Онлайн журналистика и медии

За придобилите образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ от специалности в областта на социалните, стопанските, правните, хуманитарните, педагогическите, точните, природните, приложните, техническите науки, както и в областта на изкуствата от всички висши училища. Изключение прави само специалността „Журналистика” на ФЖМК при Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Програмата започва от летен семестър на учебната година

Ръководител: проф. д-р Грета Дерменджиева
тел.: 02/9308 394
e-mail: greta.dermendjieva@uni-sofia.bg

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Форма на обучение
Задочна
Брой семестри
3

Admission

платено обучение – диплома за висше образование (степен „бакалавър“ или „магистър“)

Conditions

В магистърската програма по онлайн журналистика и медии могат да кандидатстват лица със завършено висше образование в степените „бакалавър“ и „магистър“ от специалности в областта на социалните, стопанските, правните, хуманитарните, педагогическите, точните, природните, приложните, техническите науки, както и в областта на изкуствата от всички висши училища. Изключение прави само специалността „Журналистика” на ФЖМК при Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

За обучение в магистърските програми на ФЖМК се приемат кандидати с общ успех от дипломата за завършено висше образование, не по-нисък от ДОБЪР. Магистърските програми на ФЖМК започват при минимален брой студенти 15 души за група.

 

Educational goals

Образователни цели

Магистърската програма „Онлайн журналистика и медии“ има за цел да подготви бъдещите журналисти за работа в динамичната дигитална среда, като им даде задълбочени познания в областта на журналистическата теория и практика, поставяйки акцент върху спецификите, реалностите и предизвикателствата в новите медии.
Задължителните и избираемите дисциплини, включени в учебния план, обхващат съществени аспекти от процеса на създаване на онлайн медиен продукт: умело боравене с дигитална информация; прецизно познаване на спецификата на уеб медиите, кибержанровете и композирането на дигитален разказ, критично осмисляне на онлайн съдържанието в епохата на постистината и спазване на правните и етичните норми в Интернет. В цикъла от теоретични дисциплини се разглеждат и анализират същността и особеностите на традиционната и онлайн журналистика, еволюцията и възходът на социалните мрежи и гражданската журналистика, икономиката на новите медии и трансформацията на публиките в ерата на Уеб. Практическите занятия запознават студентите с технологиите и стратегиите за работа в мултимедийния нюзрум – създаване на разнообразно съдържание за различни платформи (текст, водкаст, подкаст), познаване на CMS-системите за дигитално публикуване и принципите на SEO оптимизация на сайтовете, маркетинга на социалните медии и онлайн ПР-а. Магистърската програма по „Онлайн журналистика и медии” цели също така да даде на обучавашите се широк кръг от професионални умения в областта на уеб журналистиката, като допълва общата подготовка по масова комуникация с новите дигитални комуникацонни модели и журналистически форми, и предлага редица специализирани курсове и практикуми по контент мениджмънт в Интернет медии, уеб телевизия, онлайн новинарство и писане за уеб, радио и подкаст, дигитален сторителинг, медийна грамотност и фактчекинг, цифров монтаж и пр. В зависимост от посещаваните изборни дисциплини по желание на студентите се акцентира върху агенционната журналистика в Интернет, уеб дизайна, дигиталния монтаж, звуковата комуникация в онлайн медиите, обработката на изображения, връзките с обществеността, сайтовете за художествена литература и др.
Лекциите се водят от най-изтъкнатите специалисти в съответните академични области (доценти и професори), а практикумите се провеждат в национални медии от действащи практици.
Специализираната семестриална подготовка и разработването на магистърска теза от студентите по „Онлайн журналистика и медии” повишава конкурентоспособността им и създава стабилна основа за професионалната им реализация в онлайн медии. Завършилите магистърската програма могат да заемат журналистически длъжности в различни нови медии и да се реализират като автори и редактори в онлайн радиа, уеб телевизии, онлайн информационни агенции, социални мрежи и сайтове на медии.
Студентите от тази магистърска програма завършват курса на обучение със защита на дипломна работа (магистърска теза) пред държавна изпитна комисия.

Educational plan

Прикачен файл Размер
Учебен план 2023 611.45 KB