2005

Сборници

 1. „Старо” кино – нови медии – „нови” зрители: Текстове от научна конференция, проведена на 12-14 ноември 2004 г., НАТФИЗ Кръстьо Сарафов, Кат. Кинознание. Състав., [предг.] Божидар Манов. – София: Валентин Траянов, 2005. – 168 с. ISBN 954-9928-14-4
 2. Библиотеки, четене, комуникации: Съдбата на българската книга: Трета нац. научна конференция, В. Търново, 25-26 ноем. 2004 г. Състав. Лъчезар Георгиев, Калина Иванова, Десислава Андреева. – В. Търново: Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2005. – 320 с. ISBN 954-524-478-X
 3. Българската журналистика – 160 години: Минало – настояще – перспективи: Материали от научна конференция, състояла се на 29-30 окт. 2004, София: Научни студии, статии, съобщения. Състав., науч. ред. Здравка Константинова, Милко Петров, Мария Дееничина. – София: Авангард Прима, 2005. – 297 с. ISBN 954-323-161-3
 4. Джон Атанасов и новата цивилизация. Състав., ред. Минка Златева. Предг. Марко Семов. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2005. – 178 с. ISBN 954-07-2259-4
 5. Етнически конфликти, малцинства и новата европейска идентичност. Ред. [с предг.] Татяна Дронзина. – София: Фондация Европартньори 2007, 2005. – 163 с. ISBN 954-91557-2-2
 6. Ефективна публична комуникация на прокуратурата при противодействие на корупцията: ръководство за служителите в отдел "Връзки с обществеността" в Прокуратурата на Република България. Състав. Антоний Гълъбов, Васил Чобанов, Диана Ковачева, Ваня Кашукеева-Нушева. – София: Асоциация Прозрачност без граници, 2005. – 64 с. ISBN 954-91757-2-3
 7. Илиев, Илия. Манипулации по време на преходи. – София: Знание, 2005. – 305 с. ISBN 954-621-219-9
 8. Книгата и националната идентичност: Втора национална научна конференция, София, 1 ноември 2004 г. – София: За буквите – О писменехь, 2005. – 428 с. ISBN 954-8887-10-X
 9. Комуникативната компетентност в съвременния научен дискурс: Сборник в чест на 70-год. на проф. Кирил Димчев. Състав. Маргарита Христова и др. – София: Булвест 2000, 2005. – 364 с. ISBN 978-954-18-0455-0
 10. Комуникативни стратегии в хуманитаристиката: Научна конференция на тема "Комуникативни стратегии в хуманитаристиката", 7-8 октомври 2005 г., Бургас. Ред. кол. Мариана Лазарова, Калина Лукова, Мария Ганева, Радка Върбанова. – Бургас: Бургаски свободен унив., 2005. – 263 с. ISBN 978-954-9370-36-2
 11. Музика, роми, медии: XII национален фестивал за ромска музика, песни и танци, Ст. Загора, 2004: Сборник материали от семинар на тема Представяне на ромска музика и култура в българските медии: Аспекти на интеркултурализацията, ромско включване в муз. индустрия, 4-5.VIII.2004. Състав., ред., увод, послесл. Лозанка Пейчева, Венцислав Димов. – София: Звездан, 2005. – 135 с. ISBN 954-8307-54-5
 12. Наръчник на специалиста по връзки с обществеността в общините. Авт. Иван Бъчваров, Красимира Кузманова, Маргарита Перникова, Михаела Малеева, Надежда Попова, Таня Рангелова, Уляна Кьосева, Цветанка Кръстева. – София: Асоц. на специалистите по комуникации в общините, 2005. – 111 с. ISBN 954-91641-1-X
 13. Предизвикателствата пред академичните медии в образователното пространство: Национален форум на висшите училища. Науч. ред. Румяна Лилова. – Свищов: Акад. изд. Д. А. Ценов, 2005. – 155 с. ISBN 978-954-23-0276-6
 14. Публичност и тероризъм: Комуникационни и поведенчески модели: Сборник статии. Състав. Стоян Денчев, Ирена Петева. – София: За буквите-О писменехъ: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2005. – 148 с. ISBN 954-8887-07-X; ISBN 954-07-2170-9
 15. Първото десетилетие: Връзки с обществеността за демокрация (1995–2005): Юбилейна книга. Състав. Тодор Петев, Минка Златева, Соня Алексиева. – София: ПР Туризъм Консулт, 2005. – 156 с. ISBN 954-91348-5-7
 16. Справочник '2005: Книгоиздателства, книжарници, издатели и редакции на периодични издания в България. Състав. Татяна Дерменджиева и др. – София: Нар. библ. Св. Св. Кирил и Методий, 2005. – 360 с. ISBN 954-523-081-9
 17. Телевизията в Европа: Законодателна рамка, практики и независимост: Мониторингов доклад 2005. – София: Институт Отворено общество, Европейска програма за наблюдение и подкрепа, 2005. – 284 с. ISBN 954-9828-36-0
 18. Търговски комуникации. Авт. Венцислав Минков, Петранка Мидова, Момчил Спасов, Ивайло Иванов. 2. доп. и прераб. изд. – Свищов: Акад. изд. Д. А. Ценов, 2005. – 356 с. ISBN 954-23-0226-6
 19. Communication verbale et paraverbale: actes du colloque international, Sofia, 24 et 25 octobre 2003 à l'occasion du 80e anniversaire du Département d'Études romanes. Textes réunis par Malinka Velinova. – Sofia: Univ. de Sofia St. Clément D'Ohrid, 2005. – 410 p. ISBN 954-07-2138-5
 20. Cultural Identity in an Intercultural Context. Ed. by Diana Petkova, Jaakko Lehtonen. – Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä, 2005. – 216 p. ISBN 951-39-2071-2
 21. Ethnicity and mass media in South Eastern Europe. Ed. by Nikolai Genov. Friedrich Ebert Stiftung, Free Univ. Berlin, Inst. of Eastern Europ. Studies. – Sofia: REGLO, 2005. – 197 p. ISBN 954-8443-12-0
 22. Medien und Interkulturelle Kommunikation. Hrsg. E. Karajoli und O. Spassov. European University Viadrina, Frankfurt (Oder) and Sofia University St. Kliment Ohridski. – Sofia: Sudosteuropaisches Medienzentrum (SOEMZ), 2005. – 383 S. ISBN 954-91295-3-5

Монографии

 1. Ангелов, Божидар. Педагогически аспекти на масовата комуникация. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2005. – 271 с. ISBN 954-07-2267-5
 2. Ангова, Стела. Комуникацията реклама. Рец. Веселин Димитров; Науч. ред. Милена Цветкова. – София: Авангард Прима, 2005. – 168 с. ISBN 954-323-103-6
