Общото събрание е висш орган на управление на факултета. То се състои от всички професори, доценти и асистенти, които работят по основно трудово правоотношение с Университета, както и от представители на студентите, докторантите и служителите. Общото събрание избира председател и заместник-председател на общото събрание; избира и освобождава декана на факултета; определя числения състав на факултетния съвет; избира председател, заместник-председател и членове на комисията по атестирането; избира и освобождава членовете на факултетния съвет; приема и изменя при нужда с мнозинство повече от половината от членовете си правилника за устройството и дейността на факултета; определя основните насоки за дейността на факултета; приема отчети за дейността на декана и на факултетния съвет; решава основни въпроси на организацията на учебната и научната дейност във факултета; решава други въпроси по предложение на декана, факултетния съвет, членове на събранието.

Председател на ОС проф. д-р Ефрем Ефремов
Зам.-председател на ОС доц. д-р Светлана Станкова

Доклади и отчети от Общото събрание  

Членове на Общото събрание на ФЖМК

Хабилитирани преподаватели

проф. д-р Веселина Вълканова - Декан
проф. д.н. Андреана Ефтимова
проф. д.н. Венцислав Димов
проф. д-р Грета Дермeнджиева
проф. д-р Ефрем Ефремов
проф. д-р Николай Михайлов
проф. д-р Светлозар Кирилов
проф. д-р Симеон Василев
проф. д-р Теодора Петрова
доц. д-р Бисер Златанов
доц. д.н. Вяра Ангелова
доц. д-р Дияна Петкова
доц. д-р Жана Попова
доц.  д-р Калин Калинов
доц. д-р Мануела Манлихерова
доц. д.н. Мария  Попова
доц. д-р Мая Василева
доц. д-р Мила Серафимова
доц. д-р Милена Цветкова
доц. д-р Мирослава Ценкова
доц. д-р Орлин Спасов
доц. д-р Ралица Ковачева
доц. д-р Светлана Станкова

Нехабилитирани преподаватели

гл. ас. д-р Анета Милкова
гл. ас. д-р Антоан Божинов
гл. ас.  д-р Десислава Сотирова
гл. ас. д-р Екатерина Титова Станковски
гл. ас. д-р Лора Симеонова
гл. ас. д-р Мая Стоянова
гл. ас. д-р Никола Вангелов
гл. ас. д-р Николай Колев
гл. ас.  д-р Петър Айолов
гл. ас. д-р Стилиа-Фелиси Паунова
гл. ас. д-р Теодора Георгиева
гл. ас. д-р Юлия Йорданова-Панчева
ас. Благовест Илиев
ас. Виктория Атанасова
ас. д-р Виктория Бисерова
ас. Диляна Кирковска
ас. д-р Ирина Гъркова
ас. д-р Йордан Карапенчев
ас. д-р Кирил Хавезов
ст. преп. Цветан Пеневски

Докторанти

Ивета Йорданова

Студенти

Антония Димитрова
Димитър Митев
Ивайло Киров
Камелия Димова
Людмила Кириогло
Мадлен Владимирова
Паскалина Трайкова
Стефани Боова
Тодор Драганов

Административен и помощен персонал

Мариела Николова