2013

Сборници

 1. БГ реклама: Ценностни трансформации и промени в консумативната култура. Състав. Георги Лозанов, Орлин Спасов. – София: Бет принт, Национална художествена академия (НХА), 2013. – 208 с. ISBN 978-954-2988-12-0
 2. Библиотеки, четене, комуникации: Единадесета национална научна конференция с международно участие, ВТУ Св. св. Кирил и Методий, РНБ П. Р. Славейков, 16–17 ноември 2012 г. – В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2013. ISSN 1313-8138
 3. В мрежата (Мрежата) на ПР: Сборник. ХІV Лятна школа по пъблик рилейшънс, София, 12 – 13 юли 2012 г., Нов български университет, Департамент Масови комуникации. Състав., ред. Евелина Христова. – София: Нов бълг. унив., 2013. ISВN 978-954-535-811-1. Available from: https://masscomm.nbu.bg/bg/lqtna-pr-shkola/sbornik-s-dokladi-ot-lqtna-shkola-po-vryzki-s-obshtestvenostta-2012-cd
 4. Гласовете на прехода: Десните. Състав. Мартин Иванов, Орлин Спасов. – София: Изток-Запад, 2013. – 680 с. ISBN 978-619-152-149-4
 5. Граждани и медии: Сборник с доклади от научната конференция „Граждани и медии”, 16-17 май 2013 г. Състав. Вяра Ангелова. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013. – 327 с. ISBN 978-954-07-3658-7
 6. Дигитална култура, медии и образование: Доклади от международна научна конференция, 30 октомври, 2012, Благоевград = Digital culture, media and education: Proceedings, international conference, October 30, 2012, Blagoevgrad. Състав. Татяна Шопова. – Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, 2013. – 335 с. ISBN 978-954-680-865-3
 7. Добри практики за читателска компетентност при деца и ученици: Сборник със студии и статии по проблеми на читателската компетентност. Състав Добринка Стойкова, Любомира Парижкова. – София: За буквите – О писменехъ, 2013. – 288 с. ISBN 978-954-2946-92-2
 8. Другият двубой: сблъсъкът между старите и новите медии. Български медиен мониторинг 2012. – София: Фондация Медийна демокрация, 2013. – 97 с. Available from: http://www.fmd.bg/?p=7454
 9. Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на езика на медиите в България: Научна конференция с международно участие, Бургас, 2013. Ред. Галя Христозова, Веселина Ватева, Мариана Лазарова, Мария Алексиева, Милен Филипов. – Бургас: Бургаски свободен унив., 2013. – 220 с. ISBN 978-954-9370-93-5
 10. За книгите, библиотеките и хората в тях: Доклади от национална конференция с международно участие, Шумен, 27-28 септември 2012 г. – Шумен: Регионална библиотека Стилиян Чилингиров, 2013. – 125 с. ISBN 978-954-2936-09-1. Available from: http://search.libshumen.org/abeuropeana/ABDKFram.htm?SearchParam=159528&ABFond=0&WSend=Search
 11. Интелектуалната собственост в университетите – Творчество: Следващото поколение: Сборник с доклади от научен семинар, 25 апр. 2013 г., Унив. по библиотекознание и информационни технологии, 26 апр. 2013 г., Югозападен унив. Неофит Рилски. – София: За буквите – О писменехь, 2013. – 206 с. ISBN 978-954-2946-67-0
 12. Книгата – нашето по-смислено настояще: Сборник с доклади от форума Дни на книгата и авторското право в УниБИТ: Т. 3. – София: За буквите – О писменехь, 2013. – 256 с. ISSN 1314-7323
 13. Лична свобода и медии = Personal freedom and the media: Сборник. Ред. Елка Добрева, Ивайло Петров, Юрий Проданов, Наталия Цветова, Снежана Великова. Шуменски унив. Епископ Константин Преславски, Кат. по журналистика и масови комуникации. – Шумен [В. Търново]: Фабер, 2013. – 228 с. ISSN 2603-4506; ISBN 978-619-00-0073-0 (Серия Обществени комуникации 3)
 14. Медии и демокрация: Свобода, плурализъм, право: [Сборник]. Състав. Жил Руе, Орлин Спасов, Рудолф Барч; Прев. от нем. Весела Владкова, Майя Стефанова; Прев. от фр. Станимир Делчев. – София: Фондация Медийна демокрация, 2013. – 164 с. ISBN 978-954-92318-4-7
 15. Медии, интернет и електронна демокрация: Сборник от документи на Съвета на Европа. – София: Мин. на транспорта, информ. технологии и съобщенията, [2013]. – 214 с. (без ISBN)
 16. Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: Десета национална конференция с международно участие, София, 1 ноември 2012 г.: Т. 10. – София: За буквите – О писменехь, 2013. – 670 с. ISSN 1314-7099
 17. Онлайн медии: Контекст и практика: Теория и практика в онлайн среда. Състав. Стела Константинова. – София: Алма комуникация, 2013. – 229. ISBN 978-619-7247-02-2
 18. Политики за управление на културно-историческото наследство – комуникация и социализация чрез образование: Библиографски указател. Авт. София Василева, Стоян Денчев, Диана Стоянова, Елена Игнатова. – София: За буквите – О писменехь, 2013. – 297 с. ISBN 978-954-2946-97-7
 19. Проблеми на устната комуникация: Т. 9: ІХ Международна научна конференция 28-29 октомври 2011 г. Науч. ред. Мария Илиева, Анелия Петкова, Владислав Маринов. – В. Търново: Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2013. [Ч.] 1. – 291 с.; [Ч.] 2. – 332 с. ISBN 978-954-524-887-0 (Ч. 1); ISBN 978-954-524-888-7 (Ч. 2)
 20. Пространствата между социологията и социалната психология: В памет на проф. Минчо Драганов (1937–2011). Състав. Таня Неделчева. – София: Аскони-издат, 2013. – 388 с. ISBN 978-954-383-068-8
 21. #Протестът: анализи и позиции в българската преса – лято 2013. Състав. Даниел Смилов, Леа Вайсова. – София: Изток-Запад, 2013. – 532, xxxii с. ISBN 978-619-152-351-1
 22. Публикации по авторско право и политики на библиотечните, образователните и културните институции: Тематична библиография. Предг., състав. и комент. Румелина Василева; Науч. ред. Таня Тодорова. – София: За буквите-О писменeхь, 2013. – 442 с. ISBN 978-954-2946-83-0
 23. Темите табу в медиите: Сборник статии. Състав. Иво Инджов. – София: Институт за модерна политика, 2013. – 111 с. ISBN 978-954-92740-2-8.
