jr

Description

Проектът на тема „Трансформация и конвергентни модели на журналистиката в процеса на цифровизация, в условията на цифрово общество и в дигитален комуникативен контекст: диспозитивен анализ“ е финансиран от „Конкурс за фундаментални научни изследвания – 2022 г.“ на Фонд „Научни изследвания“ към Министерство на образованието и науката (договор № КП-06-Н65/9 от 12.12.2022 г.). Ръководител на проекта е проф. д-р Николай Михайлов. Дейностите се осъществяват в партньорство с Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. 
Сайт на проекта

Екип:

 • Проф. д-р Николай Михайлов – ръководител;
 • Проф. д-р Веселина Вълканова;
 • Проф. д.пс.н. Соня Карабельова;
 • Проф. д-р Илиана Павлова;
 • Доц. д-р Калин Калинов;
 • Доц. д-р Калоян Харалампиев;
 • Доц. д-р Иво Инджов;
 • Гл. ас. д-р Анета Милкова;
 • Докт. Йотка Панчева;
 • Студ. Ива Иванова;
 • Д-р Цветелина Джамбазова

Characteristics

Договор
№ КП-06-Н65/9 от 12.12.2022 г.
Статут на проекта
Подписан договор за финансиране
Начална дата
Декември 2022 г.
Продължителност
36 месеца
Общ бюджет
289 620 лв. (237 480 лв. за Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и 52 140 лв. за Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
Източник на финансиране
Фонд „Научни изследвания“ към Министерство на образованието и науката

Partners

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Goals

Главната цел на проекта е изследването и извеждането на конвергентен модел на журналистиката в условията на цифровизация, разработване на концепции, програми и стратегии, осигуряващи нов ефективен подход за развитие на изследователските, професионалните и образователни аспекти на журналистическата дейност.  Този модел ще отразява промените в цифровото общество в плана на комуникацията и ще бъде на равнището на съвременното знание за журналистиката и на комуникационните специалности в български и европейски план. Достоверността на модела, както и на всяко научно твърдение, ще се обуславя от коректното прилагане на метода на изследване (диспозитивен анализ), на обусловеността на логическите връзки и на събиране и анализ на данните от проведените изследвания.  В това отношение проектът има фундаментални когнитивни (познавателни) цели, свързани със систематизирането и разширяването на знанието в интересуващата ни област. Въз основа на тези цели ще се докаже и основната хипотеза на изследователския екип - конвергенцията на медии, комуникационни технологии, съдържание и др. като един процес на мащабна промяна в условията на цифровото общество, засягащ обучението, дейността и реализацията на журналистите, комуникационните специалисти, въздействието върху аудиторията, както и промените в самата нея.

В прагматичен план това означава разработване на стратегическа теоретична рамка и             на конкретни предписания за предприемане на последователни практически стъпки за прилагане на конвергентен модел на журналистиката в цифрова среда, в която създателите и потребителите на съдържание в различни медийни платформи, медийните специалисти, потенциалните и нови публики, и изобщо субектите на медийната активност, на комуникационното образование, на медийната индустрия, представителите на професионалните организации и др., да функционират ефикасно и ефективно и да отговарят адекватно на предизвикателствата на технологичната промяна в областта на обществената комуникация. Журналистическата професия в най-широк смисъл е изправена пред бързи и дълбоки промени, които засягат и нейната интелектуална традиция и професионалните организации (СБЖ, АЕЖ, Дружество на столичните журналисти и др.) на нейните членове.

Останалите цели са насочени и към проучването и реализирането на целия спектър от професионални, пазарни, непазарни, институционални, организационни и обществени механизми и мерки за развитие на журналистическата подготовка и адекватността на медийните специалисти спрямо променената среда и новите функции на професионалния журналист в съвременния нюзрум, осмисляне на медийните индустрии, както и към възможностите, които предоставят цифровите технологии и новите медии, с цел повишаването на интереса на информираността и достъпа на аудиториите до обществено значима и достоверна информация и информационно-комуникационни процеси в тяхната комплексност.

Тези проучвания ще бъдат насочени и към проблемите и перспективите, свързани с повишаване интереса на потенциалните публики и привличане и на нови, отчитайки спецификите, проблемите и перспективите пред българските журналисти и останалите участници в медийната система и в системата на обществената комуникация.

Ще бъдат разгледани, проучени, обобщени възможностите и тенденциите за подобряване на медийната и образователна инфраструктура по отношение на обществените комуникации и за адаптиране и прилагане на добрите европейски и световни практики и иновации по отношение на формирането и провеждането на комуникационни политики, насочени към развитието на различните аспекти на въздействието на цифровата промяна, с оглед подготовката на компетентни комуникационни специалисти, както и на осигуряването на устойчиво ниво на  качествено медийно потребление и на създаване на медийна продукция в служба на обществото като цяло.