2018

Сборници

 1. 25 години Съвет на ректорите на висшите училища в Република България. Състав. Симеон Василев. София: Даная Интернешънъл, 2018. – 144 с. ISBN 978-619-90465-2-4
 2. Библиотеки, четене, комуникации: Шестнадесета национална научна конференция с международно участие 16-17 ноември 2017 г.: Посветена на 190 години от рождението на видният български поет, публицист и политик П. Р. Славейков и 25 години от създаването на катедра "Библиотекознание и библиография" при ВТУ Св. Св. Кирил и Методий. – В. Търново: Народна библиотека П. Р. Славейков, 2018. – 400 с. ISSN 1313-8138
 3. Гражданският сектор в България: Публичен образ и медийни политики. – София: Фондация Медийна демокрация, Български фонд за жените, Civitates, 2018. – 18 с. Available from: https://wp.flgr.bg/wp-content/uploads/2018/11/csos-in-bulgaria-public-image-media-representations.pdf
 4. Децата и медиите: Материали от Международната научно-практическа конференция, организирана съвместно от СУ Св. Климент Охридски и Държавната агенция за закрила на детето, София, 8 и 9 ноември 2017 г. Състав. Данаил Данов. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018. – 216 с. ISBN 978-954-07-4394-3
 5. Дигиталната революция в културните и социалните процеси = The Digital Revolution in the Cultural and Social Processes: Сборник от Петата международна научна конференция по Дигитална култура и общество, Югозападен университет „Неофит Рилски“. Състав., ред. Татяна Шопова, Гергана Апостолова. – Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, Център за нови медии и дигитална култура, 2018. – 386 с. ISBN 978-954-00-0171-5
 6. Инфраструктура: Бизнес и комуникации = Infrastructure: Business and communications: Доклади от Седмата международна научна конференция за студенти и докторанти, УНСС, София, 24 април 2018. Прогр. комитет Димитър Димитров, Виолета Мутафчиева, Мирослава Раковска, Стела Ангова, Тодорка Тончева, Бисер Петков. – София: Издателски комплекс – УНСС; Факултет Икономика на инфраструктурата, 2018. – 356 с. ISSN 1314-5061
 7. Истини и лъжи за факти, новини и събития: Сборник с доклади от международна научна конференция, 24-25 април 2018 г.: Т. 2 = Truths and lies about facts, news and events: Proceedings of the international scientific conference, 24-25 April 2018: Vol. 2. – Русе: Регион. библ. Любен Каравелов, 2018. – 296 с. ISBN 978-619-7404-04-3
 8. Комуникации и политики: Кн. 2. Състав. Николай Палашев и др. – София: Акад. изд. За буквите – О писменехь, 2018. – 213 с. ISBN 978-619-185-390-8

5249а. Културната памет във времето и пространството: Сборник, посветен на 65-годишния юбилей на проф. д.изк. Симеон Недков. Състав. Петър Миладинов. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018. – 936 с. ISBN 978-954-07-4426-1

 1. Медийна среда, публична и стратегическа комуникация: Сборник с доклади от международен научен форум, организиран от катедра "Медии и обществени комуникации", ноември 2017 г. Орг. комитет Стела Ангова, Любомир Стойков, Петко Тодоров. – София: Издателски комплекс – УНСС, 2018. – 492 с. ISBN 978-619-232-086-7. Available from: https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=716796
 2. Мониторинг на медийния плурализъм 2017: Наблюдение на рисковете за медийния плурализъм в ЕС, Македония, Сърбия и Турция. Национален доклад: България. Авт. Орлин Спасов, Нели Огнянова, Николета Даскалова. – София: Фондация Медийна демокрация, 2018. – 19 с. Available from: http://www.fmd.bg/?p=9635
 3. Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: ХV национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2017 г.: Т. 15: [Посветена на] 445 години от отпечатването на „Различни потреби” от Яков Крайков. – София: За буквите – О писменехь, 2018. ISSN 1314-7099
 4. Педагогическата комуникация: Настояще и бъдеще: Сборник с доклади от международна научна конференция, 02 и 03 февруари 2018 г., София. Науч. ред. Калина Йочева]. – В. Търново: Фабер, 2018. – 335 с. ISBN 978-619-00-0712-8
 5. Поглед пред себе си: Личната мрежа на общуването. Под общата ред. на Дончо Градев. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018. – 272 с. ISBN 978-954-07-4521-3
 6. Погледи към книгоиздаването: Студентски сборник. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2018. – 240 с. ISBN 978-954-8194-92-1
 7. Политика за развитие: От помощ за развитие към глобално партньорство за развитие. Авт. Петранка Филева, Анна Вълканова, Петър Бучков. София: Българска платформа за международно развитие, 2018. – 136 с. ISBN 978-619-7484-01-4
 8. Политическият процес и общественото мнение в България през 2018 г.: Годишен обзор. Въвед. Първан Симеонов. – София: Ciela Норма АД; Gallup International, 2018. – 272 с. ISBN 978-954-28-2790-0
 9. Проблеми на устната комуникация: Т. 11: Сборник с доклади от ХI международна конференция 10-11 ноември 2017, Велико Търново. Науч. ред. Анелия Петкова, Владислав Маринов, Стоян Буров. – В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2018. – 436 с. ISSN 2367-8712
 10. Трансформация на общуването: ХХ Лятна школа по пъблик рилейшънс, София, 20-21 юни 2018 г., НБУ, Департамент Медии и комуникация. Науч. ред., състав. Росен К. Стоянов. – София: Нов бълг. унив., 2018. – 266 с. ISBN 978-619-233-188-7. Available from: https://masscomm.nbu.bg/bg/lqtna-pr-shkola/sbornik-s-dokladi-ot-lqtna-shkola-po-vryzki-s-obshtestvenostta-2018
 11. Търговски комуникации. Авт. Петранка Мидова, Венцислав Минков, Иван Маринов. – Свищов: Акад. изд. Д. А. Ценов, 2018. – 204 с. ISBN 978-954-23-1679-4
 12. Управление на интелектуалната собственост в издателския бизнес. Рец. Виолета Цакова, Владя Борисова, Николай Крушков. – София: УНСС, Световна орг. за интелектуална собственост, Акад. на световната орг. за интелектуална собственост, 2018. – 343 с. ISBN 978-619-232-062-1
 13. Ученият, учителят и човекът Минчо Драганов: Сборник с доклади, посветени на 80-годишния юбилей на проф. Минчо Драганов. Предг., науч. ред., състав. Таня Неделчева. – София: Издателски комплекс – УНСС, 2018. – 190 с. ISBN 978-619-232-060-7
 14. Филология, социална комуникация, литература: Сборник в чест на 70-годишнината на проф. д-р Ивайло Петров. Отг. ред. Пламен Панайотов. – В. Търново: Ивис, 2018. – 384 с. ISBN 978-619-205-100-6
 15. Freedom of (hate) speech and how to deal with it?: Ideas for off-line and on-line actions. Ed. Desislava Manova-Georgieva. – [София]: Open Space Found., 2018. – 144 с. ISBN 978-619-90312-5-4
 16. International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts: 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018, 26 August – 01 September 2018, Albena, Bulgaria: conference proceedings. Vol. 5, Science & humanities. Iss. 4.1, Human geography, media & communications, information & library science, demography & women's studies. – Sofia: STEF92 Technology, 2018. – vi, 378 с. ISBN 978-619-7408-59-1
 17. Monitoring Media Pluralism in Europe: Application of the Media Pluralism Monitor 2017 in the European Union, FYROM, Serbia & Turkey. Country Report: Bulgaria. Authors Orlin Spassov, Nelly Ognyanova, Nikoleta Daskalova. – Sofia: Foundation Media Democracy. – 16 p. Available from: https://cmpf.eui.eu/wp-content/uploads/2018/11/Bulgaria_MPM2017_country-report.pdf

Монографии

 1. Атанасов, Пламен. Репутационните кризи онлайн. Предг. Чавдар Христов; Науч. ред. Милена Цветкова. – София: Авангард Прима, 2018. – 220 с. ISBN 978-619-239-004-4. Available from: https://www.newmedia21.eu/content/2015/11/Reput_krizi_online01.pdf
 2. Божанкова, Ренета. Дигиталната хуманитаристика и знанието за литературата: Избрани ракурси. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018. – 192 с. ISBN 978-954-07-4500-8
 3. Василев, Симеон. Лидерство и медии. – София: Сивас Консултинг, 2018. – 384 с. ISBN 978-619-7158-06-9
 4. Георгиев, Лъчезар. Композиция на книгата. 6. прераб. и доп. изд. – София: Ан-Ди, 2018. – 140 с. ISBN 978-619-7221-09-1
