2011

Сборници

 1. Библиотеки, четене, комуникации: Девета национална научна конференция, ВТУ Св. св. Кирил и Методий, РНБ П. Р. Славейков, 17-18 ноември 2010. – В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2011. ISSN 1313-8138
 2. Българската телевизия 1959-1990: Христоматия по история на телевизията в България. Състав. Поля Иванова. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2011. – 339 с. ISBN 978-954-07-2498-0
 3. Българският периодичен печат през Възраждането [Годишник на Регионален исторически музей – Сливен: Т. 2]. Състав., предг. Огняна Маждракова-Чавдарова, Здравка Константинова, Мария Кирова, Росица Георгиева. – Сливен: ИК Жажда. 2011. – 548 с. ISSN 1313-4035
 4. Гласовете на прехода: Либералите. Състав. Мартин Иванов, Венелин Стойчев, Орлин Спасов. – София: Изток-Запад, 2011. – 472 с. ISBN 978-954-321-833-2
 5. Изследване на медиите: Студии, статии, есета. Ред. кол. Елка Добрева, Юрий Проданов, Евдокия Борисова, Снежана Великова. – Шумен: Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2011. – 274 с. ISBN 978-954-577-571-0
 6. Информационно-комуникационни технологии, медии и образование: Сборник с доклади от Международна научна конференция, 06.10.2011 г., Благоевград. Състав. Татяна Шопова, Лъчезар Антонов. Науч. ред. Татяна Шопова. – Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, 2011. – 186 с. ISBN 978-954-680-784-7
 7. Книгата – нашето по-смислено настояще: Сборник доклади от форума Дни на книгата и авторското право в УниБИТ. – София: За буквите – О писменехь, 2011. – 256 с. ISBN 978-954-2946-11-3
 8. Когато медиите не бяха постмодерни. Състав. Стилиян Йотов. – София: Агата-А, 2011. – 228 с. ISBN 978-954-540-076-6
 9. Комуникационни практики и вътрешни публики: Сборник. Х Лятна школа по пъблик рилейшънс, София, 12 – 14 юли 2010 г., Нов български университет, Департамент Масови комуникации. Състав. Росен Стоянов. – София: Нов бълг. унив., 2011. ISВN 954-535-287-6. Available from: https://masscomm.nbu.bg/bg/lqtna-pr-shkola/sbornik-s-dokladi-ot-lqtna-shkola-po-vryzki-s-obshtestvenostta-2010-cd
 10. Медиите и политиката. Състав. Георги Лозанов, Орлин Спасов. – София: Фондация Медийна демокрация, Фондация Конрад Аденауер, 2011. – 256 с. ISBN 978-954-92318-3-0. Available from: http://www.fmd.bg/?p=5797
 11. Нови медии – нови мобилизации: Сборник. Състав. Ивайло Дичев, Орлин Спасов. – София: Институт Отворено общество, 2011. – 328 с. ISBN 978-954-2933-07-6
 12. Професия Новинар: Дневник на Петия медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, 29 ноември – 03 декември 2010 г. Състав., науч. ред. Мария Нейкова, Петранка Филева, Мария Попова. – София: Авангард Прима, 2011. – 291 с. ISSN 1313-9266
 13. Радиосредата 2001–2010: Програми, аудитория, реклама, цифровизация. Състав., ред. Маргарита Пешева, Лилия Райчева, Милко Петров. – Велико Търново: Фабер, 2011. – 410 с. ISBN 978-954-400-507-8. Available from: https://www.newmedia21.eu/content/2011/05/Radiosreda_2001_2010.pdf
 14. Съвременни измерения на търговския бизнес – комуникация между наука и практика: 20 години катедра "Търговски бизнес": юбилейна научнопрактическа конференция с международно участие, 12-13 май 2011 г. – Свищов: Акад. изд. Д. А. Ценов, 2011. – 2 т.: Т. 1. – 531 с. – Т. 2. – 535 с. ISBN 978-954-23-0592-7 (т. 1), ISBN 978-954-23-0593-4 (т. 2)
 15. Телевизионната среда 2001–2010: Програми, аудитория, реклама, регулация, цифровизация. Състав., ред. Маргарита Пешева, Лилия Райчева, Милко Петров. – Велико Търново: Фабер, 2011. – 420 с. ISBN 978-954-400-584-9. Available from: https://www.newmedia21.eu/content/2011/10/tvsreda_izdaden.pdf
 16. Читателски рефлексии на вестникарския език. Авт. Калина Лукова, Ирина Колева, Мариана Лазарова, Мария Алексиева, Веселина Ватева, Тодор Георгиев. Ред. Галя Христозова, Мариана Лазарова. Изд. на Бургаски свободен унив. по проект Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на медийния език на пресата в България. – Габрово: Екс-Прес, 2011. – 208 с. ISBN 978-954-490-213-1. Available from: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/281
 17. Life and death in a time of terror: A psycholinguistic analysis of editorials concerning 9/11. Авт. Howard R. Pollio, Tolya Stoitsova, Anne Snellen. – София: New Bulg. Univ., 2011. – 323 с. ISBN 978-954-535-668-1
 18. The Dialogue with the Other: Balkan dimensions of European identity: Eleventh international science conference, Sofia, 14th-15th November 2008. Comp., ed., [forew.] Minka Zlateva. – Sofia: St. Kliment Ohridski Univ., 2011. – 559 с. ISBN 978-954-07-3267-1
 19. Wikipedia & уикипедии. Състав. Вяра Ангелова. – София: Санома Блясък България, 2011. – 103 с. ISBN 978-954-8186-63-6

Монографии

 1. Александрова, Петя. Изгубени в гледането: Бариери пред аудио-визуалните медии. – София: Рива, 2011. – 156 с. ISBN 978-954-320-376-5
 2. Алмалех, Мони. Семиотични изследвания на търговската марка: Ч. 2: Семиотика на цвета в рекламата. – София: Нов бълг. унив., 2011. – 1 оптичен диск (CD-ROM). ISBN 978-954-535-626-1
 3. Ангелова, Славянка. Измерения на онлайн PR. – Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, 2011. – 160 с. ISBN 978-954-680-761-8
 4. Бакалова, Ева. Бизнес комуникация. – Смолян: Принта-Ком, 2011. – 176 с. ISBN 978-954-393-049-4
 5. Бакърджиева, Милка. Връзки с обществеността (пъблик рилейшънс). 2. прераб. и доп. изд. – Свищов: Акад. изд. Д. А. Ценов, 2011. – 328 с. ISBN 978-954-23-0666-5
 6. Бенбасат, Алберт. Банкноти и мечти между кориците: Масова книга и масово книгоиздаване. – София: Ciela, 2011. – 420 с. ISBN 978-954-28-0861-9
 7. Благоева-Танева, Блага. Комуникации и връзки с обществеността в политическата сфера. – Варна: ИК Стено, 2011. – 183 с. ISBN 978-954-449-550-3
 8. Божинова, Румяна; Таир, Ергюл. Обективни и субективни измерения на медийната реалност: Психологични аспекти на медийните въздействия. – София: БГкнига, 2011. – 248 с. ISBN 978-954-8628-20-4
 9. Бондиков, Венцеслав. Манипулация и публична комуникация: Митове и реалности. – София: Парадокс, 2011. – 416 с. ISBN 978-954-553-131-6

3259а. Василев, Симеон. Десетилетието в сянката на избори, лидери, кризи и войни. – София: Сивас консултинг, 2011. – 344 с. ISBN 978-954-92768-4-8

 1. Веков, Тони. Връзки с обществеността и маркетингови комуникации: PR като част от мениджърските функции и тактическия маркетинг. – София: Бълг. кардиологичен институт, 2011. – 260 с. ISBN 978-954-92763-3-6
 2. Георгиев, Лъчезар. Книгоиздаване и книжнина по документални източници от Държавния военноисторически архив. – В. Търново: Фабер, 2011. – 544 с. ISBN 978-954-400-479-8
 3. Георгиев, Лъчезар. Стратегически подходи в книгоиздаването и печатните комуникации. 2. изд. – В. Търново: Ан-Ди, 2011. – 263 с. ISBN 978-954-91730-9-3
