2016

Сборници

 1. Аспекти на българската речева комуникация. Науч. ред. Надка Николова. – Шумен: Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2016. – 1 оптичен диск (CD-ROM). ISBN 978-619-201-135-2
 2. Библиотеката на XXI век – практики, комуникации, ефективност: Сборник с доклади от Национална конференция с международно участие, 8-9 септември 2016 г., Шумен. Ред. Татяна Вътова. – Шумен: Регион. библ. Стилиян Чилингиров, 2016. – 220 с. ISBN 978-954-2936-28-2. Available from: http://search.libshumen.org/abeuropeana/ABDKFram.htm?SearchParam=218214&ABFond=0&WSend=Search
 3. Библиотеки, четене, комуникации: Четиринадесета национална научна конференция с международно участие, ВТУ Св. св. Кирил и Методий, РНБ П. Р. Славейков, 17-18 ноември 2015 г.: Посветена на 830-годишнината от въстанието на болярите Петър и Асен и възстановяването на българската държава. – В. Търново: Народна библиотека П. Р. Славейков, 2016 . – 376 с. ISSN 1313-8138
 4. Дизайн с усмивка: Творческа работилница със студенти от специалност „Графичен дизайн и визуални комуникации” към Факултет по изобразително изкуство, Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий, Велико Търново (2014-2016): по проект Съвременни стратегии в обучението по изобразително изкуство. Състав. Красимира Друмева. – В. Търново: Абагар, 2016. – 218 с. ISBN 978-619-168-172-3
 5. Дилема за медии: Журналистика или пропаганда: Български медиен мониторинг 2015. – София: Фондация Медийна демокрация, 2016. – 85 с. Available from: http://www.fmd.bg/?p=9322
 6. Език, литература, медии: Сборник с научни статии. Състав., науч. ред. Нели Митева, Снежана Бойчева, Даниела Кирова. – Шумен: Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2016. – 1 оптичен диск (DVD). ISBN 978-619-201-134-5
 7. Езикът на омраза в България: Рискови зони, уязвими обекти. Състав. Юлиана Николова, Орлин Спасов, Николета Даскалова. – София: Агенция Стратегема, 2016. – 244 с. ISBN 978-954-9506-39-6. Available from: http://www.fmd.bg/wp-content/uploads/2016/04/antihate_index.pdf
 8. Икономически и професионални трансформации в конвергентната медийна среда: Изследване. Авт. Светла Цанкова, Биляна Томова, Диана Андреева, Стела Константинова, Иван Вълчанов, Гергина Манчева, Мария Николова, Мартин Осиковски. Катедра “Медии и обществени комуникации”, УНСС. – София: Издателски комплекс – УНСС; Факултет Икономика на инфраструктурата, 2016. – 180 с. Available from: https://www.newmedia21.eu/content/2011/11/SBORNIK-za-Nyu-media-21.pdf
 9. Интернет либерализацията – предизвикателства и добри практики пред интелектуалната собственост = Internetliberalization–Intellectual property challenges and best practices: Сборници с доклади от национални научни семинари. – София: За буквите – О писменехь, 2016. – 411 с. ISBN 978-619-185-231-4
 10. Инфраструктура: Бизнес и комуникации = Infrastructure: Business and Communications: Доклади от Петата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти, УНСС, София, 20 април 2016 г. – София: Издателски комплекс – УНСС; Университет за национално и световно стопанство; Факултет Икономика на инфраструктурата, 2016. – 416 с. ISSN 1314-5061
 11. Книга, книжовност, книгоиздаване. – София: За буквите – О писменехь, 2016. – 291 с. ISBN 978-619-185-264-2
 12. Книгоиздаване по време на криза: Сборник с доклади от научния семинар по книгоиздаване, проведен на 20 и 21 май 2013 г. във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет Св. Климент Охридски, посветен на 15-годишнината от създаването на специалността "Книгоиздаване". – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016. – 352 с. ISBN 978-954-07-4148-2
 13. Криминалното – факти и фикции = Crime – facts and fictions: Сборник. Шуменски унив. Епископ Константин Преславски, Кат. по журналистика и масови комуникации. – [В. Търново]: Фабер, 2016. – 394 с. ISSN C634-1977; ISBN 978-619-00-0512-4 (Серия Обществени комуникации 6)
 14. Култура, медии, културен туризъм – II: [Доклади от научна сесия – 25.10.2016 г., проведена в рамките на IX Национален студентски фестивал на изкуствата, Благоевград]: Сборник със студентски и докторантски изследвания. Състав., науч. ред., предг. Лъчезар Антонов. – Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, 2016. – 145 с. ISBN 978-954-00-0095-4
 15. Медии и комуникация: Юбилеен сборник 40 години Факултет по журналистика и масова комуникация. Състав., науч. ред. Веселина Вълканова, Петранка Филева, Снежана Попова, Тотка Монова, Христо Кафтанджиев, Здравка Константинова, Чавдар Христов. Предг. Анастас Герджиков. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016. – 428 с. ISBN 978-954-07-4122–2
 16. Медии и политическо влияние. Авт. Тихомир Безлов, Константин Иванов, Любомир Кутин, Марин Маринов. Ред. съвет Огнян Шентов, Мария Йорданова, Моис Файон. – София: Център за изследване на демокрацията, 2016. – 83 с. ISBN 978-954-477-272-7
 17. Медиите в живота на студентите и студентите за медиите: Резултати от първа част на научноизследоватeлския проект "Медии. Език. Общество: Проблеми и перспективи": Сборник. Ред. Марияна Парзулова. – [В. Търново]: ИК Знак'94, Изд. на унив. Проф. д-р Асен Златаров – Бургас, 2016. – 183 с. ISBN 978-954-8305-46-4
 18. Образователни практики за оптимизиране на педагогическата комуникация: Български език, литература, история, руски език. Ред. кол. Ганка Янкова, Теменуга Тенева, Милена Палий. – [Шумен]: Шуменски унив. Епископ Константин Преславски, 2016. – 139 с. ISBN 978-619-201-102-4
 19. Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: Тринадесета национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2015 г.: Т. 13: [Посветена на] 1140 години славянска писменост в България. – София: За буквите – О писменехь, 2016. – 927 с. ISSN 1314-7099
 20. През призмата на информационната наука: Сборник, посветен на 70-годишния юбилей на доц. д-р Нина Шуманова. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016. – 342 с. ISBN 978-954-07-4164-2
 21. Проблеми на обществената комуникация: Научни доклади от Втора кръгла маса, 2016 г. Ред. кол. Стоян Денчев, Николай Палашев, Борис Борисов. – София: За буквите – О писменехь, 2016. – 240 с. ISBN ISSN 2534-9430
 22. Проблеми на устната комуникация: Т. 10: Сборник с доклади от Х международна научна конференция 7-8 ноември 2014, Велико Търново: Ч. 1-2. Науч. ред. Анелия Петкова, Владислав Маринов, Стоян Буров. – В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2016. [Ч.] 1. – 346 с.; [Ч.] 2. – 218 с. ISSN 2367-8712
 23. Реформи и социална промяна: Ролята на онлайн медиите при изграждането на дневния ред на българското общество. Авт. Мария Попова, Екатерина Титова, Боян Иванович. – София: Авангард Прима, 2016. – 146 с. (CD-ROM). ISBN 978-619-160-735-8. Available from: http://www.newmedia21.eu/content/2015/11/Reformi_i_socialna_promiana.pdf
 24. Сборник материали по национална сигурност, тероризъм, контролиране на телефонна и компютърна комуникация. Състав. Георги Петрунов, Радостина Михалкова. – София: Фонд РискМонитор, 2016. – 128 с. ISBN 978-954-2914-46-4
 25. Mapping of media literacy practices and actions in EU-28. Contributor author Martina Chapman; contributor for Bulgaria Dobrinka Peicheva. Strasbourg: European Audiovisual Observatory, 2016. – 458 p. DOI 10.2759/111731. https://rm.coe.int/1680783500
 26. The 21st century film, TV and media school: Challenges, clashes, changes. Ed. by Stanislav Semerdjiev, Maria Dora Mourão, Cecília Mello, Alan Taylor. – Sofia: Cilect, 2016. – 476 с. ISBN 978-619-7358-00-1

Монографии

 1. Ангелов, Божидар. Медийна и комуникативна компетентност: основи на медийната педагогика. 2. изд. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016. – 280 с. ISBN 978-954-07-4063-8
 2. Андреева, Десислава; Маздрашка-Михова, Фани. Подменената журналистика: Пиарът в журналистическото съдържание. – В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2016. – 254 с. ISBN 978-619-208-075-4
 3. Божилова, Светлана. Телевизионни системи и аудиовизуална индустрия: Европейски политики. – София: Авангард Прима, 2016. – 232 с. ISBN 978-619-160-652-8
 4. Бондиков, Венцеслав. Методи за изследване на комуникацията в интернет. – София: Холотера, 2016. – 176 с. ISBN 978-619-7165-06-7
 5. Бошнакова, Десислава. Колективната мъдрост: Краудсорсинг. Науч. ред. Владимир Михайлов. – София: ROI Communication, 2016. – 280 с. ISBN 978-954-9335-39-2
 6. Василев, Георги. Требник на студента журналист. – В. Търново: Фабер, 2016. – 303 с. ISBN 978-619-00-0474-5
 7. Вацов, Светлозар; Лозанова, Лилия. Изкуството на комуникацията. – [В. Търново]: Фабер, 2016. – 240 с. ISBN 978-619-00-0445-5
 8. Ведър, Йордан, Олимпия Ведър. Бизнес реторика: Въведение в деловата комуникация. – [Ботевград]: Междунар. висше бизнес у-ще, 2016. – 470 с. ISBN 978-954-9432-69-5
 9. Георгиев, Лъчезар. Книгоиздаването в България: 1806-1944. – София: Ан-Ди, 2016. – 450 с. ISBN 978-619-7221-06-0
 10. Георгиева, Ирина. Управление на конфликти в перспективата на организационната комуникация. – София: Софттрейд, 2016. – 192 с. ISBN 978-954-334-178-8
 11. Герчева-Несторова, Галя. Социални комуникации: Междуличностна парадигма. 2. прераб. изд. – Варна: Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2016. – 179 с. ISBN 978-954-715-653-1
 12. Горанова, Пенка. Рекламна политика. – Свищов: Акад. изд. Ценов, 2016. – 247 с. ISBN 978-954-23-1145-4
 13. Градинаров, Борислав. Медийно право. 2. прераб. и доп. изд. – В. Търново: Фабер, 2016. – 264 с. ISBN 978-619-00-0391-5
 14. Гюрова, Зорница. Образът е медия: Православие и телевизия в България. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016. – 215 с. ISBN 978-954-07-4083-6
 15. Данов, Данаил. Педагогика на медийната комуникация: Социологически, психологически, етични и педагогически основи на комуникацията в дигиталното общество. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016. – 200 с. ISBN 978-954-07-4119-2
 16. Дронзина, Татяна. Управление и разрешаване на конфликтни ситуации в училище. – София: Копи принт груп, Регион. инспекторат по образованието – Сливен, Фондация Европартньори 2007, 2016. – 111 с. ISBN 978-954-92705-6-3
 17. Ефтимова, Андреана. Двойственият език в медиите: Езикът на политическата коректност vs езика на омразата. – София: Просвета, 2016. – 336 с. ISBN 978-954-01-3271-6
 18. Златева, Динка. Комуникационна политика. – Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, 2016. – 200 с. ISBN 978-954-00-0061-9
 19. Иванов, Валери. Умение за учене и комуникация. – София: УАСГ, 2016. – 147 с. ISBN 978-954-724-100-8
 20. Иванова, Поля. Българска телевизионна журналистика: Сравнителна телевизионна история. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016. – 230 с. ISBN 978-954-07-4189-5.
