2015

Сборници

 1. Библиотеки, четене, комуникации: Тринадесета национална научна конференция с международно участие, ВТУ Св. св. Кирил и Методий, РНБ П. Р. Славейков, 13-14 ноември 2014 г.: Посветена на 125-годишнината от създаването на първата публична библиотека във Велико Търново. – В. Търново: Народна библиотека П.Р. Славейков, 2015 . – 400 с. ISSN 1313-8138
 2. Интелектуалната собственост – формула за успех, творчество и иновации = Intellectual property – formula for success, creativity and innovation: Сборник с доклади от трети национален семинар с международно участие, 27-28 апр. 2015 г., София. – София: За буквите – О писменехь, 2015. – 357 с. ISBN 978-619-185-160-7
 3. Информационни технологии, култура, общество. Състав., ред. Татяна Шопова, Антоанета Николова. – Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, 2015. – 346 с. ISBN 978-954-680-990-2
 4. Книгата – нашето по-смислено настояще: Сборник с доклади от форума Дни на книгата и авторското право в УниБИТ: Т. 5. – София: За буквите – О писменехь, 2015. – 247 с. ISSN 1314-7323
 5. Комуникация в клиника. Състав., гл. ред. Евдокия Скочева. – Варна: Стено, 2015. – 152 с. ISBN 978-954-449-783-5
 6. Комуникация и култура: XVI Лятна школа по пъблик рилейшънс, Благоевград, 05-06 юли 2014; Нов български университет. Състав. Евелина Христова. – София: Нов бълг. унив., 2015. – 1 оптичен диск (CD-ROM). ISBN 978-954-535-899-9. Available from: https://masscomm.nbu.bg/bg/lqtna-pr-shkola/sbornik-s-dokladi-ot-lqtna-shkola-po-vryzki-s-obshtestvenostta-2014-cd
 7. Корпоративни мрежи. Авт. Васил Къдрев, Маргарита Петкова, Явор Ганчев, Виктор Календерски, Анастас Бизев, Ивайло Механджийски, Цветан Тодоров. – София: Авангард прима, 2015. – 84 с. ISBN 978-619-160-505-7
 8. Медии по инерция: Дефицитната воля за промени. Български медиен мониторинг 2014. – София: Фондация Медийна демокрация, 2015. – 78 с. Available from: http://www.fmd.bg/?p=9042
 9. Медиите в България: 25 години по-късно: национална научнопрактическа конференция, 31.10.2014, София. Състав., науч. ред. Райна Николова. – София: Нов бълг. унив., 2015. – 315 с. ISBN 978-954-535-890-6
 10. Наръчник за получаване на импакт фактор и измерване на напредък за издатели. Авт. и прев. Добринка Стойкова, Румелина Василева, Цветелина Димитрова; Науч. рец. Стоян Денчев, Иванка Янкова, Ирена Петева; Науч. ред. Силвия Станчева. – София: За буквите – О писменехь, 2015. – 134 с. + CD. ISBN 978-619-185-198-0
 11. Наръчник за успешно публикуване на български автори в списания с импакт фактор. Авт. и прев. Добринка Стойкова, Румелина Василева, Цветелина Димитрова; Науч. рец. Стоян Денчев, Иванка Янкова, Ирена Петева; Науч. ред. Силвия Станчева. – София: За буквите – О писменехь, 2015. – 198 с. ISBN 978-619-185-199-7
 12. Насърчаване децата да учат чрез позитивна медийна среда = Encourage children to learn through positive media environment. – Шумен: Химера, 2015. – 52 с. ISBN 978-619-7218-09-1
 13. Нови медии, аудитории, бизнесмодели = New media, audiences, business models: Сборник. Ред. Юрий Проданов, Елка Добрева, Ивайло Петров, Пламен Шуликов, Снежана Великова. Шуменски унив. Епископ Константин Преславски, Кат. по журналистика и масови комуникации. – Шумен [В. Търново]: Фабер, 2015. – 244 с. ISSN C634-1977; ISBN 978-619-00-0354-0 (Серия Обществени комуникации 5)
 14. Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: Дванадесета национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2014 г.: Т. 12: Юбилейно издание, посветено на 65-ата годишнина на Университета по библиотекознание и информационни технологии. – София: За буквите – О писменехь, 2015. – 644 с. ISSN 1314-7099
 15. Проблеми на обществената комуникация: Научни доклади от Първа кръгла маса "Проблеми на обществената комуникация", 2015 г. Ред. Стоян Денчев, Николай Палашев, Борис Борисов. – София: За буквите – О писменехь, [2015]. – 184 с. ISSN 2534-9430; ISBN 978-619-185-166-9
 16. Регулация на интернет: Теория и практика в онлайн среда. Състав. Стела Константинова. – София: Алма комуникация, 2015. – 233 с. ISBN 978-619-7247-04-6
 17. Социологически пространства. Състав., ред. Добринка Пейчева. – Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, 2015. – 320 с. ISBN 978-954-00-0028-2
 18. Smart Journalism: New Media Literacy for Media Professionals. Ed. by Bissera Zankova, Andrej Skolkay, Iliana Franklin. – London: MediaFrame, Lulu.com, 2015. – 196 p. ISBN 978-1-326-26479-6

 

Монографии

 

 1. Александрова, Петя. Преходни истории за култура и комуникации. – София: Нов бълг. унив., 2015. – 233 с. ISBN 978-954-535-849-4
 2. Ангова, Стела. Онлайн медии: Трансформации, професионални роли, компетенции. – София: Авангард Прима, 2015. – 236 с. ISBN 978-619-160-464-7
 3. Бакалов, Петър. Хроники за словото. – София: Светулка 44 Атеней, 2015. – 122 с. ISBN 978-954-309-199-7
 4. Бакърджиева, Милка. Бизнескомуникиране и връзки с обществеността. – Свищов: Акад. изд. Д. А. Ценов, 2015. – 588 с. ISBN 978-954-23-1081-5
 5. Бонджолова, Валентина. Особености на рекламния език и стил: Лексикален аспект. – В. Търново: Фабер, 2015. – 276 с. ISBN 978-619-00-0234-5
 6. Василева, Бистра. Маркетингови комуникации. – Варна: Наука и икономика ИУ, 2015. – 426 с. ISBN 978-954-21-0846-7
 7. Великова, Снежана. Трансформации в професионализма: Журналистическата парадигма. Науч. ред. Елка Добрева. – Шумен: Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2015. – 322 с. ISBN 978-619-201-070-6
 8. Георгиев, Лъчезар. Композиция на книгата. 4. прераб. и доп. изд. – [В. Търново]: Star Way, 2015. – 140 с. ISBN 978-954-8685-26-9
 9. Георгиев, Лъчезар. Стратегически подходи в книгоиздаването и печатните комуникации. 4. прераб. и доп. изд. – [В. Търново]: Ан-Ди, 2015. – 260 с. ISBN 978-619-7221-02-2
 10. Георгиев, Лъчезар; Георгиева, Стела. Пътища на детската книга. – [В. Търново]: Ан-Ди, 2015. – 200 с. ISBN 978-619-7221-05-3
 11. Дончева, Теодора. Дискретният чар на рекламата: Продуктовото позициониране на екрана. – София: Рива, 2015. – 128 с. ISBN 978-954-320-520-2
 12. Захариева, Йорданка. Копирайтинг. – София: Про Лангс, 2015. – 202 с. ISBN 978-954-2995-15-9
 13. Златанов, Бисер. Стратегически маркетинг в социалните мрежи. – София: Авангард Прима, 2015. – 367 с. ISBN 978-619-160-497-5
 14. Златева, Денка. Търговски марки и реклама на стоките. – Варна: Наука и икономика ИУ, 2015. – 280 с. ISBN 978-954-21-0841-2
 15. Иванчева, Людмила. „Общество на знанието” или Науката в нов социален контекст. – София: ТУ, 2015. – 256 с. ISBN 978-619-167-149-6
 16. Караджов, Любомир. Кризисен PR на арторганизации. – Пловдив: Акад. за муз., танцово и изобраз. изкуство, 2015. – 152 с. ISBN 978-954-2963-14-1
 17. Катранджиев, Христо. Медияпланиране. – София: Издателски комплекс – УНСС, 2015. – 1 оптичен диск (CD-ROM). ISBN 978-954-644-792-0
 18. Кафтанджиев, Христо. Митологичните архетипи в комуникациите. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2015. – 280 с. ISBN 978-954-07-3930-4
 19. Константинова, Здравка. Българската журналистика (1842–1944): Актуални ракурси: [Сборник статии]. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2015. – 306 с. ISBN 978-954-07-3983-0
 20. Лазарова, Марияна. Авторски и сродни права в аудиовизията. – София: Водолей, 2015. – 200 с. ISBN 978-954-9415-83-4
 21. Манова-Георгиева, Десислава. ЕС и младежта: диалог в социалните медии. – София: Парадигма, 2015. – 257 с. ISBN 978-954-326-251-9
 22. Маринов, Руси. Кризисен мениджмънт: Информационни стратегии и Интернет платформи. – София: Нов бълг. унив., 2015. – 404 с. ISBN 978-954-535-897-5
 23. Мизова, Бистра. Учителят като компетентен комуникатор: Инструменти за измерване на социалната компетентност и комуникативния стил на учителя. – София: Колбис, 2015. – 269 с. ISBN 978-954-8921-94-7
 24. Митев, Юлиан. Българският видеоарт. Предг. Чавдар Попов; Ред. Милена Цветкова. – София: Авангард Прима, 2015. – 242 с. ISBN 978-619-160-438-8
 25. Мицева, Стоянка. Печатната реклама: Социалнокомуникативни и социолингвистични аспекти: Поглед върху съвременната българска печатна реклама. – София: Технически унив., 2015. – 262 с. ISBN 978-619-167-151-9
 26. Монев, Виктор. Многоезичието в бизнес комуникациите. – Свищов: Акад. изд. Д. А. Ценов, 2015. – 222 с. ISBN 978-954-23-1049-5
 27. Неделчев, Денчо; Неделчев, Людмил. Аспекти на самоподготовката за проектиране на етични реклами. – Варна: Славена, 2015. – 1 оптичен диск (CD-ROM). ISBN 978-619-190-036-7
 28. Николова, Райна. Медийно аудио- и аудиовизуално право: Административноправни въпроси. 2. доп. и прераб. изд. – София: Нов бълг. унив., 2015. – 542 с. ISBN 978-954-535-855-5
