2010

Сборници

 1. Библиотеки, четене, комуникации: Осма национална научна конференция, ВТУ Св. св. Кирил и Методий, РНБ П. Р. Славейков, 17-18 ноем. 2009 г.: Посветена на 120-годишнината от основаването на библиотеката. – В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2010. – 530 с. ISSN 1313-8138
 2. България – кръстопът на култури и цивилизации: Седма национална научна конференция с международно участие, 1 ноември 2009 г., София: Юбилейно издание, посветено на 60-годишнината на Университета по библиотекознание и информационни технологии. – София: За буквите – О писменехь, 2010. – 796 с. ISBN 978-954-8887-91-5
 3. Думите на медийния преход: Речник. Състав. Маргарита Пешева, Мария Попова, Милко Петров. – В. Търново: Фабер, 2010. – 236 с. ISBN 978-954-400-325-8. Available from: http://www.newmedia21.eu/content/2011/11/MediaWords.pdf
 4. Журналистически професии: Статут и динамика в България 2010. Състав. Петранка Филева, Любомир Стойков, Мария Нейкова, Мануела Манлихерова, Мария Попова, Бисер Златанов. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2010. – 86 с. ISBN 978-954-8194-78-5. Available from: http://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/84663/658053/version/1/file/JP2010-1.pdf
 5. Идентичности в преход: Род, медии и популярна култура в България след 1989 г. Състав., [предг.] Милена Кирова, Корнелия Славова. – София: Полис, Изд. на Бълг. асоц. на унив. жени, 2010. – 256 с. ISBN 978-954-796-032-9
 6. Избори – медии – гражданско общество: Сборник със студентски доклади. Под науч. ред. на Елена Симеонова. – София: УНСС; Катедра "Политология"; Студентско сдружение "Его Политико", 2010. – 152 с. ISBN 978-954-92693-1-4
 7. Изкуството да се задават въпроси и да се получават отговори: Изследване. Авт. Атанас Атанасов, Светлана Съйкова, Емилия Ченгелова, Максим Молхов, Екатерина Маркова. – София: Софттрейд, 2010. – 340 с. ISBN 978-954-334-103-0
 8. Какво научаваме от игрите? Състав. Вяра Ангелова. – София: Bulget, 2010. – 108 с. ISBN 978-954-8186-32-2
 9. Комуникации във виртуална среда: Сборник с научни статии. Състав. и предг. Иванка Мавродиева. – София: Сема РШ, Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2010. – 128 с. ISBN 978-954-07-3155-1
 10. Култура. Медии. Публичност: Сборник от конференцията, посветена на 50-годишнината на вестник „Култура”. Състав. Тотка Монова, Снежана Попова, Орлин Спасов, Вяра Ангелова, Жана Попова, Марин Бодаков. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2010. – 396 с. ISBN 978-954-07-3024-0
 11. Купувам / продавам брега на Дунав: 10 години ЗДОИ [Закон за достъп до обществена информация]: 60 истории на журналисти. Състав., ред. Николай Н. Нинов. – София: Програма Достъп до информация, Изд. по проект Местни медии и свобода на информацията в България, 2010. – 247 с. ISBN 978-954-9953-46-6
 12. Медиите и властта: Видеосборник. Състав. Георги Лозанов, Орлин Спасов. – София: Фондация Медийна демокрация, 2010. Available from: http://www.fmd.bg/?p=5084
 13. Между традицията и модерността: Национална научна конференция с международно участие по проекта "Регионалните медии като фактор на влияние върху гражданските ценности", Велико Търново, 11 юни 2009 г.: Сборник. Състав. Лъчезар Георгиев, Елена Георгиева, Десислава Андреева, Георги Игнатов. – В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2010. – 348 с. ISBN 978-954-524-735-4
 14. Наръчник по разследваща журналистика: Базови понятия, етични правила, практически съвети. Състав. Алексения Димитрова, Станимир Въгленов. Под рък. на Мария Нейкова. – София, 2010. – 114 с. Available from: https://www.slideshare.net/ssuserdf3abd/narachnik
 15. Нови медии и дигитална култура: Сборник сдоклади от Научен семинар "Нови медии и дигитална култура", 21.10.2010 г., Благоевград. Състав. Татяна Шопова, Лъчезар Антонов. – Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, 2010. – 116 с. ISBN 978-954-680-743-4
 16. Образованието в перспективите на „Европа 2020”: Национална конференция "Укрепване на доверието между образование и медии" (Боровец; 2011). Състав. Янка Такева. – София: Синдикат на бълг. учители, 2010. – 240 с. ISBN 978-954-9924-09-1
 17. Образци на съвременното красноречие. Състав., [предг.] Иванка Мавродиева. – София: Сема РШ, 2010. – 167 с. ISBN 978-954-8590-06-7
 18. Обучение чрез казуси по междукултурна комуникация: Теория и практика. Ред. Юлиана Попова. – Русе: Русенски унив. Ангел Кънчев, 2010. – 114 с. ISBN 978-954-712-487-5
 19. Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: Осма национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2010 г. = Knowledge society and 21st century humanism: The 8th international scientific conference, Sofia, 1st November 2010. Състав. Кристина Върбанова-Денчева, Люба Цветкова, Бонка Хинкова. – София: За буквите – О писменехь, 2010. – 796 с. ISBN 978-954-2946-09-0
 20. Панаирът на книгата – български и балкански измерения. Състав., ред. Алберт Бенбасат. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2010. – 136 с. ISBN 978-954-07-3129-2
 21. Преход в медиите и медии в преход: Дневник на Четвъртия медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, 30 ноември – 4 декември 2009. Състав., науч. ред. Мария Нейкова, Петранка Филева, Мария Попова. – София: Авангард Прима, 2010. – 296 с. ISSN 1313-9266
 22. Проблеми на пораждането и поддържането на сигурността; Медии и сигурност: Научно-практическа конференция на тема "Стратегии и политики на сигурност", София, 9 април 2010 г.: Научни трудове: Ч. 1. – София: Балкански форум по сигурността, 2010. – 496 с. ISBN 978-954-91632-4-7
