2009

Сборници

 1. Бежанци и медии. Състав. Весела Табакова. – София: Фондация Център за независима журналистика, 2009. – 224 с. ISBN 978-954-90388-8-0
 2. Библиотеки, четене, комуникации: Седма национална научна конференция, посветена на 100 год. от обявяването на Независимостта на България, ВТУ Св. св. Кирил и Методий, РНБ П. Р. Славейков, 21-22 ноември 2008. – В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2009. – 356 с. ISSN 1313-8138
 3. България в културното многообразие на Европа: Шеста национална научна конференция с международно участие, 1 ноември 2008 г., София. – София: За буквите – О писменехь, 2009. – 867 с. ISBN 978-954-8887-65-6
 4. Връзки с обществеността и промоционални техники: Сборник. Състав., ред., предг. Иванка Янкова. Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии. – София: Wini–1837, 2009. – 124 с. ISBN 978-954-9437-07-2
 5. Инфраструктурата: Бизнес и комуникации: Сборник с научни доклади, Първа студентска научна конференция, УНСС, Факултет Икономика на инфраструктурата. – София: Авангард Прима, 2009. – X, 248, [16] с. ISBN 978-954-323-628-2
 6. Книгоиздаване и медии: Сборник с доклади от научния семинар по книгоиздаване, проведен на 23 ноем. 2007 г. във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009. – 136 с. ISBN 978-954-07-2983-1
 7. Комуникацията в междукултурна среда при професионалното образование и обучение: Семинар по проект по програма на Европейския съюз за подкрепа на професионалното обучение "Леонардо да Винчи" – мярка "Мобилност", Братислава, Словакия, 2009 г. – София: Унив. изд. Стопанство; ИСК при УНСС, 2009. – 98 с. ISBN 978-954-644-053-2
 8. Марко Семов в паметта на съвременниците. Авт.-състав. Ивайло Христов. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, Фондация Марко Семов, 2009. – 208 с. ISBN 978-954-07-2988-6 
 9. Медиен плурализъм и медийно разнообразие: Дневник на Третия медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, 1-5 декември 2008 г. Състав., науч. ред. Мария Нейкова, Петранка Филева, Мария Попова. – София: Авангард Прима, 2009. – 334 с.
 10. Медии, комуникация, общество: Изследвания на докторанти от Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009. – 372 с. ISBN 978-954-07-2817-9
 11. Медиите в Централна и Източна Европа след 1989: Международна научна конференция Състояние и развитие на медиите след промените от 1989 г. в страните от Централна и Източна Европа, София, 5-7 декември 2008. Състав., науч. ред. Венко Кънев, Здравка Константинова. – София: Monde diplomatique, 2009. – 304 с. ISBN 978-954-92119-5-5
 12. Моралът в българските медии. Състав. Елена Петрова. – София: Институт за филос. изследвания БАН, 2009. – 291 с. ISBN 978-954-92145-6-7
 13. Невидимата история на вестник Капитал. Състав., ред. Ива Рудникова. – София: Икономедиа АД, 2009. – 312 с. ISBN 978-954-385-010-5
 14. Неосъществена раздяла: Из историята на една социална болест. Състав., науч. ред. Весела Табакова. – София: Фондация Център за независима журналистика, 2009. 206 с. ISBN 978-954-90388-9-7
 15. Новите млади и новите медии: Сборник. Състав. Ивайло Дичев, Орлин Спасов. – София: Институт Отворено общество, 2009. – 239 с. ISBN 978-954-9828-67-2
 16. Публицистичният текст в обучението на студенти от специалност Журналистика: Сборник. Състав., ред. [с предг.] Калина Лукова. – Бургас: Бряг, Бургаски свободен унив., 2009. – 87 с. ISBN 978-954-8752-12-1
 17. Пътят към книгите и информацията: Юбилеен сборник, посветен на 65-годишнината на Татяна Янакиева. Състав., науч. ред. Антоанета Тотоманова, Цветанка Панчева. – София: Национална библиотека Св. св. Кирил и Методий, 2009. – 456 с. ISBN 978-954-523-112-4
 18. Студентите на Софийския университет – някога и сега: Сборник. Авт. Минка Златева, Венцеслав Бондиков, Силвена Тончева, Христо Дочев. Състав., науч. ред. Минка Златева. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2009. – 96 с. ISBN 978-954-8194-76-1
 19. Medias en Europe centrale et orientale apres 1989: Colloque international État et évolution des médias après les changements de 1989 dans les pays d'Europe Centrale et Orientale, Sofia, 5-7 décembre 2008. Sous la dir. de Venko Kanev, Zdravka Konstantinova. – Sofia: Monde diplomatique, 2009. – 304 p. ISBN 978-954-92119-4-8

Монографии

 1. Ангелов, Николай. Конструкции и технологии в рекламния дизайн. – София: ТУ, 2009. – 95 с. ISBN 978-954-438-978-3
 2. Андреев, Лъчезар. Комуникативната култура и възможността за конкурентно предимство. – В. Търново: Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2009. – 324 с. ISBN 978-954-524-711-8
 3. Андреева, Лиляна. Изгревът като светлив образ. – София: Симел прес, 2009. – 328 с. ISBN 978-954-9487-72-5
 4. Андреева, Лиляна. Насаме с дистанционно. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009. – 380 с. ISBN 978-954-07-2923-7 
 5. Атанасов, Владимир. Никола Вапцаров в света на постмодерната комуникация. – София: Просвета, 2009. – 395 с. ISBN 978-954-01-2371-4
 6. Бонджолова, Валентина. (Не)съществуващи думи: Оказионализмите в медийния текст. – В. Търново: Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2009. – 124 с. ISBN 978-954-524-689-0
 7. Бондиков, Венцеслав. Манипулация и социална комуникация. – София: Ciela, 2009. – 280 с. ISBN 978-954-28-0600-4
 8. Бошнакова, Десислава. PRоговорки: принципите на ПР, съхранени и увековечени от българските пословици и поговорки. – София: ROI Communication, 2009. – 182 с. ISBN 978-954-9335-13-2
 9. Венин, Георги. Битие и бит на публицистиката. – Варна: Моореа, 2009. – 204 с. ISBN 978-954-8576-10-9