 29. Павлова, Албена; Славчев, Здравко. Реклама, публичен брандинг, нормативна уредба. – София: Нова звезда, 2015. – 204 с. ISBN 978-619-198-014-7
 30. Петрова, Надежда. Танцът и риалити шоуто. – София: Изток-Запад, 2015. – 190 с. ISBN 978-619-152-605-5
 31. Попова, Жана. Жанрове и форми на забавлението в телевизията. – Хасково: Полиграфюг, 2015. – 270 с. ISBN 978-619-7240-18-4
 32. Праматарова, Мариана. Културно-историческото наследство и новите медии – трансформации и модерности. – София: ИК Новата цивилизация, 2015. – 136 с. ISBN 978-954-8365-81-9
 33. Саркисян, Карина. Бизнес комуникации. – Свищов: Акад. изд. Д. А. Ценов, 2015. – 104 с. ISBN 978-954-23-1030-3
 34. Стефанова, Йорданка. Терминология и комуникация в денталната практика. – Варна: ИК Стено, 2015. – 140 с. ISBN 978-954-449-780-4
 35. Тодорова, Биляна. Лингвистични аспекти на компютърно опосредстваната комуникация: по материали от форумите на bg-mamma. – Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, 2015. – 190 с. ISBN 978-954-00-0022-0
 36. Тоцева, Янка. Управление на комуникациите в образованието. – В. Търново: Фабер, 2015. – 248 с. ISBN 978-619-00-0315-1
 37. Узунова, Юлия. Корпоративен ПР. – Варна: Наука и икономика ИУ, 2015. – 463 с. ISBN 978-954-21-0869-6
 38. Хаджиев, Боян. Влиянието на новите медии върху гражданското общество: На примера на развитието на протестните движения 2009-2013 г. в България. – София: Изд. комплекс – УНСС, 2015. – 164 с. ISBN 978-954-644-707-4. Available from: https://www.newmedia21.eu/content/2011/11/BHad-BG-Protests-New-Media.pdf
 39. Харлов, Бойко. Широколентови комуникационни системи за кабелна телевизия. – [Пловдив]: Лакс Бук, 2015. – 289 с. ISBN 978-619-189-012-5
 40. Христов, Ивайло. Божана Димитрова – кауза радиожурналист. – София: Зов комерс, 2015. – 192 с. ISBN 978-954-8772-36-5
 41. Цветанска, Силвия; Мизова, Бистра. Педагогическо общуване за практически цели. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2015. – 240 с. ISBN 978-954-07-3925-0
 42. Чакалов, Борис; Бондиков, Венцеслав. Методи за изследване на масовата комуникация: Към методологията на социалните изследвания. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2015. – 480 с. ISBN 978-954-07-4004-1
 43. Шабански, Тодор. 100 начина медиите да работят за нас. – София: Книгомания, 2015. – 216 с. ISBN 978-619-195-046-1
 44. Шаренска, Емилия; Ризова, Милка. Бизнескомуникации. – София: Мартилен, 2015. – 164 с. ISBN 978-954-598-154-8
 45. Шушулова-Павлова, Милена. Музика и публики: нови концепции за отвореност. – София: Нов бълг. унив., 2015. – 515 с. ISBN 978-954-535-858-6
 46. Popandonova-Željazova, Ekaterina. English in the media: Systematic Vocabulary building. – [Плевен]: Mediatech, 2015. – 490 p. ISBN 978-619-207-005-2

Студии и статии

 1. Александров, Ивайло. Любовният образ на жената в българската соцреклама: От публично към интимно (сп. „Отечество”, 70-те – 80-те години на ХХ век). В: Любовта при социализма: Образци, образи, табута: сборник статии. София: Рива, 2015, с. 176-203.
 2. Ангелова, Анна; Веселинов, Димитър. Журналистите на Съединението. В: История: научно-методическо списание, Год. 23, 2015, №5, с. 455-470.
 3. Ангелова, Вяра. Български онлайн радиостанции на религиозна тематика. В: Информационни технологии, култура, общество = Information technologies, culture, society. Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, 2015, с. 207-218.
 4. Андонова, Ивета. Трансмедии, комуникации, наративи. В: Изкуствоведски четения: тематично годишно рецензирано издание за изкуствознание, 2013. София: Институт за изследване на изкуствата – БАН, 2015, с. 500-507.
 5. Антонова, Весислава. Нежелана прозрачност. В: Медиите в България: 25 години по-късно: Национална научнопрактическа конференция, София, 31.10.2014. София: Нов бълг. унив., 2015, с. 165-169.
 6. Арутюнян-Василевска, Сюзанна. Маркетинговото проучване като вид комуникация за преодоляване на бариерите при навлизане на пазара на изкуствата. В: Управленски и маркетингови проблеми в изкуството: научно-практическа конференция посветена на 50 годишнината на АМТИИ, Пловдив, 2014 г.: Сборник доклади. Пловдив: Унив. изд. Паисий Хилендарски, 2015, с. 116-121.
 7. Бакърджиева, Десислава. Устойчиво развитие и конвергенция на медиите в България. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: Единадесета национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2013 г.: Т. 11. София: За буквите – О писменехь, 2014, с. 306-314.
 8. Бакърджиева, Теодора. Синергията „образование – медии” в проекта SmartFuture на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. В: Професионално образование: научно-методическо списание = Vocational Education: educational journal, Год. 17, 2015, №5, с. 520-522.
 9. Бенбасат, Алберт. Дигитализацията и опазването на книжовното наследство. В: Библиотеки, четене, комуникации: Тринадесета национална научна конференция с международно участие, Велико Търново, 13–14 ноем. 2014 г. Велико Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2015, с. 133–144.
 10. Бенбасат, Алберт. Иван Вазов, издателство „Т. Ф. Чипев” и началото на българската книжна илюстрация. В: Книгата – нашето по-смислено настояще: Сборник с доклади от форума Дни на книгата и авторското право в УниБИТ. София, За буквите – О писменехь, 2015, с. 34–43.
 11. Бенбасат, Алберт. Книготърговията: Правила, парадокси, пожелания. В: Библиотека: списание за библиотечна теория и практика, 2015, №4, с. 5–14. Available from: http://nationallibrary.bg/wp/wp-content/uploads/2016/12/Biblioteka_4-2015.pdf
 12. Бисерова, Виктория. Продуцентски подход към националното честване на 100-годишнината от рождението на Павел Вежинов. В: ББИА онлайн: списание на Българската библиотечно-информационна асоциация, Год. 5, 2015, №1, с. 15-18.
 13. Богова, Христина. Комуникации и култура: Управление на знанията. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: Дванадесета национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2014 г.: Т. 12: Юбилейно издание, посветено на 65-ата годишнина на Университета по библиотекознание и информационни технологии. София: За буквите – О писменехь, 2015, с. 404-408.
 14. Богова, Христина; Атанасова, Мариана. Фактори, оказващи влияние върху успеха на публичните изказвания. В: Проблеми на обществената комуникация: Научни доклади от Първа кръгла маса, 2015 г. София: За буквите – О писменехь, 2015, с. 144-149.
 15. Бодаков, Марин. Иван Богданов и литературнокритическите идеали на местния съдия през 80-те години на ХХ век в България. В: Разширяването на света: Изследвания в чест на професор Богдан Богданов. София: Нов български университет, 2015, с. 302–311.
 16. Бозова, Маргарита; Петрова, Татяна. Формиране култура на сътрудничество и комуникация в педагогическата общност като условие за ефективност на училището. В: Съвременни предизвикателства пред педагогическата наука: Сборник с доклади от конференция с международно участие, проведена на 6-8 юни 2014 г., организирана от Факултета по педагогика на Софийски университет Св. Климент Охридски. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2015, с. 289-297.
 17. Бойков, Ванче. Комуникацията в балканската периферия. В: Съвременни измерения на европейското образователно и научно пространство: Сборник с доклади от международните пътуващи семинари на УниБИТ = Modern dimensions in European education and research area: Т. 3. София: За буквите – О писменехь, Т. 3, 2015, с. 230-233.
 18. Бойков, Ванче; Бойков, Дарян. България в сръбските и Сърбия в българските е-медии. В: Проблеми на обществената комуникация: Научни доклади от Първа кръгла маса „Проблеми на обществената комуникация”, 2015 г. София: За буквите – О писменехь, 2015, с. 80-89.
 19. Бондиков, Венцеслав. Изследване на масовата комуникация. В: Проблеми на обществената комуникация: Научни доклади от Първа кръгла маса „Проблеми на обществената комуникация”, 2015 г. София: За буквите – О писменехь, 2015, с. 43-48.
 20. Бончева, Екатерина. От вестник "Демокрация" до радио "Нова Европа" – оцеля ли свободното слово? В: Медиите в България: 25 години по-късно: Национална научнопрактическа конференция, София, 31.10.2014. София: Нов бълг. унив., 2015, с. 71-78.
 21. Борисов, Борис. Плазмени генератори на елитарни плебеи. В: Проблеми на обществената комуникация: Научни доклади от Първа кръгла маса „Проблеми на обществената комуникация”, 2015 г. София: За буквите – О писменехь, 2015, с. 60-65.
 22. Борисова, Евдокия. Романът като наръчник по журналистика: „Сензационни новини” на Ивлин Уо. В: Съвременна хуманитаристика, Год. 6, 2015, №1, с. 5-19.