 4. Георгиев, Лъчезар. Структури и модели в българското книгоиздаване. 2. прераб. и доп. изд. – В. Търново: Star way, 2011. – 296 с. ISBN 978-954-8685-17-7
 5. Георгиева, Николина. Бизнес комуникации. – Варна: Е-литера Софт, 2011. – Раздр. паг. ISBN 978-954-2912-11-8
 6. Георгиева, Николина. Делова кореспонденция. – Варна: Е-литера Софт, 2011. – 43 с. 1 оптичен диск (CD-ROM). ISBN 978-954-2912-08-8
 7. Гецов, Антон. Комуникативни стратегии и манипулация. – В. Търново: Фабер, 2011. – 260 с. ISBN 978-954-400-606-8
 8. Горанова, Пенка. Рекламна политика. – Свищов: Акад. изд. Д. А. Ценов, 2011. – 161 с. ISBN 978-954-23-0672-6
 9. Данов, Данаил. Педагогика на ефективната комуникация: Новите технологии като алтернатива на традиционното обучение. – София: Полис, 2011. – 196 с. ISBN 978-954-796-038-1
 10. Димов, Петко. Копирайтинг за Уеб. – Плевен: [Нима], 2011. – 68 с. ISBN 978-954-2952-17-6 
 11. Добрева, Елка. Аспекти на масмедийната "реалност". – В. Търново: Фабер, 2011. – 276 с. ISBN 978-954-400-537-5
 12. Драганов, Иво. Особености на телевизионния мениджмънт. – София: Нов бълг. унив., Валентин Траянов, 2011. – 136 с. ISBN 978-954-9928-60-0
 13. Дуранкев, Боян. Комуникационна политика. [2.] доп. и прераб. изд. – София: Унив. изд. Стопанство, 2011. – 237 с. ISBN 978-954-644-251-2
 14. Ефтимова, Андреана. Есето в академичната и журналистическата практика. – В. Търново: Фабер, 2011. – 172 с. ISBN 978-954-400-571-9
 15. Ефтимова, Андреана. Невербалната комуникация: Медии и медиатори. 2. прераб. и доп. изд. – София: Ciela, 2011. – 230 с. ISBN 978-954-28-0988-3
 16. Захариев, Боян. Медиите в градския транспорт. – София: Санитас, 2011. – 96 с. ISBN 978-954-723-061-3
 17. Златева, Минка. Мостове към консенсуса: Пъблик рилейшънс, журналистика и медии: Проблемни области и конфликтни зони. 2. изд. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2011. 263 с. ISBN 978-954-07-3245-9
 18. Иванова, Поля. Телевизионни жанрове: Теория, методи, модели. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2011. – 210 с. ISBN 978-954-07-2727-1
 19. Инджов, Иво. Медиите – между свободата, политиката и бизнеса. – София: Институт за модерна политика, 2011. – 226 с. ISBN 978-954-92740-1-1
 20. Калагларски, Георги; Дилян Григоров. Варненската журналистика 1990-2010 г. – Варна: Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2011. – 87 с. ISBN 978-954-715-496-4
 21. Колева, Елена. Езикът на журналистите и публичният медиен език. – София: Лице, 2011. – 172 с. ISBN 978-954-9426-35-9
 22. Кортенска, Мирослава. Глас от общественото мнение: 100 коментара за българския преход, за промените, абсурдите и културата на упадъка: Публицистика, критика, интервюта. – София: Enthusiast, 2011. – 480 с. ISBN 978-954-8657-93-8
 23. Костова, Десислава. Бизнес и комуникация. – София: ТУ, 2011. – 116 с. ISBN 978-954-438-931-4
 24. Кръстева, Невяна. Мърчъндайзинг. – София: Авангард Прима, 2011. – 176 с. ISBN 978-954-323-814-9
 25. Лозанов, Георги. Мое дясно. – София: Ciela, 2011. – 428 с. ISBN 978-954-28-0917-3
 26. Маринов, Руси. Интерактивни комуникации – стратегии и знание. – София: Нов бълг. унив., 2011. – 1 оптичен диск (CD-ROM). ISBN 978-954-535-654-4
 27. Михайлова, Катя. Телевизията за деца: Между пазарната логика и обществената мисия. – София: М-8-М, 2011. – 334 с. ISBN 978-954-8177-52-8
 28. Михалев, Иван. Вестникът в епохата на интернет. – В. Търново: Фабер, 2011. – 377 с. ISBN 978-954-400-677-8. Available from: https://www.newmedia21.eu/content/2012/04/Vestnika-t-v-epohata-na-internet.pdf
 29. Огнянова, Нели. Медийна политика и право на Европейския съюз. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2011. – 643 с. ISBN 978-954-07-3236-7
 30. Павловска, Елена. Информационно осигуряване на медиите. – София: Изток-Запад, 2011. – 136 с. ISBN 978-954-321-929-2
 31. Палигоров, Иван; Драгозова-Иванова, Елена. Бизнес комуникации и връзки с обществеността. – София: Авангард Прима, 2011. – 174 с. + 1 оптичен диск (CD). ISBN 978-954-323-944-3
 32. Панайотов, Филип. Без недомлъвки: Полемични статии, реплики и апострофи. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2011. – 120 с. ISBN 978-954-07-3120-9
 33. Пейчева, Добринка. Медиализираната реалност. – Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, 2011. – 423 с. ISBN 978-954-680-732-8
 34. Пешева, Маргарита. Радио и телевизионната среда 2001–2010: Демография, програми, аудитория, поведение. – В. Търново: Фабер, 2011. – 504 с. ISBN 978-954-400-576-4. Available from: https://www.newmedia21.eu/content/2011/12/Margarita-Pesheva-Radio-i-TV-sredata.pdf
 35. Проданов, Михаил. Психология на убеждаването и влиянията. – Пловдив: Унив. изд. Паисий Хилендарски, 2011. – 152 с. ISBN 978-954-423-729-5
 36. Русев, Пламен. Властта на хората: Новият маркетинг: Книга за изграждане на имидж и успех в социалните медии. – Варна: Е-Академия, 2011. – 212 с. ISBN 978-954-92774-1-8
 37. Стефанова, Димитрина. Стратегически компоненти в PR-планирането. – Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, 2011. – 216 с. ISBN 978-954-680-760-1
 38. Стоев, Тодор. Междуличностна и междукултурна комуникация. – В. Търново: Ивис, 2011. – 120 с. ISBN 978-954-2968-08-5
 39. Стоев, Тодор. Умеем ли да комуникираме. – В. Търново: Ивис, 2011. – 192 с. ISBN 978-954-2968-07-8
 40. Стоянов, Росен. Медиа бележки. – София: Нов бълг. унив., 2011. – 96 с. ISBN 978-954-535-669-8
 41. Тодоров, Петко. Медии в криза: Медиите в кризата и кризата в медиите. – София: Авангард Прима, 2011. – 324 с. ISBN 978-954-323-857-6
 42. Тодоров, Петко. Медийни технологии: Основи на комуникациите, медийна комуникация, медийно стопанство, технологии в журналистиката. – София: Авангард Прима, 2011. – 308 с. ISBN 978-954-323-885-9
 43. Томс, Жюстин; Георгиева, Камелия. Инструменти за социални мрежи: Маркетинг в епохата на Web 2.0. – София: Ciela, 2011. – 434 с. ISBN 978-954-28-1004-9
 44. Тошков, Ангел. Практикум по интернет комуникации. – Бургас: Бургаски свободен унив., 2011. – 331 с. ISBN 978-954-9370-74-4
 45. Филипов, Александър. Видео и телевизионна техника 2. – София: Колеж по телекомуникации и пощи, 2011. – 120 с. ISBN 978-954-9332-70-4
 46. Христова, Христина. Медийни процеси в България през първото десетилетие на XXI век в контекста на националните специализирани списания за медийни практики и реклама. – В. Търново: Фабер, 2011. – 320 с. ISBN 978-954-400-470-5
 47. Ченешев, Димитър. Корпоративните комуникации – социокултурен феномен. – София: Пропелер, 2011. – 105 с. ISBN 978-954-392-108-9

 

Студии и статии

 

 1. Алексиева, Мария. Темата „Европейски съюз” на страниците на печатните медии през първите две години от членството на България в Европейския съюз (2007-2008). В: Съвременна хуманитаристика, 2011, №2, с. 12-31.
