2017

Сборници

 1. Академична фото книга на Факултета по журналистика и масова комуникация при СУ Св. Климент Охридски (2012-2016). Фотограф Антоан Божинов. Състав. Стела Маркова, Дарина Пачова. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2017. – 43 с. ISBN 978-954-8194-86-0. Available from: https://fjmc.uni-sofia.bg/sites/default/files/inline-files/Akademkniga2017.pdf
 2. Библиотеката – проекции във времето: Сборник с доклади от Национална конференция с международно участие, Шумен, 5-6 октомври 2017. – Шумен: Регионална библиотека Стилиян Чилингиров, 2017. – 126 с. ISBN 978-954-2936-33-6. Available from: http://search.libshumen.org/abeuropeana/ABDKFram.htm?SearchParam=231472&ABFond=0&WSend=Search
 3. Библиотеки, четене, комуникации: Петнадесета национална научна конференция с международно участие, ВТУ Св. св. Кирил и Методий, РНБ П. Р. Славейков, 17-18 ноември 2016 г.: Посветена на дигиталната конверсия на книжовното и културно-историческото наследство. – В. Търново: Народна библиотека П. Р. Славейков, 2017. – 520 с. ISSN 1313-8138
 4. БНР и БНТ – между държавата и обществото 1989-2015: [Сборник с интервюта]. Състав. Вяра Ангелова. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2017. – 348 с. ISBN 978-954-07-4235-9
 5. Глад за съдържание: XVIII Лятна школа по пъблик рилейшънс, София, 22-24 юни 2016, Нов български университет, Департамент Масови комуникации: Сборник. Ред. Евелина Христова. – София: Нов бълг. унив., 2017. – 1 оптичен диск (CD-ROM). ISBN 978-619-233-001-9. Available from: https://masscomm.nbu.bg/bg/lqtna-pr-shkola/sbornik-s-dokladi-ot-lqtna-shkola-po-vryzki-s-obshtestvenostta-2016-cd
 6. Да не се боим от разнообразието в ПР и комуникациите: XVII Лятна школа по пъблик рилейшънс, София, 2-4 юли 2015, Нов български университет, Департамент Масови комуникации: Сборник. Състав. Евелина Христова; ред. Евелина Христова, Десислава Бошнакова, Росен Стоянов. – София: Нов бълг. унив., 2017. – 1 оптичен диск (CD-ROM). ISBN 978-954-535-956-9. Available from: https://masscomm.nbu.bg/bg/lqtna-pr-shkola/sbornik-s-dokladi-ot-lqtna-shkola-po-vryzki-s-obshtestvenostta-2015-cd
 7. Дигитализация и социални трансформации = Digitization and social transformations. Състав. Добринка Пейчева, Валентина Миленкова. – Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, 2017. – 324 с. ISBN 978-954-00-0113-5
 8. Държавна сигурност и средства за масово осведомяване (1944-1991) = State Security and mass media: Документален сборник. – София: Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, 2017. – 520 с. ISSN C625-8336; ISBN 978-619-7361-30-8. Available from: http://comdos.bg/Нашите%20издания/ds-i-sredstva-za-masovo-osvedomyavane
 9. Език – реч – комуникация. Състав., науч. ред. Димитър Попов. – Шумен: Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2017. – 1 оптичен диск (DVD). ISBN 978-619-201-195-6
 10. Език и професионална комуникация 2: Нови предизвикателства в контекста на многоезична и мултикултурна Европа: 40 години от основаването на Катедрата по западни езици. Състав. Галина Павлова. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2017. – 316 с. ISBN 978-954-07-4230-4
 11. Език, медии, култура във взаимодействие: колективна монография. Ред. кол. Елка Добрева. – Шумен: Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2017. – 125 с. ISSN 2367-8348 (Филологически ракурси, Т. 2)
 12. История, култура, медии: Юбилеен сборник в чест на Горан Благоев. Състав., ред., [предг.] Евгения Кръстева-Благоева. – София: Книгопис, 2017. – 344 с. ISBN 978-619-7067-72-9
 13. Книга, книжовност, книгоиздаване. 2. изд. – София: За буквите – О писменехь, 2017 . – 290 с. ISBN 978-619-185-282-6
 14. Комуникации и политики = Communications and policies. Състав. Николай Палашев, Христина Богова, Яница Димитрова, Магдалена Гарванова. – София: За буквите – О писменехь, 2017. – 340 с. ISBN 978-619-185-304-5
 15. Комуникационни умения: Анализ и управление на риска: проект 15.3.1.017 „Управление на риска при мащабни инфраструктури в румънско-българската трансгранична област”. Ред. Никола Михайлов. – Плевен: Медиатех, Русенски унив. Ангел Кънчев, 2017. – 150 с. ISBN 978-619-207-097-7
 16. Комуникацията в дигиталната епоха: Юбилеен сборник в чест на проф. д-р Венцеслав Бондиков. Състав. Венцеслав Бондиков; Предг. Здравко Райков. – София: Холотера, 2017. – 270 с. ISBN 978-619-7165-12-8
 17. Медии и пропаганда след Студената война: Сборник. Ред. Том Джунс, Леа Вайсова, Димитър Вацов. – София: Фондация за хуманитарни и соц. изследвания, 2017. – 502 с. ISSN 0861-1718 (Критика и хуманизъм, Год. 47, 2017, №1)
 18. Медии. Език. Общество: Проблеми и перспективи: Научноизследоватeлски проект, втора част: Сборник. Ред., предг. Марияна Парзулова. – Бургас [В. Търново]: ИК Знак'94, Изд. на унив. Проф. д-р Асен Златаров – Бургас, 2017. – 204 с. ISBN 978-954-8305-50-1
 19. Между книгите и хората: Студентски сборник. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2017. – 138 с. ISBN 978-954-8194-88-4
 20. Незабравените: Студентски сборник. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2017. – 204 с. ISBN 978-954-8194-87-7
 21. Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: ХІV национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2016 г.: Т. 14: [Посветена на] 160 години от създаването на първите български читалища в Свищов, Лом и Шумен. – София: За буквите – О писменехь, 2017. – 836 с. ISSN 1314-7099
 22. Предизвикателства пред комуникацията в дигиталната епоха: Сборник статии [посветен на проф. д-р Здравко Райков]. Състав., науч. ред., предг. Светослава Ковачева. Изд. на СУ Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация. Кат. Комуникация, връзки с обществеността и реклама. – София: Дармон, 2017. – 1 оптичен диск (CD-ROM). ISBN 978-954-92677-4-7 (е-книга). Available from: http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/image_singpdff/46018255-7880-4834-83a6-cc3517f8f8f5
 23. Проблеми на обществената комуникация: Научни доклади от Трета международна кръгла маса „Проблеми на обществената комуникация”, проведена в Ниш, Сърбия, 22-24 юни 2017 г. Ред. Стоян Денчев, Николай Палашев, Борис Борисов, Магдалена Гарванова. – София: За буквите – О писменехь, 2017. – 372 с. ISSN 2534-9430
 24. Свободата на словото в дигиталната епоха: ХIХ Лятна школа по пъблик рилейшънс, София, 15-17 юни 2017 г., НБУ, Департамент Медии и комуникация. Науч. ред., състав. Росен К. Стоянов. – София: Нов бълг. унив., 2017. – 173 с. ISBN 978-619-233-187-0. Available from: https://masscomm.nbu.bg/bg/lqtna-pr-shkola/sbornik-s-dokladi-ot-lqtna-shkola-po-vryzki-s-obshtestvenostta-2017
 25. Управление на репутационни кризи: колективна монография. Авт. Чавдар Христов, Боян Георгиев, Ина Бачева, Калин Калинов, Петър Кърджилов, Пламен Атанасов, Христина Славова. Науч. ред. [с предг.] Чавдар Христов, Милена Цветкова. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2017. – 304 с. ISBN 978-954-8194-91-4
 26. ESTIDIA Conference Dialogues without Borders: Strategies of Interpersonal and Inter-group Communication, 29-30 September 2017, Sofia, Bulgaria. Comp. Ivanka Mavrodieva, Cornelia Ilie, Yanka Totseva, Todor Simeonov, Anita Nikolova. – Sofia: St. Kliment Ohridski Univ. Press, [Изд. на Институт по реторика и комуникации] 2017. -144 p. ISBN 978-954-07-4320-2
 27. International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts: 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017, 24-30 August 2017, Albena, Bulgaria: conference proceedings. B. 4, Science & humanities. Vol. 1, Human geography, media and communications, information and library science, demography and women's studies. – Sofia: STEF92 Technology, 2017. – vii, 499 с. ISBN 978-619-7408-23-2

Монографии

 1. Андреева, Десислава. „Политиката е нашата душа”: Политическата комуникация в Цариградския периодичен печат на българите през 70-те години на ХІХ век. – В. Търново: Фабер, 2017. – 627 с. ISBN 978-619-00-0667-1
 2. Андреева, Десислава. PR жанрове: Класически форми. – В. Търново: Фабер, 2017. – 232 с. ISBN 978-619-00-0617-6
 3. Атанасов, Гриша. Малки (нощни) коментари. – София: e-press, 2017. – 176 с. ISBN 978-954-92815-6-9
 4. Балабанов, Делчо. Турският печат в България (1865-1953). – София: Пропелер, 2017. – 364 с. ISBN 978-954-392-462-2
 5. Благоев, Радослав. Хвани жокера: Стратегически продажби и убеждаваща комуникация. – София: Levels UP, 2017. – 224 с. ISBN 978-619-7060-02-7