 10. Георгиев, Лъчезар. Книга и печатни комуникации. – В. Търново: Фабер, 2009. – 240 с. ISBN 978-954-400-175-9
 11. Георгиева, Николина. Бизнес комуникации. [2. изд.]. – Варна: ИК Стено, 2009. – 288 с. ISBN 978-954-449-436-0
 12. Герчева-Несторова, Галя. Комуникативно безпокойство: Емпирични измерения на личностни и контекстуални фактори. – София: Албатрос, 2009. – 280 с. ISBN 978-954-751-092-0
 13. Гецов, Антон. По следите на скрития смисъл: Предпоставки и инструменти за скрито манипулативно въздействие в дискурса на българската популярна преса. – В. Търново: Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2009. – 303 с. ISBN 978-954-524-707-1 
 14. Добрева, Елка. Толерантност, нетолерантност и нулева толерантност в съвременния български печат: Критически лингвосемиотичен анализ. – [В. Търново]: Фабер, 2009. – 391 с. ISBN 978-954-400-054-7
 15. Иванова, Поля. Поведение пред камера: Ч. 1: Телевизионни журналисти. – София: Софи–Р, Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009. – 176 с. ISBN 978-954-638-163-7; ISBN 978-954-07-2907-7 
 16. Иванова, Поля. Поведение пред камера: Ч. 2: Телевизионни събеседници. – София: Софи–Р, Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009. – 170 с. ISBN 978-954-638-164-4; ISBN 978-954-07-2908-4 
 17. Илиев, Георги; Атамян, Димитър. Мрежи за данни и интернет комуникации. – София: Нови знания, 2009. – 174 с. ISBN 978-954-9315-92-9
 18. Илиева, Рая. Правен режим на рекламата в търговската дейност. – Благоевград: [Изд. авт.], 2009. – 312 с. ISBN 978-954-9382-54-9
 19. Илиева, Соня. Клюката като форма на социален контрол. – [В. Търново]: Фабер, 2009. – 154 с. ISBN 978-954-400-213-8
 20. Калинов, Калин Искрев. Книгата и цивилизациите в глобалния свят. – Силистра: РИТТ, 2009 [2010]. – 364 с. ISBN 978-954-759-243-8
 21. Коларов, Стефан. Из историята на българската журналистика: Документални статии и портрети. – В. Търново: Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2009. – 264 с. ISBN 978-954-524-708-8
 22. Кръстева, Невяна. Направи си сам... маркетинг!: Творчески стратегии в рекламата по време на криза. – София: Авангард Прима, 2009. – 222 с. ISBN 978-954-323-548-3
 23. Кънев, Петър; Христова, Венета. Управление на екипи и комуникации. – Свищов: Акад. изд. Д. А. Ценов, 2009. – 102 с. ISBN 978-954-23-0578-1
 24. Кършакова, Рада. Научна комуникация. 2. изд. – Русе: Русенски унив. Ангел Кънчев, 2009. – 124 с. ISBN 978-954-712-442-4
 25. Манолов, Георги. Политически маркетинг. 2. прераб. и доп. изд. – Пловдив: Унив. изд. Паисий Хилендарски, 2009. – 464 с. ISBN 978-954-423-482-9
 26. Маринов, Руси. Стратегически комуникации и управление на знанието. – София: Нов бълг. унив., 2009. – 1 оптичен диск (CD-ROM). ISBN 978-954-535-595-0. http://ebox.nbu.bg/strategicheski_komunikacii
 27. Марчевски, Иван. Одит на маркетинговите комуникации. – Свищов: Акад. изд. Д. А. Ценов, 2009. – 148 с. (без ISBN)
 28. Миланова, Сашка. Съюзът на журналистите в "Политическата преса" на властта 1944-1960 г. – В. Търново: Витал, 2009. – 328 с. ISBN 978-954-8259-83-5
 29. Милков, Лучиян. Общуване, култура, професия. Науч. ред. Румяна Милкова, Ивайло Петров. – [Шумен]: Юни експрес ООД, 2009. – 442 с. ISBN 978-954-9454-42-0
 30. Михайлов, Владимир. Медиязнание. – София: Изток-Запад, 2009. – 200 с. ISBN 978-954-321-550-8
 31. Начев, Йордан. Общуването: Как да влияем на другите. – София: Ciela, 2009. – 272 с. ISBN 978-954-28-0549-6
 32. Николова, Райна. Административноправно положение на обществените електронни медии в България. – Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, 2009. – 278 с. ISBN 978-954-680-591-1
 33. Новков, Митко. Нервът телевизия: Вестник Култура, петък, ранна утрин: Избрано 1998-2007. Предг. Георги Лозанов. – Пловдив: Жанет 45, 2009. – 462 с. ISBN 978-954-491-556-8
 34. Панайотов, Филип. Изрезки от стари вестници: №1. – София: ИК Захарий Стоянов, Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009. – 288 с. ISBN 978-954-09-0291-3
 35. Пачева, Валерия. Кризата под контрол: Корпоративна комуникация в кризисна ситуация. Предг. Тодор Петев. – София: М-8-М, 2009. – 256 с. ISBN 978-954-8177-49-8
 36. Пейчева, Добринка. Мобилните телефони и новата мобилно детерминирана медийна култура. – София: Нов бълг. унив., Департамент Антропология, 2009. – 70 с. ISSN 1313-2253. Available from: http://bgsociety.nbu.bg/data/00010.pdf
 37. Пейчева, Добринка. Модели за ползване на интернет. – София: Нов бълг. унив., Департамент Антропология, 2009. – 200 с. Available from: http://bgsociety.nbu.bg/4.htm
 38. Петев, Тодор. Комуникационната спирала – трансформации и конфликти. 2. изд. [без данни за 1. изд.]. – София: Аскони-издат, 2009. – 330 с. ISBN 978-954-383-019-0
 39. Райков, Здравко. Как да печелим по време на криза. – София: Дармон, 2009. – 350 с. ISBN 978-954-90511-9-3
 40. Ризова, Милка. Бизнескомуникации. – София: Мартилен, 2009. – 119 с. ISBN 978-954-598-125-8
 41. Сачев, Евгений. Основи на социокомуникативната логистика на социокултурно-историческата дейност. – Ст. Загора: Литера принт АД, 2009. – 179 с. ISBN 978-954-487-088-1
 42. Стефанов, Антон. Истината за "Всяка неделя": 66 свидетелства за легендата и нейните автори. [2. съкр. изд.]. – София: Millenium, 2009. – 295 с. ISBN 978-954-515-029-6
 43. Стойков, Любомир. Световната мода: Ч. 3: Италия. – София: Алма комуникация, 2009. – 200 с. ISBN 978-954-9234-61-9
 44. Стойков, Любомир; Пачева, Валерия. Връзки с обществеността и бизнескомуникация. 3. изд. – София: От игла до конец, 2009. – XVIII, 465 с. ISBN 978-954-9799-17-0 
 45. Стоянов, Росен. Конфликтен дискурс, масмедии и политика. – София: Нов бълг. унив., 2009. – 167 с. ISBN 978-954-535-578-3
