Програми

Докторска програма „Медии и комуникации“

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Начин на завършване

Защита на дисертационен труд

Кандидатстване и прием

Description

Докторската програма „Медии и комуникации” насърчава изследвания в областта на комуникационната и медийната теория и практика. Паралелно с увеличаващото се разнообразие и динамиката в сектора на медиите и комуникациите нараства и интересът към дипломиране в областта на медийните и комуникационните науки. Това е предизвикателство, на което ФЖМК отговаря чрез трета степен на висше образование и подготовка за научна кариера.

Прием на докторанти за учебната 2024/2025 г.

Focus

1.1. Насоченост на докторската програма

„Медии и комуникации” е интегрална научна специалност в направление „Обществени комуникации и информационни науки”.  Докторската програма „Медии и комуникации” насърчава изследвания в областта на комуникационната и медийната теория и практика. Високото качество на обучението се поддържа от дължи на мултидисциплинарно обучение  периметър от специализирани обучаващи звена в рамките на Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, както и на други факултети от СУ, който съсредоточава усилията на висококвалифицирана научна общност. .

Паралелно с увеличаващото се разнообразие и динамиката в сектора на медиите и комуникациите, условията на развитие на сектора и  нараства и дипломирането в областта на медийните и комуникационните науки. Това е предизвикателство, на което ФЖМК отговаря чрез трета степен на висше образование и подготовка за научна кариера, насочена към създаване на способности за научен  анализ на начините, по които медиите отразяват и влияят върху света, и на комуникационните субекти и явления от различни гледни точки – включително технологични, икономически, морални, политически и исторически.

Докторантското обучение по „Медии и комуникации” е съгласувано с научно направление 5.8 Медии и комуникации (5.8 Media and communications) на Международната класификация на областите на науката и технологиите (FOS 2007)[1]. Това позволява синхронизирането на докторската програма със световните стандарти и съобразяването ѝ както с Националната квалификационна рамка за ОНС „доктор”[2], така и с Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот[3] и нейните актуализации[4].

Научна школа за докторанти


1.2. Цел на докторската програма

 • Основната цел на докторантското обучение по „Медии и комуникации” е да подготви висококвалифицирани специалисти с научни степени и изследователи в областта на медийните и комуникационните науки, които да се придържат към най-новите тенденции, технологии и дебати в глобален мащаб. Да създаде висококвалифицирани изследователи и учени, подготвени да изпълняват приоритетите на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 г.
 • Да отговори на трансформациите на социалната функция на науката в контекста на „обществото на знанието“. В тази посока важен белег на докторантското обучение е съобразеността му с промените във взаимоотношенията „образование – индустрия“ и „наука – бизнес“ и с очакванията на заинтересованите страни за нови научни и научно-приложни резултати.

1.3. Задачи на обучението в докторската програма

 • Задълбочаване на знанията, свързани със съвременните теоретични и методологични принципи на изследване в полето на комуникационната и медийната наука;
 • Овладяване и използване на научната терминология, характерна за социалните науки и специализирания терминологичен инструментариум на медийните и комуникационните изследвания;
 • Формиране на умения за ориентиране и анализиране на приоритетните теоретични и практически проблеми в областта на медиите и комуникациите;
 • Идентифициране на предизвикателствата пред науката за медиите и комуникациите и търсене на решения чрез екипна дейност и академичен обмен;
 • Мотивиране и готовност за участие в национални и международни проекти;
 • Придобиване на компетентности и умения за планирането и организацията на научното изследване и за самостоятелна научно-приложна и емпирична дейност;
 • Формиране на академични умения за самостоятелна преподавателска дейност;
 • Изграждане на академичен опит и самочувствие при презентиране на научното изследване и при популяризиране на получените резултати на научни форуми и в престижни научни издания.

Education

Образователни цели

Виж подробни указания за цялостния процес на обучение на докторантите:

Ръководство за докторантите в докторската програма „Медии и комуникации“ на ФЖМК.

Научна школа за докторанти

Курсовете и семинарите, които се предлагат на докторантите от докторската програма „Медии и комуникации“, са насочени към тяхната подготовка в духа на всички най-нови постижения на научната специалност.