 6. Борисов, Борис. Информационни и комуникационни взаимодействия при деловите преговори: Дестилиране на преговорни умения. – София: Авангард Прима, 2017. – 112 с.ISBN 978-619-160-883-6
 7. Борисова, Лалка. Аргументирани бизнес комуникации. – [Ботевград]: Междунар. висше бизнес училище, 2017. – 338 с. ISBN 978-954-9432-72-5
 8. Борисова, Лалка. Бизнес комуникации: Приоритет: Фирмена култура. – София [Ботевград]: Междунар. висше бизнес училище, 2017. – 207 с. ISBN 978-954-9432-71-8
 9. Борисова, Светлана. Междуличностните комуникации в трудовите отношения. – София: Авангард прима, 2017. – 92 с. ISBN 978-619-160-759-4
 10. Василев, Валентин; Стефанова, Димитрина; Ангелова, Славянка. Ефективни комуникации в публичния мениджмънт. – София: Пропелер, 2017. – 230 с. ISBN 978-954-392-461-5
 11. Вълев, Матвей. Радио и общество. Състав. Андрей Ташев. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2017. – 112 с. ISBN 978-954-07-4332-5
 12. Георгиев, Лъчезар. Композиция на книгата. 5. доп. изд. – В. Търново: Ан-Ди, 2017. – 140 с. ISBN 978-954-8685-27-6
 13. Георгиев, Лъчезар. Увод в издателския процес. – В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2017. – 251 с. ISBN 978-619-208-126-3
 14. Горанова, Пенка. Интегрирани маркетингови комуникации. – Свищов: Акад. изд. Д. А. Ценов, 2017. – 113 с. ISBN 978-954-23-1341-0
 15. Димитрова, Диана. Фабрикуване на съгласие: Как комуникацията става манипулация. – София: Холотера, 2017. – 347 с. ISBN 978-619-7165-10-4
 16. Драганов, Иво. Четвъртата възможност – университетска телевизия. – София: Нов бълг. унив., 2017. – 172 с. ISBN 978-954-535-975-0
 17. Енева, Десислава. Политиката е нашата душа: Политическата комуникация в цариградския периодичен печат на българите през 70-те години на XIX век. Науч. рец. Петко Ст. Петков, Луливера Кръстева. – Велико Търново: Фабер, 2017. – 628 с. ISBN 978-619-00-0667-1
 18. Ефремов, Ефрем. Журналистическото редактиране. 3. доп. и прераб. изд. – В. Търново: Фабер, 2017. – 152 с. ISBN 978-619-00-0675-6
 19. Иванов, Дончо. Етологични полета в семиотика на комуникацията при посветителските общества. – София: Фондация Нац. и междунар. сигурност, 2017. – 124 с. ISSN C623-6340
 20. Камбурова, Клавдия. Българската телевизионна реклама и националната идентичност. – Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, 2017. – 240 с. ISBN 978-954-00-0132-6
 21. Ковачева, Ралица. Център и периферия на европеизираните публични сфери. – София: Ciela, 2017. – 276 с. ISBN 978-954-28-2399-5
 22. Ковачева, Светослава. Пъблик рилейшънс: стратегии и тактики. – София: [Изд. авт.], 2017. – 96 с. ISBN 978-619-90930-1-6
 23. Ковачева, Светослава. Събитийни комуникации от Бернайс до фейсбук. – София: [Изд. авт.], 2017. – 190 с. ISBN 978-619-90930-0-9
 24. Коева, Силвия. Манипулативен потенциал на средствата за квантификация в съвременния български език. – В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2017. – 372 с. ISBN 978-619-208-121-8
 25. Кръстевич, Тодор; Смокова, Маруся. Медия планиране. – Свищов: Акад. изд. Д. А. Ценов, 2017. – 220 с. ISBN 978-954-23-1415-8
 26. Личева, Катя; Живков, Николай. Комуникации в бизнеса и PR. – Свищов: Акад. изд. Д. А. Ценов, 2017. – 186 с. ISBN 978-954-23-1203-1
 27. Лозанова, Лилия. Акценти в медийното образование. – Шумен: Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2017. – 268 с. ISBN 978-619-201-165-9
 28. Манолов, Георги. Политическата реклама – между реалността и манипулацията. – Пловдив: Висше у-ще по сигурност и икономика, 2017. – 515 с. ISBN 978-619-7343-06-9
 29. Марчевски, Иван. Одит на маркетинговите комуникации. – Свищов: Акад. изд. Д. А. Ценов, 2017. – 150 с. ISBN 978-954-23-1583-4
 30. Милева, Елеонора. Масмедии и шоубизнес в спорта. – София: НСА прес, 2017. – 1 оптичен диск (CD-ROM). ISBN 978-954-718-470-1
 31. Нейкова, Мария; Ковачева, Ралица. Медиатизираното измерение на външната политика: Анализ на политическите твърдения по външнополитически теми в предизборната кампания 2017. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2017. – 228 с. ISBN 978-954-07-4376-9
 32. Николов, Атанас. Политика за мрежова и информационна сигурност на организацията. – София: Интел ентранс, 2017. – 204 с. ISBN 978-954-2910-65-7
 33. Осиковски, Мартин. Медиите отсам и отвъд: Чуждестранна журналистика: Девет университетски лекции в конспективни изложения. – София: Авангард Прима, 2017. -118 с. ISBN 978-619-160-882-9
 34. Пеев, Ивайло. Български език и академична комуникация. – София: Технически унив., 2017. – 184 с. ISBN 978-619-167-280-6
 35. Петков, Стойко. Аудио-визията: Производство, разпространение, показване. – София: ROI Communication, 2017. – 240 c. ISBN 9789549335439
 36. Попова, Снежана. Медиен разказ. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2017. – 166 с. ISBN 9789540742137
 37. Праматарова, Мариана. Музеи и медии в България: От взаимодействие към устойчиви културни продукти. – София: ИК Новата цивилизация, 2017. – 216 с. ISBN 978-954-8365-96-3
 38. Стойков, Любомир. Ефективна бизнес комуникация. 3. изд. – София: Алма комуникация, 2017. – 372 с. ISBN 978-619-7247-06-0
 39. Стойков, Любомир. Култура и медии. 3. изд. – София: Алма комуникация, 2017. – 464 с. ISBN 978-954-9799-18-7
 40. Стойков, Любомир. Световни модни икони. 2. изд. – София: Алма комуникация, 2017. – 240 с. ISBN 978-619-7247-07-7
 41. Стойчев, Любомир; Станев, Велин. PR като част от управлението и управлението на PR: Ч. 1. – Пловдив: Унив. изд. Паисий Хилендарски, 2017. – 128 с. ISBN 978-619-202-267-9
 42. Стоянов, Росен. Политически комуникационни практики. – София: Нов бълг. унив., 2017. – 350 с. ISBN 978-954-535-952-1
 43. Стоянова, Веселка. Скриване на информация в изображения. – Шумен: Нац. воен. унив. В. Левски. Факултет Артилерия, ПВО и КИС, 2017. – 184 с. ISBN 978-954-9681-86-4
 44. Тахир, Мюмюн. Неолиберално общество и междукултурно общуване. – София: За буквите – О писменехь, 2017. – 348 с. ISBN 978-619-185-280-2
 45. Тренчева, Терезa. Социални мрежи и Интернет. – София: За буквите – О писменeхь, 2017. ISBN 978-619-185-303-8
 46. Филева, Петранка. Медийна икономика. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2017. – 288 с. ISBN 978-954-07-4241-0
 47. Филипов, Милен; Попова, Диана; Алексиева, Мария. Училищен пъблик рилейшънс. – Бургас: Бургаски свободен унив., 2017. – 1 оптичен диск (CD-ROM) ISBN 978-619-7126-48-8
 48. Хаджиев, Боян. Конфликтни рефлексии. – София: Авангард Прима, 2017. – 216 с. ISBN 978-619-160-886-7
 49. Христов, Александър. Саморегулация в маркетинговите комуникации: Международни аспекти. – София: Издателски комплекс – УНСС, 2017. – 134 с. ISBN 978-954-644-953-5
 50. Христов, Ивайло. Публичният образ на Васил Левски: Медийни полемики и обществени дебати. – София: Зов комерс, 2017. – 360 с. ISBN 978-954-8772-40-2
 51. Цокев, Александър, Гарабитов, Стефан. Приложение на комуникацията в индустрията: Въведение в индустриалните мрежи и индустриалната комуникация, приложението на сензори и изпълнителни механизми. – София: Технически унив., 2017. – 162 с. ISBN 978-619-167-260-8
 52. Popandonova-Željazova, Ekaterina. English in the media: Systematic vocabulary building further practice. – Плевен: Медиатех, 2017. – 398 с. ISBN 978-619-207-106-6
 53. Tsvetkova, Milena. Reading as Communication Echo: Scientific Model of the Reader’s Feedback Research. – Saarbrücken: Lambert Acad. Publ., 2017. – 120 p. ISBN 978-620-2-07007-2

Студии и статии

 1. Айолов, Петър. Банален глобализъм vs. Електронен национализъм (Функционирането на националната комуникационна система и интернет медиите). В: Комуникацията в дигиталната епоха: Юбилеен сборник в чест на проф. д-р Венцеслав Бондиков. София: Холотера, 2017, с. 35-65. Също в: Айолов, Петър. Банален глобализъм vs. Електронен национализъм (Функционирането на националната комуникационна система и интернет медиите). В: Медиалог: електронно научно списание за изследване на медии, медийна култура и комуникации = Medialog, 2017, №2, с. 97-120. Available from: https://www.medialog-bg.com/?p=717
 2. Александров, Георги. Облагането с ДДС на доставката на електронни книги в законодателството на Европейския съюз. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 24, 2017, с. 185-204. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=585247
 3. Александров, Георги. Тенденции в законодателството и практиката на задължителното депозиране в страните от Европейския съюз. В: Библиотека: списание за библиотечна теория и практика, Год. 24, 2017, №6, с. 113-127.