 5. Димитрова, Труфка. Маркетингова комуникация чрез графични знаци и лога. – Шумен: Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2018. – 139 с. ISBN 978-619-201-221-2
 6. Ефтимова, Андреана. Регистри в журналистическия дискурс. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018. – 245 с. ISBN 978-954-07-4401-8
 7. Замбова, Антония. Проблеми на младежката писмена практика. – София: СУ Св. Климент Охридски, Факултет по слав. филологии, 2018. – 216 с. ISBN 978-619-7433-10-4
 8. Иванова, Даниела. Сертификацията – инструмент за „зелени” комуникации в глобалната търговия. – София: Академик Пъбликейшънс, 2018. – 109 с. ISBN 978-954-2940-15-9
 9. Карадимов, Росен. Аудио-визуалното произведение: Конкуренция и баланс на права. – София: Ciela, 2018. – 223 с. ISBN 978-954-28-2719-1
 10. Коев, Стоян. Усъвършенстване на бизнес комуникациите в организацията. 2. прераб. изд. – Пловдив: Висше училище по сигурност и икономика, 2018. – 167 с. ISBN 978-619-7343-17-5
 11. Константинова, Здравка. Българската журналистика (1842–1944): Актуални ракурси. 2. доп. изд. – София: Авангард Прима, 2018. – 392 с. ISBN 978-619-239-074-7
 12. Лозанов, Георги. Ясен Гюзелев = Iassen Ghiuselev. София: Национален дарителски фонд 13 века България, 2018. – 48 с. ISBN 978-954-8718-42-4
 13. Мавродиева, Иванка; Мая Гешева. Бизнес комуникации. – София: БГ Учебник, 2018. – 192 с. ISBN 978-619-187-051-6
 14. Манолов, Георги. Политическата реклама – между реалността и манипулацията. 2. изд. – Пловдив: Висше училище по сигурност и икономика, 2018. – 507 с. ISBN 978-619-7343-14-4
 15. Маринов, Руси. Информационен домейн@ интелигентни и смарт комуникации. – София: Симолини, 2018. – 263 с. ISBN 978-619-7265-47-7
 16. Михайлов, Николай. Етика и комуникации. – София: Мейкър артс, 2018. – 252 с. ISBN 978-619-91178-1-1
 17. Нейкова, Мария. Монолог или диалог? Противоречивият свят в обектива на глобалните телевизии. 2. изд. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018. – 400 с. ISBN 978-954-07-4493-3
 18. Панагиев, Олег. Радио- и телевизионни системи и мрежи. – София: ТУ, 2018. – 125 с. ISBN 978-619-167-342-1
 19. Панайотов, Димитър. Организационно поведение: Новите парадигми за човешко развитие. 4. доп. изд. – София: Нов бълг. унив., 2018. – 464 с. ISBN 978-619-233-010-1
 20. Петрова, Теодора. Телевизионната програма като част от медийните аудио-визуални услуги. – София: Авангард Прима, 2018. – 190 с. ISBN 978-619-239-057-0
 21. Постаджиян, Кристиян. Похвати за изграждане на потребителска ангажираност в рекламата. – София: Нов бълг. унив., 2018. – 150 с. ISBN 978-619-233-026-2
 22. Руменчев, Величко. Невербална комуникация в публичната реч и деловото общуване. 2. изд. – София: Софи-Р, 2018. – 656 с. ISBN 978-954-638-180-4
 23. Семерджиев, Цветан. Мрежи и насилие. – София: Софттрейд, 2018. – 104 с. ISBN 978-954-334-205-1
 24. Средков, Пламен. Манипулиране на обществото: Предпоставки, участници, области, проявление, стратегии и тактики, факти и последствия. – София: Пропелер, 2018. – 416 с. ISBN 978-954-392-517-9
 25. Ставрева, Силвена. Съвременни езикови и комуникативни стратегии за реклама на лекарства. – Варна: Мед. унив. Проф. д-р Параскев Стоянов, 2018. – 132 с. ISBN 978-619-221-106-6
 26. Станков, Димитър. Изкуството да общуваме: Изискани маниери и културни обноски, етикет и такт. – София: Симолини, 2018. – 360 с. ISBN 978-619-7265-36-1
 27. Стойчев, Любомир. PR като мениджърски инструмент във винарската индустрия. – Пловдив: Унив. изд. Паисий Хилендарски, 2018. – 204 с. ISBN 978-619-202-395-9
 28. Стоянович, Петър. Защо, кога и как в реалната политика?: Двете страни на пиарската стратегия и тактика: Насоки за работата на партийни пиари и ресорни журналисти. – В. Търново: Фабер, 2018. – 211 с. ISBN 978-619-00-0723-4
 29. Тодоров, Ясен. Жив е българският Бог: Отразяването във в. "Утро" на значимите мачове на българския национален отбор по футбол в периода 1924-1943 г. и паралел с обществено-политическата обстановка в страната. Предг. Ефрем Ефремов. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018. – 104 с. ISBN 978-954-07-4443-8
 30. Трендафилова, Антония. Обучение в професионално общуване на медицинските специалисти. – Габрово: Екс-прес, 2018. – 191 с. ISBN 978-954-490-586-6
 31. Фъркова, Гергана. Езикът на рекламния слоган: немско-български паралели. – София: ФънТези, 2018. – 248 с. ISBN 978-619-90339-8-2
 32. Христова, Евелина. Комуникация на благотворителността. – София: ROI Communication, 2018. – 336 с. ISBN 978-954-9335-44-6
 33. Цанкова, Соня. Манипулация, информация или... какво? Предисл. Васил Г. Райнов. – София: Авангард Прима, 2018. – 477 с. ISBN 978-619-239-059-4
 34. Цветкова, Милена. Книги и четене в аудиовизуална трансмедийност: Филмова база данни за емпиричното книгознание. – Варна: LiterNet, 2018. ISBN 978-954-304-397-2 (електронна книга). Available from: https://liternet.bg/publish3/mtzvetkova/knigi-i-chetene/index.html
 35. Цветкова, Милена. Наука за книгата. – София: Enthusiast Libris, 2018. – 700 с. ISBN 978-619-164-267-0
 36. Цветкова, Николина. Английски език за комуникация в институциите на Европейския съюз: Теоретико-приложни аспекти. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018. – 296 с. ISBN 978-954-07-4504-6
 37. Cheshmedjieva, Desislava. Framing Muslims in the Bulgarian and the British media. – Шумен: Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2018. – 212 с. ISBN 978-619-201-228-1
 38. Kozhuharova, Stefka. La imagen de Bulgaria en la prensa española contemporánea [Образът на България в съвременната испанска преса]. – София: Фондация за бълг. лит., 2018. – 205 с. ISBN 978-954-677-099-8

Студии и статии

 1. Айолов, Петър. Краят на истината и технологията на интернет медиите. В: Медиалог: електронно научно списание за изследване на медии, медийна култура и комуникации = Medialog, 2018, №4, с. 172-190. Available from: https://www.medialog-bg.com/?p=1528
 2. Александров, Борислав. Инструмент и форма: Някои наблюдения върху графичния дизайн в контекста на съвременната визуална комуникация и култура: Опит за кратко обобщение и систематизиране. В: Визуални изследвания: списание за съвременно изкуство, 2018, №2, с. 175-184.
 3. Александров, Георги. Спадът в продажбите на електронни книги в САЩ и Великобритания – временна или устойчива тенденция. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 25.01.2018. Available from: https://www.newmedia21.eu/analizi/spadat-v-prodazhbite-na-elektronni-knigi-v-sasht-i-velikobritaniya-vremenna-ili-ustojchiva-tendentsiya
 4. Александров, Георги; Райчева, Лилия. Читателски нагласи при избора между печатни и електронни книги. В: Проблеми на постмодерността = Postmodernism problems, Год. 8, №2, 2018, с. 135-152. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=686949
 5. Ангелова, Вяра. Българското радио през социализма: Професионалните медийни издания (1944-1989). В: Медиалог: електронно научно списание за изследване на медии, медийна култура и комуникации = Medialog, 2018, №4, с. 137-171. Available from: https://www.medialog-bg.com/?p=1523
 6. Арутюнян-Василевска, Сюзанна. Защо да брандираме изкуството? В: Управленски и маркетингови проблеми в изкуството: Международна научнопрактическа конференция. Т. 2, 2018, с. 114-117.
 7. Арутюнян-Василевска, Сюзанна. Идентичност на бранда. В: Управленски и маркетингови проблеми в изкуството: Международна научнопрактическа конференция. Т. 2, 2018, с. 181-187.
 8. Асенова, Ася. Фалшиви новини и икономическа журналистика. В: Медии и комуникации на 21. век = 21-st century media and communications, Год. 2, 2018, №1, с. 41-47. DOI:10.54664/XKET9239. Available from: http://journals.uni-vt.bg/mc/bul/vol2/iss1/6
 9. Атанасов, Християн. Сирашките каси на страниците на българския възрожденски печат. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: ХV национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2017 г.: Т. 15: [Посветена на] 445 години от отпечатването на „Различни потреби” от Яков Крайков. София: За буквите – О писменехь, 2018, с. 1003-1013.