 21. Иванова, Поля. Телевизията – академични перспективи: Сравнително телезнание. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016. – 223 с., ISBN 978-954-07-4169-7.
 22. Карадимов, Росен. Договор за преизлъчване по безжичен път и препредаване по електронна съобщителна мрежа на телевизионна програма. – София: Ciela, 2016. – 256 с. ISBN 978-954-28-2117-5
 23. Кафтанджиев, Христо. Мифологические архетипы в коммуникации. – Харьков: Гуманитарный центр, 2016. – 268 с. ISBN 978-617-7022-94-6
 24. Кафтанджиев, Христо. Интегрирани маркетингови комуникации: Ч. 1. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016. – 320 с. ISBN 978-954-07-4091-1
 25. Лозанова, Лилия. Ценностите на учениците в медийното общество. Науч. ред. Светлозар Вацов. – Шумен: Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2016. – 152 с. ISBN 978-619-201-094-2
 26. Мавродиева, Иванка; Тишева, Йовка. От реферата до магистърската теза: Академично писане за студенти. – София: БГ Учебник, 2016. – 208 с. ISBN 978-619-187-015-8
 27. Михайлов, Николай. Комуникацията – социален и морален контекст. – София: Мейкър Артс, 2016. – 252 с. ISBN 978-619-90070-7-5
 28. Михайлова, Катя. Меди@ общество: Социология на медиите и масовата комуникация. – София: Издателски комплекс – УНСС, 2016. – 428 с. ISBN 978-954-644-893-4
 29. Нейкова, Мария. Монолог или диалог? Противоречивият свят в обектива на глобалните телевизии. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016. – 400 с. ISBN 978-954-07-4190-1
 30. Николова, Райна. Публичноноправни проблеми на печатните медии в България. – София: Дружество Европ. право, 2016. – 312 с. ISBN 978-619-7296-01-3
 31. Павлова, Илиана. Професия журналист: 21. век: Теоретични измерения, комуникационни модели, медийни практики. Науч. ред. Иванка Мавродиева. Предг. Грета Дерменджиева, Иванка Мавродиева. – В. Търново: Фабер, 2016. – 232 с. ISBN 978-619-00-0464-6
 32. Парзулова, Марияна. Медиалингвистика. – Trnava: Univ. sv. Cyrila a Metoda, 2016. – 120 с. ISBN 978-80-8105-811-0
 33. Петрова, Славка. Фразеологичните единици в медийната реч: Лингвостилистичен прочит на спортната журналистика. – София: ИК Феномен, 2016. – 259 с. ISBN 978-954-549-116-0
 34. Попандонова-Желязова, Екатерина. Използване на езикови клишета за изграждане на ефективна комуникация на чужд език. – Плевен: Медиатех, 2016. – 535 с. ISBN 978-619-207-090-8
 35. Райчева, Лилия. Феноменът телевизия: Трансформации и предизвикателства. 2. изд. – София: ИК Тип-топ прес, 2016. – 360 с. ISBN 978-954-723-185-6
 36. Станев, Велин. Пет спорни области в рекламата. – Пловдив: Унив. изд. Паисий Хилендарски, 2016. – 179 с. ISBN 978-619-202-196-2
 37. Стоянов, Ивайло. Бизнес комуникации и връзки с обществеността. – София: Авангард прима, 2016. – 151 с. ISBN 978-619-160-633-7
 38. Стоянов, Росен. Комуникационна демокрация. – София: Нов бълг. унив., 2016. – 217 с. ISBN 978-954-535-925-5
 39. Суруджийска, Деница. Телевизионното бедствие: Етика на екранната изразност. – [В. Търново]: Фабер, 2016. – 216 с. ISBN 978-619-00-0571-1
 40. Тодоров, Валери. Убеждаване и оказване на влияние. – София: Акад. на МВР, 2016. – 240 с. ISBN 978-954-348-129-3
 41. Хаджиделева, Деляна. Комуникативна компетентност в акушерските грижи. – София: Центр. мед. библ., 2016. – 100 с. ISBN 978-954-9318-69-2

 

Студии и статии

 

 1. Адем, Севим. Езикът на омразата – причина или следствие. В: Развитие на правото в контекста на хуманитарната криза в Близкия изток и Украйна: научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет, катедра Правни науки във Варненския свободен университет Черноризец Храбър, 24-25 юни 2016 г.: сборник с доклади. Варна: Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2016, с. 146-153.
 2. Ангелова, Миглена. Предизвикателства при управление на процеса по комуникация и публичност при изпълнение на европейски програми и проекти. В: Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите: Тематичен сборник с научни изследвания: Т. 3: Посветен на 20-годишнината на Философски факултет на Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий. Т. 3, 2016, с. 192-202.
 3. Андреева, Десислава. „Изключващият” дискурс или за медийното несъзнавано (из медиарефлексията на евроинтеграцията). В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 06.01.2016. Available from:
  http://www.newmedia21.eu/izsledvaniq/izklyuchvashtiyat-diskurs-ili-za-medijnoto-nesaznavano-iz-mediarefleksiyata-na-evrointegratsiyata
 4. Армянова, Мария. Шаблони, подпомагащи облачните изчисления. В: Известия на Съюза на учените – Варна. Икономически науки, 2016, Т. 2, с. 134-145.
 5. Аспарухов, Боян. Отражение на Априлското въстание в световния печат. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: Тринадесета национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2015 г.: Т. 13: [Посветена на] 1140 години славянска писменост в България. София: За буквите – О писменехь, 2016, с. 344-348.
 6. Атанасов, Пламен. Мрежова същност на компютърно опосредстваната комуникация: Тролове, лидери и организации. В: Инфраструктура: бизнес и комуникации: Доклади от Петата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти, УНСС, София, 20 април 2016 г. София: Издателски комплекс – УНСС, 2016, с. 303-310.
 7. Атанасова, Виолина. Българската преса за Индия (първата половина на XX век). В: Списание на Българската академия на науките = Journal of the Bulgarian Academy of Sciences, Год. 129, 2016, №2, с. 18-23.
 8. Атанасова, Мариана. Подходи и комуникационни техники при работа с медиите. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: Тринадесета национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2015 г.: Т. 13: [Посветена на] 1140 години славянска писменост в България. София: За буквите – О писменехь, 2016, с. 845-852.
 9. Бенбасат, Алберт. Как се създаде и разви специалността "Книгоиздаване" във Факултета по журналистика. В: Книгоиздаване по време на криза: сборник доклади от научния семинар по книгоиздаване, проведен на 20 и 21 май 2013 г. във Факултета по журналистика на Софийския университет Св. Климент Охридски, посветен на 15-годишнината от създаването на специалността "Книгоиздаване". София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016, с. 12-16.
 10. Бисерова, Виктория. Как се стартира издателство по време на криза. В: Книгоиздаване по време на криза: Сборник с доклади от Националния научен семинар, посветен на 15-годишнината от създаването на специалност “Книгоиздаване”, проведен на 20-21 май 2013 г. във Факултет по журналистика и масова комуникация на Софийския университет Св. Климент Охридски. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016, с. 230-236.
 11. Богова, Христина. Използването на електронните медии при междуинституционалното общуване. В: Проблеми на обществената комуникация: Научни доклади от Втора кръгла маса, 2016 г. София: За буквите – О писменехь, 2016, с. 179-185.
 12. Богова, Христина. Ролята на медиите в съвременния свят и образованието. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: Тринадесета национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2015 г.: Т. 13: [Посветена на] 1140 години славянска писменост в България. София: За буквите – О писменехь, 2016, с. 557-564.
 13. Богова, Христина; Василева, Евгения. Информационно-комуникационни модели при общуване. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: Тринадесета национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2015 г.: Т. 13: [Посветена на] 1140 години славянска писменост в България. София: За буквите – О писменехь, 2016, с. 530-534.
 14. Бодаков, Марин. Литературофили и литературофоби. В: Книгоиздаване по време на криза: Сборник с доклади от научния семинар по книгоиздаване, проведен на 20 и 21 май 2013 г. във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет Св. Климент Охридски, посветен на 15-годишнината от създаването на специалността „Книгоиздаване“. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016, с. 171-176
 15. Бодаков, Марин. Печатната медия и литературната критика в България през 90-те години на ХХ век. В: Медии и комуникация: Юбилеен сборник 40 години Факултет по журналистика и масова комуникация. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016, с. 241-255
 16. Бодурова, Събина. Из историята на създаването на вестник "Музикален живот". В: Пролетни научни четения. Пловдив: Акад. за музикално, танцово и изобразително изкуство, 2016, с. 100-103.
 17. Бойков, Ванче. Вратовръзката като невербална бизнес комуникация. В: Проблеми на обществената комуникация: Научни доклади от Втора кръгла маса, 2016 г. София: За буквите – О писменехь, 2016, с. 28-40.
 18. Бойков, Ванче; Бойков, Дарян. Цветята като невербална бизнес комуникация. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: Тринадесета национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2015 г.: Т. 13: [Посветена на] 1140 години славянска писменост в България. София: За буквите – О писменехь, 2016, с. 456-464.
 19. Бойков, Ванче; Стойкович, Надежда; Бойков, Дарян. Етикетът и невербалната комуникация в ресторанта. В: Образование, наука, иновации: сборник научни доклади = Education, science, innovations: Conference proceedings. Перник: Европ. полит. унив., 2016, с. 431-444.
 20. Бойков, Ванче; Стошич Михайлович, Лиляна. Междукултурното взаимодействие и културната интелигентност в комуникациите. В: Проблеми на обществената комуникация: Научни доклади от Втора кръгла маса, 2016 г. София: За буквите – О писменехь, 2016, с. 42-51.
 21. Бойков, Ванче; Стошич Михайлович, Лиляна; Трайкович, Светлана. Самостоятелно управление и управление на експресията в комуникациите под влияние на стрес. В: Проблеми на обществената комуникация: Научни доклади от Втора кръгла маса, 2016 г. София: За буквите – О писменехь, 2016, с. 52-61.
 22. Бондиков, Венцеслав. Манипулативни аспекти на обществената комуникация. В: Проблеми на обществената комуникация: Научни доклади от Втора кръгла маса, 2016 г. София: За буквите – О писменехь, 2016, с. 18-27.
 23. Бонева, Леонора. Кралската дисциплина на музейната комуникация или как да събудим спящата експозиция: по материали от проекта CANEPAL. В: Сердика – Средец – София: Т. 6: Сборник в памет на Магдалина Станчева. София: Изд. за терит. устройство и строителство, 2016, с. 168-176; цв. ил.: с. 225-227.
 24. Борисов, Борис. Четенето като форма на комуникация. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: Тринадесета национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2015 г.: Т. 13: [Посветена на] 1140 години славянска писменост в България. София: За буквите – О писменехь, 2016, с. 138-143.
 25. Бояджиев, Добри. Избор на технология за изграждане на виртуална частна мрежа. В: Съвременни измерения на европейското образователно и научно пространство: Сборник с доклади = Modern dimensions in European education and research area. Т. 4, 2016, с. 242-249.
 26. Бриченко, Христина. България като член на ЕС в украинския медиен дискурс. В: България в XXI век: Между традицията и иновациите: Исторически линии и актуални проблеми: Сборник с доклади от Втора международна интердисциплинарна конференция за студенти и докторанти, Български културен институт "Дом Витгенщайн", Виена, [03-05.12.2015 г.]. София: Аз-буки, 2016, с. 226-233.