 24. Феноменът „обществено мнение”. Авт. Стоянка Георгиева, Райна Стойнешка, Николета Михалева, Илко Тодоров. – Варна: Наука и икономика – Икономически университет, 2013. – 155 с. ISBN 978-954-21-0741-5

Монографии

 1. Алфандари, Елиезер. Социална теория на масовата комуникация и медиите: Журналистиката като социален феномен и социална практика. – София: Таня Шинова, 2013. – 192 с. (без ISBN)
 2. Ангелова, Гергана. Делово общуване в туризма. – Благоевград: ЮЗУ Неофит Рилски, 2013. – 261 с. ISBN 978-954-680-878-3
 3. Байков, Байко. Брандинг: брандинг в туристическия бизнес. – София: ГорексПрес, 2013. – 224 с. ISBN 978-954-616-226-7
 4. Бенбасат, Алберт. Алиса в дигиталния свят: По въпроса за книгата през XXI век. – София: Кралица Маб, 2013. – 124 с. ISBN 978-954-533-123-7
 5. Бехар, Максим. Поколението F. – София: Enthusiast, 2013. – 148 с. ISBN 978-619-164-057-7
 6. Ванков, Николай. Интернет комуникации. – София: Издателски комплекс – УНСС, 2013. – 380 с. ISBN 978-954-644-514-8
 7. Василева-Груева, Петя. Демокрация по български: медийни послания и политическа култура в периода 1990-1996 г. – София: Сдружение Анамнезис, 2013. – 480 с. ISBN 978-619-90188-2-8
 8. Веков, Тони. Връзки с обществеността. – Плевен: Мин. на образованието, младежта и науката, Мед. унив. – Плевен, 2013. – 160 с. ISBN 978-954-756-137-3
 9. Вълканова, Веселина. Медиен дизайн: Креативност, консистентност и комуникация на модерните списания. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013. – 256 с. ISBN 978-954-07-3431-6
 10. Георгиев, Лъчезар. Книгоиздаване и печатни комуникации: Изследвания за книгата и медиите. – В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2013. – 424 с. ISBN 978-954-524-905-1
 11. Георгиева, Стела. Медии, книжовност, историчност: В контекста на националната издателска традиция. Предг., науч. ред. Лъчезар Георгиев. – В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2013. – 204 с. ISBN 978-954-524-922-8
 12. Димитрова, Яница. Организационната идентичност – „невидимата ценност” на съвременната организация: Ролята на организационната комуникация за формиране и управление на организационната идентичност. – София: Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2013. – 384 с. ISBN 978-954-322-566-8
 13. Димова, Емилия. Бизнес комуникации. – Ямбол: Факултет Техника и технологии при Тракийски унив. – Стара Загора, 2013. – 78 с. ISBN 978-954-9999-83-9
 14. Димова, Емилия. Съвременни аспекти на комуникативната култура на студентите от технически специалности. – Ямбол: Факултет Техника и технологии при Тракийски унив. – Ст. Загора, 2013. – 74 с. ISBN 978-954-9999-82-2
 15. Дойчинова, Мария. Комуникация за риска: Технология на вземане на решения в променящата се среда. – София: Бо, 2013. – 180 с. ISBN 978-619-90042-1-0
 16. Докова, Соня; Цонков, Николай. Управление на комуникациите и връзки с обществеността. – София: Издателски комплекс – УНСС, 2013. – 209 с. ISBN 978-954-644-485-1
 17. Дуранкев, Боян. История и теория на рекламата. – София: Издателски комплекс – УНСС, 2013. – 186 с. ISBN 978-954-644-406-6
 18. Кабакчиева, Дора. Управление на репутацията. – Шумен: Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2013. – 188 с. ISBN 978-954-577-836-0
 19. Калагларски, Георги; Григоров, Дилян. Черноморските медии 1990-2012 г.: Варна, Бургас, Добрич. – Варна: Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2013. – 181 с. ISBN 978-954-715-615-9
 20. Катранджиев, Христо; Постаджиян, Кристиян. Управление на рекламния бизнес. – София: Издателски комплекс – УНСС, 2013. – 135 с. ISBN 978-954-644-486-8
 21. Кафтанджиев, Христо. Герои и красавцы в рекламе; Секс и насилие в рекламе: Комплект книг. Пер. Т. Жемкова. – Санкт-Петербург: Питер, 2013. – 719 с. ISBN: 978-5-459-00621-6
 22. Кафтанджиев, Христо. Хармония в рекламната комуникация: Много презаредена. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013. – 476 с. ISBN 978-954-07-3483-5
 23. Костова, Мария. Комуникативната граматика: Теоретични и приложни аспекти. – Варна: ИК Стено, 2013. – 196 с. ISBN 978-954-449-697-5
 24. Кръстева, Невяна. Мърчъндайзинг. 2. прераб. и доп. изд. – София: Авангард прима, 2013. – 348 с. ISBN 978-619-160-215-5
 25. Личева, Катя; Живков, Николай. Бизнес комуникации. – Свищов: Акад. изд. Д. А. Ценов, 2013. – 172 с. ISBN 978-954-23-0847-8
 26. Мавродиева, Иванка. Реторика и пъблик рилейшънс. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013. – 264 с. ISBN 978-954-07-3539-9
 27. Марков, Стефан. Теоретични модели и парадигми в съвременния PR. – София: Ciela, 2013. – 252 с. ISBN 978-954-28-1376-7
 28. Михайлов, Владимир. В огледалото за обратно виждане: Доклади, статии, студии. – София: Изток-Запад, 2013. – 136 с. ISBN 978-619-152-318-4
 29. Млеченков, Манол; Живков, Живко. Предаване на данни и компютърни комуникации. – Шумен: ИК Световит, 2013. Ч. 1. – 300 с.; Ч. 2. – 404 с. ISBN 978-619-7064-27-8 (ч. 1), ISBN 978-619-7064-28-5 (ч. 2)
 30. Павлова, Албена. Секс, еротика, реклама. – София: Нова звезда, 2013. – 256 с. ISBN 978-954-8933-74-2
 31. Палашев, Николай. Комуникационна сигурност: Концепция за сигурност при обществената комуникация. – София: За буквите – О писменехь, 2013. – 400 с. ISBN 978-954-2946-68-7
 32. Панайотов, Димитър. Организационно поведение: Новите парадигми за човешко развитие. 3. осн. прераб. изд. – София: Нов бълг. унив., 2013. – 464 с. ISBN 978-954-535-768-8
 33. Панайотов, Тодор. Български издатели и журналисти. – София: Пан, 2013. – 304 с. ISBN 978-954-660-261-9
 34. Парижкова, Любомира. Общуване vs. Комуникация. – София: За буквите – О писменехь, 2013. – 184 с. ISBN 978-954-2946-63-2
 35. Пейчева, Добринка. Масмедийното въздействие. – Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, 2013. – 432 с. ISBN 978-954-680-868-4
 36. Петков, Стойко. Творческият триъгълник (продуцент, сценарист, режисьор). – София: Нов бълг. унив., 2013. – 206 с. ISBN 978-954-535-766-4
 37. Петкова, Дияна. Културни идентичности в интеркултурен диалог. – В. Търново: Фабер, 2013. – 292 с. ISBN 978-954-400-837-6
 38. Пешева, Маргарита. СЕМ: 2001-2010 г.: Регулаторни практики. Науч. ред. Милко Петров. – В. Търново: Фабер, 2013. – 554 с. ISBN 978-954-400-908-3. Available from: https://www.newmedia21.eu/content/2011/11/Regulation_2001_2010.pdf
 39. Попова, Жана. Диалогови модели: Между събития и медийни образи. – София: Унив изд. Св. Климент Охридски, 2013. – 198 с. ISBN 978-954-07-3395-1
 40. Райчева, Лилия. Феноменът телевизия: Трансформации и предизвикателства. – София: ИК Тип-топ прес, 2013. – 360 с. ISBN 978-954-723-107-8
 41. Саркисян, Карина. Междукултурна комуникация и адаптация в международния бизнес. – Свищов: Акад. изд. Д. А. Ценов, 2013. – 118 с. ISBN 978-954-23-0932-1
 42. Станев, Велин. Какво е и какво не е PR. Предг. Огнян Сапарев. – София: Ciela, 2013. – 324 с. ISBN 978-954-28-1248-7
 43. Стойков, Любомир. Ефективна бизнес комуникация. 2. изд. – София: Алма комуникация, 2013. – 372 с. ISBN 978-954-92346-8-8
 44. Тодоров, Петко; Ангова [Константинова], Стела. Реклама и медии. Рец. Цветан Кулевски, Веселка Павлова. – София: Издателски комплекс – УНСС, 2013. – 282 с. ISBN 978-954-644-414-1
 45. Тодоров, Тодор К. Електронни издания. – София: Авангард Прима, 2013. – 250 с. ISBN 978-619-160-111-0
 46. Тодорова, Биляна; Падарева-Илиева, Гергана. Език и образ на медиите в Югозападна България. – Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, 2013. – 74 с. ISBN 978-954-680-912-4
 47. Тренчева, Терезa. Отвореният достъп до научна информация. – София: За буквите – О писменeхь, 2013. – 204 с. ISBN 978-954-2946-85-4
 48. Ушева, Мариана. Специфика на общуването: Въздействия и взаимодействия в управленската практика. – Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, 2013. – 113 с. ISBN 978-954-680-917-9
 49. Филева, Петранка. Медиен маркетинг. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2013. – 231 с. ISBN 978-954-8194-83-9. Available from: https://www.newmedia21.eu/content/2015/09/medienmarketing2013-Fileva.pdf