Заявление за докторантски минимум

Научна школа за докторанти

Учебни планове

Индивидуалните учебни планове се оформят на задължителната за Софийския университет бланка. Документацията се състои от:

Приложение № 1 – Учебен план

Приложение № 2

Индивидуален учебен план за пълния курс на редовно обучение (придружен от анотация и подробен работен план за дисертационния текст, изготвени от докторанта в свободна форма).

Индивидуален учебен план за пълния курс на задочно обучение (придружен от анотация и подробен работен план за дисертационния текст, изготвени от докторанта в свободна форма).

Индивидуален учебен план за пълния курс на обучение на самостоятелна подготовка (придружен от анотация и подробен работен план за дисертационния текст, изготвени от докторанта в свободна форма).

Тримесечен отчет (за докторанти на редовно обучение)

Годишен отчет (редовно обучение)

Годишен отчет (задочно обучение)

Годишен отчет (самостоятелна подготовка)

Тригодишен обобщен отчет (редовно обучение)

Четиригодишен обобщен отчет (задочно обучение)

Петгодишен обобщен отчет (самостоятелна програма)

Апробация на дисертационен труд

Дисертационните трудове се насочват към публична защита след внимателно и задълбочено обсъждане на Катедрен съвет на базата на две писмени рецензии от хабилитирани преподаватели, работещи в същото научно направление.

Заявление за вътрешна защита

Преди предварителното обсъждане в първичното звено дисертационният текст се подлага на проверка на оригиналността му.

Справка за изпълнението на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3 от ЗРАС на РБ

Декларация за оригиналност на дисертационен труд – образец

Протокол за проверка на дисертационен труд

Становище на научния ръководител въз основа на Протокола за проверка на дисертационен труд по Доклада за сходство от системата за превенция на плагиатството в Мудъл

Публична защита на дисертационен труд

Заглавна страница на дисертационен труд - образец

Публикуване на дисертационните текстове

Със съгласието на докторанта защитеният дисертационен труд може да бъде публикуван в Електронната библиотека „Медии и комуникации“ в Научноизследователския портал на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Декларация за съгласие за електронен достъп

Цели на обучението

4.1. Знания

 • притежава и използва специализирани и систематизирани знания за извършване на критичен анализ и за синтезиране на нови идеи в обществените комуникации и информационните науки;
 • владее методите на научните изследвания в областта на медиите и комуникациите;
 • притежава способност за разширяване и изменяне на съществуващите знания в областта на медиите и комуникациите, както и на нейните взаимодействия с гранични научни области;
 • притежава знания от най-висш порядък и извършва оригинални изследвания в конкретна дисциплина на научната специалност „Медии и комуникации”.

4.2. Умения

 • намира, извлича, подрежда, синтезира и оценява необходимата информация от различни източници, независимо дали са подробни или оскъдни;
 • проявява флексибилност спрямо динамична и сложна научнокомуникационна среда и умее да използва големи данни и алгоритми за комуникация;
 • притежава умения да решава и преодолява критични проблеми в областта на проучването и/или нововъведенията, да подобрява стандартните модели и подходи, да развива иновативни решения чрез комбиниране на различни оригинални стратегии и технологии, да управлява несполучливите опити и да продължава напред;
 • притежава интернационален рефлекс и умения за включване в интеркултурни научни проекти;
 • притежава устойчива нагласа за учене през целия живот.

4.3. Компетентности

Самостоятелност и отговорност

 • създава и интерпретира нови знания чрез собствени изследвания в конкретна дисциплина на научната специалност „Медии и комуникации”;
 • чрез постигнатите нови знания демонстрира умения за разширяване на обхвата на досега познатата научна дисциплина и преценява необходимостта от актуални публикации;
 • притежава способност за самооценка на постиженията на изследователския труд;
 • притежава способности да съставя, проектира, изпълнява и адаптира съвременен изследователски процес с научна стабилност.

Компетентности за учене

 • показва капацитет за систематично придобиване и разбиране на значително количество знания от най-съвременните научни постижения или от областта на професионалната практика.