 27. Валтер, Хилмар. Прякорите в езика на българските медии като транслационен проблем с оглед на стилистиката, текстологията и социолингвистиката. В: Езиковата ситуация – състояние и проблеми: Материали от Дванадесетата международна конференция по социолингвистика, посветена на 75-годишнината на академик Михаил Виденов, София, 5-6 юни 2015 г. = Language situation: trends and prospects: proceedings of the Twelfth International Sociolinguistic Conference, Sofia, June 5-6, 2015, dedicated to academician M. Videnov's 75th anniversary. София: Междунар. социолингвист. дружество; В. Търново: Знак '94, 2016, с. 17-22.
 28. Вангелов, Никола. Иновационни практики в дигиталните комуникации. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 22 [за 2015], 2016, с. 233-242. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=596410
 29. Ватева, Веселина. За значението на стилистиката в обучението на бъдещите журналисти и PR специалисти. В: Съвременна хуманитаристика, Год. 7, 2016, №1, с. 19-24.
 30. Вачков, Христиан. Авангард и табу в социалната мрежа Instagram. В: Историческо бъдеще: списание за исторически и интердисциплинарни изследвания, Год. 20, 2016, №1-2, с. 139-150.
 31. Велев, Евгени. Проблеми на визуалната комуникация в контекста на образованието по изкуствата и културата през целия живот. В: Проблеми на обществената комуникация: Научни доклади от Втора кръгла маса, 2016 г. София: За буквите – О писменехь, 2016, с. 106-115.
 32. Велев, Евгени; Милевоевич, Гойко. Социокултурни измерения и проявления на медийния мениджмънт. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: Тринадесета национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2015 г.: Т. 13: [Посветена на] 1140 години славянска писменост в България. София: За буквите – О писменехь, 2016, с. 332-339.
 33. Велева, Мериан; Янкова-Хаджиева, Боряна. Основни методи и технологии в медийното изкуство в контекста на визуалната комуникация. В: Проблеми на обществената комуникация: Научни доклади от Втора кръгла маса, 2016 г. София: За буквите – О писменехь, 2016, с. 227-231.
 34. Великова, Снежана. Журналистика и депрофесионализация. В: Любословие: годишно списание по хуманитаристика, 2016, №16, с. 212-226.
 35. Великова, Снежана; Капралов, Иван. Поляризиращият потенциал на масовите медии. В: Годишник на Шуменския университет Епископ Константин Преславски. Факултет по хуманитарни науки = Annual of Konstantin Preslavsky University, Shumen. Faculty of the Humanities. Т. 27A, 2016, с. 5-28.
 36. Велинова, Нели. Характеристики на медийната екосистема в България през призмата на протестите (2012-2013 г.). В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 22 [за 2015], 2016, с. 211-231. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=596407
 37. Величкова, Лора. Дамски фабрични предмети в печатната реклама на страниците на в. „Зора”. В: Езиков свят = Orbis Linguarum, Т. 14, 2016, №2, с. 29-35.
 38. Велчев, Андрей. Комуникациите при публичните политики в контекста на основания на доказателства процес на политиките (evidence-based policy-making). В: Социология и икономика, Год. 6, 2016, №3, с. 57-73.
 39. Видев, Станислав. Проектиране и изграждане на комуникационната среда за осигуряване на Е-управление и Е-комуникация. В: Е-управление и е-комуникации: Сборник трудове от VIII международна научна конференция, в рамките на „Дни на науката – 2016” на ТУ-София. София: Технически университет, 2016, с. 251-258.
 40. Вълканова, Веселина. Адаптивни модели при мултиплатформено представяне на медиите. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 01.12.2016. Available from: http://www.newmedia21.eu/izsledvaniq/adaptivni-modeli-pri-multiplatformeno-predstavyane-na-mediite
 41. Вълканова, Веселина. Дизайн на книгата – експлицитни и имплицитни послания на визуалните пространства на кориците. В: Книгоиздаване по време на криза: Сборник с доклади от научния семинар по книгоиздаване, проведен на 20 и 21 май 2013 г. във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет Св. Климент Охридски, посветен на 15-годишнината от създаването на специалността „Книгоиздаване“. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016, с. 118-131.
 42. Вълканова, Веселина. Медии и визуален разказ: Трансформации в редакционния дизайн на дигиталния век. В: Медии и комуникация: Юбилеен сборник 40 години Факултет по журналистика и масова комуникация. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016, с. 93-110.
 43. Вълканова, Веселина. Многофункционалност и композиция на изображенията в графичния дизайн на книгата. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 22 [за 2015], 2016, с. 7-21. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=596379
 44. Вълканова, Веселина. Специалността „Книгоиздаване” на ФЖМК – на 15 години [предговор]. В: Книгоиздаване по време на криза: Сборник с доклади от научния семинар по книгоиздаване, проведен на 20 и 21 май 2013 г. във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет Св. Климент Охридски, посветен на 15-годишнината от създаването на специалността „Книгоиздаване“. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016, с. 9-12.
 45. Вълков, Илия. Автоцензурата в журналистиката – усещане за сигурност в непредвидимите обрати. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 22 [за 2015], 2016, с. 35–48. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=596384
 46. Вълова, Иванка. История на видео монтажа. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 22 [за 2015], 2016, с. 21–34. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=596381
 47. Галанова, Мария. Сензации, скандали, произшествия в модерната българска градска битийност. В: По пътищата на етнологията: Сборник в чест на проф. д.и.н. Гатя Симеонова. София: БАН, 2016 с. 145-156.
 48. Ганчева, Жана. Социални медии и научна комуникация в съвременното общество на мобилност на учените. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: Тринадесета национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2015 г.: Т. 13: [Посветена на] 1140 години славянска писменост в България. София: За буквите – О писменехь, 2016, с. 729-736.
 49. Георгиев, Благовест. Методи за изследване на масовата комуникация: Към методологията на социалните изследвания. В: Социология и икономика, Год. 6, 2016, №3, с. 76-78.
 50. Гергова, Яна. Рекламата като част от музейната комуникация: Случаят ИЕФЕМ – БАН. В: Музеят и обществото на спектакъла: Дебати в музеологията: сборник доклади от втора научна конференция, 25-26 септември 2014, София. София: Парадигма, 2016, с. 34-41, 267-269.

4731а. Герджиков, Атастас. Медии и комуникация: Юбилеен сборник 40 години Факултет по журналистика и масова комуникация. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 03.08.2016. Available from: https://www.newmedia21.eu/kritika/medii-i-komunikatsiya-yubileen-sbornik-40-godini-fakultet-po-zhurnalistika-i-masova-komunikatsiya

 1. Гецов, Антон. Манипулация и емпатия. В: Проблеми на устната комуникация: Т. 10: Ч. 2: Сборник с доклади от ХI международна конференция 10-11 ноември 2017, Велико Търново. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2016, с. 11-23.
 2. Гецов, Антон. Модерната (не)грамотност на обществото като основен фактор за неговото опитомяване. В: Проглас: филологическо списание, Год. 25, 2016, №1, с. 43-61.
 3. Горанова, Пенка; Василева, Стелиана. Някои аспекти на социалните медии и бранда. В: Известия на Съюза на учените – Варна. Икономически науки, 2016, №1, с. 51-58.
 4. Гълъбова, Мила. Относно литературната комуникация в начален училищен етап. В: Педагогика: месечно научнотеоретично списание, Год. 88, 2016, №6, с. 752-760.
 5. Данаджикова, Таня. Рекламиране на книгата – български и световни практики. В: Книгоиздаване по време на криза: Сборник с доклади от Националния научен семинар, посветен на 15-годишнината от създаването на специалност “Книгоиздаване”, проведен на 20-21 май 2013 г. във Факултет по журналистика и масова комуникация на Софийския университет Св. Климент Охридски. София: Унив. изд. Свети Климент Охридски, 2016, с. 319-328.
 6. Дееничина, Мария. Джендър роли на жените според списание „Жената днес”. В: Медии и комуникация: Юбилеен сборник 40 години Факултет по журналистика и масова комуникация. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016, с. 255–270
 7. Дееничина, Мария. Образът на жените в ежедневния печат. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 23, 2016, с. 61–72.
 8. Деливерски, Йордан. Информационните технологии в помощ на борбата с корупцията – потенциал и предизвикателства. В: Юридически сборник = Juridical Collection. Т. 23, 2016, с. 374-378.
 9. Делчева, Вида. Комиксът в политиките за насърчаване на четенето. В: Книгоиздаване по време на криза: Сборник с доклади от Националния научен семинар, посветен на 15-годишнината от създаването на специалност “Книгоиздаване”, проведен на 20-21 май 2013 г. във Факултет по журналистика и масова комуникация на Софийския университет Св. Климент Охридски. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016, с. 195-206.
 10. Дерменджиева, Грета. Тенденции за реверсивност в „дегустацията и консумацията” на книги в дигиталния свят. В: Книгоиздаване по време на криза: Сборник с доклади от научния семинар по книгоиздаване, проведен на 20 и 21 май 2013 г. във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет Св. Климент Охридски, посветен на 15-годишнината от създаването на специалността „Книгоиздаване“. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016, с. 102-106.  
 11. Дерменджиева, Грета; Славова, Росица. Феноменът на споделянето в социалните мрежи или ефектът на пеперудата. В: Медии и комуникация: Юбилеен сборник 40 години Факултет по журналистика и масова комуникация. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016, с. 111-128.
 12. Дерменджиева, Людмила. Бележник в облака. В: Образование и технологии: годишно научно-методическо списание, Год. 7, 2016, №7, с. 176-178.
 13. Димитров, Красимир. Стереотипи и толерантност в междукултурната комуникация. В: Хармония в различията: Сборник доклади от научната конференция „Хармония в различията” = Harmony in diversity: collection of papers from the „Harmony in Diversity” National Conference. София: За буквите – О писменехь, 2016, с. 374-377.
 14. Димитрова, Кристин. България в книжната секция на „Ню Йорк Таймс” (1980-2000). В: Книгоиздаване по време на криза: сборник доклади от научния семинар по книгоиздаване, проведен на 20 и 21 май 2013 г. във Факултета по журналистика на Софийския университет Св. Климент Охридски, посветен на 15-годишнината от създаването на специалността „Книгоиздаване”. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016, с. 152-170.
 15. Димитрова, Милена. Националните интереси в комуникационните стратегии на 12-те холандски председателства на Съвета на ЕС. В: Дипломация: издание на Дипломатическия институт = Diplomacy: Diplomatic Institute Edition, 2016, №17, с. 68-75.
 16. Димитрова, Яница. Комуникация и мотивация в съвременните български предприятия. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: Тринадесета национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2015 г.: Т. 13: [Посветена на] 1140 години славянска писменост в България. София: За буквите – О писменехь, 2016, с. 565-573.
 17. Димов, Венцислав. Игра на жанрове, или за критичния прочит на телевизионното забавление: [Рец. за: Жана Попова. Жанрове и форми на забавлението в телевизията. ХасковоПолиграф Юг, 2016]. В: Арт диалог: интернет списание за култура, 2016, №3. Available from: http://artdialog-bg.com/игра-на-жанрове-или-за-критичния-прочи
 18. Димов, Венцислав. Какъв е спомен станало: Песенните паметници за войната в Добруджа отпреди 100 години. В: Арт диалог: интернет списание за култура, 2016, №4. Available from: http://artdialog-bg.com/какъв-е-спомен-станало-песенните-п
 19. Димов, Венцислав. Медийна музика, хибридност и автентизъм. В: Изкуствоведски четения: тематично годишно рецензирано издание за изкуствознание, 2015. Изкуствата в Новото време: смесване на езиците. София: Институт за изследване на изкуствата – БАН, 2016, с. 234-241.
