2007

Сборници

 1. Австрия – България: Традиции с бъдеще. Състав., науч. ред. Петранка Филева, Минка Златева. – В. Търново: ПИК, Австрийско посолство – София, 2007. – 260 с. ISBN 978-954-736-151-5
 2. Библиотеки, четене, комуникации: Пета национална научна конференция, Велико Търново, 22-23 ноември 2006 г. Състав. Лъчезар Георгиев, Елена Георгиева, Георги Игнатов, Калина Иванова. – В. Търново: Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2007. – 283 с. ISBN 978-954-524-610-4
 3. Бизнес среда на книгата: Сборник с доклади от научния семинар по книгоиздаване, проведен на 23 ноември 2004 г. във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет Св. Климент Охридски. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007. – 200 с. ISBN 978-954-07-2487-4
 4. Българската телевизия 1959-1990: Христоматия по история на телевизията в България. Състав. Поля Иванова. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007. – 340 с. ISBN 978-954-07-2498-0
 5. Диалог и толерантност в политиката. Състав. Максим Мизов. – София: Център за ист. и политологически изследвания, Фондация Солидарно общество, Фондация Алфред Мозер, 2007. – 415 с. ISBN 978-954-90816-8-8
 6. Държавата на духа: Четвърта национална научна конференция с международно участие, 1 ноември 2006 г., София. – София: За буквите – О писменехь, 2007. – 628 с. ISBN 978-954-8887-29-8
 7. Журналисти по теория, журналисти на практика: Дневник на Първия медиен панаир, 11–15 декември 2006 г. Състав. Мария Нейкова, Петранка Филева, Мария Попова. – София: ГорексПрес, Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2007. – 216 с. ISBN 978-954-616-177-2; ISSN 1313-9266
 8. Интеркултурна комуникация: Научна конференция на млади учени във ФКНФ, ноември 2004. Състав. Весела Кацарова. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007. – 160 с. ISBN 978-954-07-2481-2
 9. Информационни войни: Дебати на Червената къща от серията Infowarroom: [По аудио-записи]. Предг. Десислава Гаврилова. – София: Ciela, 2007. – 222 с. ISBN 978-954-28-0140-5
 10. Кабинетно проучване на маркетинговия инструментариум и медия микс в отраслите: Лозарство и винарство, газоснабдяване, доставка на интернет услуги: Сборник работни методики. Авт. Петя Иванова, Таня Стоянова, Стефка Иванова. Науч. ред. А. Нанева. Русенски унив. А. Кънчев. – Русе: [Изд. авт.], 2007. – 156 с. (без ISBN)
 11. Как и защо спря радио „Нова Европа”. – София: Български хелзинкски комитет, 2007. – 167 с. ISBN 978-954-9738-25-4
 12. Ключови дейности и компетентности в комуникационния мениджмънт. Авт. Маргарита Харизанова, Стоянка Стоянова, Надя Миронова, Стефка Лиловска, Венцислав Савов, Татяна Щетинска. – София: Авангард Прима, 2007. – 153 с. ISBN 978-954-323-291-8
 13. Комуникация и етика в публичната администрация. Авт. Тодор Петев, Даниела Сотирова, Пламен Панайотов. – София: ИПАЕИ, 2007. – 120 с. (без ISBN)
 14. Комуникация, спорт и култура: Сборник с доклади от международна конференция, София, [2004]. Състав. Минка Златева, Дияна Петкова. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2007. – 360 с. ISBN 978-954-8194-73-0
 15. Медийната „ваксинация” – за и против обществения интерес: Кръгла маса, София, февруари 2006 г. – София: Унив. изд. Стопанство, 2007. ISBN-10: 954-494-767-1; ISBN-13: 978-954-494-767-5
 16. Модерността на 20-те години на XX век или Апокалиптичната смяна на световете: Национална конференция [Шумен, април 2005]; Необятните хоризонти на комуникацията с времето и вечността: Национална конференция, Шумен, април 2006: Сборник материали. Състав. Радина Димитрова. – Шумен: Химера, Регион. инспекторат по образованието, 2007. – 203 с. ISBN 978-954-9775-29-7
 17. Образът на България в процеса на присъединяването ни към ЕС: Сборник. VІ Лятна школа по Пъблик рилейшънс, София, 16 – 23 юли 2004 г., Нов български университет, Департамент Масови комуникации. Ред. Владимир Михайлов, Толя Стоицова, Михаил Мелтев. – София: Нов бълг. унив., 2007. – ISBN 954-535-287-6. Available from: https://masscomm.nbu.bg/bg/lqtna-pr-shkola/sbornik-s-dokladi-ot-lqtna-shkola-po-vryzki-s-obshtestvenostta-2004-cd
 18. Социологически хоризонти. Състав. Добринка Пейчева. – Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, 2007. – 240 с. ISBN 978-954-680-509-6
 19. Спорт и комуникации: Сборник. VІIІ Лятна школа по Пъблик рилейшънс, София, 6 – 8 юли 2006 г., Нов български университет, Департамент Масови комуникации. Ред. Владимир Михайлов, Толя Стоицова, Михаил Мелтев. – София: Нов бълг. унив., 2007. – ISBN 954-535-287-6. Available from: https://masscomm.nbu.bg/bg/lqtna-pr-shkola/sbornik-s-dokladi-ot-lqtna-shkola-po-vryzki-s-obshtestvenostta-2006-cd

Монографии

 1. Ангелов, Ангел. Жанровият модел като компонент от качествената характеристика на вестника: На базата на вестник Монитор. – София: Авангард Прима, 2007. – 182 с. ISBN 978-954-323-217-8
 2. Ангелова, Вяра. Световното радио – модели на развитие. – София: [Камея Дизайн], 2007. – 200 с. ISBN 978-954-629-006-9
 3. Байков, Байко. Брендингът – предизвикателство към съвременната политическа теория. – В. Търново: Абагар, 2007. – 246 с. ISBN 978-954-427-757-4
 4. Бонджолова, Валентина. (Не)съществуващи думи: оказионалното словотворчество. – В. Търново: Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2007. – 216 с. ISBN 978-954-524-597-8
 5. Бондиков, Венцислав. Манипулации в комуникацията. – София: Ciela, 2007. – 184 с. ISBN 978-954-28-0117-7