 4. Александрова-Караманова, Анна. Употреба на електронни медии и здраве и благополучие на юношите. В: Психологични изследвания, Год. 20, 2017, №3, с. 481-495.
 5. Алексиева, Мария. Ефективна комуникация на държавните образователни институции със своите общности. В: Педагогически алманах: педагогическо списание на Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий, Год. 25, 2017, №1, с. 11-36.
 6. Ангелова, Вяра. БНР и професионално (само)осъзнаване на обществената медия. В: БНР и БНТ между държавата и обществото (1989-2015). София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2017, с. 14-71.
 7. Ангелова, Вяра. Парламентарните избори като журналистика и/или политика. В: Медии и пропаганда след Студената война. София: Фондация за хуманитарни и соц. изследвания, 2017, с. 331-345.
 8. Асенов, Манол. Медиите в условията на модерните технологии: правно-социологически анализ. В: Сборник с доклади от национална конференция на докторантите в областта на правните науки. София: БАН, Институт за държавата и правото, 2017, с. 46-52.
 9. Атанасов, Християн. За икономиката, финансите, демографията и политиката. Още един прочит на вестник "Напредък" (1874-1877 г.). В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: ХІV национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2016 г.: Т. 14: [Посветена на] 160 години от създаването на първите български читалища в Свищов, Лом и Шумен. София: За буквите – О писменехь, 2017, с. 698-706.
 10. Атанасова, Мариана; Богова, Христина. Комуникационни техники за манипулация и "не-етичен" рейтинг на медиите. В: Проблеми на обществената комуникация: Научни доклади от Трета международна кръгла маса „Проблеми на обществената комуникация”, проведена в Ниш, Сърбия, 22-24 юни 2017 г. –София: За буквите – О писменехь, 2017, с. 313-323.
 11. Баксанова, Кристина. Подходи в отразяването на теми от Западните Балкани. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 24, 2017, с. 271-292.
 12. Банков, Борис. Извличане на топ тенденции от дискусиите на български език в Twitter. В: Известия на Съюза на учените – Варна. Икономически науки: Т. 2. Варна: Съюз на учените, 2017, с. 254-259.
 13. Бенбасат, Алберт. „Малкият принц” – световен и български издателско-читателски феномен. В: Книги, деца и тийнеджъри: Четенето между разума и емоциите: Сборник доклади от кръгла маса, Сливен, 9-11 май 2017 г., XIX Национален фестивал на детската книга. Сливен: Регион. библ. Сава Доброплодни, 2017, с. 65-73.
 14. Бисерова, Виктория. Кампании за насърчаване на четенето за деца до 14 г. В: Книги, деца и тийнейджъри: Четенето между разума и емоциите: Сборник доклади от кръгла маса, Сливен, 9-11 май 2017 г., XIX Национален фестивал на детската книга. Сливен: Регион. библ. Сава Доброплодни, 2017, с. 205-211.
 15. Богова, Христина. Използването на вербалната и невербалната комуникация при общуването между лекари и пациенти. В: Проблеми на обществената комуникация: Научни доклади от Трета международна кръгла маса „Проблеми на обществената комуникация”, проведена в Ниш, Сърбия, 22-24 юни 2017 г. София: За буквите – О писменехь, 2017, с. 282-291.
 16. Божинова, Кръстанка. Ролята на социалните задачи и технологиите за подобряване на умението за писмена комуникация на чужд език. В: Studia philologica Universitatis Velikotarnovensis = Филологически проучвания на Великотърновския университет Св. св. Кирил и Методий. Т. 36, 2017, №2, с. 163-175.
 17. Бонджолова, Валентина. Езикът на предизборните реклами. В: Медии и комуникации на 21. век = 21-st century media and communications, Год. 1, 2017, №1, с. 68-75. Available from: https://journals.uni-vt.bg/mc/bul/vol1/iss1/7
 18. Бондиков, Венцеслав. РR като мениджърска функция. В: Предизвикателства пред комуникацията в дигиталната епоха: Сборник статии [посветен на проф. д-р Здравко Райков]. София: Дармон, 2017, с. 172-180.
 19. Бориславов, Ясен. Вестник „Изток” като летописна хроника на град Сливен в десетилетието между 1934 и 1944 г. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 23 [за 2016], 2017, с. 105-113. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=574881
 20. Бориславов, Ясен. Сава Доброплодни и списание „Нова българска пчела” (1887-1888). В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 24, 2017, с. 139-149. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=585235
 21. Борисов, Борис. Съвременни аспекти при изграждане на обществената репутация. В: Проблеми на обществената комуникация: Научни доклади от Трета международна кръгла маса „Проблеми на обществената комуникация”, проведена в Ниш, Сърбия, 22-24 юни 2017 г. –София: За буквите – О писменехь, 2017, с. 217-229.
 22. Босакова, Кристина. Социално инженерство или как да хакнем човешката система. В: Научни трудове на Съюза на учените – Пловдив. Сер. А. Обществени науки, изкуство и култура = Scientific researches of the Union of Scientists in Bulgaria – Plovdiv. Ser. A. Pulbic sciences, art and culture. Т. 4, 2017, с. 214-217.
 23. Ботева-Попова, Мариета. Теория и практика на ефективната академична комуникация. В: Чуждоезиково обучение: двумесечно научно-методическо списание = Foreign language teaching, Год. 44, 2017, №2, с. 198-200.
 24. Братанов, Пламен. Седемте принципа на „медийната теория на прехода“. В: Предизвикателства пред комуникацията в дигиталната епоха: Сборник статии [посветен на проф. д-р Здравко Райков]. София: Дармон, 2017, с. 78-95.
 25. Вангелов, Никола. Архетипът за силните и слабите при комуникацията във Фейсбук. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 24, 2017, с. 81-90. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=585226
 26. Василева, Михаела. Потенциалът на съвременните социални мрежи – предизвикателство и отговорност пред научните и културните организации. В: Македонски преглед: списание за наука, литература и културен живот = Macedonian review. Год. 40, 2017, №3, с. 73-82.
 27. Василева, Радостина. Отвореният достъп и библиотеките – същност и перспективи. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: ХІV национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2016 г.: Т. 14: [Посветена на] 160 години от създаването на първите български читалища в Свищов, Лом и Шумен. София: За буквите – О писменехь, 2017, с. 743-750.
 28. Ватова, Ивелина. Геокомуникацията: технология на силата в мрежовото общество. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 24, 2017, с. 253-269. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=585261
 29. Великова, Снежана. Депрофесионализиращата парадигма на журналистиката. В: Любословие: годишно списание по хуманитаристика, 2017, №17, с. 171-184.
 30. Владимирова, Геновева. Въздействие на оптическите илюзии в дизайна на визуална комуникация. В: Научна конференция с международно участие „Съвременни технологии в културно-историческото наследство”: сборник доклади: Т. 5. София: Технически унив., 2017, с. 172-177.
 31. Владков, Александър. Журналистиката е огромна отговорност. В: БНР и БНТ между държавата и обществото (1989-2015). София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2017, с. 72-83.
 32. Воденичаров, Димитър. Нови медии в пространството на театъра. В: Пролетни научни четения, 2017. Пловдив: Акад. за музикално, танцово и изобразително изкуство, 2017, с. 138-144.
 33. Воденичаров, Петър. Посткомунистически или постмодерни са посланията на звездите от българската популярна преса. В: Balkanistic Forum = Балканистичен форум, Год. 26, 2017, №1, с. 86-100.
 34. Воденичарски, Сашо. Някои аспекти в изграждането на присъствие на сектора за сигурност и отбрана в социалните медии. В: Юридически сборник = Juridical Collection: Т. 24. Бургас: Бургаски свободен унив., 2017, с. 182-186.
