Конкурс за млади учени и постдокторанти 2024 г.

Факултетът по журналистика и масова комуникация обявява конкурс за избор на млади учени и постдокторанти по Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти – 2“ на срочен договор с продължителност 6 месеца (2024-2025 г.)
posdocПо конкурсната програма се кандидатства със сканирани документи, включително и на английски език (за кандидати, завършили извън страната).

Категория „млади учени“:

1.1. Отговарят на изискванията кандидати със завършена първа магистърска степен в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки не по-рано от 28 февруари 2015 г., които към момента на кандидатстването нямат защитена докторска степен. За дата на придобиване на ОКС „магистър“ се счита датата от протокола на държавната изпитна комисия, взела решение за признаване на завършената образователно-квалификационна степен и придобитата професионална квалификация, като номера и датата на този протокол са задължителен реквизит от съдържанието на дипломата съгласно Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища (чл. 4, ал. 2, т. 3, буква ж). Датата се удостоверява с дипломата за ОКС “магистър”. Кандидатът трябва да отговаря на дефиницията за млад учен през времето, за което ще бъде нает, а не само към момента на кандидатстване, т.е. максималният срок на договора трябва да е за продължителността, за която участникът отговаря на условията.

1.2. За длъжността „изследовател R1” се обявява 3 позиции на срочен трудов договор на пълен 8-часов работен ден за 6 месеца (01 септември 2024 – 01 март 2025 г.) с възнаграждение от 1200 лв. с включени средства за осигуровки за сметка на работодателя. Кандидатите не могат да са на основен трудов договор в СУ, тъй като позицията е за новоназначен млад учен.

В зависимост от постъпилите кандидатури комисията може да приеме друго разпределение на обявените позиции.

Категория „постдокторанти“:

2.1. Отговарят на изискванията кандидати, които са получили първа научно-образователна степен „доктор“ в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки не по-рано от 28 февруари 2020 г. За дата на придобиване на образователната и научна степен „доктор“ съгласно Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, чл. 34, ал. 1, се приема денят, в който дисертационният труд е защитен успешно. Датата се удостоверява с дипломата за ОНС „доктор“. Кандидатът трябва да отговаря на дефиницията за постдокторант през времето, за което ще бъде нает, а не само към момента на кандидатстване, т.е. максималният срок на договора трябва да е за продължителността, за която участникът отговаря на условията.
2.2. За длъжността „признат изследовател R2” се обявяват 3 позиции на срочен трудов договор на 4-часов работен ден (или на допълнителен трудов договор/допълнително споразумение) за 6 месеца (01 септември 2024 – 01 март 2025 г.) с възнаграждение от 1000 лв. с включени средства за осигуровки за сметка на работодателя. Ако кандидатът е на трудов договор със СУ „Св. Климент Охридски“ с възнаграждение от 800 лв. с включени средства за осигуровки за сметка на работодателя. Когато спечелил кандидат не е на основен трудов договор в СУ, той се назначава на длъжност „признат изследовател R2“.

Необходими документи:

  1. Заявление за участие в конкурса (по образец)
  2. Декларация (по образец)
  3. Автобиография (по образец)
  4. Проектно предложение (по образец)
  5. Копие от диплома за получена ОКС „магистър“/ОНС „доктор“ в направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки
  6. Списък с научни публикации
  7. Списък с участие в научни проекти (ако е приложимо)
  8. Списък с участие в научни форуми с научен доклад (ако е приложимо)
  9. Списък с краткосрочни или дългосрочни специализации (ако е приложимо)

Критерии за оценка 

Срок на кандидатстване от 05.07.2024 до 22.07.2024 г. на адрес: 
nauchen@fjmc.uni-sofia.bg