 23. Проблеми на устната комуникация: Т. 8: Сборник с доклади от VІІІ национална конференция с тематичен блок, посветен на 10-годишнината на в. "Янтра днес", 5-6 юни 2008 г. Науч. ред. Христина Станева, Мария Илиева, Анелия Петкова. – В. Търново: Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2010. – 259 с. ISBN 978-954-524-745-3
 24. Публични комуникации в сигурността и отбраната: Сборник: Ч. 1. Състав. и общ. ред. Георги Карастоянов. – София: Военна академия Г. С. Раковски, 2010. – 161 с. ISBN 978-954-9348-18-7
 25. Съвременни реторически практики: Сборник с научни статии. Състав., [предг.] Иванка Мавродиева. Науч. ред. Донка Александрова, Йордан Ведър. – София: Сема РШ, 2010. – 166 с. ISBN 978-954-9590-05-0
 26. Три от седемдесет и пет [3 от 75]: 75 години БНР: [своеобразен отчет за програмната, технологичната и инвестиционната дейност на Българското национално радио за времето от 1 юни 2007 г. до 30 април 2010 г.]. Състав. Иван Ангелов. – [София]: Бълг. нац. радио, [2010]. – 172 с. ISBN 978-954-92336-2-9
 27. Communication, Politics & Culture. Ed. by Lilia Raycheva, Bartolomeo Sapio, Agnes Urban. Melbourne, Australia: School of Media & Communication, RMITUniversity, 2010, Vol. 43, No 2. 185 p. ISSN 1836-0645
 28. Experiencing Broadband Society: Vol. 2. Ed. by Julian Gebhardt, Hajo Greif, Lilia Raycheva, Claire Lobet-Maris, Amparo Lasen. – Frankfurt am Main, Germany: Peter Lang GmbH, 2010. – 208 p. ISSN 1867-044X; ISBN 978-3-631-58406-4
 29. Globalization and the Management of Information Resources: Papers from the international conference held in Sofia, Bulgaria, 12–14 November, 2008. Ed. by Herbert Achleitner, Alexander Dimchev. – Sofia: St. Kliment Ohridski Univ. of Sofia, 2010. – 512 с. Available from: https://research.uni-sofia.bg/bitstream/10506/455/3/SOFIA2008_new.pdf
 30. Language, Cognition, Communication. Ed. by Rumyana Todorova, Temenuzka Seizova-Nankova. – Shumen: Konstantin Preslavski Univ. Press, 2010. – 128 с. ISBN 978-954-577-561-1

Монографии

 1. Анастасова, Лина. Маркетинг на туристически продукт – комуникационна политика в туризма и услугите. – Габрово: Екс-прес, 2010. – 308 с. ISBN 978-954-490-169-1
 2. Андреева, Лиляна. Телевизионни жанрове. [2. изд.]. – София: Симелпрес, 2010. – 264 с. ISBN 978-954-9487-82-4
 3. Бенбасат, Алберт. Печатни пространства и бели полета. – В. Търново: Слово, 2010. – 352 с. ISBN 978-954-439-925-2
 4. Бориславов, Ясен. Българската журналистика между двете световни войни (1919-1939). – София: Авангард Прима, 2010. – 144 с. ISBN 978-954-323-697-8
 5. Братоева, Лилия. Рекламната дейност и свободното време. – София: Авангард прима, 2010. – 80 с. ISBN 978-954-323-793-7
 6. Василева, Бистра. Маркетингови комуникации. – Варна: Е-Литера, 2010. – 1 оптичен диск (CD-ROM). ISBN 978-954-339-054-0
 7. Георгиев, Лъчезар. Композиция на книгата. 2. прераб. и доп. изд. – В. Търново: Фабер, 2010. – 140 с. ISBN 978-954-400-383-8
 8. Георгиев, Лъчезар. Композиция на книгата. 3. изд. – В. Търново: Star way, 2010. – 140 с. ISBN 978-954-8685-16-0
 9. Георгиев, Лъчезар. Стратегически подходи в книгоиздаването и печатните комуникации. – София: Ан-ди, 2010. – 258 с. ISBN 978-954-91730-9-3
 10. Георгиева, Мариана. За екстралингвистичната природа на емотивните междуметия; Протолингвистика и комуникация. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2010. – 68 с. ISBN 978-954-07-3174-2
 11. Герчева-Несторова, Галя. Личност и общуване: От изследване към оптимизиране на комуникативната реализация. – София: Албатрос, 2010. – 208 с. ISBN 978-954-751-097-5
 12. Горанова, Пенка; Кузнецов, Юрий. Управление на взаимоотношенията с клиенти. 2. изд. – Свищов: Акад. изд. Д. А. Ценов, 2010. – 175 с. (без ISBN)
 13. Димитров, Веселин. „...Но аз ще дойда пак!”: Сирак Скитник в радиото 1935-1943. Състав., ред. Константин Ангов. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2010. – 84 с. ISBN 978-954-07-3018-9
 14. Димов, Венцислав. Кърджиево: Традиции и наследници. – Добрич: Матадор 74, 2010. – 108 с. ISBN 978-954-371-247-2
 15. Дуранкев, Боян; Цонев, Николай. Организационна култура, етика и комуникации. – София: Висше у-ще по застраховане и финанси, 2010. – 247 с. ISBN 978-954-91906-9-4
 16. Ефтимова, Андреана. Винаги малко повече: Наречия за количество и време в обучението по български език като чужд. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2010. – 232 с. ISBN 978-954-07-3122-3
 17. Захариева, Галина; Саркисян, Карина. ПР в сферата на туризма. – Свищов: Акад. изд. Д. А. Ценов, 2010. – 98 с. ISBN 978-954-23-0553-8
 18. Захариева, Йорданка. Модели при комуникация и реклама. – София: Авангард Прима, 2010. – 91 с. ISBN 978-954-323-733-3
 19. Захариева, Йорданка. Стратегии за езикова комуникация. – София: Авангард Прима, 2010. – 175 с. ISBN 978-954-323-735-7
 20. Колева, Антонина. Междукултурна комуникация и чуждоезикова методика. – Ст. Загора: Педагогически факултет към Трак. унив., 2010. – 180 с. ISBN 978-954-314-063-3
 21. Константинова, Здравка. Държавност преди държавата: Свръхфункции на българската възрожденска журналистика. 3. изд. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2010. – 263 с. ISBN 978-954-07-3052-3
 22. Лозанов, Георги. Какъвто трябваше да бъда. – Пловдив: Летера, 2010. – 184 с. ISBN 978-954-516-651-8
 23. Мавродиева, Иванка. Виртуална реторика: От дневниците до социалните мрежи. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2010. – 232 с.
