Книгоиздаване

Професионална квалификация
Бакалавър по книгоиздаване
Форма на обучение
Редовна
Продължителност на обучение
Осем семестъра
Начин на завършване

Защита на дипломна работа

Description

Студентите, завършващи образователно-квалификационната степен „бакалавър" в специалността “Книгоиздаване”, получават базисни знания в областта на социалните науки, филологиите, медиите и масовата комуникация, а също така задълбочени познания и умения в областта на книгоиздаването, на цялостния редакционен и комуникативен процес.

Съчетаването в учебния план и в учебното съдържание на теоретичните знания с професионалните умения в областта на книгоиздаването и редакционно-издателския процес, на фундаменталната подготовка в областта на хуманитарните науки и масовите комуникации със специализираните курсове по различните книгоиздателски профили, по полиграфия, икономика на книгоиздаването, авторско право, книготърговия, реклама в книгоиздаването доказа своята ефективност за пълноценната професионална подготовка на завършилите бакалавърската степен.

Бакалавърската програма по “Книгоиздаване“ включва курсове върху изразните средства и особеностите на творческия процес в книгоиздаването; по организацията, структурата и мениджмънта на редакционно-издателската дейност; за принципите на графичния дизайн на книгата, компютърните системи в предпечатните процеси и новите електронни технологии.

Компетенции: В учебния процес се поставя акцент върху езиковата и литературната компетентност – изучават се различните форми на словесността в тяхната връзка с книгоиздателската практика. Студентите получават уникални за нашата образователна система знания за книгата като средство за масова комуникация. Специалността предлага допълнителни специализации върху издателските профили: научно и университетско книгоиздаване, детско книгоиздаване, масово книгоиздаване и др. След трети курс студентите се профилират в два избираеми профила:

· Редакционно-издателски процес;

· Медии и връзки с обществеността.

В зависимост от избраната специализация се акцентира върху функционирането на самото книгоиздаване като част от медийната система или върху взаимоотношенията книгоиздаване, медии, аудитория.

Възможности за реализация: Такава комплексна подготовка в една интердисциплинарна специалност като „Книгоиздаване” дава възможност на завършилите бакалавърска степен да намерят професионална реализация в държавните културни учреждения, да се утвърждават на различни позиции в книгоиздателски и книгоразпространителски фирми, както и в медии с културна насоченост, в изследователски институти, неправителствени организации и фондации, а така също да продължат обучението си в по-високите образователни степени „магистър” и „доктор” в България и в чужбина.

Education

 • Учебен план

Обучението се провежда по учебен план, в който учебните дисциплини са групирани в
три модула задължителни, избираеми (с лятна практика) и факултативни
дисциплини.

 •   Общотеоретична подготовка

Специалността “Книгоиздаване” в ОКС “Бакалавър” дава на студентите базисна
подготовка по обществени комуникации и медии и гарантира общотеоретичните
знания в областта на социалните, стопанските и правните науки, медиазнанието и
информационните дейности.

 •  Специална подготовка

Студентите, завършващи образователно-квалификационната степен „бакалавър" в
специалността “Книгоиздаване”, получават специализирана професионална подготовка
по избор между “Редакционно-издателски процес” и “Медии и връзки с
обществеността”. Във всеки от двата избираеми профила се поддържа специфичната
подготовка в аспектите на книгоиздаването и на цялостния редакционен и
социалнокомуникационен процес в системата на книгата. За целта е осигурено
непрекъснато актуализиране на преподаваните знания, за да може образованието да е
адекватно на най-новите тенденции в развитието на науката и изобретенията в областта
на книгоиздаването и на трансформациите в световните издателски бизнес модели.
Чрез избираемите дисциплини се въвежда профилиране на студентите в различните
сфери на медиите, което е съобразено с изискванията на Закона за висшето
образование. Гарантирана е мобилност и неограничена изборност на факултативните
дисциплини в съответствие със заявените интереси на студентите. Студентите се
приобщават към оперативната научноизследователска дейност и публичните прояви на
специалността.

