2008

Сборници

 1. Библиотеки, четене, комуникации: Шеста национална научна конференция, посветена на 180 г. от рождението на Петко Р. Славейков, ВТУ Св. Св. Кирил и Методий, РНБ П. Р. Славейков, ноември 2007. – В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2008. – 376 с. ISBN 978-954-524-669-2
 2. Една година България в ЕС: За какво се пише в нашите всекидневници. Състав. Толя Стоицова, Десислава Бошнакова. – София: Нов бълг. унив., 2008. – 96 с. ISBN 978-954-535-511-0
 3. Имиджът на Балканите: Исторически подходи и комуникационни преспективи. Състав. Тодор Петев, Минка Златева. – София: Софийския университет Св. Климент Охридски, Факултет по журналистика и масова комуникация, 2008. – 488 с.
 4. Историята в международната журналистика: Употреби и злоупотреби. Състав. Мария Нейкова, Здравка Константинова, Искра Баева, Мария Дееничина. – София: Авангард Прима, 2008. – 178 с. ISBN 978-954-323-332-8
 5. Кирилицата в духовността на европейската информационна цивилизация: Пета национална научна конференция с международно участие, 1 ноември 2007 г., София. – София: За буквите – О писменехь, 2008. – 832 с. ISBN 978-954-8887-42-7
 6. Книга и комуникация – от идеята до интерпретацията: Национална кръгла маса по случай петнадесетгодишнитата на Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, Велико Търново, 24-25 април 2007 г. – В. Търново: Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2008. – 182 с. ISBN 978-954-524-642-5
 7. Книга. Четене. Библиотека: Сборник доклади от три национални кръгли маси, посветени на проблемите на книжния сектор и библиотечното дело в България. Състав. Валери Стефанов, Боряна Христова, Анета Дончева. – София: Нар. библ. Св. Св. Кирил и Методий, 2008. – 232 с. ISBN 978-954-523-107-0
 8. Медийното производство: Бутик и конфекция в медиите: Дневник на Втория медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, 10–14 декември 2007 г. Състав. Мария Нейкова, Петранка Филева, Мария Попова. – София: Авангард Прима, Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2008. – 302 с. ISBN 978-954-323-392-2
 9. Мобилност, уязвимост, устойчивост: Материали от годишната конференция, проведена на 12 юни 2007 г. Състав. Галина Колева. – Добродан, Троянско: Аля, 2008. – 305 с. ISBN 978-954-8465-56-4
 10. Мрежите на прехода: Какво всъщност се случи в България след 1989 г.: Сборник. – София: Изток-Запад, 2008. – 752 с. ISBN 978-954-321-444-0
 11. Музеи и медии: Добри практики в дейността на музеите: Сборник с материали от Националната научно-практическа конференция, Плевен, 16 и 17 октомври 2008 г. Състав., ред. Михаил Грънчаров. – Плевен: Регионален ист. музей, 2008. – 100 с. ISBN 978-954-91579-7-0
 12. Нагласи и отношение към българската наука. – София: Акад. изд. Проф. Марин Дринов, Институт по социология – БАН, 2008. – 147 с. ISBN 978-954-322-254-4
 13. Наръчник на специалиста по връзки с обществеността в общините. Състав., ред., [предг.] Михаела Малеева. 2. доп. изд. – София: Асоц. на специалистите по комуникации в общините, 2008. – 159 с. ISBN 978-954-91641-2-1
 14. Плакатно мислене, концептуално изкуство, инвенции: Втора научна конференция на Kатедра Плакат и визуална комуникация, София, 2008. – София: Национална художествена академия, 2008. – 56 с. (без ISBN)
 15. ПР и медии в България – противопоставени или равнопоставени?: Сборник. ІХ Лятна школа по пъблик рилейшънс, София, 9 – 11 юли 2007 г., Нов български университет, Департамент Масови комуникации. Състав., ред. Росен Стоянов. – София: Нов бълг. унив., 2008. – ISBN 954-535-287-6. https://masscomm.nbu.bg/bg/lqtna-pr-shkola/sbornik-s-dokladi-ot-lqtna-shkola-po-vryzki-s-obshtestvenostta-2007-cd
 16. Първа година европейска България: Избори и образи. Състав. Анна Кръстева, Толя Стоицова. – София: Нов бълг. унив., 2008. –143 с. ISBN 978-954-535-505-9
 17. Регионална журналистика. Състав., науч. ред. Георги Калагларски. – Варна: Ателие 89, 2008. – 156 с. ISBN 978-954-9580-62-4
 18. Ролята на медиите при работа по проекти, съфинансирани от ЕС: обществена дискусия, Русе, 26 септември 2008 г. – София: Унив. изд. Стопанство, 2008. – 68 с. ISBN 978-954-494-981-5
 19. Търговски комуникации. Авт. Венцислав Минков, Петранка Мидова, Момчил Спасов, Ивайло Иванов. Ред. Венцислав Минков. [3. изд.]. – В. Търново: Фабер, 2008. – 264 с. ISBN 978-954-775-966-4
 20. bTV: Новата визия. Състав. Георги Лозанов, Орлин Спасов. – София: Фондация Медийна демокрация, 2008. – 288 с. ISBN 978-954-92318-1-6
 21. Viva vox: Юбилеен сборник в чест на професор Веселин Димитров. Състав. Константин Ангов, Снежана Попова, Тотка Монова. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2008. – 296 с. (Университетска библиотека №478). ISBN 978-954-07-2708-0

Монографии

 1. Аврамов, Велко. Комуникационна политика на фирмата. 4. прераб. и доп. изд. – София: Ciela, 2008. – 355 с. ISBN 978-954-28-0206-8
 2. Алексиева, Соня. Пъблик рилейшънс: Книга за онова, което не може да се купи, а трябва да се спечели. – София: Нов бълг. унив., 2008. – 311 с. ISBN 978-954-535-516-5
 3. Ангелов, Александър. Журналистическа етика. – София: Камея дизайн, 2008. – 288 с. ISBN 978-954-629-014-4
 4. Бенбасат, Алберт. По въпроса за книгата. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2008. – 356 с. ISBN 978-954-07-2712-7
 5. Борисова, Лалка; Ведър, Йордан. Писмени и устни комуникации. – Ботевград: Междунар. висше бизнес у-ще, 2008. – 339 с. ISBN 978-954-9432-28-2
 6. Вълканова, Веселина. Дизайн на вестника: Традиционни, хибридни и онлайн емисии на пресата. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2008. – 180 с. ISBN 978-954-8194-74-7
 7. Георгиев, Лъчезар. Книга и книгоиздателски процес. – В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2008. – 384 с. ISBN 978-954-524-670-8
 8. Гогов, Иван. Линейно продуциране. – София: Авангард Прима, 2008. – 40 с. ISBN 978-954-323-425-7
 9. Гогов, Иван. Медийно бюджетиране. – София: Авангард Прима, 2008. – 52 с. ISBN 978-954-323-421-9
 10. Горанова, Пенка. Реклама и медия планиране. – Свищов: Акад. изд. Д. А. Ценов, 2008. – 162 с. ISBN 978-954-23-0556-9
 11. Господинов, Николай. Образни средства на телевизионната журналистика. – Добрич: Матадор 74, 2008. – 200 с. ISBN 978-954-371-140-6
 12. Дееничина, Мария. Между фанфарите и заклинанията: Тоталитарният модел на българската журналистика 1956-1989 година. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2008. – 310 с. ISBN 978-954-07-2668-7
 13. Делийски, Ангел. Технология на IP телевизионните услуги. – София: Техника, 2008. – 228 с. ISBN 978-954-03-0684-1
 14. Динева, Евелина; Алексиева, Мария. Как да подготвим компютърна презентация. – Бургас: Бургаски свободен унив., 2008. – 100 с. ISBN 978-954-9370-56-0
 15. Докова, Соня; Цонков, Николай. Комуникации и връзки с обществеността. – София: Авангард Прима, 2008. – 198 с. ISBN 978-954-323-445-5