 46. Филева, Петранка. Медиен мениджмънт. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2009. – 412 с. ISBN 978-954-8194-77-8
 47. Цацов, Димитър. Пролегомени към виртуалното. – В. Търново: Фабер, 2009. – 195 с. ISBN 978-954-400-131-5
 48. Цветкова, Милена. Алгоритъм на дипломния проект. – София: Знам.bg – Българският портал на знанието; Книгоиздателска къща Труд; Сирма Медия, 2009. Available from: http://www.znam.bg/com/action/showBook?bookID=1199&sectionID=6 (без ISBN)
 49. Цветкова, Милена. Информационна култура: Името на четенето. 2. доп. изд. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009. – 356 с. ISBN 978-954-07-2560-4
 50. Цветкова-Казандзи, Силвия. Икономика и цифровизация на електронните медии: Медиа практики в България и Гърция. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009. – 238 с. ISBN 978-954-07-2825-4
 51. Цоловска, Анна. Визуална комуникация и дигитална видеообразност; Вкусът като предразсъдък и катализатор на разбирането. – В. Търново: Фабер, 2009. – 147 с. ISBN 978-954-400-101-8
 52. Цонева, Иванка. Анатомия на рекламата: Основи, механизми. 2. изд. – В. Търново: Фабер, 2009. – 372 с. ISBN 978-954-400-134-6
 53. Ченешев, Димитър. Бизнес комуникации; Връзки с обществеността. – София: ТУ, 2009. – 120 с. ISBN 978-954-438-780-8
 54. Щерев, Николай. Маркетинг и реклама: Ч. 1. – София: Мартилен, 2009. – 188 с. ISBN 978-954-598-127-2

Студии и статии

 1. Акопов, Александър. Ролята на езика и текста в мрежовата комуникация. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 15 [за 2008], 2009, с. 217-223.
 2. Ангелова, Вяра. БГ Мама – виртуални „количкарки” и кърмачки на гражданското общество. В: Новите млади и новите медии: Сборник. София: Институт Отворено общество, 2009, с. 59-70.
 3. Ангелова, Вяра. Самопредставяне на „обикновения човек” в медиите. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 15 [за 2008], 2009, с. 83-99.
 4. Ангелова, Вяра; Лякова, Марина. Хомосексуалността през погледа на българските студенти: Опит за реконструкция. В: Критика и хуманизъм: списание за хуманитарни и социални изследвания = Critique & Humanism, 2009, №30, с. 287-304. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=26997
 5. Андреева, Десислава. Политическата комуникация в цариградския периодичен печат през 70-те години на XIX век. В: Трудове на Великотърновския университет Св. Св. Кирил и Методий. Стопански факултет. Обществени комуникации и информационни науки = The works of St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo. Faculty of economics. Department of Librarian studies and mass communications. Т. 1, 2009, с. 169-227.
 6. Антонова, Весислава. Практиката на „консултантите“ или как се заобикаля медийният закон. В: Медиен плурализъм и медийно разнообразие: Дневник на Третия медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, 1-5 декември 2008 г. София: Авангард Прима, 2009, с. 167-172.
 7. Бенбасат, Алберт. Българското книгоиздаване през последните двайсет години. В: 4Publishing, 2009, №1, с. 34–38.
 8. Бенбасат, Алберт. Завършител и възродител. В: Златните зърна на Славчо Атанасов – златни зърна в българската култура: Юбилеен сборник, посветен на 100-години от рождението на Славчо Атанасов и 70-години от създаването на Библиотека “Златни зърна”. София: Национална библиотека Св. св. Кирил и Методий, 2009, с. 24–29.
 9. Бенбасат, Алберт. Поредицата „Университетска библиотека” – институционализация на академичната книга. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 15 [за 2008], 2009, с. 51–60.
 10. Бенбасат, Алберт. Редакторът – тази изчезваща порода. В: Библиотеки, четене, комуникации: Сборник с доклади на Седмата научна конференция, ВТУ Св. св. Кирил и Методий, РНБ П. Р. Славейков, 21-22 ноември 2008. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2009, с. 130–138.
 11. Бенбасат, Алберт. Универсален издател и меценат: 130 години от рождението на Александър Паскалев. В: Библиотека: списание за библиотечна теория и практика, Год. 16, 2009, №4, с. 45-51. Available from: http://nationallibrary.bg/wp/wp-content/uploads/2020/05/Biblioteka_2009_br_4.pdf
 12. Бенбасат, Алберт. Универсалният издател и меценат Александър Паскалев. В: 130 г. от рождението на книгоиздателя Александър Паскалев. Хасково: Община Хасково, Регионален исторически музей – Хасково, 2009, с. 1–8.
 13. Бенбасат, Алберт. Щрихи към медийния образ на българската книга. В: Книгоиздаване и медии: Сборник с доклади от научния семинар по книгоиздаване, проведен на 23 ноември 2007 г. във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009, с. 20–27.
 14. Богданова, Светла. За агресията в българското училище и нейния медиен образ. В: Общества, трансформации, култури: Постсоциалистическата всекидневна култура в България и Сърбия. София: Етногр. институт с музей – БАН, 2009, с. 115-125.
 15. Бодаков, Марин. Историята като журналистика. И обратното. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 15 [за 2008], 2009, с. 245-247.
 16. Бодаков, Марин. Книгоиздаване и медии: Зад съюза "и". В: Книгоиздаване и медии: Сборник с доклади от научния семинар по книгоиздаване, проведен на 23 ноември 2007 г. във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009, с. 84-88.
 17. Бодаков, Марин. Литература и медия: За възможностите на една психоаналитична аналогия. В: Медиите в Централна и Източна Европа след 1989 г. София: Le Monde Diplomatique, 2009.
 18. Великова, Снежана. Новите медии и променящата се публична сфера. В: Любословие: годишно списание по хуманитаристика, 2009, №10, с. 72-91.