 35. Воденичарски, Сашо. Няколко предимства и недостатъци на участието на военнослужещи в социалните медии. В: Юридически сборник = Juridical Collection: Т. 24. Бургас: Бургаски свободен унив., 2017, с. 258-262.
 36. Вълканов, Валентин. Анализ на медийните реакции на доклада „Антидемократичната пропаганда в България”: или как се вдига кална пропагандна вълна? В: Медии и пропаганда след Студената война. София: Фондация за хуманитарни и соц. изследвания, 2017, с. 243-265.
 37. Вълканова, Веселина. Визуален дизайн на навигационните системи в медиите онлайн: Статични и динамични елементи за представяне на съдържанията за различни размери на екрана. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация, 2017, №30. Available from: http://www.media-journal.info/index.php?p=item&aid=324
 38. Вълканова, Веселина. Водещи тенденции в уеб дизайна на медиите онлайн. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 23 [за 2016], 2017, с. 7-21. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=571452
 39. Вълканова, Веселина. Гещалт психология и уеб дизайн – принципи, закони, практики. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 24, 2017, с. 7-21. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=585219
 40. Вълканова, Веселина. Медиите между езика на политическата коректност и езика на омразата. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 21.02.2017. Available from: http://www.newmedia21.eu/kritika/mediite-mezhdu-ezika-na-politicheskata-korektnost-i-ezika-na-omrazata
 41. Вълканова, Веселина. Отзивчивият дизайн и медиите онлайн: Композиции, модели и подходи при визуалното представяне на новинарските сайтове за различни устройства. В: Проблеми на постмодерността = Postmodernism problems, Т. 7, 2017, №1, с. 1-21. Available from: https://www.pmpjournal.org/index.php/pmp/article/view/50
 42. Вълчева, Пенка. Приложение на метода на фокусираните обекти като средство за оптимизиране на връзката комуникация – творчески разказ. В: Докторантски изследвания: научно списание за докторанти на Педагогическия факултет на Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Т. 3, 2017, с. 54-63.
 43. Георгиев, Димо. Западният град според пропагандната реалност на българската преса (60-те години на ХХ в.). В: Годишник на Шуменския университет Епископ Константин Преславски. Факултет по хуманитарни науки = Annual of Konstantin Preslavsky University, Shumen. Faculty of the Humanities. Т. 28A, 2017, с. 128-136.
 44. Георгиев, Пеньо. Сигурността в съвременния виртуален свят. В: Политика и сигурност = Politics & Security, Год. 1, 2017, №3, с. 112-118.
 45. Георгиева, Даниела. Вербалната комуникация като част от ключовите компетенции на счетоводителите в България. В: Проблеми на обществената комуникация: Научни доклади от Трета международна кръгла маса „Проблеми на обществената комуникация”, проведена в Ниш, Сърбия, 22-24 юни 2017 г. –София: За буквите – О писменехь, 2017, с. 292-303.
 46. Георгиева, Ирина. Форми на изграждане на визуална идентичност в социалните медии. В: Човекът – мярка за всички неща? Предизвикателствата на постиндустриалното информационно общество: сборник с доклади от теоретичен семинар 20-21 октомври 2016. София: Технически унив., 2017, с. 179-183.
 47. Георгиева, Снежанка. Ролята на компютърно-опосредстваната комуникация за постигане на целите на родноезиковото обучение; Методически идеи за усвояване на полифункционалността на частите на речта в текста. В: Годишник на Шуменския университет Епископ Константин Преславски. Факултет по хуманитарни науки = Annual of Konstantin Preslavsky University, Shumen. Faculty of the Humanities. Т. 28A, 2017, с. 157-204.
 48. Гечева, Евелина. Журналистиката на Данаил Крапчев преди Балканската война. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 24, 2017, с. 223-238. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=585253
 49. Гришева, Елена. Бежанците в мрежата – игра на крайности. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 24, 2017, с. 239-252. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=585256
 50. Дамянова, Аксиния. Културни специфики на обществената комуникация. В: Проблеми на обществената комуникация: Научни доклади от Трета международна кръгла маса „Проблеми на обществената комуникация”, проведена в Ниш, Сърбия, 22-24 юни 2017 г. –София: За буквите – О писменехь, 2017, с. 324-331.
 51. Данов, Данаил. Дигитализация и социални трансформации: Медийна педагогика и медийна грамотност. В: Чуждоезиково обучение: двумесечно научно-методическо списание = Foreign language teaching, Год. 44, 2017, №1, с. 42-52.
 52. Дееничина, Мария. Миналото в настоящето: Някои черти от образа на социализма в съвременните ни медии. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 24, 2017, с. 47–79. Available from: https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1909
 53. Денчев, Стоян. ИТ умения за сигурност и опитът на Гърция в областта на киберсигурността. В: Съвременни измерения на европейското образователно и научно пространство: сборник с доклади = Modern dimensions in European education and research area: Т. 5. София: За буквите – О писменехь, 2017, с. 239-243.
 54. Денчев, Стоян; Палашев, Николай. Комуникационни аспекти на сблъсъка между неолибералния политически модел и политическия модел на националната държава. В: Проблеми на обществената комуникация: Научни доклади от Трета международна кръгла маса „Проблеми на обществената комуникация”, проведена в Ниш, Сърбия, 22-24 юни 2017 г. –София: За буквите – О писменехь, 2017, с. 19-26.
 55. Дерменджиева, Грета. Неформални методи на обучение във висшето образование. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 24, 2017, с. 23-46. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=585222
 56. Деспотова, Кристина. PR и социалните мрежи. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 24, 2017, с. 293-306. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=585269
 57. Джановска, Николина. Визуалното отразяване на събитията от Руско-турската война 1877-1878 г. в чуждестранната преса. В: Военноисторически сборник = Military historical collection, Год. 90, 2017, №1-2, с. 71-170.
 58. Димитрова, Кристин. Да прелистим стария вестник: Актуални репрезентации от предвоенното минало на България в британския всекидневник „Дейли Мирър”. В: Език и професионална комуникация 2: Нови предизвикателства в контекста на многоезична и мултикултурна Европа: 40 години от основаването на Катедрата по западни езици. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2017, с. 62-71.
 59. Димов, Венцислав. Живите песни: (Върху най-ранните теренни записи на традиционна музика от България, правени от Райна Кацарова): Автори, течения, взаимодействия. В: Изкуствоведски четения: тематично годишно рецензирано издание за изкуствознание, 2016. София: Институт за изследване на изкуствата – БАН, 2017, с. 214-225.
 60. Димов, Венцислав. Верка с песните, дето крехко се смеят, кротко пеят и топлят като родно огнище. В: Музикални хоризонти: издание на Съюза на музикалните дейци в България, 2017, №1, с. 22-23.
 61. Димов, Венцислав. За българското самопознание като история на журналистиката за любопитни любородци: [Отзив за: Здравка Константинова. Българската журналистика (1842–1944): Актуални ракурси. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2015]. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 24, 2017, с. 399-402.
 62. Димчев, Александър. Научные знания и развитие „Открытого доступа“: Трансформация каналов коммуникации в науке = Scientific Knowledge and Development of the “Open Access”: Transformation of Communication Channels in Science. В: Наука 21 века: консолидация науки в условиях системных социально-культурных трансформаций. Харков: Национальный педагогический унив. им. Сковороды, 2017, с. 288–321 (рус.); с. 321–353 (англ.)
 63. Донев, Александър. Публиките като субект във филмовата комуникация. В: Проблеми на изкуството: тримесечно списание за естетика, теория и критика на изкуството = Art studies quarterly, Год. 50, №2, 2017, с. 52-57.
 64. Драгнева, Настасия. Многослойната графична комуникация в плакатното изкуство. В: Съвременни технологии в културно-историческото наследство: Сборник доклади от Научна конференция с международно участие. Т. 5, 2017, с. 94-98.
 65. Дринова, Радияна. Комуникация и комуникативни процеси в класната стая. В: Конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти от Факултета по класически и нови филологии, 2017, с. 324-333.
 66. Ежова, Елена; Кафтанджиев, Христо. Геймификация как технология продвижения туристских дестинаций на Северном Кавказе. В: Историко-культурное наследие Великого шелкового пути и продвижение туристских дестинаций на Северном Кавказе материалы III Международной научно-практической конференции. 2017, с. 197-199.
 67. Ефтимова, Андреана. Брюкселски новоговор или популистко говорене в политиката и медийно отразяване на политически събития. В: Медии и комуникации на 21. век, Год. 1, 2017, №1, с. 83-90. Available from: https://journals.uni-vt.bg/mc/bul/vol1/iss1/12
 68. Ефтимова, Андреана. Брюссельский новояз и популисткая риторика в политическом медиадискурсе. В: Медиалингвистика: Выпуск 6: Язык в координатах массмедиа: Материалы II Международной научно-практической конференции, 2–6 июля 2017 г. Санкт-Петербург, Россия. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет, Институт Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций, 2017, с. 59-61. Available from: https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/212737055
 69. Ефтимова, Андреана. Функционалните семантико-стилистични категории аксиологичност и оценъчност. В: Български език и литература: научно-методическо списание, Год. 59, 2017, №4, с. 440-452.