Educational goals

 •  Знания

Учебното съдържание гарантира теоретичните знания в областта на книгознанието и
редакционно-издателския процес, фундаменталната подготовка в областта на
социалните науки и масовите комуникации и специализираните знания по съвременно
световно книгоиздаване и издателски дейности. Обучението предлага допълнителни
специализации върху класическите и модерните издателските профили: научно и
университетско книгоиздаване, детско книгоиздаване, масово книгоиздаване и др. В
зависимост от избраната специализация се изграждат знания за функционирането на
самото книгоиздаване като част от медийната система, за взаимоотношенията „книга
медии аудитория” и за икономическия, юридическия и социалния статус на книгата в
медийните индустрии и индустриите на съдържание.

 •  Умения

Съчетаването на теоретичните знания с професионалните умения в областта на
книгознанието и редакционно-издателския процес дава на студентите необходимите
професионални компетенции по технологията и креативността в книгоиздаването, по
книгата като медия и изразните средства на книгата, по графичен дизайн и издателски
системи, по полиграфия, икономика на книгоиздаването, авторско право,
книготърговия, маркетинг и реклама в книгоиздаването, по организацията, структурата
и мениджмънта на редакционно-издателската дейност и новите електронни
технологии, по авангардните и иновационни технологии в издателския бизнес. В
учебния процес се поставя акцент върху езиковата, читателската и публикационната
компетентност изучават се различните форми и формати на публикуването в
условията на адаптиране и трансформация спрямо актуалните книгоиздателски
практики.

Focus

 • Насоченост

Специалността “Книгоиздаване” е неотменим академичен етап от изучаването и
овладяването на книгоиздаването като значима, престижна и привлекателна професия
със своя специфика, особености и изисквания в сферата на културата, предназначена да
отговори в максимална степен на динамичните интелектуални и социални потребности
от висока професионална подготовка на специалистите в издателствата в България.

 •  Цел

Бакалавърската програма по “Книгоиздаване“ има за цел да изгради
висококвалифицирани професионалисти за издателската индустрия като им даде
базови теоретични знания и професионални умения в областта на книгоиздаването,
чрез съчетаване на фундаменталната подготовка в областта на социалните науки и
масовите комуникации със специализирани курсове по различните книгоиздателски
профили.

 • Задачи на обучението

Обучението гарантира формиране на сигурни професионални качества и умения за
кадрите в издателската индустрия. Завършилите “Книгоиздаване” трябва да могат
успешно:

 да се реализират като редактори и специалисти по маркетинга, връзките с
обществеността и рекламата в издателствата и другите средства за масова
комуникация;

 •  да ръководят самостоятелна издателска къща;
 • да заемат ръководни длъжности в мениджмънта, маркетинга, рекламата и редакционните отдели на издателства и рекламни агенции;
 • да се адаптират към бързо растящите изисквания на дигиталната издателска
  индустрия.
 • да се изградят като конкурентноспособни кандидати за магистърските програми
  от и извън сферите на професионалното направление „Обществени комуникации
  и информационни науки”.

Realization

Комплексната подготовка в интердисциплинарна специалност като „Книгоиздаване”
дава възможност на завършилите бакалавърска степен да намерят професионална
реализация в държавните културни институции, да се утвърждават на различни
позиции в книгоиздателски и книгоразпространителски фирми, в медии с културна
насоченост, в изследователски институти, неправителствени организации и фондации,
както и да създават собствен издателски бранд.

В този смисъл специалността "Книгоиздаване“ осигурява необходимата квалификация
за следните професии:

 •  издател-мениджър
 •  издател-продуцент
 •  редактор
 •  коректор
 • издател-технолог
 • издател-полиграфист
 • книгоразпространител
 • книготърговец
 • литературен агент
 • специалист по маркетинга, рекламата и връзките с обществеността в книгоиздаването.

  Придобилите ОКС “бакалавър” по Книгоиздаване могат да продължат обучението си в по-високите образователни степени „магистър” и „доктор” в България и в чужбина.

Educational plan