2014

Сборници

 1. 45 години профил „Телевизия” – образование на границата на две столетия: [електронна книга]. Състав. Поля Иванова. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2014. Available from: http://www.newmedia21.eu/razdel/proekti/45-televiziya
 2. Авторство и интелектуална собственост в екранните изкуства. Състав. Михаил Мелтев, Надежда Маринчевска. Науч. ред. Божидар Манов. – София: Институт за изследване на изкуствата, 2014. – 175 с. ISBN 978-954-8594-50-9
 3. Балкански медиен барометър – България 2014: Доклад. Състав. Николета Даскалова. Под ред. на Орлин Спасов. – София: Фондация Фридрих Еберт, 2014. – 96 с. ISBN 978-954-2979-17-3. Available from: http://www.fmd.bg/wp-content/uploads/2014/10/balkan_media_barometer_bulgaria_2014_eng.pdf
 4. Библиотеки, четене, комуникации: Дванадесета национална научна конференция с международно участие, ВТУ Св. св. Кирил и Методий, РНБ П. Р. Славейков, 17–18 ноември 2013: Посветена на 100-годишнината от Балканските войни. – В. Търново: Народна библиотека П.Р. Славейков, 2014. – 328 с. ISSN 1313-8138
 5. Влияния върху медиите: Собственици, политици и рекламодатели = Einfluss auf die Medien: Eigentümer, Politiker und Werbekunden = Influence on the media: owners, politicians and advertisers. Авт. Крум Благов, Орлин Спасов, Кристиан Шпар, Марко Арндт. – Sofia: [Репортер 7], 2014. – 95 с. ISBN 978-619-7169-05-8
 6. Демокрацията в епохата на глобализация и медиатизация = Democracy in the age of globalization and mediatization. Науч. ред. Добринка Костова. – София: Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2014. – 256 с. ISBN 978-954-322-779-2
 7. Дигитална култура и общество = Digital culture and society. Състав. Татяна Шопова, Добринка Пейчева, Лъчезар Антонов. – Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, 2014. – 236 с. ISBN 978-954-680-938-4
 8. Добри практики: Реклама, комуникации и маркетинг: [Девета] национална работна среща-семинар, Кюстендил, 25-27 септември 2013. Състав. Валентин Дебочички, Мирослава Таскова. – Кюстендил: Регион. ист. музей Акад. Йордан Иванов, 2014. – 150 с. ISBN 978-954-8191-21-0
 9. Държавна сигурност и „вражеските” радиостанции: Документален сборник. – София: Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, 2014. – 1 оптичен диск (CD-ROM). ISBN 978-954-2986-29-4. Available from: https://comdos.bg/Нашите%20издания/ds-i-vr
 10. Език и комуникация в образователната и научната сфера: Сборник с научни статии. Науч. ред., състав. Снежана Бойчева, Антоанета Димитрова. – Шумен: Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2014. – 1 оптичен диск (DVD). ISBN 978-954-577-982-4
 11. Енциклопедия Българско възраждане: Литература, периодичен печат, литературен живот, културни средища: В 3 т: Т. 1: А-Й. – София: Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2014. – 386 с. ISBN 978-954-322-727-3
 12. Изборите в ПР и ПР при избори: ХV Лятна школа по пъблик рилейшънс, София, 2013: Сборник. Ред. Евелина Христова, Петя Александрова, Десислава Бошнакова, Росен К. Стоянов. – София: Нов бълг. унив., 2014. – 1 оптичен диск (CD-ROM). ISBN 978-954-535-851-7. Available from: https://masscomm.nbu.bg/bg/lqtna-pr-shkola/sbornik-s-dokladi-ot-lqtna-shkola-po-vryzki-s-obshtestvenostta-2013-cd
 13. Иновативни практики за нов библиотечен маркетинг: Доклади от национална конференция с международно участие, Шумен, 10-11 октомври 2013 г. – Шумен: Регионална библиотека Стилиян Чилингиров, 2014. – 103 с. ISBN 978-954-2936-13-8 Available from: http://search.libshumen.org/abeuropeana/ABDKFram.htm?SearchParam=170819&ABFond=0&WSend=Search
 14. Информация и дезинформация в интернет: Теория и практика в онлайн среда: Т. 4. Състав. Стела Константинова. – София: УНСС; Алма комуникация, 2014. – 304 с. ISBN 978-619-7247-03-9. Available from: https://www.academia.edu/30103133/Информация_и_дезинформация_в_интернет
 15. Книгата – нашето по-смислено настояще: Сборник с доклади от форума Дни на книгата и авторското право в УниБИТ: Т. 4. – София: За буквите – О писменехь, 2014. ISSN 1314-7323
 16. Култура и аудио-визия: Зачитане на културното разнообразие в Европа. Европейска комисия, Генерална дирекция "Комуникации". – Люксембург: Служба за публ. на ЕС, 2014. – 12 с. ISBN 978-92-79-41532-6. DOI:http://dx.doi.org/10.2775/11690
 17. Култура, медии, културен туризъм – I: Сборник с доклади. Състав., науч. ред. Лъчезар Антонов. – Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, 2014. – 240 с. ISBN 978-954-680-970-4
 18. Литература..., наука..., библиография: Сборник, посветен на 70-годишния юбилей на доц. д-р Татяна Янакиева. Състав. Милена Миланова. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, Филос. фак. Кат. Библиотекознание, научна информация и културна политика. 2014. – 288 с. ISBN 978-954-07-3779-9
 19. Лицата на Европрес. Състав. Мария Василева и др. – Пловдив: Европрес, 2014. – 68 с. ISBN 978-954-9357-19-6
 20. Медиите и политиката: Филологически прочити: Сборник с текстове на докторанти = Media and politics: philological readings: collection of texts by PhD students. Състав., науч. ред. Владислав Миланов. – София: Парадигма, 2014. – 386 с. ISBN 978-954-326-213-7
 21. Медиите между мисията и бизнеса: Юбилейна научна конференция, 29 октомври 2013 г., УНСС. – София: Издателски комплекс – УНСС, 2014. – 320 с. ISBN 978-954-644-582-7. Available from: https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=714913
 22. Науката за културно-историческото наследство – scientia "incognita": Сборник с доклади от юбилейната научна конференция по повод 10- годишнината от създаването на катедра Културноисторическо наследство при Университета по библиотекознание и информационни технологии, 10 октомври 2014 г. – София: За буквите – О писменехь, 2014. – 448 с. ISBN 978-619-185-150-8
 23. Норма, комуникации, менталност: Трети международен конгрес по българистика, 23-26 май 2013 г.: №14: Секция Български език, подсекция Съвременен български език. Състав. Светослав Живков, Красимира Алексова. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014. – 168 с. ISBN 978-954-07-3833-8
 24. Образът на България във водещи европейски медии през 2013 г. = The image of Bulgaria in leading European media in 2013. Авт. Александър Геров, Алина Ташева, Анна Погорелчук, Мария Юрукова. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014. – 108, 99 с. ISBN 978-954-07-3810-9
 25. Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: Единадесета национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2013 г.: Т. 11 – София: За буквите – О писменехь, 2014. – 658 с. ISSN 1314-7099
 26. От век на век, от слово към слово: Сборник в чест на проф. дин Филип Панайотов. Състав. Здравка Константинова, Милко Петров, Мария Дееничина. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014. – 376 с. ISBN 978-954-07-3775-1
 27. Предизвикателствата на XXI век за развиване на комуникативната компетентност за професионални цели: Сборник с доклади от VII международна конференция, 8-9. XII. 2014 г. = 21st Century Challenges to Developing Communicative Competence for Professional Purposes: Conference proceedings of the VII international conference, 8-9. XII. 2014. – Варна: Стено, 2014. – 408 с. ISBN 978-954-449-770-5
 28. Радио, разказ, реч: Юбилеен сборник в чест на проф. дсн Снежана Попова. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014. – 283 с. ISBN 978-954-07-3814-7
 29. Социален факт и медийна реалност = Social fact and media reality: Сборник. Ред. Юрий Проданов, Елка Добрева, Ивайло Петров, Пламен Шуликов, Снежана Великова. Шуменски унив. Епископ Константин Преславски, Кат. по журналистика и масови комуникации. – Шумен [В. Търново]: Фабер, 2014. – 172 с. ISSN C634-1977; ISBN 978-619-00-0236-9 (Серия Обществени комуникации 4)
 30. Спортъ – зората на българската спортна журналистика: 1924-1944: Сборник. Състав., предг. Нина Селвелиева. – София: Тип-топ прес, Фондация Иван Селвелиев, 2014. – 128 с. ISBN 978-954-723-124-5
 31. Студийната публика в телевизията. Състав. Вяра Ангелова. – Враца: Медиа груп, 2014. – 72 с.
 32. Тракийските българи във възрожденския периодичен печат: Сборник с материали за българската възрожденска история: Ч. 1: 1849-1871. Състав. Руслан Иванов, Мария Левкова-Мучинова, Бояна Минчева. – София: Институт за ист. изследвания – БАН, Национална библиотека Св. св. Кирил и Методий, 2014. – 328 с. ISBN 978-954-430-2903-12-3
 33. Хаштагът срещу медиите: Политическият възход на социалните мрежи: Български медиен мониторинг 2013. Състав. Орлин Спасов. – София: Фондация Медийна демокрация, 2014. – 97 с. Available from: http://www.fmd.bg/?p=8490
 34. Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация = Foreign language teaching in the context of intercultural communication: [Доклади от научна конференция, декември 2012]. – В. Търново: Ивис, 2014. – 307 с. ISBN 978-954-2968-77-1

