Общото събрание е висш орган на управление на факултета. То се състои от всички професори, доценти и асистенти, които работят по основно трудово правоотношение с Университета, както и от представители на студентите, докторантите и служителите. Общото събрание избира председател и заместник-председател на общото събрание; избира и освобождава декана на факултета; определя числения състав на факултетния съвет; избира председател, заместник-председател и членове на комисията по атестирането; избира и освобождава членовете на факултетния съвет; приема и изменя при нужда с мнозинство повече от половината от членовете си правилника за устройството и дейността на факултета; определя основните насоки за дейността на факултета; приема отчети за дейността на декана и на факултетния съвет; решава основни въпроси на организацията на учебната и научната дейност във факултета; решава други въпроси по предложение на декана, факултетния съвет, членове на събранието.

Председател на ОС проф. д-р Ефрем Ефремов
Зам.-председател на ОС доц. д-р Светлана Станкова

Доклади и отчети от Общото събрание  

Членове на Общото събрание на ФЖМК

Хабилитирани преподаватели

 

проф. д-р Веселина Вълканова - Декан

 

проф. д.н. Андреана Ефтимова

 

проф. д.н. Венцислав Димов

 

проф. д-р Грета Дермeнджиева

 

проф. д-р Ефрем Ефремов

 

проф. д-р Николай Михайлов

  проф. д-р Светлозар Кирилов

 

проф. д-р Теодора Петрова

 

проф. д-р Тотка Монова

 

доц. д-р Бисер Златанов

 

доц. д.н. Вяра Ангелова

 

доц. Георги Лозанов

 

доц. д-р Дияна Петкова

 

доц. д-р Жана Попова


доц. д-р Калин Калинов

 

доц. д-р Мануела Манлихерова

 

доц. д.н. Мария  Попова

  доц. д-р Мая Василева

 

доц. д-р Мила Серафимова

 

доц. д-р Милена Цветкова

 

доц. д-р Орлин Спасов

 

доц. д-р Ралица Ковачева

 

доц. д-р Светлана Станкова

 

доц. д-р Симеон Василев

Нехабилитирани преподаватели

 

гл. ас. д-р Анета Милкова

 

гл. ас. д-р Антоан Божинов

 

гл. ас. д-р Димитър Найденов

 

гл. ас. д-р Екатерина Титова Станковски

 

гл. ас. д-р Лора Симеонова

 

гл. ас. д-р Мая Стоянова

 

гл. ас. д-р Мирослава Ценкова

 

гл. ас. д-р Никола Вангелов

 

гл. ас. д-р Николай Колев

  гл. ас.  д-р Петър Айолов

 

гл. ас. д-р Стилиа-Фелиси Паунова

 

гл. ас. д-р Теодора Георгиева

 

гл. ас. д-р Юлия Йорданова-Панчева

  ас. д-р Виктория Бисерова
 

ас. д-р Десислава Сотирова

 

ас. д-р Йордан Карапенчев

 

ас. Диляна Кирковска

  ас. Ирина Гъркова


Докторанти

 

Ивета Йорданова

Студенти

 

Диляна Стоянова

  Ива Иванова

 

Ивайло Киров

 

Камелия Димова

  Людмила Кириогло

 

Петър Желев

 

Росен Цаковски

 

Тодор Драганов

 

Административен и помощен персонал

 

Мариела Николова