 2. Алексиева, Мария; Динева, Евелина. Проучване мнението на журналисти от регионални медии за особеностите на журналистическата професия. В: Годишник – Бургаски свободен университет. Т. 25, 2011, с. 123-131.
 3. Ангелова, Вяра. БГ журналисти(ката) и уикипедиите. В: Wikipedia & уикипедии. София, 2011, с. 47-54.
 4. Ангова, Стела. Функционалност на социалните медии – блогът MediaWe като информационен ресурс и дигитално учебно помагало. В: Съвременна хуманитаристика, 2011, №1, с. 30-33.
 5. Андреева, Десислава. Политическият дискурс в цариградския периодичен печат през 70-те години на XIX век. В: Годишник на Регионален исторически музей – Сливен = Year-book of the Regional museum of history. Т. 2: Българският периодичен печат през Възраждането, 2011, с. 123-138.
 6. Бакалова, Диана; Бакрачева, Маргарита. Структуриране на времето и възприемане на общуването във виртуалните социални мрежи: Качествен анализ на случаи. В: Психологични изследвания = Psychological Research, 2011, №2, с. 201-211.
 7. Бакърджиева, Теодора. Политическата дейност на Мидхат паша, отразена на страниците на българските възрожденски вестници. В: Годишник на Регионален исторически музей – Сливен = Year-book of the Regional museum of history. Т. 2: Българският периодичен печат през Възраждането, 2011, с. 213-221.
 8. Бенбасат, Алберт. Книгоиздаване ХХІ век – утопии и реалности. В: Библиотека: списание за библиотечна теория и практика, 2011, №4, с. 10–18. Available from: http://nationallibrary.bg/wp/wp-content/uploads/2020/05/Biblioteka-4-2011.pdf
 9. Бенбасат, Алберт. Образът на книгата във виртуалния свят. В: Библиотеки, четене, комуникации: Девета научна конференция, ВТУ Св. св. Кирил и Методий, РНБ “П. Р. Славейков”, 17-18 ноември 2010. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2011, с. 135–142.
 10. Бенбасат, Алберт. Пръв сборник, посветен на Панаира на книгата. В: 4Publishing, 2011, №2, с. 61–62.
 11. Бойков, Ванче Стеванов; Петракиев, Сандра. Силата на педагогическата комуникация: говорът, способността на изслушване и логиката на отговора. В: Дни на науката: Т. 1. Съюз на учените в България. Клон Велико Търново. В. Търново: Фабер, 2011, с. 240-247.
 12. Бонева, Вера. „Решението на въпроса е в ръцете ни”: българското църковнонационално движение на страниците на Славейковата "Гайда" (1863-1867). В: Годишник на Регионален исторически музей – Сливен = Year-book of the Regional museum of history. Т. 2: Българският периодичен печат през Възраждането, 2011, с. 48-75.
 13. Бояджиева, Нели. Болестта на Алцхаймер – социално-педагогическа помощ и комуникация. В: Педагогика: месечно научнотеоретично списание, Год. 21, 2011, №3, с. 141-144.
 14. Будева, Соня. За „тъмната” страна на социалните мрежи. В: Психологични изследвания = Psychological Research, 2011, №2, с. 231-238.
 15. Бучкова, Таня. Чуждите книжовноезикови модели на страниците на "Цариградски вестник" (1848-1862). В: Научни трудове – Пловдивски университет Паисий Хилендарски. Филология. Т. 49, №1-А, 2011, с. 252-259.
 16. Вълчанова, Маринела. Интернационализми и неологизми в езика на българите в Румънски Банат: банатският език в пресата. В: Научни трудове – Пловдивски университет Паисий Хилендарски. Филология. Т. 49, №1, сб. Б, 2011, с. 290-301.
 17. Георгиев, Георги. Блоговете като информационен ресурс в обучението по журналистика: „Новата журналистика”: Истината е в твоите ръце. В: Инфраструктурата: бизнес и комуникации: Сборник с научни доклади. София: УНСС, Фак. Икономика на инфраструктурата, 2011, с. 134-139.
 18. Георгиев, Лъчезар. Съвременни тенденции в графиката на италианските печатни медии. В: Трудове на Великотърновския университет Св. Св. Кирил и Методий. Стопански факултет. Обществени комуникации и информационни науки = The works of St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo. Faculty of economics. Department of Librarian studies and mass communications. Год. 13, T. 3, 2011, с. 7-42. Също в: Съвременни тенденции в графиката на италианските печатни медии. В: Библиотеки, четене, комуникации: Десета национална научна конференция с международно участие, Велико Търново, 17-18 ноември 2011 г.: Ч. 1. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2012, с. 69-90.
 19. Георгиев, Тодор. Относно границите между журналистика, пиар и реклама (за платения пиар и необявената реклама). В: Годишник – Бургаски свободен университет. Т. 25, 2011, с. 132-138.
 20. Георгиева, Теодора. Информацията като ценност, изграждаща мотивационна структура. В: Годишник – Бургаски свободен университет. Т. 25, 2011, с. 291-300.
 21. Гетов, Милен. Журналистика на кръстопът. В: Ново време: списание за социални идеи, политика и култура, Год. 86, 2011, №7, с. 105-110.
 22. Горанова, Лидия. Самоубийството на Ангел Кънчев, отразено в българските вестници през 1872 г. В: Годишник на Регионален исторически музей – Сливен = Year-book of the Regional museum of history. Т. 2: Българският периодичен печат през Възраждането, 2011, с. 516-522.
 23. Дерменджиева, Грета; Вълканова, Вероника. Колаборативното учене на студентите – образователният потенциал на социалните мрежи. В: Ключовите компетенции в образованието – стратегии и практики”. Стара Загора: ДИПКУ, 2011. CD-ROM
 24. Джоргова, Михаела. Средствата за масова информация и въздействието им върху семейните ценности. В: Семейството като ценност в глобализиращия се свят: Сборник с доклади, изнесени на научна конференция, София, 6 ноември 2010 г. – София: А-Прес, 2011, с. 70-75.