 16. Дуранкев, Боян. Комуникационна политика. – София: Унив. изд. Стопанство, 2008. – 226 с. ISBN 978-954-494-865-8
 17. Ефтимова, Андреана. Ефективната невербална комуникация: Политически дискурс, телевизия, вицове, театър, междукултурна среда, лекар-пациент, възрастен-дете. – София: Ciela, 2008. – 162 с. ISBN 978-954-28-0250-1
 18. Златева, Минка. Мостове към консенсуса: Пъблик рилейшънс, журналистика и медии: Проблемни области и конфликтни зони. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2008. – 263 с. ISBN 978-954-07-2709-7
 19. Иванова, Поля. Телевизионни жанрове: Теория, методи, модели. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2008. – 212 с. ISBN 978-954-07-2727-1
 20. Йорданова, Ирена. Инструменти на връзките с обществеността като механизъм за комуникационно въздействие върху гражданските структури в обществото. – Добрич: Асоциация за подпомагане на екологичния и селския туризъм, 2008. – 56 с. ISBN 978-954-8056-09-0
 21. Кавръкова, Ася. Телевизията в Европа: Последващи доклади 2008, България = Television across Europe: Follow-up reports 2008, Bulgaria. – София: Институт Отворено общество, 2008. – 95 с. ISBN 978-954-9828-56-6
 22. Кафтанджиев, Христо. Absolut semiotics in an absolut world. 2. прераб. изд. – София: Ciela, 2008. – 398 с. ISBN 978-954-28-0361-4
 23. Кафтанджиев, Христо. Герои и красавицы в рекламе. Пер. Т. Жемкова. – Санкт-Петербург: Питер, 2008. – 232 с. ISBN 978-5-91180-993-5
 24. Кафтанджиев, Христо. Секс и насилие в рекламе. Пер. Т. Жемкова. – Санкт-Петербург: Питер, 2008. – 496 с. ISBN 978-5-91180-751-1
 25. Кафтанджиев, Христо. Хармония в рекламната комуникация: Много презаредена. 6. прераб. и доп. изд. – София: Ciela, 2008. – 474 с. ISBN 978-954-28-0266-2
 26. Кирова, Марина. Образът на българския политик на страниците на печата в условията на предизборна надпревара: Избори за XXXIX НС – III-IV. 2001 г., избори за XL НС – III-V. 2005 г., избори за президент IX-XI. 2001 г. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2008. – 312 с. ISBN 978-954-07-2765-3 
 27. Колева, Марияна. Бизнес комуникации, етикет и протокол в структурите на гражданското общество. – Добрич: Асоциация за подпомагане на екологичния и селския туризъм, 2008. – 68 с. ISBN 978-954-8056-02-1
 28. Мавродиева, Иванка; Богомилова, Катя; Илиева, Маргарита. Делово общуване в хотел. – София: Частна професионална гимназия Булпрогрес, 2008. – 122 с. ISBN 978-954-92237-3-6
 29. Манлихерова, Мануела. Съвременното форматно радио. – София: Аванград Прима, 2008. – 163 с. ISBN 078-954-323-375-3
 30. Манов, Божидар. Кино и други изкушения. – София: Аскони-издат, 2008. – 542 с. ISBN 978-954-383-017-6
 31. Манолов, Георги. Политическият пазар: Т. 1 – 2. [2. доп. изд.]. – Пловдив: Унив. изд. Паисий Хилендарски, 2008. Т. 1: Теории, техники, модели. – 513 с.; Т. 2: Българският политически пазар. – 276 с. ISBN 978-954-423-431-7
 32. Манолов, Георги. Политическият пазар: Теории, техники, модели. – Пловдив: Унив. изд. Паисий Хилендарски, 2008. – 606 с. ISBN 978-954-423-431-7
 33. Мизов, Максим. Политически графити и войни на езиците. – София: Авангард Прима, 2008. – 354 с. ISBN 978-954-323-389-2
 34. Найденов, Николай. Публика и политика: Въведение в политическата антропология на модерността. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2008. – 408 с. ISBN 978-954-07-2672-4
 35. Палашев, Николай. Въведение в корпоративните комуникации. – София: За буквите – О писменехь, 2008. – 125 с. ISBN 978-954-8887-41-0
 36. Панайотов, Филип. Вестници и вестникари: Книга за българския печат. – София: ИК Захарий Стоянов, Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2008. – 339, 39 с. ISBN 978-954-739-922-8
 37. Пейчева, Мирослава. Комуникационни умения: Теория и практика. – София: Литера Прима, 2008. – 80 с. ISBN 978-954-738-152-0
 38. Петров, Иван. Визуален мърчандайзинг. – София: Крисан-С, 2008. – 242 с. ISBN 978-954-90733-7-9
 39. Райчева, Лилия. 50 години БНТ; 30 години “Минута е много”. – София: Ciela, 2008. – 556 с. ISBN 978-954-28-0357-7
 40. Стойкова, Росица. Словото на омразата: Теория и практика. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2008. – 207 с. ISBN 978-954-07-2691-5
 41. Табакова, Весела. Свободата на изразяване и журналистическата етика. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2008. – 172 с. ISBN 978-954-07-2697-7
 42. Тавание, Яна Бюрер. Отразяване на многообразието: Наръчник за журналисти. – София: British council, 2008. – 136 с. ISBN 978-954-91830-6-1
 43. Тотоманова, Антоанета. Книгата и нейното "лице". – София: Нар. библ. Св. Св. Кирил и Методий, 2008. – 272 с. ISBN 978-954-523-106-3
 44. Филева, Петранка. Икономика за журналисти: Теория и практика в икономическата журналистика. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2008. – 284 с. ISBN 978-954-07-2635-9
 45. Харизанова, Маргарита; Миронова, Надя. Комуникации в управлението. – София: Авангард Прима, 2008. – 214 с. ISBN 978-954-323-447-9
 46. Христов, Чавдар. Убеждаване и влияние: Кой? Защо? Как?. – София: Ciela, 2008. – 204 с. ISBN 978-954-28-0244-0. Available from: https://www.newmedia21.eu/content/2013/09/ubejdavane-i-vliqnie-1.pdf
 47. Христова, Донка. Прочетено за Българската национална кауза: Априлското въстание и Освободителната война в швейцарската преса (1875-1877). – София: ИК Сема РШ, 2008. – 152 с. ISBN 978-954-8021-93-7
 48. Цонев, Иван; Станев, Станимир. Компютърни мрежи и комуникации. – Шумен: Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2008. – 295 с. ISBN 978-954-577-496-6
 49. Цонева, Иванка; Върбанов, Иван. Корпоративен ПР. – Свищов: Акад. изд. Д. А. Ценов, 2008. – 174 с. ISBN 978-954-23-0542-2
 50. Чутуркова, Маргарита. PR Етика. Предг. Минка Златева. – София: Ciela, 2008. – 190 с. ISBN 978-954-28-0336-2
 51. Шойкова, Елена; Иванова, Малинка. Платформа с отворен код за авторство, комуникации и обучение, интегрирана с ATutor. – София: Технически унив., 2008. – 203 с. ISBN 978-954-438-671-9
 52. Якимова, Росица. Мълчанието: Представи и нагласи към невербалната комуникация при българи. – София: Логопедичен център Ромел, 2008. – 283 с. ISBN 978-954-9458-09-1
 53. Янков, Никола. Интегриран бренд мениджмънт. 2. изд. – Свищов: Акад. изд. Д. А. Ценов, 2008. – 166 с. ISBN 978-954-23-0545-3
 54. Indžov, Ivo. Die Fernsehtransformation in Bulgarien: Die Rolle des Fernsehens im Prozess der europäischen Integration. – Saarbrücken: VDM, 2008. – 297 с. ISBN 978-3-639-01591-1
 55. Nowosad, Andrzej. Wladza i media w Bulgarii. – Krakow: Uniw. Jagiellonski, 2008. – 518 p. ISBN 978-83-233-2543-7

Студии и статии

 1. Алфандари, Елиезар и др. Връзки с обществеността – съвременни измерения: [Юбилейна научна сесия, Благоевград, ЮЗУ, 19-20 окт. 2007]. В: Научни известия – Югозападен университет Неофит Рилски. Правно-исторически факултет = Scientific Proceedings – South-West University N. Rilski. Faculty of Law and History. Т 4, №2, 2008, с. 20-57.
