Комисия по атестирането на ФЖМК за периода 2023-2027 г.:

Председател: проф. д-р Ефрем Ефремов
Заместник-председател:
доц. д-р Орлин Спасов
Членове:

доц. д-р Мила Серафимова
доц. д-р Мирослава Ценкова
гл. ас. д-р Анета Милкова


Съставът на Комисията по атестирането на Факултета по журналистика и масова комуникация е определен с изборна процедура от Общото събрание на Факултета. Мандатът на Комисията съвпада с мандата на Факултетния съвет.

Комисията по атестирането осъществява своята дейност във връзка с чл. 120 на ПУДСУ, според който „Атестирането има за цел:

  1. да констатира състоянието и стимулира повишаването на качеството на учебно-преподавателската и научноизследователската работа;
  2. да подобрява подбора, квалификацията и развитието на научно-преподавателските кадри;
  3. да стимулира активността и творческата изява на научно-преподавателските кадри и да се пренасочват към друга дейност или да се освобождават неподходящите“.

Комисията провежда атестирането на научно-преподавателския състав по процедура и критерии, приети от Академическия съвет, които са част от системата за управление на качеството на СУ. Процедурата и критериите са описани в ПУДСУ и Наръчника по качеството на СУ.

Според чл. 121(3) (изм. 2017 г.) на ПУДСУ Деканът на факултета изготвя в началото на учебната година, но не по-късно от 15 октомври, график за атестиране на подлежащите на атестиране научно-преподавателски кадри през съответната учебна година. Графикът се изпълнява според етапите на процедурата, описана в ПУДСУ и Наръчника на качеството, като се използват одобрените от АС формуляри за личен отчет.

Оценяването на научно-преподавателската работа се извършва по четири основни дейности:

  • (1) учебно-преподавателската дейност и нейното качество (включваща изпълнение на нормативите за учебна заетост; брой обучавани студенти; ръководство на студенти, докторанти и специализанти; участие в програми за мобилност; подготовка на нови учебни програми; осъвременяване на учебни програми; издаване на учебници, учебни помагала и друга учебна литература; използване на съвременни технически средства и технологии в преподаването);
  • (2) научно-изследователската дейност (включваща научни публикации в специализирани научни издания; популярни публикации; участие в проекти за международно сътрудничество в научните изследвания; участие в университетски, национални и международни научни проекти и прояви; награди (национални и международни);
  • (3) участието в дейността на академичната общност (включващо участие в обсъждане на дисертационни, хабилитационни и други научни трудове; рецензиране на научни трудове; участие в органи за управление на Университета и негови структурни звена; участие в помощни органи, комисии и други подобни; и
  • (4) студентско мнение за преподаването, което се събира чрез стандартизирана анкетна карта, утвърдена от Академичния съвет и неразделна част от документите по качеството, по процедура за създаване и използване на електронни анкети за обратна връзка от студентите, описана в Приложение 4.5. на Наръчника по качеството, вер. 2/ 26.09.2018 г., с.74.

Изискване, вменено на катедрените съвети и Комисията по атестирането, е верифицирането в системата „Авторите“ на коректността на подадената информация в личния отчет на преподавателя, в който е записано, че научноизследователската дейност се доказва „само чрез информационната система „Авторите” и чрез системата за научноизследователска информация (СНИИ). Публикации и проекти, които не са регистрирани в посочените информационни системи, не се включват и отчитат при атестирането“ (Приложение 4.1. от Наръчника по качеството, вер. 2/ 26.09.2018 г., с. 60).

Комисията по атестирането и академичното ръководство на ФЖМК съдействат за събирането на студентската оценка по стандартизирана анкетна карта, която е утвърдена от Академичния съвет и е неразделна част от документите по качеството.