 25. Димитрова, Тодорка. Комуникация на науката – нов подход за създаване на модерна социална култура. В: Наука: периодично издание на Съюза на учените в България, Год. 21, 2011, №2, с. 29-34.
 26. Димов, Недялко. Журналистическата дейност на Тодор Запрянов. В: Годишник на Регионален исторически музей – Сливен = Year-book of the Regional museum of history. Т. 2: Българският периодичен печат през Възраждането, 2011, с. 391-404.
 27. Дражев, Стефан. Модел на взаимодействие на агенти в социални Интернет групи. В: Известия: списание на Икономическия университет – Варна, 2011, №4, с. 25-38.
 28. Дронзин, Борянка. Универсалният умолект и градивната сила на отговорната комуникация. В: Проблеми на социолингвистиката: Т. 10: Езикът и социалният опит. София: Международно социолингвистическо дружество, ИК Знак`94, 2011, с. 395-399.
 29. Ефтимова, Андреана. Аргументативното писане в журналистическите жанрове: есето. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация, 2011, №10. Available from: http://media-journal.info/?p=item&aid=149
 30. Ефтимова, Андреана. Компрометират ли се думите? (асоциативното поле на думата демокрация в съвременното езиково съзнание). В: Психология и лингвистика: Сборник статии в чест на проф. Енчо Герганов. София: Просвета, 2011, с. 212-221.
 31. Ефтимова, Андреана. Медийната езикова вакханалия. В: Език, морал, отговорност: Сборник. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2011, с. 133-136. Също в: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация, 2011, №8. Available from: http://media-journal.info/?p=item&aid=132
 32. Ефтимова, Андреана. Невербалната комуникация в литературата. В: Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. д-р Върбан Вътов. Велико Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2011, с. 225-232.
 33. Ефтимова, Андреана. Психолингвистика – що е то?. В: Littera & Lingua: електронно списание за хуманитаристика, пролет 2011. Available from: http://www.slav.uni-sofia.bg/lilijournal/index.php/bg
 34. Ефтимова, Андреана. Релацията наречие–време в обучението по български език като чужд. В: Научни трудове в памет на Георги Герджиков. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2011, с. 255-267.
 35. Ефтимова, Андреана. Сигналите за обратна връзка при двама телевизионни водещи – харесвам те / не те харесвам…. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 30.11.2011. Available from:
  http://www.newmedia21.eu/analizi/signalite-za-obratna-vrzka-pri-dvama-televizionni-vodeshhi-haresvam-te-ne-te-haresvam
 36. Женкова, Христина. Дарителски жестове на преселници за Ямбол, отразени в българския периодичен печат. В: Годишник на Регионален исторически музей – Сливен = Year-book of the Regional museum of history. Т. 2: Българският периодичен печат през Възраждането, 2011, с. 523-527.
 37. Захариева, Райна. Използването на нови медии в програмите за квалификация на педагогическите кадри. В: Дни на науката. Съюз на учените в България. Клон Велико Търново: Т. 1. В. Търново: Фабер, 2011, с. 366-375.
 38. Златанов, Бисер. Нюзлетърът като средство за бизнес комуникация в и-мейл маркетинговите кампании. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация, 2011, №10. Available from: https://media-journal.info/?p=item&aid=157
 39. Златева, Минка. Коррупция как социальная болезнь: Case studies из Болгарии. В: Борбата с корупцията в системата на държавното и местното управление: уроци на реформата: Сборник доклади на Втората международна научно-практическа конференция, организирана от Сибирската академия на държавните служители на 2-4 юни 2011 г., Новосибирск.
 40. Иванова, Поля. Въвеждане на курсовете по чужди езици в българския телевизионен ефир. В: Седма конференция на млади учени във Факултета по класически и нови филологии, май 2010. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2011, с. 262–269.
 41. Иванова-Мокуние, Оля. Преносът на емоции при специалните събития. В: Психологични изследвания = Psychological Research, 2011, №2, с. 289-298.
 42. Кабаиванова, Снежина; Кабаиванов, Ради. Информатизацията – преход към постиндустриално общество. В: Икономика и управление: научно списание на Стопанския факултет при Югозападен университет Неофит Рилски – Благоевград = Economics & Management: journal for economics and management science of Faculty of Economics – South-Western University – Blagoevgrad. Т. 7, №2, 2011, с. 124-127.
 43. Калева, Величка. Благотворителността, отразена на страниците на котленския периодичен печат. В: Известия на Исторически музей – Кюстендил = Proceedings of the Museum of History Kyustendil. Т. 17, 2011, с. 539-548.
 44. Калушков, Теодор; Боровска, Пламенка; Тодоров, Георги. Оптимизиране работата на многоядрени процесори чрез ускоряване на вътрешносистемната комуникация. В: Дни на науката: Т. 2. Съюз на учените в България. Клон Велико Търново. В. Търново: Фабер, 2011, с. 143-152.
 45. Кафтанджиев, Христо. Америка – предизвикателствата пред горещата журналистика. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация, №8, 23.02.2011. Available from: http://media-journal.info/?p=item&aid=138
 46. Кафтанджиев, Христо. В България добре вървят реклами, които използват идеята за семейството и за завистта. В: PRnew: Мониторинг на публикациите, посветени на PR, медии, събития, 29.08.2011. Available from: http://prnew.info/prof-hristo-kaftandjiev-v-bylgariq-dobre-vyrvqt-reklami-koito-izpolzvat-ideqta-za-semeistvoto-i-za-zavistta
 47. Кафтанджиев, Христо. В самото сърце на рая: Апелите на туристическата реклама. В: ProGrafica, 2011, №1, с. 6-11.
 48. Кафтанджиев, Христо. Дигитални награди в комуникациите 2011 (The Digital Communication Awards 2011) – интервю с професор Арне Вестерман (Arne Westermann). В: PRnew: Мониторинг на публикациите, посветени на PR, медии, събития, 23.06.2011. Available from: http://prnew.info/digitalni-nagradi-v-komunikaciite-2011-the-digital-communication-awards-2011-%E2%80%93-interviu-s-profesor-arne-vesterman-arne-westermann
 49. Кафтанджиев, Христо. И дизайнът позеленява все повече и повече. В: ProPack: Електронно списание, 31.10.2011. Available from: http://propackmagazine.bg/bg/Статии/Дизайн%20на%20опаковката/И-дизайнът-позеленява-все-повече-и-повече/16
 50. Кафтанджиев, Христо. Маркетинговите комуникации позеленяват трайно и безвъзвратно. В: PRnew: Мониторинг на публикациите, посветени на PR, медии, събития, 30.08.2011. Available from: http://prnew.info/marketingovite-komunikacii-pozelenqvat-traino-i-bezvyzvratno
 51. Кафтанджиев, Христо. Обкръжаващата среда е пълна със значения, които можем да осребрим. В: ProGrafica, 2011, №2, с. 8-13.
 52. Кафтанджиев, Христо. Общуванията на директния маркетинг. В: ProGrafica, 2011, №3, с. 10-15.