  ISBN 978-954-07-3154-4
 24. Мавродиева, Иванка; Тишева, Йовка. Академичната комуникация. – София: Сема РШ, 2010. – 312 с. ISBN 978-954-9590-07-4
 25. Миронова, Надя. Комуникации при внедряване на система за управление на знанието. – София: Авангард Прима, 2010. – 146 с. ISBN 978-954-323-683-1
 26. Накова, Албена. Общуването между българи, турци и роми: Когнитивни аспекти. – София: Аскони-издат, 2010. – 288 с. ISBN 978-954-383-036-7
 27. Начева, Наталия. Връзки с обществеността на културни институции: Състояние и перспективи в България. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2010. – 332 с. ISBN 978-954-07-2975-6
 28. Николова, Райна. Медийно аудио- и аудиовизуално право: Административноправни въпроси. – София: Фенея, 2010. – 327 с. ISBN 978-954-9499-44-5
 29. Павлов, Пламен. Online журналистика. Науч. ред. Иванка Мавродиева. – София: ИК Ваньо Недков, 2010. – 143 с. ISBN 978-954-9462-54-8
 30. Палашев, Николай. Обществена комуникация: Частна теория за комуникацията. – София: За буквите – О писменехь, 2010. – 328 с. ISBN 978-954-8887-94-6
 31. Пенчева, Ангелина. Бизнес-комуникации и връзки с обществеността. 2. изд. – Габрово: Еск-Прес, 2010. – 160 с. ISBN 978-954-490-162-2
 32. Петков, Росен. За старите книги и компютърните изкуств@. – София: [Изд. авт.], 2010. – 174 с. ISBN 978-954-799-934-3
 33. Петров, Милко. Америка – социалният тропик: Социум и медии на САЩ от Пулицър до Мърдок. – София: Ciela, 2010. – 532 с. ISBN 978-954-28-0806-0
 34. Попова, Юлиана. Ръководство по организационна комуникация. 2. изд. – Русе: Русенски унив. Ангел Кънчев, 2010. – 116 с. ISBN 978-954-712-502-5
 35. Правдомирова, Донка. Формиране и развитие на библиографската наука в България до 1944 година. – София: За буквите – О писменехь, 2010. – 352 с. ISBN 978-954-8887-71-7
 36. Проданов, Христо. Дигиталната политика. – В. Търново: Фабер, 2010. – 452 с. ISBN 978-954-400-364-7. Available from: https://www.newmedia21.eu/content/2011/11/digital_politics.pdf
 37. Райков, Здравко. Креативната комуникация: Как да печелим клиенти и да сразяваме конкуренти. – София: Дармон, 2010. – 412 с. ISBN 978-954-92677-1-6
 38. Рот, Юлиана; Попова, Юлиана. Ръководство по интеркултурна комуникация. 2. изд. – Русе: Русенски унив. Ангел Кънчев, 2010. – 96 с. ISBN 978-954-712-503-2
 39. Серафимова, Мила. Основи на публичната комуникация – медия мениджмънт. – София: ИК Ваньо Недков, 2010. – 212 с. ISBN 978-954-9462-52-4
 40. Серафимова, Мила. Практическо ръководство за публична комуникация: примери от сферата на сигурността и отбраната: българският опит. – София: ИК Ваньо Недков, 2010. – 164 с. ISBN 978-954-9462-51-7
 41. Серафимова, Мила. Технология на публичната комуникация: модел на публичната комуникация в сигурността и отбраната. – София: ИК Ваньо Недков, 2010. – 190 с. ISBN 978-954-9462-50-0
 42. Серафимова, Мила. Феномени на политическата комуникация в българските медии: ПР стратегията на Жорж Ганчев. – София: ИК Ваньо Недков, 2010. – 116 с. ISBN 978-954-9462-53-1
 43. Симеонов, Владимир. Пресжурналистика. 2. доп. и прераб. изд. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2010. – 319 с. ISBN 978-954-07-3034-9
 44. Станкова, Светлана. Пресата – политически посредник: Медийни рефлексии на кандидатпрезидентските кампании на България и Чехия (2006-2008). – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2010. – 288 с. ISBN 978-954-07-3098-1
 45. Стоев, Венцислав. Клинична комуникация. Ред., предг. Павлина Петкова. – София: Софттрейд, 2010. – 199 с. ISBN 978-954-334-108-5
 46. Стойков, Любомир. Ефективна бизнес комуникация. Науч. ред., предг. Милена Цветкова. – София: Алма комуникация, 2010. – 372 с. ISBN 978-954-92346-4-0
 47. Стойков, Любомир. Култура и медии. Науч. ред. Милена Цветкова. 2 изд. – София: Алма комуникация, 2010. – 464 с. ISBN 978-954-92346-2-6
 48. Тенева, Маргарита. Психология на общуването: Ръководство за индивидуално и групово обучение. – София: ТУ, 2010. – 37 с. ISBN 978-954-438-800-3
 49. Филипов, Александър. Видео и телевизионна техника 1. – София: Колеж по телекомуникации и пощи, 2010. – 132 с. ISBN 978-954-9332-62-9
 50. Харизанова, Маргарита; Миронова, Надя. Бизнес комуникации: правила и успешни практики. – София: Авангард Прима, 2010. – 208 с. ISBN 978-954-323-757-9
 51. Харизанова, Оля. Библиотеките и мрежовото общество: Ефекти и трансформции. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2010. – 288 с. ISBN 978-954-07-3089-9
 52. Харизанова, Оля. Информационно и комуникационно развитие на библиотеките: Система от индикатори. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2010. – 248 с. ISBN 978-954-07-3137-7
 53. Христозова-Мандраджиева, Йордана. Комуникацията в процеса на обучението; С лице към учениците и към самите нас. – Ст. Загора: Алфамаркет, 2010. – 143 с. ISBN 978-954-9483-21-5
 54. Чутуркова, Маргарита. Свободата на словото и нейните граници. – София: Ciela, 2010. – 315 с. ISBN 978-954-28-0647-9
 55. Щерев, Николай; Георгиева, Мита; Петканчин, Вера. Маркетинг и реклама: Ч. 2: Приложен маркетинг. – София: Мартилен, 2010. – 160 с. ISBN 978-954-598-134-0
 56. Цанкова, Светла. Периодичният печат в България: Пазар и реклама. – София: Авангард прима, 2010. – 255 с. ISBN 978-954-323-607-7
 57. Apostolova, Gergana. Cultures and texts: Internet, intertext and interculture. – Blagoevgrad: South West Univ. Publ. House, 2010. – 239 с. ISBN 978-954-680-703-8

Студии и статии

 1. Ангелова, Вяра. Изследването „Културните радиопредавания в София”. В: Култура. Медии. Публичност: Сборник от конференцията, посветена на 50-годишнината на вестник „Култура”. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2010, с. 331-336.
 2. Ангелова, Вяра. Куиз шоу или просто игра? В: Какво научаваме от игрите? Състав. Вяра Ангелова. София: Bulget, 2010, с. 7-16.
 3. Ангелова, Росица. Петър Драгулев, Македония и Шуменския периодичен печат. В: Македонски преглед: списание за наука, литература и културен живот = Macedonian review, Год. 33, 2010, №1, с. 103-116.
 4. Бенбасат, Алберт. Великотърновското издателство “Слово”: превръщане на провинциалната медия в национална. В: Между традицията и модерността: Сборник с доклади на Националната научна конференция за книгата, печатните комуникации и регионалните медии, 11 юни 2009 г. В. Търново. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2010, с. 159–172.
 5. Бенбасат, Алберт. Книжен дефицит и филтър. В: Библиотека: списание за библиотечна теория и практика, 2010, №5, с. 37–39. Available from: http://nationallibrary.bg/wp/wp-content/uploads/2020/05/Biblioteka_2010_5.pdf
 6. Бенбасат, Алберт. Пиянството на един четящ народ: Преходът в системата на книгата. В: Преход в медиите и медии в преход: Дневник на Четвъртия медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, 30 ноември – 4 декември 2009 г. София: Авангард Прима, 2010, с. 213–219.