 20. Димов, Венцислав. Похвално слово за Мишо, човешките мерки и божественото верую. Михаил Букурещлиев на 85 години. В: Юбилейна конференция „20 години от възстановяването на секция „Музиколози“ и музиколози юбиляри“. София: Съюз на българските композитори, 2016, с. 98-103.
 21. Димов, Венцислав. Райна Кацарова и най-ранните теренни записи на традицонна музика от България. В: Българско музикознание = Bulgarian Musicology, Год. 40, 2016, №1, с. 33-66.
 22. Димов, Венцислав. Рекламата като точка на пресичане на медийно, музикално и етническо. В: Медии и комуникация: Юбилеен сборник 40 години Факултет по журналистика и масова комуникация. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016, с. 69-92.
 23. Димова, Ирена. Изграждане на джендър идентичност в компютърно опосредстваната комуникация. В: Актуални проблеми на съвременната лингвистика: Юбилеен сборник в чест на проф. д.ф.н. д-р хон. кауза Стефана Димитрова. София: Изд. на БАН Проф. Марин Дринов, 2016, с. 421-430.
 24. Димчев, Александър. Имам една мечта“ – трансформация на библиотеките и знаниевите институции в интерактивни медийни центрове. Ще успеем ли?: размисли и тезиси. В: Библиотеката на XXI век – практики, комуникации, ефективност: Сборник с доклади от национална конференция с международно участие, 8–9 септември 2016 г., Шумен. Шумен: Регионална библиотека Стилиян Чилингиров, 2016, с. 18–26.
 25. Димчев, Александър. Промени в научните комуникации – „отворен достъп“ до публикациите. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Университетска библиотека Св. Климент Охридски. Библиотеки, информация, комуникации, медии, глобализация. Т. 1, 2016, с. 40–56.
 26. Добрева, Албена. Манипулативната функция на паралингвистичните елементи в медицинската комуникация. В: Актуални проблеми на съвременната лингвистика: Юбилеен сборник в чест на проф. д.ф.н. д-р хон. кауза Стефана Димитрова. София: Изд. на БАН Проф. Марин Дринов, 2016, с. 431-437.
 27. Дочева-Стойчева, Полина. Червеният цвят като константа в рекламната комуникация. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 22 [за 2015], 2016, с. 261-273. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=596416
 28. Драмалиева, Валентина. Свободата на словото и медиите в България. В: Глобалните промени и съдбата на България през XXI век. София: Балк. институт за стратег. прогнози и управл. на риска, 2016, с. 247-257.
 29. Ефтимова, Андреана. Детабуизация на медийната реч. В: Езиковата ситуация – състояние и проблеми: Материали от Дванадесетата международна конференция по социолингвистика, посветена на 75-годишнината на академик Михаил Виденов, София, 5-6 юни 2015 г. = Language situation: trends and prospects: proceedings of the Twelfth International Sociolinguistic Conference, Sofia, June 5-6, 2015, dedicated to academician M. Videnov's 75th anniversary. София: Междунар. социолингвист. дружество; В. Търново: Знак '94, 2016, с. 107-114.
 30. Ефтимова, Андреана. Евфемизация и детабуизация на медийната реч в таблоидите (върху лексика за сексуални отношения и принадлежност). В: Медиалингвистика: Выпуск 5: Язык в координатах массмедиа: Материалы I Международной научно-практической конференции, 6–9 сентября 2016 г. Варна, Болгария. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет, Институт Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций, 2016, с. 81-82. Available from: http://medialing.spbu.ru/upload/files/file_1481115662_5389.pdf
 31. Ефтимова, Андреана. Евфемизацията и дисфемизацията като езикови проявления на политическата коректност и езика на омразата в медийната реч (въз основа на употребата на номинации за външен вид и възраст). В: Езиков свят = Orbis Linguarum, Год. 14, 2016, №2, с. 53-62.
 32. Ефтимова, Андреана. Евфемизми за болести в медиите. В: Българистични четения – Сегед 2015: Сборник от Международната научна конференция в Сегедския университет, Унгария. Състав. Balázs L. Gábor, Farkas Baráthi Mónika, Majoros Henrietta. Сегед: JATEPress, 2016, с. 127-136.
 33. Ефтимова, Андреана. Евфемизми за професии – проблеми в рецепцията на българската медийна реч от чужденци. В: Výuka jihoslovanských jazyků a literature v dnešní Evropě III. Ed. by Elena Krejčová, Pavel Krejčí. Brno: Ústav slavistiky Filozofické faculty Masarykovy university, 2016, с. 77-92.
 34. Ефтимова, Андреана. Езикът на омразата през погледа на езиковеда. В: Маргиналия, 04.10.2016. Available from: http://www.marginalia.bg/analizi/18463
 35. Ефтимова, Андреана. Кризата в кодификациите на книжовните норми – криза в българското книгоиздаване. В: Книгоиздаване по време на криза: Сборник с доклади от научния семинар по книгоиздаване, проведен на 20 и 21 май 2013 г. във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет Св. Климент Охридски, посветен на 15-годишнината от създаването на специалността „Книгоиздаване“. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016, с. 107-117.
 36. Ефтимова, Андреана. Невербални средства за интерактивност в журналистическите текстове. В: Теоретичен сборник в чест на създателя на катедра „Реторика“ професор Васил Иванов. Шумен: Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2016, с. 11-32.
 37. Ефтимова, Андреана. Невербални средства за интерактивност: Динамични регистри в телевизионната публицистика. В: Медии и комуникация: Юбилеен сборник 40-години Факултет по журналистика и масова комуникация. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016, с. 33-55.
 38. Ефтимова, Андреана. Политическата коректност – отговор на табуизацията и детабуизацията на медийната реч. В: Съпоставително езикознание = Contrastive linguistics: списание на СУ Св. Климент Охридски, 2016, №3, с. 57-75.
 39. Ефтимова, Андреана. Степени на евфемизация/дисфемизация на медийната реч с оглед на политическата коректност. В: Проблеми на устната комуникация: Т. 10: Ч. 2: Сборник с доклади от Х международна научна конференция 7-8 ноември 2014, Велико Търново. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2016, с. 24-41.
 40. Ефтимова, Андреана. Същност и граници на езика на политическата коректност и езика на омразата. В: Светът е слово, словото е свят: Юбилейната международна конференция на Филологическия факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски“ – 25 години филология. Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, 2016, с. 378-403.
 41. Ефтимова, Андреана; Арахангелская, Алла. Политическата коректност vs. езика на омразата в руската и чешката медийна среда: (интервю на доц. д-р А. Ефтимова с проф. д-р Алла Арахангелская). В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 09.03.2016. Available from: http://www.newmedia21.eu/kritika/politicheskata-korektnost-vs-ezika-na-omrazata-v-ruskata-i-cheshkata-medijna-sreda
 42. Ефтимова, Андреана; Илиева, Мария. Обучението по български език като чужд в естествена среда (резултати от Еразъм ИП „Книжовен език vs субстандарт в общуването“). В: Výuka jihoslovanských jazyků a literature v dnešní Evropě III. Ed. by Elena Krejčová, Pavel Krejčí. Brno: Ústav slavistiky Filozofické faculty Masarykovy university, 2016, pp. 61-70.
 43. Жаблянова, Гергина. Трудности за киберсигурността в университетска информационна среда. В: Съвременни измерения на европейското образователно и научно пространство: сборник с доклади = Modern dimensions in European education and research area. Т. 4, 2016, с. 250-253.
 44. Жарова, Мария. Сравнителен анализ на похватите, използвани в индустрията за медиен мониторинг в България и в Австрия. В: Библиотеки, четене, комуникации: Четиринадесета национална научна конференция с международно участие, ВТУ Св. св. Кирил и Методий, РНБ П. Р. Славейков, 17-18 ноември 2015 г.: Посветена на 830-годишнината от въстанието на болярите Петър и Асен и възстановяването на българската държава. В. Търново: Народна библиотека П. Р. Славейков, 2016, с. 211-231.
 45. Жеков, Боян. Социалните мрежи в електронното управление. В: Е-управление и е-комуникации: Сборник трудове от VIII международна научна конференция, в рамките на „Дни на науката – 2016” на ТУ-София. София: Технически университет, 2016, с. 49-62.
 46. Здравкова, Евелина. Нормативна база на периодичния печат в България – минало и настояще. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: Тринадесета национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2015 г.: Т. 13: [Посветена на] 1140 години славянска писменост в България. София: За буквите – О писменехь, 2016, с. 771-784.
 47. Иванов, Даниел. Форми на музейна комуникация между публиката и археологическите музеи in situ спрямо типа музейна сграда. В: Социалните функции на музея през XXI век: доклади от научната конференция, посветена на 30 години от създаването на Националния музей „Земята и хората” – София, 6-7 октомври 2016. София: Нац. музей Земята и хората, 2016, с. 93-102.
 48. Иванов, Косьо. Интернет и социални медии – нови възможности за радикализация: есе за радикализма. В: Радикализмът и младите. София: Елестра, 2016, с. 100-104.
 49. Иванова, Десислава. Невербални средства за интерактивност в журналистическите текстове: Техники за въздействие при невербална комуникация чрез външен вид. В: Теоретичен сборник в чест на създателя на катедра "Реторика" професор Васил Иванов. Шумен: Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2016, с. 122-135.
 50. Иванова, Елиза. Характеристики на използването на интернет и взаимовръзки с личностните черти. В: Теоретичен сборник в чест на създателя на катедра "Реторика" професор Васил Иванов. Шумен: Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2016, с. 154-174.
 51. Иванова, Магдалена. Финансовият PR и слуховете в онлайн среда. В: Научни трудове – Фондация Национална и международна сигурност. София: Фонд. Национална и международна сигурност, 2016, с. 508-513.
 52. Иванова, Мануела. Мултидисциплинарен обзор на информационната асиметрия. В: Научна конференция на младите научни работници: Сборник доклади. Варна: Наука и икономика, ИУ – Варна, 2016, с. 150-158.
 53. Иванова, Цветана. История, иновации, педагогическа комуникация. В: Образователни практики за оптимизиране на педагогическата комуникация: български език, литература, история, руски език. Шумен: Шуменски унив. Епископ Константин Преславски, 2016, с. 36-55.
 54. Илиев, Веселин. Обмен на учебно съдържание в средата на Мудъл – ХТМУ. В: Електронното обучение във висшите училища: шеста национална конференция, 2-5 юни 2016, Китен, България: сборник научни доклади = E-learning in higher education: sixth national conference, 2-5 June 2016, Kiten, Bulgaria: conference proceedings. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016, с. 166-169.
 55. Илиева, Бойка. Медийният образ на Италия в периодиката до Първата световна война. В: Езиков свят = Orbis Linguarum, Т. 14, №2, 2016, с. 24-28.
 56. Инджов, Иво. Амбивалентният характер на политическата коректност и медиите. В: Проглас: филологическо списание. Год. 25, 2016, №1, с. 74-91.
 57. Йовчев, Цветлин. Информационната война на Ислямска държава. В: Юридически сборник = Juridical Collection. Т. 23, 2016, с. 49-57.
 58. Йорданова-Панчева, Юлия. Дигитализираната „Алиса” (Поглед върху „Алиса в дигиталния свят” от Алберт Бенбасат). В: Литературата. Софийски университет Св. Климент Охридски, Факултет по славянски филологии, 2016, №17, с. 446-453.