Комуникативни и социални компетентности

 • демонстрира общи способности да концептуализира, проектира и изпълнява проекти за генериране на нови знания, прилагане или разбиране на най-модерните достижения, както и да адаптира проектния дизайн към непредвидено възникващи обстоятелства;

Професионални компетентности

 • детайлно разбира техники, прилагани за научни изследвания и сложни академични проучвания;
 • притежава способност да продължава изследванията в научната област на медиите и комуникациите на все по-сложни равнища, като допринася за развитието на нови техники, идеи или подходи.
Научно - образователен профил

4.1. Знания

 • притежава и използва специализирани и систематизирани знания за извършване на критичен анализ и за синтезиране на нови идеи в обществените комуникации и информационните науки;
 • владее методите на научните изследвания в областта на медиите и комуникациите;
 • притежава способност за разширяване и изменяне на съществуващите знания в областта на медиите и комуникациите, както и на нейните взаимодействия с гранични научни области;
 • притежава знания от най-висш порядък и извършва оригинални изследвания в конкретна дисциплина на научната специалност „Медии и комуникации”.

4.2. Умения

 • намира, извлича, подрежда, синтезира и оценява необходимата информация от различни източници, независимо дали са подробни или оскъдни;
 • проявява флексибилност спрямо динамична и сложна научнокомуникационна среда и умее да използва големи данни и алгоритми за комуникация;
 • притежава умения да решава и преодолява критични проблеми в областта на проучването и/или нововъведенията, да подобрява стандартните модели и подходи, да развива иновативни решения чрез комбиниране на различни оригинални стратегии и технологии, да управлява несполучливите опити и да продължава напред;
 • притежава интернационален рефлекс и умения за включване в интеркултурни научни проекти;
 • притежава устойчива нагласа за учене през целия живот.

4.3. Компетентности

Самостоятелност и отговорност

 • създава и интерпретира нови знания чрез собствени изследвания в конкретна дисциплина на научната специалност „Медии и комуникации”;
 • чрез постигнатите нови знания демонстрира умения за разширяване на обхвата на досега познатата научна дисциплина и преценява необходимостта от актуални публикации;
 • притежава способност за самооценка на постиженията на изследователския труд;
 • притежава способности да съставя, проектира, изпълнява и адаптира съвременен изследователски процес с научна стабилност.

Компетентности за учене

 • показва капацитет за систематично придобиване и разбиране на значително количество знания от най-съвременните научни постижения или от областта на професионалната практика.

Комуникативни и социални компетентности

 • демонстрира общи способности да концептуализира, проектира и изпълнява проекти за генериране на нови знания, прилагане или разбиране на най-модерните достижения, както и да адаптира проектния дизайн към непредвидено възникващи обстоятелства;

Професионални компетентности

 • детайлно разбира техники, прилагани за научни изследвания и сложни академични проучвания;
 • притежава способност да продължава изследванията в научната област на медиите и комуникациите на все по-сложни равнища, като допринася за развитието на нови техники, идеи или подходи.

Realization

Реализация

Получилият образователна и научна степен „Доктор по медии и комуникации” е подготвен за самостоятелни научни изследвания и за иновационна научно-преподавателска дейност във висшите училища, в научноизследователските институции, в публичните и държавните институции и др. в конкретна научна дисциплина от областта на медиите и комуникациите. Завършилият докторската програма „Медии и комуникации” може:

 • да участва в различни форми на продължаващо обучение – постдокторантски програми за повишаване на професионалната квалификация в условията на повишаваща се сложност на медийната и комуникационната индустрия;
 • да участва в международни програми за академичен обмен за агрегиране на опит по научната специалност или по професионалните области на медиите и комуникациите;
 • да ръководи научноизследователски проекти за млади учени и постдокторанти към висши училища и научни организации;
 • да заема най-високи експертни позиции в областта на медиите и комуникациите в правителствения и корпоративния сектор;
 • да участва в процедури за израстване в академични длъжности и в процедури за по-висока научна степен във висши училища и научни организации в България, в страните от и извън Европейския съюз.