 3. Андреева, Лиляна. Телевизионни жанрове. – София: РИК Симел, 2005. – 264 с. ISBN 954-91482-9-7
 4. Братанов, Пламен. Оптимално моделиране в социалната комуникация. – София: Унив. изд. Стопанство, 2005. – 185 с. ISBN 954-494-666-7
 5. Величков, Александър. За постоянните кореспонденти на вестник "Таймс" в България (1921-1941). – София: ИК Колибри, 2005. – 216 с. ISBN 954-529-380-2
 6. Гетова, Елена. Журналистически езици на Възраждането: Българо-френски контексти. – В. Търново: Фабер, 2005. – 221 с. ISBN 954-775-418-1
 7. Гинев, Росен. Информация и Интернет: Вектори на социалната трансформация. – Варна: Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2005. – 263 с. ISBN 954-715-260-2
 8. Господинов, Георги. Поезия и медия: Кино, радио и реклама у Вапцаров и поетите на 40-те години на XX век. – София: Просвета, 2005. – 326 с. ISBN 954-01-1786-0
 9. Деянов, Петър. Психоанализа и рекламна символика. – Варна: Slavena, 2005. – 229 с. ISBN 954-579-423-2
 10. Ефремов, Ефрем. Журналистическото редактиране. 2. изд. – София: ИК Анубис, 2005. – 128 с. ISBN 954-426-668-2
 11. Иванова, Поля. Първа програма – Канал 1 на БНТ (1959–2000). – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2005. – 264 с. ISBN 954-07-2265-9
 12. Игнатовски, Владимир. Кой живее в електронната къща?. – София: Валентин Траянов, 2005. – 236 с. ISBN 954-9928-17-9
 13. Кафтанджиев, Христо. Гармония в рекламной коммуникации. – Москва: Эксмо, 2005. – 367 с. ISBN 5-699-09980-8
 14. Конов, Кирил. Телевизионна техника. 6. прераб. и доп. изд. – София: Диос, 2005. – 280 с. ISBN 954-8405-60-1
 15. Кулевски, Цветан. Бизнес реторика и комуникационно поведение: Психологическо общуване и медии. – София: Изток-Запад, 2005. – 136 с. ISBN 954-321-118-3
 16. Мавродиева, Иванка. Академично писане: Изграждане на успешни писмени и устни умения в процеса на академичната комуникация. – София: Сема РШ, 2005. – 254 с. ISBN 954-8021-70-6
 17. Манолов, Георги. Политическият имидж – формулата на успеха. – Пловдив: Марица, 2005. – 192 с. ISBN 954-9969-27-4; ISBN 979-954-9969-27-5
 18. Маргаритова, Стоянка. Медии и подрастващи. Науч. ред. Веска Шошева. – Ст. Загора: Кота, 2005. – 144 с. ISBN 954-305-152-6
 19. Маринов, Руси. Стратегически комуникационен мениджмънт: Проблеми на мрежовата комуникация. – София: Ciela, 2005. – 208 с. ISBN 978-954-649-832-8
 20. Мизов, Максим. Мистериите на политическите графити. – София: Авангард Прима, 2005. – 386 с. ISBN 954-323-117-6
 21. Мизов, Максим. Политическите графити: Авантюрите и премеждията на политизирания почерк. – София: Авангард Прима, 2005. – 418 с. ISBN 954-323-140-0
 22. Милков, Павел. Наръчник на термините от практиката на филмовия и телевизионен оператор. – Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, 2005. – 181 с. ISBN 978-954-680-392-4
 23. Михайлова, Фани. Специфични средства за вербална и невербална комуникация. – Ст. Загора: Педагогически факултет към Тракийски унив., 2005. – 44 с. ISBN 954-314-020-0
 24. Огнянова, Нели. Аудиовизуална политика и законодателство на Европейския съюз. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2005. – 468 с. ISBN 954-07-2223-3
 25. Петков, Георги; Илиев, Теодор. Телевизионни и видеокомуникационни системи. – Русе: Русенски унив. Ангел Кънчев, 2005. – 327 с. ISBN 954-712-307-6
 26. Петров, Милко. Персоналният имидж: Изграждане; Контрол; Рецепция. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация: Атлантис-Медиа, 2005. – 303 с. ISBN 954-8194-69-4
 27. Попова, Мария. Виртуалният човек: Социално-комуникационни особености на Интернет потребителя. – София: Изток-Запад, 2005. – 219 с. ISBN 954-321-156-6
 28. Попова, Юлиана. Ръководство по организационна комуникация. – Русе: Русенски унив. Ангел Кънчев, 2005. – 101 с. ISBN 954-712-303-3
 29. Рот, Юлиана; Попова, Юлиана. Ръководство по интеркултурна комуникация. – Русе: Русенски унив. Ангел Кънчев, 2005. – 123 с. ISBN 954-712-272-X
 30. Стаматов, Румен. Психология на общуването. – Пловдив: ИК Хермес, 2005. – 238 с. ISBN 954-26-0315-0
 31. Стойков, Любомир; Пачева, Валерия. Връзки с обществеността и бизнескомуникация. Науч. ред., предг. Милена Цветкова. – София: От игла до конец, 2005. – хх, 466 с. ISBN 954-9799-09-3
 32. Тодоров, Тодор К. Интернет търсачки, директории и портали. – София: Авангард Прима, 2005. – 259 с. ISBN 954-323-092-7 (Електронно образование)
 33. Томс, Жюстин. Интернет рекламата: Мисията – възможна. – София: Ciela, 2005. – 168 с. ISBN 954-649-805-X
 34. Узунова, Юлия. Интерактивният PR: От общ. към успешни бизнескомуникации и обратно. – София: Ромина, 2005. – 103 с. ISBN 954-8971-89-5
 35. Цветкова, Милена. Дипломният проект. – София: Факултета по журналистика и масова комуникация при Софийския университет, 2005. – 57 с. (без ISBN)
 36. Petkova, Diana; Lehtonen, Jaakko. National Identities and Images: Bulgarian-Finnish Attitudes and Perceptions. – Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2005. – 118 p. ISBN 951-39-2240-5

Студии и статии

 1. Абаджимаринова, Румяна. Предимствата на интегрираната маркетингова комуникация. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 11 [за 2004], 2005, с. 257-269.
 2. Абаджимаринова, Румяна. Ценно книжовно богатство. В: Юбилейна книга Първото десетилетие: връзки с обществеността за демокрация (1995-2005). София: ПР Туризъм Консулт, 2005. с. 61-62.
 3. Александров, Александър и др. [Българските интернет медии]. В: Икономика, 2005, №3, с. 93-95.
 4. Александров, Владислав. Бизнес модели на интернет медии в България и Великобритания. В: Икономика, 2005, №4, с. 60-66.
