Журналистика

Професионална квалификация
Бакалавър по журналистика
Форма на обучение
Задочна
Редовна
Продължителност на обучение
Осем семестъра
Начин на завършване

Защита на дипломна работа

Description

При бакалавърската степен обучението се провежда по учебна програма, в която учебните дисциплини са групирани в три модула – задължителни, избираеми (с лятна практика по избрания медиапрофил) и факултативни дисциплини. Студентите се обучават в три медийни профила - печат и агенционна журналистика, радио и телевизия - като специализацията става по избор след завършен втори семестър, и три тематични профила - икономическа и вътрешнополитическа журналистика, международна журналистика и културна журналистика - за четвърти семестър, изборът се извършва след завършен трети семестър.
Дисциплините от задължителния модул са въвеждащите курсове от областта на медиите и масовата комуникация, социалните науки, филологията.
Задължителните дисциплини от учебния план на специалността „Журналистика” гарантират усвояването на базисния обем от познания по специалността.
Избираемите дисциплини са разпределени в три изборни специализации (медийни профили), чрез които се въвежда профилиране на студентите в различните сфери на медиите, напълно в духа на изискванията на Закона за висшето образование.

Избираемите медиапрофили са:

  • Печат и агенционна журналистика;
  • Радио;
  • Телевизия;

Медиапрофилът “Печат и агенционна журналистика” дава на студентите необходимите теоретични знания и професионални умения в областта на периодичния печат, информационните агенции и редакционно-издателския процес.
Медиапрофилът включва курсове върху изразните средства и особеностите на творческия процес в печатните медии и информационните агенции. Студентите овладяват писането, редактирането и представянето на журналистически текстове за пресата и агенциите, запознават се със спецификите на работата в различните типове печатни медии, с тяхната организация, структура, мениджмънт, с техниката и технологията на производството им. Комплексността на обучението по печат включва овладяване на принципите на графичния дизайн и формообразуването на вестници, списания и книги, на компонентите на образната журналистика, на компютърните системи в печата и новите електронни технологии.
Обект на специално преподавателско внимание са тенденциите в световните печатни медии и в агенционната журналистика, както и промените, настъпили в нашата преса през последните години. Студентите практикуват усвоените знания и умения в учебения вестник - със свой печатен и електронен вариант.

Медиапрофилът “Радио” дава на студентите знания за спецификата на радиокомуникацията, за изразните средства на радиото, за жанровете и формите на радиожурналистиката, за принципите на радиопрограмирането. Паралелно с това студентите получават комплекс от умения в подготовката и изпълнението на различни радиоформи, в звуковия монтаж, в музикалните решения. Интегрална част от обучението е придобиването на практически опит в областта на информационните и аналитичните радиожанрове и на радиорекламата.
Медиапрофилът дава познания за радиопрактиката по света, за тенденциите в развитието на радиосистемите, за организацията, мениджмънта и маркетинга им. Интензивното развитие на локалните радиостанции у нас увеличава потребността от журналисти, подготвени за работа в медии със специфични оферти и публики. Студентите практикуват в учебните радиостудиа и в действащото университетско радио Алма Матер, което поддържа за нуждите на учебния процес специални рубрики.

Медиапрофилът “Телевизия” дава на студентите възможност да усвоят както потребните знания за спецификата на творческия процес, изразните средства и възможности на телевизията, екранната публицистика и визуалното творчество, така и професионалните умения, свързани с работата на телевизионния журналист като репортер, коментатор и водещ, като редактор и сценарист на телевизионни предавания.
Медиапрофилът подготвя журналисти за всички редакционни звена и творчески дейности в телевизията. Той дава теоретични познания за телевизионното общуване, за структурата на телевизионната система, за организацията на журналистическия труд и производствената работа по подготовката и реализацията на телевизионните предавания и програми. Студентите практикуват в телевизионното студио на ФЖМК, в което всяка година се организира промоция на учебната продукция. Студентски творби се излъчват и в програмите на действащи български телевизии.

Факултативните дисциплини се предлагат на студентите в бакалавърската степен от всички специалности във ФЖМК и са отворени за студенти от други факултети. Ако е избран от поне 6 студенти, курсът може да бъде организиран. Факултативните дисциплини са разработени както от щатни преподаватели във Факултета по журналистика и масова комуникация, така и от утвърдени професионалисти от практиката.

Избираемите тематични профили са:

  • Вътрешнополитическа журналистика;
  • Международна журналистика;
  • Култура.