 53. Кафтанджиев, Христо. Постоянни и ефективни комуникативни стратегии чрез цветовете в пекиджинг дизайна. В: ProPack: Електронно списание, 22.10.2011. Available from: http://propackmagazine.bg/bg/Статии/Дизайн%20на%20опаковката/Постоянни-и-ефективни-комуникативни-стратегии-чрез-цветовете-в-пекиджинг-дизайна/66
 54. Кафтанджиев, Христо. Постоянни и ефективни комуникативни стратегии чрез цветовете в пекиджинг дизайна – 2. В: ProPack: Електронно списание, 23.10.2011. Available from: http://propackmagazine.bg/bg/Статии/Дизайн%20на%20опаковката/Постоянни-и-ефективни-комуникативни-стратегии-чрез-цветовете-в-пекиджинг-дизайна-–-2/44
 55. Кафтанджиев, Христо. Синдромът на креативната деменция. В: ProGrafica, 2011, №5, с. 18-23.
 56. Кафтанджиев, Христо. Творчеството в пекиджинг дизайна. В: ProPack: Електронно списание, 24.10.2011. Available from: http://propackmagazine.bg/bg/Статии/Дизайн-на-опаковката/Творчеството-в-пекиджинг-дизайна/30
 57. Кирилов, Светлозар. Защо обичаме да мразим „другите”?. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация, 2011, №10. Available from: http://media-journal.info/?p=item&aid=153
 58. Кирилов, Светлозар. Идентичност в софийското ромско гето „Факултета”. В: Професия Новинар: Дневник на Петия медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, 29 ноември – 03 декември 2010 г. София: Авангард Прима, 2011, с. 224–229.
 59. Кирилов, Светлозар. Ромите – жертви на дискриминация или сами виновни за своето положение?. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация, 2011, №11. Available from: http://media-journal.info/?p=item&aid=170
 60. Кирова, Мария. Възрожденски идеали в новоосвободения Сливен (от страниците на вестник "Българско знаме"). В: Годишник на Регионален исторически музей – Сливен = Year-book of the Regional museum of history. Т. 2: Българският периодичен печат през Възраждането, 2011, с. 94-104.
 61. Константинова, Здравка. Възрожденската ни преса и модерността: Преактуализира се проблемът за свръхфункциите/дисфункциите на българската журналистика. В: Годишник на Регионален исторически музей – Сливен = Year-book of the Regional museum of history. Т. 2: Българският периодичен печат през Възраждането, 2011, с. 16-25.
 62. Константинова, Здравка. Чудноват ли е „Женски свят” (1893-1898) – първото ни следосвобожденско периодично издание за жени. В: Исторически личности и идеи. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2011, с. 260-270.
 63. Крумов, Красимир. Медиалният Левиатан. В: Християнство и култура: списание на Фондация Българска наука и изкуство, Фондация Комунитас, Год. 10, 2011, №6, с. 72-88.
 64. Кръстев, Любомир. Наполеон Бонапарт в британската преса. В: История: научно-методическо списание, Год. 19, 2011, №4, с. 11-22.
 65. Кръстева, Луливера. Социалните новини или новини по социални проблеми?. В: Професия Новинар: Дневник на Петия медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, 29 ноември – 03 декември 2010 г. София: Авангард Прима, 2011, с. 240-247.
 66. Кючукова, Росица. Невербалната комуникация – задължителният компонент на междукултурната компетентност. В: Български език и литература: научно-методическо списание, Год. 53, 2011, №5, с. 3-9.
 67. Лазарова, Мариана. Блоговете – интелектуалните салони на съвременното общество. В: Проблеми на социолингвистиката: Т. 10: Езикът и социалният опит. София: Международно социолингвистическо дружество, ИК Знак`94, 2011, с. 261-265.
 68. Лазарова, Мариана. Хоризонти на вестникарския език според философията на постмодернизма. В: Съвременна хуманитаристика, 2011, №1, с. 45-56.
 69. Лозанова, Лилия. Основни акценти в европейското и българското законодателство, свързани с регулиране на отношенията деца-медии. В: Дни на науката. Съюз на учените в България. Клон Велико Търново: Т. 1. В. Търново: Фабер, 2011, с. 444-450.
 70. Лозанова, Лилия. Отношението към съвременните средства за масова комуникация на ученици от ОУ "Патриарх Евтимий" – В. Търново. В: Педагогически алманах: педагогическо списание на Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий, Год. 19, 2011, №1, с. 57-67.
 71. Лукова, Калина. Времето на литературно-медийния разказ. В: Научни трудове – Пловдивски университет Паисий Хилендарски. Филология. Т. 49, №1-Б, 2011, с. 98-107.
 72. Лукова, Калина. Разследваща журналистика – теоретически аспекти. В: Съвременна хуманитаристика, 2011, №2, с. 5-11.
 73. Мавродиева, Иванка. Блогове, журналисти блогъри и блогосфери. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 03.05.2011. Available from: https://www.newmedia21.eu/izsledvaniq/blogove-zhurnalisti-blogri-i-blogosf
 74. Мавродиева, Иванка. Българската блогосфера. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация, 2011, №8. Available from: http://media-journal.info/?p=item&aid=133
 75. Мавродиева, Иванка. Виртуалната академична комуникация: Теоретични и практически измерения в контекста на електронното и дистанционното обучение. В: Електронно, дистанционно или... обучението на 21 век: Сборник научни доклади, Международна конференция, София, 6-8 април 2011. София, 2011, с. 63-69. Available from: http://www.kim-kozloduy.com/docs/ELDE_conference_2011_e-Book.pdf Също в: Виртуалната академична комуникация: теоретични и практически измерения в контекста на електронното и дистанционното обучение. В: Списание на СУ за електронно обучение, 2011. Available from: https://journal.e-center.uni-sofia.bg
 76. Мавродиева, Иванка. Колаборативни онлайн базирани студентски групи и създаване на учебни ресурси. В: Списание на СУ за електронно обучение, 2011.
  Available from:
  https://journal.e-center.uni-sofia.bg
 77. Мавродиева, Иванка. Научни електронни списания в България и образователния процес. В: Международна научна конференция. МВРУ-Ботевград, 2011, с. 256-265.
 78. Манева, Мария. Етика и медийна регулация. В: Съвременна хуманитаристика, 2011, №1, с. 34-44.
 79. Манева, Мария. Проявата на социален опит чрез средствата на езика на качествената преса. В: Проблеми на социолингвистиката: Т. 10: Езикът и социалният опит. София: Международно социолингвистическо дружество, ИК Знак`94, 2011, с. 307-318.
 80. Манолов, Карамфил. Книжният пазар – митове и реалност. В: Дни на науката. Съюз на учените в България – клон Велико Търново. 2011, Т. 2, с. 59-66.
 81. Маринов, Александър; Градев, Дончо. Научното знание в публичното управление. В: Социология и икономика, Год. 1, 2011, №1, с. 20-30.
 82. Марков, Иван. Русенският вилаетски вестник "Дунав" и българските му сътрудници – Стоил Попов и Иван Чорапчиев. В: Годишник на Регионален исторически музей – Сливен = Year-book of the Regional museum of history. Т. 2: Българският периодичен печат през Възраждането, 2011, с. 271-286.
 83. Методиева, Атанаска. Писмата на Пушкин: Художествена и нехудожествена комуникация. В: Езиков свят = Orbis Linguarum, Т. 9, 2011, №2, с. 272-276.
 84. Миланова, Милена. Електронното публикуване като нов подход за развитие на информационния сектор в сферата на издателската дейност, библиотечните колекции и опазването на културното наследство. В: Библиотека: списание за библиотечна теория и практика, 2011, №2, с. 5-10.
