ФЖМК приема докторанти в направление „Обществени комуникации и информационни науки”, покриващо научноизследователската специализация на всички катедри във факултета. В това отношение програмата „Медии и комуникации” стъпва на образователната традиция и ползва академичния ресурс на Софийския университет и дългогодишния опит на Факултета по журналистика и масова комуникация.

Кандидатстване: 01.09.2022 г. - 31.10.2022 г.

Условия, документи и срокове за кандидатстване

Документите на кандидат-докторантите се приемат в сектор "Докторантури" в Ректората.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за броя на приеманите за обучение докторанти,
български граждани и граждани на Европейския съюз и на ЕИП,
през учебната 202
2/2023 г.

 

 

Докторска програма
по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки
МЕДИИ И КОМУНИКАЦИИ

ОНС
„Доктор“
Редовно обучение
(бр.)

1

Антропология на медиите

2

 

Медийна музика
Медийни и комуникационни изследвания

2

Визуална комуникация

3

 

Визуална комуникация
Медиен дизайн и комуникация
Пресфотография
Невербална комуникация

3

Връзки с обществеността и комуникационно въздействие

2

 

Убеждаваща комуникация
Управление на репутационни кризи
Връзки с обществеността

4

Електронни медии

2

 

 

5

Интегрирани маркетингови комуникации

1

 

Маркетингова семиотика
Интегрирани маркетингови комуникации

6

Интеркултурна комуникация

1

 

Народопсихология
Мултикултурализъм и медии

7

История на българската журналистика

1

8

Комуникационен мениджмънт и маркетинг на съдържание

3

 

Стратегически комуникации
Маркетинг на съдържание
Имидж в стратегическите комуникации
Управление на комуникационни ситуации
Управление на съдържание
Комуникационен мениджмънт и медийна среда

9

Култура и медии

1

 

Култура и медии
Масова култура
Интернет култура

10

Медиен език и стил

1

 

Медиен език и стил
Редактиране

11

Медиен мениджмънт и комуникация

1

 

Медиен мениджмънт
Медиен маркетинг
Медийна икономика
Бизнес комуникация

12

Международна журналистика

1

 

Международна журналистика
Балканите в медиите
Комуникации и световни медии

13

Онлайн журналистика и комуникация

1

14

Пресжурналистика

1

 

Пресжурналистика
Рефлексивна журналистика (жанрови модели)
Медиен дискурс (медиен анализ и медиакритика)

15

Публикационни изследвания

1

 

Типология и комуникация на книгата
Теория на четенето
Научно публикуване
Медиология на книгата

16

Спортна журналистика

1

17

Теория на журналистиката и медиите

1

 

Теория на журналистиката и медиите
Социални конфликти, институции, журналистика