Връзки с обществеността

Професионална квалификация
Бакалавър по връзки с обществеността
Форма на обучение
Задочна
Редовна
Продължителност на обучение
Осем семестъра
Начин на завършване

Защита на дипломна работа

Description

Специалността Връзки с обществеността предлага обучение в една нова за нашата страна професия – пъблик рилейшънс, която се ползва с престиж в съвременния свят. Тя използва и развива богатството от социални, социалнопсихологически и други знания, необходими за оптималното поддържане на взаимно разбиране както между членовете на една организация или колектив (институт, фирма, правителствена служба, армейско или полицейско поделение, фондация, бизнес организация, учебно заведение), така и между обществени формации и публиката, с която те имат взаимоотношения. Специалистите по връзки с обществеността професионално се реализират в агенции, отдели и други специализирани звена на правителствената и регионалната администрация, парламента, политическите партии, службите по прилагане на социална политика, науката, образованието, религията, средствата за масова информация, бизнеса, банковото и застрахователното дело, армията, полицията и др.

Все по-съществен сектор на обществената комуникация днес става рекламата – дейност, упражнявана от векове. Специалистите по реклама могат да работят в динамично развиващата се в нашата страна мрежа от рекламни агенции, дирекции, отдели и други организационни форми, изградени в министерства, политически партии, обществени движения, учебни, религиозни, бизнес формации, медии и др.

Учебният план на специалността Връзки с обществеността обхваща както широк кръг общообразователни дисциплини, даващи фундаментални научни знания в областта на хуманитаристиката, така и тяснопрофилни дисциплини. Той осигурява специализирана подготовка в областта на пъблик рилейшънс и рекламата.

Обучението в бакалавърската степен търси и постига връзката между теория, изследване и професионална практика. В лекциите и упражненията задължително се въвеждат актуални въпроси на професионалния морал. Наред с университетските преподаватели със студентите работят действащи професионалисти и мениджъри – това е в полза на приемствеността и познавателното възпроизводство на професията. Практикуват се активни методи на преподаване.

Учебният план съчетава академична и професионална подготовка. Студентите получават знания по теория на комуникацията, теория на журналистиката, обща социална психология и народопсихология, изследване на общественото мнение, управление на медиите. Професионализацията се постига чрез специални учебни модули за стратегии и тактики на ефективните връзки с обществеността, управление на ПР агенции, връзки с обществеността в кризисни ситуации, основи на рекламата, маркетингови комуникации и др.

Education

 •  Учебен план:

Обучението се провежда по учебен план, в който учебните дисциплини са групирани в
три модула задължителни, избираеми и факултативни дисциплини.

 •  Общотеоретична подготовка

Специалността “Връзки с обществеността” в ОКС “Бакалавър” дава на студентите
фундаментална теоретична подготовка по публична комуникация, маркетинг, реклама
и медии и гарантира широки теоретични познания в областта на социалните,
стопанските и правните науки, комуникативната рационалност и информационните
дейности.

 •  Специална подготовка

Планът на специалността „Връзки с обществеността“ отговаря напълно на съответните
стандарти и е съобразена в най-голяма степен с крайната цел формирането на
качествени специалисти по социални и по маркетингови комуникации.

За тази цел бакалаврите изучават ред базисни дисциплини като теория на
комуникацията, креативна комуникация, убеждаваща комуникация, психология на
комуникацията, бизнес комуникациите.

Не по-малко важни дисциплини в специалността са и маркетингът, политическият
маркетинг, методите за изследване на масовите комуникации, социологията,
психологията, народопсихологията, семиотиката и етиката.

Връзките с обществеността са застъпени с най-важните си дисциплини теория и
история на ВО, стратегии и тактики на ВО, писане за ВО, публична реч, комуникации
по време на криза, медии и ВО.

Маркетинговите комуникации също са застъпени с най-важните си дисциплини теория
на рекламата, рекламни кампании в медиите, стимулиране на продажбите, социални
медии, интегрирани маркетингови комуникации.

Важна част от програмата са и дисциплините по отношение на компютърните и други
умения на бакалаврите като информационни технологии, компютърно опосредствани
комуникации, графичен дизайн и др.

Преподавателите актуализират непрекъснато дисциплините си, за да в крак с последните
промени и световни тенденции в социалните и в маркетинговите комуникации.