 50. Филева, Петранка. Медиен мениджмънт. 2. прераб. изд. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2013. – 233 с. ISBN 978-954-8194-82-2. Available from: https://www.newmedia21.eu/content/2015/09/medien-management-2013-Fileva.pdf
 51. Хубенова, Мина. Два езика – две култури: Техники на междукултурната комуникация за немски език. – София: Болид инс, 2013. – 186 с. ISBN 978-954-394-118-6
 52. Цветков, Цветко. Бизнес комуникации. – София: Авангард Прима, 2013. – 110 с. ISBN 978-619-160-185-1
 53. Цветкова, Милена. Книги на въображението: Методика за учебни проекти „Моята книга мечта” и „Алтернативни тела на книгата“. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2013. – 204 с. ISBN 978-954-8194-81-5. Available from: https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=683029
 54. Цветкова, Милена. Наука със стил: Писане на дипломен проект. – София: Enthusiast Libris, 2013. – 484 с. ISBN 978-619-164-036-2
 55. Цветкова, Милена. Цитирането: Стандарт и стил. – София: Библиоскоп, 2013. – 306 с. ISBN 978-954-8586-19-1
 56. Шамонина, Галина; Костова, Боряна. Ключ към успеха: Езикът на академичната комуникация. – Варна: Унив. изд. Варн. свободен унив. Черноризец Храбър, 2013. – 190 с. ISBN 978-954-715-618-0
 57. Янакиев, Юрий. Комуникация и пространствено познание. – Пловдив: Унив. изд. Паисий Хилендарски, 2013. – 158 с. ISBN 978-954-423-834-6
 58. Янкова, Иванка. Топография на българската възрожденска просвета, култура и наука. – София: Акад. изд. Марин Дринов, 2013. – 248 с. ISBN 978-954-322-584-2
 59. Borisova, Lalka. Contemporary problems of corporate communication. – Saarbrücken: LAP Lambert Acad. Publ., 2013. – 44 с. ISBN 978-3-659-40993-6
 60. Češmedžieva, Desislava. Ethnicity and identity in media discourse. Науч. ред. Ирина Иванова. – Shumen: Konstantin Preslavsky Univ. Press, 2013. – 1 оптичен диск (CD-ROM). ISBN 978-954-577-741-7
 61. Gercheva-Nestorova, Galja. Social communications: Interpersonal paradigm. – Varna: Varna Free Univ. Chernorisetz Hrabar, 2013. – 159 с. ISBN 978-954-715-590-9
 62. Monev, Viktor; Vezirov, Ventsislav. Business Kommunikation Deutsch. – Свищов: Акад. изд. Д. А. Ценов, 2013. – 176 с. ISBN 978-954-23-0824-9

Студии и статии

 1. Ангелова, Вяра. Убий журналист – спаси човек. В: Граждани и медии: Сборник с доклади от научната конференция „Граждани и медии”, 16-17 май 2013 г. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013, с. 121-130.
 2. Бакърджиева, Теодора. Жените и мъжете през призмата на суицидологията: по материали от в. "Дунав" за периода 1865-1874 г. В: Известия на Регионален исторически музей – Русе = Proceedings of the Rousse Regional Museum of History. T. 17, 2013, с. 67-79.
 3. Бенбасат, Алберт. Библиотеката: Пренареждане. В: Библиотека: списание за библиотечна теория и практика, 2013, №1, с. 38–41. Available from: http://nationallibrary.bg/wp/wp-content/uploads/2016/12/Biblioteka_1_2013.pdf
 4. Бенбасат, Алберт. За личната библиотека на детето. В: Библиотека: списание за библиотечна теория и практика, 2013, №4, с. 6–10. Available from: http://nationallibrary.bg/wp/wp-content/uploads/2016/12/Biblioteka_4_2013.pdf
 5. Бенбасат, Алберт. Новият дигитален морал. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: Десета национална конференция с международно участие, София, 1 ноември 2012 г. София: За буквите – О писменехь, 2013, с. 113–117.
 6. Богданова, Галина. Методи за цифровизация и семантично анотиране на исторически артефакт. В: Дни на науката: Т. 2. Съюз на учените в България. Клон Велико Търново. В. Търново: Фабер, 2013, с. 596-603.
 7. Бойкова, Фани; Бойкова, Людмила. За някои прагматични особености на онлайн общуването във Фейсбук. В: Български език и литература: научно-методическо списание, Год. 55, 2013, №5, с. 417-424.
 8. Бонев, Иван. Проблемно ползване на Интернет – концептуални модели. В: Военен журнал: двумесечно издание на Министерство на отбраната, Год. 120, 2013, №2, с. 106-110.
 9. Борисов, Борис. Социални мрежи и маркетинг на туристическия продукт. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: Десета национална конференция с международно участие, София, 1 ноември 2012 г.: Т. 10. София: За буквите – О писменехь, 2013, с. 436-440.
 10. Братанов, Иво. Текстовете на Змей Горянин във вестник "Детска вяра". В: Известия – Научен център Св. Дазий Доростолски към Русенски университет Ангел Кънчев: Т. 5, 2013, с. 127-136.
 11. Вангелов, Никола. Влияние на социалните мрежи върху комуникацията на организациите. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 12.08.2013. Available from:
  https://www.newmedia21.eu/analizi/vliyanie-na-sotsialnite-mrezhi-va-rhu-komunikatsiyata-na-organizatsiite
 12. Василева, Мая. За стърчането: Слави Трифонов. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 18.12.2013. Available from: http://www.newmedia21.eu/proekti/za-starchaneto-slavi-trifonov
 13. Великова, Снежана. Да си отгледаш цензор. В: Любословие: годишно списание по хуманитаристика, 2013, №13, с. 23-60.
 14. Вълканова, Веселина. Визуална репрезентация в съвременното списание. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 18 [за 2011], 2013, с. 5-22.
 15. Вълканова, Веселина. Медиен дизайн – композиционни принципи и комуникация на съвременните списания. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 19 [за 2012], 2013, с. 5-20.
 16. Вълканова, Веселина. Микро- и макротипография в текстовия дизайн на книгата. In: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 07.11.2013. Available from: http://www.newmedia21.eu/izsledvaniq/mikro-i-makrotipografiya-v-tekstoviya-dizajn-na-knigata
 17. Вълканова, Веселина. Модерни стилове в дизайна на книгата. In: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 14.10.2013. Available from: http://www.newmedia21.eu/izsledvaniq/moderni-stilove-v-dizajna-na-knigata
 18. Георгиев, Емил. Медиите в България – параполитическата власт на табуизирането. В: Темите табу в медиите: [Сборник]. София: Институт за модерна политика, 2013, с. 95-98.
 19. Георгиев, Пламен. Медиите в дефектиралата българска демокрация. Към изграждане на нова култура на риска. В: Наука, образование, сигурност: Юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ: Състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда", [20 юни 2013 г.]. София: Нов български унив., 2013, с. 180-189.
 20. Георгиева, Валентина. „Тази илюзорна подреденост в държавата” или как да си направим медиите комфортни. В: Медии и демокрация: свобода, плурализъм, право. София: Фондация Медийна демокрация, 2013, с. 52-57.
 21. Георгиева, Милена. Столичните пространства на "българановското" бохемство (1904-1909). В: Изкуствоведски четения: тематично годишно рецензирано издание за изкуствознание, 2012. София: Институт за изследване на изкуствата – БАН, 2013, с. 485-499.
 22. Георгиева, Стела. Традиции и съвременни аспекти в дейността на Калифорнийските печатни медии. В: Библиотеки, четене, комуникации: Единадесета национална научна конференция с международно участие, ВТУ Св. св. Кирил и Методий, РНБ П. Р. Славейков, 16–17 ноември 2012 г. – В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2013, с. 259-270.
 23. Гергова, Ани. Размисли и спомени за полско-българските връзки в областта на книжовността и науката за книгата. В: Библиотека: списание за библиотечна теория и практика, Год. 20, 2013, №5, с. 33-48. Available from: http://nationallibrary.bg/wp/wp-content/uploads/2016/12/Biblioteka_5_2013.pdf
 24. Господинов, Владислав. Социалнопедагогически проекции на нетикета при юношите и общата скала за измерването му. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по педагогика = Annuaire de l'Universite de Sofia St. Kliment Ohridski. Fakulte de pedagogie. Т. 105, 2013, с. 145-181.
 25. Градинаров, Борислав. Правото на комуникация като основно човешко право и неговото „регулиране”. В: Юридически сборник = Juridical Collection. Т. 20, 2013, с. 46-58.