 6. Борисова, Евдокия. Жанрове в медиите. Науч. ред. М. Костадинова. – Шумен: Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2007. – 339 с. ISBN 978-954-577-429-4
 7. Братанов, Пламен. Комуникация и управление: Медиите като институция. – София: Симолини-94, 2007. – 232 с. ISBN 978-954-9493-09-2
 8. Вачков, Лъчезар. Радио в Европа: профили. – София: Maker Arts, 2007. – 200 с. ISBN 978-954-92027-1-7
 9. Вълканова, Веселина. Графичен дизайн: Нови оформителски концепции на всекидневника. 2. изд. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007. – 176 с. ISBN 978-954-07-2493-5
 10. Иванов, Милен. Подвеждащата реклама. – София: Ciela, 2007. – 160 с. ISBN 978-954-28-0157-3
 11. Карагьозова, Снежина. Езикови характеристики на рекламния дискурс. – Габрово: Екс-прес, 2007. – 136 с. ISBN 978-954-8606-36-3
 12. Катранджиев, Христо. Типология на телевизионните зрители: Методология и емпирични резултати. – София: Унив. изд. Стопанство, 2007. – 215 с. ISBN 978-954-494-822-1
 13. Кафтанджиев, Христо. Герои и красавици в рекламата: Героичните маркетингови наративи. – София: Ciela, 2007. – 244 с. ISBN 978-954-28-0158-0
 14. Кафтанджиев, Христо. Образ женщины в рекламе. – Москва: РИП-Холдинг, 2007. – 232 с. ISBN 978-5-903190-20-1
 15. Кулевски, Цветан. Реторика на публичното послание: Теоретични основи на комуникациите. 2. изд. – София: Изток-Запад, 2007. – 160 с. ISBN 978-954-321-335-1
 16. Любенова, Веселина. PR – професия за жени. Науч. ред., предг. Здравко Райков. – Варна: ИК Компас, 2007. – 192 с. ISBN 978-954-701-207-3
 17. Мавродиева, Иванка. Как да презентираме успешно. – София: Кота7, 2007. – 256 с. ISBN 978-954-305-226-4
 18. Манев, Иван; Кипрова, Лилия; Тупарска, Мария. Мобилни комуникации. – Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, 2007. – 59 с. ISBN 978-954-680-516-4
 19. Манлихерова, Мануела. Медии и елит: Взаимни влияния в периода 1995-2000. – София: Авангард Прима, 2007. – 112 с. ISBN 978-954-323-353-3
 20. Манолов, Георги. Политически маркетинг. – Пловдив: Унив. изд. Паисий Хилендарски, 2007. – 500 с. ISBN 978-954-423-381-5
 21. Мелтев, Михаил. Телевизията: Културна индустрия. – София: Титра, 2007. – 160 с. ISBN 978-954-90486-9-8
 22. Мирчева, Камелия; Димитров, Павел. Комуникативни умения и ефективно общуване: Програма за социално-психологически тренинг. – Ст. Загора: Арт клуб Херос, 2007. – 44 с. (без ISBN)
 23. Модева, Румяна. Убеждаваща комуникация в PR: Въведение в теорията, същност на убеждаващото въздействие. – София: Александрова дизайн, 2007. – 216 с. ISBN 978-954-9366-38-9
 24. Огнянова, Нели. Медийно регулиране: Принципи и съдебна практика. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007. – 340 с. ISBN 978-954-07-2486-7
 25. Палашев, Николай. Да създаваш реалности: Организация, управление, моделиране на корпоративни комуникации. – София: За буквите – О писменехь, 2007. – 332 с. ISBN 978-954-8887-31-1
 26. Рот, Юлиана; Рот, Клаус. Студии по интеркултурна комуникация: Теория, практика. – София: Акад. изд. проф. Марин Дринов, 2007. – 281 с. ISBN 978-954-322-174-5
 27. Станев, Велин. Американското форматно радио: Аспекти на развоя и програмирането. Предг. Огнян Сапарев. – Пловдив: Унив. изд. Паисий Хилендарски, 2007. – 295 с. ISBN 978-954-423-400-3
 28. Стойков, Любомир. Управление на връзките с обществеността. Науч. и стил. ред. Милена Цветкова. – София: Авангард Прима, 2007. – 356 с. ISBN 978-954-323-256-7
 29. Стойков, Любомир; Пачева, Валерия. Връзки с обществеността и бизнескомуникация. 2. изд. – София: От игла до конец, 2007. – xviii, 466 с. ISBN 978-954-9799-14-9
 30. Тачева, Виолета. Бизнес комуникация в здравеопазването [CD-ROM]. 2. доп. и прераб. изд. – Варна: Мед. унив., 2007. – (10,9 MB) 231 с. ISBN 978-954-9685-37-4
 31. Тенчева, Деница. Бизнес комуникации. – София: Нови знания, 2007. – 88 с. ISBN 978-954-9315-82-0
 32. Тодоров, Тодор К. Автоматизация на библиотечните процеси: Настояще и бъдеще на библиотеките. – София: За буквите – О писменехъ, 2007. – 248 с. ISBN 978-954-8887-28-1
 33. Томс, Жюстин; Белогушева, Горица. Онлайн маркетинг: Мисия още по-възможна. – София: Ciela, 2007. – 166 с. ISBN 978-954-28-0159-7
 34. Тотев, Христо. Методологически въпроси и анализ на пазара с печатни медии в България. – Габрово: Габрово Принт, 2007. – 22 с. ISBN 978-954-436-008-5
 35. Филева, Петранка. Икономика за журналисти: Теория и практика в икономическата журналистика. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007. – 284 с. ISBN 978-954-07-2635-9
 36. Цанкова, Светла. Въведение в медиазнанието. – София: Унив. изд. Стопанство, 2007. – 255 с. ISBN 978-954-494-793-4
 37. Цекова, Екатерина. Музейна комуникация и музейно образование. – София: Сдружение Кръг Будител, 2007. – 172 с. ISBN 978-954-92141-1-6
 38. Янева, Мариана. Ефективност на пъблик рилейшънс в туризма. УНСС. Междуунив. център по мениджмънт на качеството. – София: Авангард Прима, 2007. – 70 с. ISBN 978-954-323-319-9
 39. Янева, Мариана. Организация на промоцирането в туризма. УНСС. Междуунив. център по мениджмънт на качеството. – София: Авангард Прима, 2007. – 76 с. ISBN 978-954-323-318-2

Студии и статии

 1. Абаджимаринова, Румяна. Революция и еволюция в маркетинга и маркетинговите комуникации в книгоиздателския бизнес. В: Бизнес среда на книгата: Сборник с доклади от научния семинар по книгоиздаване, проведен на 23 ноември 2004 г. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007, с. 116-130.