 5. Александрова, Петя. Употребата на заглавия и цитати от нямото кино. В: „Старо” кино – нови медии – „нови” зрители: Текстове от научна конференция, проведена на 12-14 ноември 2004 г., НАТФИЗ. София: Валентин Траянов, НАТФИЗ, 2005, с. 119-123.
 6. Ангелова, Вяра. „Вие” и „Ти” формата в българските медии. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2005, №1 (ян.), с. 16-17.
 7. Ангелова, Вяра. Дружество на столичните журналисти. В: Между три века: Съдби, илюзии и свидетелства за чудото, наречено журналистика. София: Съюз на бълг. журналисти, 2005, с. 24-31.
 8. Ангелова, Вяра. Образите на държавата. В: Българската журналистика – 160 години: Минало – настояще – перспективи: Материали от научна конференция, състояла се на 29-30 окт. 2004, София: Науч. студии, статии, съобщения. София, 2005, с. 169-173.
 9. Ангелова, Вяра. Щатни медийни интелектуалци [в България]. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2005, №9 (септ.), с. 16-17.
 10. Бенбасат, Алберт. Праворазбраната комерсиализация: Или за началото на българското масово книгоиздаване. В: Библиотеки, четене комуникации: Съдбата на българската книга: Трета нац. научна конференция. В. Търново: Унив. издателство Св. св. Кирил и Методий, 2005, с. 62–74.
 11. Бенбасат, Алберт. Цензурата върху книгата. В: Литернет = LiterNet: списание за литература, изкуства, хуманитарни и социални изследвания, 19.03.2005. Култура и критика. Ч. IV: Идеологията – начин на употреба. Състав. Албена Вачева, Йордан Ефтимов, Георги Чобанов. Варна: LiterNet. Available from: http://liternet.bg/publish14/a_benbasat/cenzurata.htm
 12. Бориславов, Ясен. Българската възрожденска преса в повестта „Чичовци” от Иван Вазов. В: Българската журналистика – 160 години: Минало – настояще – перспективи: Материали от научна конференция, състояла се на 29-30 окт. 2004, София: Науч. студии, статии, съобщения. София, 2005, с. 188-193.
 13. Борисов, Ивайло. Комуникация в движение. В: Download. BG: Списание за български и чуждестранен софтуер, 2005, №1, с. 71-73.
 14. Борисова, Светлана. Информационният обмен в обществото и неговата еволюция. В: Научни известия – Югозападен университет Неофит Рилски. Правно-исторически факултет = Scientific Proceedings – South-West University N. Rilski. Faculty of Law and History. Т. 1, №1, 2005, с. 395-408.
 15. Бошнакова, Десислава и др. Обществените ни кампании. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2005, №12 (дек.), с. 18-24.
 16. Братанов, Пламен. Имитационното моделиране в социалната комуникация. В: Научни известия – Югозападен университет Неофит Рилски. Правно-исторически факултет = Scientific Proceedings – South-West University N. Rilski. Faculty of Law and History. Т. 1, №1, 2005, с. 339-353.
 17. Братанов, Пламен. Комуникацията в мултимедийната среда. В: Годишник: Югозападен университет Неофит Рилски. Факултет по изкуствата. Т. 3, 2005, с. 63-66.
 18. Братоева, Ингеборг. Нови медии – нова естетическа реалност. В: „Старо” кино – нови медии – „нови” зрители: Текстове от научна конференция, проведена на 12-14 ноември 2004 г., НАТФИЗ. София: Валентин Траянов, НАТФИЗ, 2005, с. 69-75.
 19. Будимов, Христо. Какво ново [в медийния пейзаж] в Полша? В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2005, №12 (дек.), с. 33.
 20. Василев, Георги. Има ли перспективи за [медиите в] Африка? В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2005, №3 (март), с. 27.
 21. Вичева-Василева, Петина; Анчева, Катя. Абревиатури и акроними [в английския език] със синонимно значение в съвременните средства за комуникация на море. В: Научни трудове – Висше военноморско училище Н. Й. Вапцаров. Т. 27, 2005, с. 166-168.
 22. Ганчева, Вера. Между интеркултурната комуникация и демократичното гражданство. В: Европа 2001: двумесечно издание за култура и социална политика, 2005, №2, с. 17-18.
 23. Георгиев, Тодор. Относно отговорностите на местната медия. В: Годишник – Бургаски свободен университет. Т. 13, 2005, с. 61-69.
 24. Георгиева, Борислава. Книгата – език, текст и култура. В: Книгата и националната идентичност: Втора национална научна конференция с международно участие. София, 1 ноември 2004 г. София: За буквите – О писменехь, 2005, с. 381–386.
 25. Георгиева, Ира. Агенция „Хавас” съобщава: Съединението и Сръбско-българската война от 1885 г. в чуждата [европейска] преса. В: Известия на държавните архиви. Т. 89, 2005, с. 299-352.
 26. Георгиева, Стоянка. Езикът на властта и властта на думите. В: Известия: списание на Икономическия университет – Варна, 2005, №4, с. 28-36.
 27. Гетова, Елена. Уроци по френски в училището на възрожденската журналистика. В: Чуждоезиково обучение: двумесечно научно-методическо списание = Foreign language teaching, Год. 21, 2005, №1, с. 73-79.
 28. Гинев, Росен. E-демокрация – ревитализация на публичния дискурс. В: Научен алманах на Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Т. 10, 2005, с. 7-29.
 29. Гинев, Росен. Телевизионният пейзаж на прехода [в България] – реалност и вектори за преструктуриране: Медийни императиви на глокализацията. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l'Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 11 [за 2004], 2005, с. 235-255.
 30. Гоцева, Румяна и др. Профили на актуалното състояние на културната периодика [в България]. В: Критика и хуманизъм: списание за хуманитарни и социални изследвания = Critique & Humanism, 2005, №19 (извънрeден бр.), с. 7-73.
 31. Градинаров, Борислав и др. Политическа манипулация и морал. В: Моралът в българската политика. Състав. Емилия В. Маринова. Велико Търново: Фабер, 2005, с. 160-194.
 32. Григоров, Иван. Има ли в Русия медиен пазар. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2005, №12 (дек.), с. 31.
 33. Дееничина, Мария. Институции на скритата медийна цензура в България (1956–1989 година). В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de lUniversite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 11 [за 2004], 2005, с. 71–81.
 34. Дееничина, Мария. Репресивната функция на медиите в тоталитарното общество през случая „Една жена на 33”. В: Българската журналистика – 160 години: Минало – настояще – перспективи: Материали от научна конференция, състояла се на 29-30 окт. 2004, София: Научни студии, статии, съобщения. София, 2005, с. 236–240.
