Продуцентство и креативна индустрия

За придобилите образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ във ФЖМК, както и за завършилите специалностите „Журналистика“, „Връзки с обществеността“ и „Режисура“ в други висши училища.

Форма на обучение
Задочна
Брой семестри
2

Admission

платено обучение – диплома за висше образование (степен „бакалавър“ или „магистър“)

Conditions

В магистърската програма по продуцентство и креативна индустрия могат да кандидатстват завършилите бакалавърска степен във ФЖМК на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, както и завършилите специалностите „Журналистика“, „Връзки с обществеността“ и „Режисура“ в други висши училища в страната.

За обучение в магистърските програми на ФЖМК се приемат кандидати с общ успех от дипломата за завършено висше образование, не по-нисък от ДОБЪР. Магистърските програми на ФЖМК започват при минимален брой студенти 15 души за група.

Educational goals

Образователни цели

Магистърската програма “Продуцентство и креативна индустрия” (за специалисти) обхваща основни аспекти в две важни области на публичната комуникация - продуцентството и креативната индустрия. Динамично развиващия се аудио-визуален пазар изисква силна конкурентност. В това отношение участниците в програмата ще придобият специализирани познания за производството на медийни продукти, за организирането на събития и ПР кампании, както и за спецификата на креативната индустрия. Получаването на подобна специализирана компетентност е стабилна основа и предимство за добри позиции в търговските отношения и на пазара на труда в областта на аудио-визуалното производство.

Дисциплините, включени в учебния план на магистърската програма, са фокусира-ни в няколко интердисциплинарни области - обхващат основни етапи на реализацията на продуктите на креативната индустрия: от идеята през бизнес-моделите, характеристиката на всички структурни и технологични звена, регулацията и авторските права до разпространението. В теоретичните дисциплини се разглеждат особеностите и различните аспекти на публичната комуникация. Включена е и профилирана информация във връзка със спецификата на различните медии. Специалната подготовка е насочена към усвояване на инструментални умения за продуциране на информационни и развлекателни радио- и ТВ формати и обществено значими събития, както и за придобиване на специфични умения в областта на имиджови техники, бюджетиране, създаване на мултимедийни проекти.

При завършването на програмата се очаква дипломантите да разбират същностни-те характеристики на системата на публичната комуникация и креативната индустрия; да разграничават специфичните особености на медиите; да разпознават корпоративни и управленски политики, процеси и решения, етапите на производство и механизмите на регулация на креативната индустрия; да идентифицират механизмите на функциониране на системата на публичната комуникация и тенденциите за нейното развитие в условията на съвременните информационни технологии и процесите на глобализация.

Завършилите магистърската програма “Продуцентство и креативна индустрия” мо-гат да се реализират като автори, редактори и продуценти в печата, радиото, телевизия-та, онлайн медиите, книгоиздаването. Те ще притежават и необходимите познания и умения за организиране на събития и ПР кампании. Дисциплините от учебния план създават необходимата основа за конкурентноспособността на магистрите в сферата на креативната индустрия.

Студентите от тази магистърска програма завършват курса на обучение със защита на дипломна работа (магистърска теза) пред държавна изпитна комисия.

Educational plan

Прикачен файл Размер
Прием 2021 659.82 KB