Монографии

 1. Андонов, Станимир. Маркетингово позициониране. – София: Изток-Запад, 2014. – 269 с. ISBN 978-619-152-507-2
 2. Благов, Крум; Спасов, Орлин. Влияние върху медиите: Собственици, политици, рекламодатели. Предг. Кристиан Шпар, Марко Арндт. – София: Фондация Конрад Аденауер, 2014. – 95 с. ISBN 978-619-7169-05-8
 3. Бориславов, Ясен. Естествена история на българския смях: От Иван Богоров до вестник "Българан". – София: Книгоизд. къща Труд, 2014. – 328 с. ISBN 978-954-398-326-1
 4. Ванков, Николай. Интернет комуникации. – София: Издателски комплекс – УНСС, 2014. – 1 оптичен диск (CD-ROM). ISBN 978-954-644-616-9
 5. Василев, Йордан. Информационното общество: Съвременно състояние и възможности за развитие в България. 2. прераб. и доп. изд. – Свищов: Акад. изд. Ценов, 2014. – 168 с. ISBN 978-954-23-1008-2. Available from: http://hdl.handle.net/10610/1576
 6. Василев, Любомир, Анна Генчева. Актуални медийни тенденции и модели. – София: Фондация Капитал, 2014. – 60 с. ISBN 978-619-90309-1-2
 7. Великов, Никола. Силата на каузата и функциите на PR-а. – София: Център за еврообразование и наука, 2014. – 199 с. ISBN 978-954-9439-27-4
 8. Вълканова, Веселина. Дизайн на книгата: Комуникационни и композиционни парадигми на традиционните и модерните типографски стилове. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014. – 384 с. ISBN 978-954-07-3804-8
 9. Вълков, Илия. Комуникация на граждански движения: Възникване, мобилизация, протест. – София: ПР-Туризъм Консулт, 2014. – 312 с. ISBN 978-619-90229-1-7. Available from: http://www.fes.bg/files/custom/Komunikacia_na_grazhdanskite_Dvizhenia.pdf
 10. Георгиев, Лъчезар. Композиция на книгата. 3. прераб. и доп. изд. – [В. Търново]: Star Way, 2014. – 140 с. ISBN 978-954-8685-22-1
 11. Георгиев, Лъчезар. Печатната комуникация и книгата: Полиграфически и рекламни аспекти: студия. – [В. Търново]: Star Way, 2014. – 88 с. ISBN 978-954-8685-18-4
 12. Георгиев, Лъчезар. Страници от историята на книгата: Книгоиздаване и печатни комуникации на Балканите и в Европа. – В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2014. – 419 с. ISBN 978-954-524-980-8
 13. Готев, Горан. Професия репортер. – София: РА Евромедия, ИК Земя, 2014. – 178 с. ISBN 978-619-90261-4-4 
 14. Даскалова, Николета. Балкански медиен барометър – България 2014: Доклад. Под ред. на Орлин Спасов. – София: Фондация Фридрих Еберт, 2014. – 96 с. ISBN 978-954-2979-17-3
 15. Денчев, Стоян; Христозов, Димитър. Несигурност, сложност и информация: Анализ и развитие на несигурна информационна среда: Системен анализ. – София: За буквите – О писменехь, 2014. – 192 с. ISBN 978-619-185-102-7
 16. Диамандиева, Мария. Архитектурата като комуникация. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014. – 423 с. ISBN 978-954-07-3762-1
 17. Досев, Владимир. Комуникация и медийна манипулация. – Варна: Наука и икономика ИУ, 2014. – 123 с. ISBN 978-954-21-0747-7. Available from: http://library1.ue-varna.bg:7480/ft/KNG/R0030306.PDF
 18. Досев, Владимир. Манипулативната роля на метафорите в медийния дискурс. – Варна: Стено, 2014. – 144 с. ISBN 978-954-449-736-1
 19. Драганов, Иво. Особености на телевизионния мениджмънт. 2. доп. изд. – [София]: Валентин Траянов, 2014. – 152 с. ISBN 978-954-9928-67-9
 20. Драгозова-Иванова, Елена. Бизнес комуникации и връзки с обществеността. – София: Интел Ентранс, 2014. – 72 с. ISBN 978-954-2910-41-1
 21. Дуранкев, Боян. Комуникационна политика. – София: Издателски комплекс – УНСС, 2014. – 1 оптичен диск (CD-ROM) ISBN 978-954-644-624-4
 22. Ефтимова, Андреана. Медиен език и стил: Tеория и съвременни практики. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014. – 312 с. ISBN 978-954-07-3718-8
 23. Захариева, Йорданка. Shortcut към копирайтинга. – София: За буквите – О писменехь, 2014. – 206 с. ISBN 978-619-185-059-4
 24. Златанов, Бисер; Колева, Мая. Властта на мрежите: Мрежите на колективното действие във "Фейсбук": февруари – март 2013 година. Науч. ред. Мария Нейкова; Рец. Петранка Филева. – София: Авангард Прима, 2014. – 126 с. ISBN 978-619-160-308-4
 25. Ибрям, Севгинар. Метафората вода в българския, немския и турския медиен дискурс. – [Шумен]: Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2014. – 260 с. ISBN 978-954-577-946-6
 26. Иванова, Десислава. Буктрейлъри и книги. – Шумен: Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2014. – 184 с. ISBN 978-954-577-991-6
 27. Илиев, Илия. Мобилни комуникации. – София: Технически унив., 2014. – 336 с. ISBN 978-619-167-115-1
 28. Илиева, Цветомира. Интегрирани маркетингови комуникации във футбола: Световни практики. – София: [Изд. авт.], 2014. – 74 с. ISBN 978-619-188-013-3
 29. Инджов, Иво. Темите табу в българските онлайн медии – 2014. – София: Институт за модерна политика, Фондация за свободата Фридрих Науман, 2014. – 36 с. Available from: https://www.newmedia21.eu/content/2014/12/BGonline-medii-temi-tabu2014.pdf
 30. Кабакчиева, Дора. Празниците в общността – артефакти на социалната комуникация. – Шумен: Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2014. – 220 с. ISBN 978-954-577-979-4
 31. Кабакчиева, Дора. Социална комуникация. – Шумен: Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2014. – 260 с. ISBN 978-954-577-980-0
 32. Кръстев, Тошко. Политическите рефлексии – власт и манипулации. – София: Емайви Консулт, 2014. – 242 с. ISBN 978-954-2987-12-3
 33. Кънева, Капка. Играта като книга: Детската книга – пространствен обект, в контекста на тенденциите в развитието на съвременната книга. – София: Панорама, 2014. – 236 с. ISBN 978-954-9655-72-8
 34. Лозева, Анна, Захариева, Йорданка. Медиалингвистика. – София: Про лангс, 2014. – 156 с. ISBN 978-954-2995-10-4
 35. Лозева, Анна, Захариева, Йорданка. Рекламата в печатните медии. – София: Про Лангс, 2014. – 196 с. ISBN 978-954-2995-09-8
 36. Лукова, Калина. Литература и медии. – Бургас: Либра Скорп, 2014. – 112 с. ISBN 978-954-471-213-6. Available from: http://research.bfu.bg:8080/jspui/bitstream/123456789/507/1/Lit-Med.pdf
 37. Мавродиева, Иванка; Тишева, Йовка. Академично писане за докторанти и постдокторанти. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014. – 208 с. ISBN 978-954-07-3798-0
 38. Монова, Тотка. Корпоративен журнализъм: Медийна идеология на прехода. – София: Фондация за българска литература, 2014. – 422 с. ISBN 978-954-677-089-9
 39. Огнянова, Нели. Медийна политика и право на Европейския съюз. 2. доп. изд. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014. – 752 с. ISBN 978-954-07-3765-2
 40. Палашев, Николай. Основи на обществената комуникация. – София: За буквите – О писменехь, 2014. – 144 с. ISBN 978-619-185-020-4
 41. Панайотов, Филип. Йосиф Хербст. 4. доп. изд. – София: ИК Захарий Стоянов, 2014. – 320 с. ISBN 978-954-09-0890-8
 42. Пенчева, Ивалинка. Мениджмънт и връзки с обществеността. – В. Търново: Абагар, 2014. – 264 с. ISBN 978-619-168-072-6
 43. Петров, Илиян; Александрова, Ина. Всичко за маркетинга в социалните мрежи. – София: Нет Ит, 2014. – 95 с. ISBN 978-619-90344-1-5
 44. Петров, Петър; Василева, Валентина. Общуване и обучение. – София: Авангард Прима, 2014. – 174 с. ISBN 978-619-160-288-9
 45. Петрова, Славка. Медиажанрове. – София: ИК Феномен, 2014. – 286 с. ISBN 978-954-549-106-1
 46. Попов, Никола. Медии и общество: Антимедийни записки. – София: НСА Прес, 2014. – 185 с. ISBN 978-954-718-373-5
 47. Попова, Мария. Теоретични аспекти на медиите. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014. – 298 с. ISBN 978-954-07-3752-2
 48. Попова, Юлиана. Представи за другостта в България в светлината на интеркултурната комуникация. – Русе: Русенски унив. Ангел Кънчев, 2014. – 181 с. ISBN 978-954-712-605-3
 49. Проданов, Михаил. Психология на убеждаването и влиянията. 2. доп. изд. – Пловдив: Унив. изд. Паисий Хилендарски, 2014. – 164 с. ISBN 978-954-423-968-8
 50. Радева, Виржиния. Убеждаваща комуникация и диалог. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014. – 224 с. ISBN 978-954-07-3669-3
 51. Ралчев, Пламен. Международни комуникации на Европейския съюз: Идентичност, разпознаваемост, послания. – София: Стратком, 2014. – 230 с. ISBN 978-619-90152-3-0
 52. Русинова, Евгения. Маркетинг и PR – иновационни библиотечни технологии: статии 2003-2014. – София: ИК ДиоМира, 2014. – 235 с. ISBN 978-954-2977-15-5
 53. Саркисян, Карина. Бизнес комуникации. – Свищов: Акад. изд. Д. А. Ценов, 2014. – 243 с. ISBN 978-954-23-1015-0
 54. Серезлиев, Стефан. Интегрирани маркетингови комуникации, бранд и графичен дизайн: Между дефинициите и перспективите. – София: ИК Ваньо Недков, 2014. – 358 с. ISBN 978-619-194-009-7, ISBN 978-619-194-044-8 (pdf). Available from: http://www.iorc.info/wp-content/uploads/2019/07/Stefan_S_BOOK_2019_IRC_WEB_edit_to.pdf
 55. Станев, Велин. Рекламната комуникация. – Пловдив: Унив. изд. Паисий Хилендарски, 2014. – 184 с. ISBN 978-619-202-010-1
 56. Станкова, Светлана. Радиофеноменът: лекционен курс, част първа, ХХ век. – София: Авангард Прима, 2014. – 174 с. ISBN 978-619-160-314-5
 57. Стефанова, Марина; Томс, Жюстин. Корпоративна социална отговорност и комуникации за устойчиво развитие на бизнеса. София: Ciela, 2014. – 208 с. ISBN 978-954-28-1578-5
 58. Стефанова, Марияна. За българската метакомуникация: Метаезик и метаинформация. – В. Търново: Знак '94, 2014. – 192 с. ISBN 978-954-8305-36-5
 59. Стойков, Любомир. Световни модни икони. – София: Алма комуникация, 2014. – 240 с. ISBN 978-954-92346-9-5
 60. Тахир, Мюмюн. Времена и културно общуване. – София: За буквите – О писменехь, 2014. – 402 с. ISBN 978-619-185-013-6
 61. Тачева, Виолета. Комуникативни умения в медицинската практика. – Варна: ИК Стено, 2014. – 216 с. ISBN 978-954-449-767-5
 62. Тодорова, Милена. Комуникационна политика. – Русе: Примакс, Русенски унив. А. Кънчев, 2014. – 100 с. ISBN 978-954-8675-90-1
 63. Тодорова, Румяна. Език, култура, реклама. – Шумен: Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2014. – 220 с. ISBN 978-954-577-967-1
 64. Тренчева, Терезa. Интелектуалната собственост в Интернет. – София: За буквите – О писменeхь, 2014. – 259 с. ISBN 978-619-185-022-8
 65. Харизанова, Маргарита; Миронова, Надя. Бизнес комуникации. – София: Издателски комплекс – УНСС, 2014. – 1 оптичен диск (CD-ROM). ISBN 978-954-644-604-6
 66. Христов, Чавдар. Войната на идеите: стратегии, идеи, пропаганда. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014. – 320 с. ISBN 978-954-07-3717-1
 67. Цонев, Радослав. Разговорни съчинителни съюзи в българската устна комуникация: с оглед на конкуренцията между тях. – Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, 2014. – 196 с. ISBN 978-954-680-942-1
 68. Янакиев, Юрий. Социална психология на комуникацията. – Пловдив: Унив. изд. Паисий Хилендарски, 2014. – 279 с. ISBN 978-954-423-974-9
 69. Behar, Maksim. Generation F. – Sofia: Enthusiast, 2014. – 146 с. ISBN 978-619-164-115-4
 70. Daskalova, Nikoleta. Balkan Media Barometer – Bulgaria 2014. Ed. by Orlin Spassov. – Sofia: Friedrich Ebert Stiftung, 2014. – 88 с. ISBN 978-954-2979-18-0
 71. Georgiev, Lučezar. Management and strategy in book publishing and printed communications. – [В. Търново]: Faber, 2014. – 248 с. ISBN 978-619-00-0080-8