 70. Ефтимова, Андреана. Эвфемизация и детабуизация медийной речи в массовой прессе (на материале лексики о сексуальных отношениях и сексуальной принадлежности). В: Медиалингвистика: Научный журнал международной медиалингвистической комиссии Международного комитета славистов (под патронатом ЮНЕСКО), Год. 18, 2017, №3, с. 101-113. Available from: https://medialing.ru/ehvfemizaciya-i-detabuizaciya-medijnoj-rechi-v-massovoj-presse-na-materiale-leksiki-oboznachayushchej-seksualnye-otnosheniya-i-seksualnuyu-prinadlezhnost
 71. Желева, Милена. Прагматическият фокус – фактор при създаване на вторична реалност. В: Studia philologica Universitatis Velikotarnovensis = Филологически проучвания на Великотърновския университет Св. св Кирил и Методий. Т. 36, 2017, №2, с. 369-374.
 72. Зафирова, Теодора. Ролята на протокола при представяне на международни политически събития в медиите. В: Международни отношения: списание за дипломация, политика и икономика, Год. 46, 2017, №4, с. 73-78.
 73. Захариев, Боян. Да продадеш душата си на дявола. В: Медии и пропаганда след Студената война. София: Фондация за хуманитарни и соц. изследвания, 2017, с. 223-242)
 74. Захариев, Мартин. Откриване на знания в големи масиви от данни – новото богатство на информационното общество. В: Съвременни измерения на европейското образователно и научно пространство: сборник с доклади = Modern dimensions in European education and research area: Т. 5. София: За буквите – О писменехь, 2017, с. 86-94
 75. Здравкова, Евелина. Свободните медии и интелектуалната собственост в условията на демократичното общество в България. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: ХІV национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2016 г.: Т. 14: [Посветена на] 160 години от създаването на първите български читалища в Свищов, Лом и Шумен. София: За буквите – О писменехь, 2017, с. 722-732.
 76. Знеполски, Боян. Идеологически измерения на антидемократичната пропаганда в българските медии. В: Медии и пропаганда след Студената война. София: Фондация за хуманитарни и соц. изследвания, 2017, с. 151-189.
 77. Иванчева, Людмила. Концепциите за „общество на знанието”, „информационно общество” и „икономика на знанието” – формиране, развитие и съвременни измерения. В: Стратегии на образователната и научната политика: тримесечно научно-теоретично списание, Год. 25, 2017, №4, с. 359-377.
 78. Иванчева, Людмила. Основни фактори за трансформациите в ролята и социалните функции на науката в съвременното „общество на знанието”. В: Социологически проблеми: тримесечно списание на Института по социология при БАН, Год. 49, 2017, №1-2, с. 333-359.
 79. Игнатов, Георги. Как социалните медии промениха радиото? В: Studia philologica Universitatis Velikotarnovensis = Филологически проучвания на Великотърновския университет Св. св Кирил и Методий. Т. 36, 2017, №2, с. 83-91.
 80. Игнатова, Соня. Изграждане на политически имидж чрез предизборни новини и послания (президентските избори 2016 г.). В: Медии и комуникации на 21. век = 21-st century media and communications, Год. 1, 2017, №1, с. 68-75. Available from: https://journals.uni-vt.bg/mc/bul/vol1/iss1/10
 81. Инджов, Иво. Левият популизъм като шанс за демокрацията: "Подемос" и авангардната политическа комуникация. В: Медии и комуникации на 21. век = 21-st century media and communications, Год. 1, 2017, №1, с. 19-26. Available from: https://journals.uni-vt.bg/mc/bul/vol1/iss1/4
 82. Калинов, Калин. Репутационни аспекти на терористичните кризи. В: Управление на репутационни кризи: колективна монография. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2017, с. 183-206.
 83. Калинов, Калин; Бучков, Петър. Ролята на книгата в трансмедийния наратив: Комуникация за устойчиво развитие. В: Глад за съдържание: ХVІІІ лятна школа по Пъблик Рилейшънс 2016 [CD]. София: Нов български университет, 2017. ISBN 978-619-233-001-9. Available from: http://ebox.nbu.bg/ssc17/view_lesson.php?id=33
 84. Кикарина, Емилия. Богомилските идеи в съвременната креативна комуникация и креативен бизнес. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: ХІV национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2016 г.: Т. 14: [Посветена на] 160 години от създаването на първите български читалища в Свищов, Лом и Шумен. София: За буквите – О писменехь, 2017, с. 262-270.
 85. Кирилов, Светлозар. Отношенията между бежанци и американци в Сиракюз, щата Ню Йорк. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 24, 2017, с. 109-126. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=585231
 86. Кирилова, Антоанета. „Народен орган, каквото трябва”: Епизод от историята на предосвобожденската българска журналистика. В: Историческо бъдеще: списание за исторически и интердисциплинарни изследвания, Год. 21, 2017, №1-2, с. 80-116.
 87. Ковачева, Ралица. Брекзит – можехме ли да го предвидим?. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 24, 2017, с. 91-108. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=585227
 88. Ковачева, Светослава. Дигитален PR – ефективен или не. В: Предизвикателства пред комуникацията в дигиталната епоха: Сборник статии [посветен на проф. д-р Здравко Райков]. София: Дармон, 2017, с. 181-188.
 89. Ковачева, Светослава. Интеркултурни различия и устойчивият процес на комуникация като условие за постигане на сигурност и стабилност в европейското публично пространство, В: Наука, образование, сигурност: Европа през 21-ви век: регионалната сигурности и необходимите реформи в ЕС. Нов бълг. унив., Т. 4, 2017, с. 398-403.
 90. Ковачева, Светослава. Съвременни тенденции в събитийните комуникации. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 24, 2017, с. 127-138. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=585232
 91. Колева, Десислава. Публична комуникация и публичен диалог за разумна фискална политика. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 24, 2017, с. 205-222. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=585252
 92. Константинова, Здравка. Из типологията на българския всекидневник в междувоенния период: „Утро” (1911–1944) и „Зора” (1919–1944) в паралел от 1938 г. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 23 [за 2016], 2017, с. 21–60. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=574859
 93. Костова-Панайотова, Магдалена. Университетското образование – от знание към комуникация. В: Чуждоезиково обучение: двумесечно научно-методическо списание = Foreign language teaching, Год. 44, №6, 2017, с. 631-637.
 94. Коцев, Русин. За видовете интернет форуми по съдържание. В: Проглас: филологическо списание, Год. 26, 2017, №2, с. 216-226.
 95. Коцев, Русин. Още веднъж за асиметрията в асинхронната интернет комуникация. В: Годишник на Шуменския университет Епископ Константин Преславски. Факултет по хуманитарни науки = Annual of Konstantin Preslavsky University, Shumen. Faculty of the Humanities. Т. 28A, 2017, с. 143-155.
 96. Лозанов, Георги. Образите встрани от идеологията. В: Nula32 Magazine, 2017, №9, с. 9-17. Available from: https://issuu.com/nula32/docs/91
 97. Лукова, Калина. Фалшивите новини и ефектът на медийната мистификация. В: Съвременна хуманитаристика, Год. 8, 2017, №1, с. 27-37.
 98. Мавродиева, Иванка. Дигиталната култура, онлайн медии и блогове. В: Предизвикателства пред комуникацията в дигиталната епоха: Сборник статии [посветен на проф. д-р Здравко Райков]. София: Дармон, 2017, с. 11-22.
 99. Мавродиева, Иванка. Проявления на дигиталната култура във виртуална среда. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Философски факултет, Библиотечно-информационни науки: Т. 9. София, 2017, с. 165-171. Available from: https://unipressbg.files.wordpress.com/2019/06/gsu_bin_t.-9_2017_pechat.pdf
 100. Мавродиева, Иванка. Студентите и социалните мрежи: Между приемането във виртуални групи и утвърждаването във виртуални общности. В: Благополучие в дигиталния свят. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2017, с. 48-68.
 101. Маздрашка-Михова, Фани. Не/възможното журналистическо отразяване: регионални ракурси към особеностите на медийната работа по време на избори. В: Медии и комуникации на 21. век = 21-st century media and communications, Год. 1, 2017, №1, с. 99-104. Available from https://journals.uni-vt.bg/mc/bul/vol1/iss1/15
 102. Маздрашка-Михова, Фани; Андреева, Десислава. Симбиозата между пиар и журналистика: Гледната точка на ПР практиците: Резултати от локално проучване. В: Studia philologica Universitatis Velikotarnovensis = Филологически проучвания на Великотърновския университет Св. св Кирил и Методий. Т. 36, 2017, №2, с. 51-62.
 103. Манева, Мария. Сравнителен анализ на новите и традиционните медии. В: Годишник – Бургаски свободен университет. Т. 36, 2017, с. 213-229.