 19. Власева, Теодора. Възможности за формиране на умения за интерпретация и комуникация чрез работа със серия картини [в началния курс]. В: Начално училище, 2009, №1, с. 54-64.
 20. Вълкова, Силвия. Инфраструктурни трансформации в книгоиздаването: Аспекти на глобалното, локалното и хибридите в системата на книгата в началото на ХХІ век. В: Медии, комуникация, общество: Изследвания на докторанти от Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009, с. 136-159. 
 21. Вълкова, Силвия. Престижно ли е да бъдеш книгоиздател? В: Книгоиздаване и медии: Сборник с доклади от научния семинар по книгоиздаване, проведен на 23 ноем. 2007 г. във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009, с. 108-116.
 22. Гаврилов, Иван. Езикът на омразата в електронните медии или да се научим да говорим и пишем с доброта за България. В: Ново време: списание за социални идеи, политика и култура, Год. 84, 2009, №4, с. 5-19.
 23. Гатева, Теодора. Смяната на правителството в Русия преди президентските избори - цел, стратегия, традиция: Паралел между действията на Б. Елцин през 1998 г. и Вл. Путин през 2004 г. и 2007 г. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 15 [за 2008], 2009, с. 207-215.
 24. Георгиев, Тодор. За вестник „Шуменска заря” и положението на регионалната журналистика. В: Годишник – Бургаски свободен университет. Т. 21, 2009, с. 230-238.
 25. Георгиева, Борислава. Празници на книгата в страните от Европейския съюз. В: Медии, комуникация, общество: Изследвания на докторанти от Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009, с. 65-93.
 26. Георгиева, Валентина. Младежките култури преди и след виртуалния обрат. В: Социологически проблеми: тримесечно списание на Института по социология при БАН, Год. 41, 2009, №3-4, с. 342-345.
 27. Георгиева-Кузова, Борислава. Реабилитация на пиктограмата. В: Книгоиздаване и медии: Сборник с доклади от научния семинар по книгоиздаване, проведен на 23 ноем. 2007 г. във ФЖМК на СУ. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009, с. 119-125.
 28. Гергова, Ани. Книгоиздаване, библиотеки, електронна информация. В: Библиотека: списание за библиотечна теория и практика, Год. 16, 2009, №1, с. 21-26. Available from: http://nationallibrary.bg/wp/wp-content/uploads/2020/05/Biblioteka_2009_br_1.pdf
 29. Гецов, Антон. Към въпроса за приложимостта на кооперативния принцип в масовата комуникация. В: Проглас: филологическо списание, 2009, №1, с. 80-95.
 30. Григорова, Ирина. Сашка Миланова. Съюзът на журналистите в „политическата преса” на властта 1944-1960 г. (Велико Търново, Изд. "Витал", 2009. 328 с.). В: Исторически преглед: научно-популярно историческо списание, Год. 65, 2009, №5-6, с. 220-225.
 31. Дееничина, Мария. Предизвестен плурализъм: Досиета и медийни трактовки. В: Медиен плурализъм и медийно разнообразие: Дневник на Третия медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, 1-5 декември 2008 г. София: Авангард Прима, 2009, с. 237-244.
 32. Дееничина, Мария; Иванова, Росица; Йорданова, Виолета. Българската журналистика през първата година на промяната (1989 – 1990). В: 1989/2009: Размисли за прехода в България. В. Търново: ПИК, 2009, с. 113-138.
 33. Димов, Венцислав. From Balkans with love: Още нещо за балканските страсти в world music. В: Изкуствоведски четения. София: Институт за изкуствознание при БАН, 2009, с. 226-235.
 34. Димов, Венцислав. За чалгата с омерзение и обич. В: Новите млади и новите медии: Сборник. София: Институт Отворено общество, 2009, с. 108-126.
 35. Димов, Венцислав; Пейчева, Лозанка. Етномузикологията в България – традиции и перспективи. В: Българско музикознание = Bulgarian Musicology, София, 2009, №3-4, с. 58-79.
 36. Добрева, Наталия. Налице ли е „споделената отговорност” на журналисти и социолози? Анализ на сондажи в печата на предизборната кампания за Европарламент 2007. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 15 [за 2008], 2009, с. 165-181.
 37. Дудева, Бистра. Прилагане на Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР) при обучение за комуникация в професионалния домейн. В: Чуждоезиково обучение: двумесечно научно-методическо списание = Foreign language teaching, 2009, №4, с. 50-62.
 38. Душков, Живодар. Русе „вгражда” името си в медии. В: Архив за поселищни проучвания: национално списание по краезнание, Год. 13, 2009, №3-4, с. 61-75.
 39. Ефремов, Ефрем. Предговор. В: Стоянов, Захарий. Записки по българските възстания 1870-1876 г.: Т. 2. Велико Търново: Фабер, 2009. 256 с.
 40. Ефтимова, Андреана. Езиковата картина на българското от близкото минало в учебник по български език за чужденци. В: Преходи и граници: Сборник доклади от XV-годишна научна конференция на Факултета по славянски филологии на Софийския университет Св. Климент Охридски, София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009, с. 537-542.
 41. Ефтимова, Андреана. Наречията като маркери на говорещия. В: Отговорността пред езика: №2. Шумен: Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2009, с. 110-118.
 42. Ефтимова, Андреана. Психолингвистиката – (не)осъщественият проект. В: Филологическият проект на ХХI век. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009, с. 180-196.
 43. Ефтимова, Андреана. Релацията наречие-прилагателно име. В: Езиков свят = Orbis Linguarum, Год. 7, 2009, №1, с. 41-47. Available from: http://www.belb.net/spisanija/ezikov_svjat/tom7-kn1/03_andreana_41_46_last.DOC.pdf
 44. Ефтимова, Андреана. Релацията наречие-съществително име в обучението по български език като чужд. В: Българска реч: списание за езикова култура, 2009, №3, с. 105-117.
 45. Ефтимова, Андреана. Синтактичното наречие в обучението по български език като чужд. В: Oratio vitae simulacrum (Словото е отражение на живота): Сборник научни изследвания в чест на 65-годишнината на проф. д-р Христина Станева, Велико Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2009, с. 405-425.
 46. Златанов, Бисер. Конкуренция и медийно разнообразие във време на иновации и концентрация на мощ. В: Медии, комуникация, общество: Изследвания на докторанти от Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009, с. 34-49.