 7. Бенбасат, Алберт. Софийският панаир на книгата в балкански контекст. В: Панаирът на книгата – български и балкански измерения: Сборник. Състав. А. Бенбасат. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2010, с. 11–18.
 8. Берковска-Черняева, Людмила. „Никола Вапцаров в света на постмодерната комуникация” и... образоващият диалог. В: Български език и литература: научно-методическо списание, Год. 52, 2010, №1, с. 76-79.
 9. Бодаков, Марин. Джон Ъпдайк за българските вестници. В: Преход в медиите и медии в преход: Дневник на Четвъртия медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, 30 ноември – 4 декември 2009 г. София: Авангард Прима, 2010, с. 209-213.
 10. Бонева, Вера. „Решението на въпроса е в ръцете ни”: българското църковнонационално движение на страниците на славейковата "Гайда" (1863-1867). В: История: научно-методическо списание, Год. 18, 2010, №2, с. 33-55.
 11. Братанов, Пламен. Комуникационни аспекти на българската екосоциална среда – история и съвременност. В: Научни известия – Югозападен университет Неофит Рилски. Правно-исторически факултет = Scientific Proceedings – South-West University N. Rilski. Faculty of Law and History. Т. 6, №3, 2010, с. 195-203.
 12. Бучкова, Таня. Етимологичен правопис и „естествено правописание” на страниците на „Цариградски вестник” (1848-1862). В: Научни трудове – Пловдивски университет Паисий Хилендарски. Филология. Т. 48, №1, сб. А, 2010, с. 49-58.
 13. Веснина, Людмила. За два метафорични модела, представящи миграцията в дискурса на руските печатни медии. В: Проглас: филологическо списание, Год. 19, 2010, №2, с. 147-157.
 14. Вълканова, Веселина. Традиционни и модерни типографски стилове: Текстов дизайн: за и против началните отстъпи на параграфите във вестника. В: Култура. Медии. Публичност: Сборник от конференцията, посветена на 50-годишнината на вестник „Култура”. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2010, с. 194-200.
 15. Вълчанов, Вълчан. Филм – постъпка "Футболни хамелеони": [режисьор Стойчо Шишков]. В: Кино: издание на Съюз на българските филмови дейци,2010, №3-4, с. 11-13.
 16. Георгиев, Тодор. Вестникът като машина за преживявания. В: Годишник – Бургаски свободен университет. Т. 23, 2010, с. 221-228.
 17. Георгиева-Окон, Йорданка. Невербалната комуникация – културни аспекти на езика на жестовете: Сравнителни наблюдения върху поведението на поляци, българи и турци. В: Научни трудове – Пловдивски университет Паисий Хилендарски. Филология. Т. 48, №1-А, 2010, с. 448-454.
 18. Гергова, Ани. Статистиката за печатните ни издания, за нейната история и съвременното й състояние. В: Библиотека: списание за библиотечна теория и практика, Год. 17, 2010, №5, с. 45-62. Available from: http://nationallibrary.bg/wp/wp-content/uploads/2020/05/Biblioteka_2010_5.pdf
 19. Даскалова, Николета. Доминиращият глас в българските новинарски сайтове. В: Медиите и властта: Видеосборник. София: Фондация Медийна демокрация, 2010. Available from: http://www.fmd.bg/?p=5084
 20. Дееничина, Мария. Медийни трактовки на прехода – 20 години по-късно. В: Преход в медиите и медии в преход: Дневник на Четвъртия медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, 30 ноември – 4 декември 2009 г. София: Авангард Прима, 2010, с. 238–244.
 21. Деянова, Лиляна. Медийният образ на врага – от идеология към реклама. В: Медиите и властта: Видеосборник. София: Фондация Медийна демокрация, 2010. Available from: http://www.fmd.bg/?p=5084
 22. Джамбазов, Венцислав. Социални медии и научна комуникация. В: Стратегии на образователната и научната политика: тримесечно научно-теоретично списание. Год. 18, 2010, №4, с. 368-378.
 23. Димитрова, Илияна. Интеркултурна комуникация при преподаването на българския език като втори. В: Известия на Института за гората. Т. 31, №1, 2010, с. 337-350.
 24. Димитрова, Яница. Вътрешноорганизационните комуникации и значението им за служителите. В: Издател: научно списание за книгата, Год. 12, 2010, №4, с. 39-44.
 25. Димов, Венцислав. Ваятел на музикални паметници: Михаил Букурещлиев на 80 години. В: Музикални хоризонти: издание на Съюза на музикалните дейци в България, 2010, №3, с. 32-33.
 26. Димов, Венцислав. Добруджа в ранната българска медийна музика. В: Изкуствоведски четения 2009. София: Институт за изкуствознание – БАН, 2010, с. 126-135.
 27. Димов, Венцислав. Зурнаджийската музика в музикалната индустрия. В: Българско музикознание = Bulgarian Musicology, 2010, №1, с. 47-58.
 28. Димов, Венцислав. Медийната музика в предметното поле на етномузикологията. В: Българско музикознание = Bulgarian Musicology, 2010, №2-3, с. 23-40.
 29. Димов, Венцислав. Музика/и без граници: образователни хоризонти. В: 45 години Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство: Юбилеен годишник. Пловдив: Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство, 2009, с. 142-152.
 30. Димов, Венцислав. Планината на времето няма да се притури над нея. В памет на Стефка Съботинова (1930-2010). В: Музикални хоризонти: издание на Съюза на музикалните дейци в България, 2010, №7, с. 31.
 31. Димов, Венцислав. Той даде сърцето си на българската народна музика. В памет на Коста Колев (1921-2010). В: Музикални хоризонти: издание на Съюза на музикалните дейци в България, 2010, №7, с. 30-31.
 32. Димов, Венцислав. Фолкът като поп, попът като фолк. В: Култура. Медии. Публичност: Сборник от конференцията, посветена на 50-годишнината на вестник „Култура”. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2010, с. 178-193.
 33. Димов, Венцислав. Южнославянски маршрути в ранната българска записана/медийна музика. В: Диалози за човека и човешкото: Юбилеен сборник, посветен на 70-годишнината от рождението на проф. Тодор Ив. Живков. Бургас: Бряг, 2010, с. 141-157.
 34. Дичев, Ивайло. Медията като генератор на емоции. В: Медиите и властта: Видеосборник. София: Фондация Медийна демокрация, 2010. Available from: http://www.fmd.bg/?p=5084
 35. Душков, Живодар. Вестник „Славянин” за Съединението. В: Алманах за историята на Русе. Т. 10, 2010, с. 313-379.
 36. Ефтимова, Андреана. „Народният” език в „народната” аптека. В: Литернет = LiterNet: списание за литература, изкуства, хуманитарни и социални изследвания, 2010, №8 (129). Available from: https://liternet.bg/publish9/aeftimova/narodniiat_ezik.htm. Също в: „Народният” език в „народната” аптека. В: Проблеми на социолингвистиката: Т. 10: Езикът и социалният опит. София: Международно социолингвистическо дружество, ИК Знак`94, 2011, с. 391-394.