 2. Ангелова, Вяра. Женските образи в „момчешките” анимационни филми. В: Европейски перспективи: 10 години специалност „Европеистика” в СУ. Състав. Мария Стойчева. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2008, с. 437-444.
 3. Ангелова, Вяра. Към края на общественото радио. В: Viva vox: Юбилеен сборник в чест на професор Веселин Димитров. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2008, с. 41-47.
 4. Ангелова, Вяра. Учителската стачка в пресата – краят на плурализма?!. В: Медийното производство: Бутик и конфекция в медиите: Дневник на Втория медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, 10–14 декември 2007 г. София: Авангард Прима, 2008, с. 241-243.
 5. Баджаков, Момчил; Исмаили, Имер. Манипулацията с политическата терминология в медийната комуникация по време на въоръжения конфликт в Македония от 2001 г. В: Международна политика, Год. 4, 2008, №1, с. 61-74; №2, с. 44-57.
 6. Барболова, Весела. Комуникация и манипулация – медии и PR. В: Библиотеки, четене, комуникации: Сборник с доклади на Научната конференция, ВТУ Св. Св. Кирил и Методий, РНБ П. Р. Славейков, ноември 2007. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2008, с. 349-352.
 7. Бенбасат, Алберт. Българската книга – конвертируема валута. В: Библиотеки, четене, комуникации: Научна конференция, ВТУ Св. Св. Кирил и Методий, РНБ П. Р. Славейков, ноември 2007. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2008, с. 179-187.
 8. Бенбасат, Алберт. Еротика по пощата. В: Принт-пак магазин: списание за медии, печат, опаковки и материали = Print-Pack Magazine, 2008, №2.
 9. Бенбасат, Алберт. За и против “гугълите”. В: Книга и комуникация – от идеята до интерпретацията: Сборник с доклади Национална кръгла маса, ВТУ Св. св. Кирил и Методий, 24-25 април 2007 г. – В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2008.
 10. Бенбасат, Алберт. На книжен панаир в Солун. В: Принт-пак магазин: списание за медии, печат, опаковки и материали = Print-Pack Magazine, 2008, №3.
 11. Богданов, Богдан. Медийни настроения и светове. В: Социологически проблеми: тримесечно списание на Института по социология при БАН, 2008, №3-4, с. 65-72.
 12. Бодаков, Марин. Бутикът в нежната конфекция. В: Медийното производство: Бутик и конфекция в медиите: Дневник на Втория медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, 10–14 декември 2007 г. София: Авангард Прима, 2008, с. 255-257.
 13. Божинова, Румяна; Таир, Ергюл. Насилието в медиите – краткосрочни и дългосрочни ефекти. В: Психологични изследвания = Psychological Research, 2008, №1, с. 33-49.
 14. Борисова, Евдокия. Медийният образ на действителността и изкуството. В: Любословие или периодическо списание: литературознание, езикознание, културология, 2008, №8, с. 243-272.
 15. Братанов, Пламен. Телефонната комуникация: Проблеми всеобщи и отечествени. В: Научни известия – Югозападен университет Неофит Рилски. Правно-исторически факултет = Scientific Proceedings – South-West University N. Rilski. Faculty of Law and History. Т. 4, №1, 2008, с. 213-234.
 16. Василев, Бойко. Демони, ангели и гонзо: Новата журналистика и обективността. В: Литературата. Софийски университет Св. Климент Охридски, Факултет по славянски филологии, 2008, №4, с. 174-180.
 17. Василев, Георги. Българските медии в чужбина днес. В: Трудове на Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии = Proceedings of the State Institute of Library Studies and Information Technologies. Т. 7, 2008, с. 165-188.
 18. Василева, Петя. Водещи теми в предизборното съревнование между вестниците "Дума" и "Демокрация" и изборите на 10-17 юни 1990 г. В: История: научно-методическо списание, 2008, №1, с. 31-39.
 19. Великова, Снежана. Ситуативни комуникативни модели в публичното пространство. В: Любословие или периодическо списание: литературознание, езикознание, културология, 2008, №8, с. 185-242.
 20. Венков, П.; Генчев, С.; Начева, И. Интерпретация на знаци за визуална комуникация за автономна навигация на мобилен робот. В: International Conference Automatics and informatics: Proceedings. 2008, с. VI-27 – VI-31.
 21. Веселинов, Людмил. Визуалното могъщество на печатните медии. В: Литературата. Софийски университет Св. Климент Охридски, Факултет по славянски филологии, Год. 2, 2008, №4, с. 202-212.
 22. Вълкова, Силвия. Медийни препятствия пред книгата: Пазарната цензура. В: Кирилицата в духовността на европейската информационна цивилизация: Сборник с доклади на Пета научна конференция с международно участие, Нац. дворец на културата, София, 1 ноем. 2007. София: За буквите–О писменехъ, 2008, с. 370-379.
 23. Георгиев, Тодор и др. PR стратегии и кампании: [Връзки с обществеността – съвременни измерения]: [Юбилейна научна сесия, Благоевград, ЮЗУ, 19-20 окт. 2007]. В: Научни известия – Югозападен университет Неофит Рилски. Правно-исторически факултет, 2008, Т. 4, №2, с. 139-269.
 24. Георгиева, Кремена. Делова комуникация и делови външен вид в телевизионното ораторство. В: Психологични изследвания = Psychological Research, 2008, №2, с. 179-186.
 25. Гергова, Ани. Марин Василев и преподаването на знания за книгата. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Философски факултет. Кн. Библиотечно-информационни науки: Т. 1, 2008, с. 63-70.
 26. Германов, Стоян. Европейският печат за четите на ВМОРО. В: Известия на Исторически музей – Кюстендил = Proceedings of the Museum of History Kyustendil. Т. 16, 2008, с. 237-245.
 27. Даскалова, Николета. Новини и софтуер: Статистическото конструиране на реалността (поглед към Europe Media Monitor). В: Социологически проблеми: тримесечно списание на Института по социология при БАН, 2008, №-4, с. 170-191.
