ФЖМК приема докторанти в направление „Обществени комуникации и информационни науки”, покриващо научноизследователската специализация на всички катедри във факултета. В това отношение програмата „Медии и комуникации” стъпва на образователната традиция и ползва академичния ресурс на Софийския университет и дългогодишния опит на Факултета по журналистика и масова комуникация.

Кандидатстване: 03.02.2023 г. - 03.04.2023 г.

Условия, документи и срокове за кандидатстване

Документите на кандидат-докторантите се приемат в сектор "Докторантури" в Ректората.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за броя на приеманите за обучение докторанти,
български граждани и граждани на Европейския съюз и на ЕИП,
през учебната 202
2/2023 г. - допълнителен прием

 

 

Докторска програма
по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки
МЕДИИ И КОМУНИКАЦИИ

ОНС
„Доктор“
Редовно обучение
(бр.)

1

Антропология на медиите

2

2

Визуална комуникация

3

3

Електронни медии

1

4

Интеркултурна комуникация

1

5

Комуникационен мениджмънт и маркетинг на съдържание

1

6

Култура и медии

1

7

Медиен мениджмънт и комуникация

1

8

Международна журналистика

1

9

Онлайн журналистика и комуникация

1

10

Спортна журналистика

1

11

Теория на журналистиката и медиите

1