 23. Бояджиев, Добри. Подготовка за мрежови симулации с GNS3 и RouterOS в образователна среда. В: Съвременни измерения на европейското образователно и научно пространство: Сборник с доклади от международните пътуващи семинари на УниБИТ = Modern dimensions in European education and research area: Т. 3. София: За буквите – О писменехь, 2015, с. 436-441.
 24. Бояджиев, Добри; Павлова, Иванка. Сервизен приложно-програмен интерфейс – сфери на приложение в контекста на уеб услугите. В: Съвременни измерения на европейското образователно и научно пространство: Сборник с доклади от международните пътуващи семинари на УниБИТ = Modern dimensions in European education and research area: Т. 2. София: За буквите – О писменехь, 2015, с. 319-325.
 25. Вангелов, Никола. Маркетингови общувания на комикси в социалните медии – примери от Marvel Entertainment. В: Проблеми на изкуството: тримесечно списание за естетика, теория и критика на изкуството = Art studies quarterly, 2015, №1, с. 57-59. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=306249
 26. Василев, Бойко. Българската национална телевизия и обществото. В: Медиите в България: 25 години по-късно: Национална научнопрактическа конференция, София, 31.10.2014. София: Нов бълг. унив., 2015, с. 65-70.
 27. Василев, Димитър; Петрова-Василева, Росица. Имплементация на мрежовата архитектура в съвременните библиотечни сгради (по примера на Регионална библиотека „Сава Доброплодни” – Сливен). В: Библиотеки, четене, комуникации: Тринадесета национална научна конференция с международно участие, ВТУ Св. св. Кирил и Методий, РНБ П. Р. Славейков, 13-14 ноември 2014 г.: Посветена на 125-годишнината от създаването на първата публична библиотека във Велико Търново. В. Търново: Народна библиотека П. Р. Славейков, 2015, с. 47-55.
 28. Василев, Юлиан. Електронна комуникация във веригите за доставка. В: Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения: сборник с доклади от международна научна конференция: Т. 3. Варна: Наука и икономика ИУ, 2015, с. 148-154.
 29. Велинова, Емилия; Коркутова, Здравка. РИМ – Перник – промени в музейната комуникация. В: Добри практики: Съхранение и опазване на движимите културни ценности: Mодернизиране на музейните фондохранилища: Доклади от национална среща-семинар, 23-25 септември 2015 г., Ямбол. Ямбол: Я, 2015, с. 163-174.
 30. Величков, Асен. Интернет, медии и демокрация. В: Електронна демокр@ция: Сборник статии. Бургас: Бълг. сдружение за насърчаване на гражданската инициатива, 2015, с. 134-138.
 31. Велчев, Боян. Престъпност и медии: Източници на информация и отношение на студентите по право към тях. В: Научен aлманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Юридически науки и обществена сигурност. Т. 28, 2015, с. 240-246.
 32. Витанова, Стоя-Александрина. Антисистемност в обществената комуникация. В: Проблеми на обществената комуникация: Научни доклади от Първа кръгла маса „Проблеми на обществената комуникация”, 2015 г. София: За буквите – О писменехь, 2015, с. 177-182.
 33. Вълканова, Веселина. Език и стил в медийната комуникация. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 21 [за 2014], 2015, с. 241–243.
 34. Вълканова, Веселина. Кохерентност, организация и комуникативност на заглавната типография на книгата. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 21 [за 2014], 2015, с. 5–16.
 35. Вълчанова, Маринела. Проблеми на езика и проблемът за езика в банатската българска преса от началото на ХХІ век. В: Балканите – език, история, култура = The Balkans – languages, history, cultures. Т. 4, 2015, с. 576-586.
 36. Ганов, Димитър. Финансираните от САЩ медии и НПО в България като инструмент на „меката сила”. В: Ново време: списание за социални идеи, политика и култура, Год. 90, 2015, №3, с. 15-46.
 37. Георгиева, Росица. Индивидуални различия и ефективна комуникация при интервю за работа. В: Психологични изследвания = Psychological Research, Год. 18, 2015, №2, с. 221-227.
 38. Георгиева, Цветана. За две политически метафори: По материал от българските електронни медии от 2014 г. В: Съвременни измерения на европейското образователно и научно пространство: Сборник с доклади = Modern dimensions in European education and research area: Т. 3. София: За буквите – О писменехь, 2015, с. 238-243.
 39. Германов, Стоян. Европейският и българският печат за гръцкото нападение в Петричко през 1925 г. В: Македонски преглед: списание за наука, литература и културен живот = Macedonian review, Год. 38, 2015, №4, с. 41-48.
 40. Гигова, Таня. Процес на комуникация – управление и моделиране. В: Годишник – Висше училище по сигурност и икономика. Год. 12, 2015, с. 220-225.
 41. Горанова, Пенка; Тананеева, Живка. Социалните медии и политическият маркетинг. В: Социалните науки и развитието на обществото – теоретични и практически измерения: Международна юбилейна научна конференция, Свищов, 30-31 октомври 2015 г.: Сборник научни разработки = International Jubilee Scientific Conference "Social Sciences and the Development of Society (Theoretical and Practical Dimensions)", Svishtov, October 30-31 2015: Collection of scientific works. Свищов: Акад. изд. Д. А. Ценов, 2015, с. 56-62.
 42. Григоров, Владислав. Фейсбук – катализатор на съвременния социален ПР. В: Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието: научна конференция с международно участие, 12-14 юни 2015 г., Бургас: Т. 2. Бургас: Бургаски свободен унив., 2015, с. 142-146.
 43. Гришева, Елена. Социалните онлайн мрежи и наводненията в Североизточна България през юни 2014 г.: Отзвук в медиите: Функции на фейсбук. В: Социалните науки и развитието на обществото – теоретични и практически измерения: Международна юбилейна научна конференция, Свищов, 30-31 октомври 2015 г.: Сборник научни разработки = International Jubilee Scientific Conference "Social Sciences and the Development of Society (Theoretical and Practical Dimensions)", Svishtov, October 30-31 2015: Collection of scientific works. Свищов: Акад. изд. Д. А. Ценов, 2015, с. 160-166.
 44. Дамянова, Аксиния. Актуални аспекти при комуникационните умения. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: Дванадесета национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2014 г.: Т. 12: Юбилейно издание, посветено на 65-ата годишнина на Университета по библиотекознание и информационни технологии. София: За буквите – О писменехь, 2015, с. 620-624.
 45. Дамянова, Александра. Аспекти на цифровия преход на аудиовизуалните медии в България. В: Медиите в България: 25 години по-късно: национална научнопрактическа конференция, 31.10.2014, София. София: Нов бълг. унив., 2015, с. 251-259.
 46. Данаджикова, Таня. Четене с разбиране – път към развитието на образователни умения. В: ББИА онлайн: списание на Българската библиотечно-информационна асоциация, Год. 5, 2015, №3, с. 29-31.
 47. Делчева, Вида. Комиксът като базов контент на трансмедийни проекти. В: Проблеми на изкуството: тримесечно списание за естетика, теория и критика на изкуството = Art studies quarterly, 2015, №1, с. 49-52. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=306246
 48. Дертлиева, Ася. Из архива на проф. Георги Боршуков: кореспонденция, свързана с издаването на в. „Дъга”. В: Известия на държавните архиви. Т. 110, 2015, с. 45-93.
 49. Диамандиева, Мария. Sex and the city: Сексуалността в системата на архитектурната комуникация. В: Изкуствоведски четения: тематично годишно рецензирано издание за изкуствознание, 2013. София: Институт за изследване на изкуствата – БАН, 2015, с. 513-522.
 50. Димитров, Георги. Универсален алгоритъм за пълнотекстово търсене, базиран на съхранена процедура в база от данни. В: Съвременни измерения на европейското образователно и научно пространство: Сборник с доклади от международните пътуващи семинари на УниБИТ = Modern dimensions in European education and research area: Т. 2. София: За буквите – О писменехь, 2015, с. 345-352.
 51. Димитров, Димитър. Цифровите права. В: Електронна демокр@ция: Сборник статии. Бургас: Бълг. сдружение за насърчаване на гражданската инициатива, 2015, с. 86-94.
 52. Димитрова, Яница. Проблеми на управлението на корпоративния имидж на публичните дружества, реализиращи бизнес дейност в България. В: Проблеми на обществената комуникация: Научни доклади от Първа кръгла маса, 2015 г. София: За буквите – О писменехь, 2015, с. 137-143.
 53. Димков, Николай. Добри Попвасилев Войников в сръбския периодичен печат (до Първата световна война). В: Доклади от научна конференция „Криворазбраната цивилизация тогава и днес”, 21.11.2013, Народно читалище „Добри Войников – 1856”, Шумен. Шумен: Добри Войников, 2015. с. 66-70.
 54. Димов, Венцислав. Предговор. В: Кишишев, Илия. Потомци на Деньо Алексиев от добруджанското село Богдалий. Добрич: Матадор 74, 2015, с. 3–10.
 55. Димов, Венцислав. Да видиш гласовете на новото време. В: Изкуствоведски четения: тематично годишно рецензирано издание за изкуствознание, 2013. София: Институт за изследване на изкуствата – БАН, 2015, с. 78–92.
 56. Димов, Венцислав. Личността-събитие от Златия, Златна Добруджа. В: Краезнание, 2015, №15, с. 178–186.
 57. Димов, Венцислав. Международният съвет за традиционна музика (ICTM) и новите приоритети на българската етномузикология. В: Българско музикознание = Bulgarian Musicology, Год. 39, 2015, №1, с. 75–83.
 58. Димов, Венцислав. Нов сборник на изследователска група „Музика и танц в Югоизточна Европа” при ICTM. В: Българско музикознание = Bulgarian Musicology, Год. 39, 2015, №1, с. 112–121.
 59. Динков, Динко. Европа в условията на напрежение в отношенията Русия – ЕС: ролята на държавите нечленки на Евросъюза в поддържането на духа на сътрудничество. В: Международни отношения: списание за дипломация, политика и икономика, Год. 44, 2015, №5-6, с. 5-8.