 2. Абазов, Тодор. Доказала се културна институция (Десет години издателство „Захарий Стоянов”). В: Везни: месечно издание за литература, изкуство, критика и философия, Год. 17, 2007, №10, с. 16-17.
 3. Абазов, Тодор. От позитивизъм към концептуалност: [Рец. за: Българската журналистика 160 години: Минало – настояще – перспективи: Научни студии, статии, съобщения. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006]. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 14, 2007, с. 231-235.
 4. Ал-Фалидж, Исам Абдул Лафит. Студентската преса в Кувейт. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 13 [за 2006], 2007, с. 423-439.
 5. Ангелова, Вяра. „Допотопното” радио в Африка – модерното радио днес. София: Нов бълг. унив., 2007. Available from: http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departments/mass%20communications/research/Viara%20Angelova.pdf
 6. Ангелова, Вяра. Култура на самопредставянето в българските медии. В: Европа като културно пространство. Благоевград, 2007, с. 142-144.
 7. Ангелова, Вяра. Медийни репортери с/срещу медийни теоретици. В: Журналисти по теория, журналисти на практика: Дневник на Медийния панаир, 11-15 декември 2006 г. София: Горекс Прес, 2007, с. 142-144.
 8. Ангелова, Вяра; Лякова, Марина. Темата за хомосексуалността в българските интернет медии. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 14, 2007, с. 159-181.
 9. Ангелова, Лучия. Аспекти на художествената и масовата комуникация в предучилищна възраст. В: Предучилищно възпитание: месечно научно-методическо списание, 2007, №3, с. 39-41.
 10. Бенбасат, Алберт. Книги за книгоиздателския бизнес. В: Принт-пак магазин: списание за медии, печат, опаковки и материали = Print-Pack Magazine, 2007, №3.
 11. Бенбасат, Алберт. Най сетне книга за българския преводачески елит. В: Принт-пак магазин: списание за медии, печат, опаковки и материали = Print-Pack Magazine, 2007, №4.
 12. Бенбасат, Алберт. Опитомяването на думите в образи. В: Принт-пак магазин: списание за медии, печат, опаковки и материали = Print-Pack Magazine, 2007, №5.
 13. Бенбасат, Алберт. Панаирът не е книжарница: Втора серия. В: Принт-пак магазин: списание за медии, печат, опаковки и материали = Print-Pack Magazine, 2007, №1.
 14. Бенбасат, Алберт. Паралелното книгоиздаване: Книгата и вестникът. В: Библиотеки, четене, комуникации: Научна конференция, ВТУ Св. св. Кирил и Методий, РНБ П. Р. Славейков, ноември 2006 г. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2007, с. 83-91.
 15. Бенбасат, Алберт. Университетската книга на българския пазар. В: Бизнес среда на книгата: Сборник с доклади от научния семинар по книгоиздаване, проведен на 23 ноември 2004 г. във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007, с. 31–39.
 16. Бенбасат, Алберт. Ще се окаже ли прав Бредбъри? Комиксът – мост между цивилизацията на словото и образа. В: Принт-пак магазин: списание за медии, печат, опаковки и материали = Print-Pack Magazine, 2007, №6.
 17. Бодаков, Марин. Начала на журналистическия цинизъм. В: Журналисти по теория, журналисти на практика: Дневник на Медийния панаир, 11-15 декември 2006 г. София: Горекс Прес, 2007, с. 138-140.
 18. Бодаков, Марин. Словесен град: Утопични размишления върху пътя на книгата между издателството и вестника. В: Бизнес среда на книгата: Сборник с доклади от научния семинар по книгоиздаване, проведен на 23 ноември 2004 г. във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007, с. 165-170.
 19. Бозвелиева, Нина. Манипулативни езикови стратегии в [българската] преса. В: Годишник – Бургаски свободен университет: Т. 16, 2007, с. 404-411.
 20. Бояджиева, Стоянка. „Прости форми” и вестникарски дискурс. В: Български фолклор: списание за фолклористични, етноложки и антроположки изследвания, Год. 33, 2007, №2, с. 5-25.
 21. Братанов, Пламен. Взаимодействие на елементите на социалната комуникация. В: Икономика и управление: научно списание на Стопанския факултет при Югозападен университет Неофит Рилски – Благоевград = Economics & Management: journal for economics and management science of Faculty of Economics – South-Western University – Blagoevgrad. Т. 3, №2, 2007, с. 49-53.
 22. Братанов, Пламен. Критерии и изисквания при проследяването на комуникационното въздействие в социалната среда. В: Икономика и управление: научно списание на Стопанския факултет при Югозападен университет Неофит Рилски – Благоевград = Economics & Management: journal for economics and management science of Faculty of Economics – South-Western University – Blagoevgrad. Т. 3, 2007, №1, с. 61-69.
 23. Братанов, Пламен. Социологическите методи за изследвания на комуникациите [в обществото] – проблеми и дилеми. В: Икономика и управление: научно списание на Стопанския факултет при Югозападен университет Неофит Рилски – Благоевград = Economics & Management: journal for economics and management science of Faculty of Economics – South-Western University – Blagoevgrad. Т. 3, №3, 2007, с. 49-57.