 10. Бакърджиева, Десислава. Телевизията и нейното въздействие върху междуличностната комуникация и възникването на социални общности. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: ХV национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2017 г.: Т. 15: [Посветена на] 445 години от отпечатването на „Различни потреби” от Яков Крайков. София: За буквите – О писменехь, 2018, с. 282-289.
 11. Банкова, Иванка; Павлов, Васил. Структурни особености на административния конфликт. В: Годишник – Варненски свободен университет. Т. 24, 2018, с. 240-249.
 12. Бенбасат, Алберт. Как българската детска литература се представя в чужбина през ХХІ век. В: Балканските детски литератури и разпространението им в Европа: Сборник доклади от кръгла маса, Сливен, 8-9 май 2018 г. Сливен: Регион. библ. Сава Доброплодни, 2018, с. 11-21.
 13. Бенбасат, Алберт. Четвърта читалня. В: Библиотека: списание за библиотечна теория и практика, 2018, №6, с. 5-11. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=873979
 14. Богова, Христина. Ролята на медиите във външната политика на България. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: ХV национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2017 г.: Т. 15: [Посветена на] 445 години от отпечатването на „Различни потреби” от Яков Крайков. София: За буквите – О писменехь, 2018, с. 159-163.
 15. Бодаков, Марин. От другата страна на езика. В: De Profundis или при основанията на литературата: Юбилеен сборник в чест на Емилия Дворянова. Нов български университет, Департамент Нова българистика. София: Парадигма, 2018, с. 210-214.
 16. Бодаков, Марин. Фейлетонът "Из дневника на един рапортьор" от Христо Смирненски: Критика на журналистическото всекидневие. В: Литернет = LiterNet: списание за литература, изкуства, хуманитарни и социални изследвания, 2018, №12. Available from: https://liternet.bg/publish4/mbodakov/smirnenski.htm
 17. Божинов, Антоан. Образът на другия и българската фотография до 1990 г.: Фрагментарни наблюдения. В: Годишник на АКСЛит – Академичен кръг по сравнително литературознание. Т. 7, 2018. Available from: http://dost.ilit.bas.bg/2018/05/30/the-image-of-the-other-in-the-bulgarian-photography-until-1990
 18. Божинов, Антоан. Фотография на улицата. В: Градът – памет и медии (Обществени комуникации 8). Катедра по журналистика и масови комуникации. Шумен: Шуменския университет Епископ Константин Преславски, 2018, Т. 8, с. 41-78. Available from: http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=282
 19. Бориславов, Ясен. Политизираният смях в българската хумористична периодика между двете световни войни. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 25, 2018, с. 233-263.
 20. Бочуков, Даниел. Изграждане на социална студентска система за подпомагане на учебния процес в УниБИТ. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: ХV национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2017 г.: Т. 15: [Посветена на] 445 години от отпечатването на „Различни потреби” от Яков Крайков. София: За буквите – О писменехь, 2018, с. 986-995.
 21. Бояджиева, Дияна. Нов метод за комуникация между онлайн медии и читатели и анализ на общественото мнение. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет = Annuaire de l'Universite de Sofia St. Kliment Ohridski. Faculte des sciences economiques et de gestion. Т. 16, 2018, с. 313-330.
 22. Боянов, Петър. Неоторизирани опити за достъп до информационните ресурси на частни компютърни мрежи в академични институции чрез мрежово сканиращи кибератаки. В: Годишник – Висше училище по сигурност и икономика. Т. 15, 2018, с. 51-58.
 23. Вангелов, Никола. Coca Cola World Cup Trophy Tour 2014 – Signs Of Colour And Time. В: Истини и лъжи за факти, новини и събития: Сборник с доклади от международна научна конференция. Русе: Регионална библиотека Любен Каравелов, 2018, с. 94-103.
 24. Василева, Евгения; Ефтимова, Събина. Университетското издателство – елемент от процеса на научна комуникация. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: ХV национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2017 г.: Т. 15: [Посветена на] 445 години от отпечатването на „Различни потреби” от Яков Крайков. София: За буквите – О писменехь, 2018, с. 273-277.
 25. Василева, Мая. Теория за постистината: Идентификация и ограничаване на фалшивите новини. В: Медии и комуникации на 21. век, Год. 2, 2018, №1, с. 91-97. DOI:10.54664/BOVF3099. Available from: https://journals.uni-vt.bg/mc/bul/vol2/iss1/12
 26. Василева, Мая; Николов, Божидар. Телевизията – трансформация в глобално дигитално забавление. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 25, 2018, с. 153-176. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=704704
 27. Величков, Петър. По следите на 205-те номерирани екземпляра [на стихосбирката „На прага стъпки” от Мара Белчева, 1918 г.]. В: Библиотека: списание за библиотечна теория и практика, Год. 25, 2018, №1, с. 99–114.
 28. Величков, Петър. Как се набавяха ценните издания на Народната библиотека: Два рапорта – на Пенчо Славейков и на Иван Димитров. В: Библиотека: списание за библиотечна теория и практика, Год. 25, 2018, №5, с. 11–19.
 29. Величков, Петър. Калоферският книгопродавец Георги Дончов. В: Библиотека: списание за библиотечна теория и практика, Год. 25, 2018, №2, с. 107-113.
 30. Венев, Антон. Руско-турската война 1877-1878 г. и освобождението на Кюстендил, отразени на страниците на социалистическия печат в Кюстендил 1948-1989 г. В: Военноисторически сборник = Military historical collection, Год. 92, 2018, №1, с. 49-54.
 31. Войнова, Катерина. Агресивната лексика в онлайн медиите. В: Българска реч: списание за езикова култура, Год. 24, 2018, №1, с. 86-91.
 32. Вълканова, Веселина. Стари & нови медии – трансформации и роли на комуникационния дизайн в онлайн средата. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 25, 2018, с. 31-44. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=704691
 33. Вълчанов, Иван. Таксономичен поглед към фалшивите новини. В: Медии и комуникации на 21. век = 21-st century media and communications, Год. 2, 2018, №1, с. 24-30. DOI:10.54664/ESJN7205. Available from: http://journals.uni-vt.bg/mc/bul/vol2/iss1/4
 34. Върбанова-Денчева, Кристина. Компетентностите на бъдещите издатели и предизвикателствата за образователните модели на Университета по библиотекознание и информационни технологии. В: Издател: научно списание за книгата, Год. 20, 2018, №3-4, с. 102-106.
 35. Гавраилова, Галина. Когато петелът кукурига, но няма кокошки ... или пътят на комуникацията между власт и арт организация. В: Управленски и маркетингови проблеми в изкуството: Международна научнопрактическа конференция. Т. 2, 2018, с. 107-113.
 36. Ганчева, Жана. Научна комуникация и мобилност от гледна точка на проблема за тенденции и евристика в науката. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: ХV национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2017 г.: Т. 15: [Посветена на] 445 години от отпечатването на „Различни потреби” от Яков Крайков. София: За буквите – О писменехь, 2018, с. 1043-1049.
 37. Генова, Дафина. За визуалната и вербалната комуникация в политическата карикатура. В: Български фолклор: списание за фолклористични, етноложки и антроположки изследвания, Год. 44, 2018, №2, с. 185-203.
 38. Георгиев, Лъчезар. Издателства с принос за развитие на книжната индустрия и българската книга между двете световни войни: Мениджмънт, структури, издателска политика. В: Трудове на Великотърновския университет Св. Св. Кирил и Методий. Факултет Математика и информатика. Направление Обществени комуникации и информационни науки = The Works of St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo. Faculty of mathematics and informatics. Direction Public communications and information sciences. Т. 10, 2018, с. 7-160.
 39. Георгиева, Ася. Социалните медии и ролята им в кризисните комуникации. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 25, 2018, с. 263-279. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=704714
 40. Георгиева, Ирина. Рекламата като територия на убеждаващата масова комуникация. В: Човекът – мярка за всички неща? Предизвикателствата на постиндустриалното информационно общество: Сборник с доклади. София: Технически унив., 2018, с. 5-8.
 41. Георгиева, Мариана. Медийният дискурс между езика и емоцията. В: Българска реч: списание за езикова култура, Год. 24, 2018, №3, с. 39-43.
 42. Гечева, Евелина. Вътрешнополитически статии на Данаил Крапчев от в. "Зора" (1919-1944) в тритомника "Изминат път". В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 25, 2018, с. 311-342. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=704719
 43. Гиндев, Панайот. Уеб сайтът – предизвикателство или прозорец към модерното университетско образование. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: ХV национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2017 г.: Т. 15: [Посветена на] 445 години от отпечатването на „Различни потреби” от Яков Крайков. София: За буквите – О писменехь, 2018, с. 637-647.