 26. Григорова, Добромира; Палкова, Йорданка. Използването на социални медии в маркетинга на арторганизации. В: Управленски и маркетингови проблеми на арторганизации: Научно-практическа конференция с международно участие, посветена на 50-годишнината на АМТИИ, Пловдив, 22 ноември 2013: Сборник доклади. Пловдив: Унив. изд. Паисий Хилендарски, 2013, с. 37-44.
 27. Даскалова, Николета. Сериозните теми в жълтите медии: нюанси на таблоидната политика. В: Медии и демокрация: Свобода, плурализъм, право. София: Фондация Медийна демокрация, 2013, с. 84-88.
 28. Дерменджиева, Грета. Образователни подходи и специфики на ученето на „нет” поколението. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 19 [за 2012], 2013, с. 21-32.
 29. Дерменджиева, Грета. Онлайн социалните мрежи като образователен ресурс за Интернет поколението. В: Стратегии на образователната и научната политика, 2013, №5, с. 533-542. Available from: https://strategies.azbuki.bg/staregies/sonparticles/strategies052013/ – art06
 30. Дерменджиева, Грета. Тенденция към реверсивност в „дегустацията” и „консумацията” на книги в дигиталния свят. В: E-Scriptum, 14.08.2013. Available from: http://e-scriptum.com/degustacia_konsumacia_digitalni_knigi/#more-5598
 31. Дерменджиева, Грета; Вълканова, Вероника. Учене и информационна компетентност: Необходимостта от преподаване на нформационна грамотност във висшето образование. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 18 [за 2011], 2013, с. 23-42.
 32. Дерменджиева, Мария. Четвъртата власт... какво беше това?. В: Медии и демокрация: Свобода, плурализъм, право. София: Фондация Медийна демокрация, 2013, с. 58-62.

3868а. Дечев, Захарий. Взаимодействията между масмедии и възпитание в съвременното общество. В: Съвременна хуманитаристика, Год. 4, 2013, №2, с. 16-29.

 1. Джарова-Караколева, Яна. Infotainment и Edutainment?! В: Годишник – Национална Академия за театрално и филмово изкуство Кръстьо Сарафов = Annual – National Academy of Theatre & Film Arts, 2013, с. 67-72.
 2. Джунджаров, Щерион. Медийна сигурност или кой ще ни пази от пазачите. В: Военен журнал: двумесечно издание на Министерство на отбраната, Год. 120, 2013, №4, с. 79-87.
 3. Диамандиева, Мария. Архитектурни измерения на художествена истинност, или образи на желанието в естетическите избори на съвременния консуматор на културната индустрия. В: Изкуствата, пазарът, публиките: Сборник доклади от научна конференция, 15-17 ноември 2012 г. София: Институт за изследване на изкуствата БАН, 2013. 336 с.
 4. Диамандиева, Мария. Съвременната архитектура като масова комуникация: „Отвъд” архитектурата или разтегната медийна реалност. В: Изкуствоведски четения: Доклади от десетата научна конференция на Института за изкуствознание, 2012. София: Институт за изследване на изкуствата – БАН, 2013, с. 355-363.
 5. Димитрова, Веселина. Поглед към бъдещето: За книгите, е-книгите и ренесанса на четенето. В: Библиотеки, четене, комуникации: Единадесета национална научна конференция с международно участие, ВТУ Св. св. Кирил и Методий, РНБ П. Р. Славейков, 16–17 ноември 2012 г. – В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2013, с. 359-362.
 6. Димитров, Васил. Копирайтинг за SEO – новата форма на комуникация. В: Библиотеки, четене, комуникации: Сборник с доклади на Единадесетата нац. научна конференция с международно участие, 16–17 ноември 2012 г. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2013, с. 351-358.
 7. Димитров, Велиян; Иванов, Иван. Миграция на система за управление на пачове при адаптиране на организациите към Cloud Computing. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: Десета национална конференция с международно участие, София, 1 ноември 2012 г.: Т. 10. София: За буквите – О писменехь, 2013, с. 411-419.
 8. Димитров, Велиян; Иванов, Иван. Поделяне на отговорностите за информационната сигурност при технологията „cloud computing”. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: Десета национална конференция с международно участие, София, 1 ноември 2012 г.: Т. 10. София: За буквите – О писменехь, 2013, с. 369-379.
 9. Димитров, Георги; Димитров, Димитър. Аспекти на приложението на облачните технологии в електронното обучение. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: Десета национална конференция с международно участие, София, 1 ноември 2012 г.: Т. 10. София: За буквите – О писменехь, 2013, с. 425-435.
 10. Димов, Венцислав. Бягство (от болести). В: Българска народна медицина: Енциклопедия. Състав. Минчо Георгиев. София: Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2013 с. 110-111.
 11. Димов, Венцислав. Вагнер, Волен, Шишарката, Шамара и... (Върху звуковите образи на протеста и техните медийни репрезентации). В: Граждани и медии: Сборник с доклади от научната конференция „Граждани и медии”, 16-17 май 2013 г. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013, с. 307-323.
 12. Димов, Венцислав. Вграждане (на сянка). В: Българска народна медицина: Енциклопедия. Състав. Минчо Георгиев. София: Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2013, с. 117.
 13. Димов, Венцислав. Върху една необходима антропология на медийната музика. В: Изкуствоведски четения: Доклади от десетата научна конференция на Института за изкуствознание, 2012. София: Институт за изследване на изкуствата – БАН, 2013, с. 14-25.
 14. Димов, Венцислав. Да конструираш, като изпееш: За един балкански музикален фестивал. В: Изкуствата, пазарът, публиките: Сборник доклади от научна конференция, 15-17 ноември 2012 г. София: Институт за изследване на изкуствата БАН, 2013, с. 82-92.
 15. Димов, Венцислав. За майстора и чирака, майсторлъка и чиракуването. В: Гурбанов, Николай. Минко Костадинов: Майсторът на двугласната гайда. Варна: Стено, 2013, с. 7-18.
 16. Димов, Венцислав. За светлината на един учен и неговото творчество: (Светлана Захариева на 75 години). В: Български музикален театър: Нови идеи в музикознанието: Сборник с доклади: Част 1. София: СБК. Секция Музиколози, 2013, с. 43-55.
 17. Димов, Венцислав. Заклинание (срещу болест). В: Българска народна медицина: Енциклопедия. Състав. Минчо Георгиев. София: Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2013, с. 207.
 18. Димов, Венцислав. Записване (на болест). В: Българска народна медицина: Енциклопедия. Състав. Минчо Георгиев. София: Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2013, с. 211.
 19. Димов, Венцислав. Заплашване (прогонване на болест). В: Българска народна медицина: Енциклопедия. Състав. Минчо Георгиев. София: Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2013, с. 211-212.
 20. Димов, Венцислав. Извеждане, дигане, пренасяне (на болест). В: Българска народна медицина: Енциклопедия. Състав. Минчо Георгиев. София: Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2013, с. 227.
 21. Димов, Венцислав. Изхвърляне. В: Българска народна медицина: Енциклопедия. Състав. Минчо Георгиев. София: Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2013, с. 231.
 22. Димов, Венцислав. Книги (богослужебни). В: Българска народна медицина: Енциклопедия. Състав. Минчо Георгиев. София: Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2013, с. 251.
 23. Димов, Венцислав. Погребване (заравяне в земята, закопаване, загробване на болест). В: Българска народна медицина: Енциклопедия. Състав. Минчо Георгиев. София: Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2013, с. 398.
 24. Димов, Венцислав. Последователите на Иван Шишманов и ранните теренни записи на традиционна музика в България. В: Моята девиза беше... Юбилеен сборник с доклади от Националната конференция на НЕПС „Проф. д-р Иван Шишманов”. София: НЕПС Проф. д-р Иван Шишманов, 2013. с. 91-106.
 25. Димов, Венцислав. Страшник. В: Българска народна медицина: Енциклопедия. Състав. Минчо Георгиев. София: Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2013, с. 478.
 26. Димов, Венцислав. Цигани. В: Българска народна медицина: Енциклопедия. Състав. Минчо Георгиев. София: Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2013, с. 521.
