2022

Сборници

 1. Въпросът за справедливостта: Съдените журналисти в България. Състав. Жана Попова, Снежана Попова. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2022. – 184 с. ISBN 978-954-07-5399-7
 2. Комуникациите на XXI век – иновации, предизвикателства и тенденции: Сборник от конференция, посветена на 25-годишнината от създаването на катедра „Комуникация, връзки с обществеността и реклама”. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2022. – 208 с. ISBN 978-954-07-5396-6
 3. Креативният град: Медийни наративи и комуникационни политики: Сборник от Кръгла маса, организирана от катедра „Журналистика и връзки с обществеността“ на ВТУ, 21 октомври 2021 г. Състав., предг. Христина Христова, Десислава Андреева; Отг. ред. Христина Христова. – Велико Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2022. – 200 с. ISBN 978-619-208-288-8
 4. Лицата зад превода: Студентски сборник. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2022. – 256 с. ISBN 978-619-7567-09-0
 5. Медии и комуникации: Научен сборник на докторанти от Факултета по журналистика и масова комуникация: Т. 2. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2022. – 296 с. ISBN 978-954-07-5502-1. URI: http://hdl.handle.net/10506/2494
 6. Медийната грамотност: Класически и нови измерения = Media Literacy: Classical and New Dimensions: International Scientific Conference Faculty of Journalism and Mass Communication of Sofia University St. Kliment Ohridski, held on 28–29.10.2021. – Sofia: Sofia University Press, 2022. – … с. ISBN 978-619-7567-11-3

Монографии

 1. Айолов, Петър. Производство на несъгласие: Икономическата политика на онлайн медиите. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2022. (под печат)
 2. Ангелова, Вяра. Социалистическото българско радио (1944–1989). – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2022. – 200 с. ISBN 978-954-07-5500-7
 3. Белчева, Малина. Иновативен дизайн и експериментални структури във викторианската книга (1800–1900) – технология и реставрация на релефен дизайн подвързия на Оуен Джоунс за „Псалмите на Давид. Псалтир на Виктория“. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2022. – 464 с. ISBN 978-954-07-5369-0
 4. Божинов, Антоан. Фотографският образ в комуникационен контекст. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2022. – 320 с. ISBN 978-954-07-5454-3
 5. Борисов, Денислав. Негативните новини: БНТ и bTV: Тенденции и типологии. – Велико Търново: Фабер, 2022. – 300 с. ISBN 978-619-00-1478-2. Available from: https://www.newmedia21.eu/content/2015/11/denislav-borisov-negativnite-novini.pdf
 6. Василев, Симеон. В спиралата на споделянето: Медийно съдържание и социални мрежи. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2022. – 238 с. ISBN 978-954-07-5480-2
 7. Василева, Мая. Работа с факти и данни в цифрова среда. – София: БМГК Комерс, 2022. – 220 с. ISBN 978-619-92104-1-3
 8. Вълова, Иванка. Монтажът: Аудио и визуална комуникация. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2022. ISBN 978-954-07-5432-1 (под печат)
 9. Вълова, Иванка. Телевизионни камери: Функционалности и предизвикателства. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2022. – 185 с. ISBN 978-954-07-5379-9
 10. Горчева, Мая. Тексткритика. 2. изд. – София: Авангард Прима, 2022 [1. изд. 2021]. – 114 с. ISBN 978-619-239-684-8
 11. Димитрова, Николина. Информационни и комуникационни технологии. – София: НСА прес, 2022. – 180 с. ISBN 978-954-718-677-4
 12. Димитрова, Татяна. ЗавещаНие Вълчаново: Документи; Доказателства; Факти. София: Национален фонд „Култура“, МОН, 2022. – 37 с. ISBN 978-619-91923-1-3. Available from: https://www.newmedia21.eu/content/2015/11/zaveshtanie-valchanovo.pdf
 13. Лазарова, Марияна. Управление на продуцентски права при предлагане на електронен достъп до аудио-визуални произведения. – София: Водолей, 2022. – 304 с. ISBN 978-619-7533-13-2
 14. Милкова, Анета. Маркетинг на медийното съдържание БНТ и BBC – сравнителен анализ. В. Търново: Фабер, 2022. – 224 с. ISBN 978-619-00-1464-5. Available from: https://www.newmedia21.eu/content/2022/02/faber-aneta-milkova-marketing-na-medijnoto-sadarzhanie.pdf
 15. Найденов, Димитър. Фейк нюз. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2022. – 168 с. ISBN 978-954-07-5334-8
 16. Нейкова, Радостина. Естетика, технология и комуникация в киното за юношеска аудитория. – София: ИК Проф. Петко Венедиков, 2022. – 212 с. ISBN 978-619-7469-30-1
 17. Ников, Иво. Как да създадем книга. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2022. – 350 с. ISBN 978-954-07-5358-4
 18. Стоянова, Лилия. Бизнес комуникации. – София: Рива, 2022. – 160 с. ISBN 978-954-320-779-4
 19. Събева, Яна. Реторически аспекти на интегрираните маркетингови комуникации в условията на пандемия. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2022. – 174 с. ISBN 978-954-07-5427-7
 20. Цветкова, Милена; Бисерова, Виктория; Стоянова, Ваня; Стоянова, Полина. Анатомия на изданията: Медийно рецептивно форматиране на книги. – София: Enthusiast Libris, 2022. ISBN 978-619-164-030-0, е-ISBN 978-619-164-031-7 (под печат)
 21. Яврукова, Биляна. Развитие на българския инструментариум за изграждане на библиотечно-информационни системи. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2022. – 310 с. ISBN 978-954-07-5417-8