 85. Минчева, Тянка. Журналистическата дейност на П. Р. Славейков по време на Учредителното събрание 1879 година. В: Годишник на Регионален исторически музей – Сливен = Year-book of the Regional museum of history. Т. 2: Българският периодичен печат през Възраждането, 2011, с. 238-249.
 86. Михайлов, Владимир. Филм и кино. В: Изкуствоведски четения: тематично годишно рецензирано издание за изкуствознание, 2010. София: Институт за изследване на изкуствата – БАН, 2011, с. 194-197.
 87. Модева, Румяна. Социалната идентичност на убеждаващата комуникация в PR – основните черти и характеристики в съвременните условия. В: Социология и икономика, Год. 1, 2011, №4, с. 123-126.
 88. Монова, Тотка. Предефиниране на социалните роли: Медийни герои и сюжети на прехода. В: Медиите и политиката. София: Фондация Медийна демокрация, Фондация Конрад Аденауер, 2011, с. 26–47.
 89. Монова, Тотка. Свободата в квадратни метри: Защо съдбата на Бихтер е по-интересна отколкото скандала със СРС-та. В: Обектив: издание на Български хелзинкски комитет, 2011, №184. Available from: https://www.bghelsinki.org/bg/publication/svobodata-v-kvadratni-metri
 90. Недева, Виктория. Роля на мрежите професионални контакти в кариерното развитие на докторанти. В: Психологични изследвания = Psychological Research, 2011, №2, с. 141-148.
 91. Нейкова, Мария. Професия под натиск. В: Професия Новинар: Дневник на Петия медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, 29 ноември – 03 декември 2010 г. София: Авангард Прима, 2011, с. 173-177.
 92. Николова, Биляна. Комуникация, музика, музикотерапия. В: Образование и технологии: годишно научно-методическо списание, Год. 2, 2011, №2, с. 198-200.
 93. Николова, Емилия. Жените – източник и аудитория за политическа комуникация (избори 2011). В: Съвременна хуманитаристика, 2011, №2, с. 37-46.
 94. Павловска, Цветана. Ботевият вестник „Знаме” – най-ярката трибуна на революцията. В: Годишник на Регионален исторически музей – Сливен = Year-book of the Regional museum of history. Т. 2: Българският периодичен печат през Възраждането, 2011, с. 84-93.
 95. Палашев, Николай. Комуникационни аспекти на знака, символа и образа чрез проявленията им в изкуството. В: Изкуствоведски четения: тематично годишно рецензирано издание за изкуствознание, 2010. София: Институт за изследване на изкуствата – БАН, 2011, с. 13-20.
 96. Палашев, Николай. Материализация на информацията чрез знака, символа, образа и езика, и като елементи на комуникационния код. В: Издател: научно списание за книгата, Год. 13, 2011, №1-2, с. 14-18.
 97. Пейчева, Добринка. Публичност и култура. В: Граници на културата. Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, 2011, с. 63-81.
 98. Пейчева, Добринка. Сайтът на университета като форма на достъп и участие в образователния процес. В: Информационно-комуникационни технологии, медии и образование. Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, 2011, с. 117-130.
 99. Пейчинова, Екатерина. „Родолюбец” – вестникът на Поборник-опълченското дружество в Батак през 1906 г. В: Годишник на Регионален исторически музей – Сливен = Year-book of the Regional museum of history. Т. 2: Българският периодичен печат през Възраждането, 2011, с. 262-270.
 100. Петров, Петър. Понятийни и съдържателни характеристики на дидактическата комуникация. В: Традиция и модерност в българската наука и образование (Известия на Научен център Св. Дазий Доростолски към Русенски университет Ангел Кънчев). Силистра: Медиатех, 2011, с. 249-257.
 101. Петрова, Златка. Родоповедът публицист Христо Попконстантинов в българската възрожденска преса. В: Годишник на Регионален исторически музей – Сливен = Year-book of the Regional museum of history. Т. 2: Българският периодичен печат през Възраждането, 2011, с. 382-391.
 102. Петрова, Надежда. Танцът като невербална комуникация. В: Психологични изследвания = Psychological Research, 2011, №2, с. 323-330.
 103. Попова, Диана. Противоречивото единство между PR и журналистика. В: Съвременна хуманитаристика, 2011, №2, с. 32-36.
 104. Попова, Жана. „Не чупете телевизора!“ – Разчупете новината!. В: Професия Новинар: Дневник на Петия медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, 29 ноември – 03 декември 2010 г. София: Авангард Прима, 2011, с. 188-193.
 105. Попова, Жана. Бизнес-паркът – град в града. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Философски факултет. Книга Социология. Т. 103, 2011, с. 6-21. Available from: http://hdl.handle.net/10506/468
 106. Попова, Мария. Европейските медии между таблоидизацията и дигитализацията: проблеми и перспективи. В: Професия Новинар: Дневник на Петия медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика” 29 ноември – 03 декември 2010 г. София: Авангард Прима, 2011, с. 204-207. Също в: Европейските медии между таблоидизацията и дигитализацията: проблеми и перспективи. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 18.01.2012. Available from: https://www.newmedia21.eu/analizi/evropeyskite-medii-mezhdu-tabloidizatsiyata-i-digitalizatsiyata-problemi-i-perspektivi
 107. Попова, Мария. Медиите в Испания: имперска хегемония, колониална значимост и социална модернизация. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 17.06.2011.
  Available from:
  https://www.newmedia21.eu/analizi/mediite-v-ispaniya-imperska-hegemoniya-kolonialna-znachimost-i-sotsialna-modernizatsiya
 108. Попова, Мария. Съвременните испански медии: тематично разнообразие, етнически разпад и европейски плурализъм. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 19.09.2011. Available from: https://www.newmedia21.eu/izsledvaniq/svremennite-ispanski-medii-tematichno-raznoobrazie-etnicheski-razpad-i-evropeyski-pluralizm
 109. Попова, Мария. Швейцарските медии – между културното разнообразие и социалното единство. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 09.05.2011.
  Available from:
  https://www.newmedia21.eu/analizi/shveytsarskite-medii-mezhdu-kulturnot
 110. Попова, Снежана. Да изследваш Уикипедия. В: Wikipedia & уикипедии. София, 2011, с. 10-17.
 111. Попова, Снежана. Журналистическите ценности и добродетели: Wiki версии. В: Wikipedia & уикипедии. София, 2011, с. 55-67.
 112. Райчева, Лилия; Владков, Емил. Цифрова телевизия: Прогнози и перспективи. В: Телевизионната среда 2001-2010. Велико Търново: Фабер, 2011, с. 359-383.
 113. Райчева, Лилия; Конов, Кирил. Цифрово радио: Прогнози и перспективи. В: Радиосредата 2001-2010. Велико Търново: Фабер, 2011, с. 3459-375.
 114. Софрониева, Екатерина. Мотивация, комуникация и „принципът на билингвизъм” в ранното чуждоезиково обучение. В: Образование и технологии: годишно научно-методическо списание, Год. 2, 2011, №2, с. 219-221.
 115. Спасов, Орлин. Медиите и политиката: Залезът на четвъртата власт?. В: Медиите и политиката. София: Фондация Медийна демокрация, Фондация Конрад Аденауер, 2011, с. 221-240.
 116. Спасов, Орлин. Мобилизиране сега: Партии, граждански движения, нови медии. В: Нови медии – нови мобилизации. София: Институт Отворено общество, 2011, с. 284-327.