Бакалаврите могат да избират и немалко допълнителни дисциплини благодарение на
широкия спектър от факултативни дисциплини.

Основен стремеж е студентите да са колкото може по-близо до практиката. Поради тази
причина за студентите всяка година се организират практики във водещи пиар и
рекламни агенции, в комуникационни отдели на различни организации министерства,
фондации, НПО -та и т.н.

Бакалаврите имат възможността и да участват в стажовете по ЕРАЗМУС. Благодарение на
това някои от тях да се обучават по един семестър във водещи западни университети

Educational goals

 • Знания:

Учебното съдържание гарантира получаване на теоретични знания в областта на
комуникационното знание и ПР като социална потребност, фундаментална подготовка
в областта на социалните науки и масовите комуникации и специализирани знания по
редица дисциплини, които са необходими за един съвременен ПР специалист
управление на ПР агенция, професионална етика, манипулация и социална комуникация
и т.н. Обучението предлага допълнителни възможности за специализация върху
различни ПР профили, овладяване на терминологията на дисциплината, готовност за
сътрудничество и работа в екип. Студентите ще могат достоверно да определят
позициите и интересите на целевите публики или на клиентите на различните агенции и
да проведат ефективна ПР кампания за подкрепа на важни проекти и задачи.

 • Умения

Специалността „Връзки с обществеността“ подготвя компетентни специалисти по
отношение на социалните и на маркетинговите комуникации. Благодарение на добре
структурираната и балансирана бакалавърска програма студентите придобиват знания
и умения по отношение на различните социални и маркетингови общувания по
отношение на:

 • характеристиките на аудиториите и на потребителските групи;
 • измерванията на техните нагласи и на ефективността на комуникациите;
 • творческите аспекти на комуникациите;
 • знаковите системи и т.н.

Като краен резултат бакалаврите могат да създават различни и качествени

В специалността са застъпени и немалко дисциплини, свързани с мениджърските
аспекти на тези общувания. Затова тези студенти могат успешно да заемат и
мениджърски длъжности с пиар и рекламните агенции, както и в комуникационните
отдели на различните организации министерства, агенции, неправителствени
организации, фондации и частни компании.

 • комуникации в целия спектър на социалните и на маркетинговите общувания.
 • различните комуникативни стратегии и подходи;

Focus

 •  Насоченост

Специалността „Връзки с обществеността“ е насочена към качествената подготовка на
широк кръг от специалисти в полето на различните социални и маркетингови
комуникации връзки с обществеността, реклама, комуникации за стимулиране на
продажбите, интегрирани маркетингови комуникации и т.н.

 •  Цел

Образователните цели на специалността са в няколко посоки:
изграждане на качествени специалисти по пиар и реклама, които да са подготвени за
предизвикателствата на различните социални и маркетингови общувания.;

продължаване на обучението на бакалаврите по социални и по маркетингови
комуникации в магистърските и докторантските програми в България и в чужбина.
умения за логически консистентно, аргументирано и ясно изразяване на устна и
писмена реч.

 •  Задачи на обучението

Обучението има за цел да формира основни знания и умения както и практически навици
за изграждане на комуникационни връзки между обществото и различните организации. Завършилите специалност „Връзки с обществеността“ ще притежават
следните професионални качества и знания:

 • оформяне на устойчиви и достоверни представи за функциите, формите и методите на връзките с обществеността като социален феномен;
 •  запознаване със спецификата и историята на ПР дейността в съвременните български условия;
 •  подробно разглеждане на историята, теорията и практиката на феномена връзки с обществеността;
 •  познания за начините на функциониране на публичната комуникация и различните контексти на нейната реализация;

Realization

 Чрез овладяване на основите и принципите на управление на комуникационните процеси
в обществото и социалната сфера, завършилите специалност „Връзки с обществеността“
получават необходимата квалификация за следните професии:

 •  Специалист в отдел по връзки с обществеността;
 • Медиен анализатор;
 • Рекламист;
 •  Копирайтър,
 •  Арт директор,
 •  Медия планър;
 •  Специалист в креативен отдел на пиар и рекламни агенции;
 •  Бренд мениджър;
 • Маркетолог.

Придобилите ОКС “бакалавър” по специалност Връзки с обществеността могат да
продължат обучението си в по-високите образователни степени „магистър” и „доктор” в
България и в чужбина.

Educational plan