 60. Драганов, Иво. Цената на подмяната. В: Медиите в България: 25 години по-късно: Национална научнопрактическа конференция, София, 31.10.2014. София: Нов бълг. унив., 2015, с. 207-219.
 61. Дулчев, Мартин. Средствата за масова комуникация – отворен прозорец за междурелигиозен диалог. В: Хуманизъм. Наука. Религия: ценности, парадигми и предизвикателства в междурелигиозните отношения: тематичен сборник по материали от конференцията в Банско – 10-12 октомври 2014 година. София: Военно изд., 2015, с. 25-27.
 62. Евтимова, Вяра. Същност и значение на цифровизацията на доставчиците на медийни услуги в България. В: Медиите в България: 25 години по-късно: Национална научнопрактическа конференция, София, 31.10.2014. София: Нов бълг. унив., 2015, с. 281-303.
 63. Ефтимова, Андреана. Езиковото табу – две противоположни тенденции в медийната реч на детабуизация и евфемизация. В: Асоциация на европейските журналисти, 22.05.2015. Available from: http://www.aej-bulgaria.org/bul/p.php?post=6114&c=328
 64. Ефтимова, Андреана. Етнонимите в медиите (евфемизми и етнофолизми). В: Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи: Сборник в чест на 80-годишнината на проф. д-р Иван Кочев. Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, 2015, с. 221–229.
 65. Ефтимова, Андреана. Имат ли хората животи или за тенденцията към конкретизация на абстрактните съществителни имена в медийната реч. В: Българска реч: списание за езикова култура, Год. 11, 2015, №4, с. 70–75.
 66. Ефтимова, Андреана. Конфликтът узус – кодификация (при формите за множествено число на някои абстрактни съществителни имена). В: Език и литература: списание за общодостъпно разглеждане на езика, литературата и народния бит, 2015, №3–4, с. 115–122.
 67. Ефтимова, Андреана. Медийната реч – съвременният диктатор в езиковите процеси (за една честа употреба на абстрактните съществителни имена). В: Приноси към теорията и практиката на езиковото образование: Сборник в памет на 80-годишнината на проф. Кирил Димчев. София: Булвест 2000, 2015, с. 105–119.
 68. Ефтимова, Андреана. Множественото число на абстрактните съществителни имена в съвременните български медии. В: Дзяло: е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х–ХХ век, Год. 3, 2015, №6. Available from: http://www.abcdar.com/magazine/VI/Eftimova_1314-9067_VI.pdf
 69. Ефтимова, Андреана. П. Пехливанова. Чуждите думи – никога свои. Психолингвистичен механизъм на употребата: [Рец. за: Пенка Пехливанова. Чуждите думи – никога свои. Психолингвистичен механизъм на употребата. Велико Търново: ИВИС, 2014]. В: Съпоставително езикознание = Contrastive linguistics: списание на СУ Св. Климент Охридски, 2015, №2, с. 135–138.
 70. Ефтимова, Андреана. Политическият език на лъжата в медиите. В: Наука: периодично издание на Съюза на учените в България, Год. 25, 2015, №1, с. 40–45.
 71. Ефтимова, Андреана. Регионалните медии – медийното стъргало: [Рец. за: Биляна Тодорова, Гергана Падарева-Илиева. Език и образ на медиите в Югозападна България. Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, 2013]. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 13.02.2015. Available from: http://www.newmedia21.eu/kritika/regionalnite-medii-medijnoto-stargalo
 72. Ефтимова, Андреана. Стилистика на днешния ден: [Рец. за: Биляна Тодорова. Стилистика на българския език. Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, 2014]. В: Литернет = LiterNet: списание за литература, изкуства, хуманитарни и социални изследвания, 14.02.2015, №2 (183). Available from: http://liternet.bg/publish9/aeftimova/stilistika-todorova.htm
 73. Ефтимова, Андреана. Стилистиката, или за радостта и отговорността да избираш: [Рец. за: Биляна Тодорова. Стилистика на българския език. Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, 2014]. В: Български език и литература: научно-методическо списание, Год. 57, 2015, №3, с. 308–310.
 74. Ефтимова, Андреана. Типология на езиковите средства за евфемизация/дисфемизация и проблемът за политическата (не)коректност (въз основа на публикации в таблоидната преса). В: Славистиката и българистиката днес: въпроси, идеи, посоки. Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, 2015, с. 610–622.
 75. Ефтимова, Андреана; Кайтох, Войчех. Политическата коректност vs. езика на омразата в полската медийна среда: (Интервю на доц. д-р А. Ефтимова с проф. д-р Войчех Кайтох). В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 03.12.2015. Available from: http://www.newmedia21.eu/kritika/politicheskata-korektnost-vs-ezika-na-omrazata-v-polskata-medijna-sreda
 76. Жулева, Гергана. Активно публикуване на информация онлайн от българските институции. В: Електронна демокр@ция: Сборник статии. Бургас: Бълг. сдружение за насърчаване на гражданската инициатива, 2015, с. 113-121.
 77. Захариева, Жанет. Ефекти от въвеждането на е-управление върху правото на достъп до информация и медиите. В: Медиите в България: 25 години по-късно: Национална научнопрактическа конференция, София, 31.10.2014. София: Нов бълг. унив., 2015, с. 79-90.
 78. Златанов, Бисер. Маркетинг в контекст: Таргетирането чрез анализа на социални мрежи и науката за данните. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация, 2015, №23. Available from: https://media-journal.info/index.php?p=item&aid=281
 79. Златанов, Бисер. Маркетинг в социалните мрежи – общи положения и теоретични постановки. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация, 2015, №24. Available from: https://media-journal.info/index.php?p=item&aid=284
 80. Златанов, Бисер. Стратегиите за растеж на всекидневниците в условията на криза. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 24.06.2015. Available from: https://www.newmedia21.eu/analizi/strategiite-za-rastezh-na-vsekidnevnitsite-v-usloviyata-na-kriza
 81. Златанов, Бисер; Колева, Мая. Влиятелните личности, слуховете и формирането на мнения в социални онлайн мрежи. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 10.08.2015. Available from: http://www.newedia21.eu/izsledvaniq/vliyatelnite-lichnosti-sluhovete-i-formiraneto-na-mneniya-v-sotsialni-onlajn-mrezhi
 82. Златарева, Маргарита. Финансиране и контрол в медийния сектор в предизборен период. В: Медиите в България: 25 години по-късно: Национална научнопрактическа конференция, София, 31.10.2014. София: Нов бълг. унив., 2015, с. 152-164.
 83. Златева, Анка. Новооткритият уникален фотоалбум за Балканските войни на чешкия военен кореспондент Владимир Сис – миг и вечност за поколенията. В: 100 години от Балканските войни: Извори и документи: Доклади от международна научна конференция, 11 ноември 2013 г., София = 100th anniversary of the Balkan wars. Sources and documents: International scientific conference, November 11, 2013, Sofia. София: Институт за ист. изследвания – БАН, 2015, с. 296-300.
 84. Златева, Динка. Предизвикателствата на маркетинга в социалните мрежи. В: Информационни технологии, култура, общество = Information technologies, culture, society. Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, 2015, с. 137-148.
 85. Иванова, Мануела. Основни аспекти на информационната симетрия в маркетинга. В: Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения: сборник с доклади от международна научна конференция: Т. 2. Варна: Наука и икономика ИУ, 2015, с. 551-558.
 86. Игнатова, Елена. Визуалната комуникация в ХХІ век. В: Съвременни измерения на европейското образователно и научно пространство: Сборник с доклади от международните пътуващи семинари на УниБИТ = Modern dimensions in European education and research area: Т. 2. София: За буквите – О писменехь, 2015, с. 218-222.
 87. Исов, Мюмюн. Раждането на Турската република по страниците на българската преса. В: Библиотеки, четене, комуникации: Тринадесета национална научна конференция с международно участие, ВТУ Св. св. Кирил и Методий, РНБ П. Р. Славейков, 13-14 ноември 2014 г.: Посветена на 125-годишнината от създаването на първата публична библиотека във Велико Търново. В. Търново: Народна библиотека П.Р. Славейков, 2015, с. 379-395.
 88. Йоцов, Владимир. Съвременни приложения на методи за интелигентно обработване на информацията в системи за информационна сигурност. В: Съвременни измерения на европейското образователно и научно пространство: Сборник с доклади от международните пътуващи семинари на УниБИТ = Modern dimensions in European education and research area: Т. 1. София: За буквите – О писменехь, 2015, с. 281-292.
 89. Калинов, Калин. Тероризмът като форма на комуникация. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 16.11.2015. Available from: https://www.newmedia21.eu/analizi/terorizmat-kato-forma-na-komunikatsiya
 90. Касабова, Светла. Управление на социокултурната комуникация в арторганизациите. В: Управленски и маркетингови проблеми в изкуството: научно-практическа конференция посветена на 50 годишнината на АМТИИ, Пловдив, 2014 г.: Сборник доклади. Пловдив: Унив. изд. Паисий Хилендарски, 2015, с. 91-99.
 91. Кафтанджиев, Христо. Корпоративната архитектура като маркетингова комуникация. В: Полиграфия: независимо научно-техническо списание за техника, технология и организация на редакционно-издателския процес и печатното производство = Poligrafia, Год. 36, 2015, №2, с. 37-42.
 92. Кирилов, Светлозар. Филмите на Акира Куросава – „Самурая с камера”. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 01.06.2015. Available from: http://www.newmedia21.eu/atelie/filmite-na-akira-kurosava-samuraya-s-kamera
 93. Константинова, Здравка. Първопричина или следствие? Историческа перспектива. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация, 2015, №24. Available from: http://media-journal.info/?p=item&aid=287
 94. Краева, Виолета. Социалните мрежи и социалният бизнес. В: Международна юбилейна научна конференция "Социалните науки и развитието на обществото – теоретични и практически измерения", Свищов, 30-31 октомври 2015 г.: сборник научни разработки = International Jubilee Scientific Conference "Social Sciences and the Development of Society (Theoretical and Practical Dimensions)", Svishtov, October 30-31 2015: collection of scientific works. Свищов: Акад. изд. Д. А. Ценов, 2015, с. 239-244.