 104. Маринова, Марина. Ролята на телевизионното интервю в предизборната комуникация. В: Медии и комуникации на 21. век = 21-st century media and communications, Год. 1, 2017, №1, с. 105-111. Available from: https://journals.uni-vt.bg/mc/bul/vol1/iss1/16
 105. Миланова, Милена; Аврамова, Мария. Информационната култура в създаването на библиотечни информационни ресурси. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Философски факултет. Библиотечно-информационни науки. Т. 9, 2017, с. 153-164. Available from: https://research.uni-sofia.bg/bitstream/10506/2140/1/GSU_%20BIN_2017_T9.pdf
 106. Мирчева, Кети. "Кръвната клевета" в огледалото на пловдивския български печат през последното десетилетие на XIX век. В: Годишник на Регионален исторически музей – Пловдив = Annual of Regional History Museum – Plovdiv. 2017, с. 192-207.
 107. Михайлова, Катя. Липсващият поглед към фалшивите новини. В: Проблеми на обществената комуникация: Научни доклади от Трета международна кръгла маса „Проблеми на обществената комуникация”, проведена в Ниш, Сърбия, 22-24 юни 2017 г. София: За буквите – О писменехь, 2017, с. 262-271.
 108. Михова, Невена. Вестник „Гайда”: комуникативна стратегия на единогласие. В: Езиков свят = Orbis Linguarum, Год. 15, 2017, №2, с. 83-89.
 109. Мицева, Стоянка. Език и култура на медиите – факти и тенденции. В: Studia philologica Universitatis Velikotarnovensis = Филологически проучвания на Великотърновския университет Св. св Кирил и Методий. Т. 36, 2017, №2, с. 39-50.
 110. Монова, Тотка. Двойствената природа на речта в медиите: [Рец. за: Ефтимова, Андреана. Двойственият език в медиите: езикът на политическата коректност vs езика на омразата. София: Просвета, 2016]. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 24, 2017, с. 403-407. Също в: Двойствената природа на речта в медиите. В: Медии и език: електронно списание за научни изследвания по медиен език, 2018, №3. Available from: http://medialinguistics.com/2018/06/25/двойствената-природа-на-речта-в-медии
 111. Мучинов, Венцислав. Вестник „Анатоликос Астир” за миграциите на населението, обитаващо българските земи през Възраждането. В: Население: научно-популярно списание на института по демография, 2017, №1, с. 49-59.
 112. Найденов, Борислав. Гражданска отговорност за морални вреди, причинени от публикации или предавания в медии. В: Общество и право: издание на Съюза на юристите в България, 2017, №10, с. 30-51.
 113. Начева, Гергана. Стефан Попов и Христо Огнянов. Журналистика в изгнание. В: Съвременна хуманитаристика, Год. 8, 2017, №1, с. 18-26.
 114. Нейкова, Мария. Възможностите на международната журналистика: Публична лекция, изнесена в СУ Св. Климент Охридски на 19 май 2017 г. В: Медиалог: електронно научно списание за изследване на медии, медийна култура и комуникации = Medialog, 2017, №1, с. 206-221. Available from: http://www.medialog-bg.com/?page_id=543
 115. Нейкова, Мария. Защо новините са такива, каквито са. В: Медии и пропаганда след Студената война. София: Фондация за хуманитарни и соц. изследвания, 2017, с. 315-329.
 116. Николова, Анита. Комуникативни особености на онлайн платформите за обучение Уча.се и Coursera. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Философски факултет. Книга Докторанти = Annual of Sofia University St. Kliment Ohridski. Faculty of Philosophy. Postgraduate students book. Т. 2, 2017, с. 155-167.
 117. Николова, Емилия. Психологически аспекти на комуникационното функциониране в дигиталната епоха. В: Предизвикателства пред комуникацията в дигиталната епоха: Сборник статии [посветен на проф. д-р Здравко Райков]. София: Дармон, 2017, с. 65-77.
 118. Осиковски, Мартин. Медиен обзор: 2017, януари – март: консерваторите срещу папата във Ватикана, посттеократичният ислям и съвременното робство в очите на патриарх Вартоломей и Джъстин Уелби. В: Християнство и култура: списание на Фондация Българска наука и изкуство, Фондация Комунитас, Год. 16, 2017, №3, с. 121-124.
 119. Павлов, Константин. Медийна рецепция онлайн на Доклада за състоянието на националната сигурност на България през 2016 г. В: Медии и пропаганда след Студената война. София: Фондация за хуманитарни и соц. изследвания, 2017, с. 267-309.
 120. Павлова, Илиана. Мениджмънт на отношенията в онлайн политическите комуникации. В: Медии и комуникации на 21. век = 21-st century media and communications, Год. 1, 2017, №1, с. 7-11. Available from: https://journals.uni-vt.bg/mc/bul/vol1/iss1/2
 121. Павлова, Мирияна. Модел на социализация на българското културно-историческо наследство чрез новите медии. В: Съвременни измерения на европейското образователно и научно пространство: сборник с доклади = Modern dimensions in European education and research area. Т. 5, 2017, с. 227-230.
 122. Павлова, Мирияна. Социалните медии и мрежи – новият инструмент на терористичните организации. В: Научни трудове на Съюза на учените – Пловдив. Сер. А. Обществени науки, изкуство и култура = Scientific researches of the Union of Scientists in Bulgaria – Plovdiv. Ser. A. Pulbic sciences, art and culture. Т. 4, 2017, с. 223-225.
 123. Павлова, Мирияна; Босакова, Кристина. Киберджихадът и социалните медии на терористичните организации. В: Съвременни измерения на европейското образователно и научно пространство: сборник с доклади = Modern dimensions in European education and research area. Т. 5, 2017, с. 257-261.
 124. Падарева, Гергана. Интернет комуникацията – лингвистични аспекти. В: Проглас: филологическо списание, Год. 26, 2017, №2, с. 272-273.
 125. Панова-Текат, Гергана. Комуникация, адаптация, интеграция: Българският танц в две епохи на четири континента. Ч. 1, Нови теоретични размисли. В: Българско музикознание = Bulgarian musicology, Год. 41, 2017, №3-4, с. 98-120.
 126. Панчев, Христо. Семиотичният саботаж – възможност за свободното публично изразяване срещу платената комуникация. В: Психологични изследвания = Psychological Research, Год. 20, 2017, №1, с. 15-26.
 127. Панчева, Цветанка. Изграждането на информационната култура – фактор за повишаване на престижа на обществената библиотека. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Философски факултет. Библиотечно-информационни науки. Т. 9, 2017, с. 141-151. Available from: https://research.uni-sofia.bg/bitstream/10506/2140/1/GSU_%20BIN_2017_T9.pdf
 128. Пеев, Ивайло. Нова социална история през тялото във виртуалното пространство: Психосоматична ре/конструкция на индивида. В: Научна конференция с международно участие "Съвременни технологии в културно-историческото наследство": сборник доклади. Т. 5, 2017, с. 120-124.
 129. Пейчева, Добринка. Медиите и социалните трансформации: В търсене на нова комуникационна парадигма. В: Дигитализация и социални трансформации = Digitization and social transformations. Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, 2017 с. 13-41.
 130. Пенчева, Пламена. Значението на комуникацията като част от управленския процес. В: Медии и комуникации на 21. век = 21-st century media and communications, Год. 1, 2017, №1, с. 123-126. Available from: https://journals.uni-vt.bg/mc/bul/vol1/iss1/19
 131. Петкова, Дияна. Българският национален имидж в дигиталната епоха: Президентските избори в България през 2016, отразени в международната преса. В: Предизвикателства пред комуникацията в дигиталната епоха: Сборник статии [посветен на проф. д-р Здравко Райков]. София: Дармон, 2017, с. 23-37.
 132. Петкова, Дияна. Транскултурализация, имигранти и интеграция – очертаване на новите социални парадигми в Европа. В: Ново знание: списание за наука = New Knowledge: Journal of Science, Год. 6, 2017, №1, с. 164-173.
 133. Петров, Милко. „Очите на страха” в медиите. В: Библиотека: списание за библиотечна теория и практика, Год. 24, №3, 2017, с. 236-244.
 134. Петрова, Силвия. Политически „звезди” във Фейсбук: Характерни черти на българския контекст. В: Balkanistic Forum = Балканистичен форум, Год. 26, 2017, №1, с. 277-288.
 135. Петрова, Тина. Модели за социализация и комуникация с културното наследство: По примера на Държавния архив и музеите на Дубровник. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: ХІV национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2016 г.: Т. 14: [Посветена на] 160 години от създаването на първите български читалища в Свищов, Лом и Шумен. София: За буквите – О писменехь, 2017, с. 313-318.
 136. Попова, Анелия. Генерализирането като манипулативна техника в телевизионната комуникация. В: Реторика и комуникации = Rhetoric and Communications, 2017, №30. Available from: http://journal.rhetoric.bg/?p=1342
 137. Попова, Жана. Как се поражда сензационността в новините на телевизиите? В: Медии и пропаганда след Студената война. София: Фондация за хуманитарни и соц. изследвания, 2017, с. 347-363.
 138. Попова, Лиляна. Все още носехме бремето на единствена телевизия, в чиято програма трябваше да има всичко. В: БНР и БНТ между държавата и обществото (1989-2015). София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2017, с. 314-323.
 139. Праматарова, Мариана. Музей, община, медии: Добри бургаски практики. В: Музеи и общини: Сборник с доклади от национална научна конференция, 7-8 април 2016 г., гр. Попово. В. Търново: Фабер, 2017, с. 210-219.
