Продуцентство и креативна индустрия

За студенти, придобили ОКС „бакалавър“ или „магистър“ от специалности в областта на:
-    Социални, стопански и правни науки;
-    Хуманитарни науки.

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Форма на обучение
Задочна
Брой семестри
2

Admission

платено обучение – диплома за висше образование (степен „бакалавър“ или „магистър“)

Conditions

Програмата е предназначена за студенти, придобили ОКС „бакалавър“ или „магистър“ от специалности в областта на:
-    Социални, стопански и правни науки;
-    Хуманитарни науки.
Условията и редът за прием се определят в Правилника за прием в магистърски програми на СУ „Св. Кл. Охридски“.  
Допълнителни изисквания:
-    успех от дипломата за завършено висше образование не по-нисък от „Добър“. Средният успех се изчислява на базата на средния успех от семестриалните изпити и успеха от държавните изпити (защита на дипломна работа);
-    писмен изпит (само за кандидатите държавна субсидия).
Магистърските програми на ФЖМК започват при минимален брой студенти 15 души за група.

Educational goals

Образователни цели

1.    Насоченост, образователни цели
Магистърската програма “Продуцентство и креативна индустрия” е насочена към основните аспекти на две важни области на публичната комуникация - продуцентството и креативната индустрия. Обучаващите се в магистърската програма ще придобият специализирани познания за производството на продукти и съдържание за мултиплатформено представяне в дигитална среда, за  управлението, организирането и комуникирането на събития и ПР кампании, както и за творческата специфика на креативната индустрия. Основната образователна цел на магистърската програма “Продуцентство и креативна индустрия” е да подготви студентите за динамично развиващия се аудио-визуален пазар, който изисква качество, конкурентност и гъвкавост във възможностите за  кариерно и бизнес развитие спрямо спецификите на креативните индустрии. Магистърската програма по “Продуцентство и креативна индустрия” цели обучаващите се да придобият широк кръг от теоретични знания и професионални умения в областта на реализацията на продуктите на креативната индустрия, като допълва общата подготовка по масова комуникация със специфични познания за създаване на мултимедийни проекти.

2. Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)
Обучението в магистърската програма се провежда по учебен план, в който учебните дисциплини са групирани в два модула – задължителни и избираеми, представляващи лекционни курсове с общотеоретична насоченост и специализирани семинарни упражнения и практикуми. Задължителните и избираемите дисциплини, включени в учебния план на магистърската програма, обхващат основни етапи на реализацията на продуктите на креативната индустрия: идеята за дадения продукт; бизнес-моделите за неговата разработка; характеристиката на всички структурни и технологични звена; регулацията и авторските права; подходите, свързани с разпространението му.
В общотеоретичните дисциплини се разглеждат и анализират различните аспекти на публичната комуникация. Специализираната тематика е фокусирана върху функционирането на аудио-визуалния сектор. Специалната подготовка е насочена към придобиване на знания по всички съществени аспекти от процеса на продуциране на информационни и развлекателни радио- и ТВ формати и спортни събития, както и за придобиване на познания в областите бюджетиране и създаване на мултимедийни проекти. Получаването на подобна специализирана компетентност е значително предимство за престижни позиции на пазара на труда в областта на аудио-визуалното производство. Обучението има за задачи да формира професионални качества и умения у магистрите, така че завършилите “Продуцентство и креативна индустрия” да могат успешно да се реализират. Лекциите се водят от най-изтъкнатите специалисти в съответните академични области (доценти и професори), а практикумите се провеждат от действащи практици. Студентите от тази магистърска програма завършват курса на обучение със защита на дипломна работа (магистърска теза) пред държавна изпитна комисия.

3.    Професионални компетенции
При завършването на програмата се очаква дипломантите да разбират същностните характеристики на системата на публичната комуникация и креативната индустрия; да разграничават специфичните особености на медиите и аудио-визуалната среда; да разпознават корпоративни и управленски политики, процеси и решения, етапите на производство и механизмите на регулацията на креативната индустрия; да са информирани за механизмите на функциониране на системата на публичната комуникация и тенденциите за нейното развитие в условията на съвременните информационни технологии и процесите на глобализация.

 
4.    Професионална реализация
Завършилите Магистърската програма „Продуцентство и креативна индустрия“ могат да се реализират като автори, редактори, продуценти и ръководители на различни управленски нива в печата, радиото, телевизията, онлайн медиите, книгоиздаването и в сектора на независимото продуцентство. Те ще притежават и необходимите познания и умения за организиране на събития и ПР кампании. Дипломиралите се магистри ще имат необходимата основа за конкурентоспособност в сферата на креативната индустрия.
 

 

Educational plan

Прикачен файл Размер
Продуцентство и креативна индустрия 573.75 KB