 95. Краевска, Маркета. Възприемане на България в чешките медии (въз основа на казуса с ЧЕЗ). В: Образът на България и на българите в европейски контекст: Литературни, лингвистични, културни, медийни, социополитически проекции: Сборник с доклади от Международна интердисциплинарна конференция за студенти и докторанти, Виена, 03.12. – 05.12. 2014. София: Нац. изд. Аз Буки, 2015, с. 150-155.
 96. Къдринова, Къдринка. Няма демокрация без независима журналистика: Примерът с отровната медийна среда в България е червената лампичка, която сигнализира за спешни действия в защита на реалната свобода на словото в цяла Европа, а и в света. В: Ново време: списание за социални идеи, политика и култура, Год. 90, 2015, №7-8, с. 123-129.
 97. Лазарова, Марияна. Национална авторскоправна регламентация на аудиовизуалните произведения. В: Интелектуалната собственост – формула за успех, творчество и иновации: Сборник с доклади от трети национален семинар с международно участие 27-28 април 2015 г. София, 2015, с. 47-59.
 98. Лазарова, Христина. Медийният образ на децата в неравностойно положение. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: Дванадесета национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2014 г.: Т. 12: Юбилейно издание, посветено на 65-ата годишнина на Университета по библиотекознание и информационни технологии. София: За буквите – О писменехь, 2015, с. 462-466.
 99. Лозанов, Георги. Периодизация на медийното време през Прехода. В: Медиите в България: 25 години по-късно: Национална научнопрактическа конференция, София, 31.10.2014. София: Нов бълг. унив., 2015, с. 38-43.
 100. Лукова, Калина. Медийното мълчание. В: Съвременна хуманитаристика, Год. 6, 2015, №2, с. 12-16.
 101. Мавродиева, Иванка. Реторически измерения на европейската интеграция на България. В: Юбилеен сборник 15 години катедра "Европеистика". Състав. Мария Стойчева, Вихър Георгиев. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2015, с. 251-256.
 102. Маздрашка-Михова, Фани; Андреева, Десислава. Прессъобщения versus новини: Наблюдения върху медийната трансформация на PR-текстовете в регионалните вестници. В: Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието: научна конференция с международно участие, 12-14 юни 2015 г., Бургас: Т. 2. Бургас: Бургаски свободен унив., 2015, с. 88-94.
 103. Малинов, Светослав. Демокрацията и свободата на медиите. В: Медиите в България: 25 години по-късно: Национална научнопрактическа конференция, София, 31.10.2014. София: Нов бълг. унив., 2015, с. 32-37.
 104. Манева, Мария. Комуникационни модели и информатизация. В: Годишник – Бургаски свободен университет. Т. 32, 2015, с. 232-238.
 105. Манева, Мария. Нови медии и знание. В: Съвременна хуманитаристика, Год. 6, 2015, №2, с. 5-11.
 106. Маринов, Валери. Там, където ме няма: Мобилна аудиовизия и медийно съдържание. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 14.01.2015. Available from: https://www.newmedia21.eu/proekti/tam-kadeto-me-nyama-mobilna-audioviziya-i-medijno-sadarzhanie. Също в: 45 години профил „Телевизия” – образование на границата на две столетия: [електронна книга], 2014. Available from: http://www.newmedia21.eu/razdel/proekti/45-televiziya
 107. Маринов, Руси. Смарт комуникация и технология vs. хуманност. В: Проблеми на обществената комуникация: Научни доклади от Първа кръгла маса „Проблеми на обществената комуникация”, 2015 г. София: За буквите – О писменехь, 2015, с. 11-18.
 108. Маринова, Гергана. Дигиталните медии не убиват печатната реклама. В: Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието: научна конференция с международно участие, 12-14 юни 2015 г., Бургас: Т. 1. Бургас: Бургаски свободен унив., 2015, с. 265-271.с. 175-179.
 109. Маринова, Марина. Телевизионните новини – подготовка, стилистични особености, редактиране. В: Трудове на Великотърновския университет Св. Св. Кирил и Методий. Факултет Математика и информатика. Направление Обществени комуникации и информационни науки = The Works of St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo. Faculty of mathematics and informatics. Direction Public communications and information sciences. Т. 7, 2015, с. 165-207.
 110. Мартинкова, Нела. Сравнение между изображенията на лидера в чешката и в българската политическа комуникация. В: Език и литература: списание за общодостъпно разглеждане на езика, литературата и народния бит, 2015, №1-2, с. 182-188.
 111. Мелтев, Михаил. Предизвикателства към природата на електронните медии в епохата на Интернет. В: Изкуствоведски четения: тематично годишно рецензирано издание за изкуствознание, 2013. София: Институт за изследване на изкуствата – БАН, 2015, с. 493-499.
 112. Мелтев, Михаил. Телевизията като индустрия. В: Годишник – Национална Академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" = Annual – National Academy of Theatre & Film Arts, 2015, с. 115-129.
 113. Милева, Елеонора. Педагогическо общуване и комуникация в обучението по физическо възпитание и спорт. В: Професионално образование: научно-методическо списание = Vocational Education: educational journal, Год. 17, 2015, №6, с. 598-605.
 114. Милчев, Орлин. Късометражното игрално кино: Модел на реализация, модел на комуникация. В: Кино: издание на Съюз на българските филмови дейци, 2015, №1, с. 2-6.
 115. Мирчев, Михаил. Персонификацията и кръговете на политическото говорене. В: Проблеми на обществената комуникация: Научни доклади от Първа кръгла маса „Проблеми на обществената комуникация”, 2015 г. София: За буквите – О писменехь, 2015, с. 26-42.
 116. Михайлов, Николай. Религия, империя, толерантност на Балканите: Една етическа гледна точка. В: Хуманизъм, наука и религия: Ценности, парадигми и предизвикателства. София: Национален съвет на религиозните общности в България, 2015, с. 142-150.
 117. Михайлов, Николай. Св. Августин и проблемът за висшето благо. В: Философски алтернативи: списание на Института по философски изследвания при БАН = Philosophical alternatives, 2015, №3, с. 5-11. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=284074
 118. Михайлов, Николай; Ивков, Божидар. Екология и инвалидност: Безбариерна среда vs социални бариери. В: Екологическа етика, природа и устойчиво развитие на България. София, 2015, с. 214 -225.
 119. Михайлова, Екатерина. Парламентарният надзор над медиите след 1989 г. В: Медиите в България: 25 години по-късно: Национална научнопрактическа конференция, София, 31.10.2014. София: Нов бълг. унив., 2015, с. 52-64.
 120. Михайлова, Катя. „Липсващият” друг в публичната политическа комуникация. В: Проблеми на обществената комуникация: Научни доклади от Първа кръгла маса „Проблеми на обществената комуникация”, 2015 г. София: За буквите – О писменехь, 2015, с. 117-126.
 121. Модева-Нанкова, Мариела. Място на еко-етическите знания и нагласи в опазването на културно-историческото наследство – национални специфики. В: Екологическа етика, природа и устойчиво развитие на България: Сборник статии. София: Фондация Устойчиво развитие за България, 2015, с. 47-56.
 122. Назърска, Жоржета. Анастасия Ганчева-Зографова в българо-полската интеркултурна комуникация. В: Полша и поляците в новата българска история (средата на XIX – средата на XX век): Материали от Международна научна конференция, проведена на 20-21 март 2014 г. в София. София: Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2015, с. 284-296.
 123. Начева, Гергана. Ненчо Илиев-Сириус – заклейменият редактор. В: Съвременна хуманитаристика, Год. 6, 2015, №2, с. 17-25.
 124. Николич, Саня; Бошкович, Небойша; Миладинович, Любица. Проблемите на социалната комуникация. В: Проблеми на обществената комуникация: Научни доклади от Първа кръгла маса „Проблеми на обществената комуникация”, 2015 г. София: За буквите – О писменехь, 2015, с. 97-103.
 125. Николова, Ива. Причини за провалите по комуникационния вектор „общество – власт”. В: Проблеми на обществената комуникация: Научни доклади от Първа кръгла маса „Проблеми на обществената комуникация”, 2015 г. София: За буквите – О писменехь, 2015, с. 171-176.
 126. Николова, Райна. Предизвикателства пред медийното законодателство: Особености на българската посткомунистическа реалност. В: Медиите в България: 25 години по-късно: Национална научнопрактическа конференция, София, 31.10.2014. София: Нов бълг. унив., 2015, с. 44-50.
 127. Огнянова, Нели. Надолу по стълбата, която води нагоре: Медийната регулация в България. В: Политически изследвания: тримесечно списание, 2015, №1-2, с. 185-202.
 128. Огнянова, Нели. Обществените медии в цифровото общество: Към дискусията за адекватен модел на финансиране. В: Медиите в България: 25 години по-късно: Национална научнопрактическа конференция, София, 31.10.2014. София: Нов бълг. унив., 2015, с. 118-125.
 129. Павловска, Елена. Онлайн медиите като средство за публична комуникация. В: Проблеми на обществената комуникация: Научни доклади от Първа кръгла маса „Проблеми на обществената комуникация”, 2015 г. София: За буквите – О писменехь, 2015, с. 104-116.
 130. Павловска, Елена. „Gray literature” в цифровата ера. В: Визия за бъдещето на библиотеките в България: Доклади от XXV Национална конференция на ББИА, Стара Загора, 4-5 юни 2015 г. София: Бълг. библиотечно-информ. асоц., 2015, с. 82-84.
 131. Падарева, Гергана. Ролята на интонацията в процеса на комуникация и принципът за езиковата икономия. В: Лингвистиката: История, предизвикателства, перспективи: сборник в чест на 80-годишнината на професор д-р Иван Кочев. Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, 2015, с. 302-308.