Студии и статии

 1. Алексиева, Мария. Релацията „Медийна култура – медийно образование – медийна грамотност”. В: Съвременна хуманитаристика, Год. 5, 2014, №1, с. 5-17.
 2. Ангелова, Вяра. Страхът от лудостта в един час телевизионно време. В: Радио, разказ, реч: Юбилеен сборник в чест на проф. дсн Снежана Попова. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014, с. 144-153.
 3. Ангелова, Вяра. Студийната радиопублика. В: Студийната публика в телевизията. Враца, Медиа груп, 2014, с. 63-70.
 4. Ангов, Константин. Телевизионната система. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 14.11.2014. Available from: https://www.newmedia21.eu/proekti/televizionnata-sistema. Също в: 45 години профил „Телевизия” – образование на границата на две столетия: [електронна книга], 2014. Available from: http://www.newmedia21.eu/razdel/proekti/45-televiziya
 5. Андреева, Лиляна. От теорията и практиката до магията на телевизионния екран. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 27.10.2014. Available from: https://www.newmedia21.eu/proekti/ot-teoriyata-i-praktikata-do-magiyata-na-televizionniya-ekran. Също в: 45 години профил „Телевизия” – образование на границата на две столетия: [електронна книга], 2014. Available from: http://www.newmedia21.eu/razdel/proekti/45-televiziya
 6. Апостолова, Гергана. Антиномиите на Аза в мрежата. В: Философски алтернативи: списание на Института по философски изследвания при БАН = Philosophical alternatives, Год. 23, 2014, №5, с. 91-98.
 7. Банков, Кристиан. Консумативни ритуали във Facebook. В: Всичко за продан: консумативната култура в България. София: Нов български унив., 2014, с. 57-77.
 8. Бенбасат, Алберт. Дигитализация, но на каква цена?. В: Библиотека: списание за библиотечна теория и практика, 2014, №5, с. 44–53. Available from: http://nationallibrary.bg/wp/wp-content/uploads/2016/12/Biblioteka_5_2014.pdf
 9. Бенбасат, Алберт. Колко важна е личната библиотека на детето. В: Децата и четенето – между традиционната и електронната книга: Сборник с доклади от кръгла маса, Сливен, 7–9 май, 2014. Сливен, 2014. с. 33–39. [How Important is the Child`s Personal Library. В: Children and Reading – Between Traditional and Electronic Books: Collection of Reports of the Round Table, Sliven, 7-9 May 2014. Sliven, 2014. p. 40-46.]
 10. Бенбасат, Алберт. Не-четящият човек и безплатното четене. В: Библиотеки, четене, комуникации: Дванадесета национална научна конференция с международно участие, Велико Търново, 17–18 ноември 2013. Велико Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2014, с. 63– 69.
 11. Бенбасат, Алберт. Писателят като бизнесмен: Исторически и съвременни проекции. В: Книгата – нашето по-смислено настояще: Сборник с доклади от форума Дни на книгата и авторското право в УниБИТ. София, За буквите – О писменехь, 2014. с. 15–28.
 12. Бенбасат, Алберт. Софийският университет – първопроходник на академичното книгоиздаване. В: Библиотека: списание за библиотечна теория и практика, 2014, №1, с. 55–74. Available from: http://nationallibrary.bg/wp/wp-content/uploads/2016/12/Biblioteka_1_2014.pdf
 13. Бодаков, Марин. Литература, критика и печатни медии през първото десетилетие след 1989 г.: Бариери пред критическата авторефлексия. В: Радио, разказ, реч: Юбилеен сборник в чест на проф. дсн Снежана Попова. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014, с. 171-183.
 14. Босакова, Кристина. Информационни и дигитализационни технологии в съвременната библиотека. В: Съвременни стратегии и иновации в управление на знанието: Сборник с доклади от първа научна конференция, 3-4 декември 2014 г., Университет по библиотекознание и информационни технологии, Лятна академия за управление и знания. София: За буквите - О писменехь, 2014, с. 160-164.
 15. Борисов, Борис. Основни езикови комуникационни аспекти. В: Нови информационни технологии в образователния процес: Сборник от научни доклади и съобщения от семинар, 2013. София: За буквите – О писменехь, 2014, с. 170-180.
 16. Боровска, Пламенка. Текстурно базирани системи за търсене по съдържание. В: Дни на науката. Съюз на учените в България. Клон Велико Търново. В. Търново: Фабер, 2014, с. 81-86.
 17. Бочков, Пламен. Фейсбук: всичко за продан. В: Всичко за продан: консумативната култура в България. София: Нов български унив., 2014, с. 49-56.
 18. Бояджиев, Добри. Нови възможности за образованието по компютърни мрежи в УниБИТ. В: Съвременни стратегии и иновации в управление на знанието: Сборник с доклади от първа научна конференция, 3-4 декември 2014 г., Университет по библиотекознание и информационни технологии, Лятна академия за управление и знания. София: За буквите – О писменехь, 2014, с. 111-118.
 19. Бояджиев, Добри. Приложение на облачните технологии в университетска информационна среда. В: Нови информационни технологии в образователния процес: Сборник от научни доклади и съобщения от семинар, 2013. София: За буквите – О писменехь, 2014, с. 247-256.