 44. Гуленова, Мария. Авторът и неговият уеб сайт. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: ХV национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2017 г.: Т. 15: [Посветена на] 445 години от отпечатването на „Различни потреби” от Яков Крайков. София: За буквите – О писменехь, 2018, с. 196-202.
 45. Гьошев, Александър. Графичният дизайн и символите: Проблематики и перспективи. В: Годишник – Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство. Пловдив: Акад. за музикално, танцово и изобразително изкуство, 2018, с. 96-100.
 46. Дееничина, Мария. Някои акценти от списание "Ева". В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 25, 2018, с. 133-152. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=704701
 47. Денчев, Стоян; Палашев, Николай. Комуникации и подмяната на ценности: хибридната война на неолиберализма. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: ХV национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2017 г.: Т. 15: [Посветена на] 445 години от отпечатването на „Различни потреби” от Яков Крайков. София: За буквите – О писменехь, 2018, с. 455-462.
 48. Дерменджиева, Грета. Образование 3.0: Методи за неформално обучение и учене във висшето образование. В: Неформално образование: Антология. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018, с. 317-331.
 49. Дерменджиева, Грета. Приложение на неформални педагогически подходи в университетското образование – обърнато, технологично-разширено, блог-базирано, самоуправлявано обучение и оценяване (образователни проекти). В: Неформално образование: Антология. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018, с. 306-316.
 50. Дерменджиева, Грета; Славова, Росица. Сензационни истории в социалните мрежи и дневният ред на медиите (Типология на вирусното съдържание в платформите Ютуб, Фейсбук, Туитър и Инстаграм за 2017). В: Медии и език: Eлектронно научно списание за изследване на медийния език, 2018, №3. Available from: http://medialinguistics.com/2018/06/20/сензационни-истории-в-социалните-мре; Също в: Дерменджиева, Грета; Славова, Росица. Сензационни истории в социалните мрежи и дневният ред на медиите. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 25, 2018, с. 45-86. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=704692
 51. Димов, Венцислав. „Нашият труд е песента“: (Народната музика в българските радиопрограми от първите години на социализма и нейната „мека власт“). В: Медиалог: електронно научно списание за изследване на медии, медийна култура и комуникации = Medialog, 2018, №3, с. 8-34. Available from: https://www.medialog-bg.com/?p=1905
 52. Димов, Венцислав. За първите стъпки и големите крачки – с почит към първооснователите. В: Българско музикознание = Bulgarian Musicology, Год. 41, 2018, №1, с. 66-75.
 53. Димов, Венцислав. За щракането на идеите: (Тодор Ив. Живков и обмяната на дарове в българската народоука). В: Паметта е жива: Научни четения по хуманитаристика в рамките на МФФ Бургас 2018, посветени на 80-годишнината от рождението на проф. Тодор Ив. Живков. София: Флат, 2018, с. 132-146.
 54. Димов, Венцислав. Към разбирането на медийната музика. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 25, 2018, с. 7-31. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=704686
 55. Димов, Венцислав. Принос към историята на популярната музика в България. В: Българско музикознание = Bulgarian Musicology, Т. 42, 2018, №2, с. 124-128.
 56. Димов, Венцислав. Райна Кацарова, майката на българската етномузикология. В: Жените в българската литература и култура. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018, с. 445-459.
 57. Димчев, Александър. Многогласното ехо на книгата: [Рец. за: Milena Tsvetkova. Reading as Communication Echo: Scientific Model of the Reader’s Feedback Research. Saarbrücken, 2017]. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 31.01.2018. Available from: http://www.newmedia21.eu/kritika/mnogoglasnotoeho-na-knigata
 58. Димчева, Анжела. Аксиология на творческото общуване – философски проекции на изследователското поле. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: ХV национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2017 г.: Т. 15: [Посветена на] 445 години от отпечатването на „Различни потреби” от Яков Крайков. София: За буквите – О писменехь, 2018, с. 1050-1059.
 59. Драгиев, Кузман. Вестник "Свобода" няма заслуги за развитието на филателния печат в България: търговските обяви няма как да се считат за филателна журналистика. В: Филателен преглед: издание на Съюз на българските филателисти, Год. 80, 2018, №7, с. 17-18.
 60. Драгоева, Деяна. Профил на младия човек през измеренията на социалното му и дигитално включване. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de lUniversite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 25, 2018, с. 281-310. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=704717
 61. Евтимов, Иван. Четенето. В: Културната памет във времето и пространството: Сборник, посветен на 65-годишния юбилей на проф. д.изк. Симеон Недков. Състав. Петър Миладинов. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018, с. 717-719.
 62. Еленова, Розита. Езикът на омразата като медиен феномен. В: Общество и право: издание на Съюза на юристите в България, 2018, №2, с. 82-85.
 63. Ефремов, Ефрем. Закон и журналистическо редактиране. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 25, 2018, с. 87-95. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=704694
 64. Ефтимова, Андреана. Авторитарни и популистки регистри на политическото говорене в епохата на постистината. В: Проблеми на социолингвистиката: Т. 13: Обществените процеси и тяхното отражение в езика. София: Международно социолингвистическо дружество, 2018, с. 276-282.
 65. Ефтимова, Андреана. Два регистра актуальной политической речи в современном болгарском медийном дискурсе. В: Медиалингвистика: Научный журнал международной медиалингвистической комиссии Международного комитета славистов (под патронатом ЮНЕСКО), Т. 5, 2018, №2, с. 233-243. DOI: 10.21638/spbu22.2018.207. Available from: https://medialing.ru/dva-registra-aktualnoj-politicheskoj-rechi-v-sovremennom-bolgarskom-medijnom-diskurse
 66. Ефтимова, Андреана. Лексикални средства, сигнализиращи (не)достоверност на медийното съдържание (психолингвистичен експеримент). В: Език и литература: списание за общодостъпно разглеждане на езика, литературата и народния бит, 2018, №1-2, с. 143-153.
 67. Ефтимова, Андреана. Маркери на (не)достоверността в журналистическия текст. В: Медии и комуникации на 21. век, Год. 2, 2018, №1, с. 72-79. DOI:10.54664/MTGR3791. Available from: https://journals.uni-vt.bg/mc/bul/vol2/iss1/9
 68. Ефтимова, Андреана. Морализаторският регистър в медийния дискурс. В: Балканистичен Форум = Balkanistic Forum, 2018, №1, с. 201-211. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=587005
 69. Ефтимова, Андреана. Устният морализаторски регистър в медийния и всекидневния дискурс. В: Проблеми на устната комуникация: Т. 11: Сборник с доклади от ХI международна конференция 10-11 ноември 2017, Велико Търново. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2018, с. 193-204.
 70. Здравкова, Евелина. Пресата на прага на единния цифров пазар. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: ХV национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2017 г.: Т. 15: [Посветена на] 445 години от отпечатването на „Различни потреби” от Яков Крайков. София: За буквите – О писменехь, 2018, с. 943-955.
 71. Златанов, Бисер. Социални мрежи и маркетинг на влияние. В: Медийна среда, публична и стратегическа комуникации. София: Издателски комплекс – УНСС, 2018, с. 236-244.
 72. Златев, Любомир. Българската криза през 1886 г. и русенският вестник Славянин. В: Алманах за историята на Русе. Т. 18, 2018, с. 39-60.
 73. Златева, Минка. Проф. Драганов за пъблик рилейшънс: Анализи и прогнози. В: Ученият, учителят и човекът Минчо Драганов: Сборник с доклади, посветени на 80-годишния юбилей на проф. Минчо Драганов. София: Издателски комплекс – УНСС, 2018, с. 58-68.
 74. Златева, Минка; Манова-Георгиева, Десислава. Дигитален хуманизъм и социални медии по време на криза (на базата на терористичния акт в Брюксел 2016). В: Медийна среда, публична и стратегическа комуникация. София: Издателски комплекс – УНСС, 2018, с. 207-218.
 75. Иванова, Поля. История на структурата на информацията и развитие на съвременните комуникации в България. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 25, 2018, с. 177-195. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=704705
 76. Иванова, Поля. Социология и телевизия. В: Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология: Сборник с доклади от научна конференция, проведена в УНСС, 20-21 ноември 2017. София: Издателски комплекс – УНСС, 2018, с. 35-42.
 77. Инджов, Иво. Борба с фалшивите новини с инструментариума на Закона и на саморегулацията – българският случай. В: Медии и комуникации на 21. век = 21-st century media and communications, Год. 2, 2018, №1, с. 48-60. DOI:10.54664/OMXX2488. Available from: http://journals.uni-vt.bg/mc/bul/vol2/iss1/7
 78. Йорданова-Панчева, Юлия. Лицата на раз-пол-овения човек в изследването на социопола в Еврейската библия от Милена Кирова. В: Литературата: удоволствия и предизвикателства. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018, с. 59-72.
 79. Йорданова-Панчева, Юлия. Ставането мъж в Стария Завет: Нов труд по джендър библеистика в България. В: Colloquia Comparativa Litterarum, Год. 4, 2018, №1, с. 114-118.
 80. Казанджиева, Таня. Медиите за деца в контекста на националната сигурност. В: Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ Васил Левски. Т. 1, 2018, с. 9-20.
 81. Калинов, Калин. Повишаване на ефективността на МВР чрез подобряване на имиджа на служителите. В: МВР 2030: Предизвикателства пред политиките за сигурност: Научни доклади [от Научно-приложна конференция, 8 ноември 2017, София]. София: Синдикална федерация на служителите в МВР, 2018, 2018, с. 136-149.
 82. Керанова, Диляна. Спиралата на четенето в един постмодерен пейзаж. В: Проблеми на постмодерността = Postmodernism problems, Год. 8, 2018, №2, с. 153-167. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=686951
 83. Кирилов, Светлозар. Положението на чернокожите в САЩ – кой е виновен?. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 25, 2018, с. 215-232.
 84. Кирилов, Светлозар. Циганите в източноевропейското кино. В: Медии и език: електронно списание за научни изследвания по медиен език, 2018, №3. Available from: http://medialinguistics.com/2018/06/17/циганите-в-източноевропейското-кино
 85. Кирилова, Савина. Критерии за подбор и оценка на списания за Emerging Sources Citation Index – новият цитатен индекс на компанията Clarivate Analytics. В: ББИА онлайн: списание на Българската библиотечно-информационна асоциация. Год. 8, 2018, №3, с. 23-26.
 86. Ковачева, Ралица. „Санкциите срещу Русия“ в предизборната кампания 2017 – политически (зло)употреби. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 25, 2018, с. 197–213. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=704707
 87. Ковачева, Ралица. Център и периферия на европеизираните публични сфери. В: Медиалог: електронно научно списание за изследване на медии, медийна култура и комуникации = Medialog, 2018, №3, с. 48-67. Available from: https://www.medialog-bg.com/?p=958
 88. Колева, Здравка. Поддържане и запазване на потребителския интерес при реализиране на мобилни приложения игри. В: Икономическа мисъл: списание на Института за икономически изследвания при БАН, Год. 63, 2018, №6, с. 83-97.
 89. Костов, Атанас. Сделките с криптовалути и блокчейн технологията в контекста на новия Общ европейски регламент за защита на личните данни. В: Общество и право: издание на Съюза на юристите в България, 2018, 2, с. 22-30.
 90. Костова, Боряна. Комуникативно-речевите стратегии в политическия дискурс: теоретични и аналитични аспекти. В: Годишник – Варненски свободен университет. Т. 24, 2018, с. 129-138.
 91. Кривошиева, Богдана. Изкуството на PR-а и неговите форми през Античността. В: Пролетни научни четения. Пловдив: Акад. за музикално, танцово и изобразително изкуство, 2018, с. 71-80.
 92. Кръстев, Иван. Комуникативен аспект на бизнесобщуването. В: Годишник по психология. ЮЗУ Неофит Рилски. Философски факултет. Катедра Психология = Yearbook of Psychology. Год. 9, 2018, №9, с. 173-178. Available from: http://yearbookpsy.swu.bg/wp-content/uploads/2019/12/Godishnik-po-psihologia-SWU-2018_new.pdf
 93. Кръстева, Луливера. Социално мислене и медии. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 25, 2018, с. 113-133. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=704699
 94. Кръстева, Луливера. Съвременни „социални алергии” в българското общество: Медиен резонанс. В: Ученият, учителят и човекът Минчо Драганов: Сборник с доклади, посветени на 80-годишния юбилей на проф. Минчо Драганов. София: Издателски комплекс – УНСС, 2018, с. 95-101.
 95. Лакова, Мери. Думите, изреченията и текстът като езикови знакове: Върху материал от български език. В: Чуждоезиково обучение: двумесечно научно-методическо списание = Foreign language teaching. Год. 45, 2018, №2, с. 119-134.
 96. Лесева, Светлозара. Представяне на знания чрез семантични мрежи. В: Български език: орган на Института за български език при Българската академия на науките, Год. 65, 2018, №2, с. 59-76.
 97. Лозанов, Георги. Живот сред призраци. В: Пътеводител за комунистическа България: Т. 2: Монументални страсти = A Guide to communist Bulgaria: Vol. 2: Monumental passions. София: Фондация Фрий спийч интернешънъл, 2018, с. 349-352.
 98. Лозанов, Георги. Постгероическото време свърши, но герои пак няма. В: Драматургия АСКЕЕР 2018. София: Фондация А'Аскеер, 2018, с. 5-10.
 99. Лозанов, Георги. Художникът в главата на читателя. В: Съвременно българско изкуство: Имена: Ясен Гюзелев. София: Национален дарителски фонд 13 века България, 2018, с. 3-10.
 100. Лозева, Анна. Калдерата на социалните мрежи: Политиците и разбирането им за нея. В: Екология и гражданско общество. Състав. и науч. ред. Максим Мизов. 2. изд. София: Авангард Прима, 2018, с. 261-274.
 101. Лукова, Калина. Стилистически характеристики на мода и лайфстайл в социалните медии. В: Съвременна хуманитаристика, Год. 9, 2018, №1, с. 23-30.
 102. Мавродиева, Иванка. Дискурс "пост-правди" у внутрiшнiй та зовнiшнiй полiтицi Болгарii. В: Мiжнароднi вiдносини та зовнiшня полiтика в еру "пост-правди". Одесьский нацiоналaний унiверситет именi I. I. Мечникого. Киiв: Вадекс, 2018, с. 212-230.
 103. Мавродиева, Иванка. Социални мрежи, образователен ПР и образователен мениджмънт. В: Педагогическата комуникация: настояще и бъдеще. В. Търново: Фабер, 2018, с. 22-30.
 104. Манева, Мария. Мултимедията и хипертекстът – основни инструменти в интернет от гледна точка на медиазнанието. В: Съвременна хуманитаристика, Год. 9, 2018, №1, с. 31-35.
 105. Манлихерова, Мануела; Стойков, Любомир; Ангова, Стела. Съвременни аспекти на медийното образование. В: Медийна среда, публична и стратегическа комуникация. София: Издателски комплекс – УНСС, 2018, с. 21-26.
 106. Манолов, Карамфил. Културното различие в предприемачеството в българското книгоиздаване – основа за различията при постигане на издателски успех. В: Хармония в различията: Сборник доклади от научната конференция „Хармония в различията” = Harmony in diversity: collection of papers from the „Harmony in Diversity” National Conference. София: За буквите – О писменехь, 2018, с. 394-400.
 107. Марков, Стоян. Предизвикателства при реализиране на медийното отразяване в сферата на отбраната и стратегическите комуникации на НАТО. В: Военен журнал: двумесечно издание на Министерство на отбраната. Год. 125, 2018, №3-4, с. 102-107.
 108. Митева, Надежда. Практики за разкриване и противодействие на фалшиви новини – българският опит. В: Медии и комуникации на 21. век = 21-st century media and communications, Год. 2, 2018, №1, с. 61-71. DOI:10.54664/PPOV8363. Available from: http://journals.uni-vt.bg/mc/bul/vol2/iss1/8
 109. Митевска-Енчева, Майяна. Характеристика на сканиращите мрежови кибератаки; Характеристика на кибератаката за получаване на информационни отпечатъци и прилагане на разузнавателни техники. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: ХV национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2017 г.: Т. 15: [Посветена на] 445 години от отпечатването на „Различни потреби” от Яков Крайков. София: За буквите – О писменехь, 2018, с. 869-875, 876-882.
 110. Митова, Мирена. „Социалистически панаир на новата Родина” – пропаганда и култура по време на Международния панаир – Пловдив в периода 1947-1989 г. В: Пловдивски исторически форум, Год. 2, 2018, №2, с. 48-72.
 111. Михайлов, Николай. PR етиката като професионална етика. В: Философски алтернативи: списание на Института по философски изследвания при БАН = Philosophical alternatives, 2018, №2, с. 31-44. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=662639
 112. Михайлов, Николай. Нравствената норма и българската академична етика. В: Етически изследвания: електронно академично списание с отворен достъп = Ethical Studies: online academic journal, Год. 3, 2018, №2, с. 53-65. Available from: https://jesbg.com/mihailov-nravstvenata-norma-i-balgarskata-akademichna-etika
 113. Михайлов, Николай. Философската етика и съвременната виртуалност. В: Философски алтернативи: списание на Института по философски изследвания при БАН = Philosophical alternatives, 2018, №5, с. 14-20. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=708446
 114. Михайлов, Николай; Сакелариева, Лидия. Съвременният морал и ограниченията на биоразнообразието. В: Екология и гражданско общество. София: Авангард Прима, 2018, с. 251-261.