 47. Златанов, Бисер. Корпоративният контрол при сливането на АОЛ с Тайм Уорнър – реториката на данните. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация, 2009, №3. Available from: http://mediajournal.info/?p=item&aid=58
 48. Златева, Минка. „Видим” за цяла България. В: Христов, Ивайло. Марко Семов в паметта на съвременниците. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, Фондация Марко Семов, 2009, с. 149-154.
 49. Златева, Минка. За щерната на духа: (Сътрудничеството между България и Китай в областта на комуникациите). В: Китай: традиция и съвременност: Сборник с доклади от Първата научна конференция “Китай: традиция и съвременност”. София: Институт Конфуций – София, 2009, с. 144-150.
 50. Златева, Минка. Информацията во мрежното општество – нови параметри. В: Културен живот (Скопие), 2009, №1-2, с. 56-63
 51. Игнатов, Георги. Журналистиката в мрежата – алтернатива или допълнение на традиционните медии. В: Трудове на Великотърновския университет Св. Св. Кирил и Методий. Стопански факултет. Обществени комуникации и информационни науки = The works of St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo. Faculty of economics. Department of Librarian studies and mass communications, Т. 1, 2009, с. 281-301.
 52. Йорданова, Юлия. Изгубените: бесарабските българи през погледа на списание „Нация и политика” от 30-те години на ХХ век. В: Исторически преглед, 2009, №1-2, с. 200-214. Също в: Българите от Молдова и Украйна – език, литература, история, култура и образование. София, 2009, с. 114-120.
 53. Калагларски, Георги. Медиите – същност, функции и роля в обществото. В: Годишник – Варненски свободен университет. Т. 15, 2009, с. 337-349.
 54. Калагларски, Георги. Пъблик рилейшънс, реклама и интегрирани маркетингови комуникации. В: Научен алманах на Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2009, №7, с. 17-24.
 55. Касърова, Светлана. Интеркултурна комуникация в туризма. В: Управление и образование = Management and Education, Год. 5, 2009, №3, с. 277-282.
 56. Кафтанджиев, Христо. Апелите за професионализма в маркетинговите комуникации по време на финансова криза. В: ProGrafica, 2009, №3, с. 24-30.
 57. Кафтанджиев, Христо. Апелите за щастието в маркетинговите комуникации по време на финансова криза. В: ProGrafica, 2009, №4, с. 24-30.
 58. Кафтанджиев, Христо. Брандът Кока-кола и неговите маркетингови комуникации. In: Superbrands: an insight into some of Bulgaria's strongest brands 2009-2010. [София]: Вип Медиа ООД, 2009. 152 с.
 59. Кафтанджиев, Христо. Големите комуникативни възможности на изложбените щандове. В: ProGrafica, 2009, №6, с. 22-29.
 60. Кафтанджиев, Христо. Календарите и как с тяхна помощ интегрираме маркетинговите комуникации. В: ProGrafica, 2009, №5, с. 26-29.
 61. Кафтанджиев, Христо. Маркетингови комуникации по време на празници. В: ProGrafica, 2009, №5.
 62. Кафтанджиев, Христо. Страх, кръв и смърт в ефективната реклама по време на финансова криза. В: ProGrafica, 2009, №2, с. 30-36.
 63. Колев, Колю. Научните позиции на икономическата журналистика. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 15 [за 2008], 2009, с. 239-242.
 64. Константинова, Здравка. „Драгий любородче!”. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация, 2009, №2. Available from: http://media-journal.info/?p=item&aid=29
 65. Константинова, Здравка. Екология на журналистиката. В: Медиите в Централна и Източна Европа след 1989. Състав. Венко Кънев, Здравка Константинова. София: Le Monde diplomatique, 2009, с. 79-85.
 66. Константинова, Здравка. Из географията на българската преса (1878-1944). В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация, 2009, №3. Available from: http://media-journal.info/?p=item&aid=66
 67. Константинова, Здравка. Щрих от любознателната толерантност на Константин Фотинов. В: Толерантният националист. Състав. Искра Баева. София: Парадигма, 2009, с. 105-113.
 68. Костадинова, Ася. Рисковете на професия звезда. В: Епископ-Константинови четения. Т. 14, 2009, с. 78-85.
 69. Лазарова, Мариана. Комуникационни предизвикателства към съвременните организации. В: Годишник – Бургаски свободен университет. Т. 21, 2009, с. 159-162.
 70. Левтерова, Дора. Комуникация и социални релации с хора с увреждания. В: Приложна психология: специална, клинична, социална, съдебна, 2009, №1, с. 5-18.
 71. Лукова, Калина. Журналистът Пейо Яворов: Посвещаване на поезията в журналистика. В: Годишник – Бургаски свободен университет. Т. 21, 2009, с. 163-171.
 72. Мавродиева, Иванка. Как да създаваме сценарии за различни видове презентации?. В: Бизнессекретар: научно-методическо списание, Год. 11, 2009, №3-4, с. 14-25.
 73. Мавродиева, Иванка. Писмена бизнес кореспонденция. В: Бизнессекретар: научно-методическо списание, Год. 11, 2009, №3-4, с. 10-13.
 74. Манева, Мария. Риалити телевизията – исторически търсения. В: Годишник – Бургаски свободен университет. Т. 21, 2009, с. 245-252.
 75. Маринова, Марина. Властта в ефир: Реторика и оцеляване: Критика на журналистическия дискурс (2003-2008). В: Трудове на Великотърновския университет Св. Св. Кирил и Методий. Стопански факултет. Обществени комуникации и информационни науки = The works of St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo. Faculty of economics. Department of Librarian studies and mass communications, Т. 1, 2009, с. 229-280.
 76. Михайлова, Катя. Телевизията в развитието на детето. В: Начално образование: месечно списание, 2009, №5, с. 3-12.
 77. Младенова, Мария. Инициатива болгарского национального телевидения „Большое чтение“. В: Традиции и иновации: К 50-летию сборника „Книга. Исследования и материалы“: Материалы XІІ международной научной конференции по проблемам книговедения, Москва, 28-30 апр. 2009 г.: Ч. 2. Москва, 2009, с. 129-134.
 78. Монова, Тотка. „Синтетичните личности” създават безлична регистрираща журналистика, която е безопасна за властта. В: Обектив: издание на Български хелзинкски комитет, 2009, №164. Available from: https://www.bghelsinki.org/bg/publication/sintetichnite-lichnosti-szdavat-bezlichna-registrirasha-zhurnalistika-koyato-e-bezopasna-za-vlastta
 79. Монова, Тотка. Журналистически жанрове. В: Речник на българската литература. Пловдив: Хермес, 2009, с. 245-265.