 

Студии и статии

 

 1. Ангова, Стела; Николова, Мария; Вълчанов, Иван. Динамика на комуникационните професии и компетенции. В: Комуникациите на XXI век – иновации, предизвикателства и тенденции: Сборник от конференция, посветена на 25-годишнината от създаването на катедра „Комуникация, връзки с обществеността и реклама”. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2022, с. 158-167.
 2. Андреева, Десислава. Наука в ART-ериите на града. В: Креативният град: медийни наративи и комуникационни политики: Сборник с текстове от кръгла маса, 21 окт. 2021 г. Ред. кол. Христина Христова; Отг. ред., състав. Десислава Андреева и др. Велико Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2022, с. 9-29.
 3. Василев, Симеон. Трудното съвремие на обществените медии: [Отзив за: Милкова, Анета. Маркетинг на медийното съдържание: БНТ и ВВС – сравнителен анализ. В. Търново: Фабер, 2022]. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 09.02.2022. Available from: https://www.newmedia21.eu/kritika/trudnoto-savremie-na-obshtestvenite-medii
 4. Василев, Симеон. Четвъртата (мрежова) власт: Проявления, явления и тенденции. В: Реторика и комуникации = Rhetoric and Communications, 2022, №51, с. 83-98. Available from: https://rhetoric.bg/четвъртата-мрежова-власт-проявления
 5. Вълканова, Веселина. За иновацията и експеримента в реставрацията на книгата. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 02.02.2022. Available from: https://www.newmedia21.eu/kritika/za-inovatsiyata-i-eksperimenta-v-restavratsiyata-na-knigata
 6. Вълканова, Веселина. За иновацията и експеримента в реставрацията на книгата = Of Innovation and Experimental Practice In the Conservation of Books. В: Белчева, Малина. Иновативен дизайн и експериментални структури във викторианската книга (1800–1900) – технология и реставрация на релефен дизайн подвързия на Оуен Джоунс за “Псалмите на Давид. Псалтир на Виктория”. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2022, с. 43-48.
 7. Вълканова, Веселина. Комуникациите през новия век – традиции и предизвикателства пред професията и обучението. В: Комуникациите на XXI век – иновации, предизвикателства и тенденции: Сборник от конференция, посветена на 25-годишнината от създаването на катедра „Комуникация, връзки с обществеността и реклама. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2022, с. 7-10.
 8. Вълканова, Веселина. По пътя на книгата. В: Ников, Иво. Как да създадем книга. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2022, с. 15–16.
 9. Ганев, Симеон. За таксономията на аудио-визуалния превод. В: Креативният град: медийни наративи и комуникационни политики: Сборник с текстове от кръгла маса, 21 окт. 2021 г. Велико Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2022, с. 139-149.
 10. Георгиев, Александър. Медийни и научни дискурси за един нов тип литература за деца в България. В: Zeszyty Łużyckie, 2022, No 56, pp. 67-80. DOI:10.32798/zl.877. Available from: https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/zl/article/view/877
 11. Гъркова, Ирина. Медийни проекции на прокурорските прессъобщения. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 05.01.2022. Available from: https://www.newmedia21.eu/izsledvaniq/medijni-proektsii-na-prokurorskite-pressaobshteniya
 12. Димитрова, Златина. Формалното образование – основа за формиране на медийна грамотност в образователния процес в 1-4 клас. В: Предучилищно и училищно образование: управление, възпитание, обучение: двумесечно научно-методическо списание, 2022, №1, с. 110-121.
 13. Ефтимова, Андреана. Стерилна или естествена радиореч: говори, за да те видя. В: Говори, за да те видя: Сборник по случай 75-годишния юбилей на проф. д-р Донка Александрова. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2022, с. 123-130.
 14. Иванов, Свилен. Предварителните тестове на маркетингово съдържание – практики и алтернативи. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 17.03.2022. Available from: https://www.newmedia21.eu/izsledvaniq/predvaritelnite-testove-na-marketingovo-sadarzhanie-praktiki-i-alternativi
 15. Игнатов, Георги. Велико Търново – кандидат за европейска столица на културата: Пиар и комуникационни стратегии. В: Креативният град: медийни наративи и комуникационни политики: Сборник с текстове от кръгла маса, 21 окт. 2021 г. Велико Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2022, с. 49-59.