 27. Димчев, Александър. Идва ли краят на традиционните научни комуникации – алтернатива ли е откритият достъп. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: Десета национална конференция с международно участие, София, 1 ноември 2012 г.: Т. 10. София: За буквите – О писменехь, 2013, с. 337-353.
 28. Ефтимова, Андреана. Homo citans: Предговор. В: Цветкова, Милена. Цитирането: стандарт и стил. София: Библиоскоп, 2013, с. 7-8.
 29. Ефтимова, Андреана. Говорещите хора рискуват. В: Литернет = LiterNet: списание за литература, изкуства, хуманитарни и социални изследвания, 15.11.2013, №11 (168). Avaliable from: http://liternet.bg/publish9/aeftimova/govoreshtite.htm
 30. Ефтимова, Андреана. За посоките в езиковото образование: [Отзив за: Ангел Петров. Проблеми на комуникативно ориентираното обучение по български език (5. – 12. клас). София: Булвест 2000, 2012]. В: Езиков свят = Orbis Linguarum, Т. 11, 2013, №2, с. 211-213.
 31. Ефтимова, Андреана. Какъв съм аз, какъв си ти, кои сме ние?: [Отзив за: Дияна Петкова. Културни идентичности в интеркултурен диалог, Велико Търново: Фабер, 2013]. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация. 2013, №16. Available from: https://media-journal.info/?p=item&aid=227
 32. Ефтимова, Андреана. Мостове към консенсуса в публичната комуникация: [Отзив за: Пъблик рилейшънс, журналистика и медии в глобалния свят: Юбилеен сборник в чест на проф. д-р Минка Златева. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2012]. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 19 [за 2012], 2013, с. 223-224.
 33. Ефтимова, Андреана. Около понятието за разговорност в медийния текст. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 19 [за 2012], 2013, с. 33-50.
 34. Ефтимова, Андреана. Опит за диференциация на журналистическите социолекти и регистри. In: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 10.06.2013. Available from: http://www.newmedia21.eu/analizi/opit-za-diferentsiatsiya-na-zhurnalisticheskite-sotsiolekti-i-registri
 35. Ефтимова, Андреана. Понятията за стил и регистър – опит за дефиниране и разграничаване. В: Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи: Сборник в чест на 80-годишнината на проф. Славчо Петков. Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, 2013, с. 270-277.
 36. Ефтимова, Андреана. Предпочитани комбинации на аспектуалните наречия с глаголния вид и време за количествена характеристика на събитията в журналистическите информационни текстове. В: Събитие и безсмъртие (литература, език, философия, наука). София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013, с. 289-302.
 37. Ефтимова, Андреана. Сигнали за обратна връзка в два телевизионни жанра – интервю и дискусия. В: Проблеми на устната комуникация: Т. 9: Сборник с доклади от ІХ Международна научна конференция 28-29 октомври 2011 г.: Ч. 1. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2013, с. 247-262.
 38. Ефтимова, Събина. Споделянето на книги – културен феномен. В: Библиотеки, четене, комуникации: Единадесета национална научна конференция с международно участие, ВТУ Св. св. Кирил и Методий, РНБ П. Р. Славейков, 16–17 ноември 2012 г. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2013, с. 271-275.
 39. Златанов, Бисер; Колева, Мая. Разпространението на слухове онлайн и формирането на мнения. В: Граждани и медии: Сборник с доклади от научната конференция „Граждани и медии”, 16-17 май 2013 г. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013, с. 148-164.
 40. Иванова, Поля. Специфики на телевизионната програма в новинарството, публицистиката и художествената телевизия: Исторически преглед на БНТ. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 18 [за 2011], 2013, с. 85-102.
 41. Иванова, Поля. Телевизионна публицистика. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 19 [за 2012], 2013, с. 59-74.
 42. Игнатов, Владимир. Цели на рекламната комуникация. В: Семиотични стратегии: докторантите по семиотика на НБУ. София: Нов български унив., 2013, с. 91-103.
 43. Илкова, Антоанета. Ролята на успешната комуникация относно статистическата информация за повишаване на доверието на потребителите и респондентите. В: Статистика: тримесечен бюлетин на ЦСУ при Министерски съвет = Statistics, 2013, №1-2, с. 111-132.
 44. Инджов, Иво. Темите табу в българските печатни медии: [2012]. В: Темите табу в медиите: [Сборник]. София: Институт за модерна политика, 2013, с. 7-33.
 45. Инджов, Иво. Топ-10 на темите табу в българските онлайн медии: [2013]. В: Темите табу в медиите: [Сборник]. София: Институт за модерна политика, 2013, с. 34-60.
 46. Йоан Владимир. Форумната драматургия: Динамика между прякото и опосредстваното общуване. В: Годишник на Асоциация Онгъл = Annual of Ongal Association. Год. 8, Т. 12, 2013, с. 211-219.
 47. Йовчева, Ирина. Маркетинг в социалните медии и мрежи – успешни практики и ефективност. В: Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ Васил Левски. T. 8, 2013, с. 45-54.
 48. Йотова, Райна. Културното наследство на България и Европа като управленска мисия в новата информационно-медийна среда. В: Научно-практическа конференция с международно участие "Управленски и маркетингови проблеми на арторганизации": посветена на 50-годишнината на АМТИИ, 22 ноември 2013, Пловдив: сборник доклади. Пловдив: Унив. изд. Паисий Хилендарски, 2013, с. 171-179.
 49. Йошков, Ивайло. Интерактивността в онлайн вестниците във Великобритания и САЩ: Нови роли на журналистите и аудиторията. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 19 [за 2012], 2013, с. 89-101.
 50. Калагларски, Георги. Медии и медийна реалност: Медиите и популяризирането на митове и легенди. В: Годишник – Варненски свободен университет. Т. 19, 2013, с. 205-212.
 51. Калагларски, Георги. Регионалните медии във Варна – културни предизвикателства. В: Известия на Съюза на учените – Варна. Културното наследство на Варна и Черноморския регион, 2013, с. 56-59.
 52. Караджов, Любомир. За ролята на PR в арторганизациите. В: Пролетни научни четения. Пловдив: Акад. за музикално, танцово и изобразително изкуство, 2013, с. 69-73.
 53. Кафтанджиев, Христо. Рекламата на вестници и списания. В: Полиграфия: независимо научно-техническо списание за техника, технология и организация на редакционно-издателския процес и печатното производство = Poligrafia, Год. 34, 2013, №6, с. 54-59.
 54. Кирилов, Светлозар. „Цираните на сапун, българите – на омекотител”: езикът на омразата в интернет при конфликтите между българи и роми. В: Граждани и медии: Сборник с доклади от научната конференция „Граждани и медии”, 16-17 май 2013 г. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013, с. 220-232.
 55. Кирилов, Светлозар. Трудностите в диалога между културите. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 18 [за 2011], 2013, с. 103-115.
 56. Кирилова, Мария. Виртуална комуникация с постмодерния ученик. В: Годишник на Висше училище Международен колеж = Yearbook of the International University College. Т. 6, 2013, с. 338-347.
 57. Кулевски, Цветан. Властта на медийното послание ("Невидимата ръка на медиите"). В: Научни трудове на УНСС [Университет за национално и световно стопанство] = Research Papers – University of National and World Economy. Год. 53, Т. 3, 2013, с. 79-110.
 58. Куцева, Гергана. За медиите отвъд нормативността. В: Медии и демокрация: свобода, плурализъм, право. София: Фондация Медийна демокрация, 2013, с. 73-75.
 59. Лазарова, Богдана. Ролята на социалните медии във формирането на средата, възгледите и политиките за сигурност. В: Наука, образование, сигурност: юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ: състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда", [20 юни 2013 г.]. София: Нов български унив., 2013, с. 514-526.
 60. Лозанов, Георги. Журналистиката, когата сама си говори. В: Медии и демокрация: свобода, плурализъм, право. София: Фондация Медийна демокрация, 2013, с. 46-48.
 61. Мавродиева, Иванка. Нови проявления на реториката в интернет. В: Теория и история на реториката: Сборник с материали от научна конференция, 26.11.2011 г. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013, с. 231-246.
 62. Мавродиева, Иванка. Обучението по реторика – от школите в античността през университетските тренинги. В: Образование: двумесечно научно-методическо списание, 2013, №6, с. 15-23.