 132. Палашев, Николай. Аспекти на комуникационната мистификация. В: Нови информационни технологии в образователния процес: Сборник от научни доклади и съобщения от семинар, 2014: Т. 10. София: За буквите – О писменехь, 2015, с. 254-262.
 133. Палашев, Николай. Аспекти на комуникационната сигурност при образователното пространство. В: Съвременни измерения на европейското образователно и научно пространство: Сборник с доклади от международните пътуващи семинари на УниБИТ = Modern dimensions in European education and research area: Т. 2. София: За буквите – О писменехь, 2015, с. 340-344.
 134. Палашев, Николай. Аспекти на същността и характера на сигурността при обществената комуникация. В: Съвременни измерения на европейското образователно и научно пространство: Сборник с доклади от международните пътуващи семинари на УниБИТ = Modern dimensions in European education and research area: Т. 3. София: За буквите – О писменехь, 2015, с. 126-130.
 135. Палашев, Николай. Комуникационни измерения на трансцеденталната информация. В: Съвременни измерения на европейското образователно и научно пространство: Сборник с доклади от международните пътуващи семинари на УниБИТ = Modern dimensions in European education and research area: Т. 2. София: За буквите – О писменехь, 2015, с. 193-199.
 136. Палашев, Николай; Денчев, Стоян. Деградация на идеологемите. В: Проблеми на обществената комуникация: Научни доклади от Първа кръгла маса „Проблеми на обществената комуникация”, 2015 г. София: За буквите – О писменехь, 2015, с. 19-25.
 137. Панайотов, Тодор. Белите петна в историята на българската печатна журналистика. В: Град и памет: Сборник с доклади от Втора национална научна конференция, проведена в Пазарджик, 5-6 юни 2014 г. Пазарджик: Беллопринт, 2015, с. 90-93.
 138. Панайотов, Тодор. Културният елит на България и централните всекидневници през първата половина на XX век. В: Изкуствоведски четения: тематично годишно рецензирано издание за изкуствознание, 2013. София: Институт за изследване на изкуствата – БАН, 2015, с. 103-109.
 139. Парзулова, Марияна. За езиковата игра в българските медии. В: Лингвистиката: История, предизвикателства, перспективи: сборник в чест на 80-годишнината на професор д-р Иван Кочев. Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, 2015, с. 291-297.
 140. Парижкова, Любомира. Изследване върху дефинирането на думите „общуване” и „комуникация” в българския контекст. В: Съвременни измерения на европейското образователно и научно пространство: сборник с доклади = Modern dimensions in European education and research area. Т. 3, 2015, с. 69-77.
 141. Пачова, Дарина. Пренатално четене – книги, създадени за неродените читатели. В: ББИА онлайн: списание на Българската библиотечно-информационна асоциация, Год. 5, 2015, №1, с. 19-23.
 142. Пачова, Дарина; Джонгова, Мария. Културните различия във възприемането на езика на тялото. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация, 2015, №25. Available from: http://media-journal.info/?p=item&aid=294
 143. Пейчева, Добринка. Преструктуриране на комуникациите и трансформации на четенето в дигиталната ера. В: Социологически пространства. Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, 2015, с. 155-171.
 144. Пейчева, Добринка; Райчева, Лилия; Николова, Виолета; Миленкова, Валентина; Кьосев, Жеко; Дулов, Владимир; Муча, Валбона; Керанова, Диляна; Фалина, Ивона; Христов, Александър. Предизвикателства пред електронното четене в медиализираното общество. В: Проблеми на посмодерността, Год. 5, 2015, №3, с. 296-310. Available from: http://ppm.swu.bg/media/42050/peicheva_d_restructurization%20of%20communicationa.pdf
 145. Пейчева, Лозанка; Димов, Венцислав. Един живот не стига за обичта към пеещия български народ – разговор с Елена Стоин. В: Българско музикознание = Bulgarian Musicology, Год. 39, 2015, №2, с. 3–34.
 146. Пенев, Станислав. "Есенински булевард" – един съвременен вестник и културна институция. В: Знаци: Изкуство, литература, общество, Год. 12, 2015, №3, с. 158-161.
 147. Петков, Стойко. Предизвикателства при използването на социалните медии и мрежи за целите на конструктивен междурелигиозен диалог. В: Хуманизъм. Наука. Религия: Ценности, парадигми и предизвикателства в междурелигиозните отношения: Тематичен сборник по материали от конференцията в Банско – 10-12 октомври 2014 година. София: Военно изд., 2015, с. 98-104.
 148. Петкова, Галина. Връзки между детските нагласи и нагласите на родители, връстници и медии към възрастните. В: Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието: научна конференция с международно участие, 12-14 юни 2015 г., Бургас: Т. 2. Бургас: Бургаски свободен унив., 2015, с. 265-271.
 149. Петкова, Силвия. За ролята на евфемизмите в комуникативното пространство на съвременните руски медии. В: Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури: Сборник с доклади от дванадесетите международни славистични четения – София, 9-10 май 2014 г.: Т. 1: Езикознание. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2015, с. 123-129.
 150. Петров, Росен. Диктатът на телевизионния образ в медиакултурата. В: Годишник – Бургаски свободен университет. Т. 32, 2015, с. 264-268.
 151. Петрова, Светла. Чистотата на същинските журналистически формати. В: Медиите в България: 25 години по-късно: Национална научнопрактическа конференция, София, 31.10.2014. София: Нов бълг. унив., 2015, с. 184-188.
 152. Петрова, Силвия. Фейсбук и лайфстайл: Триумфът на частното. В: Информационни технологии, култура, общество = Information technologies, culture, society. Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, 2015, с. 155-165.
 153. Петрунова, Венета. Връзката между социални мрежи и трудов пазар. В: Международна юбилейна научна конференция "Социалните науки и развитието на обществото – теоретични и практически измерения", Свищов, 30-31 октомври 2015 г.: сборник научни разработки = International Jubilee Scientific Conference "Social Sciences and the Development of Society (Theoretical and Practical Dimensions)", Svishtov, October 30-31 2015: collection of scientific works. Свищов: Акад. изд. Д. А. Ценов, 2015, с. 323-326.
 154. Планска, Камелия. Визуална комуникация в книгата – рисунка, графика, илюстрация, фотография. В: Книгата – нашето по-смислено настояще: Сборник доклади от форума Дни на книгата и авторското право в УниБИТ: Т. 5. София: За буквите – О писменехь, 2015, с. 135-141.
 155. Попова, Анелия. Психология на публичната личност в контекста на манипулацията в масовата комуникация. В: Национална научно-практическа конференция по психология – теория и практика: Сборник доклади, Българска школа по психоанализа: Ч. 2. Варна: Психоанализа, 2015, с. 186-214.
 156. Попова, Анелия. Социално-психологически аспекти на телевизионната манипулация – влияние върху човешкото съзнание и поведение. В: Психологията – традиции и перспективи = Psychology – traditions and perspectives. Т. 2, 2015, с. 84-91.
 157. Попова, Анелия. Социално-психологически и комуникационни аспекти на манипулацията: Манипулацията в сферата на обществените комуникации. В: Национална научно-практическа конференция по психология – теория и практика: Сборник доклади, Българска школа по психоанализа: Ч. 2. Варна: Психоанализа, 2015, с. 160-185.
 158. Попова, Жана. Дигиталното забавление: Метаморфози на удоволствието в онлайн радиото. В: Информационни технологии, култура, общество = Information technologies, culture, society. Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, 2015, с. 219-230.
 159. Правдомирова, Донка. Библиографията в орбитата на книжовното общуване между българи и сърби през XIX век. В: Съвременни измерения на европейското образователно и научно пространство: Сборник с доклади = Modern dimensions in European education and research area: Т. 1. София: За буквите - О писменехь, 2015, с. 51-53.
 160. Проданов, Юрий. Вестник „Дунавска зора” и образите на българската политическа автономност. В: Криворазбраната цивилизация тогава и днес: Доклади от научна конференция, Шумен, 21.11.2013, Народно читалище „Добри Войников – 1856”. Шумен: НЧ Добри Войников, 2015, с. 57-65.
 161. Проданова, Росинка. Дигиталната политика на регионалното обществено радио – опитът на радио Благоевград. В: Информационни технологии, култура, общество = Information technologies, culture, society. Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, 2015, с. 198-206.
 162. Райчева, Лилия. Съвременната информационна среда: трансформации и перспективи. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 29.11.2015. Available from: http://www.newmedia21.eu/sabitiq/savremennata-informatsionna-sreda-transformatsii-i-perspektivi
 163. Райчева, Лилия. Състояние и перспективи пред съвременната медийна екосистема. В: Медиите в България: 25 години по-късно: Национална научнопрактическа конференция, София, 31.10.2014. София: Нов бълг. унив., 2015, с. 91-99.
 164. Райчева, Лилия; Петров, Милко. „Минута е много”: Образование чрез развлечение. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 16.02.2015. Available from: http://www.newmedia21.eu/proekti/minuta-e-mnogo-obrazovanie-chrez-razvlechenie
 165. Серафимова, Мила; Делева, Росица. Медиите на ИДИЛ като оръжие и средство за формирането на държава. В: Военен журнал: двумесечно издание на Министерство на отбраната, Год. 122, 2015, №4, с. 75-84.
 166. Симов, Александър. Митът за информационната война на Русия: кои са истинските „хибридни” касапи. В: Ново време: списание за социални идеи, политика и култура, Год. 90, 2015, №4, с. 25-31.
 167. Славчева, Стела. „Кой фирмата си рекламира той клиенти всякога намира” (Трявна през погледа на рекламата в тревненския периодичен печат – 30-те години на XX век). В: Известия на Специализирания музей за резбарско и зографско изкуство. Т. 4, 2015, с. 139-147.