 37. Ефтимова, Андреана. Билингвизъм и диглосия на децата от етническите общности в езиковото образование. В: Продължаващото обучение на учителите (пред предизвикателствата на интеркултурния диалог, социалната солидарност и демократичните ценности). София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2010, с. 7-14. Available from: http://www.lll-teachers.eu/doclads/d9.pdf. Също в: Билингвизъм и диглосия на децата от етническите общности и проблеми в езиковото образование. В: Български език и литература: научно-методическо списание, 2010, №4, с. 36-40.
 38. Ефтимова, Андреана. Отношенията наречие-вид и време на глагола – голямото предизвикателство в обучението по български език като чужд. В: Световната криза и икономическото развитие: Сборник доклади от юбилейна международна научна конференция. Т. 4. Варна: Наука и икономика, ИУ-Варна, 2010, с. 37-50.
 39. Ефтимова, Андреана. Отношенията наречие-вид на глагола в рамките на теорията за функционално-семантичните категории. В: Граматика и семантика: Научни изследвания в чест на проф. дфн Станьо Георгиев по случай неговата 80-годишнина. Велико Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2010, с. 389-406.
 40. Ефтимова, Андреана. Оценяване на есе в електронна среда (наблюдения над програмата за електронно обучение WriteToLearn). В: Проглас: филологическо списание, Год. 19, 2010, №2, с. 76-91.
 41. Ефтимова, Андреана. Проблеми при пренасянето на части от думи. В: Актуални проблеми на съвременната българска книжовна норма. Пловдив: Контекст, 2010, с. 224-229.
 42. Ефтимова, Андреана. Релацията наречие-вид на глагола – “локално” или “глобално” предизвикателство в обучението по български език като чужд. В: Диалогът между културите: Локални светове, глобални предизвикателства, София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2010, с. 429-444.
 43. Ефтимова, Андреана. Стратегии за кооперативност в диалога. В: Проблеми на устната комуникация: Т. 8: Сборник с доклади от VІІІ национална конференция с тематичен блок, посветен на 10-годишнината на в. "Янтра днес", Велико Търново, 5-6 юни 2008 г. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2010, с. 144-149.
 44. Ефтимова, Андреана. Фотографията като визуален ресурс в обучението по чужд език: Стереотипни образи. В: Преподаването на български език като чужд в славянски и неславянски контекст, Porta Balkanica: Бърно, 2010, pp. 31-38.
 45. Желязкова, Анелия. Невербална комуникация. В: Психоанализа. Фондация Българска школа по психоанализа, Год. 3, 2010, №10, с. 27-45.
 46. Живков, Добромир. Българската медийна среда през оптиката на социологията. В: Медиите и властта: Видеосборник. София: Фондация Медийна демокрация, 2010. Available from: http://www.fmd.bg/?p=5084
 47. Златанов, Бисер. Преходът от неадекватните очаквания до социалната цена: Формулата за възприетата стойност на прехода. В: Преход в медиите и медии в преход: Дневник на Четвъртия медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, 30 ноември – 4 декември 2009 г. София: Авангард Прима, 2010, с. 253-257.
 48. Златанов, Бисер. Приносът на медиите за икономическата криза: Рекламният пазар в България през 2009. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация, №7, октомври 2010. Available from: http://media-journal.info/index.php?p=item&aid=115
 49. Златева, Минка. Заjедница цивилизациjа и култура мира: поглед из балканске перспективе (Alliance of Civilizations and the culture of peace: Balkan dimesions). В: Медиjи и култура мира на Балкану. Ниш: Филозофски факултет – Универзитет у Нишу, Институт за социологиju, 2010, с. 249-254.
 50. Златева, Минка. Културните институции в съвременната вселена на културата. В: Начева, Наталия. Връзки с обществеността на културни институции: Състояние и перспективи в България. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски 2010, с. 9-13.
 51. Златева, Минка. Медийното образование на Балканите: Перспективи за академично сътрудничество. В: Преход в медиите и медии в преход: Дневник на Четвъртия медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, 30 ноември – 4 декември 2009. София: Авангард Прима, 2010, с. 220- 225.
 52. Игнатов, Владимир. Цели на рекламната комуникация. В: Езиков свят = Orbis Linguarum, Год. 8, 2010, №2, с. 127-134.
 53. Кабакчиева, Петя. Шоу-популизмът и депрофесионализацията на политиката. В: Медиите и властта: Видеосборник. София: Фондация Медийна демокрация, 2010. Available from: http://www.fmd.bg/?p=5084
 54. Караиванов, Никола. Вестник „Дунавски лебед” в защита на пострадалите бесарабски българи от румънските погроми през 1860 г. В: История: научно-методическо списание, Год. 18, 2010, №4, с. 61-64.
 55. Кафтанджиев, Христо. Кампаниите в маркетинговите комуникации. В: ProGrafica, 2010, №5, с. 16-21.
 56. Кафтанджиев, Христо. Надсмиване, презрение и омраза в рекламата. В: ProGrafica, 2010, №6, с. 8-15.
 57. Кафтанджиев, Христо. Най-ефективната креативна стратегия в рекламата – тази на визуалната (иконичната) метафора. В: ProGrafica, 2010, №1, с. 20-25.
 58. Кафтанджиев, Христо. По отношение на приходите от реклама потенциалът на Интернет е невероятен. В: Екон: Делови портал, 07.04.2010. Available from: http://econ.bg/Интервюта/По-отношение-на-приходите-от-реклама-потенциалът-на-Интернет-е-невероятен_l.a_i.180167_at.3.html
 59. Кафтанджиев, Христо. Скандалната реклама е евтина и ефективна, но е неприложима за дома или за банка. В: Посредник: Онлайн издание. 09.03.2010. Available from: http://www.posredniknews.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=5931:2010-03-09-09-46-20&catid=65:2009-04-22-12-51-49&Itemid=324
 60. Кирилов, Светлозар. Изстрели в Конгрес хайтс – престъпността в черното гето на Вашингтон. В: Социологически проблеми: тримесечно списание на Института по социология при БАН, 2010, №1-2, с. 316–333.
 61. Кирилов, Светлозар. Роми срещу българи – сблъсъкът в Красна поляна в медийното огледало. В: Преход в медиите и медии в преход: Дневник на Четвъртия медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, 30 ноември – 4 декември 2009. София: Авангард Прима, 2010, с. 244–248.
 62. Кирова, Людмила. Практиките на обществото и кодификаторът. В: Годишник на Департамента за езиково обучение – ИЧС при Софийския университет Св. Климент Охридски = Annual of the Department of Language Learning – IFS at Sofia University St. Kliment Ohridski. Т. 17, 2010, с. 102-110.