 63. Мавродиева, Иванка. Предизвикателства и перспективи пред медиите и социалните мрежи. В: Реторика и комуникации = Rhetoric and Communications, 2013, №9. Available from: http://rhetoric.bg/предизвикателства-и-перспективи-пре
 64. Мавродиева, Иванка. Реториката и изучаването на чужди езици: Традиции, новости и институционализация. В: Чуждоезиково обучение, 2013, №2, с. 194-205.
 65. Мавродиева, Иванка; Стойчева, Мария; Цветкова, Николина. Social Media, Social Networks, and Personal Learning Networks in an Academic Setting. В: Чуждоезиково обучение, 2013, №1, с. 1-10.
 66. Мавродиева, Иванка; Стойчева, Мария; Цветкова, Николина. Колаборативни онлайн базирани студенти групи и създаване на учебни ресурси. В: Списание на Софийския университет за образователни изследвания, 2013, №1, с. 18-29. Available from: https://journal.e-center.uni-sofia.bg/site/wp-content/uploads/downloads/2013/05/3_I.Mavrodieva_M.Stoicheva_N.Tzvektova_SUJER_2013_1.pdf
 67. Маздрашка-Михова, Фани. Проблемът "свръхпредлагане на еднообразна информация" – опит за дефиниране на причините. В: Библиотеки, четене, комуникации: Единадесета национална научна конференция с международно участие, ВТУ Св. св. Кирил и Методий, РНБ П. Р. Славейков, 16–17 ноември 2012 г. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2013, с. 202-205.
 68. Манева, Мария. Читателски мнения относно вестника. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: Десета национална конференция с международно участие, София, 1 ноември 2012 г.: Т. 10. София: За буквите – О писменехь, 2013, с. 188-207.
 69. Манова-Георгиева, Десислава. Младежта в движение (Youth on the move): Възможности и перспективи в социалните медии: Европейският съюз в активен диалог с младите европейци. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 18 [за 2011], 2013, с. 167-178.
 70. Матеева, Софка; Топчийска, Деница. Медии и право. В: Годишник на Департамент Право. Год. 2, Т. 1, 2013, с. 90-111.
 71. Миланова, Милена. Електронно публикуване. В: Библиотека: списание за библиотечна теория и практика, Год. 20, 2013, №2-3, с. 78-84.
 72. Митева-Хубенова, Мина. Междукултурна комуникация, междукултурно учене и чуждоезиково обучение. В: Стратегии на образователната и научната политика: тримесечно научно-теоретично списание, Год. 21, 2013, №4, с. 509-524.
 73. Михайлов, Николай. Ако има Бог, откъде е злото? И откъде е доброто, ако няма Бог?. В: Хуманизъм, наука и религия в полза на обществото. Национален съвет на религиозните общности в България, София, 2013, с. 83–93.
 74. Михайлов, Николай. Етичното проблематизиране на културата. В: Философски алтернативи: списание на Института по философски изследвания при БАН = Philosophical alternatives, 2013, №4, с. 86-95. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=76248
 75. Михайлов, Николай. Постмодерн, комуникация, добродетели. В: Философски изследвания на виртуалната култура. София, 2013, с. 22–27.
 76. Михайлова, Катя. Дигитално разслояване в съвременното българско семейство: конфликтност или съвместяване между родители и деца. В: Семейство и солидарност между поколенията: Научна конференция, София, 17-18 октомври 2012 г. София: Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2013, с. 191–203.
 77. Модева, Румяна. Убеждаващата публичност на социалната мрежа Facebook в междукултурната комуникация. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: Десета национална конференция с международно участие, София, 1 ноември 2012 г.: Т. 10. София: За буквите – О писменехь, 2013, с. 361-368.
 78. Момчилова, Мария. Изображение и визуална комуникация: Репрезентативни теории за визуалната комуникация. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 19 [за 2012], 2013, с. 131-144.
 79. Нейкова, Мария. Хората са онлайн такива, каквито са офлайн: За гражданската журналистика, международните отношения и медиите. В: Граждани и медии: Сборник с доклади от научната конференция, 16-17 май 2013 г. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013, с. 233–245.
 80. Николова, Емилия. За отговорността към политическото говорене в годините на прехода. В: Съвременна хуманитаристика, Год. 4, 2013, №1, с. 5-13.
 81. Николова, Райна. Сигурност и медии – правни и етични проблеми. В: Наука, образование, сигурност: юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ: състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда", [20 юни 2013 г.]. София: Нов български унив., 2013, с. 452-457.
 82. Палашев, Николай. Комуникационната сигурност в контекста на информационното общество. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: Десета национална конференция с международно участие, София, 1 ноември 2012 г.: Т. 10. София: За буквите – О писменехь, 2013, с. 354-360.
 83. Панайотов, Тодор. Журналистическата дейност на политика и юриста Петко Стоянов Стайнов. В: Архивен преглед: издание на Държавна агенция Архиви, 2013, №1, с. 148-156.
 84. Паргов, Драгомир; Павлов, Георги. Допълнителни разходи за сигурност при работа с класифицирана информация. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: Десета национална конференция с международно участие, София, 1 ноември 2012 г.: Т. 10. София: За буквите – О писменехь, 2013, с. 404-410.
 85. Пейчева, Добринка. Новите медии и културното участие: В търсене на нови концепти. В: Пространствата между социологията и социалната психология: Сборник в памет на проф. Минчо Драганов (1937-2011). София: Аскони-издат, 2013, с. 355–370.
 86. Пейчева, Добринка. Традиционните и нови медии и ценностните индикатори на младото поколение. В: Дигитална култура, медии и образование: Доклади от международна научна конференция, Благоевград, 30 октомври, 2012. Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, 2013, с. 61–77.
 87. Петева, Ирена; Павлова, Иванка; Павлова, Даниела. Развитие на концепцията за G-Cloud и мястото й в европейската облачна стратегия. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: Десета национална конференция с международно участие, София, 1 ноември 2012 г.: Т. 10. София: За буквите – О писменехь, 2013, с. 320-327.
 88. Петрова, Теодора. Модерно за медийния дизайн. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 18 [за 2011], 2013, с. 241-242.
 89. Пиперков, Иво. Шарена ли е комуникацията или за факторите, влияещи върху медийната комуникация (проблеми на медийната комуникация). В: Реторика и комуникации = Rhetoric and Communications, 2013, №9. Available from: https://rhetoric.bg/шарена-ли-е-комуникацията-или-за-факто
 90. Попова, Диана. Социални медии и туризъм. В: Съвременна хуманитаристика, Год. 4, 2013, №2, с. 42-48.
 91. Попова, Жана. Студентски град в София – илюзията за началото на залозите. В: Критика и хуманизъм: списание за хуманитарни и социални изследвания = Critique & Humanism, 2013, №1-2, с. 383-398. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=75398
 92. Попова, Мария. Медийните изкуства – електронната картина. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 14.12.2013.
  Available from: 
  https://www.newmedia21.eu/atelie/medijnite-izkustva-elektronnata-kartina
 93. Попова, Мария. Медийните изкуства: Deux ex Machina. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 21.10.2013.
  Available from: 
  https://www.newmedia21.eu/atelie/medijnite-izkustva-deux-ex-machina
 94. Попова, Мария. Познание за онлайн журналистиката: [Отзив за: Дерменджиева, Грета. Онлайн журналистика: Медиите в дигиталния свят. София, Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2012, 863 с.]. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 18.02.2013.
  Available from: 
  https://www.newmedia21.eu/kritika/poznanie-za-onlajn-zhurnalistikata
 95. Попова, Мария. Швейцарските медии – между културното разнообразие и социалното единство. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 18 [за 2011], 2013, с. 43-54.
 96. Попова, Снежана. Знанието в мрежата или нишките, които (могат да) се заплитат. В: Пространствата между социологията и социалната психология: Сборник в памет на проф. Минчо Драганов (1937-2011). София: Аскони-издат, 2013, с. 333-341.
 97. Попова, Снежана. Снимай мен! За видимостта, която получава улицата. В: Граждани и медии: Сборник с доклади от научната конференция „Граждани и медии”, 16-17 май 2013 г. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013, с. 11-21.