 168. Спасов, Орлин. География на интернет в България: Териториални и социални конфигурации. В: Природни науки, технологии и социални свeтовe. София: Рива, 2015, с. 130-161.
 169. Спасов, Орлин. Под знака на застоя. В: Медии по инерция: Дефицитната воля за промени. Български медиен мониторинг 2014. София: Фондация Медийна демокрация, 2015, с. 4-11. Available from: http://www.fmd.bg/?p=9042
 170. Стайков, Ивайло. Характер на правоотношението, въз основа на което членовете на Съвета за електронни медии изпълняват длъжността си. В: Медиите в България: 25 години по-късно: Национална научнопрактическа конференция, София, 31.10.2014. София: Нов бълг. унив., 2015, с. 170-182.
 171. Статкова, Весела. Врата към света на новите медии. В: Изкуство и образование – традиции и съвременност: Международна научна конференция, Пловдив, 23-24 октомври, 2014 = International scientific conference "Art and education – traditions and contemporaneity", Plovdiv, October 23rd – 24th, 2014: Т. 2. Пловдив, 2015, с. 358-364.
 172. Стефанов, Тихомир. Дигитален модел на съвременен всекидневник. В: Библиотеки, четене, комуникации: Тринадесета национална научна конференция с международно участие, ВТУ Св. св. Кирил и Методий, РНБ П. Р. Славейков, 13-14 ноември 2014 г.: Посветена на 125-годишнината от създаването на първата публична библиотека във Велико Търново. В. Търново: Народна библиотека П.Р. Славейков, 2015, с. 366-378.
 173. Стефанова, Ася. Вербална и невербална комуникация на зрително затруднени деца с множество увреждания; Развитието на комуникативни умения при зрително затруднени деца с множество увреждания в начална училищна възраст. В: Образование и квалификация на педагогическите кадри – приложно-практически аспекти, 2015, №5, с. 123-148.
 174. Стоилова, Тамара. Антивоенните настроения в България в навечерието на Първата световна война: международният отзвук и „българският реванш” за Балканските войни. В: Историческо бъдеще: списание за исторически и интердисциплинарни изследвания, Год. 19, 2015, №1-2, с. 113-129.
 175. Стоицова, Толя. Метафорите в медийния език на тероризма: Образът на „Хизбула” в български всекидневници: изследване на в. 24 часа, в. Труд и в. Дневник. В: Психологични изследвания = Psychological Research, Год. 18, 2015, №1, с. 21-29.
 176. Стоянова, Мая. Глифови конфигурации и трансформации в неврофизиологичните, когнитивните и психолингвистическите процеси, участващи във формирането на способността за четене. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 21, 2015 [за 2014], c. 161-182.
 177. Събева, Яна. Вербални и невербални техники за комуникация на български предпримачи в сферата на високите технологии. В: Реторика и комуникации = Rhetoric and Communications, 2015, №20. Available from: https://rhetoric.bg/вербални-и-невербални-техники-за-кому
 178. Съев, Стоян. Приложение на технологията Flickr в обучението на бъдещи социални работници. В: Съвременни предизвикателства пред педагогическата наука: Сборник с доклади от конференция с международно участие, проведена на 6-8 юни 2014 г., организирана от Факултета по педагогика на Софийски университет Св. Климент Охридски. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2015, с. 851-861.
 179. Тарандова, Спаска. Книгата като първата медия и библиотеката като място за нейното съхранение и популяризиране. В: Книгата – нашето по-смислено настояще: Сборник с доклади от форума Дни на книгата и авторското право в УниБИТ. София: За буквите – О писменехь, 2015, с. 49-53.
 180. Тахир, Мюмюн. Междукултурната комуникация и интеграция чрез изкуство. В: Проблеми на обществената комуникация: Научни доклади от Първа кръгла маса „Проблеми на обществената комуникация”, 2015 г. София: За буквите – О писменехь, 2015, с. 66-79.
 181. Терзийска, Пелагия. Подпомагане развитието на реч и комуникация при невербалното дете със специални образователни потребности. В: Годишник: Педагогическата наука – теория и практика. ЮЗУ Неофит Рилски. Факултет по педагогика = Annual educational science – theory and practice. Т. 3, 2015, с. 100-107.
 182. Титова, Яна. Късометражното игрално кино: Модел на реализация, модел на комуникация. В: Кино: издание на Съюз на българските филмови дейци, 2015, №2, с. 2-5.
 183. Тишева, Йовка. Речевата комуникация и теорията за релевантността. В: Актуални тенденции в развитието на прагматиката и когнитивната лингвистика: Сборник с материали от Международна научна конференция, 2012. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2015, с. 92-98.
 184. Тодоров, Валерий. Колко обществени да бъдат обществените медии. В: Медиите в България: 25 години по-късно: Национална научнопрактическа конференция, София, 31.10.2014. София: Нов бълг. унив., 2015, с. 106-109.
 185. Тодоров, Петко. Дефицити в медийния лабиринт на прехода. В: Научни трудове на УНСС [Университет за национално и световно стопанство] = Research Papers – University of National and World Economy. Год. 55, Т. 1, 2015, с. 95-124.
 186. Тодорова, Биляна. За някои употреби на суфикс -ица във форумите на bg-mamma. В: Лингвистиката: История, предизвикателства, перспективи: сборник в чест на 80-годишнината на професор д-р Иван Кочев. Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, 2015, с. 94-97.
 187. Тодорова, Биляна; Падарева, Гергана. Българската реч в регионалните медии. В: Българска реч: списание за езикова култура, Год. 21, 2015, №3, с. 37-46.
 188. Тодорова, Десислава. Интернет или какво знание „остава в мрежата”. В: Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието: научна конференция с международно участие, 12-14 юни 2015 г., Бургас: Т. 2. Бургас: Бургаски свободен унив., 2015, с. 68-74.
 189. Тодорова, Десислава. Онлайн вестникът vs конвеционалния вестник = нови хоризонти. В: Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието: научна конференция с международно участие, 12-14 юни 2015 г., Бургас: Т. 2. Бургас: Бургаски свободен унив., 2015, с. 75-79.
 190. Топакбашян, Вартануш. Отражението на арменския духовен и образователен живот в България в арменската преса през периода 1908-1928 г. В: Конференция „Арменският духовен и образователен живот в България”, посветена на 88 години от избора и 80 години от смъртта на първия арменски архиерей в България – архиепископ Степанос Ховагимян, София, 17 май (събота) 2014 г. София: Томас Басмаджиян, 2015 , с. 91-97.
 191. Филева, Петранка. Дефекти на българския медиен пазар в три епизода. В: Медиите в България: 25 години по-късно: Национална научнопрактическа конференция, София, 31.10.2014. София: Нов бълг. унив., 2015, с. 126-136.
 192. Филева, Петранка. Марков мениджмънт за медийната организация като работодател. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация, 2015, №22. Available from: http://media-journal.info/index.php?p=item&aid=271
 193. Филева, Петранка. Неправителствените организации в ООН – 70 години усилия от името на хората. В: Международни отношения: списание за дипломация, политика и икономика, 2015, №4. Available from: https://spisaniemo.bg/неправителствените-организации-в-оо
 194. Френкева, Милена. Медийни интерпретации за събитията в Катуница в български, румънски и руски вестници. В: Национална научно-практическа конференция по психология – теория и практика: Сборник доклади, Българска школа по психоанализа: Ч. 1. Варна: Психоанализа, 2015, с. 125-134.
 195. Френкева, Милена. Медийни интерпретации на покушението срещу Ахмед Доган във в. 24 часа и в. Стандарт. В: Психологията – традиции и перспективи = Psychology – traditions and perspectives. Т. 2, 2015, с. 78-84.
 196. Френкева, Милена. Медийните образи на жертвата и похитителя в статии, отразяващи покушението срещу Ахмед Доган във в. 24 часа и в. Стандарт. В: Национална научно-практическа конференция по психология – теория и практика: Сборник доклади, Българска школа по психоанализа: Ч. 1. Варна: Психоанализа, 2015, с. 84-94.
 197. Френкева, Милена. Национална специфика в историческите позовавания за събитията в Катуница в български, румънски и руски вестници. В: Национална научно-практическа конференция по психология – теория и практика: Сборник доклади, Българска школа по психоанализа: Ч. 1. Варна: Психоанализа, 2015, с. 135-141.
 198. Френкева, Милена. Особености в отразяването на атентата в Бургас във в. New York Times. В: Психологията – традиции и перспективи = Psychology – traditions and perspectives. Т. 2, 2015, с. 74-78.
 199. Хавезов, Кирил. Икономическите медии като дискурсивен инструмент на властта в контекста на визуалната култура. В: Научни трудове на Университета по библиотекознание и информационни технологии = Proceedings of the State University of Library Studies and Information Technologies. Т. 13, 2015, с. 59-71.
 200. Хаджиева, Елена. Пол и език: анкетни проучвания. В: Българска реч: списание за езикова култура, Год. 21, 2015, №1, с. 38-45.
 201. Хаустов, Николай. Информационната сигурност – поглед към ЮНЕСКО. В: Международни отношения: списание за дипломация, политика и икономика, Год. 44, 2015, №5-6, с. 153-162.
 202. Христов, Чавдар. Промяна на масовото мислене. В: Проблеми на обществената комуникация: Научни доклади от Първа кръгла маса „Проблеми на обществената комуникация”, 2015 г. София: За буквите – О писменехь, 2015, с. 49-59.
 203. Христова, Вера. Периодичният печат в Трявна. В: Известия на Специализирания музей за резбарско и зографско изкуство. Т. 4, 2015, с. 108-138.
 204. Христова-Пеева, Наталия. За една негативна фармакология на новите медии в съвременното образование. В: Съвременни предизвикателства пред педагогическата наука: Сборник с доклади от конференция с международно участие, проведена на 6-8 юни 2014 г., организирана от Факултета по педагогика на Софийски университет Св. Климент Охридски. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2015, с. 862-867.