4155а. Брестничка, Румяна. Ролята на медиите за комерсиалния трансфер на събитийния имидж. В: Медиите между мисията и бизнеса: Юбилейна научна конференция, 29 октомври 2013 г., УНСС. София: Издателски комплекс – УНСС, 2014, с. 208-213. Available from: https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=715067

 1. Вангелов, Никола. Ролята на социалните мрежи по време на протест – примери от България и света. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 26.01.2014. Available from:
  https://www.newmedia21.eu/analizi/rolyata-na-sotsialnite-mrezhi-po-vreme-na-protest-primeri-ot-balgariya-i-sveta
 2. Василева, Мая. Кризисен PR по време на протест. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 06.05.2014. Available from: http://www.newmedia21.eu/analizi/krizisen-pr-po-vreme-na-protest
 3. Величков, Петър. Хартиена или електронна книга – коя е по-изгодна за издателя?: Интервюта с Цветелина Дечева, Жаклин Вагенщайн, Пламен Тотев, Димитър Риков, Александра Кънева, Лидия Згурова, Стойо Вартоломеев. В: Библиотека: списание за библиотечна теория и практика, Год. 21, 2014, №5, с. 89-92.
 4. Веселинов, Димитър. По въпроса за академичното общуване. В: Чуждоезиково обучение: двумесечно научно-методическо списание = Foreign language teaching, Год. 41, 2014, №1, с. 72-74.
 5. Вълканова, Веселина. Композиция на книгата – елементи, пространства, идеи. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 20 [за 2013], 2014, с. 19-35.
 6. Вълканова, Веселина. Текстов дизайн: Фактори на функционалността, ергономията и естетиката на съвременното списание. В: От век на век, от слово към слово: Сборник в чест на проф. дин Филип Панайотов. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014, с. 240-249.
 7. Вълканова, Веселина. Традиционни стилове в дизайна на книгата. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 04.11.2014. Available from: http://www.newmedia21.eu/analizi/traditsionni-stilove-v-dizajna-na-knigata
 8. Вълова, Иванка. Софтуерни приложения, функции и техники на редактиране на видео клипове. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 18.12.2014. Available from: https://www.newmedia21.eu/proekti/softuerni-prilozheniya-funktsii-i-tehniki-na-redaktirane-na-video-klipove. Също в: 45 години профил „Телевизия” – образование на границата на две столетия: [електронна книга], 2014. Available from: http://www.newmedia21.eu/razdel/proekti/45-televiziya
 9. Ганева, Калина. „Сирийската криза” в България или как Facebook конституира граждански обединения. В: Социологически проблеми: тримесечно списание на Института по социология при БАН, Год. 46, 2014, №1-2, с. 261-275.
 10. Георгиев, Веселин. Насоки за развитие на корпоративните комуникации чрез приложение на средства от социалните мрежи. В: Икономически и социални алтернативи, 2014, №3, с. 127-137.
 11. Георгиев, Лъчезар. Фамилия велики издателски мениджъри. В: Трудове на Великотърновския университет Св. Св. Кирил и Методий. Стопански факултет. Обществени комуникации и информационни науки = The works of St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo. Faculty of economics. Department of Librarian studies and mass communications. Т. 4 [за 2012], 2014, с. 7-18.
 12. Георгиева, Стела. Книговедски извори за издателски дейности и културна тематика в първите демократични вестници на старата столица от началото на демократичния преход (1990-1994). В: Трудове на Великотърновския университет Св. Св. Кирил и Методий. Стопански факултет. Обществени комуникации и информационни науки = The works of St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo. Faculty of economics. Department of Librarian studies and mass communications. Т. 4 [за 2012], 2014, с. 63-133.
 13. Градинаров, Борислав. Комуникационната среда като общо благо – от регулация към защита. В: Юридически сборник = Juridical Collection. Т. 21, 2014, с. 5-15.
 14. Грозев, Костадин. Изборът на Барак Обама (6 ноември 2012 г.) в огледалото на глобалните медии. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 20 [за 2013], 2014, с. 219-236.
 15. Дееничина, Мария. Медийното битие на помаците – между политиката и историята, В: От век на век, от слово към слово: Сборник в чест на проф. Филип Панайотов. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014, с. 155–174.
 16. Дееничина, Мария. Човешките права според списание „Обектив” на Българския хелзинкски комитет. В: Радио, разказ, реч: Юбилеен сборник в чест на проф. дсн Снежана Попова. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014, с. 195–206.
 17. Делчева, Вида. Комиксът като тип издание и тип медия. В: Медиите и политиката: Филологически прочити. София: Парадигма, Център за изследване на политическата и журналистическата реч, 2014, с. 188-202.
 18. Дерменджиева, Грета. Културни, правни, етични и социални аспекти в онлайн журналистиката и нет писането. В: От век на век, от слово към слово: Сборник в чест на проф. дин Филип Панайотов. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014, с. 217-227.
 19. Дерменджиева, Грета. Приложение на социалните медии в обучението: Крос-медийните платформи в образование 3.0 – учене чрез сътрудничество и самонасочващо учене. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 20 [за 2013], 2014, с. 37-53.
 20. Димитров, Димитър. Възможности за секретна комуникация в социалната мрежа Facebook. В: Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ Васил Левски. Т. 3. В. Търново: Нац. воен. унив. Васил Левски, 2014, с. 130-137.
 21. Димитрова, Десислава. Обществената нагласа към „турското робство”, отразена във варненския периодичен печат (1880-1930 г.). В: Епохи: историческо списание на ВТУ Св. Св. Кирил и Методий, Год. 22, 2014, №1, с. 147-161.
 22. Димов, Венцислав. Болгарская „хип-хоп” музыка как феномен альтернативной журналистики = Bulgarian Hip-hop music as a phenomenon of alternative journalism. В: Медиаобразы в современном информационном пространстве. Казань: Казанский федеральны университет, 2014, с. 25-52.
 23. Димов, Венцислав. Върху някои актуални употреби на музиката в медиите (Медийният Вагнер: деконструктивни разпади или нови синтези?). В: Българско музикознание = Bulgarian Musicology, Год. 38, 2014, №2, с. 67-90.
 24. Димов, Венцислав. Думи на вятъра, образи върху хартията. В: От век на век, от слово към слово: Сборник в чест на проф. Филип Панайотов. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014, с. 66-79.
 25. Димов, Венцислав. Народна музика от България в Уеб 2.0. В: Добре дошли в Киберия! Записки от дигиталния терен. София: ИЕФЕМ-БАН, 2014. с. 283-316. Available from: https://drive.google.com/file/d/0ByKA7PwxnyW5SzEyY050LWp4ZkU/view.
 26. Димов, Венцислав. Треска в делнична вечер (За медийната сила на песента в един не само акустичен свят). В: Радио, разказ, реч: Юбилеен сборник в чест на проф. дсн Снежана Попова. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014, с. 35-47.
 27. Димчев, Александър. Тенденции в трансформацията на комуникациите в науката: Предизвикателствата на „откритият достъп“ до информацията; демократизиране на достъпа до научната вселена, или „Берлинска стена“ към знанието: Кой път ще изберем? В: Българско списание за образование, 2014, №1, с. 16–60. Available from: http://www.elbook.eu/images/Aleksander-Dimchev.pdf
 28. Донев, Тодор. Метрики на мониторинга. В: Реформите в системата за национална сигурност на Република България: Сборник с материали от кръгла маса с чуждестранно участие, организирана от департамент Национална и международна сигурност на Нов български университет. София: Нов български унив., 2014, с. 229-234.
 29. Досев, Николай. Възможности за секретна комуникация в социалната мрежа Google+. В: Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ Васил Левски. Т. 3. В. Търново: Нац. воен. унив. Васил Левски, 2014, с. 138-143.
 30. Дочева-Стойчева, Полина. Цвят и визуална комуникация. В: Библиотеки, четене, комуникации: Дванадесета национална научна конференция с международно участие, ВТУ Св. св. Кирил и Методий, РНБ П. Р. Славейков, 17–18 ноември 2013: Посветена на 100-годишнината от Балканските войни. В. Търново: Народна библиотека П.Р. Славейков, 2014, с. 195-202.