 35. Дерменджиева, Грета. Еволюция на човешката комуникация и медиите. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 11 [за 2004], 2005, с. 7-37.
 36. Дерменджиева, Грета. Новите медии − комуникационният скок. В: Наука: периодично издание на Съюза на учените в България, 2005, №4, с. 60-65.
 37. Дерменджиева, Грета. Обучението по онлайн журналистика – необходимост от нов журналистически профил. В: Българската журналистика – 160 години: Минало – настояще – перспективи: Материали от научна конференция, състояла се на 29-30 окт. 2004, София: Научни студии, статии, съобщения. София: Авангард Прима, 2005, с. 135-146.
 38. Дерменджиева, Грета; Гюрова, Вяра. Алтернативни подходи към образованието: Глава 19. В: Педагогика – втора част: Теория на обучението. Дидактика. София: Типографика ООД, 2005, с. 229-250.
 39. Димитров, Веселин М. Хаотичността на медиите в Сърбия. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2005, №10 (окт.), с. 34.
 40. Димитрова, Мая. Модерни филмови структури в постмодерната епоха. В: „Старо” кино – нови медии – „нови” зрители: Текстове от научна конференция, проведена на 12-14 ноември 2004 г., НАТФИЗ. София: Валентин Траянов, НАТФИЗ, 2005, с. 84-90.
 41. Димова, Екатерина. Интерактивността на медиираната маркетингова комуникация – концепции и определения. В: Известия: списание на Икономическия университет – Варна, 2005, №2, с. 100-109.
 42. Димчев, Александър. Книги, библиотеки, медии, нови информационни технологии – в търсене на балансите. В: Библиотека: списание за библиотечна теория и практика, Год. 12, 2005, №1, с. 5-10.
 43. Дичев, Ивайло. Възпитаване на разсеяния поглед. В: „Старо” кино – нови медии – „нови” зрители: Текстове от научна конференция, проведена на 12-14 ноември 2004 г., НАТФИЗ. София: Валентин Траянов, НАТФИЗ, 2005, с. 20-25.
 44. Дончева, Гергана. Киното като оракул. В: „Старо” кино – нови медии – „нови” зрители: Текстове от научна конференция, проведена на 12-14 ноември 2004 г., НАТФИЗ. София: Валентин Траянов, НАТФИЗ, 2005, с. 106-111.
 45. Ефтимова, Андреана. Кандидатпрезидентското тяло говори (социолингвистичен поглед към дебатите в "Шоуто на Слави"). В: Проблеми на социолингвистиката: Т. 8: Съвременни форми на съществуване на българския език. София: Международно социолингвистическо дружество, 2005, с. 140-145.
 46. Ефтимова, Андреана. Комуникативни стратегии в обучението по чужд език – теоретични проблеми в психолингвистична перспектива. В: Литернет = LiterNet: списание за литература, изкуства, хуманитарни и социални изследвания, 19.04.2005, №4 (65). Available from: http://www.liternet.bg/publish9/aeftimova/komunikativni.htm
 47. Ефтимова, Андреана. Към общ модел на комуникативната компетентност в езиковото обучение. В: Комуникативната компетентност в съвременния научен дискурс (Сборник в чест на 70-годишнината на проф. Кирил Димчев). София: Булвест 2000, 2005, с. 65-72.
 48. Ефтимова, Андреана. Можем ли да опишем пространството с думи и жестове (анализ на фрагмент от постановката на Мариус Куркински "Дамата с кученцето"). В: Литернет = LiterNet: списание за литература, изкуства, хуманитарни и социални изследвания, 03.09.2005, №9 (70). Available from: http://www.liternet.bg/publish9/aeftimova/marius.htm
 49. Ефтимова, Андреана. Обучаващата стратегия за „усвояване” на чужди езици и чужди светове. В: Как с думи се правят светове. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2005, с. 485-495.
 50. Ефтимова, Андреана. Опит за партитурно описание на мултимодалната комуникация. В: Езиковедски приноси в чест на чл.-кор. проф. Михаил Виденов. Велико Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, Международно социолингвистическо дружество, 2005, с. 379-388.
 51. Ефтимова, Андреана. Подреждане на проблемите при обучението по есе в НБУ. В: Литернет = LiterNet: списание за литература, изкуства, хуманитарни и социални изследвания, 02.08.2005, №8 (69). Available from: http://www.liternet.bg/publish9/aeftimova/ese.htm
 52. Ефтимова, Андреана. Социалните роли лекар – пациент (социолингвистичен и социокултурен анализ). В: Научни изследвания в чест на проф. д-р Боян Байчев: По случай неговата 70-годишнина. Велико Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2005, с. 241-248. Също в: Социалните роли лекар – пациент (социолингвистичен и социокултурен анализ). В: Литернет = LiterNet: списание за литература, изкуства, хуманитарни и социални изследвания, 13.08.2007, №8 (93). Available from: http://www.liternet.bg/publish9/aeftimova/socialnite.htm
 53. Ефтимова, Андреана. Стратегическата компетентност в чуждоезиковото обучение. В: Език и стратегии в обучението. Велико Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2005, с. 285-295.
 54. Журналистика и социологическа публичност: Дискусия [с участието на бълг. социолози], проведена на 28 февр. 2005 г. в „Червената къща” [София]. В: Социологически проблеми: тримесечно списание на Института по социология при БАН, Год. 37, 2005, №1-2, с. 75-104. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=113169
 55. Захариев, Мартин. Да се приватизира ли програма „Христо Ботев” на БНР? В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2005, №5 (май), с. 8.
 56. Златева, Минка. Европа: Между мечтата и неверието: Еврооптимизъм и евроскептицизъм в централния български печат. В: Българската журналистика – 160 години: Минало – настояще – перспективи: Материали от научна конференция, състояла се на 29-30 окт. 2004, София: Научни студии, статии, съобщения. София, 2005, с. 58-69.
 57. Златева, Минка. Магнетизмът на интегралната личност. В: Джон Атанасов и новата цивилизация. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2005, с. 155-163.
 58. Знеполски, Ивайло. Журналистическата деонтология и публичната сфера. В: Християнство и култура: списание на Фондация Българска наука и изкуство, Фондация Комунитас, Год. 7, 2005, №1, с. 106-119.
 59. Иванова, Ирина. „Старо“ кино? „Нов“ зрител? Или само нови медии?. В: „Старо” кино – нови медии – „нови” зрители: Текстове от научна конференция, проведена на 12-14 ноември 2004 г., НАТФИЗ. София: Валентин Траянов, НАТФИЗ, 2005, с. 112-118.
 60. Игнатовски, Владимир и др. Революция в телевизията. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2005, №8 (авг.), с. 18-29.
 61. Игнатовски, Владимир. Защо толкова много реалити [шоу програми в българския ефир]? В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2005, №1 (ян.), с. 12-13.
