2006

Сборници

 1. Библиотеки, четене, комуникации: Съвременни аспекти на историческата тема в българската книга: Четвърта национална научна конференция, 22-23 ноем. 2005 г., Велико Търново. Състав. Лъчезар Георгиев, Елена Георгиева, Георги Игнатов, Калина Иванова. – В. Търново: Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2006. – 264 с. ISBN 954-524-553-0; ISBN 978-954-524-553-4
 2. Брегът – морето – Европа: Сборник с материали от Международна научна конференция „Брегът, морето и Европа: Модели на интеркултурна комуникация”. Състав., науч. ред. Мила Сантова и др. – София: Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2006. – 302 с. ISBN 978-954-322-134-9
 3. Българската журналистика 160 години: Минало – настояще – перспективи: Материали от научна конференция, състояла се на 29 и 30 октомври 2004 г., на Факултета по журналистика и масова комуникация – Софийски университет Св. Климент Охридски: Научни студии, статии, съобщения. Състав., науч. ред. Здравка Константинова, Милко Петров, Мария Дееничина. 2. изд. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006. – 297 с. ISBN 954-07-2304-3; ISBN 978-954-07-2304-4
 4. Вестникът и обществото: Сборник с доклади от научна конференция. Състав., науч. ред., предг. Людмила Стоянова. – Варна: Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2006. – 252 с. ISBN 954-715-291-2, ISBN 978-954-715-291-5
 5. Демокрация, технология и свобода на изразяване: Сборник статии и доклади на Съвета на Европа = Democracy, technology and freedom of expression: Articles and doc. of the Council of Europe. Състав. Евгени Танчев и др. [Compl. Evgeni Tanchev et al.]. – София: Държавна агенция за информационни технологии и съобщения, 2006. – 136, 119 с. (без ISBN)
 6. Изборни технологии: Парламентарни избори 2005. Състав. Аня Дайнова. Ред., предг. Соня Алексиева. – София: ПР Туризъм Консулт, 2006. – 232 с. ISBN 954-91348-4-9
 7. Интерактивността в учебния процес или За рибаря, рибките и риболова. Авт. Вяра Гюрова, Ваня Божилова, Вероника Вълканова, Грета Дерменджиева. – София: Европрес, 2006. – 264 с. ISBN 978-954-91144-9-2
 8. Книгата и „безкнижната” цивилизация: Трета национална научна конференция с международно участие, 1 ноември 2005 г., София. – София: За буквите – О писменехь, 2006. – 600 с. ISBN 954-8887-19-3, 978-954-887-19-9
 9. Междуетнически контакти Изток-Запад – интеркултурна комуникация: Сборник от Конференция с международно участие Междуетнически контакти Изток-Запад – интеркултурна комуникация; Втори академичен семинар на Центъра за източни култури и интеркултурни връзки; Трети академичен семинар на Центъра за източни култури и интеркултурни връзки. – Шумен: Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2006. – 352 с. ISBN 978-954-577-356-3
 10. Междукултурната комуникация и руските литературни модели. Състав., ред., [предг.] Илиана Владова и др. – София: Изд. на БАН. Институт за литература, Междунар. асоц. на преподавателите по рус. ез. и литература, Дружество на русистите в България, Форум България-Русия, 2006. – 215 с. ISBN 978-954-9422-05-4
 11. Мениджмънт и комуникация в политиката. Състав., ред. Добрин Канев. – София: Фондация Фридрих Еберт – Регионално бюро: Школа по политически мениджмънт, 2006. – 471 с. ISBN 978-954-9786-15-6
 12. Петнадесет години 88-о дружество на СБЖ: Д-во на журналистите-офицери и сержанти от запаса и резерва. Ред. кол. Георги Патриков и др. – София: 88 дружество на журналистите, Съюз на българските журналисти, 2006. – 115 с. (без ISBN)
 13. Преформулиране на публичността: Изследване Прозрачност във взаимоотношенията пиар агенции и медии. – София: Български хелзинкски комитет, 2006. – 176 с. ISBN 978-954-9738-24-7
 14. Приключението учебен процес: Ръководство за университетски преподаватели. Авт. Вяра Гюрова, Грета Дерменджиева, Ваня Божилова, Силвия Върбанова. – София: Европрес, 2006. – 304 с. ISBN 978-954-91890-1-8
 15. Професионализъм и традиции: 110 години организирано журналистическо движение в България. Състав. Здравка Константинова, Минка Златева. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006. – 140 с. ISBN 978-954-07-2307-5
 16. Публична комуникация, глобализация и демокрация. Състав. Минка Златева, Тодор Петев. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2006. – 456 с. ISBN 978-954-8194-72-3
 17. Първото десетилетие – Връзки с обществеността за демокрация (1995-2005). Състав. Тодор Петев, Минка Златева, Соня Алексиева. – София: ПР Туризъм Консулт, 2006. – 158 с. ISBN 954-91348-5-7
 18. Седемдесет години българско регионално радио. Състав., ред. Константин Ангов. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006. – 184 с. ISBN 978-954-07-2441-6
