Факултативните дисциплини дават възможност на студентите да допълнят своите знания, като посещават курсове, които не са част от задължителния учебен план на специалността. Изучаваната факултативна дисциплина завършва с оценка и носи допълнителни кредити. Оценките по факултативните учебни дисциплини се вписват в дипломата, без да се включват в общия успех. Факултативните дисциплини стартират при минимум шест записани студенти.

Зимен семестър на учебната 2022/2023 г.

Заявки за записване за факултативните дисциплини се подават:

  • в срок до 31.10.2022 г. за студентите редовна форма на обучение
  • в срок до 15.09.2022 г. за студентите задочна форма на обучение

на адрес stelasm@uni-sofia.bg. Желаещите следва да изпратят трите си имена, факултетен номер, курс на обучение, специалност и наименованието на избраната за изучаване дисциплина.

за студенти ОКС „бакалавър“, редовна форма на обучение:

за студенти ОКС „бакалавър“, задочна форма на обучение:

Летен семестър на учебната 2022/2023 г.

Заявки за записване за факултативните дисциплини се подават:

  • в срок до 17.02.2023 г. за студентите редовна форма на обучение
  • в срок до 16.12.2022 г. за студентите задочна форма на обучение

на адрес stelasm@uni-sofia.bg. Желаещите следва да изпратят трите си имена, факултетен номер, курс на обучение, специалност и наименованието на избраната за изучаване дисциплина.

за студенти ОКС „бакалавър“, редовна форма на обучение:

за студенти ОКС „бакалавър“, задочна форма на обучение:

за студенти от всички степени и форми на обучение: