surv

Description

Проектът на тема „Изследване на медийната среда в България – метаанализ, методология и подходи в проучванията на въздействието на медийните трансформации върху обществените процеси“ е финансиран от „Конкурс за фундаментални научни изследвания – 2023 г.“ на Фонд „Научни изследвания“ към Министерство на образованието и науката (договор № КП-06-Н75/6 от 07.12.2023 г.). Ръководител на проекта е проф. д-р Веселина Вълканова.
Сайт на проекта

Екип:

  • Проф. д-р Веселина Вълканова – ръководител;
  • Проф. д-р Николай Михайлов;
  • Проф. д-р Ефрем Ефремов;
  • Проф. д-р Теодора Петрова;
  • Проф. д.н. Надя Златева;
  • Ас. д-р Ирина Гъркова;
  • Докт. Йотка Панчева;
  • Студ. Петър Желев;
  • Д-р Цветелина Джамбазова

Characteristics

Договор
№ КП-06-Н75/6 от 07.12.2023 г.
Статут на проекта
Подписан договор за финансиране
Начална дата
Декември 2023 г.
Продължителност
36 месеца
Общ бюджет
198 400 лв
Източник на финансиране
Фонд „Научни изследвания“ към Министерство на образованието и науката

Goals

Основната цел на проекта е създаване и развиване на изследователски бази данни, посветени на медийната среда в България. Тези бази данни ще се създават, съхраняват и обновяват чрез формирането и организацията на Център за медийни изследвания, който ще работи постоянно. До тази основна цел екипът на проекта възнамерява да достигне чрез създаване на мрежа от изследователи, журналисти и учени и чрез организация и провеждане на ежегодни проучвания на медийната среда в България за целия тригодишен срок на проектното предложение с последващ анализ и метаанализ на данните, както и ежегоден метаанализ на интерпретациите на изследователите в различни публикации. Тъй като в България на този етап няма съществуващ център, ангажиран конкретно с наблюдението и изследването на медиите, с тяхното развитие и промяна, с тенденциите на развитие на журналистическата професия, екипът цели резултатите от тригодишната работа да спомогнат за създаването и разработването на национален Център за медийни изследвания, който чрез подходяща методология и активни изследователски усилия да дава ясна и вярна представа за състоянието на националната медийна среда във всички аспекти на нейното развитие - икономически, социални, политически, образователни, професионално-етични, както и по така съществените въпроси на медийните политики, медийните съдържания, променения профил на аудиториите и мн. др. 
Една от поставените цели на екипа е изследване и изясняване на съдържанието на понятието “медийна среда” от гледна точка на комуникационното знание и медийните изследвания, цел, която  ще бъде достигната чрез сравнение с други понятия в научната област и с теоретичен анализ на тяхното съдържание. Съществуващите до този момент представи за понятието идват от други научни и професионални области и в тях липсва конкретност. Същото се отнася и до конкретизиране на съдържанието на понятието “медийна среда”, което да го отличава от сходните “медийна екология” (“media ecology”), “медиен ландшафт” (“media landscape”), “медиасфера” (“media sphere”) и др. Тази работа върху понятията е важна за екипа с цел укрепване и засилване на образователния потенциал във ФЖМК и други висши учебни заведения, в които се преподават комуникационни специалности и е част от фундаментални научни изследвания. Без ясно установени разграничени понятия преподаваните знания по съответните дисциплини могат да страдат от липса на достатъчни достоверност и актуалност. 
Основната хипотеза на проекта е свързана с метода метаанализ, който за целите на проекта обозначава анализ, обобщаващ, съчетаващ и интерпретиращ резултатите и данните от регулярно провеждани и периодично систематизирани интердисциплинарни научни изследвания. Въз основа на резултатите на проведения метаанализ на данни от последователни изследвания и получени хомогенни изводи екипът се стреми да очертае достоверна картина на тенденциите на медийната среда в България: 
-    Рискове пред журналистиката и медиите в България;
-    Медийното законодателство и етичните норми в журналистиката;
-    Професионалните стандарти;
-    Медиите и демокрацията;
-    Медиите като индустрия;
-    Процеси и сливания в телекомуникационните, медийни и онлайн индустрии;
-    Финансиране на медиите;
-    Финансирането и регулацията на обществените медии;
-    Регулацията и саморегулацията на медийната среда;
-    Динамика на медийния пазар у нас;
-    Ролята на медиите и журналистите в новите социално-икономически условия.