 98. Попова, Татяна. Непознаването на невербалното поведение в различните култури – проблем, съпътстващ междуличностната междукултурна комуникация. В: Български език и литература: научно-методическо списание, Год. 55, 2013, №1, с. 8-24.
 99. Радоева, Снежана. Кампанията на гръцкия печат срещу Димитър Ризов през 1908 г. В: Военноисторически сборник = Military historical collection, Год. 86, №1, 2013, с. 111-116.
 100. Райчева, Лилия. Предизвикателства пред цифровото радиоразпръскване. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация, 2013. Available from: https://media-journal.info/index.php?p=item&aid=216
 101. Райчева, Лилия. Предизвикателствата пред съвременната медийна екосистема. В: Медиите между мисията и бизнеса. София: Издателски комплекс – УНСС, 2013, с. 89–95. Available from: https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=714953
 102. Райчева, Лилия. Свободата на медиите vs. свободата на словото. В: Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на езика на медиите в България: Научна конференция с международно участие, Бургас, 2013 . Бургас: Бургаски свободен унив., Фонд Научни изследвания – МОН, Триера комюникейшънс ЕООД, 2013, с. 108–123.
 103. Райчева, Лилия. Телевизионната предизборна реклама между политизацията на медиите и медиатизацията на политиката (1990–2013). В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 01.01.2013. Available from: http://www.newmedia21.eu/izsledvaniq/televizionnata-predizborna-reklama-mezhdu-politizatsiyata-na-mediite-i-mediatizatsiyata-na-politikata-1990-2013
 104. Райчева, Лилия. Телевизията vs. децата. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 15.04.2013. Available from: http://www.newmedia21.eu/izsledvaniq/televiziyata-vs-detsata
 105. Рангелова, Десислава. Комуникационната мрежа на Британската общност в България. В: Библиотеки, четене, комуникации: Единадесета национална научна конференция с международно участие, ВТУ Св. св. Кирил и Методий, РНБ П. Р. Славейков, 16–17 ноември 2012 г. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2013, с. 309-315.
 106. Рангочев, Константин. Рилският манастир и град Самоков – модели на комуникация. В: Годишник на Асоциация Онгъл = Annual of Ongal Association. Год. 8, Т. 11, 2013, с. 315-332.
 107. Саркисян, Карина. Значение на междукултурната компетентност в процеса на интернационална комуникация (теоретико-практическо изследване на българските фирми). В: Годишник на Стопанска Академия Д. А. Ценов – Свищов = Year-book of D. A. Tsenov Economic Academy – Svishtov. Т. 116, 2013, с. 131-165.
 108. Спасов, Орлин. Въведение към годишния доклад за 2012 година. В: Другият двубой: сблъсъкът между старите и новите медии. Български медиен мониторинг 2012. София: Фондация Медийна демокрация, 2013, с. 4-7. Available from: http://www.fmd.bg/?p=7454
 109. Спасов, Орлин. Въведение. В: Медии и демокрация: Свобода, плурализъм, право. София: Фондация Медийна демокрация, 2013, с. 7-8.
 110. Спасов, Орлин. Да напуснеш публиката: Точка на пречупване. В: Медии и демокрация: Свобода, плурализъм, право. София: Фондация Медийна демокрация, 2013, с. 70-72.
 111. Спасов, Орлин. Обществено мнение срещу медийно мнение. В: Другият двубой: сблъсъкът между старите и новите медии. Български медиен мониторинг 2012. София: Фондация Медийна демокрация, 2013, с. 13-21. Available from: http://www.fmd.bg/?p=7454
 112. Спасов, Орлин. Рекламата като изследователски обект: Предговор. В: БГ реклама: Ценностни трансформации и промени в консумативната култура. София: Национална художествена академия, 2013, с. 5-7.
 113. Спасов, Орлин. Спортът и политиката: Медийни ритуали, властови игри. В: Контрасенсус. София, 2013.
 114. Спасов, Орлин. Трансформации на рекламата във времето на преход: Ценности, потребление, политика. В: БГ реклама: Ценностни трансформации и промени в консумативната култура. София: Национална художествена академия, 2013, с. 124-141.
 115. Ставру, Стоян. Човешкото тяло като медия. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация, 2013, №16. Available from: http://media-journal.info/?p=item&aid=228
 116. Станев, Станимир. Предизвикателствата на компютърната и мрежовата стеганография към дейността на фирмените служби за сигурност. В: Наука, образование, сигурност: юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ: състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда", [20 юни 2013 г.]. София: Нов български унив., 2013, с. 277-284.
 117. Станев, Станимир; Христов, Христо. Ролята на фирмените служби за сигурност при организиране на противодействието срещу стеганографски атаки. В: Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ Васил Левски. T. 5, 2013, с. 87-95.
 118. Стойков, Любомир. Ефективна комуникация при преговори. В: Научни трудове на УНСС [Университет за национално и световно стопанство] = Research Papers – University of National and World Economy. Т. 3, 2013, с. 53-78. Available from: https://www.unwe.bg/uploads/ResearchPapers/Research%20Papers_vol3_2013_No2_L%20Stoikov.pdf
 119. Стойкова, Цветелина. Медийната власт и нейните измерения. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация, 2013, №15. Available from: http://media-journal.info/?p=item&aid=218
 120. Стоянова, Ваня. Ергономия на четенето от монитор, от електронна хартия и от печатна страница. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 19 [за 2012], 2013, с. 75-87.
 121. Тимова, Диана. Изисквания към комуникативната компетентност. В: Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ Васил Левски. T. 2, 2013, с. 264-269.
 122. Тимова, Диана. Личностна и междуличностна комуникация. В: Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ Васил Левски. T. 2, 2013, с. 270-277.
 123. Тодоров, Петко. Власт на медиите и власт над медиите. В: Научни трудове на УНСС [Университет за национално и световно стопанство] = Research Papers – University of National and World Economy. Год. 53, Т. 3, 2013, с. 11-52.
 124. Тодоров, Тодор П. Плоският свят на българските медии. В: Медии и демокрация: Свобода, плурализъм, право. София: Фондация Медийна демокрация, 2013, с. 49-51.
 125. Тодорова, Биляна. Мъжете в женското царство (За езика и поведението на мъжете – потребители във форумите на bg-mamma). В: Balkanistic Forum = Балканистичен форум, Год. 22, 2013, №3, с. 183-191.
 126. Тодорова, Искра. Медийният образ на жените: наблюдения върху материали от в. „Русенска поща” (1921-1944). В: Известия на Регионален исторически музей – Русе = Proceedings of the Rousse Regional Museum of History. T. 17, 2013, с. 108-113.
 127. Филева, Петранка. Какво правят хората в медиите? Идеи за инвестиция в човешкия капитал на медийната организация. В: Пространствата между социологията и социалната психология: Сборник в памет на проф. Минчо Драганов (1937-2011). София: Аскони-издат, 2013, с. 341-354.
 128. Филипов, Милен. Стратегически комуникации. В: Съвременна хуманитаристика, Год. 4, 2013, №2, с. 5-15.
 129. Френкева, Милена. Особености в отразяването на събитията в Катуница в румънски вестници (в. Адевърул и www.evzo.ro). В: Психологични изследвания = Psychological Research, Год. 16, 2013, №2, с. 213-217.
 130. Хавезов, Кирил. Рецептивни аспекти на печатните и онлайн бизнес медии: Ролята на аудиторията и графичния дизайн в устойчивото развитие на печатните бизнес медии. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 19 [за 2012], 2013, с. 117-130.
 131. Хавезов, Кирил. Функции на текста и образите в съвременните мултимодални медийни феномени. В: Научни трудове на Университета по библиотекознание и информационни технологии = Proceedings of the State University of Library Studies and Information Technologies. Т. 11, 2013, с. 71-83.
 132. Хаджиева, Елена. Политическата реч – модели на поведение и комуникация. В: Чуждоезиково обучение: двумесечно научно-методическо списание = Foreign language teaching, Год. 40, 2013, №5, с. 690-693.
 133. Хаджирачев, Иван. Подходи при изграждането на една плуралистична и хуманистична философска библиология. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: Десета национална конференция с международно участие, София, 1 ноември 2012 г.: Т. 10. София: За буквите – О писменехь, 2013, с. 514-527.