Тематичен профил „Вътрешнополитическа журналистика”
Дисциплините в този тематичен профил формират фундаментално знание за принципи, системи и структура на политическите и икономическите процеси в страната, съчетано с обучение за разпознаване и оценка на по-сериозните предизвикателства в развитието ни. Включени са лекционни курсове и семинарни занятия (упражнения) по „Политология” и „Основи на икономическата теория”, съчетани логично с дисциплините „Социални конфликти и медии”, „Преходът и медиите”, „Малцинства и журналистика”. Задачата е да се надгради полученото до този момент знание в сферата на журналистиката, медиите и комуникацията с активно въвличане в учебен процес за повече компетентност в специфични социални сфери и повече умения за анализ, оценка и критично отношение към ежедневните събития.
По време на курсовете в този профил студентите имат възможност да участват в изследователски проекти на преподавателите, ще получат по-конкретни знания за методите на емпирични проучвания и ще получат компетентни насоки за разследванията си в специфичните области на социалния ни живот.

Тематичен профил „Международна журналистика”
Искате да знаете “Къде сме ние?” в съвременния сложен и взаимно обвързан свят. Искате да знаете дали медийният глобус съвпада с познатия ни географски глобус. Искате да разберете дали две държави на двата “края” на света възприемат събитията еднакво. Искате да научите повече за историята и за съвременното развитие на държавите, съседки на България... Отговорите на тези и на много други въпроси можете да съберете като елементите на мозайка в различните курсове на тематичния профил “Международна журналистика”.
Освен че ще си изградите информирано мнение за света и за България в него, избирайки този профил, ще навлезете в спецификите и особеностите на международната журналистика. Това става възможно с изучаването на няколко основни за профила лекционни курса, които са свързани помежду си и се надграждат логично като “Световната политика в медиите” и “Балканите в съвременните международни отношения”. Комплексът от знания се обогатява с дисциплините “Политология (медии и политика)”, “Основи на икономическата теория”, “Малцинства и журналистика”.

Тематичен профил „Култура”

Профилирането на студентите от бакалавърската степен в културата е важен момент от задълбочаването на тяхната компетентност в тази изключително интересна и фундаментална сфера. Предвидено е прецизното изучаване на дисциплините „Култура и медии”, „Литература и медии”, „Изкуство и медии”, „Интернет култура” и „Кино и медии”. Целта на този профил е редом с духовното обогатяване и ценностното ориентиране, студентите да придобият конкретни знания и практически умения в журналистиката по въпросите на културата, арт журналистиката, литературната критика, кинокритиката, медия критиката и онлайн журналистиката в контекста на съвременните културни проявления.
Завършилите профил „Култура” ще имат готовност и самочувствие за професионална реализация в редакции на печатните и електронни медии, в лайфстайл и онлайн издания и програми, в различни информационни агенции, културни институти, ведомства и др. Освен това те ще притежават солидна интелектуална и информационна база, необходима им да продължат образованието си в магистърска степен по свой избор и предпочитание, тъй като настоящият тематичен профил е и с достатъчно широк спектър.
Какво по-конкретни знания и умения могат да се получат в профил „Култура”? Това е преди всичко интерпретацията на актуални водещи художествени и естетически теми и аспекти, като връзката между медиите и журналистиката с цивилизацията, културата, субкултурата, модата, развлечението и шоубизнеса, таблоидните и светски медии, модерното и постмодерно творчество, онлайн феномените, трансформацията на традиционните изкуства във виртуални и медийни, както и тенденциите, и новите явления в литературата, най-впечатляващите прояви в киноизкуството, както зад граница, така и на родна почва.
Дисциплините и авторитетните преподаватели по тях гарантират сериозни качествени натрупвания и формиране на способности за бъдеща успешна реализация в медийното пространство и по-специално в една от най-значимите и атрактивни негови зони – културата и нейните медияморфози.
 

В отделен модул са включени занятията от летния практически стаж, които се провеждат в медии и други институции с информационна дейност. Те са неделима част от учебния план на специалността “Журналистика” и имат статута на задължителни дисциплини. Предвидени са 3 учебни практики с обща продължителност 270 часа.

Education

Учебен план
При бакалавърската степен обучението се провежда по учебна програма, в която
учебните дисциплини са групирани в три модула задължителни, избираеми (с лятна
практика по избрания медиапрофил) и факултативни дисциплини. Студентите се
обучават в три медийни профила печат и агенционна журналистика, радио и
телевизия като специализацията става по избор след завършен втори семестър, и в
три тематични профила вътрешнополитическа журналистика, международна
журналистика, култура като изборът се извършва след завършен трети семестър.

Чрез избираемите дисциплини се въвежда профилиране на студентите в различните
сфери на медиите, напълно в духа на изискванията на Закона за висшето образование.

В отделен модул са включени занятията от летния практически стаж, които се
провеждат в медии и други институции с информационна дейност. Те са неделима част
от учебния план на специалността „Журналистика” и имат статута на задължителни
дисциплини. Предвидени са три учебни практики с обща продължителност 270 часа.

