ggПриемат се ръкописи, които са съобразени с Изискванията за приемане и оформяне на ръкописите за Годишника на ФЖМК . Статиите и студиите се рецензират в съответствие със стандартите за оценка на постъпващите ръкописи чрез системата на двойносляпа проверка (double-blind peer review), описана в Процедурата за рецензиране. Авторите и редакционният съвет задължително спазват етичния кодекс, нормативните актове и правилника на СУ „Св. Климент Охридски“, както и Етичните правила на издателската дейност и злоупотребите (Publication ethics and publication malpractice). Редакционният съвет се придържа към международно приетите етични принципи и политики на публикуване на COPE (Committee on Publication Ethics). Томовете на Годишника на ФЖМК са търсени и ценени от професионалната общност и студентите и поради развитието на нови специалности във факултета.

Статии за т. 31 на Годишника за 2023 г. се приемат до 31 март 2023 г. 

Виж повече