 59. Йотова, Ралица. Теория за информационно превъзходство – научна основа на информационно-аналитичната дейност. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: Тринадесета национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2015 г.: Т. 13: [Посветена на] 1140 години славянска писменост в България. София: За буквите – О писменехь, 2016, с. 753-757.
 60. Канев, Петър. Съвременното митотворчество като стремеж към катарзисна публичност на комуникацията при самоформиралите се нови общности. В: Проблеми на обществената комуникация: Научни доклади от Втора кръгла маса, 2016 г. София: За буквите – О писменехь, 2016, с. 186-201.
 61. Касапова, Мария. Афиликация и междуличностна комуникация. В: Годишник по психология. ЮЗУ Неофит Рилски. Философски факултет. Катедра Психология = Yearbook of Psychology. Год. 7, 2016, №1-2, с. 149-153.
 62. Кафтанджиев, Хр. Брендинг как коммуникативная технология XXI века. В: Материалы II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Под ред. А. Д. Кривоносова. 2016, с. 139-141.
 63. Кирилова, Савина. Обучение по информационна грамотност за студентите във Факултета по химия и фармация на СУ Св. Климент Охридски. В: ББИА онлайн: списание на Българската библиотечно-информационна асоциация, Год. 6, 2016, №1, с. 12-15.
 64. Кирова, Людмила. Дискурсивни практики в социалните мрежи. В: Езиковата ситуация – състояние и проблеми: Материали от Дванадесетата международна конференция по социолингвистика, посветена на 75-годишнината на академик Михаил Виденов, София, 5-6 юни 2015 г. = Language situation: trends and prospects: proceedings of the Twelfth International Sociolinguistic Conference, Sofia, June 5-6, 2015, dedicated to academician M. Videnov's 75th anniversary. София: Междунар. социолингвист. дружество; В. Търново: Знак '94, 2016, с. 127-132.
 65. Ковачева, Ралица. Европеизация и периферизация на българската публична сфера: Сравнителен анализ на медийното отразяване на изборите за Европейски парламент (май 2014) в най-четените сайтове на вестници в България и Великобритания. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de lUniversite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 22 [за 2015], 2016, с. 71-92. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=596387
 66. Ковачева, Светослава. Форми на диалогичност при комуникацията в условия на криза с вътрешните публики на организацията. В: Проблеми на обществената комуникация: Научни доклади от Втора кръгла маса, 2016 г. София: Акад. изд. За буквите – О писменах, 2016, с. 212-220.
 67. Константинова, Здравка. Очертания на женската преса в България (1871–1944). В: Медии и комуникация: 40 години Факултет по журналистика и масова комуникация. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016, с. 179–204.
 68. Костов, Димитър; Бойкова, Людмила. Роля на социалните мрежи в управлението на публичния сектор. В: Юбилеен сборник в чест на 90-годишнината на професор доктор на икономическите науки Тончо Трендафилов. Пловдив: Висше училище по сигурност и икономика, 2016, с. 164-167.
 69. Костова, Силвия. Марката като личност и личността като марка – преплитащи се роли в марковия мениджмънт на медийната организация. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de lUniversite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 22 [за 2015], 2016, с. 301-318. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=596419
 70. Костова-Панайотова, Магдалена. Медийни носталгии – копнеж по съкровеното бъдеще? В: Езиков свят = Orbis Linguarum, Т. 14, 2016, №2, с. 13-16.
 71. Коцев, Русин. От магнетофонните записи и фишовете до електронния корпус и интернет дискусиите (за извървения път на изследвачите на устната комуникация). В: Проблеми на устната комуникация: Т. 10: Ч. 1: Сборник с доклади от ХI международна конференция 10-11 ноември 2017, Велико Търново. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2016, с. 20-25.
 72. Кръстев, Иван. Създаване на потребност от дадена стокова категория като важен психологически ефект на рекламната комуникация. В: Годишник по психология. ЮЗУ Неофит Рилски. Философски факултет. Катедра Психология = Yearbook of Psychology. Т. 7, 2016, №1-2, с. 255-263.
 73. Кръстев, Тодор. Япония и японката Кику-сан през погледа на французина Пиер Лоти – междукултурни различия и невербална комуникация. В: Теоретичен сборник в чест на създателя на катедра "Реторика" професор Васил Иванов. Шумен: Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2016, с. 370-390.
 74. Кушева, Гергана. Манипулативност и медиен дискурс. В: Проглас: филологическо списание, Год. 25, 2016, №1, с. 62-73.
 75. Латифян, Хари. Излъчване на турнира "Ролан Гарос" по БНТ: функции и задачи на обществения оператор при отразяване на големи спортни събития. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 22 [за 2015], 2016, с. 339-347. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=596422
 76. Лукова, Калина. Трансформативни парадигми в съвременната хуманитаристика и интердисциплинарно знание (образователни модели). В: Съвременна хуманитаристика, Год. 7, 2016, №1, с. 67-75.
 77. Мавродиева, Иванка. Особености и проявления на бизнес комуникацията във виртуална среда. В: География и приятели. София: Парадигма, 2016, с. 1-10.
 78. Мавродиева, Иванка. Реторика и дигитален свят: Нонсенс или мисията задължителна. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 11.04.2016.
  Available from:
  https://www.newmedia21.eu/analizi/retorika-i-digitalen-svyat-nonsens-ili-misiyata-zadalzhitelna
 79. Манева, Мария. Интерактивността при компютърно-опосредстваната комуникация. В: Годишник – Бургаски свободен университет. Т. 34, 2016, с. 128-130.
 80. Манева, Мария. Проблеми на устната комуникация в новинарските емисии на обществената българска национална телевизия и търговската "News 7". В: Проблеми на устната комуникация: Т. 10: Ч. 2: Сборник с доклади от ХI международна конференция 10-11 ноември 2017, Велико Търново. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2016, с. 96-105.
 81. Маркова, Стела. Издателски алтернативи за самопубликуващи се български автори. В: ББИА онлайн: списание на Българската библиотечно-информационна асоциация, Год. 6, 2016, №4, с. 25-28.
 82. Милевоевич, Гойко. Същностни и практико-приложни аспекти на медийния мениджмънт. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: Тринадесета национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2015 г.: Т. 13: [Посветена на] 1140 години славянска писменост в България. София: За буквите – О писменехь, 2016, с. 786-796.
 83. Минчев, Чавдар. Образът на Русия в българските СМИ – на кръстопът между участието в глобалната политика и историческата памет на българите. В: Международни отношения: списание за дипломация, политика и икономика, Год. 45, 2016, №5-6, с. 7-14.
 84. Михайлов, Николай. Генеалогия на секуларното: постмодерния Бог. В: Религиозните светогледи и ценностите на 21 век. София: Изд. БАН, 2016, с. 148-163.
 85. Михайлов, Николай. Етика и екология – проблеми на интердисциплинността. В: Философски алтернативи: списание на Института по философски изследвания при БАН = Philosophical alternatives, 2016, №4, с. 4–12. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=423623
 86. Михайлов, Николай. Етика, нравственост, насилие. В: Геостратегическата ситуация и бежанските вълни. В. Търново: Фабер, 2016, с. 321–328.
 87. Михайлов, Николай. Нравствеността и Професорът. В: Социална етика и глобални кризи. В. Търново: Фабер, 2016, с. 232–240.
 88. Михайлова, Катя. Липсващото лице на медийната свобода. В: Проблеми на обществената комуникация: Научни доклади от Втора кръгла маса, 2016 г. София: За буквите – О писменехь, 2016, с. 202-211.
 89. Михайлова, Мими. Устната комуникация като отражение на личностната (не)идентичност в съвременната мултикултурна среда. В: Проблеми на устната комуникация: Т. 10: Ч. 2: Сборник с доклади от ХI международна конференция 10-11 ноември 2017, Велико Търново. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2016, с. 150-156.
 90. Михайлова, Росица; Такворян-Солакян, Божена. Ненасилствената комуникация като иновационен метод в приложната социална работа. В: Иновации в образованието: сборник научни трудове от пътуващ семинар Белград – Любляна – Италианска ривиера – Загреб, 03.05.2016 – 11.05.2016. Шумен [В. Търново]: Фабер, 2016 с. 288-293.
 91. Михайлова-Сталянова, Надежда. Лингвистични акпекти на компютърно опосредстваната комуникация. В: Българска реч: списание за езикова култура, Год. 22, №1, 2016, с. 83-86.
 92. Младенова, Деница. Дигиталните ресурси на културно-историческото наследство в мрежовата комуникация на социални общности. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: Тринадесета национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2015 г.: Т. 13: [Посветена на] 1140 години славянска писменост в България. София: За буквите – О писменехь, 2016, с. 428-438.
 93. Монова, Тотка. Романът на болката – „суперлитературата” на XX век: [Предговор]. В: Алексиевич, Светлана. Време секънд хенд. София: Парадокс, 2016, с. 5–24.
 94. Монова, Тотка. Литература в таблоиден формат: Медийно и литературно поле – пресечни точки. В: Книгоиздаване по време на криза: Сборник с доклади от научен семинар, проведен на 20 и 21 май 2013 г. във ФЖМК на СУ Св. Климент Охридски, посветен на 15-годишнината от създаването на специалността „Книгоиздаване”. София. Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016, с. 91–102.
 95. Наама, Карим. Арабската пролет и ролята на социалните мрежи в АР Египет. В: Социално-икономически анализи: поредица на Великотърновския университет Св. Св. Кирил и Методий – Стопански факултет. Т. 1 (9), 2016, с. 44-47.
 96. Неделчев, Неделчо. Сигурност на информацията или информационна сигурност в информационното общество. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: Тринадесета национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2015 г.: Т. 13: [Посветена на] 1140 години славянска писменост в България. София: За буквите – О писменехь, 2016, с. 689-694.
 97. Нейкова, Мария. „Шарли ебдо“ извън ограниченията на отразяването и политическото обсебване. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 22 [за 2015], 2016, с. 49–70. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=596385
 98. Нейкова. Мария. Знаци във времето или следите, които ходът на света оставя в медиите. В: Медии и комуникация: Юбилеен сборник 40 години Факултет по журналистика и масова комуникация. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016, с. 271–292.
 99. Николов, Ивайло. Изследване и анализ на информационната сигурност от гледна точка на понятията риск, заплаха, уязвимост, инцидент и несигурност. В: Юридически сборник = Juridical Collection. Т. 23, 2016, с. 302-307.
 100. Николова, Райна. Правото на отговор и печатните медии в България. В: De jure: официално издание на Юридическия факултет на Великотърновския университет Св. св. Кирил и Методий, 2016, №1, с. 32-38.
 101. Новосад, Анджей. Медиите в политическата система на Румъния. В: Проглас: филологическо списание, Год. 25, 2016, №1, с. 92-113.
 102. Осиковски, Мартин. Старите институции и новите медии: Електронно управление, електронно гласуване, е-политика. В: Политологията пред глобалните и националните предизвикателства в началото на XXI век: юбилейна международна научна конференция, 23-24 ноември 2015 г.: 25 години катедра и специалност Политология. София: УНСС, 2016, с. 303-308.
 103. Павлова, Илиана. Бранд журналистика. В: Проглас: филологическо списание, Год. 25, 2016, №1, с. 9-27.
 104. Павловска, Елена. Мониторинг на електронните медии. В: Проблеми на обществената комуникация: Научни доклади от Втора кръгла маса, 2016 г. София: За буквите – О писменехь, 2016, с. 93-105.