 31. Ефтимова, Андреана. Doublespeak: политическа коректност или език на лъжата в политическия дискурс (анализ на медийните му прояви). В: Литернет = LiterNet: списание за литература, изкуства, хуманитарни и социални изследвания, 08.08.2014, №8 (177). Available from: http://liternet.bg/publish9/aeftimova/doublespeak.htm
 32. Ефтимова, Андреана. Българският език в училището: (Рец. за: Боян Вълчев. Българският език в училището. София: Съюз на филолозите българисти, 2012, 231 с.). В: Съпоставително езикознание = Contrastive linguistics: списание на СУ Св. Климент Охридски, 2014, №2, с. 113-117.
 33. Ефтимова, Андреана. Езиковата политика на страниците на сп. „Български книжици” през 1958-1960 г. В: От век на век, от слово към слово: Сборник в чест на проф. дин Филип Панайотов. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014, с. 38-53.
 34. Ефтимова, Андреана. Езикът на лъжата в политическия дискурс (анализ на медийните му прояви). В: Контакти и конфликти: Т. 20. Шумен: Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2014, с. 35-55. Available from: http://shu.bg/sites/default/files/harakteristiki/fhn/EK_20_indesign.pdf
 35. Ефтимова, Андреана. Езикът на протеста (вербални и невербални технологии). В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 05.01.2014. Available from: http://www.newmedia21.eu/analizi/ezikat-na-protesta-verbalni-i-neverbalni-tehnologii
 36. Ефтимова, Андреана. Журналистически социолекти и регистри – дефиниране и типология. В: Cross-linguistic Interaction: Translation, Contrastive and Cognitive Studies. Liber Amicorum in Honour of Prof. Bistra Alexieva, published on the occasion of her eightieth birthday. Ed. Diana Yankova, Sofia: St. Kliment Ohridski University Press, 2014, pp. 372-385.
 37. Ефтимова, Андреана. За един езиков механизъм на паметта в популярната преса. В: Езици на паметта в литературния текст. Велико Търново: Фабер, 2014, с. 439-453. Available from: http://www.bultreebank.org/petya/SU-Sbornik.pdf
 38. Ефтимова, Андреана. За политическата коректност на учебниците по български език за чужденци през социализма. В: Български език и литература: научно-методическо списание, 2014, №3, с. 248-254.
 39. Ефтимова, Андреана. Комуникативната граматика: Теоретични и приложни аспекти: [Отзив за: Мария Костова. Комуникативната граматика: теоретични и приложни аспекти. Варна, Стено, 2013, 195 с.]. В: Съпоставително езикознание = Contrastive linguistics: списание на СУ Св. Климент Охридски, 2014, №4, с. 112-115.
 40. Ефтимова, Андреана. Опит за диференциация на журналистическите социолекти и регистри. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 20 [за 2013], 2014, с. 5-18.
 41. Ефтимова, Андреана. П. Р. Славейков на страниците на сп. „Български книжици” (1858-1862) през периода 1858 – 1860 г. В: Славейковото общество. Изследвания и материали. София: Кралица Маб, Департамент Нова българистика, Нов бълг. унив., 2014, с. 108-123.
 42. Ефтимова, Андреана. Политическата коректност като лингвистично понятие (с оглед на медийната реалност). В: Радио, разказ, реч: Юбилеен сборник в чест на проф. дсн Снежана Попова, София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014, с. 206-215.
 43. Ефтимова, Андреана. Проблемът за евфемизацията на медийната реч в България и политическата коректност. В: Romanoslavica. Editura Universitstii Bucuresti, Vol. 50 (L), 2014, No 4, pp. 29-50.
 44. Ефтимова, Андреана. Тематизиране на възрастта в жълтата преса. В: Проблеми на социолингвистиката: Т. 11: Езикът във времето и пространството. Материали от Единадесетата конференция по социолингвистика, посветена на 100-годишнината от рождението на професор Стойко Стойков. В. Търново: Знак`94, 2014, с. 296-301.
 45. Ефтимова, Андреана. Типология на регистрите. Журналистически регистри (преглед и методически аспекти). В: Vyuka Jihoslovanskych Jazyku a Literatur v Dnesni Evrope. Ed. Elena Krejcova, Pavel Krejci. Brno: Porta Balkanica, 2014, pp. 431-440.
 46. Златанов, Бисер. Растежът на ежедневниците в перспектива: пренастройване на стратегията и/или диверсифициране на приходните потоци. В: Медиите между мисията и бизнеса. София: Издателски комплекс – УНСС, 2014, с. 287-294. Available from: https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=715105
 47. Златанов, Бисер. Съвременна догматика и опорните точки на икономическите кризи. В: Радио, разказ, реч: Юбилеен сборник в чест на проф. дсн Снежана Попова. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014, с. 238-247.
 48. Иванов, Свилен. Аспекти на типологията на онлайн рекламата в интернет базирани електронни медии. В: Научна конференция на младите научни работници: Сборник доклади. Варна: Наука и икономика, ИУ – Варна, 2014, с. 299-309.
 49. Иванова, Иванка. Институционалният ПР в България и съвременната медийна среда – основни принципи и практики. В: Военен журнал: двумесечно издание на Министерство на отбраната, Год. 121, 2014, №3, с. 107-112.
 50. Иванова, Поля. Българската телевизия в началото на 80-те години на ХХ век. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 20 [за 2013], 2014, с. 113-142.
 51. Иванова, Поля. Въвеждане на многоканалната телевизия в България. В: От век на век, от слово към слово: Сборник в чест на проф. дин Филип Панайотов. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014, с. 121-128.
 52. Иванова, Поля. История на телевизията. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 20.11.2014. Available from: http://www.newmedia21.eu/proekti/istoriya-na-televiziyata. Също в: 45 години профил „Телевизия” – образование на границата на две столетия: [електронна книга], 2014. Available from: http://www.newmedia21.eu/razdel/proekti/45-televiziya
 53. Иванчева, Людмила. Модели на развитие на науката, свързани с новия й социален контекст в „общество на знанието”. В: Философски алтернативи: списание на Института по философски изследвания при БАН = Philosophical alternatives, Год. 23, 2014, №6, с. 98-110.
 54. Игнатов, Георги. Дигитални медии и идентичност. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: Единадесета национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2013 г.: Т. 11. София: За буквите – О писменехь, 2014, с. 561-566.
 55. Игнатов, Георги. Защо обичаме социалните мрежи? В: Библиотеки, четене, комуникации: Дванадесета национална научна конференция с международно участие, ВТУ Св. св. Кирил и Методий, РНБ П. Р. Славейков, 17–18 ноември 2013: Посветена на 100-годишнината от Балканските войни. В. Търново: Народна библиотека П.Р. Славейков, 2014, с. 213-220.
 56. Инджов, Иво; Димитрова, Михайлина. Комуникационната активност на българските евродепутати в социалните медии – изследователски проект. В: Международни отношения: списание за дипломация, политика и икономика, Год. 43, 2014, №2, с. 63-84.
 57. Исса, Катя. Езикът и архитектурата: Езикът на архитектурата. В: Проблеми на социолингвистиката: Т. 11: Езикът във времето и пространството. Материали от Единадесетата конференция по социолингвистика, посветена на 100-годишнината от рождението на професор Стойко Стойков. В. Търново: Знак`94, 2014, с. 348-354.
 58. Йорданова, Цветелина. Хипотезата за контрахегемонистичните новини (значение на източниците на информация). В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 20 [за 2013], 2014, с. 205-217.
 59. Йорданова. Юлия. Учителският хабитус: (Социологически поглед върху професията учител по литература). В: Историята, която усмихва: Сборник, посветен на проф. д-р Румяна Кушева. София: Парадигма, 2014.
 60. Каракушева, Славка. Виртуална умма – конструиране на религиозна общност в социалните медии. В: Социологически проблеми: тримесечно списание на Института по социология при БАН, Год. 46, 2014, №1-2, с. 138-152.
 61. Керековска, Албена. Стандарти и препоръки за добра публикационна практика при биомедицинските изследвания. В: Европейските етични стандарти и българската медицина: Сборник статии. София: Български лекарски съюз, 2014, с. 297-303.
 62. Кирилов, Светлозар. „Максуда” – нежеланото циганско гето на Варна. В: Либерален преглед, 2014, №13. Available from: http://www.librev.com/index.php/prospects-bulgaria-publisher/2311-2014-02-13-14-04-48
