Излезе от печат сборникът „Медийна грамотност: Класически и нови измерения“ включващ докладите от Международната научна конференция, проведена на 28 и 29 октомври 2021 г. в София под същото заглавие и организирана от Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
В конференцията взеха участие 86 изследователи и преподаватели от 16 университета от 13 държави: Франция, Австрия, Чехия, Полша, Португалия, Украйна, Естония, Словакия, Турция, Русия, Унгария и Испания, български участници от 8 университета, от Българската академия на науките, от различни институции, организации и медии.
жиьпТемата на конференцията и сборника напълно се вписва в най-дискусионните и важни въпроси на съвременната журналистика и медии, на съвременната комуникационна среда. Както пише в предговора проф. д-р Веселина Вълканова, „до голяма степен загубата на доверие в медиите е свързана с комерсиализацията и отстъплението от обществените функции на журналистиката, с често срещаното съзнателно престъпване на качеството на журналистиката в пиара и в масовата култура. Наблюдават се няколко взаимосвързани процеса - очевидно отстъпление от ролята на коректив и независима институция, превръщане на медиите в продавачи на имидж и влияние, филтриране и манипулиране на информацията, злоупотреба с медийно влияние, подмяна при подбора на темите и акцентите, едностранчиви гледни точки и конюнктурни влияния. Ето защо, съвсем естествено, в сложната съвременна социална ситуация проблемът за медийната грамотност придобива по-централно значение“.
В предговора се отбелязва също, че „вече повече от 45 години като факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски” - най-старото и престижно висше училище в България, Факултетът по журналистика и масова комуникация подготвя специалисти за системата на социалните комуникации, медийната индустрия и сферата на публичната комуникация, а специалността „Журналистика” скоро ще отбележи своя 70-годишен юбилей… Пионерската роля на ФЖМК в обучението по медийна грамотност, което започна в България в нашата катедра на ЮНЕСКО по комуникации и връзки с обществеността. Обучението по „Медийна педагогика/Медийна грамотност” във Факултета по журналистика и масова комуникация (ФЖМК) на Софийския университет „Свети Климент Охридски” има много традиции.“
В този сборник са поместени изследванията и докладите на колеги от 12 университета и на практикуващи журналисти, които са участвали в конференцията и са дискутирали с колегите си от чуждестранни образователни организации теми като: професионални стандарти на журналистиката; медийно изкуство и арт журналистика; визуална и невербална комуникация в медиите; медиите по време на пандемия; инфотейнмънт за пандемията; медийни езици; медии и аудитория - променящата се комуникация; светът, ценностите, медиите; комуникационни предизвикателства пред новата комуникационна среда.
Сборникът от международната научна конференция „Медийна грамотност: Класически и нови измерения” отразява постиженията и изследванията по темата и ще засили научния и професионалния интерес към актуалните въпроси, свързани с медийната грамотност и с борбата срещу дезинформацията и вредните комуникационни явления в съвременното общество.
Сборникът е публикуван и онлайн в ПДФ формат в колекцията на ФЖМК „Медии и комуникации“ в научния портал на Софийския университет „Свети Климент Охридски”.