 28. Дачева, Гергана. Стилистични регистри в българската и френската преса. В: Литературата. Софийски университет Св. Климент Охридски, Факултет по славянски филологии, 2008, №4, с. 192-201.
 29. Дееничина, Мария. Някои тематични акценти в медийните послания на българите по света. В: Viva vox: Юбилеен сборник в чест на професор Веселин Димитров. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2008, с. 204–218.
 30. Дееничина, Мария. Репресии чрез българската журналистика в годините на късния социализъм. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 14. [за 2007], 2008, с. 181-198.
 31. Декало, Феня. Българските задгранични училища и ролята на емигрантските медии като пропангандатори за обучението на майчин език. В: Население: научно-популярно списание на института по демография, 2008, №1-2, с. 75-86.
 32. Димитрова, Ирена. Вътрешнофирмена комуникация – състояние, проблеми и перспективи. В: Научни известия – Югозападен университет Неофит Рилски. Правно-исторически факултет = Scientific Proceedings – South-West University N. Rilski. Faculty of Law and History. Т. 4, №1, 2008, с. 270-288.
 33. Димов, Венцислав. Към символиката на музикалните инструменти (върху някои митологични и демонологични представи, свързани с аерофонните инструменти в България и на Балканите). В: Фолклорен венец Божура: Четвърта научна конференция “Демоните – образи и символи в миналото и днес”. Бургас: Libra Scorp, 2008, с. 78-99.
 34. Дичев, Ивайло. Обитаване на възможното: Нови медии, нови практики, нови граждани. В: Социологически проблеми: тримесечно списание на Института по социология при БАН, 2008, №3-4, с. 29-46.
 35. Дмитриева, М. В. Отразяването на локалния конфликт в Чечения като проява на информационната война в руските средства за масова информация. В: Литературата. Софийски университет Св. Климент Охридски, Факултет по славянски филологии, 2008, №4, с. 107-138.
 36. Добрева, Елка. Що е ейджизъм и има ли той почва в българския медиен дискурс от XXI век? В: Език и литература: списание за общодостъпно разглеждане на езика, литературата и народния бит, 2008, №1-2, с. 200-224.
 37. Драганов, Иво. ТВ ЕВРОПА+ или липсващото лице на Европeйския съюз. В: Кино: издание на Съюз на българските филмови дейци,2008, №6, с. 47-49.
 38. Дронзина, Татяна; Мавродиева, Иванка. Образ России в средствах массовой информации Болгарии. В: Вестник Евразии, Т. 39, 2008, №1, с. 52-74. https://elibrary.ru/download/elibrary_11839062_12238137.pdf
 39. Ефтимова, Андреана. „Matrix Comparison”: Латентен семантичен анализ на термини от модели на комуникативната компетентност. В: Матрицата – властта на подобието. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2008, с. 259-269.
 40. Ефтимова, Андреана. „Нова морфология” на българския език за чужденци. В: Mundo Eslavo: Revista Iberoamericana de Culrura y Estudios Eslavos. Granada, Espana: Universidad de Granada, 2008, Nо 7, pp. 131-144.
 41. Ефтимова, Андреана. Разговорна реч или „стерилен“ книжовен език в обучението по български език като чужд. В: Проблеми на социолингвистиката: Т. 9: Агресията на уличния език. София: Изд. Международно социолингвистическо дружество; ИК Знак`94, 2008, с. 137-140. Също в: Разговорна реч или „стерилен“ книжовен език в обучението по български език като чужд. В: Преподаването на български език като чужд в славянски и неславянски контекст. Бърно: Porta Balkanica, 2010, с. 139-146.
 42. Ефтимова, Андреана. Реториката на спортните коментари по телевизията – резултат от литературното образование?. В: Литературата. Софийски университет Св. Климент Охридски, Факултет по славянски филологии, 2008, №4, с. 228–238.
 43. Златева, Минка. Балканите – сложният комуникационен пъзел за Европа. В: Имиджът на Балканите: Исторически подходи и комуникационни перспективи. София: Софийски унверситет Св. Климент Охридски, Факултет по журналистика и масова комуникация, 2008, с. 56-62.
 44. Златева, Минка. Вестоносците на лоши новини ги убиват, нали? (Политическата роля на медиите и пъблик рилейшънс в процеса на глобализация). В: Viva vox: Юбилеен сборник в чест на професор Веселин Димитров. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2008, с. 149-157.
 45. Златева, Минка. Класическата музика и медиите: нови измерения. В: Медийното производство: Бутик и конфекция в медиите: Дневник на Втория медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, 10–14 декември 2007 г. София: Авангард Прима, 2008, с. 197-201.
 46. Златева, Минка. Неповторим репортерски диалог през хилядолетията. В: Капушчински, Ришард. Пътешествия с Херодот. София: Изток-Запад, 2008, с. 7-18.
 47. Златева, Минка. Пъблик рилейшънс, журналистиката и медиите в полифонията на социалните времена. В: Научни известия – Югозападен университет Неофит Рилски. Правно-исторически факултет = Scientific Proceedings – South-West University N. Rilski. Faculty of Law and History. Т. 4, №2 2008, с. 81-89.
 48. Златева, Минка. С перо, натопено в истината: Публицистиката на Василий Шукшин. В: Между нещата: Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Ивайло Петров по случай нeговата 60-годишнина. Велико Търново: Фабер, 2008, с. 121-124.
 49. Знеполски, Боян. Българската преса и проекциите на успешния живот. В: Социологически проблеми: тримесечно списание на Института по социология при БАН, 2008, №3-4, с. 73-80.
 50. Иванова, Поля. Въвеждане на регионалните телевизионни центрове на БТ. В: Viva vox: Юбилеен сборник в чест на професор Веселин Димитров. София. Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2008, с. 267–276.
 51. Иванова, Поля. Телевизионни жанрове в праймтайма на БНТ 1, bTV и Нова телевизия: Модел на литературно-телевизионните жанрови разкази. В: Литературата. Софийски университет Св. Климент Охридски, Факултет по славянски филологии, 2008, №4, с. 213–227.
 52. Иванчева, Людмила. Връзките с обществеността и научната популяризация в БАН: Анализ и примери за „добри практики”. В: Списание на Българската академия на науките = Journal of the Bulgarian Academy of Sciences, 2008, №3, с. 25-30.
 53. Йорданова, Юлия. Седемте смъртни гряха на книголюбието. В: Книга и комуникация – от Идеята до Интерпретацията. В. Търново, 2008, с. 98-101.
 54. Карапеткова, Дария. Синтактични маневри в италианското и българското новинарско заглавие: Пречи ли интернет? В: Литературата. Софийски университет Св. Климент Охридски, Факултет по славянски филологии, 2008, №4, с. 166-173.
 55. Кафтанджиев, Христо. Креативните вакханалии чрез шрифтовата игра в рекламата. В: ProGrafica, 2008, №3, с. 16-21.
 56. Кафтанджиев, Христо. Хронотопът. В: ProGrafica, 2008, №6, с. 20-25.
 57. Кирилов, Светлозар. Малцинствените медии – културно богатство или кутията на Пандора?. В: Медийното производство: Бутик и конфекция в медиите: Дневник на Втория медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, 10–14 декември 2007 г. София: Авангард Прима, 2008, с. 191–196.