 63. Константинова, Здравка. Независимостта и непартийни всекидневници в България (1908 г.). В: Независимостта на България 1908 г. – поглед от ХХI век. София: Институт за исторически изследвания при БАН, 2010, с. 466-494.
 64. Лазарова, Мариана. Медии и PR – обречени на връзка с проблеми. В: Съвременна хуманитаристика, 2010, №1, с. 19-28.
 65. Лозанов, Георги. „Култура” като Ноев ковчег. В: Култура. Медии. Публичност: Сборник от конференцията, посветена на 50-годишнината на вестник „Култура”. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2010, с. 103-108.
 66. Лозанов, Георги. Въведение към картографирането на отношенията медии-власт. В: Медиите и властта: Видеосборник. София: Фондация Медийна демокрация, 2010. Available from: http://www.fmd.bg/?p=5084
 67. Лозанов, Георги. Комшулукът между медиите и службите. В: Медиите и властта: Видеосборник. София: Фондация Медийна демокрация, 2010. Available from: http://www.fmd.bg/?p=5084
 68. Лозанов, Георги. От ключовите развития в медиите към ревюто на интерпретациите. В: Медиите и властта: Видеосборник. София: Фондация Медийна демокрация, 2010. Available from: http://www.fmd.bg/?p=5084
 69. Лозанов, Георги. Сменените отношения между медиите и властта: коментар на картата на медийните зависимости. В: Медиите и властта: Видеосборник. София: Фондация Медийна демокрация, 2010. Available from: http://www.fmd.bg/?p=5084
 70. Лозанова, Лилия. Влиянието на медиите върху нравственото възпитание на децата. В: Педагогически алманах: педагогическо списание на Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий, 2010, Год. 18, №2, с. 40-47.
 71. Лукова, Калина. Книгата и медията (практики на четенето). В: Международна конференция, Бургаски свободен университет. Бургас, 2010, с. 16-19. Available from: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/143
 72. Лукова, Калина. Литература и медии. В: Научни трудове на Русенския университет. Т. 49, Сер. 6.3, 2010, с. 74-77. Available from: https://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp10/6.3/6.3-16.pdf
 73. Мавродиева, Иванка. Съвременни проявления на реториката или от Античността до Web 2.0. В: Съвременни реторически практики. София: Сема РШ, 2010, с. 8-31.
 74. Мевсим, Хюсеин. Град Бурса в Мала Азия в цариградската периодика. В: Научни трудове – Пловдивски университет Паисий Хилендарски. Филология. Т. 48, №1-Б, 2010, с. 54-60.
 75. Миланова, Марина. Съвременни проблеми на книгоиздаването за четенето и глобалната медийна метаморфоза. В: Издател: научно списание за книгата, Год. 12, 2010, №4, с. 48-50.
 76. Минева, Мила. Политически езици за продан или поредното изчезване на политическото. В: Медиите и властта: Видеосборник. София: Фондация Медийна демокрация, 2010. Available from: http://www.fmd.bg/?p=5084
 77. Минкова, Габриела. Информация и глобализация – кой печели и кой губи. В: Ново време: списание за социални идеи, политика и култура, Год. 85, 2010, №3, с. 145-148.
 78. Михайлова, Катя. Социологическа платформа за медийната регулация. В: Съвременна хуманитаристика, 2010, №2, с. 51-59.
 79. Мишев, Тодор. Балканските войни – медийни дискусии по въпроса за вината. В: Съвременна хуманитаристика, 2010, №2, с. 34-38.
 80. Момов, Васил. „Имунизиращата” функция на морала в медийната манипулация. В: Философски алтернативи: списание на Института по философски изследвания при БАН = Philosophical alternatives, Год. 19, 2010, №2, с. 138-145.
 81. Монова, Тотка. Балканските медии в годините на прехода. В: Преход в медиите и медии в преход: Дневник на Четвъртия медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, 30 ноември – 4 декември 2009 г. София: Авангард Прима, 2010, с. 135-142.
 82. Монова, Тотка. Времето на жените срещу времето на мъжете. Социални роли и модели на прехода във фокуса на медиите. В: Идентичности в преход: род, медии и популярна култура в България след 1989 г. София: Полис, 2010, с. 27–50.
 83. Монова, Тотка; Бодаков, Марин. „Култура”: 25 и 50 години по-късно. В: Култура. Медии. Публичност: Сборник от конференцията, посветена на 50-годишнината на вестник „Култура”. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2010, с. 353-358.
 84. Начева, Гергана. Вестник "Маска" (1928) – войната с булевардната преса. В: Годишник – Бургаски свободен университет. Т. 23, 2010, с. 149-155.
 85. Нейкова, Мария. Медии и преход в регионален и глобален контекст – балканска перспектива. В: Преход в медиите и медии в преход: Дневник на Четвъртия медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, 30 ноември – 4 декември 2009. София: Авангард Прима, 2010, с. 159-163.
 86. Николова, Емилия. PR чрез интернет – възможност да спечелиш битката още преди да е започнала. В: Съвременна хуманитаристика, 2010, №2, с. 25-33.
 87. Огнянова, Нели. Медийната картина в България през 2009: в плен на привидностите. В: Медиите и властта: Видеосборник. София: Фондация Медийна демокрация, 2010. Available from: http://www.fmd.bg/?p=5084
 88. Огнянова, Нели. Обществената функция на електронни медии според практиката на Европейската комисия и Съда на ЕС. В: Съвременно право, Год. 21, 2010, №4, с. 29-44.
 89. Огнянова, Нели. Финансиране на обществените електронни медии според практиката на Европейската комисия и Съда на ЕС. В: Съвременно право, Год. 21, 2010, №5, с. 37-49.
 90. Палашев, Николай. Обществената комуникация като социален феномен. В: Издател: научно списание за книгата, Год. 12, 2010, №4, с. 45-47.
 91. Палашев, Николай. Основни фрагменти на обществения комуникационен модел. В: Издател: научно списание за книгата, Год. 12, 2010, №1-2-3, с. 39-43.
 92. Панова-Текат, Гергана. За невербалната комуникация и „народните танци” като медия. В: Българско музикознание = Bulgarian musicology, Год. 34, 2010, №2-3, с. 41-52.
 93. Пейчева, Добринка. Медии и глобализация – дифузия и детерминираност. В: Научни известия – Югозападен университет Неофит Рилски. Правно-исторически факултет = Scientific Proceedings – South-West University N. Rilski. Faculty of Law and History. Т. 6, №3, 2010, с. 180-188.
 94. Пейчева, Добринка. Фейсбук и неговите групово комуникационни предизвикателства. В: Нови медии и дигитална култура. Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, 2010, с. 18-31.
 95. Пенчева, Ива. Глобализмът и обслужващите го медии: Езикът и образът във виртуалното пространство – познавателни и морални следствия. В: Философия: двумесечно научно – методическо списание, Год. 19, 2010, №4, с. 77-80.