 24. Вълканова, Веселина. 400 години вестник: Комуникационни тенденции в представянето и дизайна на световната преса. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 13 [за 2006], 2007, с. 19-33.
 25. Вълканова, Веселина. Вестникът онлайн. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 14, 2007, с. 5-25.
 26. Георгиева, Борислава. Форматиране на книжарница. В: Бизнес среда на книгата: Сборник с доклади от научния семинар по книгоиздаване, проведен на 23 ноември 2004 г. във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет Св. Климент Охридски. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007, с. 154-162.
 27. Гюрова, Зорница. Образ и послание – богословска и журналистическа интерпретация. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 13 [за 2006], 2007, с. 403-422.
 28. Дерменджиева, Грета. Мрежите за общуване в Интернет. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 14, 2007, с. 27-51.
 29. Дерменджиева, Грета. Нещо като онлайн общности, нещо като психология на виртуалната комуникация, нещо като нищо на света;-). В: Литературата. Софийски университет Св. Климент Охридски, Факултет по славянски филологии, 2007, №2, с. 17-27.
 30. Дерменджиева, Грета. Ние-медията или журналистика на гражданите. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 13 [за 2006], 2007, с. 35-46.
 31. Димитрова, Антоанета. Табу, толерантност и интеркултурна комуникация в романа „Хамбург – Варна, а обратно?” на Инга Дьор. В: Годишник на Шуменския университет Епископ Константин Преславски. Факултет по хуманитарни науки = Annual of Konstantin Preslavsky University, Shumen. Faculty of the Humanities. Т. 20-A, 2007, с. 226-249.
 32. Димов, Венцислав. Балканските кръчми и кафенета и раждането на локалната записана музика. В: Кафене Европа. Ред. Рая Заимова. София: Дамян Яков, 2007, с. 45-59.
 33. Димов, Венцислав. Ваятел на добруджанския танц, ревнител на родовата памет. В: Родознание = Genealogia, 2007, №4, с. 32-37.
 34. Димов, Венцислав. За някои ранни звучащи свидетелства на музикалната хибридизация. В: Между фолклора и историята: Годишни четения по хуманитаристика – Бургас 2006: Т. 6. Бургас: Делфин прес, 2007, с. 47-60.
 35. Димов, Венцислав. Музикални образи на Запада в ранната записана музика от България. В: Изкуствоведски четения: тематично годишно рецензирано издание за изкуствознание, 2007. София: Институт за изкуствознание на БАН, 2007, с. 30-38.
 36. Димов, Венцислав. Цигани/роми в българската музикална индустрия. В: Интеграция на ромите в българското общество. София: Институт по социология на БАН, 2007, с. 183-201.
 37. Димова, Кристина. Функции на предаванията с етническа тематика в програмата на „Канал 1” на Българската национална телевизия. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l'Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 13 [за 2006], 2007, с. 441-463.
 38. Добрева, Доротея. „Испанските малджии”: Към историята на „нигерийската измама” по материали от българската преса в началото на XX в. В: Български фолклор: списание за фолклористични, етноложки и антроположки изследвания, Год. 33, 2007, №2, с. 56-60.
 39. Добрева, Елка. Етнически малцинства в България: Критически лингвосемиотичен анализ по материали от български печатни медии. В: Годишник на Шуменския университет Епископ Константин Преславски. Факултет по хуманитарни науки = Annual of Konstantin Preslavsky University, Shumen. Faculty of the Humanities. Т. 20A, 2007, с. 80-142.
 40. Ефремов, Ефрем. Хазартната война в Европа: Залаганията са под държавен контрол, частни оператори не се допускат в ЕС: Няма външни причини за либерализация на законодателството ни. В: България 21 век [Чикаго], 01.02.2007. Available from: http://www.bulgaria21.net/issue/t22712.htm
 41. Ефтимова, Андреана. Анатомия на аргументативните грешки. В: Български език и литература: научно-методическо списание, 2007, №2, с. 3-21. Също в: Литернет = LiterNet: списание за литература, изкуства, хуманитарни и социални изследвания, 15.06.2007, №6 (91). Available from: http://liternet.bg/publish9/aeftimova/anatomiia.htm
 42. Ефтимова, Андреана. Видове информация за говорещия в дискурса. В: Езиков свят = Orbis Linguarum, 2007, №4, с. 13-24.
 43. Ефтимова, Андреана. Езикът на спортните коментари: Език на войната или език на поезията. В: Комуникация, спорт и култура: Сборник с доклади от международна конференция, София, [2004]. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, СУ Св. Климент Охридски, 2007, с. 276-284.
 44. Ефтимова, Андреана. Към общ модел на комуникативната компетентност в езиковото обучение. В: Литернет = LiterNet: списание за литература, изкуства, хуманитарни и социални изследвания, 26.01.2007, №1 (86). Available from: http://www.liternet.bg/publish9/aeftimova/kompetentnost.htm
 45. Ефтимова, Андреана; Хаджиева, Елена. Психолингвистический анализ лексической интерференции между болгарским и русским языками. В: Язык, сознание, личность: Коммуникация на русском языке в межкультурной среде: Т. 4. София: Heron Press Ltd., 2007, с. 616-621.
 46. Златанов, Бисер. Нови хоризонти за медийна експанзия: Направление спорт. В: Комуникация, спорт и култура: Сборник с доклади от международна конференция, София, [2004]. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2007, с. 216-224.
 47. Златева, Минка. Българо-австрийски връзки в областта на академичното образование по публична комуникация. В: Австрия – България: Традиции с бъдеще. Велико Търново: ПИК, 2007, с. 177- 210.
 48. Златева, Минка. Дженюариъс Макгахан – основоположник на разследващата журналистика: Репортажи от България през 1876 г. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 13 [за 2006], 2007, с. 125- 143.