 115. Михайлов, Пело. Неизвестен вестник, редактиран от професор Анастас Иширков. В: Библиотека: списание за библиотечна теория и практика, Год. 25, 2018, №1, с. 67-76.
 116. Мицева, Стоянка. Специфика и делови стандарти на общуване при бизнескомуникацията. В: Икономически и социални алтернативи, 2018, №2, с. 95-106.
 117. Младенова, Мария. Нова теория интегрира науката за книгата и науката за четенето: [Предговор]. В: Цветкова, Милена. Наука за книгата. София: Enthusiast, 2018, с. 11-14.
 118. Момчилова, Соня. Езикът на политиците в медиите. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: ХV национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2017 г.: Т. 15: [Посветена на] 445 години от отпечатването на „Различни потреби” от Яков Крайков. София: За буквите – О писменехь, 2018, с. 323-240.
 119. Монова, Тотка. [Рец. за] А. Ефтимова. Регистри в журналистическия дискурс. София: УИ Св. Климент Охридски, 2018 г. 244 с. В: Български език: орган на Института за български език при Българската академия на науките, Год. LXV, 2018, №3, с. 134-137.
 120. Нейкова, Мария. Прескачане на препятствия: Може ли да участваме в диалог, ако не знаем къде сме. В: Медиалог: електронно научно списание за изследване на медии, медийна култура и комуникации = Medialog, 2018, №3, с. 35-47. Available from: https://www.medialog-bg.com/?p=971
 121. Николова, Мария. Кризисен PR в епохата на постистината. В: Медии и комуникации на 21. век = 21-st century media and communications, Год. 2, 2018, №1, с. 85-90. DOI:10.54664/WJFS3953. Available from: https://journals.uni-vt.bg/mc/bul/vol2/iss1/11
 122. Павлова, Илиана. Епохата на постистина: алгоритми, емоции, власт. В: Медии и комуникации на 21. век = 21-st century media and communications, Год. 2, 2018, №1, с. 7-16. DOI:10.54664/FMVW8443. Available from: https://journals.uni-vt.bg/mc/bul/vol2/iss1/2
 123. Павлова, Йоана. Е-комуникация на гражданите и местното самоуправление. В: Научни трудове на УНСС [Университет за национално и световно стопанство] = Research Papers – University of National and World Economy. Год. 58, Т. 4, 2018, с. 187-198.
 124. Павлова, Мирияна. Пропагандата в социалните мрежи – оръжието на XXI век. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: ХV национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2017 г.: Т. 15: [Посветена на] 445 години от отпечатването на „Различни потреби” от Яков Крайков. София: За буквите – О писменехь, 2018, с. 915-919.
 125. Панайотова, Светла. Приложение на англицизмите при комуникация в областта на маркетинга – съпоставителен анализ в немския и българския език. В: Проблеми на устната комуникация: Т. 11: Сборник с доклади от ХI международна конференция 10-11 ноември 2017, Велико Търново. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2018, с. 217-224.
 126. Пейчева, Добринка. Предизвикателствата пред комуникациите в съвременната дигитална среда В: Медийна среда, публична и стратегическа комуникация: Сборник с доклади от международен научен форум, организиран от катедра "Медии и обществени комуникации", ноември 2017 г. София: Издателски комплекс – УНСС, 2018, с. 92-100.
 127. Петрова, Силвия. Фантастичното в новите медии. В: Философски алтернативи: списание на Института по философски изследвания при БАН = Philosophical alternatives, Год. 27, 2018, №4, с. 152-159.
 128. Попова, Диана. Що е то социална медия?. В: Съвременна хуманитаристика, Год. 9, 2018, №1, с. 14-22.
 129. Попова, Жана. Връзката политика-естрадна музика в българските вестници в периода 2006-2009. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 25, 2018, с. 97-112.
 130. Попова, Жана. Красота, музика, политика и медии в града (Празникът на розата в Казанлък и Карлово). В: Градът – памет и медии. Серия Обществени комуникации 8, 2018, №8, с. 192-225.
 131. Попова, Жана. Уеб телевизиите в България през 2017: От мечтата за кабелна телевизия към мечтата за високо дигитално качество. В: Медиалог: електронно научно списание за изследване на медии, медийна култура и комуникации = Medialog, 2018, №3, с. 108-132. Available from: https://www.medialog-bg.com/?p=995
 132. Попова, Снежана. Уеб радио 2014-2017: групови адреси и индивидуални обръщения. В: Медиалог: електронно научно списание за изследване на медии, медийна култура и комуникации = Medialog, 2018, №3, с. 96-107. Available from: https://www.medialog-bg.com/?p=939
 133. Рубаха, Ярослав; Божков, Юлиян. Обединението на Княжество България и Източна Румелия през 1885 г. в публикациите на краковския всекидневник "Czas". В: История: научно-методическо списание, Год. 26, 2018, №5, с. 505-525.
 134. Сейменов, Георги. Необходимост от системи за електронен документооборот в държавната администрация. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: ХV национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2017 г.: Т. 15: [Посветена на] 445 години от отпечатването на „Различни потреби” от Яков Крайков. София: За буквите – О писменехь, 2018, с. 585-591.
 135. Семерджиева, Валентина. Изграждане на стандарт за счетоводна комуникация: Създаване на добри практики. В: Научни трудове – Европейско висше училище по икономика и мениджмънт = Research works – European higher school of economics and management. Т. 18, 2018, с. 70-76.
 136. Симеонова, Валя. Бизнес комуникация и етикет в съвременните организации. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: ХV национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2017 г.: Т. 15: [Посветена на] 445 години от отпечатването на „Различни потреби” от Яков Крайков. София: За буквите – О писменехь, 2018, с. 545-551.
 137. Симеонова, Валя. Мултикултурната организация – комуникация, култура, толерантност. В: Хармония в различията: Сборник доклади от научната конференция „Хармония в различията” = Harmony in diversity: collection of papers from the „Harmony in Diversity” National Conference. София: За буквите – О писменехь, 2018, с. 369-373.
 138. Симеонова, Лора. На лъжата краката (не) са къси – български опит за fact-checking. В: Истини и лъжи за факти, новини и събития: Сборник с доклади от международна научна конференция: Т. 2. Русе: Регионална библиотека Любен Каравелов, 2018, с. 286-297.
 139. Симеонова, Лора. Фейсбук в капана на цензурата. В: Медии и език: електронно списание за научни изследвания по медиен език, 2018, №3. Available from: http://medialinguistics.com/2018/06/17/фейсбук-в-капана-на-цензурата
 140. Сотирова, Десислава. Българската политика за развитие и инициативите на България за европейската перспектива на Западните Балкани. В: Европейската политика за развитие – предизвикателства и възможности. София: Българска платформа за международно развитие, 2018, с. 70-82.
 141. Спасов, Орлин. Публичен образ на гражданското общество в България след 1989: ранни тенденции и налагане на устойчиви визии. В: Гражданският сектор в България: публичен образ и медийни политики. София: Фондация Медийна демокрация, Български фонд за жените, Civitates , 2018, с. 2-7. Available from: https://wp.flgr.bg/wp-content/uploads/2018/11/csos-in-bulgaria-public-image-media-representations.pdf
 142. Спасова, Веселина. Въвеждане на нова информационна система в малко предприятие. В: Известия на Съюза на учените – Варна. Хуманитарни науки. Т. 1, 2018, с. 63-67.
 143. Станкова, Светлана. Дигиталният политически диалог и социалните мрежи. В: Философски алтернативи: списание на Института за изследване на обществата и знанието – БАН, 2018, №5, с. 21-32. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=708450
 144. Стефанов, Росен. Научни публикации със забавено признаване (sleeping beauty): Значение, методи за индентифициране и оценяване. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Философски факултет. Книга Докторанти. Т. 3, 2018, с. 221-230.
 145. Стоева, Десислава. Гражданското общество и медиите – фактор за сигурността. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: ХV национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2017 г.: Т. 15: [Посветена на] 445 години от отпечатването на „Различни потреби” от Яков Крайков. София: За буквите – О писменехь, 2018, с. 920-924.
 146. Стойков, Любомир. Имидж и политическа комуникация: (Дрескодът на властта в структурата на публичното поведение). В: Медийна среда, публична и стратегическа комуникация. София: Издателски комплекс – УНСС, 2018, с. 190-206.
 147. Стойкова, Жанета. Руската академия по естествознание – фактор в научните комуникации между България и Русия. В: Годишник – Тракийски Университет. Педагогически факултет, 2018, с. 67-70.
 148. Стоянова, Диана; Атанасов, Християн. Сведения за живота и културата на лозенградчани във възрожденския вестник Право. В: Съвременни измерения на европейското образователно и научно пространство: сборник с доклади = Modern dimensions in European education and research area. Т. 6, 2018, с. 84-92.