 105. Падарева, Гергана; Тодорова, Биляна. Носталгията като средство за манипулация в медиите. В: Езиков свят = Orbis Linguarum, Год. 14, 2016, №2, с. 41-44. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=461563
 106. Палашев, Николай. Комуникационната мистификация в контекста на общественото развитие. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: Тринадесета национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2015 г.: Т. 13: [Посветена на] 1140 години славянска писменост в България. София: За буквите – О писменехь, 2016, с. 454-458.
 107. Палашев, Николай; Тетевенска, Белла. Аспекти на комуникационното насилие. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: Тринадесета национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2015 г.: Т. 13: [Посветена на] 1140 години славянска писменост в България. София: За буквите – О писменехь, 2016, с. 440-445.
 108. Панайотов, Тодор. Журналистическата дейност на писателя Христо Димитров Бръзицов. В: Автори. Течения. Взаимодействия. София: Институт за изследване на изкуствата – БАН, 2017, с. 313-322.
 109. Пархоменко, Владислав. Събитията от Първата световна война в публикациите на Руската империя (1914-1916). В: Наука: периодично издание на Съюза на учените в България, 2016, №3, с. 44-46.
 110. Паскова, Спаска. Новите медии в Общински исторически музей – Гоце Делчев: Медиализиране и виртуализиране на музейното преживяване. В: Музеят и обществото на спектакъла: дебати в музеологията: сборник доклади от втора научна конференция, София, 25-26 септември 2014. София: Парадигма, 2016, с. 246-253.
 111. Пейчевa, Добринка. В търсене на демокрация на участието. В: Право, политика, администрация, 2016, №3, с. 56–68.
 112. Пенкова, Росица. Академична комуникация: Текстове за участие в научна конференция. В: Съвременното училище и квалификацията на учителите: V есенен научно-образователен форум, 21-22 ноември 2015. София, 2016, с. 37-42.
 113. Пенкова, Росица. Съвременната езикова ситуация и междукултурната комуникация в българските общности в чужбина: Някои аспекти, свързани с обучението по български език. В: Стратегии на образователната и научната политика: тримесечно научно-теоретично списание, Год. 24, 2016, №2, с. 127-140.
 114. Петкова, Дияна. Еквадор: Културна идентичност, колективен аз-образ и религиозни вярвания. В: Медии и комуникация: Юбилеен сборник по повод 40 години от Факултета по журналистика и масова комуникация. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016, с. 112–129.
 115. Петров, Милко. Гръмовержецът „Таймс” и сирените на властта. В: Медии и комуникация: Юбилеен сборник 40 години Факултет по журналистика и масова комуникация. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016, с. 317-330.
 116. Петров, Милко. Топосът: Визия за „интернет на местата”. В: Библиотека: списание за библиотечна теория и практика, Год. 23, 2016, №6, с. 242-247.
 117. Петров, Росен. Аудио-визуалната комуникация – от Гутенберг до телевизионния образ. В: Годишник – Бургаски свободен университет. Т. 34, 2016, с. 145-149.
 118. Петров, Росен. Телевизионна журналистика и народопсихология. В: Съвременна хуманитаристика, Год. 7, 2016, №1, с. 33-46.
 119. Петрова, Теодора. Предаванията по лиценз в българския ефир – гаранция за рейтинг на големите телевизионни канали. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de lUniversite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 22 [за 2015], 2016, с. 111-118. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=596390
 120. Петрова, Теодора. Университетското образование във ФЖМК – 40 години теория / 40 години практика. В: Медии и комуникация: Юбилеен сборник 40 години Факултет по журналистика и масова комуникация. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016, с. 387-392.
 121. Печева, Николета. Отвъд говора и музиката: Класификация на звуците в радиото. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 22 [за 2015], 2016, с. 243-259. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=596412
 122. Пешева, Маргарита. Езикът на омразата – пречка пред добрата комуникация в информационното общество. В: Библиотека: списание за библиотечна теория и практика, Год. 23, 2016, №6, с. 248-257.
 123. Пиперков, Иво; Тодорова, Ваня. Вариативността в представяне на образователно съдържание като предпоставка за интерактивно обучение. В: Доклади от І национална конференция по предучилищна и начална училищна педагогика с международно участие. Архимед & Диоген, 2016, с. 7-11.
 124. Пистиоли, Александра; Панайотопулос, Николаос. Евроинтеграцията на България през погледа на Гърция по данни в официалната гръцка преса. В: България в XXI век: между традицията и иновациите: исторически линии и актуални проблеми: сборник с доклади от Втора международна интердисциплинарна конференция за студенти и докторанти, Български културен институт "Дом Витгенщайн", Виена, [03-05.12.2015 г.]. София: Аз-буки, 2016, с. 241-251.
 125. Попова, Анелия. Влияние телевидения на человеческое сознание и поведение. В: Science Time, Vol. 26, 2016, №2, с. 491-501. Available from: http://elibrary.ru/item.asp?id=25691696
 126. Попова, Анелия. Манипуляции на телевидении как фактор формирования общественного мнения. В: Science Time, Vol. 28, 2016, №4, с. 711-723. Available from: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26007273
 127. Попова, Анелия. Телевизията и нейните „оръжия” за медийна публичност. В: Национална научно-практическа конференция по психология – теория и практика: сборник доклади. Ч. 2, 2016, с. 63-80.
 128. Попова, Жана. Значения и употреби на „формат” в телевизията. В: Медии и комуникация: Юбилеен сборник 40 години Факултет по журналистика и масова комуникация. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016, с. 147-161.
 129. Попова, Любомира. Медийна среда и влиянието й върху младите хора. В: Образование: двумесечно научно-методическо списание, Год. 25, 2016, №4, с. 61-71.
 130. Попова, Мария. Журналистическите блогове в България – онлайн свобода или професионална отговорност. В: Медии и комуникация: Юбилеен сборник 40 години Факултет по журналистика и масова комуникация. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016, с. 293-316. Също в: Попова, Мария. Журналистическите блогове в България – онлайн свобода или професионална отговорност. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 26.05.2016.
  Available from: https://www.newmedia21.eu/analizi/zhurnalisticheskite-blogove-v-balgariya-onlajn-svoboda-ili-profesionalna-otgovornost
 131. Попова, Мария. Литературната журналистика на Ориана Фалачи. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 05.10.2016.
  Available from: 
  https://www.newmedia21.eu/izsledvaniq/literaturnata-zhurnalistika-na-oriana-falachi. Също в: Литературната журналистика на Ориана Фалачи. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 23 [за 2016], 2017, с. 73-94. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=574869
 132. Попова, Мария. Риалити телевизията в България: Социокултурни модели и национални особености. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 06.07.2016.
  Available from: https://www.newmedia21.eu/analizi/rialiti-televiziyata-v-balgariya-sotsiokulturni-modeli-i-natsionalni-osobenosti
 133. Попова, Снежана. Езикът на медиите: еманципацията възможна? В: Непознатият Друг. Състав. Еми Барух. София: Фондация Фотофабрика, 2016, с. 78-81.
 134. Попова, Снежана. Радио: преобразуване на полето. В: Медии и комуникация: Юбилеен сборник 40 години Факултет по журналистика и масова комуникация. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016, с. 372-386.
 135. Попова, Жана. Литература, книги, автори, издатели във видеоплатформите youtube.com и vbox.bg. В: Книгоиздаване по време на криза: Сборник с доклади от научен семинар, проведен на 20 и 21 май 2013 г. във ФЖМК на СУ Св. Климент Охридски, посветен на 15-годишнината от създаването на специалността "Книгоиздаване". София. Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016, с. 176-185.
 136. Проданов, Христо. Дигиталните комуникации и бежанската криза. В: Геостратегическата ситуация и бежанските вълни – между хуманизма и агресията: [кръгла маса, София, 2016]. София: Авангард Прима, 2016, с. 225-234.
 137. Проданова, Мариана. Музей(на) сцена: Музейният театър като съвременна практика на комуникация и интерпретация в музейната институция. В: Социалните функции на музея през XXI век: доклади от научната конференция, посветена на 30 години от създаването на Националния музей "Земята и хората" – София, 6-7 октомври 2016. София: Нац. музей Земята и хората, 2016, с. 147-152.
 138. Пътова, Николета. Възрожденският театър във възрожденските медии. В: Езиков свят = Orbis Linguarum, Т. 14, 2016, №2, с. 17-23.
 139. Райчева, Лилия. Предизвикателствата на съвременната комуникационна среда пред телевизионната изразност. В: Медии и комуникация: Юбилеен сборник 40 години Факултет по журналистика и масова комуникация. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016, с. 217-230.
 140. Савов, Илин. Един поглед върху състоянието и перспективите за развитие на електронните съобщения. В: Годишник – Висше училище по сигурност и икономика. T. 13, 2016, с. 33-39.
 141. Савова, Елена. Дигитални медии и работа с художествени текстове в обучението по немски език като чужд. В: Чуждоезиково обучение: двумесечно научно-методическо списание = Foreign language teaching, Год. 43, 2016, №6, с. 652-665.
 142. Симеонова, Валя. Интеркултурна комуникация и компетентност. В: Хармония в различията: Сборник доклади от научната конференция „Хармония в различията” = Harmony in diversity: collection of papers from the „Harmony in Diversity” National Conference. София: За буквите – О писменехь, 2016, с. 378-382.
 143. Симеонова, Валя. Комуникация и управление на конфликти във военната организация. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: Тринадесета национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2015 г.: Т. 13: [Посветена на] 1140 години славянска писменост в България. София: За буквите – О писменехь, 2016, с. 557-562.
 144. Скочева, Евдокия; Няголова, Веселина. Устната комуникация в болнична среда като обект на оценяване. В: Проблеми на устната комуникация: Т. 10: Ч. 1: Сборник с доклади от ХI международна конференция 10-11 ноември 2017, Велико Търново. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2016, с. 287-293.
 145. Сотирова, Даниела. Облачната култура като нов тип организационна култура. В: Е-управление и е-комуникации: Сборник трудове от VIII международна научна конференция, в рамките на "Дни на науката – 2016" на ТУ-София. София: Технически университет, 2016, с. 33-40.
 146. Спасов, Орлин. "Алфа" и СКАТ в периода на официалната предизборна кампания 2015. В: Езикът на омраза в България: рискови зони, уязвими обекти. София: Агенция Стратегема, 2016, с. 163-189. Available from: http://www.fmd.bg/wp-content/uploads/2016/04/antihate_index.pdf
 147. Спасов, Орлин. Дефиниции на езика на омразата. В: Езикът на омраза в България: рискови зони, уязвими обекти. София: Агенция Стратегема, 2016, с. 6-16. Available from: http://www.fmd.bg/wp-content/uploads/2016/04/antihate_index.pdf
 148. Спасов, Орлин. Медийна култура в упадък: Възходът на идеологиите и враждебната реч. В: Дилема за медии: журналистика или пропаганда: Български медиен мониторинг 2015. София: Фондация Медийна демокрация, 2016, с. 4-19. Available from: http://www.fmd.bg/?p=9322
 149. Спасов, Орлин. Модерирането: обхват и дефицити. В: Езикът на омраза в България: рискови зони, уязвими обекти. София: Агенция Стратегема, 2016, с. 229-239. Available from: http://www.fmd.bg/wp-content/uploads/2016/04/antihate_index.pdf
 150. Спасов, Орлин. Негражданският език на омраза. В: Езикът на омраза в България: рискови зони, уязвими обекти. София: Агенция Стратегема, 2016, с. 212-228. Available from: http://www.fmd.bg/wp-content/uploads/2016/04/antihate_index.pdf
 151. Спасов, Орлин. ПИК и БЛИЦ в периода септември–ноември 2015. В: Езикът на омраза в България: рискови зони, уязвими обекти. София: Агенция Стратегема, 2016, с. 190-197. Available from: http://www.fmd.bg/wp-content/uploads/2016/04/antihate_index.pdf
 152. Спасов, Орлин. Поглед към теоретичния дебат за езика на омразата. В: Езикът на омраза в България: рискови зони, уязвими обекти. София: Агенция Стратегема, 2016, с. 17-36. Available from: http://www.fmd.bg/wp-content/uploads/2016/04/antihate_index.pdf
 153. Ставрева, Силвена. Полуобективните задачи към тестове за четене с разбиране – стимул за устната комуникация в обучението по български език като чужд. В: Проблеми на устната комуникация: Т. 10: Ч. 2: Сборник с доклади от Х международна научна конференция 7-8 ноември 2014, Велико Търново. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2016, с. 136-149.