 63. Кирилов, Светлозар. Българи и малцинство след потопа в Аспарухово. В: Либерален преглед, 2014, №9. Available from: http://www.librev.com/index.php/2013-03-30-08-56-39/prospects/bulgaria/2430-2014-07-09-09-36-05
 64. Кирилов, Светлозар. Интеграцията на чернокожите в САЩ и ромите в България – "мисията невъзможна"?. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 20 [за 2013], 2014, с. 151-165.
 65. Колева, Мая. Личностите в обектива на глобалните телевизии. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 20 [за 2013], 2014, с. 187-203.
 66. Константинова, Здравка. Журналистически новаторства на Петко Р. Славейков. В: Славейковото общество. София: Кралица Маб, 2014, с. 101–107.
 67. Константинова, Здравка. Карикатура – ефектна и ефективна. В: От век на век, от слово към слово: Сборник в чест на проф. дин Филип Панайотов. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014, с. 54–63.
 68. Костова, Виолета. Белгийският вестник "La Réforme" за Илинденско-Преображенското въстание от 1903 г. В: 110 години от Илинденско-Преображенското въстание и българската национална идея от Сан-Стефано до Букурещ (1878-1913): сборник доклади от международна научна конференция, София – Благоевград, 2-4 октомври 2013 г. Смолян: Зеа-Принт, 2014, с. 97-103.
 69. Кръстева, Луливера. Медийни социомодели. В: От век на век, от слово към слово: Сборник в чест на проф. дин Филип Панайотов. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014, с. 187-202.
 70. Кърджилов, Петър. Управлението на проблеми, рискове и кризи – ново предизвикателство пред специалистите по публична комуникация. В: Психологични изследвания = Psychological Research, Год. 17, 2014, №2, с. 291-297.
 71. Късометражното игрално кино: Модел на реализация, модел на комуникация: кръгла маса, Варна, 2014. В: Кино: издание на Съюз на българските филмови дейци, 2014, №6, с. 2-8.
 72. Лазарова, Марияна. Проблеми и ограничения в защитата на телевизионните риалити формати. В: Годишник – Национална Академия за театрално и филмово изкуство Кръстьо Сарафов, 2014, с. 171-183.
 73. Лукова, Калина. „Аз журналистиката” vs „Ние журналистиката”. В: Съвременна хуманитаристика, Год. 5, 2014, №1, с. 38-49.
 74. Мавродиева, Иванка. Медийна реторика: Професионализъм и развитие. В: Медиите между мисията и бизнеса: Юбилейна научна конференция, УНСС, 29 октомври 2013 г. София: Издателски комплекс – УНСС, 2014, с. 131-137. Available from: https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=714980
 75. Малиновски, Анджей. България по време на Втората балканска война според репортажите на вестник „Познански дневник” (юни-август 1913 година). В: 110 години от Илинденско-Преображенското въстание и българската национална идея от Сан-Стефано до Букурещ (1878-1913): сборник доклади от международна научна конференция, София – Благоевград, 2-4 октомври 2013 г. Смолян: Зеа-Принт, 2014, с. 417-430.
 76. Манолова, Мила. Интернет като инструмент на властта: Ролята на социалните медии в изкривяването на политическата действителност. В: Информация и дезинформация в интернет: Теория и практика в онлайн среда: Т. 4. София: УНСС; Алма комуникация, 2014, с. 265-272. Available from: https://www.academia.edu/30103133/Информация_и_дезинформация_в_интернет
 77. Маринова, Марина. Идеята "Берлинска стена" – пропагандна платформа, идейна натовареност и трансисторична комуникация. В: Библиотека: списание за библиотечна теория и практика, Год. 21, 2014, №1, с. 162-173.
 78. Маринова, Марина. Протестът като форма на комуникация: Студентската окупация '2013. В: Библиотеки, четене, комуникации: Дванадесета национална научна конференция с международно участие, ВТУ Св. св. Кирил и Методий, РНБ П. Р. Славейков, 17–18 ноември 2013: Посветена на 100-годишнината от Балканските войни. В. Търново: Народна библиотека П.Р. Славейков, 2014, с. 203-212.
 79. Маринова, Марина. Регионалната телевизия: модел, система и функционалност. В: Трудове на Великотърновския университет Св. Св. Кирил и Методий. Стопански факултет. Обществени комуникации и информационни науки = The works of St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo. Faculty of economics. Department of Librarian studies and mass communications. Т. 4 [за 2012], 2014, с. 161-185.
 80. Маркова, Стела. Предлагане и търсене на електронни книги – актуални тенденции и въпроси за решаване. В: Библиотека: списание за библиотечна теория и практика, 2014, №2, с. 48-52.
 81. Метанова-Петрова, Пепа. Приложение на статистически агенти за целите на информационната сигурност. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: Единадесета национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2013 г.: Т. 11. София: За буквите – О писменехь, 2014, с. 649-653.
 82. Мизова, Бистра. Психологични аспекти на връзката медийни послания и субективно благополучие. В: Психологични изследвания = Psychological Research, Год. 17, 2014, №2, с. 517-524.
 83. Минков, Михаил. За изминатия път от дистанцията на времето. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 15.10.2014. Available from: https://www.newmedia21.eu/proekti/za-izminatiya-pat-ot-distantsiyata-na-vremeto. Също в: 45 години профил „Телевизия” – образование на границата на две столетия: [електронна книга], 2014. Available from: http://www.newmedia21.eu/razdel/proekti/45-televiziya
 84. Михайлов, Живко. Информационна система „Логистика на Българската армия”. В: Военен журнал: двумесечно издание на Министерство на отбраната, Год. 121, 2014, №1, с. 5-14.
 85. Михайлова, Вероника. Протестите като социален феномен и форма на гражданска позиция: Ролята на социалните медии от Близкия изток и Северна Африка, през САЩ до България. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 20 [за 2013], 2014, с. 273-290.
 86. Мицева, Стоянка. Езиковата „икономия” в печатната реклама и връзката й с четивността на текста. В: Проблеми на социолингвистиката: Т. 11: Езикът във времето и пространството. Материали от Единадесетата конференция по социолингвистика, посветена на 100-годишнината от рождението на професор Стойко Стойков. В. Търново: Знак`94, 2014, с. 314-320.
 87. Младенов, Младен. За телевизията е важно мисленето в екранни категории. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 22.10.2014. Available from: https://www.newmedia21.eu/proekti/za-televiziyata-e-vazhno-misleneto-v-ekranni-kategorii. Също в: 45 години профил „Телевизия” – образование на границата на две столетия: [електронна книга], 2014. Available from: http://www.newmedia21.eu/razdel/proekti/45-televiziya
 88. Нейкова, Мария. Войната срещу Ирак, политиката и медиите. История с продължение. В: Радио, разказ, реч: Юбилеен сборник в чест на проф. дсн Снежана Попова. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014, с. 119–131.
 89. Нейкова, Мария. Диалог и глобални медии: Аспекти на контекстуалната рамка. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 20 [за 2013], 2014, с. 167-186.
 90. Нейкова, Мария. Списание „Форин афеърс” на 90 години. В: От век на век, от слово към слово: Сборник в чест на проф. дин Филип Панайотов. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014, с. 93–107.
 91. Николов, Чавдар. Телевизионна история на телевизионното време. В: Понеделник: списание за теория, политика и култура, Год. 17, 2014, №3-4, с. 84-87.
 92. Николова, Надежда. Комуникация и култура в съвременното информационно общество. В: Трети международен конгрес по българистика, 23-26 май 2013 г., №14, Секция Български език, подсекция Съвременен български език: Норма, комуникации, менталност. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014, с. 99-107.
 93. Николова, Нели. Сведения за учебното дело в Разград и района в централната преса. В: Известия на Регионален исторически музей – Разград. Т. 1, 2014, с. 740-752.
 94. Ницолова, Руселина. Някои особености на анонимната електронна реч. В: Проблеми на социолингвистиката: Т. 11: Езикът във времето и пространството: Материали от Единадесетата конференция по социолингвистика, посветена на 100-годишнината от рождението на професор Стойко Стойков. В. Търново: Знак`94, 2014, с. 235-243.
 95. Панайотов, Тодор. Парламентаристът Велчо Тодоров Велчев като журналист, публицист и издател. В: Минало: тримесечно списание за история = Minalo: Quarterly of History, Год. 21, 2014, №3, с. 79-88.