 49. Златева, Минка. Медийната педагогика: Състояние и перспективи. В: Журналисти по теория, журналисти на практика: Дневник на Медийния панаир 11-15 декември 2006 г. София: ГорексПрес, 2007, с. 161- 166.
 50. Златева, Минка. Олимпийските игри в Атина през 2004 г. и отразяването им в българската преса. В: Спорт и етика: Форми за олимпийско възпитание и образование. София: Български олимпийски комитет, Българска олимпийска академия, Национална спортна академия Васил Левски, 2007, с. 45- 52.
 51. Златева, Минка. Репортерът философ (In memoriam – Ришард Капушчински). В: Света гора: алманах за литература, наука и изкуство. Велико Търново: Сдружение на литературни дейци Света гора, 2007, с. 203-204.
 52. Златева, Минка. Спортът и културата в публичната дипломация. В: Комуникация, спорт и култура: Сборник с доклади от международна конференция, София, [2004]. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2007, с. 41- 48.
 53. Иванов, Тилчо. Ефективна комуникация и инструменти за разрешаване на кризи и конфликти на сигурността. В: Конфликтология и съвременост: Конфликтология и постмодерна ситуация: Подходи, сигурност, образование. Т. 1, 2007, с. 150-160.
 54. Иванова, Поля. Начални излъчвания на БТ и bTV: Сравнителен исторически анализ. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 13 [за 2006], 2007, с. 229–242.
 55. Инджов, Иво. Политическото посредничество в епохата на „Биг Брадър”. В: Политически изследвания: тримесечно списание, 2007, №2, с. 83-94.
 56. Йорданова, Юлия. Съпрузи и любовници в българската литература: Пенчо Славейков и Мара Белчева. В: Книгите днес, 2007, №2, с. 53-55.
 57. Йорданова, Юлия. Съпрузи и любовници в българската литература: Чавдар Мутафов и Фани Попова-Мутафова. В: Книгите днес, 2007, №1, с. 50-51.
 58. Кафтанджиев, Христо. Рекламните агенции на САЩ. В: Репиев, Александър. Мъдрият рекламодател. Прев. от рус. Моника Костова. София: Ciela, 2007. 330 с.
 59. Кирилов, Светлозар. Избори и медии. В: Медии и избори в новата цифрова среда. София: Държавна агенция за информационни технологии и съобщения, 2007, с. 7–14.
 60. Кирилов, Светлозар. Наследството на валса, кючека и казачока. В: Австрия – България: Традиции с бъдеще. В. Търново: ПИК, 2007, с. 167–175.
 61. Кирилов, Светлозар. Разследваща журналистика и насилствена проституция. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 13 [за 2006], 2007, с. 243–256.
 62. Колева, Ваня. Творчеството на Димитър Подвързачов – необикновен учебник по журналистика. В: Простори Варна: списание за изкуство и литература, 2007, №5, с. 58-64.
 63. Колева, Милена. Проблемът за правата на малцинствата в процеса на европейската интеграция: Съвременни измерения на културната комуникация. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Исторически факултет. Специалност Етнология = Annuaire de l'Universite of Sofia St.Kliment Ohridski. Faculte d'Histoire. Studia ethnologica. Т. 1, 2007, с. 145-188.
 64. Константинова, Здравка. Вестник „Утро” (1911-1944) и Летните олимпийски игри от 1936 г. В: Комуникация, спорт, култура. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2007, с. 117-130.
 65. Константинова, Здравка. Вестникът университет: История / чуждестранна практика. В: Журналисти по теория, журналисти на практика: Дневник на Медийния панаир, 11-15 декември 2006 г. София: Горекс Прес, 2007, с. 110-112.
 66. Константинова, Здравка. Връзки в областта на печатните медии между България и Австрия (до 1944 г.). В: Австрия – България: Традиции с бъдеще. Велико Търново: ПИК, 2007, с. 129-156. Също в: Връзки в областта на печатните медии между България и Австрия (до 1944 година). В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 10 [за 2003], 2004, с. 309-324.
 67. Константинова, Любомира. Пътят на изкуството към медиите: Пътят на медиите към изкуството. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 13 [за 2006], 2007, с. 465-476.
 68. Кръстев, Евгени. Възможности за интегрален подход в обучението по изобразително изкуство и география при използване на средства за визуална комуникация. В: География' 21: научно-методическо списание = Geography' 21: scientific-methodological description. Т. 2, №3, 2007, с. 35-40.
 69. Кръстева, Луливера. Медийната ценностна пирамида. В: Журналисти по теория, журналисти на практика: Дневник на Медийния панаир, 11-15 декември 2006 г. София: Горекс Прес, 2007, с. 125-134.
 70. Кръстева, Луливера. Спортът: Националният обединител и разединител. В: Комуникация, спорт и култура: Сборник с доклади от международна конференция, София, [2004]. София, 2007, с. 151-159.
 71. Кръстева, Луливера. Феърплеят: медии-спорт; Обединител или разединител на нацията: Деонтологични аспекти и журналистически нагласи. В: Спорт и етика: Форми за олимпийско възпитание и образование: Сборник с доклади от ХХIV сесия на Българската олимпийска академия, [2006]. София: НСА прес, 2007, с. 53-64.
 72. Кулевски, Цветан. Журналистическият език – норма и контраст. В: Медийната „ваксинация” – за и против обществения интерес: Кръгла маса, София, февруари 2006 г. София: Унив. изд. Стопанство, 2007, с. 38-43.
 73. Мавродиева, Иванка. Как да формираме презентационни умения. В: Бизнессекретар: научно-методическо списание, 2007, №4, с. 22-25.
 74. Малинова, Лучия. Проблемни области при изучаването на художествената и масовата комуникация [в предучилищна и начална училищна възраст]. В: Начално образование: месечно списание, 2007, №3, с. 3-9.
 75. Манлихерова, Мануела. Новите тенденции в радиопейзажа. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 13 [за 2006], 2007, с. 221-229.
 76. Манлихерова, Мануела. През погледа на журналистите, произвеждащи медийни образи. В: Информационни войни: Дебати на Червената къща от серията INWAROOM. София: Ciela, 2007, с. 77.