 58. Кирилов, Светлозар. Международната миграция и дебатът в публичната сфера. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 14 [за 2007], 2008, с. 199–210.
 59. Константинова, Здравка. „Вестникът е културомер”: „Утро” (1911-1944) и летните Олимпийските игри от 1936 г. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация, 2008, №1. Available from: http://media-journal.info/?p=item&aid=16
 60. Константинова, Здравка. „Двата крака на един народ са училищата и вестниците.”: За образователна функция на медиите при употребата на историята в международната журналистика. В: Историята в международната журналистика: употреби и злоупотреби. София: Авангард Прима, 2008, с. 161-174.
 61. Константинова, Здравка. За марките на българската периодика (до 9 септември 1944). В: Viva Vox: Юбилеен сборник в чест на професор Веселин Димитров. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2008, с. 259-266.
 62. Константинова, Здравка. Из топосите на българския периодичен печат (1878-1944). В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 14 [за 2007], 2008, с. 53-67.
 63. Константинова, Здравка. Креативност чрез карикатура. В: Медийното производство: Бутик и конфекция в медиите: Дневник на Втория медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, 10–14 декември 2007 г. София: Авангард Прима, 2008, с. 224-228.
 64. Константинова, Здравка. Разширяване на комуникационното поле на българската журналистика чрез чужди езици (до 1944). В: Университетски четения и изследвания по българска история. IV международен семинар Смолян, 11-13 май 2006 г. Състав. Искра Баева, Пламен Митев. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2008, с. 477-486.
 65. Кръстева, Луливера. Бутик и конфекция. Медийните подходи на отразяване. В: Медийното производство: Бутик и конфекция в медиите: Дневник на Втория медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, 10–14 декември 2007 г. София: Авангард Прима, 2008, с. 202-208.
 66. Кръстева, Луливера. Синдроми на негативизъм в българския медиен образ. В: Имиджът на Балканите: Исторически подходи и комуникационни перспективи: Сборник с докл. от международна конференция, [2006]. София, 2008, с. 277-285.
 67. Кулевски, Цветан. Формиране на журналистическото послание: Спонтанен артефакт или творческа спонтанност. В: Научни трудове на УНСС [Университет за национално и световно стопанство] = Research Papers – University of National and World Economy. Год. 48, Т. 1, 2008, с. 173-188.
 68. Лилова, Нели. „Фишинг” и „спуфинг” пандемия във виртуалното пространство. В: Трудове на Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии = Proceedings of the State Institute of Library Studies and Information Technologies. Т. 7, 2008, с. 293-302.
 69. Лилова, Нели. Стратегии за сигурност, използвани при създаване на модел за сигурност. В: Трудове на Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии = Proceedings of the State Institute of Library Studies and Information Technologies. Т. 7, 2008, с. 285-292.
 70. Лозанов, Георги. Медии и Дада – кой обърна писоара? В: Страница: литературно списание, Год. 9, 2008, №1, с. 201-203.
 71. Мавродиева, Иванка. Бизнескомуникацията в "Стажантът", риалити шоуто на Доналд Тръмп. В: Бизнессекретар: научно-методическо списание, Год. 10, 2008, №2-3, с. 7-12.
 72. Мавродиева, Иванка. Виртуалната реторика – реалност, мит или нонсенс. В: Философски алтернативи: списание на Института по философски изследвания при БАН = Philosophical alternatives, 2008, Год. 17, №1, с. 175-188. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=34998
 73. Мавродиева, Иванка. Комуникацията в бизнеса пред нови предизвикателства. В: Бизнессекретар: научно-методическо списание, Год. 10, 2008, №1, с. 2-5.
 74. Мавродиева, Иванка. Ораторското наследство – традиционни и нови начини на съхраняване и представяне (като текстове и като аудио-, видеозаписи, филми и клипове под формата на уеббазирана информация). В: Бизнессекретар: научно-методическо списание, Год. 10, 2008, №4, с. 19-24.
 75. Мавродиева, Иванка. Филтриране на информация от PR отдели и от медии. В: ПР и медии в България – противопоставени или равнопоставени?: Сборник. Лятна школа по Пъблик рилейшънс, София, 9 – 11 юли 2007 г., Нов български университет, Департамент Масови комуникации. София: Нов бълг. унив., 2008. Available from: http://ebox.nbu.bg/mascomschoolprandmedia/92D30954-C871-4D27-8ED4-87879E297858_d10.html
 76. Манева, Мария. Проявленията на новите тенденции в комуникационния процес. В: Годишник – Бургаски свободен университет. Т. 19, 2008, с. 132-134.
 77. Манлихерова, Мануела. Новите професии в радиото. В: Медийното производство: Бутик и конфекция в медиите: Дневник на Втория медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, 10–14 декември 2007 г. София: Авангард Прима, 2008, с. 237-240.
 78. Манлихерова, Мануела. Тенденции в развитието на форматното радио. В: Viva Vox: Юбилеен сборник в чест на професор Веселин Димитров. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2008, с. 62-66.
 79. Маринова, Марина. Комуникация в предизборен контекст: Демагогия и имиджов шаблон при политическите фигури в публичната игра. В: Библиотеки, четене, комуникации: Сборник с доклади от Научната конференция, ВТУ Св. Св. Кирил и Методий, РНБ П. Р. Славейков, ноември 2007. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2008, с. 291-304.
 80. Мелтев, Михаил. Пактът "Обществената медия – общество". В: Изкуствоведски четения: тематично годишно рецензирано издание за изкуствознание. София: Институт за изследване на изкуствата – БАН, 2008, с. 174-184.
 81. Мизова, Бистра; Стоицова, Толя. Образът на Европа: Кампания на първите избори за Европарламент в България на страниците на в. „Сега”. В: Психологични изследвания = Psychological Research, 2008, №1, с. 135-150.
 82. Миланова, Сашка. Съветският модел на журналистическа организация в България (1951-1955). В: Списание на Българската академия на науките = Journal of the Bulgarian Academy of Sciences, 2008, №1, с. 26-32.
 83. Милосавлевич, Марко. Проблематизиране на основанията на новите медии: Парадигмата на конфликта в цифровата телевизия и HDTV. В: Социологически проблеми: тримесечно списание на Института по социология при БАН, 2008, №3-4, с. 158-169.
 84. Минковска, Даниела. Технологична инфраструктура на учебен процес, базирана на интегриран модел за електронно обучение. В: Годишник на Техническия университет – София = Proceedings of the Technical University – Sofia. Т. 58, №1, 2008, с. 145-151.
 85. Монова, Тотка. Новините на bTV – стратегия за информиране в „дезинформираното информационно общество”. В: bTV: Новата визия. София: Фондация Медийна демокрация, 2008, с. 134–145.
 86. Нейкова, Мария. За какво служи образованието?. В: Медийното производство: Бутик и конфекция в медиите: Дневник на Втория медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, 10–14 декември 2007 г. София: Авангард Прима, 2008, с. 165-166.
 87. Нейкова, Мария. Игра на образи. В: Имиджът на Балканите: Исторически подходи и комуникационни перспективи: Девета международна научна конференция. Състав., науч. ред. Минка Златева. София, 2008, с. 225-230.
 88. Нейкова, Мария. Косово в дневния ред на Европейския съюз. В: Европейски перспективи: 10 години специалност „Европеистика” в СУ. Състав. Мария Стойчева. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2008, с. 53-64.