4250а. Панайотов, Филип. Стефан Бобчев – първият историк на българската журналистика. В: Медиите между мисията и бизнеса: Юбилейна научна конференция, 29 октомври 2013 г., УНСС. София: Издателски комплекс – УНСС, 2014, с. 13-15. Available from: https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=714921

 1. Пантелеева, Христина. Медийният език и културата. В: Проблеми на социолингвистиката: Т. 11: Езикът във времето и пространството: Материали от Единадесетата конференция по социолингвистика, посветена на 100-годишнината от рождението на професор Стойко Стойков. В. Търново: Знак`94, 2014, с. 249-254.
 2. Пейчева, Добринка и др. Политическа компетентност и предизборни нагласи към извънредните парламентарни избори в България. В: Проблеми на постмодерността = Postmodernism problems, Год. 4, 2014, №3, с. 166–181. Available from: https://www.pmpjournal.org/index.php/pmp/article/view/92
 3. Пейчева, Добринка. Медиите и поддържането на страха – от хипотеза към теория. В: Медиите между мисията и бизнеса. София: Издателски комплекс – УНСС, 2014, с. 57-69. Available from: https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=714945
 4. Пейчева, Добринка. Медийната грамотност като част от публична компетентност за участие в дигитална среда. В: Проблеми на постмодерността = Postmodernism problems, Год. 4, 2014, №3, с. 200-211. Available from: https://www.pmpjournal.org/index.php/pmp/article/view/95
 5. Пейчева, Добринка. Метаморфози и трансформации в комуникационното пространство и писмената култура. В: Дигитална култура и общество. Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, 2014, с. 65-77.
 6. Пейчева, Добринка. Трансформациите в масовото общество: Съвременни измерения на медиализацията на обществото. В: Градът и селото – предизвикателствата на 21 век: Доклади от национална конференция, Институт за изследване на обществата и знанието при БАН, 2013. София: OMDA, 2014, с. 223-238. Available from: http://www.prehod.omda.bg/page.php?IDMenu=910&IDLang=1#toc_IDALJYOL
 7. Пейчева, Лозанка; Димов, Венцислав. Народна музика от България в Уеб 2.0. В: Добре дошли в Киберия! Записки от дигиталния терен. София: ИЕФЕМ-БАН, 2014. с. 283-316. Available from: https://drive.google.com/file/d/0ByKA7PwxnyW5SzEyY050LWp4ZkU/view
 8. Петкова, Дияна. Българският национален имидж в Индия. В: От век на век, от слово към слово: Сборник в чест на проф. дин Филип Панайотов. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014, с. 174-187.
 9. Попова, Жана. „Сготви си селото!”: Медийни образи на селото в кулинарните телевизионни предавания. В: Градът и селото – предизвикателствата на 21 век: Доклади от национална конференция, Институт за изследване на обществата и знанието при БАН, 2013. София: OMDA, 2014. Available from: http://www.prehod.omda.bg/page.php?tittle=3483
 10. Попова, Жана. Граждани срещу граждани по телевизията. В: Граждани и медии: Сборник с доклади от научната конференция "Граждани и медии", 16-17 май 2013 г. София, Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014, с. 34-51.
 11. Попова, Жана. Диалог срещу разказ: Съседите като свидетели. В: Радио, разказ, реч: Юбилеен сборник в чест на проф. дсн Снежана Попова. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014, с. 132-141.
 12. Попова, Жана. Журналистиката умря! Да живеят медиите! (Или как интернет не уби медиите). В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 20 [за 2013], 2014, с. 55-70.
 13. Попова, Жана. Разкази от футболни музеи. В: Виж кой говори: Комуникационни и интерпретационни модели в музея: Сборник с доклади от научна конференция, БАН. София: Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2014, с. 123-130.
 14. Попова, Жана. Телевизионният народ. В: Студийната публика в телевизията. Враца, Медиа груп, 2014, с. 22-32.
 15. Попова, Жана. Футболните запалянковци като медийна публика. В: Българска етнология, Год. 40, 2014, №1, с. 49-63.
 16. Попова, Мария. „Ние журналистиката” на дигиталното настояще: [Отзив за: Михайлов, Владимир. В огледалото за обратно виждане. София: Изток-Запад, 2013]. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 09.02.2014.
  Available from: 
  https://www.newmedia21.eu/kritika/nie-zhurnalistikata-na-digitalnoto-nastoyashte
 17. Попова, Мария. Дневният ред на журналистиката. В: От век на век, от слово към слово: Сборник в чест на проф. дин Филип Панайотов. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014. 376 с.
 18. Попова, Мария. Медийна регулация с човешко лице. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация, 2014, №19. Available from: https://media-journal.info/index.php?p=item&aid=246
 19. Попова, Снежана. История, разказана в песен: [Рец. за: Венцислав Димов. Добруджа: памет и песни]. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 20 [за 2013], 2014, с. 291-294.
 20. Попова, Снежана. Какво е студийната публика? В: Студийната публика в телевизията. Враца: Медиа груп, 2014, с. 15-21.
 21. Попова, Снежана. Медийният разказ за бежанци (1998-2013). В: По стъпките на Другия: Сборник в чест на Майя Грекова. София: Просвета, 2014, с. 53-62.
 22. Попова, Снежана. Миграция'2011: стени, лицемерие и политически целесъобразности. В: От век на век, от слово към слово: Сборник в чест на проф. дин Филип Панайотов. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014, с. 141-149.
 23. Попова, Татяна. Нeвербалната комуникация и езиковият изказ – равнопоставени начини за общуване. В: Български език и литература: научно-методическо списание, Год. 56, 2014, №1, с. 32-45.
 24. Праматарова, Мариана. Взаимодействието музеи – медии – социокултурен феномен за опазване и популяризиране на културноисторическото наследство в бургаски регион. В: Известия на Исторически музей – Шумен = Jahrbuch des historischen museum-Schumen. Т. 16, 2014, с. 111-116.
 25. Райчева, Лилия. Време е вече за ново понятие за медиите. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 29.10.2014. Available from: http://www.newmedia21.eu/proekti/vreme-e-veche-za-novo-ponyatie-za-mediite. Също в: 45 години профил „Телевизия” – образование на границата на две столетия: електронна книга. Newmedia21, 20.11.2014. Available from: http://www.newmedia21.eu/razdel/proekti/45-televiziya
 26. Райчева, Лилия. Как ще се разпределя цифровият дивидент. В: От век на век, от слово към слово: Сборник в чест на проф. дин Филип Панайотов. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014, с. 228-239.
 27. Райчева, Лилия. Медиатизация на политиката vs политизация на медиите в ситуацията на предизборна кампания. В: Личност и общество: Предизвикателствата на промяната: Международна конференция, 5 април, 2014, София – България = The individual and society: challenges of social change: an international conference, April 5th, 2014, Sofia, Bulgaria. София: Българска академия на науките и изкуствата, Сръбска кралска академия на науките и изкуствата, European Center of Business, Education and Science, 2014, с. 75-98.
 28. Русинов, Георги. Развитие на учебната база по телевизионна практика и на учебните специалности по телевизионни технологии в катедра „Радио и телевизия”. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 03.11.2014. Available from: https://www.newmedia21.eu/proekti/razvitie-na-uchebnata-baza-po-televizionna-praktika-i-na-uchebnite-spetsialnosti-po-televizionni-tehnologii-v-katedra-radio-i-televiziya. Също в: 45 години профил „Телевизия” – образование на границата на две столетия: [електронна книга], 2014. Available from: http://www.newmedia21.eu/razdel/proekti/45-televiziya
 29. Саладинова, Силвия; Костадинова, Тони. Особености на устната комуникация в сферата на медийното общуване. В: Българска реч: списание за езикова култура, Год. 20, 2014, №2, с. 95-99.
 30. Сарджева, Росица. Печатната комуникация във времето на повсеместна дигитализация. В: Полиграфия: независимо научно-техническо списание за техника, технология и организация на редакционно-издателския процес и печатното производство = Poligrafia, Год. 35, 2014, №1, с. 25-31.
 31. Симеонова, Валя. Роля и значение на комуникацията в организацията. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: Единадесета национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2013 г.: Т. 11. София: За буквите – О писменехь, 2014, с. 654-659.
 32. Спасов, Орлин. Актьори и агори на промяната: Гражданските движения и техните комуникации: Предговор. В: Вълков, Илия. Комуникация на граждански движения: организация, мотиви, протест. София: ПР-Туризъм Консулт, 2014. Available from: http://www.fes.bg/files/custom/Komunikacia_na_grazhdanskite_Dvizhenia.pdf
 33. Спасов, Орлин. Годината, в която информацията полудя: Протести, избори, медии. В: Хаштагът срещу медиите: политическият възход на социалните мрежи: Български медиен мониторинг 2013. София: Фондация Медийна демокрация, 2014, с. 4-17. Available from: http://www.fmd.bg/?p=8490
 34. Стефанов, Тихомир; Цветков, Димитър. Един модел за оценка на регионални електронни медии по критерии за ефективност и потребителска удовлетвореност. В: Дни на науката. Съюз на учените в България. Клон Велико Търново. В. Търново: Фабер, 2014, с. 141-149.