 96. Петров, Милко. Новите предизвикателства пред журналистиката на САЩ (1998-2008). В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация, 2010, №4. Available from: http://media-journal.info/index.php?p=item&aid=83
 97. Петров, Милко. САЩ: Новините като шоу или настъплението на братовчедите. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация, 2010, №5. Available from: http://media-journal.info/index.php?p=item&aid=91
 98. Попова, Жана. Липси и отсъствия в радиопредаванията за култура. В: Култура. Медии. Публичност: Сборник от конференцията, посветена на 50-годишнината на вестник „Култура”. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2010, с. 337-342.
 99. Попова, Мария. (Не)Медийно въздействие за културни политики. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация, 2010, №5. Available from: https://media-journal.info/index.php?p=item&aid=95
 100. Попова, Мария. Медиализация на литературата: Балкански автори в литературни сайтове в интернет. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация, 2010, №4. Available from: https://media-journal.info/index.php?p=item&aid=76
 101. Попова, Мария. Политически функции и политически образи в медиите. В: Преход в медиите и медии в преход: Дневник на Четвъртия медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, 30 ноември – 4 декември 2009. София: Авангард Прима, 2010, с. 226-230. Също в: Политически функции и политически образи в медиите. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация, 2010, №7. Available from: https://media-journal.info/index.php?p=item&aid=114; Също в: Политически функции и политически образи в медиите. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 19.03.2011.
  Available from:
  https://www.newmedia21.eu/analizi/politicheski-funktsii-i-politicheski-ob
 102. Попова, Снежана. Знанието под въпрос. В: Какво научаваме от игрите? София, 2010, с. 17-30.
 103. Райчева, Лилия. Телевизията – публичен културен феномен или феноменална култура на публичността?. В: Култура. Медии. Публичност: Сборник от конференцията, посветена на 50-годишнината на вестник „Култура”. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2010, с. 163-170.
 104. Руменова, Габриела. Медиите, които оставят да ги водят. В: Съвременна хуманитаристика, 2010, №2, с. 70-77.
 105. Серафимова, Силвия. От електрическата крушка до глобалното село – между имагологиите и медиалогията: Практическата философия на Еса Сааринен. В: Философски алтернативи: списание на Института по философски изследвания при БАН = Philosophical alternatives, Год. 19, №4, 2010, с. 118-132.
 106. Славчева, Гергана. Актуалност на проблема за ролята на Интернет в живота на съвременните юноши; Тревожни преживявания на юношите в Интернет-средата. В: Научни трудове – Съюз на учените в България, клон Кърджали: научна конференция с международно участие „Наука и общество” = Scientific researches – Union of Scientists in Bulgaria, Branch Kardzhali. Т. 4, №1, 2010, с. 142-153.
 107. Спасов, Орлин. Значими измествания в медиите на 2009: кратко обобщение на първа глава. В: Медиите и властта: Видеосборник. София: Фондация Медийна демокрация, 2010. Available from: http://www.fmd.bg/?p=5084
 108. Спасов, Орлин. Латиница, кирилица, политика: спорът за миналото и новите медии. В: История, митология, политика. Унив. изд. Св. Климент Охридски, София, 2010, с. 269-280.
 109. Спасов, Орлин. Новини и реалити формати: Новият статус на телевизионната публика. В: Граници на културологията. Благоевград: ЮЗУ Неофит Рилски, 2010, с. 267-275.
 110. Спасов, Орлин. Обидни изображения: Фотография и политика. В: Медиите и властта: Видеосборник. София: Фондация Медийна демокрация, 2010. Available from: http://www.fmd.bg/?p=5084
 111. Стаменова, Албена. Периодични издания в България и Украйна в последната четвърт на XIX в. В: Славяните и техните контакти: Доклади от ІХ национални славистични четения, посветени на 120-годишнината на славистиката в Софийския университет Св. Климент Охридски, София, 2008. София: ЕТО, 2010, с. 379-389.
 112. Стойков, Любомир. Българският елит днес: Между медийните еднодневки и парвенютата. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация. 2010, №7. Available from: https://media-journal.info/?p=item&aid=119
 113. Стойков, Любомир. Имидж и лайфстайл: Светлини и сенки. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация, 2010, №6. Available from: https://media-journal.info/?p=item&aid=103
 114. Стойков, Любомир. Инфотейнмънт: Другото име на медийното развлечение. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация, 2010, №4. Available from: https://media-journal.info/?p=item&aid=72
 115. Стойков, Любомир. Как да се справим с кризата? Сериозна книга за комуникационния мениджмънт в критична ситуация: [Отзив за: Пачева, Валерия. Кризата под контрол. Корпоративна комуникация в кризисна ситуация. София, 2009]. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация, 2010, №4. Available from: https://media-journal.info/?p=item&aid=71
 116. Стойчева, Татяна. Политики на различието: "дясно" и "ляво" представяне на "народа" с перото на публицистиката (1879-1885). В: Литературата. Софийски университет Св. Климент Охридски, Факултет по славянски филологии, 2010, №8, с. 178-214.
 117. Стоянов, Красимир. Съвременните медии като източник на лингвострановедска информация при преподаването на български език на чужденци. В: Образование и технологии: годишно научно-методическо списание, Год. 1, 2010, №1, с. 110-111.
 118. Стоянова, Людмила. В подстъпите към литературното рецензентство: Рецензиране, авторецензиране и реклама на възрожденската книга в "Цариградски вестник". В: Научни трудове – Пловдивски университет Паисий Хилендарски. Филология. Т. 48, №1-Б, 2010, с. 34-45.
 119. Ташкова, Василка. Периодичният печат в Кърджали – (1922 г.-1944 г.). В: Научни трудове – Съюз на учените в България, клон Кърджали: Научна конференция с международно участие „Наука и общество” = Scientific researches – Union of Scientists in Bulgaria, Branch Kardzhali. Т. 4, №1, 2010, с. 221-228.
 120. Тодоров, Петко. Медиите в кризата и кризата в медиите. В: Годишник на УНСС = Yearbook of UNWE. Т. 7, 2010, с. 129-172.
 121. Филева, Петранка. Медиите в условия на криза – подходящо време за промяна. В: Преход в медиите и медии в преход: Дневник на Четвъртия медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, 30 ноември – 4 декември 2009. София: Авангард Прима, 2010, с. 221-226.
 122. Филева, Петранка. Монитор за медиен плурализъм. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация, 2010, №5. Available from: http://media-journal.info/?p=item&aid=96
 123. Филева, Петранка. Ценообразуване в електронните медии. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация, 2010, №6. Available from: http://media-journal.info/index.php?p=item&aid=109
 124. Харизанова, Велка. Англицизмите – стилистичен феномен в езика на съвременните немски принт медии и присъствието им в езика на субкултурите. В: Чуждоезиково обучение: двумесечно научно-методическо списание = Foreign language teaching, Год. 26, 2010, №4-5, с. 50-59.
