Традиционно и дигитално публикуване

За придобилите образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ от специалностите „Журналистика”, „Връзки с обществеността” и „Книгоиздаване” на ФЖМК и бакалаври или магистри от други специалности на други факултети на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и други висши училища.

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Форма на обучение
Задочна
Брой семестри
3

Admission

платено обучение – диплома за висше образование (степен „бакалавър“ или „магистър“)

Conditions

В магистърската програма могат да кандидатстват лица със завършено висше образование в степените „бакалавър“ и „магистър“ от специалностите „Журналистика”, „Връзки с обществеността” и „Книгоиздаване” на ФЖМК и бакалаври или магистри от други специалности на други факултети на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и други висши училища.

За обучение в магистърските програми на ФЖМК се приемат кандидати с общ успех от дипломата за завършено висше образование, не по-нисък от ДОБЪР. Магистърските програми на ФЖМК започват при минимален брой студенти 15 души за група.

Educational goals

Образователни цели

Магистърската програма „Традиционно и дигитално публикуване“ цели да подготви квалифицирани специалисти с професионални компетентности в областта на класическия и дигиталния редакционно-издателски процес. Обучението е съобразено с традиционните и новите форми на съществуване и разпространение на текстовете, с тяхното взаимодействие, с особеностите на медийните носители на съдържанието, както и със спецификите при подготовката и публикуването на издания в съответствие с настъпилите промени в комуникационната среда. Обект на специален интерес са тенденциите и промените в комуникационната среда, в носителите на съдържание, както и промените, настъпили в издателския бранш през последните години и свързани с взаимодействието му с развлекателните индустрии.

Магистърската програма си поставя задачите да съчетае общотеоретичната подготовка по обществени комуникации и социални науки с профилиращи курсове по редакционно-издателския процес, визуалната и дигиталната култура, управлението на издателската дейност, рекламирането на издателските продукти и етичната и правната регулация на съдържанието, предназначено за публикуване и разпространение.

Учебният план включва въвеждащи курсове по теория на книгата (хартиена и електронна) и други типове издания, по управление и осъществяване на редакционно-издателския процес, по визуална и дигитална комуникация и култура.

Включени са курсове за спецификите на издателските практики в традиционна и уеббазирана среда. Студентите овладяват знания и умения в областта на езиковата, жанровата и стиловата култура, на редактирането. Получават информация за стратегиите за представяне на издателските продукти на обществеността, за читателските нагласи и техниките на четене, за конвергенцията на медийната среда и за промените в техниката и технологията на производството на издателските продукти, за ефективния мениджмънт на издателския процес, за новите продуцентски модели в книгоиздаването, за етичните и правните стандарти в регулацията на съдържанието, предназначено за публикуване.

Съчетаването в учебния план и в учебното съдържание на теоретичните знания с професионалните умения в областта на редакционно-издателския процес в традиционната и дигиталната комуникация със специализираните курсове по продуцентски, визуални, езиково-стилни, жанрови, читателски практики в различна медийна среда дава на студентите необходимите професионални компетенции за издателския процес, за управленските и икономическите модели на издателската дейност, за редакторските и езиково-стиловите политики и принципи, за жанровата конвергенция, за най-актуалните тенденции в дизайна на изданията, за етичните и правните аспекти на публикуването на съдържание, за стратегиите за представяне на издателския продукт.

Магистрите по традиционно и дигитално публикуване са адаптивни и пълноценни експерти в променените и променящите се условия на издателската индустрия: издаване на книги, на списания, на вестници, електронно публикуване.  Комплексната подготовка в интердисциплинарна специалност като „Традиционно и дигитално публикуване” дава възможност на завършилите магистърска степен да намерят професионална реализация в държавните учреждения, да се утвърждават на различни позиции в издателствата (издател-мениджъри, редактори, коректори, специалисти по маркетинга, рекламата и връзките с обществеността в издателството), в изследователски институти, неправителствени организации и фондации.

Студентите от тази магистърска програма завършват курса на обучение със защита на дипломна работа (магистърска теза) пред държавна изпитна комисия.

Educational plan

Прикачен файл Размер
Прием 2021 626.51 KB