 62. Игнатовски, Владимир. Новите технологии и „превантивната“ цензура. В: „Старо” кино – нови медии – „нови” зрители: Текстове от научна конференция, проведена на 12-14 ноември 2004 г., НАТФИЗ. София: Валентин Траянов, НАТФИЗ, 2005, с. 31-36.
 63. Йорданова, Юлия. Алтернативният герой (Поглед върху “Странник” от Христо Ботев). В: Ботев. Съвременни интерпретации. В. Търново, 2005, с. 332-349.
 64. Йорданова, Юлия. Полемични полета (Михаил Арнаудов – Димитър Маринов). В: Българска етнология, 2005, №1, с. 66-79.
 65. Калинов, Павел. Новинарските сайтове [в българското интернет пространство] са абсолютно еднакви. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2005, №9 (септ.), с. 10.
 66. Каменова, Димитрина. Манипулативни техники, използвани във взаимоотношенията преподавател-студенти в обучението по бизнескомуникации. В: Годишник на Международен колеж – Албена, Т. 1, 2005, с. 56-61.
 67. Кирилов, Светлозар. Медиите и промяната манталитета на българите. В: Българската журналистика – 160 години: Минало – настояще – перспективи: Материали от научна конференция, състояла се на 29-30 окт. 2004, София: Научни студии, статии, съобщения. София, 2005, с. 156–164.
 68. Кирова, Людмила. Смесване на български с английски езиков код при компютърно базирани групи в условията на компютърно опосредствена комуникация. В: Годишник на Департамента за езиково обучение – ИЧС при Софийския университет Св. Климент Охридски = Annual of the Department of Language Learning – IFS at Sofia University St. Kliment Ohridski. Т. 13, 2005, с. 62-78.
 69. Коева, Стоянка; Маринова, Йорданка. Масовите средства за комуникация като фактор за професионалния избор на средношколеца. В: Научни трудове – Аграрен университет – Пловдив = Scientific works – Agricultural University – Plovdiv. Т. 50, 3, 2005, с. 233-238.
 70. Коларов, Радосвет и др. Образи на Другото в литературната комуникация: Доклади от бълг.-унг. научна конференция, София, 2002. В: Литературна мисъл: двумесечно списание за естетика, литературна история и критика, 2005, №2, с. 5-55.
 71. Константинова, Здравка. Медии, мрежи, чипове: Към панорамните знаци в българската журналистика (1842-2004). В: Българската журналистика – 160 години: Минало – настояще – перспективи: Материали от научна конференция, състояла се на 29-30 окт. 2004, София: Научни студии, статии, съобщения. София: Авангард Прима, 2005, с. 11-22.
 72. Костадинова, Светлана. Локалната телевизия като разпространител на образи и създател на нови идентичности: На примера на РТЦ Благоевград. В: Годишник: Югозападен университет Неофит Рилски. Факултет по изкуствата. Т. 3, 2005, с. 70-72.
 73. Красенова, Кристина. Преходът от държавна към обществена телевизия в България и Румъния: Сравнителен анализ. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l'Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 11 [за 2004], 2005, с. 205-219.
 74. Кръстева, Луливера. Медийните табута. В: Българската журналистика – 160 години: Минало – настояще – перспективи: Материали от научна конференция, състояла се на 29-30 окт. 2004, София: Научни студии, статии, съобщения. София: Авангард Прима, 2005, с. 122-134.
 75. Кутевски, Боян. Критична теория за Интернет. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, №2 (февр.), 2005, с. 26.
 76. Кьосев, Александър и др. Неправителствената подкрепа на културната периодика [в България]: Проектът „Нова публичност” [Център за изкуства "Сорос" – София]. В: Критика и хуманизъм: списание за хуманитарни и социални изследвания = Critique & Humanism, 2005, №19 (извънреден бр.), с. 93-118.
 77. Ламбрева, Диляна. За какво служат електронните медии. В: Годишник на Департамент Масови комуникации: Т. 8. София: Нов бълг. унив., 2005, с. 89-94.
 78. Лимончева, Екатерина. Авторът умря! Да живее компилаторът!. В: „Старо” кино – нови медии – „нови” зрители: Текстове от научна конференция, проведена на 12-14 ноември 2004 г., НАТФИЗ. София: Валентин Траянов, НАТФИЗ, 2005, с. 91-94.
 79. Лозанов, Георги. Заявяването на груповата принадлежност е въпрос на индивидуално присъствие. В: Музика, роми, медии: XII национален фестивал за ромска музика, песни и танци, Ст. Загора, 2004: Сборник материали от семинар на тема Представяне на ромска музика и култура в бълг. медии: Аспекти на интеркултурализацията, ромско включване в муз. индустрия, 4-5.VIII.2004. София: Звездан, 2005, с. 26-31.
 80. Лозанов, Георги. Средство и утопия: Трансформация на комуникативните парадигми. В: „Старо” кино – нови медии – „нови” зрители: Текстове от научна конференция, проведена на 12-14 ноември 2004 г., НАТФИЗ. София: Валентин Траянов, НАТФИЗ, 2005, с. 26-30.
 81. Лякова, Марина; Ангелова, Вяра. Сексуалното различие като проблем пред българските печатни медии (вестник "Дневник", март 2001 – май 2005 г.). В: Социологически проблеми: тримесечно списание на Института по социология при БАН, Год. 37, 2005, №3-4, с. 165-186.
 82. Мавродиева, Иванка. Комуникация в екип. В: Бизнессекретар: научно-методическо списание, Год. 8, 2005, №1, с. 7-10.
 83. Мавродиева, Иванка. Конференцията: Комуникативни роли, организация, връзки с обществеността и мениджмънт. В: Бизнессекретар: научно-методическо списание, Год. 8, 2005, №3, с. 8-11.
 84. Мавродиева, Иванка. Мотивационно писмо: Комуникативни функции при провеждане на интервю за работа. В: Бизнессекретар: научно-методическо списание, Год. 8, 2005, №2, с. 9-16.
 85. Мавродиева, Иванка. Формиране на комуникативни умения при обучение на студенти по мениджмънт. В: Съвременното обучение по икономика и мениджмънт: Международна научно-практическа конференция, Правец, 17-18 юни 2005 г. Ботевград: Междунар. висше бизнес училище, 2005, с. 154-168.
 86. Манлихерова, Мануела. Медии и елит. В: Българската журналистика – 160 години: Минало – настояще – перспективи: Материали от научна конференция, състояла се на 29-30 окт. 2004, София: Научни студии, статии, съобщения. София, 2005, с. 165-168.