 19. Социална динамика и връзки с обществеността: Международна научна конференция „Социална динамика и връзки с обществеността”, 5-6 ноември 2004 г.: Сборник от научни съобщения. Състав. Софка Матеева и др. – Благоевград: Юриспрес, 2006. – 296 с. ISBN 978-954-632-076-6
 20. Спорното естество на конкуренцията: Креативност, лидерство, политика. Авт. Лъчезар Андреев, Пенчо Пенчев, Байко Байков; Състав. Лъчезар Андреев. – В. Търново: Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2006. – 248 с. ISBN 978-954-524-515-2

 

Монографии

 1. Абаджимаринова, Румяна. Търговска марка – бренд. – София: Ciela, 2006. – 262 с. ISBN 978-954-649-953-0
 2. Алексиева, Соня. Бизнес комуникации. – София: Нов бълг. унив., 2006. – 168 с. ISBN 978-954-535-439-7
 3. Андреев, Лъчезар. Софистиката в структурата на комуникативната култура. – В. Търново: Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2006. – 278 с. ISBN 978-954-524-507-7
 4. Братанов, Пламен. Моделиране в социалната комуникация. – Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, 2006. – 571 с. ISBN 978-954-680-437-2

2125а. Василев, Симеон. Версия „Международна политика”. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски; Бълг. бестселър - Нац. музей на бълг. кн. и полиграфия, 2006. – 535 с. ISBN 954-463-013-9; ISBN 978-954-463-013-3

 1. Василева, Антоанета. Комуникации в международния бизнес. – София: Унив. изд. Стопанство, 2006. – 186 с. ISBN 978-954-494-744-6
 2. Георгиева, Николина. Бизнес комуникации. – Варна: Наука и икономика ИУ, 2006. – 235 с. ISBN 978-954-21-0275-5
 3. Гинев, Росен. Модерният паноптикум: Социалното битие на телевизията. Предг. Лилия Райчева. – Варна: Унив. изд. Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2006. – 332 с. ISBN 978-954-715-308-0
 4. Дерменджиева, София. Познавателно взаимодействие в мултимедийна среда и трансформация на детската игра. – София: Санра бук тръст, 2006. – 194 с. ISBN 954-678-417-8
 5. Димитрова, Мая. Метаморфози в общуването: Автор-екран-зрител. – София: Акад. изд. Проф. Марин Дринов, Институт за изкуствознание, БАН, 2006. – 174 с. ISBN 978-954-91697-7-5
 6. Димов, Петър. Електронно обучение – познание и комуникация. – София: Ciela, 2006. – 139 с. ISBN 978-954-649-892-2
 7. Иванова, Поля. Втора програма – Ефир 2 на БНТ (1975-2000). [2. изд.]. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006. – 180 с. ISBN 954-07-2377-9; ISBN 978-954-07-2377-8
 8. Илиев, Владимир; Бакърджиева, Милка. Комуникативна култура. – Плевен: Lege artis, 2006. – 337 с. ISBN 978-954-9933-61-1
 9. Йорданов, Николай. Психология на комуникацията: И мълчанието говори... – София: Воен. изд., 2006. – 112 с. ISBN 978-954-509-359-3
 10. Катранджиев, Христо. Медияпланиране на рекламната кампания. – София: Унив. изд. Стопанство, 2006. – 364 с. ISBN 954-494-707-8; ISBN 978-954-494-707-1
 11. Катранджиев, Христо. Медияпланиране на рекламната кампания. 2. прераб. доп. изд. – София: Унив. изд. Стопанство, 2006. – 552 с. ISBN 954-494-763-9
 12. Кафтанджиев, Христо. Семиотика абсолюта. – Москва: РИП-холдинг, 2006. – 354 с. ISBN 5-903190-04-9
 13. Кирилов, Светлозар. Полша в лабиринта на прехода: Промените в политиката, гражданското общество и икономиката след 1989 г. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006. – 220 с. ISBN 954-07-2247-0
 14. Матеева, Софка. Обществено мнение и правно регулиране. – Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, 2006. – 433 с. ISBN 978-954-680-413-6
 15. Михайлов, Владимир. Записки по телевизията: Несполучливият културен модел. – София: Изток-Запад, 2006. – 100 с. ISBN 978-954-321-281-1
 16. Младенов, Димитър. Флагманът на периодичния печат през XX век в регион Монтана. – В. Търново: Фабер, 2006. – 400 с. ISBN 954-775-595-1; ISBN 978-954-775-595-6
 17. Немигенчев, Илия; Садинов, Станимир. Телевизионна техника. 2. прераб. изд. – Габрово: Унив. изд. Васил Априлов, 2006. – 288 с. ISBN 978-954-683-337-2
 18. Николова, Райна. Възникване и развитие на радиото и телевизията в България: Публичноправни аспекти. – София: Ciela, 2006. – 478 с. ISBN 954-649-929-3; ISBN 978-954-649-929-5
 19. Палашев, Николай. Корпоративни комуникации. – София: За буквите – О писменехь, Факел, 2006. – 216 с. ISBN 978-954-8887-17-5
 20. Попова, Мария. Семиотика и комуникации: Очерци и разговори за знака и неговата употреба. – София: Нов бълг. унив., [2006]. – 132 с. ISBN 954-535-377-5
 21. Райчева, Лилия. 500 броя “Минута е много”. – София: Издателска група „България”, 2006. – 366 с. ISBN 954-9485-13-7
 22. Руменчев, Величко. Невербална комуникация в публичната реч и деловото общуване. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006. – 655 с. ISBN 978-954-07-2384-6
 23. Стойков, Любомир. Култура и медии. Науч. и стил. ред. Милена Цветкова. – София: Авангард Прима, 2006. – 464 с. ISBN 978-954-323-226-0