 16. Инджов, Иво. България има нужда от фонд за подкрепа на качествената журналистика. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 21.03.2022. Available from: https://www.newmedia21.eu/analizi/balgariya-ima-nuzhda-ot-fond-za-podkrepa-na-kachestvenata-zhurnalistika
 17. Калинов, Калин. Ефективност на правителствената риск комуникация преди пандемията от COVID-19 в България. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 21.02.2022. Available from: https://www.newmedia21.eu/analizi/efektivnost-na-pravitelstvenata-risk-komunikatsiya-predi-pandemiyata-ot-covid-19-v-balgariya
 18. Каменов, Камен. Рекламната визия като текст, текстът като визия. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 27.04.2022. Available from: https://www.newmedia21.eu/analizi/reklamnata-viziya-kato-tekst-tekstat-kato-viziya
 19. Колева, Богомила. Методи за справяне с рисковете от възникването на кризи в бизнеса. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 26.01.2022. Available from: https://www.newmedia21.eu/izsledvaniq/metodi-za-spravyane-s-riskovete-ot-vaznikvaneto-na-krizi-v-biznesa
 20. Кръстева, Луливера. Забвение и съживяване на културната памет. В: Плевен и Плевенския край: Минало, традиции, духовност: Сборник материали от научна конференция, 2021 г.: Т. 3. Плевен: Медиатех, 2022, с. 154-184.
 21. Маринова, Марина. Платформата „капитал градове“ – медиен наратив и практически решения за „градолюбители“. В: Креативният град: медийни наративи и комуникационни политики: Сборник с текстове от кръгла маса, 21 окт. 2021 г. Велико Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2022, с. 113-124.
 22. Михайлов, Владимир. Объркан телевизионен свят. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 09.04.2022. Available from:
  https://www.newmedia21.eu/kritika/mnenie-obarkan-televizionen-svyat
 23. Михайлов, Николай. Емил Дюркем и за необходимостта от нравствено възпитание в обществото. В: Философски алтернативи: списание на Института по философски изследвания при БАН = Philosophical alternatives, 2022, №1, с. 24-33. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1016516
 24. Николова, Райна. Новите обществени реалности и старите законодателни проблеми, свързани с управлението, програмната дейност и финансирането на БНР и БНТ. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 25.03.2022. Available from: https://www.newmedia21.eu/analizi/novite-obshtestveni-realnosti-i-starite-zakonodatelni-problemi-svarzani-s-upravlenieto-programnata-dejnost-i-finansiraneto-na-bnr-i-bnt
 25. Панчева, Йотка. Визуалната комуникация в журналистическия дискурс на рамкираното послание. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 11.03.2022. Available from: https://www.newmedia21.eu/izsledvaniq/vizualnata-komunikatsiya-v-zhurnalisticheskiya-diskurs-na-ramkiranoto-poslanie
 26. Пешева, Маргарита. Негативните новини – във фокуса на БНТ и bTV: [Рец. за: Денислав Борисов. Негативните новини. БНТ и bTV– тенденции и типологии. Велико Търново, Фабер, 2022]. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 02.05.2022. Available from: https://www.newmedia21.eu/kritika/negativnite-novini-vav-fokusa-na-bnt-i-btv
 27. Пешева, Маргарита. СЕМ трябва да е в разширен състав и неговите членове да се избират по други критерии. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 23.03.2022. Available from:
  https://www.newmedia21.eu/analizi/sem-tryabva-da-e-v-razshiren-sastav-i-negovite-chlenove-da-se-izbirat-po-drugi-kriterii
 28. Попова, Жана. Кое е по-ценно от справедливостта в делата за клевета срещу журналисти? В: Въпросът за справедливостта: Съдените журналисти в България. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2022, с. 28-43.
 29. Попова, Снежана. Самопреживяване: професията, колегията, другарството. В: Въпросът за справедливостта: Съдените журналисти в България. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2022, с. 43-50.
 30. Попова, Жана. Няколко думи за изследването на казусите със съдени журналисти. В: Въпросът за справедливостта: Съдените журналисти в България. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2022, с. 20-28.
 31. Райчева, Лилия; Велинова, Нели; Метанова, Лора; Томов, Мария. Facebook посланията на предизборната парламентарна кампания’2021. В: Реторика и комуникации = Rhetoric and Communications, 2022, №51, с. 83-98. Available from: https://rhetoric.bg/facebook-посланията-на-предизборната-парл
 32. Стоичков, Владимир. Поява и развитие на литературната журналистика в Латинска Америка. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 17.01.2022. Available from: https://www.newmedia21.eu/izsledvaniq/poyava-i-razvitie-na-literaturnata-zhurnalistika-v-latinska-amerika