 87. Манов, Божидар. Технологична поетика XXI: Хакери на велосипеди или крадци в Матрицата?. В: „Старо” кино – нови медии – „нови” зрители: Текстове от научна конференция, проведена на 12-14 ноември 2004 г., НАТФИЗ. София: Валентин Траянов, НАТФИЗ, 2005, с. 55-68.
 88. Маноилов, Пламен. ЕЕГ-базирани системи за комуникация – устройство, проблеми, перспективи. В: Научни трудове – Русенски университет Ангел Кънчев = Proceedings – University of Rousse Angel Kanchev. Т. 44, №3.2, 2005, с. 200-204.
 89. Манолов, Георги. Политическата комуникация. В: Годишник – Висше училище – Колеж по икономика и администрация – Пловдив, 2005, с. 121-149.
 90. Маринов, Руси. Комуникационен мениджмънт и управление на знанието. В: Годишник на Департамент Масови комуникации: Т. 8. София: Нов бълг. унив., 2005, с. 30-34.
 91. Марков, Владимир. Продава се контекстът. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2005, №6 (юни), с. 31.
 92. Матеева, Софка. Комуникация и памет в обществото. В: Научни известия – Югозападен университет Неофит Рилски. Правно-исторически факултет = Scientific Proceedings – South-West University N. Rilski. Faculty of Law and History. Т. 1, №1, 2005, с. 354-365.
 93. Миланова, Милена. Книгоиздаването за деца в България през последните десет години: Библиометричен анализ. В: Съвременната детска литература и нейните читатели – тенденции, пробреми, перспективи: Сб. докл. от кръгла маса, Сливен, 10 май 2005 г. Сливен: ИК Жажда, 2005, с. 5-13.
 94. Мизова, Бистра и др. Е-поколението. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2005, №1 (ян.), с. 20-30.
 95. Михайлов, Владимир. „Новите" зрители са „телевизираните“ зрители. В: „Старо” кино – нови медии – „нови” зрители: Текстове от научна конференция, проведена на 12-14 ноември 2004 г., НАТФИЗ. София: Валентин Траянов, НАТФИЗ, 2005, с. 42-44.
 96. Михайлов, Владимир. Изчерпващият се телевизионен модел. В: Годишник на Департамент Масови комуникации: Т. 8. София: Нов бълг. унив., 2005, с. 7-12.
 97. Михайлов, Владимир. Несполучливият ни модел тв журналистика. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2005, №5 (май), с. 12-13.
 98. Михайловска, Елена. „Старото кино“ – носталгии и възможна размисъл за глобализацията. В: „Старо” кино – нови медии – „нови” зрители: Текстове от научна конференция, проведена на 12-14 ноември 2004 г., НАТФИЗ. София: Валентин Траянов, НАТФИЗ, 2005, с. 7-14.
 99. Модева, Румяна. Особености на междукултурната комуникация в PR и съвременните бизнес отношения. В: Икономика и управление: научно списание на Стопанския факултет при Югозападен университет Неофит Рилски – Благоевград = Economics & Management: journal for economics and management science of Faculty of Economics – South-Western University – Blagoevgrad. Т. 1, №3, 2005, с. 98-101.
 100. Модева, Румяна. Практическото приложение на убеждаващата комуникация в контекста на бизнес отношенията. В: Икономика и управление: научно списание на Стопанския факултет при Югозападен университет Неофит Рилски – Благоевград = Economics & Management: journal for economics and management science of Faculty of Economics – South-Western University – Blagoevgrad. Т. 1, №1, 2005, с. 85-89.
 101. Монова, Тотка. Джендер стереотипи в българската преса: Модели на прехода. В: Род. Култура. Идентичности: Нови изследвания върху рода/gender. София: Център за стратегии и политики за жената, 2005.
 102. Монова, Тотка. Думи на декана: Предговор. В: Цветкова, Милена. Марко Семов: Био-библиография. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2005, с. 5-6.
 103. Найденова, Вера. Ново кино – стар зрител. В: „Старо” кино – нови медии – „нови” зрители: Текстове от научна конференция, проведена на 12-14 ноември 2004 г., НАТФИЗ. София: Валентин Траянов, НАТФИЗ, 2005, с. 15-19.
 104. Нейкова, Мария. НАТО, ЕС и българските медии. Или за „дребните” и не толкова дребните неща в процеса на информиране. В: Българската журналистика – 160 години: Минало – настояще – перспективи: Материали от научна конференция, състояла се на 29-30 окт. 2004, София: Научни студии, статии, съобщения. София: Авангард Прима, 2005, с. 267-274.
 105. Нейкова, Радостина. „Стари“ сюжети – „нова“ технология. В: „Старо” кино – нови медии – „нови” зрители: Текстове от научна конференция, проведена на 12-14 ноември 2004 г., НАТФИЗ. София: Валентин Траянов, НАТФИЗ, 2005, с. 130-136.
 106. Овчаров, Светослав. Възпявам компютърното тяло. В: „Старо” кино – нови медии – „нови” зрители: Текстове от научна конференция, проведена на 12-14 ноември 2004 г., НАТФИЗ. София: Валентин Траянов, НАТФИЗ, 2005, с. 95-99.
 107. Огнянова, Нели. Обществена функция на електронните медии: Законодателство и практики в ЕС [и България]. В: Социологически проблеми: тримесечно списание на Института по социология при БАН, Год. 37, 2005, №3-4, с. 51-64.
 108. Огнянова, Нели. Стратегията i2010: Приоритети за аудиовизуалната политика на ЕС и за България. В: Годишник на Департамент Масови комуникации: Т. 8. София: Нов бълг. унив., 2005, с. 50-55.
 109. Павлова, Йоана. За новото kino_potreblenie. В: „Старо” кино – нови медии – „нови” зрители: Текстове от научна конференция, проведена на 12-14 ноември 2004 г., НАТФИЗ. София: Валентин Траянов, НАТФИЗ, 2005, с. 137-139.
 110. Палавеева, Христина. Медийният пазар в Полша. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2005, №3 (март), с. 36.
 111. Панайотов, Филип. Думи за Стефан Продев. В: Продев, Стефан. Избрани произведения: Т. 4: Сваляне от кръста: №1. Хроника на пет години. 2005. 671 с.
 112. Панайотов, Филип. Стефан Танев и неговият дневник. В: Дневник: Стефан Танев. София: К&М издателска компания, 2005. 1173 с.
 113. Пачева, Валерия. Приложни аспекти на интеркултурната комуникация – публичната дипломация. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 11 [за 2004], 2005, с. 141-152.
 114. Пейчева, Добринка. Медийната зависимост. В: Дългата трета възраст в българското село. София: Аля, Институт по социология, БАН, 2005, с. 117-129.
 115. Пейчева, Добринка. Икономика и комуникации в медиализиращото се общество, В: Икономика и социология: юбилеен сборник. София: Унив. изд. Стопанство, Издателски комплекс – УНСС, 2005, с. 95-102.