 134. Христова, Християна. Езикът на политическата коректност в България и Германия. В: Българска реч: списание за езикова култура, Год. 19, 2013, №1, с. 9-19.
 135. Цветкова, Милена. Ерзац науката. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 5.08.2013. Available from: http://www.newmedia21.eu/analizi/erzats-naukata. Също в: Tsvetkova, Milena. Ерзац науката (The Ersatz Science). In: SSRN Electronic Journal, 2016. DOI:10.2139/ssrn.2820871
 136. Цветкова, Милена. Информационно осигуряване на научния проект. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 17.06.2013. Available from: http://www.newmedia21.eu/analizi/informatsionno-osiguryavane-na-nauchniya-proekt-2. Също в: Tsvetkova, Milena. Информационно осигуряване на научния проект (Provision of Information in Research Projects). In: SSRN Electronic Journal, 2016. DOI:10.2139/ssrn.2820502
 137. Цветкова, Милена. Най-опасните книги. В: Либерален преглед: Годишник, Ч. 1, 2013 (януари – април). Берлин: Екстаз, 2014, с. 464-481. Available from: http://librev.com/index.php/component/phocadownload/category/19-2013?download=61:2013-01-pdf
 138. Цветкова, Милена. Неуловимият читателски избор: Библиопсихологична симетрия между книгата и читателя. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 18 [за 2011], 2013, с. 55-75.
 139. Цветкова, Милена. Фактори „убийци” на четенето. В: 4Publishing, 2013, №4, с. 59-63.
 140. Цветкова, Милена. Читателят – приоритетна позиция пред автора. В: Библиотека: списание за библиотечна теория и практика, Год. 20, 2013, №1, с. 35-37. Available from: http://nationallibrary.bg/wp/wp-content/uploads/2016/12/Biblioteka_1_2013.pdf
 141. Ценкова, Мирослава. Граждански движения и протести в социалните платформи. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 19 [за 2012], 2013, с. 51-28.
 142. Цоков, Цветомир. Визуалната комуникация – отражение и израз на културното развитие. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: Десета национална конференция с международно участие, София, 1 ноември 2012 г.: Т. 10. София: За буквите – О писменехь, 2013, с. 275-286.
 143. Чантов, Веселин; Славова, Славка. Основните понятия на медийното образование в контекста на чуждоезиковото обучение. В: Научни трудове на Университета по библиотекознание и информационни технологии = Proceedings of the State University of Library Studies and Information Technologies. Т. 11, 2013, с. 361-382.
 144. Якимова, Жанет. Обществено мнение и социални мрежи. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 18 [за 2011], 2013, с. 179-192.
 145. Яницки, Мариуш. Правдоподобията от таблоидите. В: Българска реч: списание за езикова култура, Год. 19, 2013, №1, с. 20-24.
 146. Adam, S.; Maier, M.; De Vreese, C. H.; Schuck, A. R. T.; Stetka, V.; Jalali, C.; Seeber, G. U. H.; Negrine, R.; Raycheva, Lilia; Berganza, R.; Róka, J.; Dobek-Ostrowska, B.; Nord, L.; Balzer, M.; Baumli, M. Campaigning against Europe? The Role of Euroskeptic Fringe and Mainstream Parties in the 2009 European Parliament Election. In: Journal of Political Marketing, Vol. 12, 2013, No 1, pp. 77–99. Available from: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15377857.2013.752245
 147. Angelova, Vyara. Ruecksichtlose Zensur und Kasernenzustaende (Die Krisen im Bulgarische Nationalen Radio nach 1989). In: Rundfunk und Geschichte, Vol. 39, 2013, No 3-4.
 148. Dermendjieva, Greta. Collaborative Blogging: Supporting Students for Blog-Based Self-Directed Learning. In: 7th International Academic Conference, International Institute of Social and Economic Sciences (IISES), Prague, 2-5.08.2013, pp. 206-217. Available from: https://iises.net/download/Soubory/soubory-puvodni/CP-2013-A-Prague-9788090524170.pdf
 149. Dermendjieva, Greta. Heutagogical Approach to Project-Based Learning: A Case Study of Self-Directed Online Learning. В: Поликультурное образовательное пространство Поволжья: пути и формы интеграции. Казань, Республика Татарстан, Россия: Изд. Отечество, 2013.
 150. Kirilov, Svetlozar. Roma in Bulgaria and Blacks in the United States: Lazy and Irresponsible or Discriminated against?. In: Addressing Quality of Work in Europe. Sofia: Ciela, 2013, pp. 329-350.
 151. Mavrodieva, Ivanka. Business Rhetoric and Intercultural Communication. In: 20th ICC Annual Conference“Language, Identity and Culture inLanguage Education”, 8-10 March 2013 at Sofia University St. Kliment Ohridski. ICC the international language association, 2013, pp. 115-122. Available from: https://www.academia.edu/4108553/values_written_in_the_stars_promoted_by_the_media
 152. Mavrodieva, Ivanka. The functions of rhetoric in the Bulgarian public sphere. In: International Journal of Cross-Cultural Studies and Environmental Communication, 2013, Vol. 2, No 1, pp. 86-98. Available from: http://crossculturenvironment.wordpress.com/ivanka-mavrodieva-the-functions-of-rhetoric-in-the-bulgarian-public-sphere
 153. Mihailov, Nikolai; Sakelarieva, Lidia. Ecological feminism as radical ecological consciousness. In: Journal of Balkan Ecology, Vol. 16, 2013, No 3, pp. 247–255.
 154. Peicheva, Dobrinka. Hypothesis on Maintenance of Fear. In: Annales Universitatis Mariae Curie–Sklodowska, Lublin, Polonia. Sectio K, Vol. 20, No 1, 2013, рp. 217-229. DOI:10.17951/k.2013.20.1.217. Available from: https://journals.umcs.pl/k/article/view/1377
 155. Peicheva, Dobrinka. Media Literacy. In: Postmodernism Problems, Vol. 3, 2013, No 2, pp. 181-182. Available from: https://www.pmpjournal.org/index.php/pmp/article/view
 156. Popova, Zhana. Media coverage of the trade union activity. In: Addressing quality of work in Europe. Sofia, 2013, pp. 365-370.
 157. Raycheva, Lilia; Adam, S., De Vreese, C., Schuck, A. R. T., Berganza, R., Stetka, V., Negrine, R., Jalali, C., Seeber, G. U. H., Róka, J., Dobek-Ostrowska, B., Grussel, M. Between Integration and Demarcation: Effects of Europeanized and National Campaigns on Voters in the 2009 European Parliament Election. In: Political Communication in European Parliamentary Elections. Ed. by M. Maier, J. Strömbäck, L. Kaid. Surrey, England: Ashgate, 2013, pp. 233–256.
 158. Raycheva, Lilia; Kaid, L., Adam, S., Maier, M., Balzer, M., Berganza, R., Jalali, C., Negrine, R., Róka, J., Schuck, A. R. T., Stetka, V., De Vreese, C. H. Televised Advertising in the 2009 European Parliamentary Elections: Comparing Campaign Strategies and Videostyles. In: Political Communication in European Parliamentary Elections. Surrey, England: Ashgate, 2013, pp. 91–110.
 159. Raycheva, Lilia; Róka, Jolán. Similarities and Differences in Transformational Democracies: EP Campaigns in Bulgaria and Hungary. In: Political Communication in European Parliamentary Elections. Surrey, England: Ashgate, 2013, pp. 61–74.
 160. Raycheva, Lilia; Stoyanova, Polina. The Bulgarian-Language Media Diaspora. In: Migration, Diaspora, and Information Technology in Global Societies. New York, USA: Routledge, 2013, pp. 139–153.
 161. Tsvetkova, Milena. Anatomy of Book = Анатомия на книгата. ResearchGate, Jan 2013. DOI:10.13140/RG.2.1.1481.3686.
 162. Tsvetkova, Milena. Anatomy of Book with an example = Анатомия на книгата с пример по "Наука със стил". ResearchGate, Jan 2013. DOI:10.13140/RG.2.1.3840.6646.

Zlatanov, Biser. Two faces of growth – linking customer engagement to revenue streams. In: Handbook of social media management. Ed. by Mike Friedrichsen, Wolfgang Benninghaus. Springer, 2013, pp. 289-310. Available from: http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-28897-5_17#page-1