 80. Монова, Тотка. Избори 2009 – Размиване на границите: какво се случи с предизборното политическо послание/говорене. В: Фондация Медийна демокрация: Лаборатория за медиен мониторинг, 20.07.2009. Available from: http://www.fmd.bg/?p=3674
 81. Монова, Тотка. Кой кой е в политическата игра – легитимация на неясни субекти и на шамански практики. В: Фондация Медийна демокрация: Лаборатория за медиен мониторинг, 28.05.2009. Available from: http://www.fmd.bg/?p=2581
 82. Монова, Тотка. Таблоидизацията е завършена, политическите послания – безопасни. В: Фондация Медийна демокрация: Лаборатория за медиен мониторинг, 01.03.2009. Available from: http://www.fmd.bg/?p=978
 83. Монова, Тотка. Телевизионната култура в България – две тези. В: Фондация Медийна демокрация: Лаборатория за медиен мониторинг, 15.06.2009. Available from: http://www.fmd.bg/?p=3745
 84. Нейкова, Мария. Едно предаване на границата между дефинираното и действителното разнообразие. В: Медиен плурализъм и медийно разнообразие: Дневник на Третия медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, 1-5 декември 2008 г. София: Авангард Прима, 2009, с. 153-157.
 85. Нейкова, Мария. Разследвания без последици. В: Неосъществена раздяла: Из историята на една социална болест. София: Фондация Център за независима журналистика, 2009, с. 53-59.
 86. Нейкова, Мария. Семейното родство като източник на конфликт на интереси. В: Неосъществена раздяла: Из историята на една социална болест. София: Фондация Център за независима журналистика, 2009, с. 120-128.
 87. Нейкова, Мария. Съдба зад новините. В: Бежанци и медии. София: Фондация Център за независима журналистика, 2009, с. 101-114.
 88. Нейкова, Мария. Фигурата на Европейския съюз в борбата срещу корупцията. В: Неосъществена раздяла: Из историята на една социална болест. София: Фондация Център за независима журналистика, 2009, с. 85-89.
 89. Николова, Надежда. Процесите на интеграция и интеркултурната комуникация. В: Научни трудове – Пловдивски университет Паисий Хилендарски. Филология. Т. 47, №1-А, 2009, с. 55-58.
 90. Николова, Райна. Компетентност на Съвета за електронни медии. В: Административно правосъдие: официално издание на Върховния административен съд, Год. 12, 2009, №5, с. 7-24.
 91. Нишева, Божана. Семантико-словообразувателни модели със само-/samo-, себе-/sebe- и авто-/auto- в езика на съвременните български и чешки медии. В: Научни трудове – Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. Т. 47, №1-Б, 2009, с. 229-237.
 92. Огнянова, Нели. Медиен плурализъм: Принципи и практики „за удобство ме наричайте“. В: Медиен плурализъм и медийно разнообразие: Дневник на Третия медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, 1-5 декември 2008 г. София: Авангард Прима, 2009, с. 163-167.
 93. Павлидис, Георгиос. Кипърските медии в екстремна ситуация: Самолетната трагедия от 14 август 2005 г.: Анализ на казус. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l'Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 15 [за 2008], 2009, с. 131-142.
 94. Павлов, Пламен. Аналогова характериология на цифровата журналистика или мутацията „драскач-щракач” и превръщането на метранпажа в уебадмин. В: Бизнессекретар: научно-методическо списание, 2009, №3-4, с. 31-35.
 95. Пайташева, Кристина. Субкултурната същност на блог комуникацията. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 15 [за 2008], 2009, с. 157-163.
 96. Петров, Милко. Публицистиката в предизвикателствата на новото време. В: Публицистичният текст в обучението. Бургас: Бряг, 2009. с. 8-15.
 97. Пиперков, Иво. Медии и човешки права. В: Подготовка, професионална реализация и социален статус на социалния работник. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009, с. 469-473.
 98. Пиперков, Иво. Медийният образователен продукт – между технологията и методиката. В: Медиен плурализъм и медийно разнообразие: Дневник на Третия медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, 1-5 декември 2008 г. София: Авангард Прима, 2009, с. 250-253.
 99. Попова, Велка. Щрихи към речевия портрет на съвременния български журналист. В: Епископ-Константинови четения. Т. 14, 2009, с. 48-59.
 100. Попова, Жана. Монополът на експертите и монополът на източниците. В: Медиен плурализъм и медийно разнообразие: Дневник на Третия медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, 1-5 декември 2008 г. София, Авангард Прима, 2009, с. 178-182.
 101. Попова, Жана. Новите млади по футболните трибуни. В: Новите млади и новите медии: Сборник. София: Институт Отворено общество, 2009. с. 127-150.
 102. Попова, Жана. Смърт по време на удоволствие. В: Преходи и граници: Сборник доклади от XV-годишна научна конференция на Факултета по славянски филологии на Софийския университет Св. Климент Охридски, София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009, с. 352-360.
 103. Попова, Мария. Медийно въздействие и културни послания. В: Медиен плурализъм и медийно разнообразие: Дневник на Третия медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, 1-5 декември 2008 г. София: Авангард Прима, 2009, с. 198-202.
 104. Попова, Снежана. selyanin, selyanka: изпитание на идентичността. В: Критика и хуманизъм: списание за хуманитарни и социални изследвания = Critique & Humanism, Т. 30, 2009, №3, с. 321-333. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=27005
 105. Попова, Снежана. Магистрала „Тракия” – защо я помним? (изучаване на казус). В: Неосъществена раздяла: Из историята на една социална болест. София: Фондация Център за независима журналистика, 2009, с. 91-97.
 106. Попова, Снежана. Медиите: удавени в превода (му). В: Фондация Медийна демокрация, 22.11.2009. Available from: http://www.fmd.bg/?p=4848
 107. Попова, Снежана. Националните електронни медии: „Разбягване” чрез акценти върху личности. В: Фондация Медийна демокрация, 26.01.2009. Available from: http://www.fmd.bg/?cat=5&paged=3
 108. Попова, Снежана. Политиката на думите: Имиграцията в българската и френската преса. В: Медиите в Централна и Източна Европа. София: Монд дипломатик, 2009, с. 249-255.
