Информация
Специалности

Допълнителен прием - кандидатстване февруари март 2022 г.

Кандидатстване: септември-октомври 2021 г.

Повече информация

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за броя на приеманите за обучение докторанти,
български граждани и граждани на Европейския съюз и на ЕИП,
през учебната 2021/2022 г.

Докторска програма
по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки
МЕДИИ И КОМУНИКАЦИИ
ОНС
„Доктор“
Редовно обучение
(бр.)

 

1

Антропология на медиите 2

 

 

Медийна музика
Медийни и комуникационни изследвания

 

2

Визуална комуникация 3

 

 

Визуална комуникация
Медиен дизайн и комуникация
Пресфотография
Невербална комуникация

 

3

Връзки с обществеността и комуникационно въздействие 3

 

 

Убеждаваща комуникация
Управление на репутационни кризи
Връзки с обществеността

 

4

Електронни медии 3

 

 

Електронни медии
Радио и телевизия
Радиоформати

 

5

Интегрирани маркетингови комуникации 2

 

 

Маркетингова семиотика
Интегрирани маркетингови комуникации

 

6

Интеркултурна комуникация 2

 

 

Народопсихология
Мултикултурализъм и медии

 

7

История на българската журналистика 1

 

8

Комуникационен мениджмънт и маркетинг на съдържание 3

 

 

Стратегически комуникации
Маркетинг на съдържание
Имидж в стратегическите комуникации
Управление на комуникационни ситуации
Управление на съдържание
Комуникационен мениджмънт и медийна среда

 

9

Култура и медии 2
  Култура и медии
Масова култура
Интернет култура
10 Медиен език и стил 2

 

 

Медиен език и стил
Редактиране

 

11

Медиен мениджмънт и комуникация 2

 

 

Медиен мениджмънт
Медиен маркетинг
Медийна икономика
Бизнес комуникация

 

12

Международна журналистика 2
  Международна журналистика
Балканите в медиите
Медиите в Европа

 

13

Онлайн журналистика и комуникация 2

 

 

Онлайн журналистика
Компютърно опосредствана комуникация

 

14

Пресжурналистика 2

 

 

Пресжурналистика
Рефлексивна журналистика (жанрови модели)
Медиен дискурс (медиен анализ и медиакритика)

 

15

Публикационни изследвания 2
  Типология и комуникация на книгата
Теория на четенето
Научно публикуване
Медиология на книгата

 

16

Спортна журналистика 1

 

17

Теория на журналистиката и медиите 2

 

 

Теория на журналистиката и медиите
Социални конфликти, институции, журналистика