Факултативните дисциплини се предлагат на студентите в бакалавърската степен от
всички специалности във ФЖМК и са отворени за студенти от други факултети на СУ.

Общотеоретична подготовка
Дисциплините от задължителния модул са въвеждащи курсове с базисни познания в
областите на: теория на журналистиката и медиите, история на българската
журналистика, история на чуждестранната журналистика, съвременна българска
журналистика, съвременни световни медии, медиен език и стилове на писане,
журналистически жанрове, теория и практика на редактирането, графичен дизайн,
радиокомуникация, телевизионна комуникация, нови медии, компютърно
опосредствана комуникация, медийно право, журналистическа деонтология, вътрешна
политика и медии, медиите и държавните институции, теория на масовата
комуникация, социология, теории за международните отношения, световната политика
в медиите, теория на културата, методи за изследване на масовата комуникация, медиен
маркетинг, информационни технологии, медийни и комуникационни изследвания.

2.3. Специална подготовка
Избираемите медиапрофили са три:
* Печат и агенционна журналистика
* Радио
* Телевизия
Медиапрофилът „Печат и агенционна журналистика” дава на студентите необходимите
теоретични знания и професионални умения в областта на периодичния печат,
информационните агенции и редакционно-издателския процес. Медиапрофилът
включва курсове върху изразните средства и особеностите на творческия процес в
печатните медии и информационните агенции. Студентите овладяват писането,
редактирането и представянето на журналистически текстове за пресата и агенциите,
запознават се със спецификите на работата в различните типове печатни медии, с тяхната организация, структура, мениджмънт, с техниката и технологията на
производството им. Комплексността на обучението по печат включва овладяване на
принципите на графичния дизайн и формообразуването на вестници, списания и книги,
на компонентите на образната журналистика, на компютърните системи в печата и
новите електронни технологии. Обект на специално преподавателско внимание са
тенденциите в световните печатни медии и в агенционната журналистика, както и
промените, настъпили в нашата преса през последните години. Студентите практикуват
усвоените знания и умения в учебния вестник със свой печатен и електронен вариант.

Медиапрофилът „Радио” дава на студентите знания за спецификата на
радиокомуникацията, за изразните средства на радиото, за жанровете и формите на
радиожурналистиката, за принципите на радиопрограмирането. Паралелно с това
студентите получават комплекс от умения в подготовката и изпълнението на различни
радиоформи, в звуковия монтаж, в музикалните решения. Интегрална част от
обучението е придобиването на практически опит в областта на информационните и
аналитичните радиожанрове и на радиорекламата. Медиапрофилът дава познания за
радиопрактиката по света, за тенденциите в развитието на радиосистемите, за
организацията, мениджмънта и маркетинга им. Медиапрофилът дава актуално
познание за интернет базираните аудиоплатформи; за интернет радиостанциите и
техните специфики, както и за променящите се изисквания към журналистите,
произвеждащи аудиосъдържание. Обучението в профила се реализира в Учебния
радиокомплекс на ФЖМК, а студентите подържат рубрики и предавания в студентското
онлайн радио „Реакция“.

Медиапрофилът „Телевизия” дава на студентите възможност да усвоят както
потребните знания за спецификата на творческия процес, изразните средства и
възможности на телевизията, екранната публицистика и визуалното творчество, така и
професионалните умения, свързани с работата на телевизионния журналист като
репортер, коментатор и водещ, като редактор и сценарист на телевизионни предавания.
Медиапрофилът подготвя журналисти за всички редакционни звена и творчески
дейности в телевизията. Той дава теоретични познания за телевизионното общуване, за
структурата на телевизионната система, за организацията на журналистическия труд и
производствената работа по подготовката и реализацията на телевизионните
предавания и програми. Студентите се обучават в телевизионното студио на ФЖМК, в
което всяка година се организира промоция на учебната продукция. Студентите
активно участват в предаванията на Университетската телевизия „Алма Матер“.

Избираемите тематични профили са три:
* Вътрешнополитическа журналистика
* Международна журналистика
* Култура
Дисциплините в тематичен профил „Вътрешнополитическа журналистика” формират
фундаментално знание за принципи, системи и структура на политическите и
икономическите процеси в страната, съчетано с обучение за разпознаване и оценка на
по-сериозните предизвикателства в развитието ни. Включени са лекционни курсове и
семинарни занятия (упражнения) по „Политология (медии и политика)” и „Основи на
икономическата теория”, съчетани логично с дисциплините „Социални конфликти и
медии”, „Преходът и медиите”, „Малцинства и журналистика”. Задачата е да се надгради
полученото до този момент знание в сферата на журналистиката, медиите и масовата
комуникация с повече компетентност в специфични социални сфери и повече умения за
анализ, оценка и критично отношение към всекидневните събития.