 149. Стоянова, Ивелина; Тодорова, Мария. Семантични релации: Теоретични и приложни аспекти. В: Български език: орган на Института за български език при Българската академия на науките, Год. 65, 2018, №2, с. 77-99.
 150. Стоянова, Кристина. Развитие на европейските концепции за обучението по комуникация на студентите по медицина. В: Педагогика: месечно научнотеоретично списание, Год. 90, №7, 2018, с. 962-971.
 151. Таланова, Марияна. Комуникационни аспекти на културната дипломация. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: ХV национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2017 г.: Т. 15: [Посветена на] 445 години от отпечатването на „Различни потреби” от Яков Крайков. София: За буквите – О писменехь, 2018, с. 1060-1070.
 152. Тарандова, Спаска. Представители на малките и средни предприятия усъвършенстват дигиталните си умения в обществените библиотеки. В: ББИА онлайн: списание на Българската библиотечно-информационна асоциация, Год. 8, 2018, №6, с. 22-24.
 153. Тахир, Мюмюн. Културна комуникация и национална консолидация. В: Стратегии на образователната и научната политика: тримесечно научно-теоретично списание, Год. 26, 2018, №6, с. 603-612.
 154. Тинева-Гюрковска, Катя; Златева, Ани. Изграждане на базисни визуални възприятия при неподготвени за комуникация с визуалните изкуства студенти-педагози. В: Годишник – Тракийски Университет. Педагогически факултет = Yearbook – Thrakia University. Faculty of Education. Т. 15, 2018, с. 75-88.
 155. Титова, Екатерина. Глобално vs глокално в културната журналистика. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 25, 2018, с. 343-354. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=704720
 156. Тодорова, Биляна. Някои проблеми при рецепцията на словните граници в устната комуникация. В: Проблеми на устната комуникация: Т. 11: Сборник с доклади от ХI международна конференция 10-11 ноември 2017, Велико Търново. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2018, с. 406-415.
 157. Тодорова, Биляна. Словотворчеството в компютърно опосредстваната комуникация: по материали от форумите на BG-МАМА. В: Българска реч: списание за езикова култура. Год. 24, №1, 2018, с. 92-100.
 158. Точев, Лъчезар. Медийният човек е болен човек. В: Медиалог: електронно научно списание за изследване на медии, медийна култура и комуникации = Medialog, 2018, №4, с. 131-136. Available from: https://www.medialog-bg.com/?p=1402
 159. Точев, Лъчезар. Новините по радиото като хронология на общественото всекидневие. В: Медиалог: електронно научно списание за изследване на медии, медийна култура и комуникации = Medialog, 2018, №4, с. 250-254. Available from: https://www.medialog-bg.com/?p=1624
 160. Филева, Петранка. Креативните клъстери и центрове – стратегически подход за иновации и привличане на инвеститори. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация, 2018, №36. Available from: http://media-journal.info/index.php?p=item&aid=362
 161. Филева, Петранка. Публичната стойност на образованието по журналистика. В: Ученият, учителят и човекът Минчо Драганов: Сборник с доклади, посветени на 80-годишния юбилей на проф. Минчо Драганов. София: Издателски комплекс – УНСС, 2018, с. 144-150.
 162. Филипов, Милен. Стил на комуникация и тон на бранд гласа в социалните медии. В: Съвременна хуманитаристика, Год. 9, 2018, №1, с. 6-13.
 163. Христов, Христо. Прилагане на информационноразузнавателни техники срещу академични институции. В: Годишник – Висше училище по сигурност и икономика. Т. 15, 2018, с. 59-66.
 164. Христов, Чавдар; Цветкова, Милена. Репутационните кризи в променящия се свят. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 22.03.2018. Available from: https://www.newmedia21.eu/izsledvaniq/reputatsionnite-krizi-v-promenyashtiya-se-svyat
 165. Христова, Христина. Фалшиви новини в корпоративните комуникации. В: Медии и комуникации на 21. век = 21-st century media and communications, Год. 2, 2018, №1, с. 31-40. DOI:10.54664/ZAGZ9806. Available from: http://journals.uni-vt.bg/mc/bul/vol2/iss1/5
 166. Христозова, Галя. Спазва ли се правилото за членуване с пълен и с кратък член в социалните медии? В: Съвременна хуманитаристика, Год. 9, 2018, №1, с. 69-76.
 167. Цветанов, Явор. Личните истории в медиите. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 25, 2018, с. 427-439. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=704732
 168. Цветкова, Милена. Антиманипулативна грамотност за четене на дигитални новини. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация, 2018, №36. DOI:10.5281/zenodo.1405086. Available from: http://www.media-journal.info/?p=item&aid=366
 169. Цветкова, Милена. Библиотекарят – филтър срещу фалшивите новини. В: ББИА онлайн: списание на Българската библиотечно-информационна асоциация, Год. 8, 2018, №6, с. 16-21. DOI:10.5281/zenodo.2565685
 170. Цветкова, Милена. Медийната интелигентност във възхода и падението на политическите лидери: [Рец. за: Василев, Симеон. Лидерство и медии. София, 2018]. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация, 2018, №37. Available from: http://www.media-journal.info/?p=item&aid=371
 171. Цветкова, Милена. Филмът и екранизацията – неоползотворен обект на книгознанието. В: Книги и четене в аудиовизуална трансмедийност: Филмова база данни за емпиричното книгознание. Ред. Георги Чобанов. Варна: LiterNet, 20.05.2018. Available from: https://liternet.bg/publish3/mtzvetkova/knigi-i-chetene/filmyt-i-ekranizaciiata.htm
 172. Цветкова, Милена; Максимова, Теодора. Косвената дискриминация спрямо читателите. В: ББИА онлайн: списание на Българската библиотечно-информационна асоциация, Год. 8, 2018, №5, с. 24-30. DOI:10.5281/zenodo.2578423
 173. Ценкова, Мирослава. Интерактивната комуникация като PR стратегия в дигиталните платформи. В: Медиалог: електронно научно списание за изследване на медии, медийна култура и комуникации = Medialog, 2018, №22, с. 201-222. Available from: https://www.medialog-bg.com/?p=1491
 174. Шишманов, Красимир; Ташкова, Мария; Петров, Александър. Съвременни подходи за усъвършенстване на информационното обслужване. В: Алманах Научни изследвания. Институт за научни изследвания при Стопанска академия Д. А. Ценов – Свищов = Scientific Research Almanac. Academic Research Institute D.Tsenov – Svishtov. Т. 25, Ч. 1, 2018, с. 41-65.
 175. Яврукова, Биляна. Игрите – метод за обучение по информационна грамотност. В: ББИА онлайн: списание на Българската библиотечно-информационна асоциация, Год. 8, 2018, №5, с. 47-48.
 176. Янкова, Иванка. Проблемът „маркетинг на обществените медии” и новите компетенции. В: Съвременни измерения на европейското образователно и научно пространство: сборник с доклади = Modern dimensions in European education and research area: Т. 6, София: За буквите – О писменехь, 2018, с. 110-120.
 177. Alexandrov, Georgi. Impact of Content Suitability and Reading Habits on E-book Consumption. In: Проблеми на постмодерността = Postmodernism problems, Vol. 8, 2018, No 2, pp. 168-181. Available from: https://pmpjournal.org/index.php/pmp/article/view/20
 178. Alexandrov, Georgi. Transformation of Digital Legal Deposit in Terms of Legislation and Public Access. In: Knygotyra, 2018, No 70, pp. 136-152. DOI:10.15388/Knygotyra.2018.70.11812. Available from: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/11720
 179. Angelova, Vyara. Forming the “Socialist nation” through television (1960-1980) in Bulgaria: TV programs for children. In: Rhetoric and Communications, 2018, No 34. Available from: http://journal.rhetoric.bg/?p=1487
 180. Dermendjieva, Greta; Slavova, Rositsa. Online Sharing Platforms as a Medium for the Emergence of Viral Content. In: People: International Journal of Social Sciences, Vol. 4, 2018, No 2, pp. 177-199. DOI:10.20319/pijss.2018.42.177199
 181. Dermendjieva, Greta; Slavova, Rositsa. The Emotional Element as a Key Factor for Social Media Sensational Story. In: Педагогически форум, 2018, No 2, pp. 3-31. DOI:10.15547/PF.2018.009
 182. Eftimova, Andreana. Lexical Means which Indicate the (In)credibility of Media Contents (a Psycholinguistic Experiment). In: Zeszyty Prasoznawcze = Media Research Issues, 2018, №3 (235), pp. 449-459. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=791144
 183. Kaftandjiev, Christo; Shustova, Elena. Fear Appeals in Marketing Communications of Banks and Insurance Companies in the Continuum of Dramatic-Tragic Situations – The Semiotic Perspective. In: International Review: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, 2018, No 1-2, pp. 83-110.