 89. Нейкова, Мария. Миналото е чужда страна. В: Историята в международната журналистика: Употреби и злоупотреби: Сборник с текстове от семинарите под същото заглавие. София: Авангард Прима, 2008, с. 7-28.
 90. Нейкова, Мария. Незавършен портрет: Моментна снимка на българската журналистика в глобална рамка. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 14 [за 2007], 2008, с. 93-108.
 91. Нейкова, Мария. Случаят “Андрю Гилигън” и Би Би Си. В: Viva vox: Юбилеен сборник в чест на професор Веселин Димитров. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2008, с. 197-203.
 92. Николова, Райна. Административен надзор върху дейността на БНР и БНТ. В: Административно правосъдие: официално издание на Върховния административен съд, 2008, №3, с. 19-32.
 93. Николова, Райна. Административен надзор при предсрочно прекратяване мандатите на членовете на управителните органи на БНТ и БНР. В: Административно правосъдие: официално издание на Върховния административен съд, 2008, №5, с. 27-44.
 94. Огнянова, Нели. Трудното сбогом на аналоговото право. В: Социологически проблеми: тримесечно списание на Института по социология при БАН, 2008, №3-4, с. 131-148.
 95. Павлова, Иванка. Съхранение на дигиталните информационни ресурси и архивни документи. В: Трудове на Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии = Proceedings of the State Institute of Library Studies and Information Technologies. Т. 7, 2008, с. 279-283.
 96. Панайотов, Филип. Ботев: „Да заемеме от Европа щото ни е потребно”: Публицистиката на поета. В: Българско Възраждане: Идеи – Личности – Събития. 2008, №10, с. 245-250.
 97. Панайотов, Филип. Да помним или да забравим Септември'23: Размишления по повод постмодерния дискурс за Септемврийското въстание [в българската литература]. В: Пламък: месeчно списание за литература, изкуство и публицистика, 2008, №1-2, с. 31-40.
 98. Пейчева, Добринка. Медии и глобализация. В: Годишник на Департамент Масови комуникации. София: Нов бълг. унив., 2008, c. 70-77.
 99. Пейчева, Добринка. Новите медии и предизвикателствата пред публичните комуникации В: Научни известия – Югозападен университет Неофит Рилски. Год. 4, №2, 2008, с. 232-239.
 100. Пейчева, Добринка. Селото в процесите на глобализация и медиализация. В: Мобилност, Уязвимост, Устойчивост. София: Аля, 2008, с. 64–78.
 101. Петев, Тодор. Насилието в медиите: Измерение на професионалната култура?. В: Имиджът на Балканите: Исторически подходи и комуникационни перспективи. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2008, с. 454-463.
 102. Петров, Милко. Очуканите обувки на незнайния воин. В: Регионална журналистика. Варна: Ателие 89, 2008, с. 9-17.
 103. Петров, Милко. Персоналният имидж. В: Рецепти за успех. Варна: Атлантис ГК. 2008, с. 16-22.
 104. Петров, Милко. Преминават оставачите: Регионални медии и демокрация. В: Регионална журналистика. Варна: Ателие 89, 2008. с. 17-28.
 105. Петров, Милко. Творецът – работяга, аристократ или романтичен отшелник. В: Рецепти за успех. Варна: Атлантис ГК, 2008, с. 149-154.
 106. Петрова, Станислава. „Бял” и „черен” PR в предизборната кампания за местна власт 2007. В: Библиотеки, четене, комуникации: Сборник с доклади от Научната конференция, ВТУ Св. Св. Кирил и Методий, РНБ П. Р. Славейков, ноември 2007. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2008, с. 346-348.
 107. Петрова, Теодора и др. Стереотипизиране на другостта в медиите (стабилност и динамика): Мониторинг на стереотипите, лансирани от българските медии при представянето на различията в българското общество. В: Фондация БЦДИ и Програма Матра, май 2008. Available from: http://www.bgrf.org/bg/?publications
 108. Петрова, Теодора. Излъчване на събития от обществен интерес в условията на медийна конвергенция. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 14 [за 2007], 2008, с. 153-158.
 109. Петрова, Теодора. Изследванията в областта на радио- и телевизионното програмиране във ФЖМК. В: Viva vox: Юбилеен сборник в чест на професор Веселин Димитров, София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2008, с. 254-258.
 110. Пиперков, Иво. Опитът за обучение по Мултимедия. В: 120 години СУ Св. Климент Охридски и развитие на педагогическата наука, София: Веда Словена – ЖГ, 2008, с. 195-197.
 111. Пиперков, Иво. Студентският мултимедиен проект в обучението. В: 120 години университетска педагогика. Между традициите и новите реалности. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2008, с. 325-329.
 112. Попова, Жана. Как репортерът убива обективността с игра на „вътрешен човек”. В: Медийното производство: Бутик и конфекция в медиите: Дневник на Втория медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, 10–14 декември 2007 г. София: Авангард Прима, 2008, с. 248-253.
 113. Попова, Жана. Музикалните тв шоупрограми и проблемът за бедността. В: Годишник: Югозападен университет Неофит Рилски. Факултет по изкуствата. Т. 6, 2008, с. 23-34.
 114. Попова, Жана. Свидетелските гласове и общата памет при събития криза. В: Viva Vox: Юбилеен сборник в чест на професор Веселин Димитров. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2008, с. 228-241.
 115. Попова, Жана. Толерантность в онлайн СМИ – нетолерантность на форумах. В: Религия и гражданское общество: кризис идентичности и новые вызовы постсекулярного общества. Материалы VII международного семинара 8-10 ноября 2007 г., г. Ялта. Под ред. Т. А. Сенюшкиной. Севастополь: НПЦ ЭКОСИ-гидрофизика, 2008, с. 107-110.
 116. Попова, Мария. Балкански автори в литературни сайтове в региона. В: Имиджът на Балканите: Исторически подходи и комуникационни перспективи. София: Факултет журналистика и масова комуникация, 2008, с. 341-347.
 117. Попова, Мария. Безплатните вестници – икономически или социален феномен. В: Viva vox: Юбилеен сборник в чест на професор Веселин Димитров. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2008, с. 128-134.
 118. Попова, Мария. Дигитализация на идентичността и медийна рефлексия. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация, 2008, №1. Available from: https://media-journal.info/index.php?p=item&aid=20
 119. Попова, Мария. Информация и медиен профил. В: Медийното производство: Бутик и конфекция в медиите: Дневник на Втория медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, 10–14 декември 2007 г. София: Авангард Прима, 2008, с. 174-177. Също в: Информация и медиен профил. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация, 2009, №3. Available from: https://media-journal.info/index.php?p=item&aid=65
 120. Попова, Снежана. Медийни образи на имиграцията (Българска и френска преса). В: Европейски перспективи: 10 години специалност „Европеистика” в СУ. Състав. Мария Стойчева. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2008, с. 425-437.
 121. Попова, Снежана. Преди масовизацията, индустриализацията, банализацията. В: Viva Vox: Юбилеен сборник в чест на проф. Веселин Димитров. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2008, с. 277-295.
 122. Попова, Снежана. Радиото: Изкуството на срещата. В: Социологически проблеми: тримесечно списание на Института по социология при БАН, 2008, №3-4, с. 81-89.
 123. Попова, Снежана. Телевизия като макет. В: bTV – новата визия. София: Фондация Медийна демокрация, 2008, с. 186-195.