 77. Манлихерова, Мануела. Проектът „Trimedial” – обучението по журналистика в свят на конвергенция. В: Журналисти по теория, журналисти на практика: Дневник на Медийния панаир, 11-15 декември 2006 г. София: Горекс Прес, 2007, с. 147.
 78. Маринчевска, Надежда. Филмовата комуникация като творчески акт. В: Кино: издание на Съюз на българските филмови дейци,2007, №3, с. 34.
 79. Мелтев, Михаил. Предизвикателства пред обществените медии в дигиталната ера. В: Изкуствоведски четения: тематично годишно рецензирано издание за изкуствознание, 2007. София: Институт за изследване на изкуствата – БАН, 2007, с. 194-201.
 80. Мизов, Максим. Диалог и толерантност в политиката. В: Ново време: списание за социални идеи, политика и култура, 2007, №3, с. 47-80.
 81. Михайлов, Владимир. Субективна прогностика за медийно развитие. В: Изкуствоведски четения: тематично годишно рецензирано издание за изкуствознание, 2007. София: Институт за изследване на изкуствата – БАН, 2007, с. 214-216.
 82. Модева, Румяна. Интерактивност на целите в съвременната убеждаваща комуникация в PR. В: Икономика и управление: научно списание на Стопанския факултет при Югозападен университет Неофит Рилски – Благоевград = Economics & Management: Journal for economics and management science of Faculty of Economics – South-Western University – Blagoevgrad. Т. 3, №2, 2007, с. 58-63.
 83. Модева, Румяна. Убеждаващата комуникация в ПР на балканските народи в съвременния свят. В: Икономика и управление: научно списание на Стопанския факултет при Югозападен университет Неофит Рилски – Благоевград = Economics & Management: Journal for economics and management science of Faculty of Economics – South-Western University – Blagoevgrad. Т. 3, №3, 2007, с. 58-62.
 84. Нанкова, Мариела. Еволюция на изследванията в областта на невербалната комуникация. В: Икономика и управление: научно списание на Стопанския факултет при Югозападен университет Неофит Рилски – Благоевград = Economics & Management: Journal for economics and management science of Faculty of Economics – South-Western University – Blagoevgrad. Т. 3, №2, 2007, с. 54-57.
 85. Нейкова, Мария. Достатъчни ли са международните новини?. В: Журналисти по теория, журналисти на практика: Дневник на Медийния панаир, 11-15 декември 2006. София: Горекс Прес, 2007, с. 121-123.
 86. Нейкова, Мария. Съпоставителен прочит на международните новини в британските и българските вестници. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 13 [за 2006], 2007, с. 69-83.
 87. Николова, Райна. Развитие на обществените електронни медии в Европа през XX век – историко-правен анализ. В: Юридически свят = Юридический мир = Juridical World, 2007, №1, с. 81-117.
 88. Нинова, Валерия. Общуване и комуникация в [управлението на] образованието. В: Организация и управление на училището и детската градина: двумесечно научно-методическо списание, 2007, №3, с. 63-80; №4, с. 52-64.
 89. Павлов, Пламен. Трансграничната европейска култура и глобалните културни общности на технологичната комуникация. В: Международна политика, Год. 4, 2007, №2, с. 180-186.
 90. Палашев, Николай. Аспекти на организацията и управлението на корпоративните комуникации. В: Военен журнал: двумесечно издание на Министерство на отбраната, 2007, №3, с. 115-121.
 91. Палашев, Николай. Деструктивни влияния при управлението на информацията в ток-шоу публицистичните телевизионни предавания. В: Изкуствоведски четения: тематично годишно рецензирано издание за изкуствознание, 2007. София: Институт за изследване на изкуствата – БАН, 2007, с. 338-344.
 92. Палашев, Николай. Информационна ефективност на комуникационните канали. В: Бизнес посоки: списание на Центъра по икономически и управленски науки – Бургаски свободен университет, 2007, №2, с. 46-49.
 93. Палашев, Николай. Управление на комуникацията при изграждане на публичната визия на обществената личност. В: Нови информационни технологии в образователния процес: Сборник от научни доклади и съобщения от семинар, 2006. София: За буквите – О писменехь, 2007, с. 157-166.
 94. Палашев, Николай. Функционално движение на информацията при корпоративните комуникации. В: Издател: научно списание за книгата, Год. 9, 2007, №1-2, с. 24-28.
 95. Панайотов, Филип. Непреходното в Гео Милев. В: Везни: месечно издание за литература, изкуство, критика и философия, 2007, №7, с. 104-106.
 96. Пейчева, Добринка. Медиите и туризмът. В: Перспективи пред селския туризъм. София: Аля; Институт по социология при БАН, 2007, с. 83-97.
 97. Пейчева, Добринка. Медийни предизвикателства в европейски контекст. В: Годишник: Югозападен университет Неофит Рилски. Факултет по изкуствата. Т. 5, 2007, с. 125-133.
 98. Пейчева, Добринка. Процеси и последици в медиализиращото се общество. В: Социологически хоризонти. Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, 2007, с. 154-176.
 99. Петкова, Дияна. Спортът като елемент на културните идентичности. В: Комуникация, спорт и култура: Сборник с доклади от международна конференция, София, [2004]. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2007, с. 56-64.
 100. Петров, Милко. Медиите в Австрия – среща на традицията с модерността. В: Австрия – България: Традиция с бъдеще. Велико Търново: ПИК, 2007, с. 159-167.
 101. Петрова, Елена. Политическа и медийна манипулация. В: Диалог и толерантност в политиката. София: Център за ист. и политологически изследвания, Фондация Солидарно общество, Фондация Алфред Мозер, 2007, с. 183-201.
 102. Петрова, Теодора. Аудиовизуалният пазар, медийната конвергенция и излъчването на големи спортни събития. В: Спорт и етика: Форми за олимпийско възпитание и образование: Сборник с доклади от ХХIV сесия на Българската олимпийска академия, [2006]. София: НСА прес, 2007, с. 172-179.
 103. Петрова, Теодора. Аудиовизуалният пазар, медийната конвергенция и излъчването на големи спортни събития. В: Комуникация, спорт и култура: Сборник с доклади от международна конференция, София, [2004]. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2007, с. 225-229.
 104. Петрова, Теодора. Медиите и правото на защита на личния живот и личните данни на гражданите: Коментар на някои от медийните практики в България. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 13 [за 2006], 2007, с. 185-196.
 105. Петрова, Теодора. Телевидение между Большой птицей* и Охотником на крокодилов**. В: Телевидение, 2007, №5.
 106. Пиперков, Иво. Олимпийските игри като тема за мултимедиен проект. В: Комуникация, спорт и култура: Сборник с доклади от международна конференция, София, [2004]. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2007, с. 238-247.
 107. Попова, Жана. Сюжети в радиопредаванията за култура. В: Годишник: Югозападен университет Неофит Рилски. Факултет по изкуствата. Т. 5, 2007, с. 110-112.
 108. Попова, Мария. Пазарна ориентация на новините. В: Журналисти по теория, журналисти на практика: Дневник на Медийния панаир, 11-15 декември 2006 г. София: Горекс прес, 2007, с. 102-107. Също в: Пазарна ориентация на новините. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация, 2009, №2. Available from: https://media-journal.info/index.php?p=item&aid=33
 109. Райков, Петър. Свободата на словото – деликатният баланс между информирането и манипулацията. В: Общество и право: издание на Съюза на юристите в България, 2007, №1, с. 53-59.
 110. Русев, Здравко. Приложение на интелигентните технологии за видео комуникация в европейското висше образование по геодезия, фотограметрия и картография. В: Геодезия, картография, земеустройство, 2007, №5-6, с. 22-25.
 111. Симеонова, Татяна. За толерантността, диалога и политиката в България. В: Диалог и толерантност в политиката. София: Център за ист. и политологически изследвания, Фондация Солидарно общество, Фондация Алфред Мозер, 2007, с. 202-210.
 112. Спасов, Орлин. Личните страници и блоговете: Отложената революция. В: Журналисти по теория, журналисти на практика: Дневник на Медийния панаир, 11-15 декември 2006 г. София: Горекс Прес, 2007, с. 150-157.
 113. Спасов, Орлин. Хибридизация на публичната и частната сфера в интернет: Българските лични страници и блогове. В: Социологически проблеми: тримесечно списание на Института по социология при БАН, Год. 39, 2007, №3-4, с. 389-407.
 114. Стоицова, Толя. Да чуем с очите си: Невербалната комуникация в съвременната политика. В: Диалог и толерантност в политиката. София: Център за ист. и политологически изследвания, Фондация Солидарно общество, Фондация Алфред Мозер, 2007, с. 156-171.
 115. Стоицова, Толя. Умъртвяват ли дигиталните технологии класическите печатни медии: Един отговор. В: Класически медии и съвременни комуникации: Доклади от Научна конференция, 15 май 2007, Нов български университет, Департамент Масови комуникации. София: Нов бълг. унив., 2007. Available from: https://masscomm.nbu.bg/download/masovi-comunikacii/konferencii/prolet-2007/tolia-stoitsova-prolet-2007.pdf
 116. Стойков, Любомир. Барьеры перед бизнескоммуникацией. В: Персонал-микс – научно-практическом журнале по стратегическому управлению организацией и ее человеческими ресурсами, 2007, №3. Available from: http://www.personal-mix.ru/page.php?page_id=11
 117. Стойков, Любомир. Гедонистичная функция медий: инфотейнмент и риалити-шоу. В: Relga – научно-культурологический журнал, 2007, №4 [147]. Available from: http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tguwww.woa/wa/Main?textid=1590;&level1=main&level2=articles
 118. Стойков, Любомир. Звезди на медийната култура. В: Литернет = LiterNet: списание за литература, изкуства, хуманитарни и социални изследвания, 16.02.2007, №2 (87). Available from: http://liternet.bg/publish20/l_stoykov/zvezdi.htm
 119. Стойков, Любомир. Киберразвлечение: игры и новые медиа. В: Relga – научно-культурологический журнал, 2007, №2 [147]. Available from: http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tguwww.woa/wa/Main?textid=1590;&level1=main&level2=articles
 120. Стойков, Любомир. Лъжи, кражби и обиди, или... анти-етиката на жълтата преса. В: Медийната „ваксинация” – за и против обществения интерес: Кръгла маса, София, февруари 2006 г. София: Унив. изд. Стопанство, 2007, с. 81-93.
 121. Стойков, Любомир. Организация на пресконференцията: В търсене на надеждни решения. В: Икономически алтернативи: научно списание на УНСС – София, 2007, №2 (79).
 122. Стойков, Любомир. Развлекателната функция на медиите в съвременен контекст. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 13 [за 2006], 2007, с. 47-68.
 123. Тодоров, Петко. Медиите – център на интереси. В: Медийната „ваксинация” – за и против обществения интерес: Кръгла маса, София, февруари 2006 г. София: Унив. изд. Стопанство, 2007, с. 19-26.
 124. Тодоров, Петко. Цифровизацията – нови медии в нова икономика. В: Икономически алтернативи: научно списание на УНСС – София, 2007, №5, с. 3-15.
 125. Точев, Лъчезар. Парламентарни избори 2005 година: БНР – програма "Хоризонт", Дарик радио и Инфо радио в предизборна ситуация: Съдържание на новинарските емисии, скрити предизборни послания в новините. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 13 [за 2006], 2007, с. 197-219.
 126. Филева, Петранка. За ползата и парите в икономическата журналистика. В: Журналисти по теория, журналисти на практика: Дневник на Медийния панаир 11-15 декември 2006 г. София: ГорексПрес, 2007, с. 93-95.
 127. Филева, Петранка. Икономика на информацията и бизнес журналистика. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 13 [за 2006], 2007, с. 155-184.
 128. Филева, Петранка. Проблемите на българското книгоиздаване в процеса на преход към пазарни правила. В: Бизнес среда на книгата: Сборник с доклади от научния семинар по книгоиздаване, 23 ноември 2004. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007, с. 13-30.
 129. Филева, Петранка. Стойностните вериги в медийната индустрия – щафетно бягане по глобална отсечка. В: Комуникация, спорт и култура: Сборник с доклади от международна конференция, София, [2004]. София, 2007, с. 206-215.
 130. Френкева, Милена. Психологични аспекти на медийния тероризъм: Преса и телевизия. В: Психологични изследвания = Psychological Research, 2007, №2, с. 117-131.
 131. Харложинска, Моника. Ришард Капушчински – кралят на репортажа. В: Славянски диалози: Списание за славянски езици, литература и култура, Год. 4, 2007, №8, с. 220-222.
 132. Христова, Антоанета. Скритите послания на политическото говорене. В: Диалог и толерантност в политиката. София: Център за ист. и политологически изследвания, Фондация Солидарно общество, Фондация Алфред Мозер, 2007, с. 172-182.
 133. Цанев, Драгомир. Особености на социалната структура: Мрежовото общество: Комуникация и иновации. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 13 [за 2006], 2007, с. 351-366.
 134. Цанкова, Светла. Журналистите – посредници или съдници?. В: Медийната "ваксинация" – за и против обществения интерес: Кръгла маса, София, февруари 2006 г. София: Стопанство, 2007, с. 34-37.
 135. Цветкова, Милена. „Млади” vs „стари” читатели. В: Литернет = LiterNet: списание за литература, изкуства, хуманитарни и социални изследвания, 03.12.2007, №12 (97). Available from: http://liternet.bg/publish3/mtzvetkova/mladi.htm
 136. Цветкова, Милена. Академичен стил на цитирането. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 13 [за 2006]. София, 2007, с. 83-124.
 137. Цветкова, Милена. Книгата в интериора. В: Бизнес среда на книгата: Сборник с доклади от научния семинар по книгоиздаване, проведен на 23 ноем. 2004 г. във ФЖМК на СУ Св. Климент Охридски. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007, с. 95-115.
 138. Цветкова, Милена. Нещастният читател не прощава: Българската книга е дискомфортна и се прави в нехигиенична среда. В: Литернет = LiterNet: списание за литература, изкуства, хуманитарни и социални изследвания, 23.04.2007, №4 (89). Available from: http://liternet.bg/publish3/mtzvetkova/neshtastniat.htm
 139. Цветкова, Милена. Рефлексивна проекция на книгата: Медиалогичен модел за изследване на обратната връзка. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 14 [за 2007]. София, 2007, с. 109-152.
 140. Щерева, Калина. Ролята на отглаголните междуметия в компютърно опосредстваната комуникация (КОК). В: Проглас: филологическо списание, Год. 16, 2007, №2, с. 34-50.
 141. Dimov, Ventsislav. Zurna music and music industry. In: Research of Dance and Music on the Balkans. Ed. Dimitrije Golemovic. Brcko: Bastinar, 2007, рp. 151-163.
 142. Peicheva, Dobrinka. Media and Globalization. In: Scientific Research (Blagoevgrad: South-West University Electronic Press), 2007, Vol. 5, pp. 11-24.
 143. Peicheva, Dobrinka. Religion and Sociocultural Universalia. In: ORMA: Revistă de studii etnologice şi istorico-religioase = Review of Ethnological and Historical Religious Studies, 2007, No 6, pp. 100-105. Available from: http://www.orma.ro/old/wp-content/uploads/2008/11/prezentare_en.pdf
 144. Petkova, Diana. Culture Shock and Adaptation in a Multhiethnic City. In: ERCES Online Journal, 2007, Vol. 1. Available from: www.erces.com/journal/articles/archives/v01htm
 145. Petkova, Diana; Lehtonen, Jaakko. National Image and International Public Relations: Euprera Congress New Challenges for Public Relations. In: Alicerces. Revista de divulgacao cientifica do Instituto Politecnico de Lisboa, 2007, No 1, pp. 171-179.
 146. Petrov, Milko. The Image in the Intercultural Communication. In: Sign Café, 2007, No 8, pp. 7-15.
 147. Raycheva, Lilia. Bulgaria. In: Irving Epstein and Leslie J. Limage (eds.). The Greenwood Encyclopedia of Children’s Issues Worldwide. Westport, Connecticut, London: Greenwood Press, 2007, pp. 21-40.
 148. Stoykov, Lubomir. Nature and definition of business communication. In: Language in India. Faculty Western International University (USA – India), 2007, No 7, pp. 1–37. Available from: http://www.languageinindia.com/feb2007/businesscom.pdf
 149. Stoykov, Lubomir. Stars of Media Culture. In: Литернет = LiterNet: списание за литература, изкуства, хуманитарни и социални изследвания, 16.02.2007, №2 (87). Available from: http://liternet.bg/publish20/l_stoykov/zvezdi_en.htm
 150. Zlateva, Minka. Challenges in PR Education in Europe related to the Bologna Process. In: New Challenges in Public Relations. EUPRERA Congress 2005 Lisbon, Proceedings. Ed. by Jose Viegas Soares, Mafalda Eiro-Gomes. Alicerces, 2007, pp. 37-43.
 151. Zlateva, Minka. Media Social Responsibility and Gender in the Bulgarian Press (1989- 2005). In: First Beijing International Forum. UNESCO – CUC Chair Media and Gender at the Beijing Communication University of China, Beijing, January 12-14, 2006 [Пекин: Комуникационен университет на Китай в Пекин], pp. 88-84, pp. 175-178.
 152. Zlateva, Minka. The Olympic Idea, Social Time and “Media Time”. The Olympic Games in Athens 2004: Reflections in Bulgarian Press. In: Sports, Society and Mass Media: The case of Olympic Games, Athens 2004. Ed. by Tessa Doulkeri. Papazisi, Athens, 2007, Vol. 2, pp. 825-838.