 184. Kalinov, Kalin. Digital Public Diplomacy: Opportunities and Challenges. В: Дигиталната революция в културните и социалните процеси = The Digital Revolution in the Cultural and Social Processes. Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, Център за нови медии и дигитална култура, 2018.
 185. Kovac, Miha; Peicheva, Dobrinka; Raycheva, Lilia. E-reading in Postmodern World. In: Postmodernism Problems, Vol. 8, 2018, No 2, pp. 106-110. Available from: https://www.pmpjournal.org/index.php/pmp/article/view/16
 186. Peicheva, Dobrinka; Dobek-Ostrowska, Boguslawa; Acarturk, Cengiz; Janaviciene, Daiva; Balling, Gitte; Travnicek, Jiri; Kaakinend, Johanna; Tiidenberg, Katrin; Neophytou, Lefkios; Raycheva, Lilia. Reading and Book Existence in the Postmodern Digital World. In: Postmodernism Problems, Vol. 8, 2018, No 2, pp. 111-134. Available from: https://www.pmpjournal.org/index.php/pmp/article/view/17
 187. Peicheva, Dobrinka; Milenkova, Valentina. Understanding the Role of Media Socialization in Dynamic Oriented Digital Society: the Bulgarian case. In: Interciencia Journal, Vol. 43, 2018, No 3, pp. 75-94. Available from: http://intercienciajournal.com/search.html
 188. Peicheva, Dobrinka; Milenkova, Valentina; Marinov, Mario. Towards Defining Media Socialization As A Basis For Digital Society. In: International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE), Vol. 6, 2018, No 2, pp. 21–32. DOI:10.5937/ijcrsee1802021M
 189. Peicheva, Dobrinka; Raycheva, Lilia; Milenkova, Valentina; Manov, Boris. Transformations in Mass Society and Emergent Properties of Human Behavior in Contemporary Media Space. In: Advances in Intelligent Systems and Computing: Intelligent Human Systems Integration – IHSI 2018. Еd. W. Karwowski, T. Ahram. Cham, Springer, 2018, Vol. 722, pp. 583-588. DOI:10.1007/978-3-319-73888-8_90. Available from: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-73888-8_90
 190. Petkova, Diana. Death, After-Life and Rebirth: Cultural transfusion of Ideas. In: Funes: Journal of Narratives and the Social Sciences, 2018, No 2, pp. 8-21. DOI:10.6093/2532-6732/5728
 191. Raycheva, Lilia. Ageing in Digital Environment. In: Conference meeting. Working Group 2: ICT Developments. SHELD-ON Book of Abstracts. COST Action CA 16226. Alicante, Spain, 2018, pp. 19-22.
 192. Raycheva, Lilia. Ageing in Digital Environment. In: First SHELD-ON Conference meeting: Proceedings Book, Riga Stadinš University. Riga, Latvia: CETEM, 2018, pp. 24-27. Available from: http://www.sheld-on.eu/wp-content/uploads/2018/10/sheldon-proceedings-book.pdf
 193. Raycheva, Lilia. Debating Populism vs Democracy in the Bulgarian Media Ecosystem. In: Rhetoric and Communications, 2018, No 37, pp. 1-7. Available from: https://rhetoric.bg/lilia-raycheva-debating-populism-vs-democracy-in-the-bulgarian-media-ecosystem
 194. Raycheva, Lilia. The Digital Notion of the Citizen-Centered Media Ecosystem. In: International Journal of Digital Television, 2018, Vol. 9, No 3, pp. 235-250. DOI:10.1386/jdtv.9.3.235_1. Available from: https://www.ingentaconnect.com/content/intellect/jdtv/2018/00000009/00000003/art00004;jsessionid=12ekqsogs2aeu.x-ic-live-01
 195. Raycheva, Lilia; Miteva, Nadezhda. Faking the Media Ecosystem (abstract). In: XIX ISA World Congress of Sociology: Power, Violence, and Justice. RC 36-648.1: Book of abstracts. ISA – Toronto, Canada, 2018, pp. 789-789.
 196. Raycheva, Lilia; Miteva, Nadezhda; Peicheva, Dobrinka. Overcoming the Vulnerability of Older Adults in Contemporary Media Ecosystem (International Policies and Bulgarian Survey). In: Human Aspects of IT for the Aged Population: Acceptance, Communication and Participation. 4th International Conference, ITAP 2018, Held as Part of HCI International 2018, Las Vegas, NV, USA, July 15–20, 2018, Proceedings, Part 1. Springer International Publishing, 2018, pp. 118-133. DOI:10.1007/978-3-319-92034-4_10. Available from: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-92034-4_10
 197. Raycheva, Lilia; Peicheva, Dobrinka. The Brave New E-World of the Human-Centered Media Ecosystem. In: Intelligent Human Systems Integration, No 722. Еd. by W. Karwowski, T. Ahram. Cham: Springer, 2018, pp. 595-600. DOI:10.1007/978-3-319-73888-8. Available from: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-73888-8_92
 198. Raycheva, Lilia; Peicheva, Dobrinka. Demographic and Literacy Disruptions in the Media and Entertainment Ecosystem. In: Media & Entertainment Disruptions and Beyond: Content. Consumers. Connections. Annenberg, Ahmedabad, India: MICA, USC 2018, pp. 103-104.
 199. Raycheva, Lilia; Peicheva, Dobrinka. The Debate on ‘User-Centered’ to ‘User-Driven’ Transformations of E-Literacy in the Media Ecosystem. In: Global Digital Technology and Culture. The Korean Association for Broadcasting and Telecommunication Studies. Seoul, South Korea: KABS, 2018, pp. 381-405.
 200. Raycheva, Lilia; Tomov, Mariyan. The Image of Ageing Women in Contemporary Media Ecosystem (abstract). In: Power, Violence, and Justice: XIX ISA World Congress of Sociology, RC48-801.8: Book of Abstracts. Toronto, Canada: ISA, 2018, pp. 789-780.
 201. Raycheva, Lilia; Tomov, Mariyan; Amaral, I.; Petrovic I.; Vukelic, M.; Čizmić, S. Ageing Women in the Media Mirror Maze. В: Медийна среда, публична и стратегическа комуникация: Сборник с доклади от международен научен форум, организиран от катедра "Медии и обществени комуникации", ноември 2017 г. София: Издателски комплекс – УНСС, 2018, с. 39-47.
 202. Stoykov, Lubomir. Image and Political Communication: The Dress Code of Power in the Structure of Public Behavior. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация, 2018, №36. Available from: https://media-journal.info/?p=item&aid=363
 203. Stoykov, Lubomir. Refutation in Public. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация, 2018, №35. Available from: https://media-journal.info/?p=item&aid=358
 204. Surugiu, Romina; Ştefănel, Adriana; Bălăşescu, Mădălina; Matei, Alexandru; Angelova, Vyara. «Pôles culturels» dans les programmes de télévision, en Roumanie et Bulgarie, 1963-1983. In: Arhivele Totalitarismului = Totalitarianism Archives, Vol. 27, 2018, No 3-4, pp. 134-147.
 205. Tomov, Mariyan; Raycheva, Lilia. Populist Approach to Migration in the Contemporary Media Ecosystem. In: Rhetoric and Communications, 2018, No 33, pp. 1-14. Available from: https://rhetoric.bg/populist-approaches-to-migration-in-the-contemporary-media-ecosystem-mariyan-tomov-lilia-raycheva
 206. Tsvetkova, Milena. Compromise duality between mobile reading and stationary reading: An analysis of culture of the media nomadism. In: Mediaobrazovanie = Media Education. Journal of history, theory and practice of media education, Vol. 56, 2018, No. 1, pp. 159-167. DOI:10.5281/zenodo.1404179
 207. Tsvetkova, Milena. Lies of the reader: Disadvantages of the sociological research methods for the study of the reading. In: European Journal of Contemporary Education, Vol. 7, 2018, No 1, pp. 190-213. DOI:10.13187/ejced.2018.1.190
 208. Tsvetkova, Milena. The Revival of Long Reading: A New Multimodal Narrative Format. In: Postmodernism problems, Vol. 8, 2018, N2, pp. 246-275. DOI:10.5281/zenodo.1403938. Available from: https://pmpjournal.org/index.php/pmp/article/view/25
 209. Tsvetkova, Milena; Andrekova, Sashka. Scientific Support to Assessment and Evaluation of Minimum Standard for Prison Library Collections and Prisoner Reading Activities in Bulgaria: Technical Report for the UIL Library in UNESCO Institute for Lifelong Learning (UIL), Hamburg, Germany. Sofia, Bulgaria, 05.11.2018. In: CERN Data Centre Zenodo, 2018. DOI:10.5281/zenodo.1481266