 24. Стойков, Любомир. Теоретични проблеми на модата. Науч. и стил. ред. Милена Цветкова. – София: От игла до конец; Национална художествена академия, 2006. – хііі, 314 с. ISBN 978-954-9799-11-8
 25. Стойнов, Павел. Наръчник на журналиста. – София: Перун-Спринт ЕООД, 2006. – 29 с. ISBN 954-9440-08-7; ISBN 978-954-9440-08-9
 26. Табакова, Весела. Правата на човека и медиите. – София: ЛИК, 2006. – 232 с. ISBN 954-607-733-X; 978-954-607-733-2
 27. Терзиев, Светослав. Агенционна журналистика: Същност на журналистическата информация и техника за писане на новини. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006. – 439 с. ISBN 978-954-07-2348-8
 28. Тодоров, Тодор К. Руски електронни библиотеки, е-книги, е-учебници, образователни портали и уебсайтове. – София: Авангард Прима, 2006. – 303 с. ISBN 954-323-184-2 (Електронно образование)
 29. Цветанска, Силвия. Предизвикателства в педагогическото общуване. – София: Просвета, 2006. – 216 с. ISBN 954-01-1910-3; ISBN 978-954-01-1910-6
 30. Цветкова, Милена. Марко Семов. Био-библиография. 2. електронно издание. – Варна: ЕИ LiterNet, 2006. ISBN 954-304-245-4; ISBN 978-954-304-245-6. Available from: http://liternet.bg/publish3/mtzvetkova/m_semov
 31. Черняева, Наталия. Руската туристическа пресреклама: Език, култура, комуникация. – Варна: Color Print, 2006. – 160 с. ISBN 978-954-760-108-6

Студии и статии

 1. Абазов, Тодор. Публицистиката е самосъзнание на обществото. В: Везни: месечно издание за литература, изкуство, критика и философия, Год. 16, 2006, №8-9, с. 176-184.
 2. Ал-Азрег, Абдулахи. Арабофобията и ислямофобията в западните медии. В: Ново време: списание за социални идеи, политика и култура, 2006, №8-9, с. 95-105.
 3. Ангелов, Красимир и др. [Регионалните медии в Кърджали]. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2006, №7 (юли), с. 22-24.
 4. Ангелова, Вяра. Взаимоотношения ПР и журналистика – възможни подходи. В: Преформулиране на публичността: Изследване Прозрачност във взаимоотношенията пиар агенции и медии. София: Български хелзинкски комитет, 2006, с. 35-40.
 5. Ангелова, Вяра. Страхът от загубата на националната идентичност в българските медии. В: Национални култури и европейска идентичност. Благоевград: ЮЗУ, 2006, с. 20-22.
 6. Андреева, Десислава. „Ние медиите” и началото на гражданската журналистика. В: Издател: научно списание за книгата, Год. 8, 2006, №3-4, с. 64-73.
 7. Аргирова-Герасимова, Мария; Събина Анева. Четенето в библиотеките на БАН: Традиция и бъдеще. В: Книгата и „безкнижната” цивилизация: Сборник доклади от Трета национална научна конференция с международно участие, София, Нац. дворец на културата, 1 ноем. 2005. София: За буквите – О писменехь, 2006, с. 290-296.
 8. Бенбасат, Алберт. (Лъже)Жълтата преса в България. В: Принт-пак магазин: списание за медии, печат, опаковки и материали = Print-Pack Magazine, №5, 2006, с. 22–24.
 9. Бенбасат, Алберт. Евроинтеграция и книгоиздаване: Или за правилата на играта. В: Книгата и „безкнижната” цивилизация: Сборник доклади от Трета национална научна конференция с международно участие, София, Нац. дворец на културата, 1 ноем. 2005. София: За буквите – О писменехь, 2006, с. 505–513.
 10. Бенбасат, Алберт. Посттоталитарни трансформации в българското книгоиздаване до средата на 90-те години. В: България в Европа: Международна научно-практическа конференция, 2–4 юни 2006 г. София: Горекс Прес, 2006, с. 448–457.
 11. Бодаков, Марин. Литературата в печата от 1989 насам. В: Вестникът и обществото. София: Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2006, с. 171-179.
 12. Бонев, Христо. Новата „обективна” журналистика. В: Научен алманах на Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Т. 13, 2006, с. 186-191.
 13. Братанов, Пламен. Генеративни модели на социалната комуникация. В: Икономика и управление: научно списание на Стопанския факултет при Югозападен университет Неофит Рилски – Благоевград = Economics & Management: journal for economics and management science of Faculty of Economics – South-Western University – Blagoevgrad. Т. 2, №4, 2006, с. 65-71.
 14. Братанов, Пламен. Комуникация и развитие. В: Икономика и управление: научно списание на Стопанския факултет при Югозападен университет Неофит Рилски – Благоевград = Economics & Management: journal for economics and management science of Faculty of Economics – South-Western University – Blagoevgrad. Т. 2, №2, 2006, с. 44-49.
 15. Вълканова, Веселина. Е-paper – комуникация и икономика. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 12 [за 2005], 2006, с. 79-91.
 16. Върбанова, Радка. Фамилна комуникация и социализация на лица с афазия. В: Годишник – Бургаски свободен университет. Т. 15, 2006, с. 16-31.
 17. Георгиев, Георги. Деца и медии: Социално-психологически аспекти на медийното насилие. В: Обществено възпитание, 2006, №6, с. 17-20.
 18. Георгиев, Дончо и др. Хърватският кореспондент и доброволец Крунослав Херуц за България и българите. В: Balkanistic Forum = Балканистичен форум, 2006, №1-2-3, с. 358-387.
 19. Георгиев, Тодор. Местна публичност, мрежово общество, евроинтеграция. В: Годишник – Бургаски свободен университет. Т. 15, 2006, с. 47-53.
 20. Георгиева, Аглика. Социално-демографски характеристики на телевизионната аудитория в България – народопсихологични аспекти. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 12 [за 2005], 2006, с. 309-323.
 21. Георгиева, Борислава. Безпреводно четене на немайчин език. В: Съвременно образование и чужд език: Научна конференция, проведена във Велико Търново през ноември 2004 г. В. Търново, 2006, с. 153–159.
 22. Георгиева, Борислава. Граници на езика. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l'Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 12 [за 2005], 2006, с. 355-363.
 23. Георгиева, Борислава. Парижкият Салон на книгата – европейският подиум за представяне на българската книга? В: Книгата и “безкнижната” цивилизация. Трета национална научна конференция с международно участие. София, 1 ноември 2005 г. София: За буквите – О писменехь, 2006, с. 578–582.
 24. Григоров, Иван. Колко медии са нужни на Русия? В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2006, №1 (ян.), с. 32.
 25. Даилова, Анета. Ръководни принципи за изготвяне на мултимедийни презентации при обучението по бизнес комуникация. В: Образование и квалификация: двумесечно научнометодическо списание, 2006, №3-4, с. 21-29.
 26. Дееничина, Мария. Някои аспекти от медийния контрол в България през 60-те години на ХХ век. В: Професионализъм и традиции: 110 години организирано журналистическо движение в България. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006, с. 133–138.
 27. Дееничина, Мария. Пропаганда и тоталитарни медии – знаци на ритуалната комуникация. В: Преломни времена: Юбилеен сборник в чест на 65-годишнината на професор Любомир Огнянов. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006, с. 900–919.
 28. Дерменджиева, Грета и др. Онлайн медии в България. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2006, №1 (ян.), с. 12-20.
 29. Дерменджиева, Грета. Блогът – новата форма на публична комуникация в Интернет. В: Публична комуникация, глобализация и демокрация. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2006, с. 187-195.
 30. Дерменджиева, Грета. Дигиталните медии. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 12 [за 2005], 2006, c. 95-115.
 31. Дерменджиева, Грета; Вълканова, Вероника. Социално-технологичната култура на децата като функция на нагласите на педагозите към ИКТ. В: Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на Европейската интеграция: Сборник. София: Веда Словена – ЖГ, 2006, с. 125-129.
 32. Димов, Венцислав. Комерсиалните записи на фолклорна музика – нов обект в етномузикологията. В: Нови идеи в музикознанието. Ред. E. Вълчинова-Чендова. София: Съюз на българските композитори, 2006, с. 176-194.
 33. Димов, Венцислав. Обратно виждане: Изкуството чете науката. В: Изкуствоведски четения: тематично годишно рецензирано издание за изкуствознание, 2006. София: Институт за изкуствознание – БАН, 2006, с. 24-34.
 34. Димов, Венцислав. Ранни записи на традиционни инструменти в България (научни и комерсиални записи върху грамофонни плочи на традиционни аерофонни инструменти от България през първата половина на ХХ век.). В: Българско музикознание = Bulgarian Musicology, 2006, №3, с. 77-96.
 35. Димов, Венцислав. Фолклорната музика като попмузика (народна музика върху грамофонни плочи през първата половина на ХХ век в България). В: Годишник: Югозападен университет Неофит Рилски. Факултет по изкуства. Катедра Музика: Т. 3: Музиката – традиции и съвременност. Благоевград, 2006, с. 143-148.
 36. Динков, Никола и др. [Регионалните медии в Пазарджик]. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2006, №3 (март), с. 28-29.
 37. Дойчинова, Мария. Медии и тероризъм – аспекти на манипулация и убеждаваща комуникация. В: Военен журнал: двумесечно издание на Министерство на отбраната, 2006, №6, с. 82-95.
 38. Ефремов, Ефрем. Хазартната война в Европа: Залаганията са под държ. контрол [в страните от ЕС]. В: Политика: Седмицата в 40 страници, №135, 17 – 23 ноем. 2006, с. 26.
 39. Ефтимова, Андреана. Аргументът в академичното есе: Да се договорим. В: Език и литература: списание за общодостъпно разглеждане на езика, литературата и народния бит, 2006, №1-2, с. 157-167.
 40. Ефтимова, Андреана. Неспонтанната реч на спортните коментатори. В: Политики на различието, езици на близостта. Науч. ред. В. Стефанов. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006, с. 465-474.
 41. Ефтимова, Андреана. Понятието за демокрация в езиковото съзнание на българина (образователни перспективи). В: Публична комуникация, глобализация и демокрация. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2006, с. 202-212.
 42. Ефтимова, Андреана. Фотографията и стереотипният публичен/частен образ на Балканите в обучението по чужд език. В: Balkanistic Forum = Балканистичен форум, 2006, №1-2-3, с. 244-253.
 43. Златева, Минка. От вестникарските школи – до академичните дипломи: Ролята на професионалните сдружения за развитие на доакадемичното журналистическо образование в България. В: Професионализъм и традиции: 10 години организирано журналистическо движение в България. София: Св. Климент Охридски, 2006, с. 117-132.
 44. Златева, Минка. Разследващият журналист Владимир Сис. В: Владимир Сис и България: Сборник статии от Националната научна конференция, организирана от Института по история – БАН и проведена на 22-23 ноември 2003 в Хасково. София: Стигмати, Бохемия клуб, 2006, с. 77-89.
 45. Златева, Минка. Социалната отговорност на висшето образование по пъблик рилейшънс в условията на прехода към демокрация. В: Публична комуникация, глобализация и демокрация. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2006, с. 79-90.
 46. Иванова, Поля. Основни етапи в развитието на Българската телевизия (1959 – 1989). В: Преломни времена. София. Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006, с. 690–702.
 47. Иванова, Поля. Основни профили в историческото развитие на спортните програми на БНТ. В: Спорт & наука: научно-методическо списание = Sport & Science, 2006, №1, с. 111–117.
 48. Иванова, Поля. Спортните предавания на Нова телевизия през 1995 г. В: Спорт & наука: научно-методическо списание = Sport & Science, 2006, №3, с. 100–105.
 49. Игнатовски, Владимир и др. [Телевизионна] програма и реклама: Съдържа: Владимир Игнатовски. Толкова ли е страшно всичко? Задачите на маркетинга; Александър Донев. Постриалити телевизията преоткрива драмата; Кирил Ивков. Контрапрограмиране; Диана Ламбрева. Рекламният пазар; Георги Петров. Колко телевизии?; Евелина Кирилова. Привличаме стратегически рекламодатели: [Интервю на] Весислав Манов; Вероника Александрова. Не продават аудиторията си; Сапунените опери; Парафразираният Уолтър Липман; Владимир Михайлов. Съживява ли се мъртвец?; Дигитални предимства за рекламодателите; Стойко Петков. Със собствени музикални телевизии. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2006, №2 (февр.), с. 10-20.
 50. Йорданова, Цветелина. Карикатури срещу автоцензурата. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2006, №4 (апр.), с. 4.
 51. Йорданова, Цветелина. Медийното отразяване на терористични атентати – между редакционната независимост и натиска на властта. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 12 [за 2005], 2006, с. 507-523.
 52. Йорданова, Юлия. Житие на етнографа: Принос към опознаването на Димитър Маринов. В: Български фолклор: списание за фолклористични, етноложки и антроположки изследвания, 2006, №1, с. 5-21.
 53. Кирилов, Светлозар. Диалогът между културите в космополитна Европа. В: Демокрация, технология и свобода на изразяване. София: Държавна агенция за информационни технологии и съобщения, 2006, с. 37–44.
 54. Кирилов, Светлозар. Четиридесет години „Хладнокръвно” – Труман Капоти, природата на човека и нишката между журналистиката и литературата. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 12 [за 2005], 2006, с. 255–266.
 55. Колев, Константин. Руски медиен модел. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2006, №8 (авг.), с. 30.
 56. Константинова, Здравка. „Новини. (Колкото за сега)”: За няколко първоначала в българската журналистика. В: Професионализъм и традиции. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006, с. 43-50.
 57. Корсемова, Румяна; Манолакев, Христо. Авторовият предговор към „Герой на нашето време” [от М. Ю. Лермонтов] в аспекта на литературната комуникация. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по славянски филологии = Annuaire de l'Universite de Sofia St. Kliment Ohridski. Faculte de Philologies Slaves. Т. 91, 2006, с. 245-256.
 58. Кръстева, Луливера. Медиен натиск и PR реакции. В: Публична комуникация, глобализация и демокрация: Сборник с доклади от международна конференция София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2006, с. 340-351.
 59. Къдринова, Къдринка. Латинска Америка в българските медии – какво липсва? В: Ново време: списание за социални идеи, политика и култура, 2006, №8-9, с. 107-112.
 60. Мавродиева, Иванка. Бизнескомуникации... и връзки с обществеността. В: Бизнессекретар: научно-методическо списание, Год. 9, 2006, №2, с. 22-24.
 61. Мавродиева, Иванка. Бизнес-конференция. В: Бизнессекретар: научно-методическо списание, Год. 9, 2006, №4, с. 2-4.
 62. Мавродиева, Иванка. Индиректна бизнес комуникация. В: Бизнессекретар: научно-методическо списание, Год. 9, 2006, №3, с. 5-10.
 63. Мавродиева, Иванка. Оперативки и заседания [в управлението на организациите]. В: Бизнессекретар: научно-методическо списание, Год. 9, 2006, №1, с. 12-17.
 64. Марков, Владимир. [Регионалните медии в Казанлък]. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2006, №5 (май), с. 26-27.
 65. Марковска, Ангелина. Психологическата война – средство за манипулация в разпадаща се Югославия. В: Международни отношения: списание за дипломация, политика и икономика, Год. 35, 2006, №2, с. 117-127.
 66. Михайлова, Катя. Функции на телевизията по отношение на децата. В: Начално образование: месечно списание, 2006, №1, с. 11-20.
 67. Модева, Румяна. Корпоративна култура и убеждаваща комуникация в ПР на компаниите. В: Икономика и управление: научно списание на Стопанския факултет при Югозападен университет Неофит Рилски – Благоевград = Economics & Management: journal for economics and management science of Faculty of Economics – South-Western University – Blagoevgrad. Т. 2, №2, 2006, с. 50-55.
 68. Нанкова, Мариела. Невербалната комуникация [в ПР] – съвременно значение в политическото общуване. В: Икономика и управление: научно списание на Стопанския факултет при Югозападен университет Неофит Рилски – Благоевград = Economics & Management: journal for economics and management science of Faculty of Economics – South-Western University – Blagoevgrad. Т. 2, №2, 2006, с. 56-59.
 69. Николов, Антон. Аспекти на речевата комуникация в мобилните технологии и Интернет. В: Годишник – Бургаски свободен университет. Т. 14, 2006, с. 69-78.
 70. Николова, Райна. Рекламата и обществените електронни медии в Европа – сравнителноправен анализ. В: Търговско право: двумесечно списание. Год. 15, 2006, №1, с. 5-20.
 71. Павлидис, Георгиос. Журналистиката в криза: Кипърските медии след референдума през 2004 г. – изучаване на казуси. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l'Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 13 [за 2006], 2007, с. 321-331.
 72. Павлова, Райна; Димитрова, Тодорка. Изследване на приложимостта на съвременни средства за web комуникация в обучението. В: Управление и устойчиво развитие: Общество, човек, природа = Management & Sustainable Development, Год. 8, 2006, №3-4, с. 268-274.
 73. Палашев, Николай. Влияния на комуникационно-информационните синдроми. В: Трудове на Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии = Proceedings of the State Institute of Library Studies and Information Technologies. Т. 5, 2006, с. 85-93.
 74. Палашев, Николай. Психологични аспекти при работа с медиите. В: Психологични изследвания = Psychological Research, 2006, №3, с. 147-154.
 75. Панайотов, Кирил. За повече комуникация [в обучението по английски език]. В: Годишник – Бургаски свободен университет. Т. 15, 2006, с. 149-152.
 76. Панайотов, Филип. Йосиф Хербст и неговата книга. В: Хербст, Йосиф Яков. Вчера, днес и утре: Из спомените и бележките на един публицист. София: ИК Захарий Стоянов, 2006. 159 с.
 77. Паунова, Стилиа Фелиси. Порнографията в Интернет. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 12 [за 2005], 2006, с. 301-307.
 78. Пейчева, Добринка. Парадигмални комуникационни проблеми и девиантно поведение. В: Активност и адаптация на личността в условия на промени: Т. 2. Състав. Иван Григоров. София: Унив. изд. Неофит Рилски, 2006, с. 230-240.
 79. Пейчева, Добринка. Пи-Ар-ът и доверието в условията на социална динамика. В: Социална динамика и връзки с обществеността. Благоевград: Юриспрес, 2006, с. 80-87.
 80. Петев, Тодор. ОРБИКОМ: обединявайки галактиката на университети, бизнеса и науката. В: Публична комуникация, глобализация и демокрация. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2006, с. 23-34.
 81. Петков, Йордан. Презентацията – ефективен метод в модерната бизнес комуникация. В: Годишник – Бургаски свободен университет. Т. 14, 2006, с. 150-154.
 82. Петкова, Дияна. Балканите въобразени. В: Savremeni Balkan u kontekstu culture mira. Preredio Ljubisa Mitrovic, Universitet u Nisu. Nis, 2006, с. 330-341.
 83. Петкова, Дияна; Лехтонен, Яко. Културните идентичности в нов прочит. Аспекти на българо-финландската интеркултурна комуникация. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 12 [за 2005], 2006, с. 217-232.
 84. Пиперков, Иво. Обучение в ценностите на демокрацията чрез интерактивни проекти. В: Публична комуникация, глобализация и демокрация. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2006, с. 138-142.
 85. Пиперков, Иво. Подготовката на учители за адаптирането на чужди образователни продукти. В: Поготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция. София: Веда Словена – ЖГ, 2006, с. 292-294.
 86. Попова, Геновева. Мощта на публиките в променената [комуникационна] среда. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2006, №8 (авг.), с. 27.
 87. Попова, Жана. Диалогови модели – посредник между събития и медийните образи. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 12 [за 2005], 2006, с. 435–453.
 88. Попова, Жана. Локална култура и присъединяването на България към ЕС в регионалните медии. В: Годишник: Югозападен университет Неофит Рилски. Факултет по изкуствата: Т. 4: Доклади от международна конференция “Национални култури и европейска идентичност”, 2006, с. 22-24.
 89. Попова, Снежана. На границите на интересите – събития, каузи, публични личности. В: Преформулиране на публичността: Изследване Прозрачност във взаимоотношенията пиар агенции и медии. София: Български хелзинкски комитет, 2006, с. 41-45.
 90. Попова, Снежана. Новата комуникационна професия – воля за памет. В: Отвъд дисциплинарните (само)ограничения: Сборник в чест на проф. Елена Михайловска. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006, с. 223-233.
 91. Попова, Юлиана. Приложение на техниката „семантичен диференциал” [на Чарлз Озгуд към българската лингвокултурна общност] за измерване на атитюда в светлината на интеркултурната комуникация. В: Известия на Съюза на учените – Русе. Обществени науки. Т. 5, №2, 2006, с. 117-122.
 92. Попова, Юлиана. Ценностни представи на българина, отразени в печатните медии. В: Научни трудове – Русенски университет Ангел Кънчев = Proceedings – University of Rousse Angel Kanchev. Т. 45, №4, 2006, с. 241-245.
 93. Райчева, Лилия. Tелевизионният свят на българското дете. В: Информационен бюлетин на Съвета за електронни медии, 2006, №2 (февруари), с. 29-35.
 94. Райчева, Лилия. Параметри на интерактивността в он-лайн вестниците. В: Вестникът и обществото. Варна: Унив. изд. Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2006, с. 125-145.
 95. Райчева, Лилия. Предговор. В: Гинев, Росен. Модерният паноптикум: Социалното битие на телевизията. Варна: Унив. изд. на Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2006, с. 5-8.
 96. Райчева, Лилия; Фортунати, Леополдина; Халики, Харо-Лойт; О’Съливан, Джон. Параметри на интерактивността в онлайн вестниците (сравняване на практиките в България, Естония, Ирландия и Италия). В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 12 [за 2005], 2006, с. 115-130.
 97. Сидерова, Десислава. Интерактивното обучение и литературната комуникация в началното училище. В: Годишник – Тракийски Университет. Педагогически факултет = Yearbook – Thrakia University. Faculty of Education. Т. 7, 2006, с. 105-111.
 98. Спасов, Орлин. Алтернативна публична сфера? Българските лични уеб страници и блогове. В: Обектив: издание на Български хелзинкски комитет, 2006, №136, с. 28-29.
 99. Спасов, Орлин. За пропастта между обучението по журналистика и медийната практика: Няколко структурни аргумента. В: Публична комуникация, глобализация и демокрация. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2006, с. 105-111.
 100. Спасов, Орлин. Пи-ар и медии: граници на допустими действия, зони на корупция. В: Преформулиране на публичността: Изследване Прозрачност във взаимоотношенията пиар агенции и медии. София: Български хелзинкски комитет, 2006, с. 96-119
 101. Спасов, Орлин. Публичност и връзки с обществеността. В: Преформулиране на публичността: Изследване Прозрачност във взаимоотношенията пиар агенции и медии. София: Български хелзинкски комитет, 2006, с. 14-34.
 102. Стефанов, Ангел и др. Популяризиране на науката. В: Списание на Българската академия на науките = Journal of the Bulgarian Academy of Sciences, 2006, №2, с. 22-35, 40-56.
 103. Стоицова, Толя. Медийната комуникация: Възможности за влияние. В: Психологични изследвания = Psychological Research, 2006, №3, с. 19–25.
 104. Стоицова, Толя; Мизова, Бистра. Интернет – приятел или изкусител: Психология на виртуалната реалност. В: Активност и адаптация на личността в условия на промени: Сборник научни статии от Втора национална конференция по психология, Благоевград, 29-30 окт. 2004: Т. 1. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, ЮЗУ Неофит Рилски. Правно-ист. Факултет, 2006, с. 94-99.
 105. Стойков, Любомир. Фешън журналистиката: Културни и образователни дилеми. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 12 [за 2005], 2006, с. 131-148.
 106. Терзиев, Светослав. Защо информацията е човешко право, а не стока: Журналистиката през призмата на теорията и практиката на информационните агенции. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 12 [за 2005], 2006, с. 489-506.
 107. Тодорова, Биляна. Чатът, без който (не) можем. В: Balkanistic Forum = Балканистичен форум, Год. 15, 2006, №1-2-3, с. 288-292.
 108. Тодорова, Мария. Аудиовизуалната политика на Европейския съюз. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Философски факултет = Annuaire de l'Universite de Sofia St. Kliment Ohridski. Faculte de philosophie. Т. 1, 2006, с. 131-150.
 109. Точев, Лъчезар. Новинарският хоризонт на програма „Хоризонт”, БНР: Отразяването на обществено значими събития в новинарските емисии. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 12 [за 2005], 2006, с. 267-282.
 110. Филева, Петранка. Икономическа и бизнес журналистика – опит за типологизиране и функционално детерминиране. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 12 [за 2005], 2006, с. 45-78.
 111. Филева, Петранка. Книготърговията в Германия – тенденции, които ни интересуват. В: Книгата и „безкнижната” цивилизация: Сборник с доклади от Трета национална научна конференция с международно участие, София, Нац. дворец на културата, 1 ноем. 2005. София: За буквите – О писменехь, 2006, с. 524-535.
 112. Филева, Петранка. Публична комуникация за „справедлива” глобализация. В: Публична комуникация, глобализация и демокрация. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2006, с. 35-51.
 113. Халаф, Мохамед. Радиогласът на иракските жени. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2006, №2 (февр.), с. 25.
 114. Харизанова, Елена и др. [Регионалните медии в Благоевград]. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2006, №1 (ян.), с. 22-23.
 115. Христозова, Галя. Членството на България в Европейския съюз в телевизионните новини и в дневния ред на обществото. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l'Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 12 [за 2005], 2006, с. 391-406.
 116. Цветанска, Силвия. Педагогическото общуване в термините на социалната комуникация. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по педагогика = Annuaire de l'Universite de Sofia St. Kliment Ohridski. Fakulte de pedagogie. Т. 98: Педагогика, 2006, с. 103-120.
 117. Цветкова, Милена. „Лесни за четене" издания: Четене с възражения. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 12 [2005]. София, 2006, с. 149-184. DOI:10.5281/zenodo.3660082
 118. Цветкова, Милена. Как компютърът реабилитира културата на четенето. В: Литернет = LiterNet: списание за литература, изкуства, хуманитарни и социални изследвания, 06.04.2006, №4 (77). Available from: http://liternet.bg/publish3/mtzvetkova/kak.htm
 119. Цветкова, Милена. Книгата в проекта на “асиметричната цивилизация”. В: Книгата и „безкнижната” цивилизация: Сборник доклади от Трета национална научна конференция с международно участие, София, Нац. дворец на културата, 1 ноем. 2005. София: За буквите – О писменехь, 2006, с. 26-39.
 120. Цветкова, Милена. Комфортната книга и щастливият читател – занемарените обстоятелства. В: Книгата и “безкнижната” цивилизация: Сборник доклади от Трета национална научна конференция с международно участие и кръгла маса “Евроинтеграцията в пространството на книгата”, София, Нац. дворец на културата, 1 ноем. 2005. София: За буквите – О писменехь, 2006, с. 546-559.
 121. Цветкова, Милена. Тревожни разпади в системата на книгата. В: Литернет = LiterNet: списание за литература, изкуства, хуманитарни и социални изследвания, 01.01.2006, №1 (74). Available from: http://liternet.bg/publish3/mtzvetkova/trevozhni.htm
 122. Kirilov, Svetlozar. Does Civilization Matter for Transformation of East European Societies. In: Социологически проблеми = Sociological Problems, 2006, Год. 38, Special Issue, pp. 89–99.
 123. Manliherova, Manuela; Petrova, Teodora. Journalism, Its Education, Training and Development in Bulgaria. In: Tri-Medial Working in European Local Journalism. Ed. by Hans Paukens, Sandra Uebbing. Munchen, DeuscheHorfunk Akademie GmbH, Verlag Reinhard Fisher, 2006, pp. 143-153.
 124. Peicheva, Dobrinka. Beginnings of a mediatization of modern society. In: The Romanian Review of Journalism and Communication, Vol. 1, 2006, No 2-3, pp. 135-140. Available from: http://www.jurnalism-comunicare.eu/rrjc/arhiva_pdf/2006/2_3_2006.pdf
 125. Petkova, Diana. Cultural Identity in People’s Attitudes and Perceptions. In: FEEM Papers. Milan, Italy, April 2006, pp. 126-137.
 126. Petkova, Diana. National Images and Intercultural Dialogue in South Eastern Europe. In: Journal of Organizational Transformation and Social Change (JOTSC) Intellect, 2006, Vol. 3, No 2, pp. 135-155.
 127. Petkova, Diana. Postmodernism, Territoriality and Identity. In: Globalization in the World and the Problems of the Baltic countries. Riga: Riga Stradins University, 2006, pp. 28-33.
 128. Petkova, Diana. Postmodernism, Territoriality and Identity. In: Zinatniskie raksti. Riga: Rigas Stradins universitat, 2006, pp. 28-33.
 129. Petkova, Diana. The Concept of National Identity Revisited. In: Aspects of Intercultural Dialogue. Theory. Research. Applications. Ed. by Nancy Aalto and Ewald Reuter, Koln: SAXA Verlag, 2006, pp. 255-270.
 130. Raycheva, Lilia. Bulgaria: Television versus Children. In: In the Service of Young People: Studies and Reflections on Media in the Digital Age. Ed. by Ulla Carlsson, Cecilia von Feilitzen. Nordicom, Gőteborg University: The International Clearinghouse on Children, Youth and Media, 2006, pp. 129-136.
 131. Raycheva, Lilia. Fifteen Years of Televised Political Advertising in Bulgaria. In: The Sage Handbook of Political Advertising. Ed. by Lynda Lee Kaid, Christina Holtz-Bacha. Thousand Oaks (Ca), USA: Sage Publications, 2006, pp. 359-375.
 132. Raycheva, Lilia. Television in Bulgaria on the Net. In: The Impact of Internet on the Mass Media in Europe. Ed. by Nikos Leandros. UK and USA: Abramis, Bury St. Edmunds, Suffolk, 2006, pp. 503-513.
 133. Tzvetkova, Milena. The book in the project of “asymmetrical civilization”. In: Литернет = LiterNet: списание за литература, изкуства, хуманитарни и социални изследвания, 10.07.2006, №7 (80). Available from: http://liternet.bg/publish3/mtzvetkova/asimetrichna_en.htm
 134. Tzvetkova, Milena. The way computers rehabilitate the culture of reading. In: Литернет = LiterNet: списание за литература, изкуства, хуманитарни и социални изследвания, 12.04.2006, №4 (77). Available from: http://liternet.bg/publish3/mtzvetkova/kak_en.htm
 135. Zlateva, Minka. Europa in der bulgarischen Presse: Zwischen Eurooptimismus und Euroskeptizismus. In: Sofioter Perspektiven auf Deutschland und Europa. Studien zu Wirtschaft, Politik, Geschichte, Medien und Kultur. Hrsg. Jürgen Plöhn. Berlin: Reihe Politikwissenschaften, LIT Verlag, 2006, S. 209-225.
 136. Zlateva, Minka. Media Social Responsibility and Gender in the Bulgarian Press (1989-2005). In: Paper for Beijing International Forum. UNESCO – CUC Chair Media and Gender at the Beijing Communication University: Forum Documents. Beijing, January 12-14, 2006, pp. 1-3.