 109. Попова, Снежана. Разказът за бежанци в българските медии в контекста на разказите за малцинства. В: Бежанци и медии. София: Фондация Център за независима журналистика, 2009, с. 114-129.
 110. Попова, Снежана; Дерменджиева, Грета; Точев, Лъчезар. Журналистическите блогове – нов етап в „освобождаването на медийния изказ?. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 15 [за 2008], 2009, с. 39-50.
 111. Проданов, Христо. Дигитализация и трансформация на публичната сфера. В: Философия: двумесечно научно – методическо списание, 2009, №2, с. 23-31.
 112. Проданов, Христо. Интернет и промените в социалните общности. В: Международна политика, Год. 5, 2009, №2, с. 113-121.
 113. Проданов, Христо. Разсъждения за старите и новите медии. В: Понеделник: списание за теория, политика и култура, 2009, №1-2, с. 82-91.
 114. Спасов, Орлин. Вездесъщата телевизия. В: Foreign Policy, декември 2009 – януари 2010, с. 54-56.
 115. Спасов, Орлин. Информационно-технологичните млади. В: Новите млади и новите медии: Сборник. София: Институт Отворено общество, 2009, с. 42-58.
 116. Спасов, Орлин. Социални мрежи и политика 2.0. В: Семинар БГ, 2009, №1. Available from: http://www.seminar-bg.eu/spisanie-seminar-bg/broy1/item/198-социални-мрежи-и-политика-20.html
 117. Стойков, Любомир. Бизнес комуникацията: Същност и дефиниции. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация. 2009, №3. Available from: https://media-journal.info/?p=item&aid=56
 118. Стойков, Любомир. Интернет като галактика на субкултурите: Интернет като галактика на субкултурите. В: Медиен плурализъм и медийно разнообразие: Дневник на Третия медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, 1-5 декември 2008 г. София: Авангард Прима, 2009, с. 190–198.
 119. Стойков, Любомир. Медийното пространство в съвременна България. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 15 [за 2008], 2009, с. 5-37.
 120. Стойков, Любомир. Система регулирования и саморегулирования СМИ в Болгарии. В: Relga – научно-культурологический журнал, 2009, №1 [181]. Available from: http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=2299&level1=main&level2=articles
 121. Стойков, Любомир. Состояние и тенденции развития печатных СМИ Болгарии. В: Relga – научно-культурологический журнал, 2009, №2 [182]. Available from: http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=2313&level1=main&level2=articles
 122. Сълов, Владимир. Информационни технологии за реализиране на виртуален офис. В: Известия: списание на Икономическия университет – Варна, 2009, №4, с. 58-69.
 123. Тодорова, Биляна. „Ние-дискурсът” във форумите за майки. В: Годишник на Филологическия факултет. Югозападен университет Неофит Рилски. Катедра по чужди езици. Т. 7, 2009, с. 304-308.
 124. Филева, Петранка. Индикатори за медиен плурализъм – идеи за ориентиран към риска подход на регулация в рамките на Европейския съюз. В: Медиен плурализъм и медийно разнообразие: Дневник на Третия медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, 1-5 декември 2008 г. София: Авангард Прима, 2009, с. 221-226.
 125. Филева, Петранка. Качество на управление на медийните организации. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация, 2009, №3. Available from: http://media-journal.info/?p=item&aid=60
 126. Филева, Петранка. Корпоративното публикуване запазва тенденция за растящ пазар. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация, 2009, №2. Available from: http://media-journal.info/index.php?p=item&aid=39
 127. Филева, Петранка. Синергия в медийния бизнес и в книгоздаването. Опитът на големите медийни конгломерати. В: Книгоиздаване и медии: Сборник с доклади от научния семинар по книгоиздаване, проведен на 23 ноем. 2007 г. във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009, с. 10-19.
 128. Филипов, Милен. Медия мониторингът – ефективен инструмент в антикризисните комуникации. В: Годишник – Бургаски свободен университет. Т. 21, 2009, с. 262-267.
 129. Хаджолян, Масис. Правно регулиране на рекламата и връзките с обществеността. В: Научен алманах на Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Т. 6, 2009, с. 156-169.
 130. Христов, Чавдар. Убеждаващото въздействие на връзките с обществеността. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 15 [за 2008], 2009, с. 111-130.
 131. Христов, Чавдар. Убеждаващото въздействие при продажбите. В: Икономически изследвания: научно издание на Института за икономически изследвания при БАН, Год. 17, 2009, №2.
 132. Цветкова, Милена. Библиографията като памет. В: Христов, Ивайло. Марко Семов в паметта на съвременниците. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, Фондация Марко Семов, 2009, с. 117-125.
 133. Цветкова, Милена. Библиотеката – грешница. В: 4Publishing, 2009, №1, с. 48-49.
 134. Цветкова, Милена. Всяка комуникация е и манипулация. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация, 2009, №3. Available from: http://media-journal.info/?p=item&aid=68
 135. Цветкова, Милена. Имиджов потенциал на книгата в политиката. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация, 2009, №2. Available from: http://www.media-journal.info/?p=item&aid=47
 136. Цветкова, Милена. Какво чете издателят. В: Книгоиздаване и медии: Сборник с доклади от научния семинар по книгоиздаване, проведен на 23 ноем. 2007 г. във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009, с. 28-44.
 137. Цветкова, Милена. Културните практики „четене” и „гледане”: Методика на паралелната авторефлексия. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 15 [за 2008], 2009, с. 61-81.
 138. Цветкова, Милена. Награди за читателя – тактика в медийните войни за печелене на вниманието. В: Медиен плурализъм и медийно разнообразие: Дневник на Третия медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, 1-5 декември 2008 г. София: Авангард Прима, 2009, с. 207-216.
 139. Angelova, Vyara. Freedom of Speech: different interpretations. In: Beyond East and West: Two decades of media transformation after the fall of Communism, Central European University, Budapest, Hungary, 25 Jun – 27 Jun 2009. Budapest, 2009.
 140. Deenitchina, Maria; Ivanova, Rosica; Jordanova, Violeta. Der bulgarische Journalismus im Jahr nach dem Umbruch (1989 – 1990). In: 1989/2009: Reflexionen uber die Wende in Bulgarien. В. Търново: ПИК, 2009, с. 21-46. Available from: http://lib.sudigital.org/record/18827/files/sudgtl-book-2011-094.pdf
 141. Dermendjieva, Greta; Popova, Snejana; Totchev, Latchezar. Are the Journalist Blogs a New Stage in the “Liberation” of Media Way of Expression?. In: La globalisation communicationnelle: enrichissement et menace pour les langues, (Gdańsk, du 21 au 23 juin 2007). Gdansk, Poland: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdanskiego, 2009, pp. 87-93.