4284а. Стойков, Любомир. Публична комуникация и дезинформация: (опровержението като инструмент за коректен пиар). В: Медиите между мисията и бизнеса: Юбилейна научна конференция, 29 октомври 2013 г., УНСС. София: Издателски комплекс – УНСС, 2014, с. 199-207. Available from: https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=715063

4284б. Стоянова, Мая. Тенденции в шрифтовия дизайн в контекста на перцептивните нарушения на четенето. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 16.06.2014. Available from: https://www.newmedia21.eu/analizi/tendentsii-v-shriftoviya-dizajn-v-konteksta-na-pertseptivnite-narusheniya-na-cheteneto

 1. Танкова, Василка. Странстванията на българската признателност към Januarius MacGahan – „освободителят на България”. В: Годишник на Регионален исторически музей – Пазарджик = Annual of the Regional History Museum – Pazardzhik. Т. 5, 2014, с. 95-105.
 2. Тодоров, Петко. Медиен лабиринт на прехода. В: Личност и общество: Предизвикателствата на промяната: Международна конференция, 5 април, 2014, София – България = The individual and society: challenges of social change: an international conference, April 5th, 2014, Sofia, Bulgaria. София: Българска академия на науките и изкуствата, Сръбска кралска академия на науките и изкуствата, European Center of Business, Education and Science, 2014, с. 31-47.
 3. Тодорова, Силвия. Някои аспекти в изграждането на позитивна комуникация между учителя и родителя. В: Образование: двумесечно научно-методическо списание, Год. 23, 2014, №6, с. 89-97.
 4. Трендафилова, Алиса. За някои аспекти на акомодацията в медиите. В: Littera et Lingua, Т. 11, 2014, №1-2. Available from: http://www.slav.uni-sofia.bg/naum/lilijournal/2014/11/1-2/atrendafilova
 5. Търтова, Елена. Медийните текстове в обучението по български език и литература (XI клас): СИП „Училищни медии – училищен вестник”. В: Български език и литература: научно-методическо списание, Год. 56, 2014, №1, с. 71-82.
 6. Филева, Петранка. Комуникационен мениджмънт в медийната организация. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 20 [за 2013], 2014, с. 83-111.
 7. Филева, Петранка. Марков мениджмънт за медийния индустриален клъстер. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация, 2014, №19. Available from: http://media-journal.info/index.php?p=item&aid=250

4291а. Филева, Петранка. Медийните индустриални клъстери – приложимост в България. В: Медиите между мисията и бизнеса: Юбилейна научна конференция, 29 октомври 2013 г., УНСС. София: Издателски комплекс – УНСС, 2014, с.  265-273. Available from: https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=715091

 1. Френкева, Милена. Особености в отразяването на атентата в Бургас във в. Стандарт. В: Психологични изследвания = Psychological Research, Год. 17, 2014, №2, с. 235-239.
 2. Френкева, Милена. Особености в отразяването на покушението срещу Ахмед Доган във в. 24 часа. В: Психологични изследвания = Psychological Research, Год. 17, 2014, №2, с. 434-439.
 3. Хавезов, Кирил. Аудиторията като проблем на съвременната медийна среда. В: Научни трудове на Университета по библиотекознание и информационни технологии = Proceedings of the State University of Library Studies and Information Technologies. Т. 12, 2014, с. 163-180.
 4. Хаджиев, Боян. Влияние и въздействие на новите медии върху проявленията на съвременния тероризъм. В: Международни отношения: списание за дипломация, политика и икономика, Год. 43, 2014, №1, с. 19-32.
 5. Христов, Ивайло. Средство за манипулация и обезбългаряване. В: Читалище: месечно списание, Год. 144, 2014, №10-12, с. 5-7.
 6. Христова, Христина. Великотърновските печатни медии за ролята на корпоративния театър в "Нощта на музеите". В: Трудове на Великотърновския университет Св. Св. Кирил и Методий. Стопански факултет. Обществени комуникации и информационни науки = The works of St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo. Faculty of economics. Department of Librarian studies and mass communications. Т. 4 [за 2012], 2014, с. 135-159.
 7. Цветков, Чавдар. Социалните мрежи и мобилните приложения като инструмент за популяризиране на културно наследство пред масова публика. В: Научна конференция с международно участие "Съвременни технологии в културно-историческото наследство": сборник доклади, Т. 2, 2014, с. 93-101.
 8. Цветкова, Милена. Дилемата за гърба на книгата. В: Полиграфия: независимо научно-техническо списание за техника, технология и организация на редакционно-издателския процес и печатното производство = Poligrafia, Год. 35, 2014, №6, с. 32-38.
 9. Цветкова, Милена. Краят на електронната книга. В: Полиграфия: независимо научно-техническо списание за техника, технология и организация на редакционно-издателския процес и печатното производство = Poligrafia, Год. 35, 2014, №4, с. 18-22. Също в: Краят на електронната книга. В: Либерален преглед: Годишник, Ч. 1, 2015 (януари – април). Берлин: Екстаз, 2015, с. 514-529. Available from: http://librev.com/index.php/component/phocadownload/category/29-2015?download=97:2015-1-pdf
 10. Цветкова, Милена. Не съществува сблъсък между „субкултурите на четене”. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация. 2014, №20. Available from: http://media-journal.info/?p=item&aid=254
 11. Цветкова, Милена. Твърдението, че „младите не четат“, е нискоинтелигентно. В: Академика, 23.04.2014. Available from: http://akademika.bg/2014/04/милена-цветкова-твърдението-че-мла
 12. Шопова, Кристияна. Пещерата – място за комуникация между езическата и християнската вяра. В: Съвременни стратегии и иновации в управление на знанието: Сборник с доклади от първа научна конференция, 3-4 декември 2014 г., Университет по библиотекознание и информационни технологии, Лятна академия за управление и знания. София: За буквите – О писменехь, 2014, с. 167-172.
 13. Angelova, Vyara. The Fear of “TV Refugees”. In: Proceedings from 1st International CSMS: International Communication Science & Media Studies Congress: Communication Science & Media Studies Congress, Kocaeli, Turkey, 12-15 May 2014. Kocaeli: Volga Yayıncılık, 2014. viii, 835 S.
 14. Bodakov, Marin. The Season of Delicate Hunger. In: Anthology of Contemporary Bulgarian Poetry 2014. Transl. by Katerina Stoykova-Klemer, Zoya Marincheva. USA, pp. 179-189.
 15. Delcheva, Vida. Comics as a type of edition and medium. В: Media and Politics: Philological Readings (collection of texts by PhD students). Ed., selecting, compilation PhD Vladislav Milanov. Sofia University. Sofia: Paradigma, 2014, pp. 351-363.
 16. Dimov, Ventsislav. Pan-Balkan musical practices in the fields of recorded ethnomusic: the role of romani music and musicians. In: Third symposium of the International Council for Traditional Music (ICTM) study group on music and dance in Southeastern Europe. Ed. by Elsie Dunin, Lize Mllish, Ivona Opetcheska-Tatarchevska. Skopje, Macedonia: International Council for Tradicional Music National Committee for Macedonia, 2014, pp. 94-102.
 17. Efremov, Efrem. The future of education in sport journalism. In: AIPS Magazine, 2014, No 3.
 18. Kirilov, Svetlozar; Zankova, Bissera. Watchdog or Underdog: How Ethical is the Bulgarian Media? In: Journalism that Matters: Views from Central and Eastern Europe. Ed. by Michal Glowacki, Epp Lauk, Aukse Balcytiene. Peter Lang, 2014, pp. 115-128.
 19. Mavrodieva, Ivanka. Argumentation in Bulgarian political virtual forums and social networks. In: ISSA Proceedings 2014, Amsterdam University. Amsterdam: Rozenberg Quarterly, 2014. Available from: http://rozenbergquarterly.com/issa-proceedings-2014-argumentation-in-bulgarian-political-virtual-forums-and-social-networks
 20. Mavrodieva, Ivanka. The concept of the Bulgarian ‘European Identity’ across the Bulgarian Language and Political Rhetoric in Bulgaria. In: US-China Foreign Language, Vol. 12, 2014, No 1, pp. 1-16. DOI:10.17265/1539-8080/2014.01.001. Available from: https://www.davidpublisher.com/index.php/Home/Article/index?id=3581.html
 21. Mavrodieva, Ivanka. Virtual Political Communication in Bulgaria. In: Journalism and Mass Communication, Vol. 39, 2014, No 12, pp. 756-765. DOI:10.17265/2160-6579/2014.12.003. Available from: http://davidpublisher.com/index.php/Home/Article/index?id=5033.html
 22. Peicheva, Dobrinka. New media and cultural transformation. In: Media Culture and Education: Conference proceedings series 40. Ed. by Dr. Drissia Chouit. Mekness: School of Arts and Humanitaries, 2014.
 23. Raycheva, Lilia. The Challenges of Digitalization to Bulgarian Public Service Media. In: Mitschka, K. Public Value Report. Austria: ORF, 2014, pp. 11-18.
 24. Raycheva, Lilia. The Challenges of Media Ecosystem to Childhood. In: Postmodernism Problems, Vol. 4, 2014, No 2, pp. 88-109. Available from: https://pmpjournal.org/index.php/pmp/article/view/98