlin. Serious Press, Tabloid Context and the Qualities of the Public Sphere. In: Quality Press in Southeast Europe. European University Viadrina, Frankfurt (Oder), Sofia University St. Kliment Ohridski. Sofia: Southeast European Media Centre (SOEMZ), 2004, s. 50-74.
 58. Spassov, Orlin. The Quality Press in Southeast Europe: To Be or Not to Be. In: Quality Press in Southeast Europe. European University Viadrina, Frankfurt (Oder), Sofia University St. Kliment Ohridski. Sofia: Southeast European Media Centre (SOEMZ), 2004, s. 7-27.
 59. Zlateva, Minka, Zlateva, Anka. Bulgarian Cultural Heritage: Interpretation and Presentation of Problems and Prospects. In: European Research on Cultural Heritage. State-of-the-Art Studies. Ed. by Milos Drdacky. Prague, Advanced Research Centre for Cultural Heritage Interdisciplinary Projects, ITAM – Centre of Excellence, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2004, Vol. 2, pp. 15-22.
 60. Zlateva, Minka. Bilgarien. Fragen der Kategorienbildung bei der statistischen Analyse des Zeitungsmarktes. In: Europaeische Preesemaerkte: European Press Markets. Relation. Hrsg. Beate Schneider, Walter Schütz. 2004, No 1, S. 161-192. Forming Categories for the statistische Analysis of Petranka Fileva. Newspaper Market, p. 193. Wien: Oesterreichische Akademie der Wissenschaften, 2004. Available from: http://verlag.oeaw.ac.at, http://oeaw.ac.at/3279-4
 61. Zlateva, Minka. Bulgaria: Chapter 5. In: Public Relations and Communication Management in Europe. A Nation-By-Nationa Introduction to Theory and Practice in Public Relations. Eds. Betteke van Ruler, Dejan Vercic. Berlin & New York, 2004, pp. 71-82.
 62. Zlateva, Minka. Fragen der Kategorienbildung bei der statistischen Analyse des Zeitungsmarktes. In: Europäische Pressemärkte. Hrsg. Beate Schneider, Walter Schütz. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Relation No 1, 2004, S. 181-193.