 117. Спасов, Орлин. Нови технологии на гражданското действие?. В: Нови медии – нови мобилизации. София: Институт Отворено общество, 2011, с. 11-14.
 118. Спасов, Орлин. Смяна на канона: Телевизията и публиката като съавтори. В: Семинар БГ, 2011, №6. Available from: http://www.seminar-bg.eu/spisanie-seminar-bg/broy6/item/329-смяна-на-канона-телевизията-и-публиката-като-съавтори.html
 119. Станева, Светлозара. Учредителното събрание на страниците на в. „Българан”. В: Годишник на Регионален исторически музей – Сливен = Year-book of the Regional museum of history. Т. 2: Българският периодичен печат през Възраждането, 2011, с. 231-238.
 120. Стефанов, Павел. Протестантският в. „Зорница” през Възраждането. В: Годишник на Регионален исторически музей – Сливен = Year-book of the Regional museum of history. Т. 2: Българският периодичен печат през Възраждането, 2011, с. 298-304.
 121. Стойков, Любомир. Невербална комуникация в действие. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация, 2011, №11. Available from: https://media-journal.info/?p=item&aid=160
 122. Стойков, Любомир. Постмодернизъм и визуална култура. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация, 2011, №10. Available from: https://media-journal.info/?p=item&aid=159
 123. Стоянова, Ваня. Дигитално време разделно в четенето. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация. 2011, №11. Available from: http://media-journal.info/?p=item&aid=169
 124. Стоянова, Полина. Инвазия на медиасферата: Между времето и пространството. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация. 2011, №11. Available from: http://media-journal.info/?p=item&aid=168
 125. Стоянова, Полина. Поколението на дигиталната книга. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация. 2011, №8. Available from: http://media-journal.info/?p=item&aid=135
 126. Събева, Росица. „Дунавски лебед”, Котел и котленци (херменевтика на историческите наративи). В: Годишник на Регионален исторически музей – Сливен = Year-book of the Regional museum of history. Т. 2: Българският периодичен печат през Възраждането, 2011, с. 366-371.
 127. Тенчева, Боряна. За българската реклама като обект на изследване от гледна точка на културологията. В: Научни трудове – Пловдивски университет Паисий Хилендарски. Филология. Т. 49, №1-Б, 2011, с. 276-289.
 128. Тимова, Диана. Комуникацията като ключова компетентност. В: Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ Васил Левски. Т. 7, 2011, с. 49-71.
 129. Тишева, Йовка. Устната комуникация – стилове, стандарти и регистри. В: Научни трудове – Пловдивски университет Паисий Хилендарски. Филология. Т. 49, №1-А, 2011, с. 86-96.
 130. Тодоров, Димо. Политическа дейност и периодичен печат на българската емиграция в Аржентина – 1908-1949 година. В: Понеделник: списание за теория, политика и култура, Год. 14, 2011, №9-10, с. 90-100.
 131. Тодорова, Пенка. Богоровият „Цариградски вестник” – ярко присъствие в живота на българите – 1848-1850 г. В: Годишник на Регионален исторически музей – Сливен = Year-book of the Regional museum of history. Т. 2: Българският периодичен печат през Възраждането, 2011, с. 501-507.
 132. Томов, Мариян. Психологични особености при предоставянето на информацията в телевизионните емисии новини. В: Психологични изследвания = Psychological Research, 2011, №2, с. 57-71.
 133. Томов, Орлин. Практическа реализация на виртуална лаборатория, базирана на отдалечен достъп до реално оборудване. В: Дни на науката: Т. 2. Съюз на учените в България. Клон Велико Търново. В. Търново: Фабер, 2011, с. 425-431.
 134. Узунова, Ирена. Български възрожденски вестници: За началото на българската и габровската индустрия. В: Годишник на Регионален исторически музей – Сливен = Year-book of the Regional museum of history. Т. 2: Българският периодичен печат през Възраждането, 2011, с. 457-467.
 135. Филева, Петранка. Журналистът като аналитичен специалист: Изводи за управление на персонала в медийната организация. В: Професия Новинар: Дневник на Петия медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика” 29 ноември – 03 декември 2010 г. София: Авангард Прима, 2011, с. 193-198.
 136. Филипов, Милен. Концептуални основи в комуникацията на строителната компания в условията на световна финансова и икономическа криза. В: Съвременна хуманитаристика, 2011, №1, с. 15-23.
 137. Христов, Чавдар. Модел на конструиране на стратегическа идея и трансформирането й в идеология (система от вярвания). В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 28.12.2011.
  Available from:
  http://www.newmedia21.eu/izsledvaniq/model-na-konstruirane-na-strategicheska-ideya-i-transformiraneto-y-v-ideologiya-sistema-ot-vyarvaniya
 138. Хънтов, Владимир. Арестът и оставката на Доминик Строс-Кан, изпълнителен директор на Международния валутен фонд, в заглавията на българските и руските медии (езикови аспекти). В: Дни на науката. Съюз на учените в България. Клон Велико Търново: Т. 1. В. Търново: Фабер, 2011, с. 134-139.
 139. Цветкова, Милена. Аудиокнига и аудиочетене: Между ползата и риска. В: Литернет = LiterNet: списание за литература, изкуства, хуманитарни и социални изследвания, 12.06.2011, №6 (139). Available from: http://liternet.bg/publish3/mtzvetkova/audiokniga.htm
 140. Цветкова, Милена. Внимателна употреба на понятието „информация”. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация, 2011, №10. Available from: http://media-journal.info/?p=item&aid=155
 141. Цветкова, Милена. Как се изследва обратната връзка с книга. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация, 2011, №8. Available from: http://media-journal.info/index.php?p=item&aid=130
 142. Цветкова, Милена. Книга вдъхновител за качествени есеисти: [Рец. за: Андреана Ефтимова. Есето в академичната и журналистическата практика. В. Търново: Фабер, 2011]. В: Литернет = LiterNet: списание за литература, изкуства, хуманитарни и социални изследвания, 07.12.2011, №12 (145). Available from: http://liternet.bg/publish3/mtzvetkova/andreana-eftimova.htm
 143. Цветкова, Милена. Не се надявайте да се отървете от книгите: Българското издание на разговора между Умберто Еко и Жан-Клод Кариер. В: Литернет = LiterNet: списание за литература, изкуства, хуманитарни и социални изследвания, 07.11.2011, №11 (144). Available from: http://liternet.bg/publish3/mtzvetkova/umberto-eko-karier.htm
 144. Цветкова, Милена. Парадоксите в поведението на съвременния читател: примери от България. В: Хоризонти: електронен журнал. Изд. НИС при СУ Св. Климент Охридски. 01.11.2011, №1. Available from: http://nis-su.eu/Common/PublicPapers.aspx?JournalId=1
 145. Цветкова, Милена. Резервати за печатни медии: Предапокалиптичен страх или научна кауза?: Първа част. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 18.08.2011. Available from: http://www.newmedia21.eu/analizi/rezervati-za-pechatni-medii-predapokaliptichen-strah-ili-nauchna-kauza
 146. Цветкова, Милена. Резервати за печатни медии: Предапокалиптичен страх или научна кауза?: Втора част. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 6.09.2011. Available from: http://www.newmedia21.eu/analizi/2-rezervati-za-pechatni-medii-predapokaliptichen-strah-ili-nauchna-kauza
 147. Цветкова, Милена. Читател в мозъка. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация, 2011, №11. Available from: http://www.media-journal.info/?p=item&aid=162
 148. Цветкова, Милена; Иванова, Бистра. Авторски хонорар за библиотечно заемане. В: Библиотека: списание за библиотечна теория и практика, Год. 18, 2011, №3, с. 35-47. Available from: http://nationallibrary.bg/wp/wp-content/uploads/2020/05/Biblioteka-3-2011.pdf
 149. Ценковa, Мирославa. Cause-related marketing – успешната комуникация в бизнеса. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 26.04.2011.