 124. Проданов, Васил. Медиите и постмодерната публична сфера. В: Везни: месечно издание за литература, изкуство, критика и философия, 2008, №8, с. 35-67.
 125. Райчева, Лилия. Ще ни разпръсне ли комуникационната вавилонска кула? (Новите предизвикателства пред медийния плурализъм). В: Viva Vox: Юбилеен сборник в чест на проф. Веселин Димитров. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2008, с. 56-61.
 126. Савчев, Савчо. Единайсети етюд за съвременната българска журналистика. В: Andral: Двумесечно списание за култура и публицистика = Отвътре = Inside, 2008, №51-52, с. 39-48.
 127. Соколова, Мариана. Информационните мрежи и руското социално научно общество: От конвейр към ризома? В: Трудове на Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии = Proceedings of the State Institute of Library Studies and Information Technologies. Т. 7, 2008, с. 325-338.
 128. Спасов, Орлин. Българската национална телевизия в края на аналоговата епоха. В: Viva Vox: Юбилеен сборник в чест на проф. Веселин Димитров. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2008, с. 23-40.
 129. Спасов, Орлин. Новата медийна констелация. В: Социологически проблеми: Тематичен брой: Новата медийна констелация. Състав. Орлин Спасов, Ивайло Дичев. 2008, №3-4, с. 5-6.
 130. Спасов, Орлин. Новините на bTV и преобърнатата оптика към политическото. В: bTV: Новата визия. София: Фондация Медийна демокрация, 2008, с. 146-166.
 131. Спасов, Орлин. Социални медии, социални мрежи: Активност и активизъм. В: Социологически проблеми: тримесечно списание на Института по социология при БАН, 2008, №3-4, с. 47-64.
 132. Стефанов, Валери. Библиотеката и пожарът. В: Книга. Четене. Библиотека: Сборник доклади от три национални кръгли маси, посветени на проблемите на книжния сектор и библиотечното дело в България. София: Нар. библ. Св. Св. Кирил и Методий, Мин. културата, 2008, с. 113-119.
 133. Стефанов, Валери. Медиите – между идеологията и патологията. В: Литературата. Софийски университет Св. Климент Охридски, Факултет по славянски филологии, 2008, №4, с. 143-158.
 134. Стефанова-Нинова, Нели. Реторическата аргументация – инструментариум на политическия дискурс и интеркултурната комуникация. В: Психологични изследвания = Psychological Research, 2008, №2, с. 161-170.
 135. Стоичков, Светлозар. Методология за изграждане на системно-структурна картина на информатизацията у нас: панорама на електронните сайтове по широк спектър от областта на информационно-комуникативната сфера: емпирично изследване. В: Трудове на Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии = Proceedings of the State Institute of Library Studies and Information Technologies. Т. 7, 2008, с. 339-346.
 136. Стойков, Любомир. Из истории средств массовой информации Болгарии. В: Relga: научно-культурологический журнал, 2008, №17 [180]. Available from: http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=2283&level1=main&level2=articles
 137. Стойков, Любомир. Медиаморфози на културата. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация, 2008, №1. Available from: https://media-journal.info/?p=item&aid=40
 138. Стойков, Любомир. Планиране и конструиране на медийния имидж. В: Икономически алтернативи: научно списание на УНСС – София, 2008, №5, с. 26-37.
 139. Стойков, Любомир. Предимството на научната журналистика. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация, 2008, №1. Available from: https://media-journal.info/?p=item&aid=51
 140. Таир, Ергюл. Възможности за превенция на негативните медийни въздействия: Насоки за предпазване на децата. В: Психологични изследвания = Psychological Research, 2008, №2, с. 61-69.
 141. Тарашева, Елена; Иванчева, Теодора. Ефективно ли е ученето на чужди езици за академични цели чрез медии. В: Чуждоезиково обучение: двумесечно научно-методическо списание = Foreign language teaching, Год. 24, 2008, №1, с. 58-69.
 142. Тодоров, Юри. Писменост, грамотност, мултимедия. В: История: научно-методическо списание, 2008, №2-3, с. 104-112.
 143. Филева, Петранка. Кросмедията – инструмент за оптимизиране на предлагането в медийния бизнес. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация, 2008, №1. Available from: http://media-journal.info/index.php?p=item&aid=42
 144. Филева, Петранка. Крос-медията: инструмент за оптимизиране на предлагането в медийния бизнес. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация, 2008, №1. Available from: http://media-journal.info/index.php?p=item&aid=42
 145. Филева, Петранка. Съвременният вестник и неговата редакция. В: Медийното производство: Бутик и конфекция в медиите: Дневник на Втория медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, 10–14 декември 2007 г. София: Авангард Прима, 2008, с. 214-218.
 146. Филева, Петранка. Теоретични подходи в изследванията по медиен мениджмънт. В: Viva Vox: Юбилеен сборник в чест на проф. Веселин Димитров. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2008. с. 241-253.
 147. Филипов, Димитър. Със съвременно и модерно звучене – социално отговорни послания в радио ефира. В: Икономика и управление: научно списание на Стопанския факултет при Югозападен университет Неофит Рилски – Благоевград = Economics & Management: journal for economics and management science of Faculty of Economics – South-Western University – Blagoevgrad. Год. 4, 2008, №2, с. 91-94.
 148. Христов, Чавдар. Медийно влияние и социални ценности. В: Панорама на труда: списание за трудови и социални отношения, 2008, №5-6.
 149. Христов, Чавдар. Убеждаващата сила на социалната реклама. В: Социална медицина: тримесечник на Научно дружество по социална медицина, информатика и здравен мениджмънт, 2008, №1-2.
 150. Цветкова, Милена. „Трудните” медии и easy-културата. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация, 2008, №1. Available from: http://www.media-journal.info/index.php?p=item&aid=15
 151. Цветкова, Милена. Библиотеката – неактуално място за четене. В: Книга. Четене. Библиотека: Сборник доклади от три национални кръгли маси, посветени на проблемите на книжния сектор и библиотечното дело в България. София: Нар. библ. Св. Св. Кирил и Методий, Мин. културата, 2008, с. 100-109. Също в: Библиотеката – неактуално място за четене. В: Библиотека: Списание за библиотечна теория и практика, Год. 15, 2008, №5-6, с. 22-30. Available from: http://nationallibrary.bg/wp/wp-content/uploads/2020/06/Biblioteka_2008_br_5-6.pdf
 152. Цветкова, Милена. Да четеш с уши: Радиото като фактор в трансформациите на четенето. В: Viva vox: Юбилеен сборник в чест на проф. Веселин Димитров. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2008, с. 135-148. Available from: https://ssrn.com/abstract=3221923
 153. Цветкова, Милена. Издателят като читател. В: Литернет = LiterNet: списание за литература, изкуства, хуманитарни и социални изследвания, 12.01.2008, №1 (98). Available from: http://liternet.bg/publish3/mtzvetkova/izdateliat.htm
 154. Цветкова, Милена. Младото четене срещу библиотеката. В: Литернет = LiterNet: списание за литература, изкуства, хуманитарни и социални изследвания. 04.04.2008, №4 (101). Available from: http://liternet.bg/publish3/mtzvetkova/mladoto.htm
 155. Цветкова, Милена. От култура на опростяването към „безбуквена” книга. В: Кирилицата в духовността на европейската информационна цивилизация: Сборник с доклади на Пета научна конференция с международно участие, Нац. дворец на културата, София, 1 ноем. 2007. София: За буквите – О писменехъ, 2008, с. 338-362.