 140. Ризова-Веторато, Лора. Присъствие на културата и КИН в медиите и публичното пространство. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: ХІV национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2016 г.: Т. 14: [Посветена на] 160 години от създаването на първите български читалища в Свищов, Лом и Шумен. София: За буквите – О писменехь, 2017, с. 408-414.
 141. Роне, Юлия. Техноконспирации: Страшната страна на дигиталното сублимно. В: Конспиративен разум и социално въображение. София: Фондация за хуманитарни и соц. изследвания, 2017, с. 105-131.
 142. Русев, Александър. Ролята на информационно-комуникационните технологии, средствата за масова информация и социалните мрежи в хибридната война. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: ХІV национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2016 г.: Т. 14: [Посветена на] 160 години от създаването на първите български читалища в Свищов, Лом и Шумен. София: За буквите – О писменехь, 2017, с. 598-607.
 143. Серафимова, Мила. Фалшиви новини или краят на журналистиката? В: Предизвикателства пред комуникацията в дигиталната епоха: Сборник статии [посветен на проф. д-р Здравко Райков]. София: Дармон, 2017, с. 51-64.
 144. Симеонова, Валя. Военна професия, мотивация, комуникация – аспекти, анализи, алтернативи. В: Годишник – Военна академия Георги Стойков Раковски. Факултет Командно-щабен. София, 2017, с. 323-328.
 145. Симеонова, Валя. Комуникация в условията на криза, несигурност, промяна. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: ХІV национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2016 г.: Т. 14: [Посветена на] 160 години от създаването на първите български читалища в Свищов, Лом и Шумен. София: За буквите – О писменехь, 2017, с. 470-475.
 146. Симеонова, Валя. Културни различия и мултикултурна комуникация в съвременната организация (в частност във военната организация). В: Хармония в различията: Сборник доклади от научната конференция „Хармония в различията” = Harmony in diversity: collection of papers from the „Harmony in Diversity” National Conference. София: За буквите – О писменехь, 2017, с. 441-444.
 147. Симеонова, Лора. Фалшиви новини, истинска победа – възходът на Доналд Тръмп и кибер-партизаните. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 24, 2017, с. 315-337.
 148. Славова, Христина; Калинов, Калин. Репутационните кризи в туризма - специфики и особености. В: Управление на репутационни кризи: колективна монография. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2017, с. 207-228.
 149. Сотирова, Даниела. Културният контекст на общуване като фактор в е-комуникацията. В: Е-управление и е-комуникации: Сборник трудове от IX международна научна конференция, в рамките на "Дни на науката – 2017" на ТУ-София. Созопол: Технически университет, 2017, с. 71-78.
 150. Спасов, Орлин. Трудната европеизация: Българските медии в контекста на ЕС. В: Социологически проблеми: тримесечно списание на Института по социология при БАН, Год. 49, 2017, №1-2, с. 165-185.
 151. Станкова, Светлана. Фалшивите новини – манипулации и мистификации в контекста на президентските избори в САЩ (ноември 2016 г.). В: Философски алтернативи: списание на Института по философски изследвания при БАН = Philosophical alternatives, Год. 26, 2017, №5, с. 61-68.
 152. Станчев, Владимир. Проблеми на обучението чрез видеозаписи и "Селфи-Видео-Лекции" – самозаписани копия от авторски видео лекции. В: Е-управление и е-комуникации: Сборник трудове от IX международна научна конференция, в рамките на "Дни на науката – 2017" на ТУ-София. Созопол: Технически университет, 2017, с. 125-130.
 153. Стоев, Атанас; Метанова-Петрова, Пепа. Създаване на изкуствен писател чрез език за програмиране Python. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: ХІV национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2016 г.: Т. 14: [Посветена на] 160 години от създаването на първите български читалища в Свищов, Лом и Шумен. София: За буквите – О писменехь, 2017, с. 692-697.
 154. Стоянова, Мая. Български типографски практики в текстовия дизайн на буквара и читанката за първи клас през ХХ век. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 24, 2017, с. 339-364. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=585278
 155. Табаков, Мартин. Семантични манипулации в публичния дискурс. В: Философски алтернативи: списание на Института по философски изследвания при БАН = Philosophical alternatives, Год. 26, 2017, №5, с. 144-155.
 156. Тахир, Мюмюн; Богова, Христина. Екология на духа и невербална комуникация. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: ХІV национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2016 г.: Т. 14: [Посветена на] 160 години от създаването на първите български читалища в Свищов, Лом и Шумен. София: За буквите – О писменехь, 2017, с. 188-192.
 157. Ташева, Ива. Терор в цифровата ера: Ролята на социалните мрежи и младите хора. В: Младите хора и сигурността: сборник с есета на участници в Младежки дискусионен форум. София: Авангард прима, 2017, с. 77-79.
 158. Тодоров, Валерий. Върнахме доверието в обществените медии. В: БНР и БНТ – между държавата и обществото 1989-2015: [Сборник с интервюта]. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2017, с. 134-149.
 159. Тодоров, Сергей. Публичната комуникация в постмодерната действителност – въздействие върху ролята на лидера. В: Проблеми на обществената комуникация: Научни доклади от Трета международна кръгла маса „Проблеми на обществената комуникация”, проведена в Ниш, Сърбия, 22-24 юни 2017 г. –София: За буквите – О писменехь, 2017, с. 304-312.
 160. Томова, Биляна. Икономически растеж и нови бизнес модели в медийните индустрии. В: Човекът – мярка за всички неща? Предизвикателствата на постиндустриалното информационно общество: сборник с доклади от теоретичен семинар, 20-21 октомври 2016. София: Технически унив., 2017. с. 154-166.
 161. Топурска, Надежда. Миграционните заплахи пред Европа в творчеството на Ориана Фалачи. В: Миграционните вълни – минало, настояще и бъдеще: [Доклади от международна конференция, 11.11.2016 г., Благоевград]. Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, 2017, с. 137-145.
 162. Тунев, Вечеслав. Държавата беше бедна и това се отразяваше върху БНР. В: БНР и БНТ между държавата и обществото (1989-2015). София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2017, с. 84-93.
 163. Филева, Петранка. Концепцията за публичната стойност в управлението на обществените оператори. В: Предизвикателства пред комуникацията в дигиталната епоха: Сборник статии [посветен на проф. д-р Здравко Райков]. София: Дармон, 2017, с. 114-134.
 164. Филипова, Надежда. Използване на социалните медии при управлението на бизнес процесите: възможности и предизвикателства. В: Известия на Съюза на учените – Варна. Икономически науки. Т. 2, 2017, с. 197-208.
 165. Фъркова, Гергана. Език, култура, комуникация. В: Език и професионална комуникация 2: нови предизвикателства в контекста на многоезична и мултикултурна Европа: 40 години от основаването на Катедрата по западни езици. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2017, с. 254-262.
 166. Фъркова, Гергана. Културноспецифични измерения на българо-немската комуникация в бизнес среда. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по класически и нови филологии = Annales de l'universite de Sofia St. Kliment Ohridski. Faculte des lettres classiques et modernes. Т. 110, 2017, с. 91-158.
 167. Хаджиева, Цветелина. Съвременни тенденции във възпитанието и взаимоотношенията с децата в семейството – съзнателно лишаване на децата от участие в трудовия процес, липса на ефективна комуникация и агресивно поведение. В: Годишник по психология. ЮЗУ Неофит Рилски. Философски факултет. Катедра Психология = Yearbook of Psychology. Год. 8, 2017, №8, с. 77-86.
 168. Харизанова, Оля. Ефекти от комерсиализацията на научната информация. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Философски факултет. Библиотечно-информационни науки. Т. 9, 2017, с. 119-137. Available from: https://research.uni-sofia.bg/bitstream/10506/2140/1/GSU_%20BIN_2017_T9.pdf
 169. Хранова, Албена. Пропагандата: опорни точки, стилистики и публики. В: Медии и пропаганда след Студената война. София: Фондация за хуманитарни и соц. изследвания, 2017, с. 191-222.
 170. Христов, Адриян. Историята на един вестник от семейния ни архив. В: Военноисторически сборник = Military historical collection. Год. 90, 2017, №1-2, с. 171-180.
 171. Христов, Александър. Съвременните политически комуникации: етика и професионализъм. В: Медии и комуникации на 21. век = 21-st century media and communications, Год. 1, 2017, №1, с. 34-36. Available from: https://journals.uni-vt.bg/mc/bul/vol1/iss1/6
 172. Христова, Евелина. Избори 2016: Личните страници на кандидатите във Фейсбук. В: Медии и комуникации на 21. век = 21-st century media and communications, Год. 1, 2017, №1, с. 43-59. Available from: https://journals.uni-vt.bg/mc/bul/vol1/iss1/8
 173. Христова, Теодора. Самостоятелно представяне на потребителите в онлайн социалните мрежи в преследване на взаимоотношения. В: Психологични изследвания = Psychological Research, Год. 20, 2017, №1, с. 161-168.