 154. Стайков, Ивайло. Правно положение на Съвета за електронни медии. В: Юридически сборник = Juridical Collection: Т. 23. Бургас: Бургаски свободен унив., 2016, с. 125-136.
 155. Станкова, Светлана. Украинската криза в онлайн изданията на The New York Times, BBC и The Economist. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 22 [за 2015], 2016, с. 93-109. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=596388
 156. Станчев, Владимир. Авторски видеозаписи на лекции за Е-обучение чрез селфи-видеозаписи от екрана на компютър. В: Е-управление и е-комуникации: Сборник трудове от VIII международна научна конференция, в рамките на "Дни на науката – 2016" на ТУ-София. София: Технически университет, 2016, с. 119-124.
 157. Стоицова, Толя. Тематично медийно отразяване на действията на „Хизбула”" на фона на събитията в Сирия: I. вестник „Труд” и II. вестник „Дневник” (август 2013 – януари 2014). В: Теоретичен сборник в чест на създателя на катедра „Реторика” професор Васил Иванов. Шумен: Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2016, с. 391-398.
 158. Стоянов, Иван Илиев. Христо Ботев за пътя към българското освобождение върху страниците на „Знаме”. В: Алманах за историята на Русе. Т. 16, 2016, с. 34-55.
 159. Стоянова, Ваня. Дискомфорт за четенето от дисплейна книга. В: Книгоиздаване по време на криза: Сборник с доклади от Националния научен семинар, посветен на 15-годишнината от създаването на специалност “Книгоиздаване”, проведен на 20-21 май 2013 г. във Факултет по журналистика и масова комуникация на Софийския университет Св. Климент Охридски. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016, с. 213-222. 
 160. Стоянова, Оля. Медийният образ на книгата в условията на криза. В: Книгоиздаване по време на криза: сборник доклади от научния семинар по книгоиздаване, проведен на 20 и 21 май 2013 г. във Факултета по журналистика на Софийския университет Св. Климент Охридски, посветен на 15-годишнината от създаването на специалността „Книгоиздаване”. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016, с. 223-229.
 161. Стоянова, Пламена. Печатни органи за циганското население в годините на социализма (1945-1988). В: Библиотека: списание за библиотечна теория и практика, Год. 23, №5, 2016, с. 163-176.
 162. Стрижлев, Христин. Бизнес модели на интелектуалната собственост в радиоиндустрията. В: Научни трудове – Фондация Национална и международна сигурност. София: Фонд. Национална и международна сигурност, 2016, с. 471-498.
 163. Стрижлев, Христин. Разширяване територията на покритие на българското национално радио в държави, територии и населени места с преобладаващо или многобройно българско население – от идеята до реализацията. В: Научни трудове – Фондация Национална и международна сигурност. София: Фонд. Национална и международна сигурност, 2016, с. 499-502.
 164. Събева, Яна. Бизнес комуникацията: Съдържание на понятието, функции и подфункции. В: Теоретичен сборник в чест на създателя на катедра „Реторика“ професор Васил Иванов. Шумен: Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2016, с. 413-421.
 165. Тарандова, Спаска. Библиотеките за тийнейджъри: Нова концепция = Правилно решение. В: Динамични библиотеки – достъп, развитие, промяна: доклади от XXVІ Национална конференция на ББИА, София, 9-10 юни 2016 г. София: Бълг. библиотечно-информационна асоциация, 2016, с. 52-56.
 166. Тахир, Мюмюн. Комуникация, идентичност, признание. В: Проблеми на обществената комуникация: Научни доклади от Втора кръгла маса, 2016 г. София: За буквите – О писменехь, 2016, с. 126-136.
 167. Тачева, Виолета. Как сме днес? Или езиковата манипулация в медицинската комуникация. В: Актуални проблеми на съвременната лингвистика: юбилеен сборник в чест на проф. д.ф.н. д-р хон. кауза Стефана Димитрова. София: Изд. на БАН Проф. Марин Дринов, 2016, с. 438-446.
 168. Тачева, Виолета; Горанова, Ваня. Езикът на тялото на медицинския персонал в клиничната комуникация – лицеви невербални сигнали. В: Езиковата ситуация – състояние и проблеми: Материали от Дванадесетата международна конференция по социолингвистика, посветена на 75-годишнината на академик Михаил Виденов, София, 5-6 юни 2015 г. = Language situation: trends and prospects: proceedings of the Twelfth International Sociolinguistic Conference, Sofia, June 5-6, 2015, dedicated to academician M. Videnov's 75th anniversary. София: Междунар. социолингвист. дружество; В. Търново: Знак '94, 2016, с. 177-185.
 169. Тачева, Виолета; Горанова, Ваня. Фактори за оптимизиране на устната комуникация медицински специалист – пациент при специализирана помощ. В: Проблеми на устната комуникация: Т. 10: Ч. 1: Сборник с доклади от ХI международна конференция 10-11 ноември 2017, Велико Търново. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2016, с. 255-270.
 170. Тачева, Виолета; Пенева, Катерина. Специфика на устната комуникация в детското здравеопазване (медицински персонал – пациент (дете/родител). В: Проблеми на устната комуникация: Т. 10: Ч. 1: Сборник с доклади от ХI международна конференция 10-11 ноември 2017, Велико Търново. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2016, с. 271-286.
 171. Тепавичарова, Милена; Бойкова, Людмила. Имплицитна и експлицитна мотивация в рамките на студентските фейсбук групи. В: Годишник – Висше училище по сигурност и икономика. T. 13, 2016, с. 190-197.
 172. Тишева, Йовка. Комуникацията в клиника – езиково и интеркултурно предизвикателство за чуждестранния студент по медицина. В: Чуждоезиково обучение: двумесечно научно-методическо списание = Foreign language teaching. Год. 43, №3, 2016, с. 318-320.
 173. Тодоров, Сергей. Обществените комуникации днес – новите императиви. В: Проблеми на обществената комуникация: Научни доклади от Втора кръгла маса, 2016 г. София: За буквите – О писменехь, 2016, с. 221-226.
 174. Тодорова, Биляна. Жанрова структура на текстово базираната компютърно-опосредствана комуникация. В: Езиков свят = Orbis Linguarum, Т. 14, 2016, №1, с. 38-42.
 175. Тодорова-Екмекджи, Мирена; Богданова, Галина. Новите дигитални медии и влиянието им на потребителите и комуникациите. В: Библиотеки, четене, комуникации: Четиринадесета национална научна конференция с международно участие, ВТУ Св. св. Кирил и Методий, РНБ П. Р. Славейков, 17-18 ноември 2015 г.: Посветена на 830-годишнината от въстанието на болярите Петър и Асен и възстановяването на българската държава. В. Търново: Народна библиотека П. Р. Славейков, 2016, с. 192-210.
 176. Тончева, Светослава. Структура, организация и комуникация в библиотеката – теоретични аспекти. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Философски факултет. Книга библиотечно-информационни науки = Annuaire de l'Universite de Sofia St. Kliment Ohridski. Faculte de philosiphie. Livre des sciences de l'information et des bibliotheques. Т. 8, 2016, с. 245-259.
 177. Узунов, Яни. Публичната реч като средство на лидерските функции в демократичното общество. В: Професионално образование: научно-методическо списание = Vocational Education: educational journal, Год. 18, 2016, №5, с. 475-492.
 178. Филева, Петранка. Стойностната верига в книгоиздаването – размествания в динамична пазарна среда. В: Книгоиздаване по време на криза: Сборник с доклади от научен семинар, проведен на 20 и 21 май 2013 г. във ФЖМК на СУ Св. Климент Охридски, посветен на 15-годишнината от създаването на специалността "Книгоиздаване". София. Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016, с. 44-56.
 179. Хаджиколев, Антонио. Интернет на нещата – следващата дигитална революция. В: България през 20-те години на XXI век: Аспекти за стратегическо развитие: сборник с доклади от конференция, 22-23.04.2016, Велико Търново= Свищов: Институт Перспективи, 2016, с. 181-194.
 180. Хан, Чън. Влиянието на микроблога "Сина" върху негативните новини в Китай през 2013 г. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 22 [за 2015], 2016, с. 349-364. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=596426
 181. Христов, Христо. Писмената комуникация и ролята на дизайна на шрифта. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: Тринадесета национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2015 г.: Т. 13: [Посветена на] 1140 години славянска писменост в България. София: За буквите – О писменехь, 2016, с. 439-443.
 182. Христов, Чавдар. Драматургия на измамата: Стратегемата като измамна информационна конструкция. В: Медии и комуникация: Юбилеен сборник 40 години Факултет по журналистика и масова комуникация. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016, с. 405-421.
 183. Христова, Наталия. Лингвистичен капитализъм и режими на истина в съвременната дигитална среда. В: Филологическият проект – кризи и перспективи: сборник доклади от международна научна конференция, 24-26 април 2015, София. В. Търново: Фабер, 2016, с. 502-506.
 184. Христозова, Галя; Филипов, Милен. Съобщение за медиите – основен жанр в пиар. В: Съвременна хуманитаристика, Год. 7, 2016, №1, с. 7-18.
 185. Цанков, Кирил. Кеворкирането след Кеворк. В: Езиковата ситуация – състояние и проблеми: Материали от Дванадесетата международна конференция по социолингвистика, посветена на 75-годишнината на академик Михаил Виденов, София, 5-6 юни 2015 г. = Language situation: trends and prospects: proceedings of the Twelfth International Sociolinguistic Conference, Sofia, June 5-6, 2015, dedicated to academician M. Videnov's 75th anniversary. София: Междунар. социолингвист. дружество; В. Търново: Знак '94, 2016, с. 138-141.
 186. Цанкова, Светла. Икономически и професионални трансформации в конвергентна медийна среда. В: Икономически и социални алтернативи, 2016, №1, с. 114-132
 187. Цветкова, Милена. Академичната биобиблиография на проф. Мария Младенова – в печатен и дигитален формат. В: ББИА онлайн: списание на Българската библиотечно-информационна асоциация, Год. 6, 2016, №1, с. 33-40.
 188. Цветкова, Милена. Бавното четене: Нов тренд в информационната култура. В: Библиотека: списание за библиотечна теория и практика, Год. 23, 2016, №6, с. 298-313. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=613228
 189. Цветкова, Милена. Вызов для медиаобразования: Интерпретация кафедрального собора как кроссмедия = Media education challenge: Interpretation of the cathedral as a crossmedia: Глава 9. В: Современное образование: актуальные вопросы, достижения и инновации. Под общ. ред. Г. Ю. Гуляева. Рец. Ал. Буров, Ирина Швец. Пенза: МЦНС Наука и просвещение, 2016, с. 149-162. DOI:10.5281/zenodo.5259254
 190. Цветкова, Милена. Печатната медия преди и след Гутенберг = Print media before and after Gutenberg. В: Полиграфия: независимо научно-техническо списание за техника, технология и организация на редакционно-издателския процес и печатното производство = Poligrafia, Год. 37, 2016, №1, с. 30-36.