Дисциплините в тематичен профил „Международна журналистика” изграждат
информирано мнение за света и за България в него, изучават спецификите и
особеностите на международната журналистика. Основните за профила лекционни
курсове са свързани помежду си и се надграждат логично като „Световната политика в
медиите” и „Балканите в съвременните международни отношения”. Комплексът от
знания се обогатява с дисциплините „Политология (медии и политика)”, „Основи на
икономическата теория”, „Малцинства и журналистика”.

Тематичен профил „Култура” задълбочава компетентността на студентите чрез
изучаване на дисциплините „Култура и медии”, „Изкуство и медии”, „Литература и
медии”, „Интернет култура” и „Кино и медии”. Придобиват се конкретни знания и
практически умения в журналистиката по въпросите на културата, арт журналистиката,
литературната критика, кинокритиката, медия критиката и онлайн журналистиката в
контекста на съвременните културни проявления.

Educational goals

Знания
Обучението в квалификационната степен “Журналистика” се осъществява в синхрон с
професионалните компетенции, приети в декларация от Тарту на Европейската
асоциация за обучение на журналисти, чийто член е ФЖМК. Завършващите студенти в
квалификационната степен „бакалавър” по Журналистика са водени от принципа да
служат на обществото като стимулират и укрепват демокрацията на всички равнища.
Възпитаниците на ФЖМК имат компетенция да отстояват правната, професионалната и
етична рамка на професията „Журналист”. Запознати са с характеристиките на
отделните медии преса, радио, телевизия и онлайн издания, могат да предлагат
съдържателна информация на различни аудитории на основата на задълбочени
проучвания и отчитайки спецификата на целевата аудитория, за която дадената
информация е предназначена. Имат ясна представа за желаното качество на
журналистическата продукция. В резултат на профилираното си обучение завършилите
специалност „Журналистика” във ФЖМК придобиват специализирани знания в
конкретни области и могат да намерят множество гледни точки по даден въпрос. Имат
способност да оценяват източниците си на информация и да избират информация в
съответствие с медийната платформа.

Умения
Студентите развиват умения за работа в екип, изключителна необходимост за
упражняване на професията, и умеят убедително да представят идеите си. Освен в
творчески аспект, бакалаврите по журналистика са подготвени да поемат
предприемачески инициативи, придобивайки знания за икономическите условия и
пазарните възможности, в които се развива професията. Възпитаниците на ФЖМК в
квалификационната степен „бакалавър” по Журналистика са обучени да прилагат
надеждни методи за анализ и обработка на данни и могат да предоставят работещи
решения за сложни практически въпроси. Студентите по журналистика имат и много
добра чуждоезикова подготовка. Не на последно място завършилите специалност
„Журналистика” са в състояние да поемат отговорност за взетите решения по време на
журналистическия процес.

Focus

Насоченост
Специалността „Журналистика“ е насочена към усвояването на журналистическата
професия и нейната роля в гражданското общество и масовата комуникация, както и на
опознаването на медиите и техните особености. Специалността дава възможност за
пълноценна професионална реализация и възможност знанията да бъдат надграждани с
обучение в България и чужбина.

Цел
Целта е да се изградят висококвалифицирани медийни професионалисти със
специализирана базисна подготовка и специфични, модерни медийни умения, които да
намерят широкопрофилна реализация в динамичния медиен пазар.

Задачи на обучението
Бакалавърската програма по „Журналистика“ съчетава теоретичната с практическата
подготовка и гарантира усвояването на базисния обем от познания по специалността в
областта журналистиката, медиите и масовата комуникация, социалните, стопанските и
правните науки.

Realization

Комплексната подготовка на студентите в специалност „Журналистика” им дава
възможност да се реализират в обществените и в частните медии, да се утвърждават на
позиции, за които се изискват медийни познания, в компании, неправителствени
организации, фондации и медийни агенции на местно, национално и международно
равнище, да осъществяват самостоятелна продуцентска дейност.

В този смисъл специалността „Журналистика” осигурява следните възможности за
професионална реализация на завършващите журналисти:

* Редактор
* Репортер
* Водещ на предаване
* Новинар
* Продуцент
* Медиен специалист
* Медиен анализатор
* Експерт
* Медиен наблюдател
Придобилите ОКС „бакалавър по журналистика” могат да продължат обучението си в
по-високите образователни степени „магистър” и „доктор” в България и в чужбина и да
развиват научноизследователска и практикоприложна дейност в областта на медиите и
журналистиката.

Educational plan