 174. Ценкова, Мирослава. Киберпространството – повече от виртуална реалност. В: Предизвикателства пред комуникацията в дигиталната епоха: Сборник статии [посветен на проф. д-р Здравко Райков]. София: Дармон, 2017, с. 96-113.
 175. Шапкалова, Светла. Религиозното културно наследство на страниците на Църковен вестник. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: ХІV национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2016 г.: Т. 14: [Посветена на] 160 години от създаването на първите български читалища в Свищов, Лом и Шумен. София: За буквите – О писменехь, 2017, с. 420-424.
 176. Шаренкова, Светлана. Комуникация между цивилизационните модели в многополюсния свят. В: Проблеми на обществената комуникация: Научни доклади от Трета международна кръгла маса „Проблеми на обществената комуникация”, проведена в Ниш, Сърбия, 22-24 юни 2017 г. – София: За буквите – О писменехь, 2017, с. 126-139.
 177. Шивачев, Самуил. Отразяване на съветско-германските отношения в българската, немската и съветската преса (1918-1939 г.). В: Пловдивски исторически форум, Год. 1, 2017, №2, с. 58-70.
 178. Шушулова-Павлова, Милена. Вариации и премутации на тема информация. В: Глад за съдържание: ХVІІІ лятна школа по Пъблик Рилейшънс 2016. София: Нов български университет, 2017. Available from: http://ebox.nbu.bg/ssc17/view_lesson.php?id=5
 179. Щерионов, Щелиян. Вестник „Анатоликос Астир” (1861-1877 г.) и демографската политика, провеждана по българските земи и спрямо обитаващото ги през Възраждането население. В: Население: научно-популярно списание на института по демография, 2017, №1, с. 61-83.
 180. Юмер, Мехмед. Медиите в Турция в оковите на властта и ерозията на турската журналистика. В: Медии и комуникации на 21. век = 21-st century media and communications, Год. 1, 2017, №1, с. 95-98. Available from: https://journals.uni-vt.bg/mc/bul/vol1/iss1/14
 181. Якимова, Милена. Популистка пропаганда в контекст на социална самота. В: Медии и пропаганда след Студената война. София: Фондация за хуманитарни и соц. изследвания, 2017, с. 365-384.
 182. Янкова, Иванка. Диалектиката „четене: писане” – логосът на научната комуникация. В: Съвременни измерения на европейското образователно и научно пространство: сборник с доклади = Modern dimensions in European education and research area: Т. 5. София: За буквите – О писменехь, 2017, с. 29-39.
 183. Янчева, Гергана. Интернет сърфиране или интернет зомбиране: Доверчивият потребител и WEB 2.0. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: ХІV национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2016 г.: Т. 14: [Посветена на] 160 години от създаването на първите български читалища в Свищов, Лом и Шумен. София: За буквите – О писменехь, 2017, с. 733-742.
 184. Янчева, Гергана. Псевдонаука в действие: Интернет и социалните медии в помощ на псевдонаучните теории. В: Съвременни стратегии и иновации в управление на знанието: Сборник = Contemporary srategies and innovations in the knowledge management: collections: Т. 2. София: За буквите – О писменехь, 2017, с. 163-170.
 185. Angelova, Vyara; Balasescu, Madalina; Surugiu, Romina. Une culture à l’americaine? Reflexions sur les influences americaines dans la production culturelle europeénne. In: Revue roumaine de philosophie, 2017, No 2, pp. 369-375.
 186. Efremov, Efrem. The root of the Bulgarian Sport Journalism. In: Stadion Magazine, 2017, Vol. 3.
 187. Kalinov, Kalin. Transmedia Narratives: Definition and Social Transformations in the Consumption of Media Content in the Globalized World. In: Проблеми на постмодерността = Postmodernism problems, Vol. 7, 2017, No 1, pp. 60-68. Available from: https://pmpjournal.org/index.php/pmp/article/view/54
 188. Markova, Gergana; Kalinov, Kalin. Transmedia Narratives: A Critical Reading and Possible Advancements. In: Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Lublin, Polonia: Sectio K, Vol. 24, 2017, No 1, pp. 73-82. DOI:10.17951/k.2017.24.1.73. Available from: https://journals.umcs.pl/k/article/viewFile/4397/5063
 189. Peicheva, Dobrinka; Milenkova, Valentina. Knowledge Society and Digital Media Literacy: Foundations for Social Inclusion and Realization in Bulgarian Context. In: Calitatea Vieții. Romanian Academy Publishing House, Vol. 28, 2017, No 1, pp. 50-74. Available from: http://www.revistacalitateavietii.ro/2017/CV-1-2017/04.pdf
 190. Peicheva, Dobrinka; Milenkova, Valentina; Manov, Boris; Peichev, Denislav. Leadership and the Role of Information for Innovation, Security and Knowledge Based Management. In: Advances in Human Factors, Business Management and Leadership. Ed. by J. I. Kantola, et al. Springer International Publishing AG, 2017, pp. 374-381. DOI:10.1007/978-3-319-60372-8_36
 191. Peicheva, Dobrinka; Milenkova, Valentina; Manov, Boris; Raycheva, Lilia. The ICT, E-reading and Media Ecosystem. In: The 11th International Multi Conference on Society, Cybernetics and Informatics: Proceedings III S. Ed. by Nadib Callaos, Frederich Welsch, 2017, pp. 83-87. Available from: https://www.iiis.org/CDs2017/CD2017Summer/papers/PA120SZ.pdf
 192. Peicheva, Dobrinka; Raycheva, Lilia. Framing Political Populism in Contemporary Media Ecosystem. In: European Quarterly of Political Attitudes and Mentalities, Vol. 6, 2017, No. 4, pp. 1-13. Available from: https://sites.google.com/a/fspub.unibuc.ro/european-quarterly-of-political-attitudes-and-mentalities; https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/54496/ssoar-eqpam- 2017-4-peicheva_et_al-Framing_Political_Populism_in_Contemporary.pdf
 193. Peicheva, Dobrinka; Raycheva, Lilia. Media Ecology in The Context of Media Convergence and Hybridization. In: International Journal of Management and Applied Science, Vol. 3, 2017, No 5, pp. 26-28. Available from: http://www.iraj.in/journal/journal_file/journal_pdf/14-369-150036822226-28.pdf
 194. Petkova, Diana. Communication Modes, Eastern European. In: The International Encyclopedia of Intercultural Communication. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2017. DOI:10.1002/9781118783665.ieicc0131
 195. Raycheva, Lilia. Bulgaria: Election Advertising in Mediatized Politics. In: Routledge Handbook of Political Advertising. Ed. by Holtz Bacha Kristina & Marion R. Just. New York & London: Routledge, 2017, pp. 227-239.
 196. Raycheva, Lilia. Bulgaria: The Migrant Influx. In: The Migrant Crisis: European Perspectives and National Discourses. Ed. by Barlai Melani, Fähnrich Birte, Griesler Christina, Rhomberg Markus. Zurich: Lit Verlag GmbH&Co. KG Wien, 2017, pp. 79-92.
 197. Raycheva, Lilia. Transformations in the Bulgarian Media System: Tendencies and Challenges. In: World of Media: Journal of Russian Media and Journalism Studies, 2017, pp. 99-120. Available from: http://worldofmedia.ru/volumes/2017
 198. Raycheva, Lilia; Andrius, Suminas. A Negative Touch in Posters and Spots. In: Political Advertising in the 2014 European Parliament Elections. Ed. by Holtz-Bacha Christina, Edoardo Novelli, Kevin Rafter. Palgrave Macmillan UK, 2017, pp. 80-96. DOI 10.1057/978-1-137-56981-3
 199. Raycheva, Lilia; Peicheva, Dobrinka. Populism in Bulgaria between Politicization of Media and Mediatization of Politics. In: Mediatizations Studies, Vol. 1, 2017, No 1, pp. 69-81. DOI:10.17951/ms/2017.1.1.69. Available from: https://journals.umcs.pl/ms/article/view/4062
 200. Tsvetkova, Milena. Book-Centered Films – a Social Doping for the Reading. In: Mediaobrazovanie = Media Education, Vol. 55, 2017, No. 4, pp. 126-147. DOI:10.5281/zenodo.1404193. Available from: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01687950
 201. Tsvetkova, Milena. Die Abhängigkeit der Videospieler vom Lesen = Dependence of the video gamers on reading. In: Actual problems of the humanities: Monograph. Ed. by L. Shlossman. Vienna: East West Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2017, pp. 23-45. DOI:10.20534/M-Humanitis-Vol.5-23-45. DOI:10.2139/ssrn.2983513
 202. Tsvetkova, Milena. The Speed Reading is in Disrepute: Advantages of Slow Reading for the Information Equilibrium. In: European Journal of Contemporary Education, 2017, Vol. 6, No. 3, pp. 593-603. DOI:10.13187/ejced.2017.3.593. DOI:10.2139/ssrn.3044911
 203. Vangelov, Nikola. Emojis in Marketing Communications. In: Balkan Social Science Review, Vol. 10, 2017, No 10, pp. 131-149. Available from: http://js.ugd.edu.mk/index.php/BSSR/article/view/1946