Факултетният съвет на ФЖМК включва представители на академичния състав на основен трудов договор, студенти и докторанти.

Членовете на Факултетния съвет се избират от Общото събрание. Деканът е член на Факултетния съвет по право и е негов председател. Факултетният съвет заседава редовно веднъж месечно с изключение на месеците юли и август. Той се свиква от Декана.

Факултетният съвет е орган за непосредствено управление на Факултета. Факултетният съвет приема вътрешни актове на факултета; приема учебните планове на специалностите и ги предлага за утвърждаване от Академическия съвет; приема учебни програми по преподаваните дисциплини; приема специализанти и предлага на Ректора зачисляване на докторанти; определя условията за преместване на студенти от и в други специалности и форми на обучение, за едновременно обучение по повече от една специалност и за обучение по индивидуален учебен план; обсъжда ежегодно състоянието на учебната работа и приема мерки за нейното усъвършенстване; обсъжда основни въпроси на научната и научно-приложната дейност във факултета; приема атестации на професорите, доцентите и асистентите и оценки за работата на докторантите; организира сътрудничество с други факултети и научни организации.

По предложение на Декана Факултетният съвет на ФЖМК определя броя, избира и освобождава с тайно гласуване заместник-деканите; утвърждава и освобождава предсрочно с тайно гласуване ръководителите на катедри; избира, повишава в длъжност и освобождава нехабилитираните членове на академичния състав и взема решение за привличане на хонорувани преподаватели. Факултетният съвет взема решение за привличане на гост-преподаватели.

Факултетният съвет предлага на Академическия съвет план за прием на студенти и докторанти; обявяване на конкурси за професори, доценти и асистенти; удостояване със званието “Доктор хонорис кауза”.

Факултетен съвет на Факултета по журналистика и масова комуникация

Хабилитирани преподаватели
проф. д-р Веселина Вълканова - Декан
проф. д.н. Андреана Ефтимова
проф. д.н. Венцислав Димов
проф. д-р Грета Дермeнджиева
проф. д-р Ефрем Ефремов
проф. д-р Николай Михайлов
проф. д-р Светлозар Кирилов
проф. д-р Симеон Василев
доц. д.н. Вяра Ангелова
доц. д-р Жана Попова
доц. д-р Калин Калинов
доц. д-р Мануела Манлихерова
доц. д.н. Мария Попова
доц. д-р Мая Василева
доц. д-р Мила Серафимова
доц. д-р Милена Цветкова
доц. д-р Орлин Спасов
доц. д-р Ралица Ковачева
доц. д-р Светлана Станкова
Нехабилитирани преподаватели
гл. ас. д-р Анета Милкова
гл. ас. д-р Лора Симеонова
ас. Благовест Илиев
Докторанти
Нина Стоилова
Студенти
Камелия Димова
Тодор Драганов
 

Протоколи от заседания на Факултетния съвет