 156. Цветкова, Милена. Постписмената книга. В: Литернет = LiterNet: списание за литература, изкуства, хуманитарни и социални изследвания, 18.02.2008, №2 (99). Available from: http://liternet.bg/publish3/mtzvetkova/postpismena.htm
 157. Цветкова, Милена. Три урока по книгознание: Една година след смъртта на Марко Семов. В: Литернет = LiterNet: списание за литература, изкуства, хуманитарни и социални изследвания, 10.02.2008. Available from: http://ebulletin.liternet.bg/news.php?page=news_show&nid=5295&sid=25
 158. Цветкова, Силвия. Процеси на концентрация в сферата на електронните медии. В: Икономически алтернативи: научно списание на УНСС – София, 2008, №5, с. 69-85.
 159. Яврукова, Биляна. Значението на книгообмена за комплектуване на библиотеките. В: Библиотека: списание за библиотечна теория и практика, Год. 15, 2008, №1, с. 13-16.
 160. Dimov, Ventsislav. Around the Balkan Passions of the Ethnofusion. В: Дани Владе С. Милошевића. Меħународни научни скуп. Зборник радова. Ed. Dimitrije Golemovic. Баньа Лука, Академиjь умjетности, 2008, с. 373-383.
 161. Dimov, Ventsislav. La chalga come vademecum della transizione bulgara. In: Lo Straniero, XІІ, 2008, №94, рp. 59-67.
 162. Dimov, Ventsislav. Macedonia in the early recordet and mediated music from Bulgaria. In: The Balkan peninsula as a musical crossroad (Papers of the International Conference Struga, Republik of Macedonia, 20-23.09.2007). Ed. by Velika Stoykova. Skopje, 2008, рp. 179-185.
 163. Dimov, Ventsislav. On some Early Evidence of Musical Hybridization: Observation on Commercial Gramophone Records from Bulgaria. In: The Human World and Musical Diversity. Proceeding from the Fourth Meeting of the ICTM Study Group “Music and Minorities” in Varna, Bulgaria 2006. Sofia: Institute of Art Studies, 2008, pp. 43-50.
 164. Dimov, Ventsislav; Peycheva, Lozanka; Buchanan, Donna A. Performing democracy: Bulgarian Music and Musicians in Transition. In: Yearbook for Traditional Music, 2008, Vol. 40, р. 165-169.
 165. Dimov, Ventsislav; Peycheva, Lozanka. Future in the Past – The Stoins as paradigms in Bulgarian ethnomusicology. In: Vienna and the Balkans: Papers from the 39-th World conference of the ICTM, Vienna 2007. Ed. by L. Peycheva and A. Rodel. Sofia, Institute of Art Studies, BAS, Bulgarian Musicology Studies, 2008, рp. 40-48.
 166. Konstantinova, Zdravka. Zur Geschichte der Beziehungen zwischen Bulgarien und Oesterreich auf dem Gebiet der Druckmedien (1850-1944). In: Oestrerreich und Bulgarien 1878-2008: Geschichte und Gegenwart. Hrsg. Peter Bachmaier, Andreas Schwarcz, Antoaneta Tcholakova (Miscellanea Bulgarica, No 19: Mitteilungen des Bulgarischen Forschungsinstitutes in Österreich). Wien: Verein Freunde des Hauses Wittgenstein, 2008, S. 173-188.
 167. Petkova, Diana. National Image and Cross-Cultural Communication. In: Asian Communication & Media Studies, 2008, pp. 132-147.
 168. Raycheva, Lilia. Bulgaria, Democratization (pp. 70-72); Coburg-Gotha, Simeon Saxe (pp. 115-116); Loukanov Andrey (pp. 410-411); Zhelev Zhelyu (pp. 857-858); Zhivkov Todor (p. 858). In: Encyclopedia of Political Communication: V. 1. A-L – V. 2. M-Z. Ed. by Lynda Lee Kaid; Christina Holtz-Bacha. Los Angeles: Sage Publications, 2008. DOI: 10.4135/9781412953993
 169. Raycheva, Lilia. DTV in Bulgaria. In: Digital Television in Europe. Ed. by Van den Broeck W., Pierson J. Brussels: VUBpress, 2008, pp. 23-31.
 170. Raycheva, Lilia. Television: The Challenges of Pluralism to Media Regulation. In: Central European Journal of Communication: Official Journal of Polish Communication Association, Vol. 1, 2008, No 1, pp. 63-78.
 171. Raycheva, Lilia. Television: The Good, the Bad and the Unexpected Challenges of ICT. In: The Good, the Bad and the Unexpected. The User and the Future of Information and Communication Technologies. Ed. by B. Sapio, L. Fortunati, L. Haddon, K. Kommonen, E. Mante-Meijer, T. Turk. Koper: ABS Center, 2008, Vol. 1, pp. 580-594.
 172. Raycheva, Lilia. The Patchwork of the Bulgarian Media. In: Global Media Journal, 2008, pp. 69-89. Available from: http://www.globalmediajournal.collegium.edu.pl
 173. Raycheva, Lilia. Tracing the Digital Switchover in Enlarged Europe. In: Digital Television Revisited: COST Action 298: ‘Participation in the Broadband Society’. Ed. by Agnes Urban, Bartolomeo Sapio, Tomaž Turk. 2008, pp. 155-164.
 174. Raycheva, Lilia; Dimitrova, D. Election News Coverage in Bulgaria. In: The Handbook of Election News Coverage around the World. Ed. by Strömback J., Kaid L. Lee. New York and London: Routledge, 2008, pp. 341-356.
 175. Spassov, Orlin. Public Service Television in Bulgaria at the End of the Analog Age. In: Public Service Television in the Digital Age: Strategies and Opportunities in Five South – East European Countries. Ed. by Miklós Sükösd and Adla Isanović. Mediacentar Sarajevo, Sarajevo, 2008, pp. 99-140.
 176. Stoykov, Lubomir. Angela Missoni: “I want the work to be in a harmony with the love life and my friends”. In: Fashion Lifestyle Magazine, September 2008, No14.
 177. Stoykov, Lubomir. Hussein Chalayan: “Fashion is a combination between art, craft and a product”. In: Fashion Lifestyle Magazine, February 2008, No 7.
 178. Stoykov, Lubomir. Julien MacDonald: “They will not stop me using fur”. In: Fashion Lifestyle Magazine, June 2008, No11.
 179. Zlateva, Minka. Bulgaria: Chapter 5. In: Public Relations and Communication Management in Europe: A Nation- by-Nation Introduction to Public Relations Theory and Practice. Berlin and New York & Mouton de Gruyter, 2008, pp. 71-82. DOI:10.1515/9783110197198.71
 180. Zlateva, Minka. Die akademische Journalistenbildung in Bulgarien und der Beitrag von Wiener Studenten zu ihrer Entwicklung. In: Bachmaier, Peter, Andreas Schwarsz und Antoaneta Tcholakova (Hrsg.) Österreich und Bulgarien (1878-2008). Geschichte und Gegenwart. Miscellanea Bulgarica, №19. Wien: Verein “Freunde des Hauses Wittgenstein, Verlag Ostag, 2008, S. 217-234.
 181. Zlateva, Minka. Politicka uloga medija i odnosa s jasnoscu u procesu globlizacije. In: CM (Communication Management). Beograd: Fakultet politickih nauka, University of Beograd, 2008, No 8, pp. 111-121.