Поправителна изпитна сесия - 15.08.2022 г. - 02.09.2022 г.

 

Уважаеми колеги,
Индивидуални протоколи за предстоящата поправителна сесия (15.08.2022 г. – 02.09.2022 г.) ще се издават дистанционно. Студентите, които се нуждаят от индивидуален протокол, за да се явят на изпит, трябва да заплатят таксата за издаване на протокола чрез банков превод по сметката на Софийски университет (можете да консултирате необходимостта от издаване на индивидуален протокол с инспекторите от отдел "студенти"):

БНБ - централно управление
IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
BIC: BN BG BG SD
В бордерото на основание се вписва: ФЖМК, Факултетен номер, ИП
Сканираното/снимано банково бордеро, както и наименованието на дисциплината, за която е необходим индивидуален протокол се изпращат:
за ОКС „бакалавър“, специалности „Връзки с обществеността“ и „Книгоиздаване“:
- stelasm@uni-sofia.bg
за ОКС „бакалавър“, специалност „Журналистика“ и "Комуникационен мениджмънт"
- rfilatova@uni-sofia.bg
за ОКС „магистър“:
- hvladova@uni-sofia.bg