 205. Цветанович, Иван; Радович, Владета. Проблемите в комуникацията между западното и ислямското общество – културата на изслушване. В: Проблеми на обществената комуникация: Научни доклади от Първа кръгла маса, 2015 г. София: За буквите – О писменехь, 2015, с. 90-96.
 206. Цветкова, Милена. Алгоритъм на четенето. Национална кръгла маса „Четене с разбиране – път към развитие на образователни умения“, откриваща инициатива на националната кампания „Забавното лятно четене 2015“. София, Американски център, Столична библиотека, 27 май 2015 г. DOI:10.5281/zenodo.5800394. Available at Zenodo, 19 June 2019: https://zenodo.org/record/5800394
 207. Цветкова, Милена. Дрехи от хартия, облекла за четене. В: Полиграфия: независимо научно-техническо списание за техника, технология и организация на редакционно-издателския процес и печатното производство = Poligrafia, Год. 36, 2015, №6, с. 38-41.
 208. Цветкова, Милена. Изобретението на Хюго – книга от креолска порода: В 2 ч. В: Издателство Милениум, Част 1, 02.04.2015. Available from: http://blog.milleniumbg.eu/2015/04/02/izobretenieto-na-hugo-kniga-ot-kreolska-poroda-1; Издателство Милениум, Част 2, 23.04.2015. Available from: http://blog.milleniumbg.eu/2015/04/23/izobretenieto-na-hugo-kniga-ot-kreolska-poroda-2
 209. Цветкова, Милена. Медийната прогностика на библиолога Пол Отле. В: ББИА онлайн: списание на Българската библиотечно-информационна асоциация, Год. 5, 2015, №2, с. 31-40.
 210. Цветкова, Милена; Делчева, Вида. Ислямски комикси и видеоигри. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация. 2015, №22. Available from: http://media-journal.info/index.php?p=item&aid=270
 211. Цветкова, Милена; Делчева, Вида. Комикс – по-добрата медия срещу ислямския тероризъм. В: Литернет = LiterNet: списание за литература, изкуства, хуманитарни и социални изследвания, 14.01.2015, №1 (182). Available from: http://liternet.bg/publish30/vida-delcheva/komiks-isliam.htm
 212. Ченешев, Димитър. Необходимост от трансформация на корпоративната комуникация в контекста на организационно преструктуриране в община София. В: Е-Управление: Доклади от VII Международна научна конференция в рамките на "Дни на науката – 2015" на ТУ – София: Сборник трудове. Созопол, 2015, с. 213-218.
 213. Шапкалова, Светла. Малтийският орден в българското информационно пространство. В: Съвременни измерения на европейското образователно и научно пространство: Сборник с доклади от международните пътуващи семинари на УниБИТ = Modern dimensions in European education and research area: Т. 3. София: За буквите – О писменехь, 2015, с. 367-373.
 214. Шутева, Ресена. Езикови особености на синхронната комуникация в чата на мултиплейър ролeвите игри (MMORPG). В: Конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти от Факултета по класически и нови филологии, 2015. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2015, с. 293-300.
 215. Яврукова, Биляна. Проучване на информационните потребности на преподаватели и докторанти в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. В: Визия за бъдещето на библиотеките в България: Доклади от XXV Национална конференция на ББИА, Стара Загора, 4-5 юни 2015 г. София: Бълг. библиотечно-информ. асоц., 2015, с. 60-70.
 216. Angelova, Vyara. The TV as a Radio. In: Radio, Sound and Internet. Ed by Madalena Oliveira, Fabio Ribeiro. Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade (CECS), 2015, pp. 224-229.
 217. Dimov, Ventsislav. Music images in splits (after the usage of traditional Balkan music in commercial videoclips). In: Hybride Welten 8. Das Reine und das Vermischte – 15 Jahre danach. Hgs. Keller, Ines, Fabian Jacobs. Münster, New York: Waxmann, 2015, pp. 113-128.

4596а. Hristov, Chavdar. Orchestrated transformations in mass thinking. In: Papers of BAS: Humanities & Social Sciences, Vol. 2, 2015, No 3-4, pp. 280-296. Available from: https://www.papersofbas.eu/images/papers/Papers-2-3-4-2015/Chavdar%20Hristov_article.pdf

 1. Jeftimova, Andreana; Kajtoch, Vojciech. O języku poprawnym politycznie – rozmowa Andreany Jeftimovej z Uniwersytetu Sofijskiego z prof. Wojciechem Kajtochem. In: Galeria: Częstochowski magazyn literacki Literackiego Towarzystwa Wzajemnej Adoracji Li-TWA, lipiec-rzesień, 2015, No 35, s. 48-60.
 2. Kalinov, Kalin. Terrorism as a Strategic Communication Phenomenon. In: The 1st IUS Graduate Conference, 21-22 May, 2015: Book of Abstracts. Sarajevo, Bosnia-Herzegovina: International University of Sarajevo, 2015, p. 47. Available from: https://igc.ius.edu.ba/sites/default/files/IUSGC-2015-Book-of-Abstracts.pdf. Също в: Terrorism as a Strategic Communication Phenomenon. IUS Graduate Conference 2015, Sarajevo, Bosnia & Herzegovina, 21-22 May 2015. In: SSRN Electronic Journal, 23 May 2018. DOI:10.2139/ssrn.3174265. Available from: https://ssrn.com/abstract=3174265
 3. Kirilov, Svetlozar. Hate Speech: Off/On-line. In: Smart Journalism: New Media Literacy for Media Professionals. Ed. by Bissera Zankova, Andrej Skolkay, Iliana Franklin. London: MediaFrame, 2015, pp. 99-104.
 4. Kirilov, Svetlozar. Investigative Journalism in the Internet Era. In: Smart Journalism: New Media Literacy for Media Professionals. Ed. by Bissera Zankova, Andrej Skolkay, Iliana Franklin. London: MediaFrame, 2015, pp. 32-39.
 5. Krusteva, Lulivera. Тhe Foreign Correspondents in Bulgaria. News from the Eastern Frontier of the European Union. In: Mapping Foreign Correspondence in Europa. ECREA book series. Ed. by Georgios Terzis. London: Routledge, 2015, p. 35.
 6. Mavrodieva, Ivanka. The Voices of Bulgarian Political Parties during the 2014 Parliamentary Election Campaign. In: International Journal of Cross-Cultural Studies and Environmental Communication, 2015, Vol. 4, No 2, pp. 45-56. https://crossculturenvironment.wordpress.com/ivanka-mavrodieva-the-voices-of-bulgarian-political-parties-during-the-2014-parliamentary-election-ccampaign
 7. Mavrodieva, Ivanka. Transformations de la rhétorique: des oralités politiques vers une Agora virtuelle: (Les protestations citoyennes en Bulgarie). In: La Rue et l’e-rue. Paris: L'Harmattan, 2015, pp. 59-70.
 8. Mavrodieva, Ivanka; Tsvetkova, Nikolina. Manifestations of the Pedagogical Communication in applying LbD4All through Web 2.0. In: Rhetoric and Communications, 2015, No 19. Available from: https://rhetoric.bg/manifestations-of-the-pedagogical-communication-in-applying-lbd4all-through-web-2-0
 9. Peicheva, Dobrinka; Raycheva, Lilia; Nikolova, Violeta; Milenkova, Valentina; Kiosev, Jeko; Doulov, Vladimir; Muça, Valbona; Keranova, Dilyana; Falina, Ivona; Hristov, Alexander. Challenges of E-Reading in Mediatized Society. В: Postmodernism Problems, Vol. 5, 2015, No 3, pp. 296-310. Available from: https://www.pmpjournal.org/index.php/pmp/article/view/76
 10. Petkova, Diana. Beyond Silence: A Cross-Cultural Comparison between Finnish Quietude and Japanese Tranquility. In: Eastern Academic Studies, 2015, No 4, pp. 1-25.
 11. Petkova, Diana. Cultural Identity, Collective Self-Image and Religious Consciousness in Ecuador. In: Eastern Academic Studies, 2015, No 4, pp. 26-45.
 12. Piperkov, Ivo. Media literacy and human rights. In: TASKs for democracy: 60 activities to learn and assess transversal attitudes, skills and knowledge. Ed. Josef Huber, Pascale Mompoint-Gaillard and Ildikó Lázár. Council of Europe, 2015, pp. 251-256
 13. Tomov, Mariyan; Raycheva, Lilia. The Facebook Image of the 2013/2014 Social Protests in Bulgaria. In: Democracy and Media in Central and Eastern Europe 25 Years on. Ed. by B. Dobek-Ostrowska, M. Głowacki. Wroclaw. Poland: Peter Lang Edition, 2015, pp. 166-181.
 14. Tsvetkova, Milena. Algorithm for the Thesis Writing Process. In: ResearchGate. 2015. DOI:10.13140/RG.2.1.3099.0321
 15. Tsvetkova, Milena. Writing a Thesis – for Graduate Students. In: ResearchGate. 2015. DOI:10.13140/RG.2.1.1001.8809
 16. Valkanova, Vesselina. Design Models of the Early Post Communist Bulgarian Press. In: Review of Journalism & Mass Communication. June 2015, Vol. 3, No. 1, pp. 27-33. Monticello, NY: Published by American Research Institute for Policy Development. ISSN: 2333-5734 (Online). DOI:10.15640/rjmc.v2n2a2. ISSN: 2333-5742. DOI:10.15640/rjmc.v3n1a2. Available from: http://dx.doi.org/10.15640/rjmc.v3n1a2
 17. Velinova, Neli; Tomov, Mariyan; Raycheva, Lilia. The 2013 Social Protests in Bulgaria: Slogans and Images. In: Investigating Culture, 2015. Available from: http://journals.cultcenter.net/index.php/investigating/issue/view/16
 18. Zlatanov, Biser; Koleva, Maya. Info traders, innovation and information spread. In: Media convergence handbook: Vol. 1. Springer Berlin Heidelberg, 2015, pp. 325-345.