 116. Пейчева, Добринка. Икономиката и комуникациите в процесите на медиализиращото се общество. В: Социологически траектории: Т. 2. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2005, с. 7-41.          
 117. Пейчева, Добринка. Медии и религия. В: Религия и политика: сборник. Благоевград: Бон, 2005, с. 255-272.
 118. Пейчева, Добринка. От масовизация към демасовизация. В: „Старо” кино – нови медии – „нови” зрители: Текстове от научна конференция, проведена на 12-14 ноември 2004 г., НАТФИЗ. София: Валентин Траянов, НАТФИЗ, 2005, с. 146-158.
 119. Петков, Стойко. Кинопроизводство, кинозали, кинозрители. В: „Старо” кино – нови медии – „нови” зрители: Текстове от научна конференция, проведена на 12-14 ноември 2004 г., НАТФИЗ. София: Валентин Траянов, НАТФИЗ, 2005, с. 140-145.
 120. Петкова, Дияна. Тенденции в развитието на народопсихиката в условията на глобализация. В: Народопсихология и глобализация. Велико Търново: Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2005, с. 35-46.
 121. Петров, Милко. Вестникът на нашите дядовци и бащи умира. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2005, №3 (март), с. 12-13. (Нещо става с пресата, с. 12-24).
 122. Петров, Милко. Маргарет Тачър: Познайте кой ще приготви вечерята?. В: Маргарет Тачър. Изкуството на държавника. София: Слънце, 2005, с. 7-14.
 123. Петров, Милко. Медиите – тези многознаещи и многопатили мустанги на свободното слово. В: История на световните медии. София: Кама, 2005, с. 7-13.
 124. Петрова, Ванина; Амер, Илина. Проект „Английски език за консултанти по професионална реализация” – да прекрачиш границите в интеркултурната комуникация: Нови измерения на комуникативната компетентност. В: Чуждоезиково обучение: двумесечно научно-методическо списание = Foreign language teaching, Год. 21, 2005, №3, с. 44-48.
 125. Петрова, Жана. Културните минути в радиоефира [на България]. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2005, №1 (ян.), с. 14.
 126. Пиперков, Иво. Връзката между структурирането на съдържанието и средствата за диалог в интерактивните образователни продукти. В: Осигуряване и оценяване качеството на обучение. София: Веда Словена – ЖГ, 2005, с. 221-223.
 127. Пиперков, Иво. Първо обучение по медийна педагогика и мултимедия. В: Юбилейна книга Първото десетилетие. Връзки с обществеността за демокрация. София: ПР Туризъм Консулт, 2005, с. 51-52.
 128. Попова, Жана. Религиозното различие – начини на употреба в българския радиоефир. (Всекидневни радиодиалози за случая с българските медици в Либия и случая с българските заложници в Ирак). В: Религия и политика: Сборник с доклади от международна научна конференция “Религия и политика”. Благоевград: БОН, 2005, с. 272-278.
 129. Попова, Мария. Българското изобразително изкуство между съвест на трудовия народ и формалистки буржоазен продукт: Георги Божилов-Слона. В: Култура и критика: Ч. IV: Идеологията – начин на употреба. Състав. Албена Вачева, Йордан Ефтимов, Георги Чобанов. Варна: LiterNet, 11.03.2005. Available from: https://liternet.bg/publish11/m_popova/slona.htm
 130. Попова, Мария. Културна глобализация и култура на новите медии. В: Литернет = LiterNet: списание за литература, изкуства, хуманитарни и социални изследвания, 22.10.2005, №10 (71). Available from: https://liternet.bg/publish11/m_popova/kulturna.htm. Също в: Културна глобализация и култура на новите медии. В: Публична комуникация, глобализация и демокрация. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2006, с. 170-180.
 131. Преславска, Антоанета. Как енциклопедиите са повлияни от прехода печатно към електронно публикуване. В: Libraries, Globalisation and Cooperation: Papers from the Intern. conf. held in Sofia, Bulgaria, 3–5 Nov. 2004. Sofia, 2005, pp. 292–298.
 132. Радомирова, Десислава. Кабелните оператори като предпоставка за развитие на медийния сектор в България. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l'Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 11 [за 2004], 2005, с. 171-184.
 133. Райчева, Лилия. Българската радио- и телевизионна среда в търсене на своята идентичност. В: Българската журналистика – 160 години: Минало – настояще – перспективи: Материали от научна конференция, състояла се на 29-30 окт. 2004, София: Научни студии, статии, съобщения. София: Авангард Прима, 2005, с. 81-93.
 134. Райчева, Лилия. Легендата Джон Атанасов. В: Джон Атанасов и новата цивилизация. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2005, с. 135-141.
 135. Райчева, Лилия. От аналогово към дигитално мислене. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2005, №4 (апр.), с. 12-13.
 136. Райчева, Лилия. Предизвикателствата на дигиталната медиаморфоза. В: Комуникационни стратегии в хуманитаристиката. Бургас: Издателство на Бургаския свободен университет, 2005, с. 29-35.
 137. Русинова-Христова, Антоанета. Приписване на отговорност за корупционни действия в българския печат. В: Психологични изследвания = Psychological Research, 2005, №1, с. 55-70.
 138. Светославов, Георги и др. „Асошиейтед прес” и „Ню Йорк таймс” – лидери на световното обществено мнение. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2005, №1 (ян.), с. 32-33.
 139. Спасов, Орлин. Медийната сцена в България след 1989 година. В: Литературни, културни и социални митове: Сборник в чест на 60-годишнината на доц. Михаил Неделчев: Т. 2. София: Нов българки университет, 2005, с. 216-232.
 140. Стефанов, Валери. Фауст – черните книги като знание и власт. В: Около Умберто Еко: Семиотика и идентичност. София: Дом на науките за човека и обществото, 2005, с. 266-280.
 141. Стефанов, Иван и др. Граници на вкуса [в медийното пространство]. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2005, №7 (юли), с. 16-29.
 142. Стефанов, Иван. Звезди, осъществени на границата на случайността. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2005, №10 (окт.), с. 14-15.
 143. Стефанов, Иван. Телевизионните сериали и оптиката на всекидневието. В: „Старо” кино – нови медии – „нови” зрители: Текстове от научна конференция, проведена на 12-14 ноември 2004 г., НАТФИЗ. София: Валентин Траянов, НАТФИЗ, 2005, с. 45-54.
 144. Стоева, Емилия. Експериментаторът Виторио Стораро – от „Арлекин“ до Юнивижън. В: „Старо” кино – нови медии – „нови” зрители: Текстове от научна конференция, проведена на 12-14 ноември 2004 г., НАТФИЗ. София: Валентин Траянов, НАТФИЗ, 2005, с. 124-129.