 

Постдокторска програма

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки

Description

Критерии за прием на постдокторанти във Факултета по журналистика и масова комуникация при Софийския университет „Св. Климент Охридски“

На основание на чл. 5.3. от Правилника за провеждане на постдокторантура (научна специализация) на СУ „Св. Климент Охридски“, приет на 28.10.2015 г., Факултетният съвет на ФЖМК утвърди на свое заседание от 13.01.2022 г. критерии за прием на постдокторанти  във Факултета по журналистика и масова комуникация при Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Кандидатите за постдокторанти се оценяват въз основа на две групи критерии[1]:

(1) Критерии за оценка на предложение за научно изследване (попълва се формуляр по образец);

(2) Критерии, заложени в Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България (от 2 до 17 - по показатели Г, Д и Е).

 1. Оценка на предложението за научно изследване по следните параметри: научна стойност на предлагания проект, капацитет, изпълнение, използване и разпространение/внедряване на научните резултати, степен на съответствие на проектното предложение с изискванията на конкурса и с научния профил на ФЖМК.

При оценка по-ниска от допустимия праг за класиране на проектното предложение (100 т.) кандидатурата не продължава участието си във втория етап на оценяването по показателите от т. 2 до т. 24.

 1. Публикувана монография
 2. Публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“
 3. Статии и доклади, публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация
 4. Статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове
 5. Студии, публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация
 6. Студии, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове
 7. Публикувана глава от колективна монография
 8. Цитирания или рецензии в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация или в монографии и колективни томове
 9. Цитирания в монографии и колективни томове с научно рецензиране
 10. Цитирания или рецензии в нереферирани списания с научно рецензиране
 11. Участие в национален научен или образователен проект
 12. Участие в международен научен или образователен проект
 13. Ръководство на национален научен или образователен проект
 14. Ръководство на международен научен или образователен проект
 15. Публикуван университетски учебник или учебник, който се използва в училищната мрежа
 16. Публикувано университетско учебно пособие или учебно пособие, което се използва в училищната мрежа
 17. Втора и следваща магистърска степен
 18. Краткосрочна специализация в друга държава след завършената магистратура (до 30 дни)
 19. Дългосрочна специализация в друга държава след завършената магистратура (над 30 дни)
 20. Участие (приет доклад за участие) в конференция в държавата на завършване на магистратурата
 21. Участие (приет доклад за участие) в конференция в държава, различна от държавата на завършване на магистратурата
 22. Участие в обучителни школи
 23. Награди, грамоти и др. материали за научни постижения.

Всеки Катедрен съвет преценява дали кандидатите за постдокторантура доказват по критериите от т. 2 до т. 24 траен и задълбочен интерес към изследователската работа. Специален акцент се поставя на осъществените и/или текущите научни проекти на кандидата.

ФС на ФЖМК поставя допълнителни изисквания, изразяващи се в следното:

 • реалистично планирани публикации в реферирани научни издания повишават стойността на предложението за научно изследване;
 • предложенията за научно изследване не могат да дублират извършена вече научноизследователска дейност (вкл. теми от защитен дисертационен текст, теми от предишни проекти и пр.);
 • в оценката се взема под внимание коректното представяне на изискваните данни за публикации, проекти и др. (в т.ч. подробното им библиографско описание);
 • с предимство са кандидатите за постодокторантура, които работят по проекти от национални и международни програми.

Към настоящия документ са приложени:

 1. Формуляр за предложение за научно изследване от кандидатите за постдокторантура във ФЖМК
 2. Карта за оценка на кандидатите за постдокторантура във ФЖМК

[1] За да се пристъпи към оценяване на кандидатите за постдокторантура, трябва да са изпълнени условията за заемане на позицията по Правилника за провеждане на постдокторантура (научна специализация) на СУ „Св. Климент Охридски“, приет на 28.10.2015 г.

Focus

Постдокторската програма на ФЖМК насърчава изследвания в областта на комуникационната и медийната теория и практика. Паралелно с увеличаващото се разнообразие и динамиката в сектора на медиите и комуникациите нараства и интересът към дипломиране в областта на медийните и комуникационните науки. Това е предизвикателство, на което ФЖМК отговаря чрез трета степен на висше образование и подготовка за научна кариера.