 125. Христова, Христина. Проекциите на динамичната ситуация в българските печатни медии през първото десетилетие на XXI век и предизвикателствата на Интернет в контекста на хуманитарните списания у нас. В: Трудове на Великотърновския университет Св. Св. Кирил и Методий. Стопански факултет. Обществени комуникации и информационни науки = The works of St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo. Faculty of economics. Department of Librarian studies and mass communications. Т. 2, 2010, с. 147-198.
 126. Христозова, Галя. Какво казват и какво не заглавията във вестниците – някои наблюдения върху "24 часа", "168 часа", "Труд" и "Дума" (2007-2009 г.). В: Годишник – Бургаски свободен университет. Т. 23, 2010, с. 132-138.
 127. Цветкова, Милена. Easy-културата: Как опростяването усложни кризата между поколенията читатели. В: Култура. Медии. Публичност: Сборник от конференцията, посветена на 50-годишнината на вестник „Култура”. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2010, с. 246-269.
 128. Цветкова, Милена. Безпрецедентни колизии за книгите. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация, 2010, №7. Available from: http://media-journal.info/?p=item&aid=118. Също в: Безпрецедентни колизии за книгите. В: Култура, 2010, №31 (2604), с. 9. Available from: https://newspaper.kultura.bg/bg/article/view/17405
 129. Цветкова, Милена. Връзката издатели – читатели: Издателски модел за благодарни читатели. В: 4Publishing, 2010, №2, с. 11-15.
 130. Цветкова, Милена. Големият страх от читателите (Книгознание: Право на четене / четене на правото). В: Литернет = LiterNet: списание за литература, изкуства, хуманитарни и социални изследвания, 23.06.2010, №6 (127). Available from: http://liternet.bg/publish3/mtzvetkova/chitatelite.htm
 131. Цветкова, Милена. Книга за бизнес благоденствие. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация, 2010, №6. Available from: http://media-journal.info/index.php?p=item&aid=112. Също в: Книга за бизнес благоденствие. В: Литернет = LiterNet: списание за литература, изкуства, хуманитарни и социални изследвания, 21.08.2010, №8 (129). Available from: http://liternet.bg/publish3/mtzvetkova/liubomir-stojkov-biznes.htm
 132. Цветкова, Милена. Кой намрази Робин Худ? В: Литернет = LiterNet: списание за литература, изкуства, хуманитарни и социални изследвания, 29.06.2010, №6 (127). Available from: http://liternet.bg/publish3/mtzvetkova/robin-hud.htm
 133. Цветкова, Милена. Ренесанс на интериора в стил „читател”. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация, 2010, №6. Available from: http://media-journal.info/index.php?p=item&aid=110
 134. Цветкова, Милена; Иванова, Бистра. Библиотечен хонорар за автора. В: Литернет = LiterNet: списание за литература, изкуства, хуманитарни и социални изследвания, 24.09.2010, №9 (130). Available from: http://liternet.bg/publish3/mtzvetkova/bibliotechen.htm
 135. Ценкова, Мирослава. Маркетингови комуникации на Кока Кола. В: ProGrafica, 2010, №2, с. 18-21.
 136. Чернокожева, Елка. В епохата на хибридизация: Музика – медии – малцинства. В: Българско музикознание = Bulgarian musicology, Год. 34, 2010, №2-3, с. 7-22.
 137. Шопов, Тодор. Комуникацията – трудна и лесна. В: De jure: официално издание на Юридическия факултет на Великотърновския университет Св. Св. Кирил и Методий, 2010, №1, с. 74-78.
 138. Шопова, Татяна. Интернет и новата медийна реалност. В: Годишник: Наука. Образование. Изкуство. Съюз на учените в България – клон Благоевград. Т. 4, 2010, с. 383-390.
 139. Шопова, Татяна. Новата информационно-комуникационна среда в условията на глобализация. В: Научни известия – Югозападен университет Неофит Рилски. Правно-исторически факултет = Scientific Proceedings – South-West University N. Rilski. Faculty of Law and History. Т. 6, №3, 2010, с. 165-173.
 140. Bodakov, Marin. Ivan Teofilov. В: Dictionary of Literary Biography. Central and Eastern European Writers. NY, 2010.
 141. Dermendjieva, Greta; Valkanova, Veronika. Bulgarian University students’ knowledge and skills for information search in the context of information literacy. In: Education and Development, Tomorrow People Organization. Bangkok, 2010, pp. 293-313.
 142. Kirilov, Svetlozar. Langley Park and the Debate on Latino Immigration to the United States. In: Социологически проблеми = Sociological Problems, 2010, Special Issue “Sociology on the Move”, pp. 157–171.
 143. Milanova, Milena. E-publishing in Bulgaria: The Role of Libraries as an Active Partner in the Scholarly Communications. In: INFORUM 2010: 16th Annual Conference on Professional Information Resources, May 25-27. Prague, 2010. Available from: https://www.inforum.cz/pdf/2010/milanova-milena-1.pdf
 144. Popova, Snezhana. Utilisations médiatiques de la lexie « tourisme électoral »: Contribution à la création de stéréotypes sur les Turcs en Bulgarie. In: Le discours du nationalisme en Europe. Paris: Improviste, 2010, рр. 243-255.
 145. Popova, Zhana. The Business Centre: A Town in The City: Social and Cultural Tensions in a Post-totalitarian Capital. In: Urban and Environmental Issues And Policies (Papers and Proceeding). 1st International Congress on Urban and Environmental Issues and Policies. Trabzon, Turkey, 2010. Vol. 2, pp. 537-543.
 146. Raycheva, Lilia. Television: The Good, the Bad and the Unexpected Challenges of ICT. In: Participation in Broadband Society: Interacting with Broadband Society. Ed. by L. Fortunati, J. Gebhardt, J. Vincent. Frankfurt am Main, Germany: Peter Lang, 2010, Vol. 1, pp. 187-205.
 147. Raycheva, Lilia. Television: The Stepmother? In: Media Freedom and Pluralism: Media Policy Challenges in Enlarged Europe. Ed. by B. Klimkiewicz. Budapest, Hungary: CEU Press, 2010, pp. 125-155.
 148. Raycheva, Lilia. Tracing the Digital Switchover in an Enlarged Europe. In: Communication, Politics & Culture. School of Media & Communication. RMIT University, Melbourne, Australia, 2010, Vol. 43, No 2, pp. 83-98.
 149. Raycheva, Lilia; Fortunati, Leopoldina; Harro-Loit, Halliki; O’Sullivan, John. Interactivity as a Metaphor of Online News. In: Javnost: Journal of the European Institute for Communication and Culture, December 2010, pp. 43-61.
 150. Tzvetkova, Milena. The Great Fear of the Readers. In: Литернет = LiterNet: списание за литература, изкуства, хуманитарни и социални изследвания, 2010, №7 (128). Available from: http://liternet.bg/publish3/mtzvetkova/readers-en.htm