 191. Цветкова, Милена. Публични комуникации върху еднократни медии. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация, 2016, №27. Available from: http://media-journal.info/?p=item&aid=304
 192. Цветкова, Милена. Първата биобиблиография в УниБИТ: Проф. д.филол.н. Мария Младенова – на 70 години. В: Научни трудове на Университета по библиотекознание и информационни технологии = Proceedings of the State University of Library Studies and Information Technologies. Т. 13 [2015], София, 2016, с. 249-262.
 193. Цветкова, Милена. Теорията на четенето на Рубакин – дефицит в дигиталната ера (По повод 70-годишнината от смъртта му). В: ББИА онлайн: списание на Българската библиотечно-информационна асоциация, Год. 6, 2016, №4, с. 21-24.
 194. Цветкова, Милена. Цифровая и библиографическая интеллигентность: точки пересечения и взаимозависимости = Digital and bibliographic intelligence: intersection points and interdependencies. В: European Research. IV International scientific conference. Пенза: Наука и просвещение, 2016, с. 88-96. DOI:10.5281/zenodo.1403963
 195. Целков, Веселин; Кусева, Сибила. Науката криптография и използването й в медийното пространство. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: Тринадесета национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2015 г.: Т. 13: [Посветена на] 1140 години славянска писменост в България. София: За буквите – О писменехь, 2016, с. 661-667.
 196. Цокева, Весела. Семантичната мрежа – от намиране на информация към получаване на знание. В: През призмата на информационната наука: сборник, посветен на 70-годишния юбилей на доц. д-р Нина Шуманова. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016, 175-192.
 197. Цонева, Савина. Вестник „Известия на Габровската народна библиотека "Априлов-Палаузов" (1924-1945). В: Библиотеки, четене, комуникации: Четиринадесета национална научна конференция с международно участие, ВТУ Св. св. Кирил и Методий, РНБ П. Р. Славейков, 17-18 ноември 2015 г.: Посветена на 830-годишнината от въстанието на болярите Петър и Асен и възстановяването на българската държава. В. Търново: Народна библиотека П. Р. Славейков, 2016, с. 176-183.
 198. Яврукова, Биляна; Миланова, Милена. Стандартизация на каталогизационната дейност в българските библиотеки. В: ББИА онлайн: списание на Българската библиотечно-информационна асоциация, Год. 6, 2016, №3, с. 3-8.
 199. Dermendjieva, Greta. Viral content amplification on social media. In: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference „Modern Science Problems”. Kiev, Ukraine, 2016, pp. 4-7. Available from: http://webofscholar.com/view_issue.php?issue=1
 200. Dimov, Ventsislav. Research on the Balkan music in Ciberia. In: Music and dance in Southeastern Europe: New scopes of research and action: Forth symposium of the International Council for Traditional Music (ICTM) study group on music and dance in Southeastern Europe. Belgrade, Serbia: Faculty of music, University of Arts, 2016, pp. 264-372.
 201. Eftimova, Andreana. Political Correctness vs. Hate speech (conceptions and terminological aspects). In: Małe przyjemności: katalog słowiański. Pod redakcją Elżbiety Solak, Barbary Popiołek i Bojany Todorović. Kraków: Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016, pp. 81-90.

4932а. Hristov, Chavdar. Symbolic architectural Cross of Sofia: Mass Perceptions Management. In: Papers of BAS: Humanities & Social Sciences, Vol. 3, 2016, No 2, pp. 151-165. Available from: https://www.papersofbas.eu/images/papers/Papers-2-2016/Chavdar%20Hristov_article.pdf

 1. Kovatcheva, Svetoslava. Prioritization of communication in situation of crisis. In: Knowledge: International Journal Scientific Papers: Eleventh International Scientific Conference „Knowledge in Practice”, 16-18 December, 2016, Bansko, Bulgaria. Vol. 15.1, 2016, pp. 207-212. Available from: https://www.researchgate.net/profile/Danica_Pirsl2/publication/312168686_knowledge_in_practice_-_esp_in_sports_sciences_and_e-learning/links/58743ac208ae6eb871c69123.pdf
 2. Mihailov, Nikolai; Sakelarieva, Lidia. Environmental Alarmism: the Club of Rome and Its Critics. In: Studia Ecologiae et Bioethicae, Vol. 14, 2016, No 4, pp. 129–145. Available from: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_21697_seb_2016_14_4_07
 3. Pachova, Darina. Reading aloud during the pregnancy – a Bulgarian research. In: Proceedings of The 4th year of Human And Social Sciences at the Common Conference (HASSACC-2016), 3-7 October, 2016. Vol. 4. Zilina, Slovakia: EDIS – Publishing Institution of the University of Zilina, Publishing Society, 2016, pp. 15–18. DOI:10.18638/hassacc.2016.4.1.198.
 4. Peicheva, Dobrinka. BG – Mapping Media Literacy in Bulgaria – National Summary. In: Mapping of media literacy practices and actions in EU-28. Contributor author Martina Chapman. Strasbourg: European Audiovisual Observatory, 2016, pp. 86-96, pp. 409-411. DOI:10.2759/111731
 5. Peicheva, Dobrinka. Mediatization of society as new theoretical perspective. In: Papers of BAS: Humanities & Social Sciences, 2016, No 1, pp. 59-79. Available from: https://www.papersofbas.eu/images/papers/Papers-1-2016/Dobrinka%20Peicheva_article.pdf
 6. Peicheva, Dobrinka; Milenkova, Valentina. Media Education Policy in Bulgaria. In: Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, Vol. 9, 2016, No 1, pp. 7-14. DOI:10.7160/eriesj.2016.090102.
 7. Peicheva, Dobrinka; Raycheva, Lilia. The Transformation of Reading among the Ageing Population in the Digital Age. In: Lecture Notes in Computer Science, Vol. 9754. Human Aspects of IT for the Aged Population. Design for Aging. Springer, 2016, pp. 216-225. DOI:10.1007/978-3-319-39943-0_21. Available from: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-39943-0_21
 8. Petkova, Diana. Encountering the East. Cultural Distance, Clashes of Perceptions and Conversations about Religions in Japan. In: Eastern Academic Studies, 2016, No 1, pp. 1-17.
 9. Raycheva, Lilia. Challenges of Bulgarian Transformations to Contemporary Media Developments (1989-2014). In: Annales: Sectio K – Politologia. Vol. 23, No 1. Lublin: Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 2016, pp. 163-180.
 10. Raycheva, Lilia. The Impact of Television in Bulgaria on the Electoral Process and the Voting Behavior. In: Journal of Political Marketing, Vol. 15, 2016, No 2-3, pp. 171-195. Available from: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15377857.2016.1151119
 11. Raycheva, Lilia. Transformations in the Bulgarian Media System: Tendencies and Challenges. In: International media readings “Mass Media and Communications – 2016”. Expanding Media Frontiers in the XXI Century: the Impact of Digitalization upon Media Environment: Abstracts. Moscow, Russia: MediaMir, 2016, pp. 94-97.
 12. Schmidt, H.; Spassov, Orlin; Strukov, V. The Rhetoric of the ‘New’: Post-Digital in Cultural Post-Contexts’: [Editorial]. In: Digital Icons, 2016, No 15. Available from: https://www.digitalicons.org/issue15/editorial-issue-15
 13. Spassov, Orlin. Bulgaria: reporting is a dream job for many – but for which market?. In: Requirements for Modern Journalism Education: The perspective of students in South East Europe. Ed. by V. Car, M. Radojkovic, Minka Zlateva. Konrad Adenauer Stiftung, 2016, pp. 36-65.
 14. Spassov, Orlin. Geography of the Early Internet in Bulgaria: Territorial and Social Configurations. In: Digital Icons, 2016, No 15, pp. 1-26.
 15. Tsvetkova, Milena. Anti-reading or transliteracy: The case of “silent” books, books for watching and picture-books = Анти-чтение или трансграмотность: Казусы „немых“ книг, книг для смотрения и картинных книг. In: Humanities in the 21st century: scientific problems and searching for effective humanist technologies. 2nd edition: research articles. Science editor Rob Draut. San Francisco, California, USA: B&M Publishing, 2016, pp. 99-111. (156 p.). DOI:10.15350/L_21/2/07. DOI:10.5281/zenodo.1404348
 16. Tsvetkova, Milena. Citing. Standard and Style: References. In: ResearchGate. 2016. DOI:10.13140/RG.2.1.4799.8965
 17. Tsvetkova, Milena. Conflicts with the reading and their decisions through the bibliopsychology. In: International Journal of Media and Information Literacy, Vol. 1, 2016, No 2, pp. 128–145. DOI:10.13187/ijmil.2016.2.128
 18. Tsvetkova, Milena. Display reading and mobile reader: Regularity of the cyclic recurrence = Дисплейное чтение и мобильный читатель: Закономерность цикличности. In: International Scientific Review, 2016, №16(26). XXIV International Scientific and Practical Conference „International Scientific Review of the Problems and Prospects of Modern Science and Education“. Boston, USA, 7-8 October 2016. Publisher „Problems of Science“, pp. 63-72 (72 p.). DOI:10.2139/ssrn.2854517
 19. Tsvetkova, Milena. Document – book – semantic web: Old science documentation`s contribution = Документ – книга – семантический веб: Вклад старой науки о документации. In: Scientific Enquiry in the Contemporary World: Theoretical basiсs and innovative approach. 7th edition: research articles. San Francisco, California, USA: B&M Publishing, 2016, pp. 115-128. DOI:10.15350/L_26/7/02; DOI:10.2139/ssrn.2854529
 20. Tsvetkova, Milena. Genesis and foredoom of digital books. In: European Researcher. Series A, Vol. 109, 2016, No 8, pp. 468-477. DOI:10.13187/er.2016.109.468
 21. Tsvetkova, Milena. Reading of empty media. In: The Tenth International Conference on Eurasian scientific development. Proceedings of the Conference, September 02, 2016. Ed. by J. Ilyna. Vienna, Austria: East West Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2016, pp. 14-27. (116 p.). DOI:10.2139/ssrn.2854499
 22. Tsvetkova, Milena. Science in Style. Writing a Graduation Project: References. In: ResearchGate. 2016. DOI:10.13140/RG.2.1.2440.6001
 23. Tsvetkova, Milena. The shadows of reading: Reasons for the bad results of Bulgarians in PISA studies. In: European Journal of Contemporary Education, Vol. 17, 2016, No 3, pp. 368-377. DOI:10.13187/ejced.2016.17.368
 24. Tsvetkova, Milena; Andrekova, Sashka. The right to read behind bars: Access to books and libraries in the prisons in Bulgaria. In: Russian Journal of Sociology, Vol. 4, 2016, No 2, pp. 62-73. DOI:10.13187/rjs.2016.4.62
 25. Tsvetkova, Milena; Kalvacheva, Eleonora. The stolen book: communication significance beyond the criminal act. In: Proceedings of the 4th year of Human And Social Sciences at the Common Conference (HASSACC-2016). Eds. S. Brown, S. Larsen, K. Marrongelle, and M. Oehrtman. Volume 4, Issue 1. Zilina, Slovakia: EDIS – Publishing Institution of the University of Zilina, Publishing Society, 2016, pp. 46–52. DOI:10.18638/hassacc.2016.4.1.197. DOI:10.5281/zenodo.1404378
 26. Zlatanov, Biser; Koleva, Maya. Info traders, innovation and information spread. In: Media Convergence Handbook: Vol. 1. Springer Berlin Heidelberg, 2016, pp. 325-345.