 142. Dimov, Ventsislav. Roma musicians in the media music from Bulgaria after 1989. In: First symposium of ICTM study group for music and dance in Southeastern Europe. Skopje: Ministry of culture of Republic of Macedonia & Association of composers of Macedonia, 2009, рp. 213-226.
 143. Dimov, Ventsislav. Romani Musicians in the Bulgarian Music Industry (1944-1989). In: Voices of the Weak. Music and Minorities. Ed. by Zuzana Jurkova, Lee Bidgood. Praha: Slovo 21, 2009, рp. 179-184.
 144. Dimov, Ventsislav. Slavic Traces in the Music from Bulgaria Recorded on Gramophone Plates. In: Slavica Slovaca, Rocnik 44, 2009, No 1, рp. 31-45.
 145. Dronzina, Tatyana; Mavrodieva, Ivanka. El surgimiento de ataka: ¿Vuelta del nacionalismo o llegada del antiglobalismo a la escena política Búlgara? In: España y la Europa Oriental: tan lejos, tan cerca, Carlos Flores Juberías, 2009, pp. 1-15. Available from: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4655855
 146. Konstantinova, Zdravka. L’écologie de journalisme. In: Les médias en Europe Centrale et Orientale après 1989. Sofia: Le Monde diplomatique – édition bulgare, 2009, pp. 79-85.
 147. Mavrodieva, Ivanka; Putnina, Margarita. Significance of multidimensional comprehension of environments phenomenon in cross-cultural communication. In: New Dimensions in the Development of Society: 5th International Scientific Conference. Latvia, University of Agricultureр, Faculty of Social Sciences, 2009, pp. 1-9.
 148. Peicheva, Dobrinka. Cultural dimension of new media: (Mobile telephone and internet). In: Revista Romana de Jurnalism si Comunicare, Vol. 4, 2009, No 1-2, pp. 27-33. Available from: https://ro.scribd.com/doc/60432957/Revista-Jurnalism-Si-Comunicare1-2-2009
 149. Peicheva, Dobrinka. The Right to Communication. In: Sociology and Law: The 150th Anniversary of Emile Durkheim (1858-1917). Cambridge Scholars Publishing, 2009, рp. 123-135. Available from: https://www.amazon.com/Sociology-Law-Anniversary-Durkheim-1858-1917/dp/1443805025
 150. Petkova, Diana. Culture Shock and its Perception by Sojourners in the USA: An exploratory study. In: European Journal of Cross-Cultural Competence and Management, 2009, Vol. 1, No 1, pp. 97-115.
 151. Petkova, Diana. Images of the North from a Distance. In: Images of the North. Histories – Identities – Ideas. Ed. by Sverrir Jakobson. New York: Rodopi Publishing, Amsterdam & New York, 2009, pp. 159-172.
 152. Popova, Snezhana. Discours médiatiques sur l’immigration (Etude comparée de la presse bulgare et française). In: Revista de Ştiinţe Politice. Revue des Sciences Politiques (Craiova), №21-22, 2009, pp. 194-199. Available from: http://cis01.ucv.ro/revistadestiintepolitice/files/revista%20de%20stiinte%20politice%20nr21-22.pdf
 153. Popova, Snezhana. La politique des mots: L’immigration dans la presse bulgare et française. In: Medias en Europe Centrale et Orientale. Sofia: Le Monde diplomatique – édition bulgare, 2009, pp. 249-255.
 154. Popova, Snezhana; Dermendjieva, Greta; Totchev, Latchezar. Are the journalist blogs a new stage in the liberation of media expression?. In: La Globalisation Communicationnelle: Enrichissement et Menace pour les langues. Ed. Kortas Jan, Joanna Jereczek-Lipińska, Gilles Quentel. Gdańsk: Fundacja Razwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, pp. 87-95.
 155. Raycheva, Lilia. Mass Media Developments in Bulgaria. In: Press Freedom and Pluralism in Europe: Concepts and Conditions. Ed. by Andrea Czepek, Melanie Hellwig, Eva Novak. 2009, pp. 165-176.
 156. Raycheva, Lilia. Television, the Fragile Virtual Shelter?. In: Medijska istraživanja = Media Research: Croation Journal for Journalism and the Media, 2009, Vol. 15, No 2, pp. 81-102. URI: https://hrcak.srce.hr/46042. Available from: https://hrcak.srce.hr/clanak/71212
 157. Raycheva, Lilia. Television: the Challenges of the Digital Dividend to Viewers Participation. In: The Good, the Bad and the Challenging: The User and the Future of Information and Communication Technologies. Ed. by B. Sapio, L. Haddon, E. Mante-Meijer, L. Fortunati, T. Turk, E. Loos. Luxemburg: Office for Official Publications of the European Communities, 2009, Vol. 1, pp. 477-485.
 158. Raycheva, Lilia. The Challenges of ICT to Media Pluralism. In: Press Freedom and Pluralism in Europe: Concepts and Conditions. Ed. by Andrea Czepek, Melanie Hellwig, Eva Novak. 2009, pp. 75-90.
 159. Stoicova, Tolja. Societal reactions to terrorism in Bulgaria: Mass media and combating terrorism. В: Психологични изследвания = Psychological Research, 2009, №1, с. 135-142.
 160. Stoykov, Lubomir. Przestrzen medialna wspolczesnej Bulgarii. In: Systemy medialne krajow balkanskich. Wyzsza szkola humanitas. Sosnowiec, 2009, s. 151–190.
 161. Zlateva, Minka; Manliherova, Manuela; Petrova, Teodora. The Bulgarian Journalism Education Lanscape. In: European Journalism Education. Ed. by Georgios Terzis. Bristol, UK; Chicago, USA: Intellect, 2009, pp. 357-368.
 162. Zlateva, Minka. Political Role of the Media and Public Relations in the Process of Globalization. In: The Rising Role Of Communication Management In World Politics And Business. Ed. by Evgeny Pashentsev and Greg Simons. [Комуникационный менеджмент в мировой политике и бизнесе. Т. II. Под науч. ред. проф. Е.Н. Пашенцева]. Moscow, 2009, pp. 75-87.