Description

„Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", Софийски университет "Св. Климент Охридски", Югозападен университет "Неофит Рилски" и Техническият университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния”

Процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“ по Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот ” на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 г.

Characteristics

Статут на проекта
Подписване на договор за финансиране
Начална дата
юли 2021 (очаквана)
Продължителност
30 месеца
Общ бюджет
4 175 484. 34 лв
Източник на финансиране
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, финансирана от Европейски социален фонд

Partners

Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Югозападен университет „Неофит Рилски“
Технически университет – Габрово
Университет „Адам Мицкевич“, гр. Познан, Полша
Университет „Аристотел“, гр. Солун, Гърция
Университет в гр. Питещ, Румъния

Goals

Постигане на динамично съответствие между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование чрез въвеждане на иновативно обучение в хуманитарни и социални науки, базирано на компетентностен модел, мултидисциплинарност и интердисциплинарност в обучението, чрез широко прилагане на цифрова трансформация на образованието. Специфични цели на проекта са:

 • Насърчаване на иновативен образователен процес в хуманитарни и социални науки чрез мобилност на преподаватели и студенти за прилагане на иновативно образование;
 • Модернизация на учебните програми и въвеждане на дигитално образователно съдържание, електронни ресурси и облачни технологии в образователния процес, които ще допринесат за подобряване на достъпа до висше образование в посочените специалности, особено на потенциални учащи, за които физическото присъствие на лекции е трудно или невъзможно
 • Професионално развитие на преподавателите и подобряване на уменията им за използване на ИКТ-базирани иновационни образователни технологии
 • Интегрираният характер на дейностите ще доведе до оптимално използване на ресурсите на партньорите чрез споделяне на преподаватели за съвместните учебни програми, използване на съвместни дигитални ресурси и електронни библиотеки, както и достъп до модернизирана материалната база за иновативно обучение. В резултат на изпълнението на проекта, партньорите ще подобрят нивото на дигитализация и цифровизация в преподаването, което ще допринесе до въвеждане на гъвкави методи за дистанционно и смесено обучение и ще подобрят възможностите за учене през целия живот.

  Проектът предвижда разработване и въвеждане на 6 иновативни интердисциплинарни съвместни учебни програми, базирани на компетентностен модел, които ще доведат до модернизация на учебния процес в приоритетни професионални направления (ПН) 2.1 „Филология“, 2.2 „История и археология“, 3.4 „Социални дейности“ и 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ в участващите университети - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", СУ "Св. Кл. Охридски", Югозападен университет "Н. Рилски" и Техническия университет – Габрово. В проекта е заложено въвеждане на дигитално образователно съдържание, електронни ресурси и облачни технологии в образователния процес за обучение в хуманитарни и социални науки; професионално развитие на преподавателите и подобряване на уменията им за използване на ИКТ-базирани иновационни образователни технологии; развитие на иновативния потенциал на ВТУ чрез интернационализация и участие в мрежи. В рамките на проекта ще се въведат 6 програми с дигитално образователно съдържание (общо 77 учебни дисциплини), както и 1 съвместна учебна програма за обучение на чужд език с асоциираните партньори - Солунски университет "Аристотел" (Гърция), университет „Адам Мицкевич“ гр. Познан (Полша) и Университет- гр. Питещ (Румъния), което ще допринесе за високото им качество и международна валидност.

  По проекта са заложени осем дейности, които са следните:

 • Дейност 1. Разработване и въвеждане на 2 съвместни учебна програма „Дигитална култура: Език, литература, комуникация“ в ОКС „Магистър“ - 2 и 4 семестъра, в професионално направление 2.1. Филология. В тази дейност участват ВТУ, СУ, ЮЗУ;
 • Дейност 2. Разработване и въвеждане на 2 съвместни учебни програми в ОКС „Магистър“ в професионално направление 2.2. История и археология – „Нова и съвременна българска история: проблеми, модели, методология“ и „История и култура на Балканите и Източното Средиземноморие в късната античност и средновековието“. За разработване на дисциплините, включени в двете нови съвместни програми, се планира ангажиране на 20 преподаватели - 10 от академичния състав на ВТУ и 10 от академичния състав на СУ.
 • Дейност 3. Разработване и въвеждане на съвместна учебна програма „Дигитални комуникации и медии“ в ОКС „Магистър“ в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки.

  Дейността се изпълнява от двата партньори - ВТУ и СУ. Програмата предвижда въвеждането на иновативни форми на преподаване и обучение едновременно в двата университета партньори в ПН 3.5., използването на споделени учебни ресурси в условията на мрежова среда и отворен достъп, облачни технологии, виртуални аудитории и др. при задочна форма на обучение с продължителност два семестъра.

  В структурно отношение, образователната програма предвижда включването на 7 задължителни дисциплини. Задължителните дисциплини се допълват от 4 избираеми
 • факултативни дисциплини, които разширяват знанията и уменията на студентите в областта на:             Медийни език и стил, Убеждаващата комуникация, Комуникационните техники и умения, Социологията на комуникацията.

  Ще бъдат разработени общо 11 дисциплини – 3 преподаватели от екипа на ВТУ и 8 преподаватели от екипа на СУ.

 • Дейност 4. Разработване и въвеждане на съвместна учебна програма „Социални иновации и социални политики“ в ОКС „Магистър“ в професионално направление 3.4. Социални дейности.
 • Дейност 5. Разработване, въвеждане и внедряване на програми с дигитално образователно съдържание, вкл. за дистанционно обучение. Осигуряване на софтуер и ИКТ оборудване.
 • Дейност 6. Създаване на условия за професионално развитие на преподавателите.
  Квалификация за повишаване на дигиталните уменията - обучения на преподаватели от участващите ВУ- партньори, както следва:

  1.1. Базисни обучения за преподаватели по ИКТ базирани дигиталния образователни технологии 80 часа (ниво 1) – общо 260 участници; ВТУ – 100 , СУ - 110, ЮЗУ – 40, ТУГ – 10

  1.2. Обучение на преподаватели за дигитални умения (ниво 2) - 80 академични часа – включва модули: „ИКТ базирани иновативни образователни технологии“ и „Създаване и управление на дигитални ресурси“ - общо 250 участници, от които ВТУ – 100 обучени, СУ - 100, ЮЗУ – 40, ТУГ – 10.

  2. Обучения за подобряване на чуждоезиковите умения на преподавателите (160 ч.).

  Предвидените краткосрочни специализации на преподаватели в чужбина при асоциираните партньори, удостоени с харта за висше образование „Еразъм“, включват :

  • Провеждане на краткосрочни специализации в професионално направление 2.1. „Филология“ за представители на ВТУ, СУ и ЮЗУ в университети „Аристотел“ и „Адам Мицкевич“ – Полша;
  • Провеждане на краткосрочни специализации в професионално направление 2.2. „История и археология“ за представители на ВТУ и СУ в университет „Аристотел“ и университет в Питещ (Румъния)
  • Провеждане на краткосрочни специализации в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ за представители на ВТУ и СУ в университет „Аристотел“ и „Адам Мицкевич“ – Полша;
  • Провеждане на краткосрочни специализации в професионално направление 3.4. „Социални дейности“ за представители на ВТУ и ТУ в университет Питещ (Румъния).
 • Дейност 7. Кариерно ориентиране на студенти.
 • Дейност 8. Създаване на условия за входяща и изходяща мобилност на студенти и преподаватели