 33. Стоянов, Росен К. Културни измерения на дигиталната реалност. В: Комуникациите на XXI век – иновации, предизвикателства и тенденции: Сборник от конференция, посветена на 25-годишнината от създаването на катедра „Комуникация, връзки с обществеността и реклама. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2022, с. 148-157.
 34. Тарандова, Спаска; Дончева, Анета. Един съобразен с бъдещето подход за професионално образование и обучение. В: Библиотеките – предизвикателства и трансформации в COVID-19 среда: Сборник доклади от ХXХІ Национална конференция на ББИА, Бургас, 14 – 15 октомври 2021 г. София: Бълг. библиотечно-информ. асоц., 2022, с. 76–80.
 35. Цветкова, Милена. Трима европейци за книгата като медия. В: Еко, Умберто; Кариер, Жан-Клод. Това не е краят на книгите. 2. изд. София: Enthusiast, 2022, с. 7-18.
 36. Ценкова, Мирослава. Възможности и предизвикателства пред българските компании от използването на дигитална комуникация. В: Комуникациите на XXI век – иновации, предизвикателства и тенденции: Сборник от конференция, посветена на 25-годишнината от създаването на катедра „Комуникация, връзки с обществеността и реклама. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2022, с. 50-69.
 37. Шпатов, Александър. Дисонансът между кампаниите за насърчаване на четенето и индивидуалната способност за качествено четене. В: ББИА онлайн: списание на Българската библиотечно-информационна асоциация, Год. 12, 2022, №1, с. 3-6.
 38. Якимова, Цветелина. Развитието на видео стрийминг пазара – предизвикателства и възможности. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 17.04.2022. Available from: https://www.newmedia21.eu/izsledvaniq/razvitieto-na-video-strijming-pazara-predizvikatelstva-i-vazmozhnosti
 39. Mihailov, Nikolai; Sakelarieva, Lidia. Dobro i sprawiedliwość w kontekście etyki środowiskowej = Good and Justice in the Context of Environmental Ethics. In: Studia Ecologiae et Bioethicae, Vol. 20, 2022, No 1. DOI:10.21697/seb.2022.03. Available from: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/seb/article/view/9764
 40. Peicheva, Dobrinka; Keranova, Dilyana; Milenkova, Valentina; Lendzhova, Vladislava. Digital Media and Global Pandemic. In: Algorithms for Intelligent Systems. Singapore: Springer, 2022, pp. 445-451. DOI:10.1007/978-981-16-5747-4_38. Available from: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-981-16-5747-4_38
 41. Popova, Maria. Media Literacy May Help Address Ethical Challenges. In: Journal of Media Ethics: Exploring Questions of Media Morality, Vol. 37, 2022, No 2, pp. 143–144. DOI:10.1080/23736992.2019.1575610. Available from: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23736992.2019.1575610
 42. Popova, Maria; Valkov, Iliya. Media Representations and the Politics of the COVID-19 Pandemic in Bulgaria. In: Journal of Media Ethics: Exploring Questions of Media Morality, Published online 24 Mar 2022. DOI:10.1080/23736992.2022.2057313. Available from: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23736992.2022.2057313
 43. Valkanova, Vesselina. Media Literacy, Social Situation and Quality Communication Education. In: Медийната грамотност: Класически и най-нови измерения = Media Literacy: Classical and New Dimensions: International Scientific Conference Faculty of Journalism and Mass Communication of Sofia University St. Kliment Ohridski, held on 28-29.10.2021. Sofia: Sofia University Press, 2022, pp. 13-18.
 44. Vangelov, Nikola. Intercultural Characteristics of Digital Marketing. В: ФИЛКО: филологија, култура, и образование: Зборник на трудови, №6. Шестата меѓународна научна конференција, 18-19 октомври 2021 = FILKO: philology, culture and education: Conference proceedings, No 6. Sixth International scientific conference 18-19 October 2021. Штип: Универзитет Гоце Делчев, 2022, pp. 75-82. Available from: https://js.ugd.edu.mk/index.php/fe/article/view/5013
 45. Velinova, Neli; Tomov, Mariyan; Metanova, Lora; Raycheva, Lilia. Digitization of Pre-election Messages during the 2021 Parliamentary Campaign in Bulgaria. In: Human Systems Engineering and Design (IHSED 2021): Future Trends and Applications: Open Access Conference Proceedings Edited AHFE OA Book (4th ed. 2021), 2022, Vol. 21, pp. 1-8. DOI:10.54941/ahfe1001127. Available from: https://openaccess.cms-conferences.org/#/publications/book/978-1-7923-8987-0/article/978-1-7923-8987-0_32