 145. Стоицова, Толя. Интернет: Нова медия – нови психологични проблеми. В: „Старо” кино – нови медии – „нови” зрители: Текстове от научна конференция, проведена на 12-14 ноември 2004 г., НАТФИЗ. София: Валентин Траянов, НАТФИЗ, 2005, с. 159-166.
 146. Стоицова, Толя. Психологичен прочит на уводните материали за терористичните събития в САЩ от 11 септември 2001 в българската преса: [Ч.] 2. Вестник "Дневник" – "Трагедията разтърси света". В: Психологични изследвания = Psychological Research, 2005, №1, с. 21-37.
 147. Стоицова, Толя. Психологичен прочит на уводните материали за терористичните събития в САЩ от 11 септември 2001 в руската преса. В: Психологични изследвания = Psychological Research, 2005, №2, с. 57-70.
 148. Стоянов, Валентин. За взаимовръзките между вербалната и невербалната комуникация. В: Език и литература: списание за общодостъпно разглеждане на езика, литературата и народния бит, 2005, №1-2, с. 222-228.
 149. Таир, Ергюл. Актуална или медийна реалност. В: Психологични изследвания = Psychological Research, 2005, №1, с. 119-127.
 150. Томс, Жюстин. To pay or not to pay. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2005, №4 (апр.), с. 28-29.
 151. Тренев, Иво. Медиен егоцентризъм по американски. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2005, №6 (юни), с. 30-31.
 152. Фенерджиева, Златина. Новите наративни форми в екранните изкуства: В търсене на Свещения Граал. В: „Старо” кино – нови медии – „нови” зрители: Текстове от научна конференция, проведена на 12-14 ноември 2004 г., НАТФИЗ. София: Валентин Траянов, НАТФИЗ, 2005, с. 76-83.
 153. Филева, Петранка. Икономическа журналистика в условия на преход. В: Българската журналистика – 160 години: Минало – настояще – перспективи: Материали от научна конференция, състояла се на 29-30 окт. 2004, София: Научни студии, статии, съобщения. София: Авангард Прима, 2005, с. 94-106.
 154. Халачев, Любомир. Старото кино като нов Вавилон. В: „Старо” кино – нови медии – „нови” зрители: Текстове от научна конференция, проведена на 12-14 ноември 2004 г., НАТФИЗ. София: Валентин Траянов, НАТФИЗ, 2005, с. 37-41.
 155. Цветкова, Милена. Библиографията като медия. В: Библиотека: списание за библиотечна теория и практика, Год. 12, 2005, №3-4, с. 80-87. Available from: http://nationallibrary.bg/wp/wp-content/uploads/2021/01/Biblioteka_br3-4_2005.pdf
 156. Цветкова, Милена. Библиотеките – виновни, до доказване на противното. В: Библиотеката – минало и настояще: Сборник от Юбил. научна конференция по случай 125 г. от създаването на Нар. библ. Св. Св. Кирил и Методий, София, 11-12 дек. 2003. София: Нар. библ. Св. Св. Кирил и Методий, 2005, с. 79-95.
 157. Цветкова, Милена. Идеята – първата медия? В: Литернет = LiterNet: списание за литература, изкуства, хуманитарни и социални изследвания, 08.05.2005, №5 (66). Available from: http://www.liternet.bg/publish3/mtzvetkova/ideiata.htm
 158. Цветкова, Милена. Йордан Радичков 1929-2004: Биобиблиография. В: Литературни Балкани, 2005, №1, с. 193-199.
 159. Цветкова, Милена. Книгата в проекта на „асиметричната цивилизация”. В: Литернет = LiterNet: списание за литература, изкуства, хуманитарни и социални изследвания, 28.11.2005, №11 (72). Available from: http://liternet.bg/publish3/mtzvetkova/asimetrichna.htm
 160. Цветкова, Милена. Книгата като тяло [The Book as a Body]. В: Kultura, 2005, No 7 (49), pp. 10–11. DOI: 10.5281/zenodo.6687861. Available from: https://zenodo.org/record/6687861
 161. Цветкова, Милена. Лъженаучната книга. В: Библиотека: списание за библиотечна теория и практика, Год. 12, 2005, №2, с. 27-36. Available from: http://nationallibrary.bg/wp/wp-content/uploads/2021/01/Biblioteka_br2_2005.pdf
 162. Цветкова, Милена. Нови политически употреби на книгата. В: Наука: периодично издание на Съюза на учените в България, Год. 15, 2005, №4, с. 52-60.
 163. Цветкова, Милена. Търсещият човек: Репутацията на библиографската култура. В: Сборник в чест на проф. Марин Ковачев: Във връзка със 70-годишнината му: Материали от научна конференция, проведена на 14-15 окт. 2004 г. във Велико Търново. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2005, с. 69-87.
 164. Цветкова, Милена. Човекоцентричен подход към понятието „информация”. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 11 [за 2004], 2005, с. 39-70.
 165. Шишкова, Ива. Етически граници на свободата в медиите в постмодерното общество. В: Етиката в България – вчера, днес и утре: Сборник материали от национална кръгла маса, 17 март 2004 г. Състав. Емилия В. Маринова. Велико Търново: Фабер, 2005, с. 164-177.
 166. Шуманова, Нина; Ангелова, Красимира. Електронната информационна грамотност – задължение или предизвикателство при обучението на ползвателите. В: Libraries, Globalisation and Cooperation: Papers from the intern. conf. held in Sofia, Bulgaria, 3–5 Nov., 2004. София, 2005, pp. 95–100.
 167. Karajoli, E.; Spassov, Orlin. Vorwort. In: Medien und Interkulturelle Kommunikation. Europa Universität Viadrina, Frankfurt (Oder), St. Kliment Ohridski Universität. Sofia: Southeast European Media Centre (SOEMZ), 2005, S. 5-9.
 168. Petkova, Diana. Cultural Identity in a Pluralistic World. In: Cultural Identity in an Intercultural Context. Ed. by Diana Petkova, Jaakko Lehtonen. Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2005, pp. 11-66.
 169. Raycheva, Lilia. Bulgaria: The Online Mirror Image of the Printed Newspapers. In: Print and Online Newspapers in Europe. A Comparative Analysis in 16 countries. Eds. Richard van der Wurff & Edmund Lauf. Netherlands: Het Spinhuis, 2005, pp. 66-78.
 170. Raycheva, Lilia; Fortunati, Leopoldina; Harro-Loit, Halliki; O’Sullivan, John. Online News Interactivity in Four European Countries: a Pre-Political Dimension. In: Digital Utopia in he Media: from Discourses to Facts. A Balance. Eds. Pere Masip, Josep Rom. Spain: Tripodos, 2005, pp. 417-430.