Журналистика и медии

Учебната програма е предназначена за кандидати, които са завършили бакалавърска степен, но не във Факултета по журналистика и масова комуникация и имат желание да получат магистърска степен по журналистика.

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Форма на обучение
Задочна
Брой семестри
3 семестъра

Admission

Платено обучение - диплома за висше образование (степен "бакалавър" или "магистър")

Conditions

В магистърската програма могат да кандидатстват бакалаври или магистри, завършили други факултети на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ или други висши училища.
За обучение в магистърските програми на ФЖМК се приемат кандидати с общ успех от дипломата за завършено висше образование, не по-нисък от ДОБЪР. Магистърските програми на ФЖМК започват при минимален брой студенти 15 души за група.

Educational goals

Образователни цели

Учебната програма е предназначена за кандидати, които са завършили бакалавърска степен, но не във Факултета по журналистика и масова комуникация и имат желание да получат магистърска степен по журналистика. Тя е насочена към хора, които имат желание да се реализират като професионални журналисти,медийни експерти и добре подготвени специалисти в условията на предизвикателствата на новото време. Поради това програмата има за цел да даде базисни познания в областта на журналистиката и медиите, които се дообогатяват от по-специализирани предмети и специфични дисциплини от съответните медийни профили (печат, агенционна журналистика, радио, телевизия). Целта е, след като студентите имат основна друга специалност, чрез магистърската програма да получат теоретични и практически познания на съвременно ниво в областта на журналистиката и медиите, което би могло да подпомогне тяхната по-нататъшна професионална и научна реализация в тази област.

Програмата включва на първо място дисциплини, които въвеждат в професията и са в основата на работата във всяка една медия – като история на българската журналистика, теория на журналистиката и медиите, журналистическа деонтология, медиамениджмънт и маркетингови комуникации на медиите. Друга група дисциплини дават

знания и професионални умения за писане на международни, културни, икономически и вътрешнополитически теми. Усвояването на теоретични познания в програмата върви успоредно с получаването и на практически журналистически умения. Предлагат се курсове, както и практически занятия, свързани с медийната специфика – като графичен дизайн, програмиране в радиото и телевизията, редактиране, телевизионни и радиожанрове, онлайн журналистика. Така ще се изградят висококвалифицирани медийни професионалисти със специализирана базисна подготовка и специфични модерни медийни умения, които могат да намерят широкопрофилна реализация в динамичния медиен пазар.

Студентите от тази магистърска програма завършват курса на обучение със защита на дипломна работа (магистърска теза) пред държавна изпитна комисия.

Educational plan

Прикачен файл Размер
Журналистика и медии 590.38 KB