  Available from:
  https://www.newmedia21.eu/analizi/cause-related-marketing-uspeshnata-komunikatsiya-v-biz; Също в: „Cause-related marketing” – успешната комуникация в бизнеса. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 18 [за 2011], 2013, с. 77-83.
 150. Ценковa, Мирославa. Онлайн маркетингови комуникации. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 17.03.2011.
  Available from:
  https://www.newmedia21.eu/proekti/onlayn-marketingovi-komunikatsii
 151. Ценковa, Мирослава. Управление на онлайн репутацията. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 22.11.2011.
  Available from:
  https://www.newmedia21.eu/proekti/upravlenie-na-onlayn-reputatsiyata
 152. Цонев, Момчил. Рефлексии на българското във вестника на Драган Цанков „България” (1859-1863). В: Годишник на Регионален исторически музей – Сливен = Year-book of the Regional museum of history. Т. 2: Българският периодичен печат през Възраждането, 2011, с. 489-500.
 153. Чалгънова, Елена. Дописки във в. „Реформи” за участието на Владимир Н. Каназирев в националноосвободителните борби на българското общество до 1903 г. В: Годишник на Регионален исторически музей – Сливен = Year-book of the Regional museum of history. Т. 2: Българският периодичен печат през Възраждането, 2011, с. 249-261.
 154. Чаушева, Дора. Теофан Райнов, Георги Раковски и в. „Дунавски лебед”. В: Годишник на Регионален исторически музей – Сливен = Year-book of the Regional museum of history. Т. 2: Българският периодичен печат през Възраждането, 2011, с. 507-516.
 155. Dermendjieva, Greta; Valkanova, Veronika. Education Through Collaboration: A Bulgarian Case Study of Cross-Faculty Students’ Training. In: International Journal of Arts and Sciences, Vol. 4, 2011, No 8, pp. 157-165. CD-ROM
 156. Dermendjieva, Greta; Valkanova, Veronika. Educational Potential of Social Networking Sites: Exploring the Use of Web 2.0 Technologies by Bulgarian Generation Y. In: International Journal of Multidisciplinary Thought, Vol. 1, 2011, No 4, pp. 18-31. CD-ROM
 157. Dermendjieva, Greta; Valkanova, Veronika. Learning and Information Competence: The Necessity of Teaching Information Literacy in Higher Education. In: Looking at Learning. Higher education. Language. Place. Ed. by Christian Hofer, Barbara T. Schröttner. Graz: Waxmann, 2011, pp. 301-315.
 158. Eftimova, Andreana. Media Images – Balkan Stereotypes. In: The Dialogue with the Other: Balkan Dimensions of European Identity. Sofia: St. Kliment Ohridski University Press, 2011, pp. 432-444.
 159. Fileva, Petranka. Market and Publicity for Identity Protection. In: The Dialogue with the Other: Balkan Dimensions of European Identity. Sofia: St. Kliment Ohridski University Press, 2011, pp. 60-73.
 160. Krusteva, Lulivera. Bulgarian-Style EU Funding in the Miror of National Press. In: The Dialogue with the Other: Balkan Dimensions of European Identity. Sofia: St. Kliment Ohridski University Press, 2011, pp. 381-389.
 161. Mavrodieva, Ivanka. Study of New Rhetorical terms. In: Annales Universitatis Apulensis: Philologica. Alba Ulia, Rumania, 2011, pp. 68-73.
 162. Mavrodieva, Ivanka. Verbal and Visual features of Web-writing in Academic Sites and Blogs. In: Conference on British and American Studies. 9th Ed. Transilvania University of Brasov, Faculty of Language and Literature. Brasov: Transilvania University Press, 2011, pp. 187-197. Available from: http://webbut.unitbv.ro/bulletin
 163. Milanova, Milena; Dimchev, Aleksander. E-publishing as a new approach for developing of information sector into the field of publishing, libraries stocks and preservation of culture heritage. In case of Bulgarian Libraries. In: Book and Language in the Development of the Contemporary Society: International Scientific Conf., 2010. Belgrade, 2011, pp. 83-89.
 164. Peicheva, Dobrinka. Media Convergence and Mobile Measurement of New Media Culture. In: Postmodernism Problems, Vol. 1, 2011. No 3, pp. 320-343. Available from: https://www.pmpjournal.org/index.php/pmp/article/view/150
 165. Peicheva, Dobrinka. New Media in Culture Transformation. In: IMS Manthan (The Journal of Management, Computer Science & Journalism), Vol. 6, 2011, No 2. Available from: http://www.publishingindia.com/manthan/6/133/2011
 166. Peicheva, Dobrinka. Postmodernism Problems. In: Postmodernism Problems, Vol. 1, 2011, No 1, pp. 1-7. Available from: https://www.pmpjournal.org/index.php/pmp/article/view/156
 167. Peicheva, Dobrinka. Меdiatized Reality – Particular Theses. In: Postmodernism Problems, Vol. 1, 2011, No 1, pp. 8-28. Available from: https://www.pmpjournal.org/index.php/pmp/article/view/157
 168. Popova, Zhana. The Gangster Wars and the Changes in the Media Culture. In: Cultural Changes in Central- and South East Europe after 1989: 2nd Young Scientists Forum on Central and South East Europe, October 28-30, 2010. Vienna, Austria: Institut für den Donauraum und Mitteleuropa, 2011, pp. 385-395.
 169. Raycheva, Lilia; Róka, Jolán. Similarities and Differences in Transformational Democracies: EP Campaigns in Bulgaria and Hungary. In: Political Communication in European Parliamentary Elections. Ed. by Maier M. Strömbäck J., Kaid L. Surrey, England: Ashgate, 2011, pp. 61-74.
 170. Raycheva, Lilia; Leandros, Nikos. Media Trends and Concentration of Capital in Two Balkan Countries: Bulgaria and Greece. In: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 29.03.2011. Available from: http://www.newmedia21.eu/analizi/media-trends-and-concentration-of-capital-in-two-balkan-countries-greece-and-bulgaria
 171. Raycheva, Lilia; Shapovalova, Julia. Media Projection of the Local Elections after 1989 (Burgas Municipality – Bulgaria). In: True European Voter – L'Information Européene, 2011. Available from: http://true-european-voter.eu/node/90
 172. Spassov, Orlin. Social Networks and Politics 2.0. In: Seminar_BG, 2011. Special issue: New Media, New Cultures, Old Cities. Available from: http://www.seminar-bg.eu/spisanie-seminar-bg/special-issue1.html
 173. Zlateva, Minka. Three Levels of Work for Education for all Women’s Development [Три равнища за действие за Образование за всички и за развитие на жените]: presentation. In: UNESCO Chair on Media & Gender International Forum 2011, China, Shanghai and Beijing, May 19-24, 2011. Available from: http://bcrw.barnard.edu/wp-content/newsletters/BCRW-Fall11.pdf